Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Heinäkuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Bryssel 19. heinäkuuta 2018

Yleiskatsaus toimintalohkoittain

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Nämä päätökset kattavat monia aloja ja EU:n toimintalohkoja, ja niiden avulla pyritään varmistamaan EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Seuraavassa esitetään tärkeimmät komission tekemät päätökset ryhmiteltyinä toimintalohkoittain. Lisäksi komissio lopettaa 80 sellaisen tapauksen käsittelyn, joissa ongelmat jäsenvaltioiden kanssa on ratkaistu ilman, että komission tarvitsee jatkaa menettelyä pidemmälle.

Tarkempia tietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista komission päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

1. Digitaaliset sisämarkkinat

(Lisätietoja: Nathalie Vandystadt – Puhelin (+32-2) 296 70 83, Inga Höglund – Puhelin (+32-2) 295 06 98)

 

Viralliset ilmoitukset

Radiotaajuudet: komissio kehottaa BELGIAA noudattamaan radiotaajuuksia koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää Belgialle virallisen ilmoituksen, jossa se pyytää, että eurooppalaiset radiotaajuussäännöt pannaan kaikilta osin täytäntöön 700 MHz:n taajuusalueen käyttöä koskevan päätöksen (EU) 2017/899 perusteella. Päätöksen mukaan jäsenvaltioiden on sallittava mobiililaajakaistalle 694–790 MHz:n (”700 MHz”) taajuusalueen käyttö 30. kesäkuuta 2020 mennessä. Belgia ei ole tehnyt rajatylittäviä taajuuksien koordinointisopimuksia naapurimaiden, erityisesti Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan, kanssa, eikä se näin ollen noudata 700 MHz:n käyttöä koskevan päätöksen mukaisia velvoitteita. Nämä sopimukset oli määrä tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämän vuoksi 5G:n kehitys saattaa viivästyä Belgiassa ja sen naapurimaissa. 5G-yhteydet ovat yksi komission ensisijaisista tavoitteista tulevien telesääntöjen – sähköisen viestinnän säännöstön – jälkeen. Uusilla säännöillä varmistetaan 5G-radiotaajuuksien saatavuus koko EU:ssa vuoteen 2020 mennessä. Jos Belgia ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää sille asiasta perustellun lausunnon.

Komissio pyytää jäsenvaltioita saattamaan kyberturvallisuutta koskevan EU:n laajuisen lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöä

Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen 17 jäsenvaltiolle kyberturvallisuutta koskevan EU:n laajuisen lainsäädännön ensimmäisen säädöksen saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä päätös koskee seuraavia jäsenvaltioita: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Tanska ja Unkari. Verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta annetun direktiivin (verkko- ja tietoturvadirektiivi; direktiivi 2016/1148/EU) tavoitteena on saavuttaa verkko- ja tietojärjestelmien korkea turvallisuuden taso koko EU:ssa kehittämällä kansallisia kyberturvallisuusvalmiuksia, lisäämällä EU-tason yhteistyötä ja asettamalla turvapoikkeamia koskevia raportointivelvoitteita keskeisiä palveluja tarjoaville operaattoreille ja digipalvelujen tarjoajille. Jäsenvaltioiden oli saatettava verkko- ja tietoturvadirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 9. toukokuuta 2018, sillä se tuli voimaan elokuussa 2016. Tähän mennessä 11 jäsenvaltiota on ilmoittanut Euroopan komissiolle, että direktiivi on saatettu kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että meneillään on täytäntöönpanon tarkastus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että direktiivi on saatettu kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muilla jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission lähettämään viralliseen ilmoitukseen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

 

2. Talous- ja rahoitusasiat

(Lisätietoja: Christian Spahr – Puhelin (+32-2) 295 61 94, Annikky Lamp – Puhelin (+32-2) 295 61 51, Enda McNamara – Puhelin (+32-2) 296 49 76)

 

Perusteltu lausunto

Komissio kehottaa SLOVENIAA kunnioittamaan EKP:n arkistojen loukkaamattomuutta ja tekemään vilpittömästi yhteistyötä Slovenian keskuspankista saatujen tietojen takavarikointia koskevassa asiassa

Komissio on päättänyt lähettää Slovenialle perustellun lausunnon Euroopan keskuspankin (EKP) arkistojen loukkaamattomuuden (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) pöytäkirja N:o 7) ja vilpittömän yhteistyön velvoitteen (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 4 artiklan 3 kohta) loukkaamisesta Slovenian keskuspankissa olleiden EKP:n asiakirjojen takavarikointia koskevassa asiassa. Kansallisen keskuspankin viranomaisia koskevien kansallisten tutkimusten yhteydessä Slovenian viranomaiset takavarikoivat 6. heinäkuuta 2016 Slovenian keskuspankista tietoja, joihin sisältyi EKP:n asiakirjoja ja atk-laitteita. EKP ei ollut antanut ennakolta lupaa näiden asiakirjojen takavarikointiin. Komissio ei ole tyytyväinen Slovenian viranomaisten antamiin vastauksiin, jotka se sai pyrkiessään selvittämään tosiseikkoja ja olosuhteita joulukuussa 2016 lähetetyn EU Pilot -kirjeen ja toukokuussa 2017 lähetetyn virallisen ilmoituksen avulla. Perusteltu lausunto ei aseta kyseenalaiseksi valtuuksia, joita kansallisilla viranomaisilla on kansallisten menettelyjen mukaisesti. Slovenian viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata tähän perusteltuun lausuntoon. Komissio on myös tiiviissä yhteydessä EKP:hen tästä asiasta.

 

3. Energia

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin (+32-2) 295 61 86, Nicole Bockstaller – Puhelin (+32-2) 295 25 89)

 

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostetut kanteet

Energian sisämarkkinat: komissio haastaa SAKSAN ja UNKARIN EU:n tuomioistuimeen, koska ne eivät ole noudattaneet kolmatta energiapakettia kaikilta osin

Saksa unionin tuomioistuimessa kolmannen energiapaketin vuoksi: Komissio haastaa Saksan EU:n tuomioistuimeen sähködirektiivin (direktiivi 2009/72/EY) ja kaasudirektiivin (direktiivi 2009/73/EY) asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Molemmat direktiivit ovat osa kolmatta energiapakettia, ja ne sisältävät keskeiset energiamarkkinoiden moitteettoman toiminnan edellyttämät säännökset. Saksa ei ole varmistanut, että kansallisen sääntelyviranomaisen toimivaltuuksia ja riippumattomuutta koskevia sääntöjä noudatetaan täysimääräisesti. Erityisesti on mainittava, että sääntelyviranomaisella ei ole täyttä harkintavaltaa verkkotariffien ja muiden verkkoon pääsyä ja tasapainottamispalveluja koskevien ehtojen asettamisessa, koska monet tariffien ja ehtojen asettamista koskevat tekijät on suurelta osin määritelty liittohallituksen antamissa yksityiskohtaisissa asetuksissa. Lisäksi Saksa on saattanut virheellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään useita vaatimuksia, jotka liittyvät riippumattoman siirtoverkonhaltijan eriyttämistä koskevaan malliin. Esimerkiksi säännöt, jotka koskevat henkilöstön riippumattomuutta ja riippumattoman siirtoverkonhaltijan hallintoa, eivät täysin noudata mainittuja direktiivejä, ja vertikaalisesti integroituneen yrityksen määritelmä ei kata toimintaa EU:n ulkopuolella. Saksalle lähetettiin virallinen ilmoitus helmikuussa 2015 ja perusteltu lausunto huhtikuussa 2016. Koska EU:n lainsäädäntöä ei vielä ole noudatettu, komission on vietävä nämä asiat unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Komissio haastaa Unkarin unionin tuomioistuimeen energiaverkkotariffeja koskevan lainsäädäntönsä osalta. Euroopan komissio haastaa Unkarin EU:n tuomioistuimeen varmistaakseen, että kolmannen energiapaketin verkkotariffeja koskevat vaatimukset pannaan täytäntöön asianmukaisesti. Kolmannessa energiapaketissa edellytetään, että verkonhaltijoiden sähkö- ja kaasuverkkojen käyttöön soveltamat tariffit ovat säänneltyjä, jotta estetään kilpailun vastainen toiminta ja annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille tehtäväksi asettaa kyseiset tariffit tai niihin liittyvät laskentamenetelmät. Arvioituaan Unkarin energia-alan lainsäädäntötoimenpiteitä komissio totesi, että Unkarin lainsäädännössä suljetaan sähkö- ja kaasuverkkotariffien laskennasta pois tietyntyyppiset kustannukset, mikä on vastoin sähkö- ja kaasuasetuksissa säädettyä tariffeja koskevien kustannusten kattamisen periaatetta. Lisäksi komissio totesi, että Unkari on hyväksynyt energialainsäädäntöään koskevia muutoksia, jotka vaarantavat markkinatoimijoiden oikeuden täysimääräiseen muutoksenhakumenettelyyn kansallisen sääntelyelimen verkkotariffeja koskevien päätösten osalta. Komissio lähetti Unkarille virallisen ilmoituksen näistä kysymyksistä helmikuussa 2015 ja kaksi perusteltua lausuntoa joulukuussa 2016 ja huhtikuussa 2017. Koska EU:n lainsäädäntöä ei vielä ole noudatettu, komissio on päättänyt siirtää nämä asiat unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Viralliset ilmoitukset

Energiatehokkuus: komissio kehottaa seitsemää jäsenvaltiota saattamaan EU:n säännöt asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on tänään päättänyt lähettää Alankomaille, Irlannille, Kyprokselle, Maltalle, Ruotsille, Slovenialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle virallisen ilmoituksen, koska ne eivät ole saattaneet energiatehokkuusdirektiivin (direktiivi 2012/27/EU) tiettyjä vaatimuksia asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä tai panneet niitä täytäntöön. Direktiivissä vahvistetaan yhteinen kehys energiatehokkuuden edistämistä koskeville toimenpiteille unionissa. Tavoitteena on varmistaa, että EU:n vuodeksi 2020 asettama tavoite lisätä energiatehokkuutta 20 prosentilla saavutetaan, ja valmistella energiatehokkuuden lisäparannuksia tuon määräajan jälkeen. Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin näkemyksiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

4. Ympäristö

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72, Iris Petsa – Puhelin (+32-2) 299 33 21)

 

Perustellut lausunnot

Melu: komissio kehottaa ESPANJAA ja PORTUGALIA laatimaan ympäristömelua koskevat melukartat ja toimintasuunnitelmat

Komissio kehottaa Espanjaa ja Portugalia noudattamaan EU:n meludirektiivin (direktiivi 2002/49/EY) tärkeimpiä säännöksiä. Meludirektiivissä vaaditaan jäsenvaltioita laatimaan melukarttoja, joista käy ilmi melualtistus suurissa taajamissa sekä raide- ja tieliikenteen pääväylien ja suurten lentokenttien läheisyydessä. Näiden karttojen perusteella määritellään meluhaittojen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet. Vaikka Espanja sai asiasta ensimmäisen ilmoituksen syyskuussa 2016, se ei ole vielä toimittanut strategisia melukarttoja ja toimintasuunnitelmia monien sen alueella sijaitsevien taajamien, pääteiden ja päärautateiden osalta. Espanja ei myöskään ole tarkistanut suuria lentoasemia koskevia nykyisiä toimintasuunnitelmia. Myöskään Portugali ei ole edistynyt sen jälkeen, kun komissio lähetti sille toukokuussa 2017 ensimmäisen varoituksen. Portugalin viranomaisten toimittamat raportit vahvistavat, että strategisia melukarttoja ei ole hyväksytty kahden suurtaajaman ja 123 päätien osalta eikä niitä ole laadittu kolmen taajaman, 60 tärkeän rautatieosuuden ja 466 päätieosuuden osalta. Sekä Espanjalla että Portugalilla on kaksi kuukautta aikaa vastata, ja jos ne eivät sitä tee, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Ilmanlaatu: komissio kehottaa ROMANIAA panemaan täytäntöön teollisuuden päästöjä koskevat EU:n säännöt

Komissio kehottaa Romaniaa saattamaan kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään EU:n lainsäädännön tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (direktiivi (EU) 2015/2193). Direktiivillä säännellään SO2-, NOx- ja hiukkaspäästöjä ilmakehään, jotta voidaan vähentää näitä päästöjä ja niiden ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamia riskejä. Siinä vahvistetaan myös hiilimonoksidipäästöjen seurantaa koskevat säännöt. Jäsenvaltioiden oli annettava tiedoksi kansalliset toimenpiteet, joilla tämän direktiivin säännökset saatetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä, viimeistään 19. joulukuuta 2017. Koska Romania ei toiminut annetussa määräajassa, komissio lähetti sille virallisen ilmoituksen tammikuussa 2018. Koska Romania ei ole edelleenkään ilmoittanut toimenpiteistä, komissio lähettää sille perustellun lausunnon. Romanialla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada, komissio voi nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Romaniaa vastaan.

Vesi: komissio kehottaa ESPANJAA noudattamaan tulvien ehkäisyä koskevia EU:n sääntöjä

Komissio kehottaa Espanjaa noudattamaan tulvadirektiivin (direktiivi 2007/60/EY) vaatimuksia. Direktiivillä pyritään vähentämään ja hallitsemaan riskejä, joita tulvista aiheutuu terveydelle, taloudelliselle toiminnalle ja ympäristölle. EU:n lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden piti laatia ja julkaista tulvariskien hallintasuunnitelmat sekä ilmoittaa niistä komissiolle viimeistään 22. maaliskuuta 2016. Komissio lähetti maaliskuussa 2018 Espanjan viranomaisille virallisen ilmoituksen, koska ne eivät olleet laatineet, julkaisseet eivätkä ilmoittaneet tulvariskien hallintasuunnitelmia minkään Kanariansaarten seitsemän vesipiirin osalta. Koska Espanja ei ole edelleenkään ilmoittanut suunnitelmia, komissio lähettää sille perustellun lausunnon. Espanjan on vastattava kahden kuukauden kuluessa. Jos Espanja ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

Viralliset ilmoitukset

Luonto: komissio pyytää BULGARIAA parantamaan EU:n luontolainsäädännön täytäntöönpanoa

Komissio lähettää Bulgarialle täydentävän virallisen ilmoituksen EU:n luontolainsäädännön täytäntöönpanon järjestelmällisistä puutteista. EU:n lintudirektiivillä (direktiivi 2009/147/EY) ja luontotyyppidirektiivillä (neuvoston direktiivi 92/43/ETY) perustetaan EU:n laajuinen suojelualueiden Natura 2000 -verkosto. Taloudellista toimintaa voidaan harjoittaa Natura 2000 -alueilla edellyttäen, että se ei vaikuta haitallisesti alueen koskemattomuuteen. Bulgariassa nykyisten ja hyväksyttyjen suunnitelmien ja hankkeiden kumulatiivisia vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin ei ole otettu järjestelmällisesti huomioon, ja monille kehityshankkeille, jotka aiheuttavat merkittävän uhan suojelutavoitteille, on yhä annettu lupia. Asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran jo kymmenen vuotta sitten, ja vaikka Bulgaria on toteuttanut joitakin toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi, tämä rakenteellinen ongelma on edelleen ratkaisematta. Komissio saa säännöllisesti valituksia suunnitelmista ja hankkeista, jotka on hyväksytty riittämättömien arviointien perusteella tai jopa asianmukaisten arviointien puuttuessa. Tästä syystä komissio on päättänyt lähettää täydentävän virallisen ilmoituksen, johon Bulgarialla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Juomavesi: komissio kehottaa IRLANTIA varmistamaan turvallisen juomaveden kansalaisilleen

Euroopan komissio on päättänyt lähettää Irlannille virallisen ilmoituksen, koska se ei ole täyttänyt juomavesidirektiivin (neuvoston direktiivi 98/83/EY) mukaisia velvoitteitaan ja sallii trihalometaanin muuttujan arvon ylittymisen. Direktiivin tavoitteena on suojella terveyttä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta aiheutuvilta vaikutuksilta varmistamalla, että vesi on terveellistä ja puhdasta. Pitkällä aikavälillä yli 500 000 ihmisen juomaveteen sisältyy liian suuria määriä trihalometaania. Tämä kemikaali, jota ensi sijassa muodostuu juomaveden desinfiointiin ja puhdistamiseen käytettävän kloorin sivutuotteena, aiheuttaa vaaraa terveydelle. Irlannin viranomaiset eivät ole toteuttaneet asianmukaisia toimia alentaakseen trihalometaanin arvoa ja ilmoittaakseen kuluttajille terveysvaikutuksista vaatimusten mukaisesti. Irlannilla on kaksi kuukautta aikaa vastata ilmoitukseen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Jätevedet: komissio kehottaa ITALIAA noudattamaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevia EU:n vaatimuksia

Komissio kehottaa Italiaa noudattamaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevaa EU:n lainsäädäntöä ja varmistamaan, että kaikki taajamat, joissa on yli 2 000 asukasta, keräävät ja käsittelevät yhdyskuntajätevetensä. EU:n lainsäädännön (neuvoston direktiivi 91/271/ETY), mukaan kaupunkien on otettava käyttöön riittävä infrastruktuuri yhdyskuntajätevetensä keräämiseksi ja käsittelemiseksi. Käsittelemätön jätevesi voi vaarantaa terveyden ja saastuttaa järviä, jokia, maaperää sekä rannikko- ja pohjavesiä. Italian osalta on jo käynnistetty kolme erillistä rikkomusmenettelyä direktiivin vaatimusten rikkomisen vuoksi, mutta Italian toimittamien viimeisimpien tietojen arviointi osoittaa, että merkittävä määrä (276) pienempiä taajamia rikkoo myös keruuta, käsittelyä ja seurantaa koskevia keskeisiä velvoitteita. Näiden puutteiden laajuuden vuoksi komissio lähettää Italialle virallisen ilmoituksen. Italian viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Luonto: komissio kehottaa PUOLAA noudattamaan luonnonsuojelusääntöjä

Komissio kehottaa Puolaa varmistamaan, että suojeltuihin metsiin sovelletaan asianmukaisia suojatoimia, kuten EU:n luontolainsäädännössä edellytetään. Lintuja (direktiivi 2009/147/EY) ja luontotyyppejä (neuvoston direktiivi 92/43/ETY) koskevassa EU:n lainsäädännössä perustetaan Natura 2000 -verkosto, joka on EU:n laajuinen suojelualueiden verkosto ja jolla torjutaan mahdollisesti haitallista kehitystä. Näissä laeissa metsänhoitosuunnitelmien ja -toimintojen (esimerkiksi puunkorjuu suojelluilla alueilla) vaikutuksia on arvioitava ennen luvan myöntämistä. Viimeaikaisilla Puolan lainsäädännön muutoksilla otetaan käyttöön metsänhoitotoimia koskevia poikkeuksia, jotka vaarantavat vaaditun suojelujärjestelmän. Lisäksi Puolan lainsäädäntö ei tarjoa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta metsänhoitosuunnitelmien osalta. Koska näillä suunnitelmilla voi olla merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin, yleisöllä ei tältä osin ole luontotyyppidirektiivin mukaista tehokasta oikeusturvaa. Näistä syistä komissio on päättänyt lähettää Puolalle virallisen ilmoituksen, johon Puolalla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Jätteet: komissio kehottaa PUOLAA varmistamaan EU:n lainsäädännön tehokas soveltaminen romuajoneuvoihin

Komissio lähettää Puolalle virallisen ilmoituksen, koska se ei ole varmistanut, että ajoneuvot romutetaan ja kierrätetään ympäristöystävällisellä tavalla, kun ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Romuajoneuvodirektiivi (direktiivi 2000/53/EY) on yksi osa laajaa pyrkimystä tehdä Euroopasta kiertotalous, jossa jätettä järjestelmällisesti kerätään, käytetään uudelleen tai kierrätetään. Puolan lainsäädännössä ei tällä hetkellä säädetä seuraamuksista tapauksissa, joissa maahantuotuja ajoneuvoja ei ole rekisteröity tai toimivaltaisille viranomaisille ei ole ilmoitettu tällaisten ajoneuvojen hankkimisesta tai hävittämisestä. Tämän seurauksena paikkansapitävien tietojen puuttuminen vaikeuttaa pyrkimyksiä varmistaa, että ajoneuvoja käsitellään direktiivin mukaisesti. Romuajoneuvojen riittämätön käsittely voi aiheuttaa vakavia ympäristöhaittoja, sillä jos ilmastointinesteitä, akkuhappoja, muoviosia ja renkaita ei käsitellä turvallisesti, se voi aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Puolalla on kaksi kuukautta aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen.

Eläinten hyvinvointi: komissio kehottaa kuutta jäsenvaltiota saattamaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä toimenpiteet laboratorioeläinten suojelemiseksi

Euroopan komissio on päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen kuudelle jäsenvaltiolle (Espanja, Portugali, Romania, Saksa, Slovakia ja Viro), koska ne ovat saattaneet puutteellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä EU:n säännöt, jotka koskevat tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua (direktiivi 2010/63/EU). Direktiivillä, joka oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 10. marraskuuta 2012, varmistetaan eläinten hyvinvoinnin korkea taso ja turvataan samalla sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Sen tavoitteena on myös minimoida eläinkokeissa käytettyjen eläinten määrä, ja siinä edellytetään muiden vaihtoehtojen käyttämistä aina kun se on mahdollista. Kaikkien kuuden jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä on lukuisia puutteita.

Viro on saattanut yli 20 artiklaa ja kolme liitettä puutteellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Saksan lainsäädännössä on puutteita sellaisilla aloilla kuin tarkastukset, henkilöstön pätevyys ja eläinlääkäreiden läsnäolo. Portugalin lainsäädäntö ei esimerkiksi sisällä tarkastuksia koskevia säännöksiä, eikä sillä varmisteta, että vakavaa kipua tuottavat menettelyt voivat olla ainoastaan väliaikaisia. Romanian lainsäädäntö on puutteellinen seuraamusten osalta, eikä siinä velvoiteta pitämään eläinlääkintähenkilöä paikan päällä. Slovakian lainsäädännössä ei aseteta anestesiaan liittyviä velvoitteita, eikä siinä säädetä tehokkaista ja varoittavista seuraamuksista. Espanjan viranomaiset ovat todenneet, että niiden lainsäädännössä on puutteita, mutta ne eivät ole vielä korjanneet niitä siltä osin kuin on kyse esimerkiksi tietojen kirjaamisesta ja säilyttämisestä sekä apinoiden käyttöä koskevasta suojalausekkeesta. Kyseisillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Ilmanlaatu: komissio kehottaa ROMANIAA panemaan täytäntöön teollisuuden päästöjä koskevat EU:n säännöt

Komissio lähettää Romanialle virallisen ilmoituksen, koska se ei ole rajoittanut kahden suuren polttolaitoksen rikkidioksidipäästöjä. Teollisuuden päästöistä annetulla direktiivillä (direktiivi 2010/75/EU) suojellaan kansalaisia teollisuuslaitosten vaarallisilta päästöiltä, ja sen mukaan jäsenvaltioiden on noudatettava pöly- ja rikkidioksidipäästöjen kansallista ylärajaa. Kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa luetellut laitokset voivat poiketa tiukasta päästörajasta vuoteen 2020 saakka edellyttäen, että kansallista ylärajaa kuitenkin noudatetaan. Kahden suuren polttolaitoksen – Govora 2 ja Deva 2 – vuoksi Romanian päästöt ylittävät huomattavasti rikkidioksidin ja hiukkasten kansalliset enimmäismäärät, millä on huomattavia vaikutuksia ympäristöön ja kansanterveyteen. Koska Romania ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä näiden ylitysten ehkäisemiseksi, komissio on päättänyt aloittaa rikkomusmenettelyn ja lähettää Romanialle virallisen ilmoituksen. Romanialla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Luonnonsuojelu: komissio kehottaa SLOVAKIAA noudattamaan luonnonsuojelusääntöjä

Komissio lähettää Slovakialle virallisen ilmoituksen, sillä puutteellisen luonnonsuojelun vuoksi lintujen määrä on vähentynyt huomattavasti. Lintuja (direktiivi 2009/147/EY) ja luontotyyppejä (neuvoston direktiivi 92/43/ETY) koskevassa EU:n lainsäädännössä perustetaan Natura 2000 -verkosto, joka on EU:n laajuinen suojelualueiden verkosto ja jonka avulla torjutaan mahdollisesti haitallista kehitystä. Näissä laeissa metsänhoitosuunnitelmien ja -toimintojen (esimerkiksi puunkorjuu suojelluilla alueilla) vaikutuksia on arvioitava ennen luvan myöntämistä. Nämä säännökset puuttuvat Slovakian lainsäädännöstä. Tämän seurauksena metson (Tetrao urogallus) kanta on puolittunut sen jälkeen kun Slovakia liittyi EU:hun vuonna 2004. Lisäksi Slovakia ei ole hyväksynyt lintudirektiivissä mainittuja tätä lajia koskevia tarvittavia erityisiä suojelutoimenpiteitä, sillä kyseisiä alueita koskevia hoitosuunnitelmia ei ole vielä hyväksytty. Romanialla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

 

Ympäristövahinkovastuu: komissio kehottaa RUOTSIA panemaan täysimääräisesti täytäntöön ympäristövastuudirektiivin

Komissio kehottaa Ruotsia saattamaan ympäristövastuuta koskevat säännöt asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään, jotta voidaan varmistaa kansalaisten riittävä suoja. Ympäristövastuudirektiivissä (direktiivi 2004/35/EY) vahvistetaan ympäristövastuun oikeudellinen kehys, joka perustuu saastuttaja maksaa -periaatteeseen. Tarkoituksena on ehkäistä ja korjata ympäristövahinkoja. Tällaisia vahinkoja ovat vesistöjen vahingoittuminen sekä suojelluille lajeille ja luontotyypeille ja maaperään kohdistuva vahinko. Direktiivin mukaan luonnollisilla ja oikeushenkilöillä sekä ympäristöalan kansalaisjärjestöillä, joihin ympäristövahinko vaikuttaa haitallisesti tai todennäköisesti vaikuttaa haitallisesti, on oikeus pyytää toimivaltaista viranomaista ryhtymään korjaaviin toimiin. Ruotsin lainsäädännössä olevaan vesivahinkojen määritelmään liittyvät ongelmat tarkoittavat sitä, että merialueilla aiheutuviin ympäristövahinkoihin ei tällä hetkellä sovelleta ympäristövastuuta koskevia EU:n sääntöjä. Sen vuoksi komissio on tänään päättänyt lähettää Ruotsille virallisen ilmoituksen. Ruotsilla on kaksi kuukautta aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

 

Menettelyn lopettaminen

Nitraatit: komissio lopettaa rikkomusmenettelyn PUOLAA vastaan

Euroopan komissio on tänään päättänyt rikkomusmenettelyn, joka käynnistettiin Puolaa vastaan, koska se ei ollut antanut takeita siitä, että nitraattien aiheuttamaan veden saastumiseen puututaan tehokkaasti. Euroopan unionin tuomioistuin katsoi 20. marraskuuta 2014, että Puola ei ollut nitraattidirektiivin (neuvoston direktiivi 91/676/ETY) vastaisesti nimennyt riittävästi pilaantumisalttiita vyöhykkeitä tai sisällyttänyt toimintaohjelmiin asianmukaisia toimenpiteitä. Nitraattidirektiivin noudattaminen Puolassa on erityisen tärkeää puututtaessa liikanitraattipitoisuuksista kärsivän Itämeren vakavaan pilaantumisongelmaan. Lähes kaikki Puolan vedet valuvat Itämereen. Puola hyväksyi heinäkuussa 2017 uuden vesilain, jolla toimintaohjelman soveltaminen laajennetaan pienestä osasta maata koko maahan. Puola on myös yksilöinyt uudessa toimintaohjelmassa aiheelliset toimenpiteet, jotka tarvitaan havaittujen ongelmien korjaamiseksi.

 

5. Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni

(Lisätietoja: Vanessa Mock – Puhelin (+32-2) 295 61 94, Letizia Lupini – Puhelin (+32-2) 295 19 58)

 

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostetut kanteet

Komissio keskeyttää KROATIAA koskevan asian (energiayhtiön INA-Industrija Nafte d.d. (INA) yksityistämisestä annetun lain muuttamatta jättäminen) käsittelyn EU:n tuomioistuimessa

Komissio on päättänyt keskeyttää Kroatiaa koskevan asian käsittelyn EU:n tuomioistuimessa ottaen huomioon viimeaikaiset tapahtumat asiassa. Komissio oli päättänyt haastaa Kroatian tuomioistuimeen 13. heinäkuuta 2017, sillä se ei ollut tarkistanut Industrija Nafte d.d. -yrityksen yksityistämistä koskevaa vuoden 2002 lakia ('INA-laki') niin, että se vastaisi pääoman vapaata liikkuvuutta ja sijoittautumisvapautta koskevia EU:n sääntöjä. Tämän jälkeen Kroatian viranomaiset ovat keskustelleet komission kanssa niistä muutoksista, joita INA-lain saattaminen EU:n sääntöjen mukaiseksi edellyttää. Ne ovat äskettäin toimittaneet lakiluonnoksen, jolla muutettaisiin mainittua lakia ja poistettaisiin komission tärkeimmät huolenaiheet joidenkin lisätarkistusten jälkeen. Kroatian viranomaiset ovat myös esittäneet lain hyväksymistä koskevan aikataulun, jotta se voisi ratkaista ongelmat ennen mahdollisen tuomioistuimen tuomion antamista. Sen vuoksi komissio katsoo, että asian käsittely olisi keskeytettävä, kunnes INA-lain muutossäädös on hyväksytty. Jos asian ratkaisussa tulevina kuukausina ei edistytä, voidaan menettelyn keskeyttämistä harkita uudelleen. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Arvopaperimarkkinat: Euroopan komissio nostaa ESPANJAA ja SLOVENIAA vastaan kanteet EU:n tuomioistuimessa, koska ne eivät ole panneet rahoitusvälineiden markkinoita koskevia EU:n sääntöjä asianmukaisesti täytäntöön

Komissio on tänään päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Sloveniaa ja Espanjaa vastaan, koska ne eivät ole panneet asianmukaisesti täytäntöön rahoitusvälineiden markkinoita koskevia EU:n sääntöjä (MiFID II) ja niitä täydentävää direktiiviä (komission delegoitu direktiivi (EU) 2017/593). Nämä säännöt ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä sekä arvopaperimarkkinoiden asianmukaisen toiminnan että Euroopan sisämarkkinoiden toiminnan jatkuvuuden kannalta. Jos jäsenvaltiot eivät saata näitä sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään, sijoittajat eivät voi hyötyä MiFID II -direktiiviin perustuvasta laajennetusta sijoittajansuojasta. Direktiivissä vahvistetaan asiakkaille kuuluvia rahoitusvälineitä ja varoja koskevat suojatoimet, tuotevalvontavelvoitteet ja säännöt, joita sovelletaan välityspalkkioiden, provisioiden tai muiden rahallisten tai ei-rahallisten etujen tarjoamiseen tai vastaanottamiseen. Rikkominen heikentää markkinoiden turvallisuutta, koska kauppapaikkojen ja sijoituspalveluyritysten ei tarvitse noudattaa näitä tiukempia ja läpinäkyvämpiä toimintavaatimuksia. Velvoitteensa laiminlyöneiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät myöskään voi antaa oikeudellisesti päteviä lupia sellaisiin toimiin, joita ei aiemmin säännelty tai joita säänneltiin MiFID I -direktiivin nojalla muulla tavoin. Tämä koskee kauppapaikkojen, kuten säänneltyjen markkinoiden, ja monenkeskisten ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien toimintaa sekä MiFID I -direktiivissä tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten rekisteröintiä kauppojen sisäisiksi toteuttajiksi. Näiden EU:n sääntöjen puutteellinen täytäntöönpano aiheuttaa häiriöitä sisämarkkinoilla, koska sääntöjen soveltaminen alkoi 3. tammikuuta 2018, ja ne täydentävät rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (MiFIR) säännöksiä. Rajat ylittävän EU:n laajuisen toimiluvan (passporting) myöntäminen eri investointipalveluille ja -toimille ei välttämättä toimi näissä jäsenvaltioissa yhtä hyvin kuin niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat saattaneet MiFID II -säännöt osaksi lainsäädäntöään täysimääräisesti. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Rahoituspalvelut: komissio haastaa ESPANJAN EU:n tuomioistuimeen, koska se ei sovella pankkeja ja sijoituspalveluyrityksiä koskevia EU:n vakavaraisuussääntöjä

Komissio on tänään päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Espanjaa vastaan, koska se ei ole saattanut vakavaraisuusdirektiiviä (direktiivi 2013/36/EU) täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Espanja ei ole vielä pannut näitä EU:n sääntöjä täysimääräisesti täytäntöön, ja kansallisesta lainsäädännöstä puuttuu edelleen joitakin säännöksiä. Puuttuvat säännökset koskevat pääasiassa seuraavia seikkoja: toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimi- ja harkintavalta sijoituspalveluyritysten suhteen ja hallinnollisten seuraamusten määrääminen tai muiden sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joita sovelletaan laitoksiin, joiden on todettu rikkoneen vakavasti rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä. Puuttuvat säännökset koskevat myös ilmiantomekanismeja, kun on kyse pääomavaatimusten rikkomisista, ylimmän hallintoelimen jäsenten koskemattomuutta ja riippumattomuutta koskevia sääntöjä sekä Espanjan toimivaltaisten viranomaisten velvollisuutta ottaa yhteyttä konsolidointiryhmän valvojaan tietojen saamiseksi, mikä vaikeuttaa valvontayhteistyötä. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat säännöt ovat Espanjassa niin ikään heikommat, koska velvoitetta, jonka mukaan laitoksilla olisi oltava pätevä ja monimuotoinen ylin hallintoelin, ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä ja vakavaraisuusasetuksessa (asetus (EU) N:o 575/2013) vahvistetaan EU:n luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset. Niissä annetaan säännöt, jotka koskevat sitä pääoman määrää, joka laitoksilla on oltava voidakseen kattaa niistä riskeistä, joille ne ovat altistuneet, aiheutuvat potentiaaliset tappiot. Lisäksi direktiivissä annetaan säännöt, jotka koskevat toimilupien myöntämistä laitoksille ja laitosten valvontaa, valvontayhteistyötä, riskienhallintaa, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (myös palkitsemista) ja pääomapuskureita. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Viralliset ilmoitukset

Rahoituspalvelut: komissio kehottaa ROMANIAA mukauttamaan liikennevakuutuslainsäädäntönsä EU:n sääntöjen mukaiseksi

Komissio on tänään päättänyt lähettää Romanialle virallisen ilmoituksen, jossa se kehottaa sitä esittämään huomautuksensa moottoriajoneuvon vastuuvakuutusta koskevista kansallisista säännöistä. Voimassa olevissa kansallisissa säännöissä velvoitetaan ilmoittamaan etukäteen vakuutusmaksujen aiotusta muuttamisesta ja asetetaan vakuutuksenantajille useita rajoituksia vakuutusmaksujen laskentaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Komissio katsoi, että nämä velvoitteet ovat ristiriidassa Solvenssi II -direktiivin 21 ja 181 artiklan kanssa, siten kuin niitä tulkitaan tariffivapauden periaatetta koskevassa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Kyseessä oleva kansallinen lainsäädäntö sisältää myös säännöksiä, joissa vakuutuksenantajat velvoitetaan myöntämään tiettyjä ajoneuvoluokkia varten vakuutus, joka on voimassa ainoastaan Romanian alueella, ja vahvistamaan maksutariffit ottaen huomioon asiaan liittyvät riskit. Komissio katsoo, että nämä säännökset ovat liikennevakuutusdirektiivin 14 artiklan vastaisia, sillä niissä edellytetään, että moottoriajoneuvon vastuuvakuutukset kattavat koko unionin alueen yhden vakuutusmaksun perusteella. Jos Romania ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää sille asiasta perustellun lausunnon.

6. Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

(Lisätietoja: Lucia Caudet – Puhelin (+32-2) 295 61 82, Maud Noyon – Puhelin (+32-2) 298 03 79)

 

Viralliset ilmoitukset

Ammatinharjoittajien vapaa liikkuvuus: komissio kehottaa 27 jäsenvaltiota noudattamaan EU:n sääntöjä ammattipätevyyden tunnustamisesta

Komissio on tänään päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset 27 jäsenvaltiolle (kaikille jäsenvaltioille lukuun ottamatta Liettuaa) niiden kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen yhdenmukaisuudesta ammattipätevyyden tunnustamista koskevien EU:n sääntöjen kanssa (direktiivi 2005/36/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2013/55/EU). EU on ottanut käyttöön uudenaikaisen järjestelmän ammatillisen pätevyyden ja kokemuksen tunnustamiseksi EU:ssa. Sen ansiosta ammattilaisten, jotka haluavat sijoittautua toiseen jäsenvaltioon tai tarjota palvelujaan muissa jäsenvaltioissa, on helpompi saada pätevyytensä tunnustetuksi. Samalla taataan parempi suoja kuluttajille ja kansalaisille. Komissio haluaa varmistaa, että näitä sääntöjä sovelletaan johdonmukaisesti kansalaisten ja yritysten eduksi. Viralliset ilmoitukset koskevat ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin toimivuuden kannalta keskeisiä seikkoja, erityisesti eurooppalaisen ammattikortin käyttöönottoa, hälytysmekanismia, osittaista oikeutta osallistua ammattitoimintaan, kielivaatimusten suhteuttamista ja tukikeskusten perustamista. Lisäksi komissio nostaa esiin kysymyksiä, jotka liittyvät ammatillisten palveluiden sellaisten sääntelyesteiden avoimuuteen ja oikeasuhteisuuteen, jotka mainitaan osittain tammikuussa 2017 annetussa tiedonannossa asiantuntijapalvelujen sääntelyn uudistamisesta. Kaikilla kyseisillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin näkemyksiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Julkiset hankinnat: komissio kehottaa ITÄVALTAA noudattamaan EU:n lainsäädäntöä jätteen puhdistamista koskevassa sopimuksessa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Itävallalle virallisen ilmoituksen, joka koskee tarjouskilpailua julkisesta palvelusopimuksesta Wiener Neustadtin kaupungissa sijaitsevan vaarallisen jätteen sijoituspaikan puhdistamiseksi. Julkisia hankintoja koskevassa EU:n lainsäädännössä edellytetään, että kaikki julkiset hankintasopimukset, jotka ylittävät tietyn kynnysarvon, on kilpailutettava EU:n laajuisesti siten, että noudatetaan avoimuuden, yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita. Komissio katsoo, että hankintaviranomainen (BALSA) on monin tavoin rikkonut julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä (direktiivin 2004/18/EY 28 artikla, 23 artiklan 2 kohta, 2 artikla ja 23 artiklan 1 kohta). Hankintaviranomainen käytti hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeistä neuvottelumenettelyä ilman riittäviä perusteita, teknisten eritelmien vuoksi kaikilla tarjoajilla ei ollut yhtäläisiä osallistumismahdollisuuksia, ja lisäksi voittaneen tarjoajan hanke ei täyttänyt alumiinikuonasta syntyvän pölyn kierrätystä koskevia teknisiä eritelmiä. Itävallalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää antaa sille perustellun lausunnon.

Painelaitteet: komissio kehottaa ITALIAA varmistamaan, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti

Komissio on tänään päättänyt lähettää Italialle virallisen ilmoituksen, koska se ei ole varmistanut, että markkinoille saatettavat tai käyttöön otetut nestekaasun (LPG) varastosäiliöt ovat painelaitteita koskevan direktiivin (direktiivi 2014/68/EU, joka on korvannut direktiivin 97/23/EY 19. heinäkuuta 2016 alkaen) vaatimusten mukaisia. EU:n lainsäädännön mukaan nestekaasun varastosäiliöihin sovelletaan erityisvaatimuksia riippuen siitä, käytetäänkö niitä maan päällä vai maan alla, kun otetaan huomioon kansalaisiin kohdistuvat eri riskitasot. Italia antoi luvan muuttaa joitakin alun perin maan päällä käytettäviksi kaavailtuja vanhoja LPG-varastosäiliöitä käytettäviksi maanalaisina LPG-säiliöinä. Komissio katsoo, että kyseisiä muutettuja tuotteita olisi pidettävä alkuperäisistä säiliöistä eroavina tuotteina, minkä vuoksi niiden yhdenmukaisuus EU:n sääntöjen kanssa on varmistettava ennen kuin ne saatetaan uudelleen markkinoille. Koska näin ei ole tehty, komissio katsoo, että Italia on rikkonut painelaitteita koskevaa direktiiviä. Italialla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää antaa sille perustellun lausunnon.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus: komissio kehottaa SLOVENIAA poistamaan salamasuojausjärjestelmiä koskevat rajoitukset

Komissio on tänään päättänyt lähettää Slovenialle virallisen ilmoituksen, joka koskee Sloveniassa sijaitsevissa rakennuksissa käytettävien aktiivisen salamasuojauksen salamasiepparien asentamiseen ja käyttöön liittyviä rajoituksia. Slovenian lain mukaan toisen EU-maan standardeihin perustuvan aktiivisen salamasuojauksen asentaminen ja käyttö on sallittua ainoastaan Slovenian teknisten sääntöjen mukaisten laitteiden lisänä, mutta ei rakennusten erillisenä suojana. Lisäksi Slovenia edellyttää kunkin aktiivisen salamasuojausjärjestelmän asennuksen turvallisuustason osoittamista, vaikka tuotetta pidetään laillisesti kaupan muissa jäsenvaltioissa. Nämä vaatimukset ovat este salamanjohtimien tuonnille. Komissio katsoo, että kyseiset rajoitukset ovat ristiriidassa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen kanssa ja rikkovat EU:n sääntöjä tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta vastoin SEUT-sopimuksen 34 artiklaa. Slovenialla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää antaa sille perustellun lausunnon.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus: komissio kehottaa ESPANJAA poistamaan rakenneteräksen ja betonin tuontia koskevat rajoitukset

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää Espanjalle virallisen ilmoituksen, joka koskee rakentamisessa käytettävän rakenneteräksen ja betonin tuontia koskevia rajoituksia. Sisämarkkinoilla sellaisten tuotteiden kauppaan, joihin ei sovelleta EU:n yhteisiä sääntöjä, sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Tämän periaatteen mukaan yhdessä maassa laillisesti myytyä tuotetta voidaan myydä toisessa EU-maassa ilman muutoksia tai mukautuksia. Espanjan nykyisessä lainsäädännössä ei säädetä mekanismista, jolla muiden jäsenvaltioiden myöntämät laatumerkit tunnustettaisiin, minkä vuoksi tuotujen materiaalien pääsy Espanjan markkinoille vaikeutuu. Näiden tuotteiden laatumerkit osoittavat, että tuote on tietyn suoritustason mukainen. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti yhdessä jäsenvaltiossa myönnetyt laatumerkit olisi tunnustettava myös toisessa jäsenvaltiossa ja niille olisi myönnettävä vastaava taattu merkki samantasoisesta suorituskyvystä. Komissio katsoo, että Espanjan nykyinen käytäntö on tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n sääntöjen vastainen (SEUT-sopimuksen 34 artikla). Espanjalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

7. Oikeusasiat, kuluttaja-asiat ja sukupuolten tasa-arvo

(Lisätietoja: Christian Wigand – Puhelin (+32-2) 296 22 53, Melanie Voin – Puhelin (+32-2) 295 86 59)

 

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostetut kanteet

Rikkomukset: Komissio nostaa kanteen Irlantia, Kreikkaa ja Romaniaa vastaan EU:n tuomioistuimessa, koska ne eivät ole saattaneet rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on nostanut tänään kanteen Kreikkaa ja Romaniaa vastaan EU:n tuomioistuimessa, koska ne eivät ole saattaneet neljättä rahanpesun vastaista direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Irlanti saattoi vain hyvin rajallisen osan säännöistä osaksi lainsäädäntöään, joten myös sitä vastaan nostetaan kanne tuomioistuimessa. Komissio ehdotti, että tuomioistuin määräisi kiinteämääräisen korvauksen ja päiväkohtaiset uhkasakot siihen asti, kunnes nämä kolme maata ryhtyvät tarvittaviin toimiin. Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová totesi seuraavaa: ”Rahanpesu ja terrorismin rahoitus vaikuttavat koko EU:hun. Emme voi antaa yhdenkään EU-maan olla heikoin lenkki. Yhdessä maassa pestyjä rahoja voidaan käyttää, ja usein käytetään, toisessa maassa tehtävään rikokseen. Tämän vuoksi vaadimme, että kaikki jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet rahanpesun torjumiseksi ja siten myös ehdyttävät rikollisten ja terroristien varat. Seuraamme edelleen tiiviisti ja ensisijaisesti näiden EU-sääntöjen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.” Jäsenvaltioiden piti saattaa neljäs rahanpesun vastainen direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 26. kesäkuuta 2017 mennessä. Näillä säännöillä vahvistetaan aikaisempia sääntöjä siten, että pankkien, juristien ja kirjanpitäjien riskiarviovelvoitetta vahvistetaan, asetetaan selkeät vaatimukset sille, miten avoimia yritysten tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen on oltava, edistetään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välillä, jotta epäilyttäviä rahansiirtoja voidaan seurata ja siten estää ja havaita rahanpesua tai terrorismin rahoitusta, laaditaan yhtenäiset toimintaperiaatteet koskemaan sellaisia EU:n ulkopuolisia maita, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat säännöt ovat puutteellisia, ja vahvistetaan toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia määrätä seuraamuksia. Komissio ehdotti Panama-paperien vuodon ja Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen jälkeen viidettä rahanpesun vastaista direktiiviä, jolla vauhditettaisiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa entisestään. Näillä uusilla säännöillä pyritään varmistamaan korkeatasoiset suojatoimet rahoitusvirroille, jotka tulevat suuririskisistä EU:n ulkopuolisista maista, lisäämään rahanpesun selvittelykeskusten tiedonsaantia, laatimaan keskitettyjä pankkitilirekistereitä ja torjumaan riskejä, jotka liittyvät terrorismin rahoitukseen virtuaalirahan ja ennalta maksettujen pre-paid-korttien avulla. Uudet säännöt tulivat voimaan 9. heinäkuuta 2018, kun ne oli julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden on saatettava viides rahanpesun vastainen direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 10. tammikuuta 2020. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Perustellut lausunnot

Rahanpesun torjunta: komissio kehottaa ESPANJAA, LATVIAA ja MALTAA saattamaan neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on lähettänyt tänään perustellut lausunnot Espanjalle ja Latvialle sekä täydentävän perustellun lausunnon Maltalle, koska ne eivät ole saattaneet neljättä rahanpesun vastaista direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Espanja on tähän mennessä saattanut säännöt osaksi lainsäädäntöään vain osittain, ja komissio on todennut, että täytäntöönpano Latviassa ja Maltassa on puutteellista. Rahanpesun torjuntaa koskevat säännöt ovat ratkaisevan tärkeitä rahanpesun ja terrorismin torjumiseksi. Panama-paperit ja muut skandaalit osoittivat, että rahanpesun torjumiseksi tarvitaan tiukempia sääntöjä. Puutteet yhdessä jäsenvaltiossa vaikuttavat kaikkiin muihin jäsenvaltioihin. Siksi rahanpesun tehokas torjunta on yksi EU:n keskeisistä painopisteistä kitkettäessä rikollisuutta Euroopasta. Kaikkien jäsenvaltioiden oli pantava neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin säännöt täytäntöön viimeistään 26. kesäkuuta 2017. Tällä hetkellä on käynnissä rikkomusmenettelyjä 20 jäsenvaltiota kohtaan. Näistä menettelyistä kolme on siinä vaiheessa, että niistä ollaan nostamassa kannetta, yhdeksästä ollaan antamassa perusteltua lausuntoa ja kahdeksasta ollaan lähettämässä virallista ilmoitusta (ks. kahdeksan edeltävää perusteltua lausuntoa, jotka lähetettiin joulukuussa 2017, ja kaksi, jotka lähetettiin maaliskuussa 2018). Useimmat jäsenvaltiot ovat sittemmin hyväksyneet asiaa koskevat lait. Komissio tarkastelee parhaillaan sitä, saatetaanko näillä laeilla neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin säännökset täysimääräisesti osaksi kansallisia lainsäädäntöjä. Tällä välin on sovittu viidennestä rahanpesun vastaisesta direktiivistä, ja se tuli voimaan 9. heinäkuuta 2018. Jäsenvaltioiden on saatettava uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 10. tammikuuta 2020. Jos Espanja, Latvia ja Malta eivät yhdenmukaista kansallista lainsäädäntöään EU:n lainsäädännön kanssa seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa niitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

 

8. Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat

(Lisätietoja: Tove Ernst – Puhelin (+32-2) 298 67 64, Markus Lammert – Puhelin (+32-2) 298 04 23)

 

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettu kanne

Laillinen muuttoliike: komissio nostaa BELGIAA vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska se ei ole antanut EU:n ulkopuolelta tulleita kausityöntekijöitä koskevia sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Belgiaa vastaan, koska se ei ole saattanut kausityöntekijöitä koskevaa direktiiviä (direktiivi 2014/36/EU) täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivissä määritetään EU:n ulkopuolelta tulevien kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytykset sekä kausityöntekijöiden oikeudet. Belgia ei saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään alkuperäisessä määräajassa eli viimeistään 30. syyskuuta 2016 eikä ole vieläkään pannut sitä täysimääräisesti täytäntöön. Kausityöntekijöitä koskevassa direktiivissä vahvistetaan ne edellytykset, joita jäsenvaltioiden olisi sovellettava, kun ne päättävät työmarkkinoille pääsyn myöntämisestä muille kuin EU:n kansalaisille EU:n jäsenvaltiossa kausiluonteisesti tehtävää lyhytaikaista (enintään yhdeksän kuukautta kestävää), useimmiten maatalous- ja matkailualan työtä varten. Direktiivillä varmistetaan, että näitä työntekijöitä kohdellaan samoin kuin kansallisia työntekijöitä useiden tärkeiden tekijöiden, kuten työolojen, palkan, terveys- ja turvallisuusasioiden sekä sosiaaliturvan, osalta, ja siinä määritellään suojatoimet, joilla työntekijöitä suojataan hyväksikäytöltä. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 30. syyskuuta 2016. Siihen mennessä Belgia oli saattanut uudet säännöt vain osittain osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio lähetti Belgialle virallisen ilmoituksen marraskuussa 2016 ja perustellun lausunnon heinäkuussa 2017. Belgia ei ole vieläkään ilmoittanut komissiolle saattaneensa direktiivin kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi komissio päätti viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Komissio ehdottaa tuomioistuinta määräämään Belgialle 49 906,50 euron päiväkohtaisen uhkasakon. Ehdotetussa määrässä on otettu huomioon asian vakavuus, rikkomuksen kesto ja se, että sakko on oikeasuhteinen suhteessa jäsenvaltion maksukykyyn ja että sillä on samanaikaisesti ehkäisevä vaikutus. Kun direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä jää vajavaiseksi ja EU:n tuomioistuin vahvistaa komission näkemyksen, päiväkohtainen uhkasakko on maksettava tuomion antamispäivästä tai tuomioistuimen määräämästä myöhemmästä ajankohdasta siihen asti, kun saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on täysin toteutunut. Tuomioistuin päättää päiväkohtaisen uhkasakon lopullisen määrän, joka ei kuitenkaan voi olla komission ehdottamaa suurempi. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettu kanne ja virallinen ilmoitus

Muuttoliike- ja turvapaikka-asiat: komissio ryhtyy lisätoimiin UNKARIA vastaan käynnistetyissä rikkomusmenettelyissä

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa kanteen Unkaria vastaan EU:n tuomioistuimessa, koska sen turvapaikka- ja palauttamislainsäädäntö ei vastaa EU:n lainsäädäntöä. Komissio on tänään myös lähettänyt Unkarille virallisen ilmoituksen maan uudesta lainsäädännöstä, jolla kriminalisoidaan turvapaikka- ja oleskelulupahakemuksia tukevia toimia ja rajoitetaan entisestään oikeutta hakea turvapaikkaa. Kanne, joka koskee EU:n turvapaikka- ja palauttamislainsäädännön noudattamatta jättämistä: Komissio aloitti joulukuussa 2015 Unkaria vastaan rikkomusmenettelyn, joka koskee sen turvapaikkalainsäädäntöä. Käytyään sekä hallinnollisia että poliittisia keskusteluja ja annettuaan täydentävän virallisen ilmoituksen komissio lähetti sille perustellun lausunnon joulukuussa 2017. Unkarin viranomaisten toimittamaa vastausta tarkasteltuaan komissio katsoo, että suurimpaan osaan esitetyistä huolenaiheista ei ollut vieläkään puututtu, ja se on sen vuoksi päättänyt viedä rikkomusmenettelyn sen viimeiseen vaiheeseen eli haastaa Unkarin Euroopan unionin tuomioistuimeen. Virallinen ilmoitus Unkarin uudesta lainsäädännöstä, jolla kriminalisoidaan turvapaikkahakemuksia tukevia toimia: Tässä uudessa Unkarin viranomaisten ”Stop Soros” -lainsäädännöksi kutsutussa lainsäädännössä kriminalisoidaan kaikenlainen kansallisten, kansainvälisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen tai henkilöiden tarjoama apu heille, jotka haluavat hakea turvapaikkaa tai oleskelulupaa Unkarista. Lisäksi näiden lakien käsittämillä toimenpiteillä rajoitetaan yksilönvapauksia niin, että henkilöitä, joista on aloitettu näihin lakeihin perustuva rikosoikeudenkäynti, estetään lähestymästä Unkarin rajoilla sijaitsevia kauttakulkualueita, joissa turvapaikanhakijoita pidetään. Seuraamukset vaihtelevat tilapäisestä vangitsemisesta enintään yhden vuoden vankeuteen ja maastakarkotukseen. Lisäksi uudella lailla ja perustuslain muutoksella on otettu käyttöön uusia perusteita turvapaikkahakemuksen hylkäämiseksi, ja niillä siten rajataan turvapaikkaoikeus ainoastaan henkilöihin, jotka saapuvat Unkariin suoraan sellaiselta alueelta, jossa heidän elämänsä tai vapautensa on vaarassa. Näistä syistä komissio on tullut siihen tulokseen, että Unkari on laiminlyönyt EU:n perussopimusten, EU:n lainsäädännön ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia velvoitteitaan. Unkarin viranomaisilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission huolenaiheisiin. Komissio on valmis auttamaan Unkarin viranomaisia tämän ongelman ratkaisemisessa. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Viralliset ilmoitukset

Laillinen muuttoliike: komissio kehottaa UNKARIA panemaan asianmukaisesti täytäntöön pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin

Komissio päätti tänään lähettää Unkarille virallisen ilmoituksen, koska se ei ole antanut kolmansien maiden kansalaisille, joilla on pitkään oleskelleen henkilön asema, lupaa harjoittaa eläinlääkärin ammattia ja ei näin ollen ole pannut asianmukaisesti täytäntöön pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annettua direktiiviä (neuvoston direktiivi 2003/109/EY) Direktiivissä vaaditaan, että muiden kuin EU:n kansalaisten, jotka ovat oleskelleet EU:n jäsenvaltion alueella laillisesti vähintään viiden vuoden ajan, olisi nautittava tasavertaista kohtelua jäsenvaltion kansalaisten kanssa tietyillä aloilla, kuten palkkatyössä ja itsenäisessä ammatin harjoittamisessa. Unkarin lainsäädännössä ei sallita kolmansista maista olevien eläinlääketieteen ammattilaisten harjoittavan ammattiaan Unkarissa, vaikka he olisivat suorittaneet tutkinnon Unkarissa. Unkarilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin.

Laillinen muuttoliike: komissio kehottaa 17:ää jäsenvaltiota panemaan täytäntöön EU:n ulkopuolisista maista tulevia opiskelijoita ja tutkijoita koskevan direktiivin

Komissio on tänään päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset 17:lle jäsenvaltiolle (Itävalta, Belgia, Espanja, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovenia, Suomi, Tšekki ja Unkari), koska ne eivät ole ilmoittaneet kansallisista toimenpiteistä, joilla tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (direktiivi 2016/801) saatetaan täysimääräisesti osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden olisi pitänyt saattaa kansallinen lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi ja ilmoittaa asiasta komissiolle 23. toukokuuta 2018 mennessä. Jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Muussa tapauksessa komissio voi harkita perusteltujen lausuntojen antamista.

Turvallisuusunioni: Komissio kehottaa 14:tä jäsenvaltiota panemaan täytäntöön matkustajarekisteritietoja (PNR) koskevat uudet säännöt

Komissio on tänään päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset seuraaville jäsenvaltioille: Alankomaat, Bulgaria, Espanja, Itävalta, Kreikka, Kypros, Luxemburg, Portugali, Ranska, Romania, Slovenia, Suomi, Tšekki ja Viro), koska ne eivät ole ilmoittaneet matkustajarekisteridirektiivin (direktiivi 2016/681) kansallisista täytäntöönpanotoimista. Jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 25. toukokuuta 2018 mennessä. PNR-tiedot ovat tietoja, joita matkustajat antavat lentoyhtiöille tehdessään lippuvarauksen ja rekisteröityessään lennolle. Tietoihin voivat sisältyä muun muassa matkustajan nimi, matkustuspäivät ja matkareitit, paikkanumero, matkatavara, yhteystiedot ja maksuväline. Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön kansallisen järjestelmän, jonka avulla PNR-tietoja kerätään, analysoidaan ja vaihdetaan lainvalvontatarkoituksia varten tietosuojamääräyksiä täysimääräisesti noudattaen. PNR-tietojen käsittely on tärkeä väline terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa. Sen avulla voidaan jäljittää epäilyttäviä matkustusmalleja ja tunnistaa potentiaalisia rikollisia ja terroristeja, vaikka nämä eivät olisi lainvalvontaviranomaisille ennestään tuttuja. Tämä on keskeinen osa Euroopan turvallisuusagendaa ja edistymistä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia. Komissio on viime vuosien aikana pyrkinyt kaikin tavoin auttamaan jäsenvaltioita kansallisten PNR-järjestelmien kehittämisessä tarjoamalla niille asiantuntemusta ja rahoitusta ja helpottamalla parhaiden käytäntöjen vaihtoa. Jotta PNR-kehys saavuttaisi täyden potentiaalinsa, on olennaisen tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot saavat omat järjestelmänsä käyttöön. Mainituilla jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen, minkä jälkeen komissio voi harkita perusteltujen lausuntojen antamista. Komissio tarjoaa edelleen tukea ja ohjeita niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä saaneet täytäntöönpanotoimiaan päätökseen.

 

9. Liikenne ja liikkuminen

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72, Alexis Perier – Puhelin (+32-2) 296 91 43)

 

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettu kanne

Meriliikenne: komissio nostaa IRLANTIA vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska se ei ole pannut asianmukaisesti täytäntöön turvallisuuslainsäädäntöä

Komissio on tänään päättänyt nostaa kanteen Irlantia vastaan EU:n tuomioistuimessa, koska se ei ole saattanut meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteita koskevaa EU:n lainsäädäntöä (direktiivi 2009/18/EY) asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivissä edellytetään, että kukin jäsenvaltio perustaa puolueettoman pysyvän tutkintaelimen, jonka organisaation, oikeudellisen rakenteen ja päätöksenteon on oltava riippumaton kaikista osapuolista, joiden edut saattaisivat olla ristiriidassa kyseisen tehtävän kanssa. Komissio on huolestunut useista seikoista, jotka liittyvät Irlannin lainsäädännön nojalla perustetun merionnettomuuksien tutkintalautakunnan (Marine Casualty Investigation Board, MCIB) jäsenten riippumattomuuteen. Irlannin lainsäädännössä säädetään, että yksi viidestä lautakunnan jäsenestä on liikenne-, matkailu- ja urheiluministeriön pääsihteeri tai hänen valtuutettu edustajansa ja toinen merenkulun tarkastusviraston päätarkastaja. Merenkulun tarkastusvirastolla on aluksiin ja niiden varustukseen sekä merenkulkijoiden pätevyyteen liittyviä sääntely-, hallinto- ja täytäntöönpanotehtäviä. Liikenne-, matkailu- ja urheiluministeriö puolestaan vastaa muun muassa meriliikenteen turvallisuudesta. Komissio katsoo, että mainittujen ministeriön ja viraston vastuut ja toimet voivat olla ristiriidassa merionnettomuuksien tutkintalautakunnan tutkintatehtävän kanssa. Näin ollen merionnettomuuksien tutkintalautakunta ei ole tarpeeksi riippumaton Irlannin viranomaisista. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Perustellut lausunnot

Vaihtoehtoiset polttoaineet: komissio kehottaa BULGARIAA ja PUOLAA saattamaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevat EU:n säännöt täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio kehotti tänään Bulgariaa ja Puolaa saattamaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevat EU:n säännöt (direktiivi 2014/94/EU) täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näillä säännöillä, joilla säännellään muun muassa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevia yhdenmukaistettuja standardeja, on tärkeä rooli EU:n sisämarkkinoiden toiminnan kannalta. Niillä myös pyritään vähentämään liikenteen öljyriippuvuutta ja lieventämään liikenteen ympäristövaikutuksia. Näiden jäsenvaltioiden olisi pitänyt saattaa mainittu direktiivi kansallisen lainsäädäntönsä osaksi viimeistään 18. marraskuuta 2016, mutta komission yksiköiden mukaan ne eivät olleet tehneet näin direktiivin joidenkin operatiivisten säännösten osalta mainittuun päivämäärään mennessä. Niillä on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa ne EU:n tuomioistuimeen.

 

Viralliset ilmoitukset

Älykkäät liikennejärjestelmät: komissio kehottaa yhdeksää jäsenvaltiota tarjoamaan liikennetietopalveluja

Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Italialle, Kyprokselle, Liettualle, Luxemburgille, Maltalle, Puolalle, Slovakialle, Slovenialle ja Unkarille, koska ne eivät ole noudattaneet velvoitteitaan tarjota yleisiä liikenneturvallisuuteen liittyviä vähimmäisliikennetietoja käyttäjille ilmaiseksi (komission delegoitu asetus (EU) N:o 886/2013). Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tietopalvelun toteuttamisen edistymisestä ja toimitettava sille muita tietoja viimeistään 12 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kalenterivuosittain. Mainitut yhdeksän jäsenvaltiota eivät kuitenkaan ole vielä niin tehneet. Komissio on lisäksi lähettänyt virallisen ilmoituksen Kyprokselle, Liettualle, Luxemburgille, Maltalle, Slovakialle, Slovenialle ja Unkarille, koska ne eivät ole täyttäneet velvoitteitaan tarjota EU:n laajuisia tosiaikaisia liikennetietopalveluja (komission delegoitu asetus (EU) 2015/962 Jäsenvaltioiden olisi pitänyt antaa komissiolle viimeistään 13. heinäkuuta 2017 kertomus kansallisen yhteyspisteen perustamiseksi toteutetuista toimenpiteistä ja sen toimintaan liittyvistä järjestelyistä sekä tarvittaessa luettelo moottoriteistä, jotka eivät kuulu kattavaan Euroopan laajuiseen tieverkkoon ja jotka on yksilöity prioriteettivyöhykkeiksi. Mainituilla jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin näkemyksiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää antaa perustellun lausunnon.

Tieliikenne: komissio kehottaa TANSKAA lopettamaan ulkomaisten liikenteenharjoittajien syrjinnän ja noudattamaan liikennepalvelujen tarjoamisen vapautta

Komissio on tänään päättänyt pyytää Tanskaa olemaan rajoittamatta kuorma-autojen pysäköintiaikaa valtion omistamilla lepoalueilla enintään 25 tuntiin. Aikarajoitus vaikuttaa pääasiassa muihin kuin kotimaisiin liikenteenharjoittajiin ja on siten verrattavissa kansalaisuuteen perustuvaan syrjintään, joka kielletään EU:n perussopimuksissa. Rajoituksen vuoksi kuljettajat eivät myöskään voi noudattaa kuorma-autonkuljettajien lepoaikoja koskevia tiukkoja EU:n sääntöjä, jotka ovat välttämättömiä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja kuljettajien oikeuksien kunnioittamiseksi. Lisäksi rajoitus vaikuttaa asetuksessa (EY) N:o 1072/2009 säädettyyn liikenteenharjoittajien vapauteen tarjota liikennepalveluja ja edustaa perusteetonta epäsuoraa syrjintää. Tanskalla on nyt kaksi kuukautta aikaa esittää huomautuksensa komissiolle, minkä jälkeen komissio voi päättää antaa perustellun lausunnon.

Merenkulkijat: komissio kehottaa MALTAA noudattamaan merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on päättänyt lähettää Maltalle virallisen ilmoituksen, koska se ei noudata merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskevia EU:n sääntöjä (direktiivi 2008/106/EY, sellaisena kuin se on muutettuna). Komissio kehottaa Maltaa toteuttamaan korjaavia toimia sen varmistamiseksi, että sen erään hyväksytyn merenkulkualan oppilaitoksen noudattama laadunhallintajärjestelmä kattaa kaikki merenkulkualan kurssit ja koulutusohjelmat sekä kokeet ja arvioinnit ja erityisesti simulaattoreiden avulla suoritettavan koulutuksen. Maltalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ryhtyä noudattamaan EU:n lainsäädäntöä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Tieliikenne: komissio kehottaa kymmentä jäsenvaltiota noudattamaan kansallisten sähköisten kuljettajakorttirekistereiden yhteenliittämistä koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Belgialle, Kyprokselle, Suomelle, Ranskalle, Kreikalle, Unkarille, Luxemburgille, Maltalle ja Ruotsille, koska ne eivät ole tehneet asetuksen (EU) 2016/68 mukaisia testejä rekisteriensä liittämiseksi TACHOnet-järjestelmään, ja Tanskalle, koska se ei ole liittänyt rekisterejään TACHOnetiin mainitun asetuksen mukaisesti. TACHOnet on eurooppalainen sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä, jonka välityksellä jäsenvaltiot voivat vaihtaa ajopiirturikortteja. (Ajopiirturi on laite, joka tallentaa muistiin ajoajat, tauot ja lepoajat sekä kuljettajan muuhun työhön käyttämän ajan.) Se on olennainen väline, jolla varmistetaan ajo- ja lepoaikoja tieliikenteessä koskevien sääntöjen noudattaminen. TACHOnet-järjestelmän avulla pyritään pääasiassa varmistamaan, että eri jäsenvaltiot eivät myönnä samalle kuljettajalle kahta tai useampaa korttia. Asetuksessa (EU) 2016/68 säädetään jäsenvaltioiden velvoitteesta käyttää TACHOnet-järjestelmää tiettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti. Vaikka edellä mainitut jäsenvaltiot, Tanskaa lukuun ottamatta, käyttävät TACHOnet-järjestelmää, ne eivät ole kyenneet suorittamaan onnistuneesti alustavia testejä, joilla varmistetaan, että yhteys täyttää kaikki tekniset vaatimukset. Kyseisillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin näkemyksiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Meriliikenne: komissio kehottaa viittä jäsenvaltiota noudattamaan lippuvaltioita koskevista vaatimuksista annettua EU:n lainsäädäntöä

Komissio on vaatinut Unkaria, Kroatiaa, Kyprosta, Tšekkiä ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa noudattamaan hallinnollisen valvonnan velvoitteitaan lippuvaltioita koskevista vaatimuksesta laadittujen EU:n sääntöjen mukaisesti (direktiivi 2009/21/EY). Näihin vaatimuksiin kuuluu sen tarkastaminen, että aluksen rakenne, varusteet ja operatiivinen hallinnointi vastaavat turvallisuusmääräyksiä ja merenkulkijoilla on asianmukaiset pätevyysasiakirjat. Direktiivin mukaan laadunhallintajärjestelmän piti olla valmis viimeistään kesäkuussa 2012, sitä on ylläpidettävä ja se on sertifioitava sovellettavien kansainvälisten laatustandardien mukaisesti. Nämä maat eivät ole tähän mennessä esittäneet vaadittua todistusta laadunvalvontajärjestelmästä. Jos hallinnosta puuttuvat järjestelmälliset tarkastukset ja jos hallinto ei suorita tarkastuksia, joita sertifioidulla laadunhallintajärjestelmällä olisi tuettava, se voi pitkällä aikavälillä heikentää aluskannan turvallisuutta ja ympäristötehokkuutta. Komissio on tämän vuoksi päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen näille jäsenvaltioille ja antaa niille kaksi kuukautta aikaa alkaa noudattaa direktiiviä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Lentoturvallisuus: komissio kehottaa UNKARIA noudattamaan lentotoimintaan liittyviä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyitä koskevia EU:n sääntöjä
Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Unkarille, koska se ei noudata joitakin siviili-ilmailun lentotoimintaan liittyviä unionin teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyitä (asetus (EU) N:o 965/2012). Tässä asetuksessa säädetään lentokoneilla, helikoptereilla, kuumailmapalloilla ja purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joita sovelletaan myös toisen valtion turvallisuusvalvonnan alaisuuteen kuuluvien lentotoiminnan harjoittajien ilma-aluksille tehtäviin asematasotarkastuksiin. Henkilöstön puutteen vuoksi Unkari ei ole kuitenkaan todentanut organisaatioihin tai lentotoiminnan lajeihin sovellettavien turvallisuusvaatimusten noudattamista. Unkarilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

10. Verotus ja tulliliitto

(Lisätietoja: Vanessa Mick – Puhelin (+32-2) 295 61 94, Patrick Mc Cullough – Puhelin (+32-2) 298 71 83)

 

Perustellut lausunnot:

Verotus: komissio kehottaa SAKSAA yhdenmukaistamaan arvonlisäveron palautusta rajojen yli koskevan hallinnollisen käytäntönsä EU:n sääntöjen kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Saksalle perustellun lausunnon, jossa se pyytää sitä yhdenmukaistamaan alv-palautuksia koskevat sääntönsä EU:n lainsäädännön kanssa (arvonlisäveroa koskeva neuvoston direktiivi 2006/112/EY ja arvonlisäveron palautusta koskeva neuvoston direktiivi 2008/9/EY). Saksa kieltäytyy tällä hetkellä joissakin tapauksissa palauttamasta arvonlisäveroa, jonka palautusta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet verovelvolliset ovat hakeneet, sillä se katsoo, että toimitetut tiedot eivät ole riittäviä. Se ei kuitenkaan ole pyytänyt hakijoilta lisätietoja. Tämän seurauksena palautuksia evätään, vaikka hakijat täyttäisivät EU:n lainsäädännössä vahvistetut olennaiset vaatimukset. Jos Saksa ei toteuta toimenpiteitä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Verotus: komissio kehottaa ALANKOMAITA lopettamaan liikkuvassa työssä olevien työntekijöiden eläkepääomien siirtojen verottamisen

Komissio on tänään päättänyt lähettää perustellun lausunnon Alankomaille, koska se verottaa liikkuvassa työssä olevien eläkepääomien siirtoja niihin 13 jäsenvaltioon, jotka sallivat eläkkeiden maksamisen eläkerahastoista muissa muodoissa kuin elinkorkoina. EU:n lainsäädännön mukaan liikkuvassa työssä olevat voivat vapaasti ottaa vastaan töitä jäsenvaltioista, jotka sallivat eläkkeiden maksamisen joko kokonaan tai osittain kertasuorituksena. Alankomaiden lainsäädännössä rajoitetaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta (SEUT-sopimuksen 45 artikla), palvelujen tarjoamisen vapautta (SEUT-sopimuksen 56 artikla) ja pääomien vapaata liikkuvuutta (SEUT-sopimuksen 63 artikla). Jos Alankomaat ei toteuta toimenpiteitä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

Verotus: komissio kehottaa PORTUGALIA yhdenmukaistamaan Lissabonin lentoasemamaksun EU:n lainsäädännön kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää perustellun lausunnon Portugalille, jotta se yhdenmukaistaa Lissabonin lentoasemamaksun EU:n sääntöjen kanssa. Portugalin lainsäädännön mukaan maksua sovelletaan tällä hetkellä vain muihin kuin maassa asuviin henkilöihin. Lentokenttämaksun periminen ainoastaan ulkomailla asuvilta on vastoin SEUT-sopimuksen 18 ja 21 artiklaa, sillä se on kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Jos Portugali ei toteuta toimenpiteitä seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Verotus: komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA yhdenmukaistamaan arvonlisäveron erityisjärjestelmää koskevat kansalliset käytäntönsä EU:n sääntöjen kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää perustellun lausunnon Yhdistyneelle kuningaskunnalle, koska se ei ole kerännyt ja toimittanut muille jäsenvaltioille niiden verovelvollisten pankkiyhteystietoja, jotka ovat rekisteröityneet EU:n laajuiseen arvonlisäveron keruujärjestelmään, joka koskee sähköisten palvelujen verkkokauppaa (arvonlisäveron erityisjärjestelmä). Tämä käytäntö rikkoo hallinnollista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevia EU:n sääntöjä (neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010 ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 815/2012). Tällä hetkellä jäsenvaltioiden, jotka haluavat palauttaa arvonlisäveroa Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville verovelvollisille, on kerättävä tapauskohtaisesti lisätietoja, mikä on työlästä ja viivästyttää palautuksia. Jos Yhdistynyt kuningaskunta ei toteuta toimenpiteitä seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

Virallinen ilmoitus ja lopetetut menettelyt

Verotus: komissio kehottaa VIROA muuttamaan tietojenvaihtoa koskevia sääntöjään ja lopettaa neljä verotuksen avoimuutta koskevaa menettelyä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Virolle virallisen ilmoituksen, jossa se pyytää sitä yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden hallussa olevien, toisista EU-maista olevia verovelvollisia koskevien tiettyjen verotietojen vaihtoa koskevat sääntönsä hallinnollisesta yhteistyöstä annetun direktiivin (neuvoston direktiivi 2011/16/EU) mukaisesti. Viron lainsäädännössä ei tällä hetkellä velvoiteta maan veroviranomaisia toimittamaan pyydettyjä tietoja heidän muissa EU-maissa toimiville kollegoilleen. Siinä ei myöskään edellytetä verotusmenettelyn aloittamista tällaisten tietojen saamiseksi tarvittaessa tai ryhtymistä oma-aloitteiseen tietojenvaihtoon. Jos Viro ei toteuta tarvittavia toimia seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää maan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon. Komissio on tänään myös lopettamassa neljä muuta verotuksen avoimuutta koskevaa menettelyä. Se on tyytyväinen Belgian antamaan ilmoitukseen, joka koskee rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä koskevien tietojen vaihtoa sekä sääntöjä veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin, EU:n lainsäädännön mukaisesti (neuvoston direktiivi DAC3 (EU) 2015/2376 ja neuvoston direktiivi DAC5 (EU) 2016/2258). Komissio päätti myös lopettaa rikkomusmenettelyt Kyprosta ja Italiaa vastaan, koska ne ovat ilmoittaneet komissiolle saattaneensa maakohtaisten raporttien vaihtamista toisten jäsenvaltioiden kanssa koskevat säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään direktiivin DAC4 (neuvoston direktiivi (EU) 2016/881) ja veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin annetun direktiivin DAC5 (neuvoston direktiivi (EU) 2016/2258) mukaisesti.

 

Muut viralliset ilmoitukset:

Verotus: komissio kehottaa BELGIAA noudattamaan säästöjen tuottamien tulojen verotusta koskevia sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen, jossa se kehottaa Belgiaa yhdenmukaistamaan asukkaidensa, joilla on tilejä Luxemburgissa ja Itävallassa, säästöjen tuottamia korkotuloja koskevat sääntönsä EU:n lainsäädännön kanssa. Tällä hetkellä Belgia ei myönnä verohyvityksiä Luxemburgin ja Itävallan kantamasta korkotulojen lähdeverosta. Verohyvityksen epääminen on säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevan EU:n lainsäädännön vastainen (neuvoston direktiivin 2003/48/EY 14 artikla). Jos Belgia ei toteuta tarvittavia toimia seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää maan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: komissio kehottaa KREIKKAA yhdenmukaistamaan ulkomaisten tappioiden vähentämistä koskevat sääntönsä EU:n lainsäädännön kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Kreikalle, koska se kohtelee kotimaassa aiheutuneita ja toisessa EU- tai ETA-valtiossa aiheutuneita liiketappioita verotuksellisesti eri tavoin. Vaikka sekä kotimaasta että toisesta EU- tai ETA-valtiosta peräisin olevat liikevoitot ovat Kreikassa veronalaisia, ulkomailla aiheutuneiden tappioiden käsittelyä rajoitetaan maan lainsäädännössä ja maan veroviranomaisten antamissa ohjeissa. Erilainen kohtelu rajoittaa sijoittautumisoikeutta (SEUT-sopimuksen 49 artikla). Jos Kreikka ei toteuta tarvittavia toimia seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää maan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: komissio vaatii, että ITALIA yhdenmukaistaa tavaroiden maahantuontiin liittyviä palvelusuorituksia koskevat alv-sääntönsä EU:n lainsäädännön kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Italialle, koska se soveltaa lisäedellytyksiä tavaroiden maahantuontiin liittyvien palvelujen arvonlisäverosta vapauttamiselle. Italian lainsäädännössä edellytetään tällä hetkellä, että tavaroiden maahantuontiin liittyvien liitännäispalvelujen vapauttamiseksi arvonlisäverosta niiden arvo on sisällytettävä veron perusteeseen ja lisäksi niistä on suoritettava arvonlisävero tullissa maahantuonnin hetkellä. Tämä on vastoin yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28. marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (alv-direktiivi) säännöksiä. Jos Italia ei toteuta tarvittavia toimia seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää maan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: komissio vaatii ITALIAA lopettamaan moottoriajoneuvoissa käytettävää bensiiniä koskevan alueellisen veron

Komissio on tänään päättänyt lähettää Italialle virallisen ilmoituksen, jossa se pyytää sitä lakkauttamaan moottoriajoneuvoissa käytettävää bensiiniä koskevan alueellisen veron (IRBA-vero). Kannettava vero on 2 senttiä bensiinilitraa kohti, kun taas yhdenmukaistetun EU:n lainsäädännön perusteella kannettava valmistevero on 72 senttiä. IRBA-verolla ei pyritä erityistavoitteisiin vaan sillä on vain julkiseen talouteen liittyviä tavoitteita, mikä on EU:n lainsäädännön vastaista (valmisteveroa koskevan neuvoston direktiivin 2008/118/EY 1 artiklan 2 kohta). Jos Italia ei toteuta tarvittavia toimia seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää maan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: komissio vaatii LATVIAA muuttamaan Riian kiinteistöveroa koskevia sääntöjään

Komissio on tänään päättänyt lähettää Latvialle virallisen ilmoituksen syrjivistä vaatimuksista, jotka Riian kaupunginvaltuusto on asettanut alennettujen kiinteistöverokantojen soveltamiseksi. Alennettua verokantaa sovelletaan Latvian kansalaisen omistamaan kiinteistöön, jos hän ilmoittaa sen pääasialliseksi asuinpaikakseen. Muiden EU- ja ETA-maiden kansalaisiin sovelletaan kuitenkin lisäedellytystä, jonka mukaan heillä on täytynyt olla ilmoitettu virallinen kotipaikka Latviassa seitsemän vuotta ennen asianomaista verovuotta. Tällä lisäedellytyksellä loukataan pääomien vapaata liikkuvuutta (SEUT-sopimuksen 63 artiklan 1 kohta). Jos Latvia ei toteuta tarvittavia toimia seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää maan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA yhdenmukaistamaan tuloverosäännöksensä EU:n lainsäädännön kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Yhdistyneelle kuningaskunnalle virallisen ilmoituksen, jossa se pyytää sitä yhdenmukaistamaan osakkeiden luovutuksesta syntyviin tappioihin sovellettavaa tuloverohelpotusta koskevat säännöksensä EU:n lainsäädännön kanssa. Tällä hetkellä verohelpotusta voidaan myöntää vain sellaisten yritysten osakkeille, jotka harjoittavat liiketoimintaansa kokonaan tai pääosin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä sääntö vaikuttaa epäsuotuisasti niihin veronmaksajiin, jotka sijoittavat sellaisten yritysten vaatimukset täyttäviin osakkeisiin, jotka harjoittavat liiketoimintaansa muissa EU:n jäsenvaltioissa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sillä myös rajoitetaan pääomien vapaata liikkuvuutta (SEUT-sopimuksen 63 artikla). Jos Yhdistynyt kuningaskunta ei toteuta toimia seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää maan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA yhdenmukaistamaan kaupanvälittäjille myönnettäviin lainoihin sovellettavaa verohelpotusta koskevat sääntönsä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Yhdistyneelle kuningaskunnalle virallisen ilmoituksen, joka koskee sen kansallista lakia kaupanvälittäjille myönnettäviin lainoihin sovellettavasta verohelpotuksesta. Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä säädetään nykyisin erityisestä helpotuksesta, kun vaatimukset täyttävää lainaa ei voida periä takaisin. Tällaisessa tapauksessa lainanantajalla on oikeus vaatia, että lainan määrä vähennetään hänen verotettavasta voitosta maksamastaan myyntivoittoverosta tai yhtiöverosta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville myönnettyihin perintäkelvottomiin lainoihin sovellettavaa verokohtelua koskevat eri säännöt kuin Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella asuville myönnettyihin lainoihin sovellettavaa verokohtelua. Tällä rajoitetaan perusteettomasti pääomien vapaata liikkuvuutta (SEUT-sopimuksen 63 artikla). Jos Yhdistynyt kuningaskunta ei toteuta toimia seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää maan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

 

Menettelyn lopettaminen

Verotus: komissio lopettaa BELGIAA vastaan aloitetun perintöverotusta koskevan menettelyn

Komissio on tyytyväinen muutoksiin, jotka Belgia teki Vallonian alueen perintöveroa koskeviin sääntöihin. Uusien sääntöjen mukaan Belgiassa sijaitsevaan kiinteistöön voidaan olla soveltamatta perintöveroa ja kiinteistö voi siirtyä edesmenneeltä, joka asui toisessa ETA-maassa, samoin edellytyksin kuin Belgiassa asuneelta perityn kiinteistön osalta. Komissio on päättänyt tänään lopettaa kyseisen rikkomusmenettelyn.

MEMO/18/4486

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar