Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2018

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 80 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Ψηφιακή ενιαία αγορά

(Για περισσότερες πληροφορίες: Nathalie Vandystadt — Τηλ.: +32 229 67083, Inga Höglund — Τηλ.: +32 229 50698)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ραδιοφάσμα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το ραδιοφάσμα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, καλώντας το να συμμορφωθεί πλήρως με τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με το ραδιοφάσμα βάσει της απόφασης (ΕΕ) 2017/899 («απόφαση των 700 MHz»). Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν επιτρέψει, έως τις 30 Ιουνίου 2020, τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 694-790 MHz («700 MHz») για τις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Το Βέλγιο δεν έχει συνάψει διασυνοριακές συμφωνίες συντονισμού συχνοτήτων με τους γείτονές του, ιδίως με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην απόφαση των 700 MHz. Η προθεσμία για τη σύναψη αυτών των συμφωνιών έληγε στο τέλος του 2017. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G ενδέχεται να καθυστερήσει στο Βέλγιο και στις γειτονικές του χώρες. Η συνδεσιμότητα 5G είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Επιτροπής, μετά τη συμφωνία σχετικά με τους μελλοντικούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες — Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι το ραδιοφάσμα 5G θα είναι διαθέσιμο σε ολόκληρη την ΕΕ από το 2020. Εάν το Βέλγιο δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να του αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τη νομοθεσία που θεσπίστηκε σε επίπεδο ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή σε 17 κράτη μέλη, προκειμένου να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την πρώτη νομοθετική πράξη σε επίπεδο ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια. Η απόφαση αφορά τα ακόλουθα κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Ο στόχος της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS — οδηγία 2016/1148/ΕΕ) είναι να επιτευχθεί εξίσου υψηλό επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ με την ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας, την αύξηση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και τη θέσπιση υποχρεώσεων κοινοποίησης συμβάντων όσον αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία NIS στην εθνική νομοθεσία έως τις 9 Μαΐου 2018, δεδομένου ότι τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2016. Μέχρι στιγμής, 11 κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας και βρίσκονται στο στάδιο του ελέγχου της μεταφοράς, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

2. Οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Spahr — Τηλ.: +32 229 56194, Annikky Lamp — Τηλ.: +32 229 56151, Enda McNamara — Τηλ.: +32 229 64976)

 

Αιτιολογημένη γνώμη

Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να σεβαστεί το απαραβίαστο των αρχείων της ΕΚΤ και να συνεργαστεί καλόπιστα όσον αφορά την κατάσχεση στοιχείων από την Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία, επειδή παραβίασε το απαραβίαστο των αρχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) (πρωτόκολλο αριθ. 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ — ΣΛΕΕ) και το καθήκον της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την ΕΕ — ΣΕΕ) στο πλαίσιο της κατάσχεσης εγγράφων της ΕΚΤ που πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας. Στις 6 Ιουλίου 2016 οι σλοβενικές αρχές, στο πλαίσιο εθνικής έρευνας κατά αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, κατέσχεσαν στοιχεία της Τράπεζας της Σλοβενίας τα οποία περιλάμβαναν έγγραφα της ΕΚΤ και υλικό πληροφορικής. Η ΕΚΤ δεν είχε δώσει εκ των προτέρων άδεια για την κατάσχεση των εν λόγω εγγράφων. Η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη από τις απαντήσεις που έδωσαν οι σλοβενικές αρχές στις ερωτήσεις που έθεσε προκειμένου να διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις μέσω πιλοτικής επιστολής, τον Δεκέμβριο του 2016, και προειδοποιητικής επιστολής, τον Μάιο του 2017. Η αιτιολογημένη γνώμη δεν αμφισβητεί τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στις εθνικές αρχές βάσει εθνικών διαδικασιών. Οι σλοβενικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη. Επίσης, η Επιτροπή παραμένει σε στενή επαφή με την ΕΚΤ για το συγκεκριμένο ζήτημα.

 

3. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen — Τηλ.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — Τηλ.: +32 229 52589)

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια

Η Γερμανία παραπέμπεται στο Δικαστήριο λόγω της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια: Η Επιτροπή παραπέμπει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια (οδηγία 2009/72/ΕΚ) και της οδηγίας για το φυσικό αέριο (οδηγία 2009/73/ΕΚ). Οι εν λόγω οδηγίες εντάσσονται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και περιλαμβάνουν βασικές διατάξεις για την ορθή λειτουργία των αγορών ενέργειας. Η Γερμανία δεν έχει εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των κανόνων σχετικά με τις αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Συγκεκριμένα, ο νομοθέτης δεν έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τον καθορισμό των τιμολογίων δικτύου και άλλων όρων και προϋποθέσεων για την πρόσβαση σε δίκτυα και υπηρεσίες εξισορρόπησης, δεδομένου ότι πολλά στοιχεία για τον καθορισμό αυτών των τιμολογίων και των όρων και προϋποθέσεων προβλέπονται, σε μεγάλο βαθμό, σε λεπτομερείς κανονισμούς που έχουν εκδοθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Επιπλέον, η Γερμανία έχει μεταφέρει πλημμελώς στο εθνικό της δίκαιο αρκετές απαιτήσεις σχετικά με το μοντέλο διαχωρισμού για τους ανεξάρτητους διαχειριστές μεταφοράς. Για παράδειγμα, οι κανόνες για την ανεξαρτησία του προσωπικού και της διοίκησης του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς δεν τηρούν πλήρως τις εν λόγω οδηγίες και ο ορισμός της καθετοποιημένης επιχείρησης εσφαλμένα εξαιρεί τις δραστηριότητες εκτός ΕΕ. Στη Γερμανία απεστάλη προειδοποιητική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2015 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Απρίλιο του 2016. Επειδή διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ακόμα συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τα ζητήματα αυτά στο Δικαστήριο. Η Επιτροπή παραπέμπει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο λόγω της νομοθεσίας της για τα τιμολόγια των δικτύων ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια όσον αφορά τα τιμολόγια δικτύου. Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια προβλέπει ότι τα τιμολόγια που εφαρμόζουν οι διαχειριστές των δικτύων για τη χρήση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ρυθμίζονται προκειμένου να προληφθεί η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, και αναθέτει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές το καθήκον του καθορισμού των εν λόγω τιμολογίων ή των μεθοδολογιών τους. Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τα νομοθετικά μέτρα που θέσπισε η Ουγγαρία στον τομέα της ενέργειας, διαπίστωσε ότι η ουγγρική νομοθεσία εξαιρεί ορισμένες κατηγορίες δαπανών από τον υπολογισμό των τιμολογίων των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, κατά παράβαση της αρχής της κάλυψης του κόστους των τιμολογίων που προβλέπεται στις οδηγίες για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ουγγαρία θέσπισε τροποποιήσεις στη νομοθεσία της για την ενέργεια οι οποίες θίγουν το δικαίωμα των φορέων της αγοράς για πλήρη δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής σχετικά με τα τιμολόγια δικτύου. Η Επιτροπή απέστειλε στην Ουγγαρία προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τα θέματα αυτά τον Φεβρουάριο του 2015, και δύο αιτιολογημένες γνώμες, μία τον Δεκέμβριο του 2016 και μία τον Απρίλιο του 2017. Επειδή διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ακόμα συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τα ζητήματα αυτά στο Δικαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί 7 κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά ή δεν εφάρμοσαν ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης με σκοπό να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20 % έως το 2020 και να δρομολογηθούν περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

4. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Ίρις Πέτσα — Τηλ.: +32 229 93321)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Θόρυβος: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να εγκρίνουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για τον περιβαλλοντικό θόρυβο

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία και την Πορτογαλία να συμμορφωθούν με τις βασικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τον θόρυβο (οδηγία 2002/49/ΕΚ). Η οδηγία για τον θόρυβο απαιτεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν χάρτες θορύβου που παρουσιάζουν την έκθεση στον θόρυβο εντός των μεγαλύτερων αστικών περιοχών, όπως στους βασικούς σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες και στα κύρια αεροδρόμια. Οι χάρτες αυτοί αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό μέτρων με σκοπό τη μείωση της ηχορύπανσης. Η Ισπανία, μετά την πρώτη προειδοποίηση που έλαβε τον Σεπτέμβριο του 2016, δεν έχει ακόμη καταρτίσει στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για πολλά από τα πολεοδομικά συγκροτήματα και τους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες στην επικράτειά της. Επιπλέον, η Ισπανία δεν έχει επανεξετάσει και/ή αναθεωρήσει τα υφιστάμενα σχέδια δράσης για τα κύρια αεροδρόμια. Η Πορτογαλία επίσης δεν έχει σημειώσει πρόοδο μετά την πρώτη προειδοποίηση που της απηύθυνε η Επιτροπή τον Μάιο του 2017. Οι εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τις πορτογαλικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν εγκριθεί στρατηγικοί χάρτες θορύβου για 2 μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα και 123 μεγάλους οδικούς άξονες, και ότι δεν έχουν καταρτιστεί σχέδια δράσης για 3 πολεοδομικά συγκροτήματα, 60 μεγάλα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου και 466 μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ατμοσφαιρικός αέρας: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρει στο εσωτερικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τις βιομηχανικές εκπομπές

Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να μεταφέρει πλήρως στο εσωτερικό της δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης [οδηγία (ΕΕ) 2015/2193]. Η οδηγία ρυθμίζει τις εκπομπές SO2, NOx και σκόνης στην ατμόσφαιρα με στόχο τη μείωση των εν λόγω εκπομπών και των κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επιπλέον, θεσπίζει κανόνες για την παρακολούθηση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα. Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 19 Δεκεμβρίου 2017. Επειδή η Ρουμανία δεν τήρησε την προθεσμία, η Επιτροπή απέστειλε στο εν λόγω κράτος μέλος προειδοποιητική επιστολή τον Ιανουάριο του 2018. Δεδομένου ότι η Ρουμανία εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Η Ρουμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να παραπέμψει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την πρόληψη των πλημμυρών

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Στόχος της οδηγίας για τις πλημμύρες είναι η μείωση και η διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι πλημμύρες για την υγεία, τις οικονομικές δραστηριότητες και το περιβάλλον. Βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν καταρτίσει και δημοσιεύσει τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και να τα έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου 2016. Τον Μάρτιο του 2018 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις ισπανικές αρχές, επειδή δεν είχαν ολοκληρώσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας για καμία από τις επτά περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού στις Καναρίους Νήσους. Δεδομένου ότι η Ισπανία εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει αυτά τα σχέδια, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Αν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να βελτιώσει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση

Η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία λόγω των συστημικών παραλείψεων της εν λόγω χώρας όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) και τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) θεσπίζει το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Στους τόπους του δικτύου Natura 2000 μπορούν να πραγματοποιούνται οικονομικές δραστηριότητες, με τον όρο ότι δεν βλάπτουν την ακεραιότητα του τόπου. Στη Βουλγαρία, οι σωρευτικές επιπτώσεις των υφιστάμενων και των εγκεκριμένων σχεδίων και έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 παραβλέπονται συστηματικά, και πολλά σχέδια ανάπτυξης που συνιστούν σημαντική απειλή για τους στόχους διατήρησης έχουν λάβει, παρόλα αυτά, έγκριση. Το ζήτημα διαπιστώθηκε για πρώτη φορά πριν από μία δεκαετία, και μολονότι η Βουλγαρία έχει λάβει από τότε ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το δομικό αυτό πρόβλημα παραμένει και η Επιτροπή δέχεται τακτικά καταγγελίες για σχέδια και έργα που εγκρίνονται βάσει ανεπαρκών αξιολογήσεων, ή ακόμη και χωρίς κατάλληλες αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, δίνοντας στη Βουλγαρία προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Πόσιμο νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να εξασφαλίσει ασφαλές πόσιμο νερό για τους πολίτες της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία, επειδή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει της οδηγίας για το πόσιμο νερό (οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου) και επιτρέπει την υπέρβαση της παραμετρικής τιμής για το τριαλομεθάνιο (THM). Η οδηγία αποβλέπει στην προστασία της υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, εξασφαλίζοντας ότι το νερό αυτό είναι υγιεινό και καθαρό. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το πόσιμο νερό που παρέχεται σε περισσότερα από 500 000 άτομα στην Ιρλανδία περιέχει υπερβολικές ποσότητες τριαλομεθανίου. Αυτή η χημική ουσία, η οποία προκύπτει ως υποπροϊόν κυρίως όταν χρησιμοποιείται χλώριο για να απολυμανθεί το νερό και να καταστεί πόσιμο, ενέχει κίνδυνο για την υγεία. Οι ιρλανδικές αρχές δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να μειώσουν την τιμή του ΤΗΜ και για να προειδοποιήσουν τους καταναλωτές για τις επιπτώσεις στην υγεία, όπως απαιτείται. Η Ιρλανδία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία για τα αστικά λύματα και να εξασφαλίσει τη συλλογή και την επεξεργασία των λυμάτων από όλους τους οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων. Βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου), οι πόλεις και οι κωμοπόλεις είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών τους λυμάτων. Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Κατά της Ιταλίας έχουν ήδη κινηθεί τρεις διαφορετικές διαδικασίες επί παραβάσει για διάφορες παραβιάσεις των απαιτήσεων της οδηγίας, αλλά, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των τελευταίων στοιχείων που υπέβαλε η Ιταλία, πολλοί μικρότεροι οικισμοί (276) παραβιάζουν επίσης τις βασικές υποχρεώσεις σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την παρακολούθηση. Λόγω της έκτασης αυτών των παραλείψεων, η Επιτροπή αποστέλλει στην Ιταλία προειδοποιητική επιστολή. Οι ιταλικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για την προστασία της φύσης

Η Επιτροπή καλεί την Πολωνία να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για τα προστατευόμενα δάση, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) και τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) θεσπίζει το Natura 2000, το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που συνιστά εχέγγυο έναντι δυνητικά επιβλαβών εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας, τα σχέδια διαχείρισης δασών και οι δραστηριότητες όπως η υλοτόμηση σε προστατευόμενες περιοχές πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους πριν από τη χορήγηση της άδειας. Οι πρόσφατες αλλαγές στο πολωνικό δίκαιο εισάγουν εξαιρέσεις για τις δραστηριότητες διαχείρισης δασών, κάτι που θέτει σε κίνδυνο το απαιτούμενο καθεστώς προστασίας. Επιπλέον, η πολωνική νομοθεσία δεν παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης δασών. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε τόπους του δικτύου Natura 2000, το κοινό στερείται, εν προκειμένω, της πραγματικής δικαστικής προστασίας που παρέχει η οδηγία για τους οικοτόπους. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, δίνοντάς της προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, επειδή δεν εξασφάλισε ότι τα οχήματα θα αποσυναρμολογούνται και θα ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον όταν φθάσουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (οδηγία 2000/53/ΕΚ) είναι μία παράμετρος της ευρείας προσπάθειας που καταβάλλεται προκειμένου η Ευρώπη να μετατραπεί σε μια κυκλική οικονομία, όπου τα απόβλητα θα ανακτώνται, θα επαναχρησιμοποιούνται ή θα ανακυκλώνονται συστηματικά. Προς το παρόν, το πολωνικό δίκαιο δεν προβλέπει κυρώσεις για τη μη καταχώριση εισαγομένων οχημάτων ή για τη μη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με την απόκτηση ή τη διάθεση των εν λόγω οχημάτων. Η συνεπαγόμενη έλλειψη ακριβών πληροφοριών παρεμποδίζει τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της επεξεργασίας των οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία. Η ανεπαρκής επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς ο μη ασφαλής χειρισμός των υγρών κλιματισμού, των οξέων μπαταριών, των μερών από πλαστικές ύλες και των ελαστικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Πολωνία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει.

Καλή μεταχείριση των ζώων: Η Επιτροπή καλεί 6 κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά τα μέτρα για την προστασία των εργαστηριακών ζώων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε έξι κράτη μέλη (Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβακία), λόγω των παραλείψεών τους κατά τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (οδηγία 2010/63/ΕΕ). Η οδηγία, η οποία έπρεπε να είχε μεταφερθεί έως τις 10 Νοεμβρίου 2012, εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων και, παράλληλα, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, επιδιώκει να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και επιτάσσει την επιλογή εναλλακτικών λύσεων, όπου είναι δυνατόν. Υπάρχουν πολλές παραλείψεις σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας και στα έξι κράτη μέλη.

το εσθονικό δίκαιο παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά τη μεταφορά περισσότερων από είκοσι άρθρων και τριών παραρτημάτων της οδηγίας· το γερμανικό δίκαιο υπολείπεται σε τομείς όπως οι επιθεωρήσεις, οι ικανότητες του προσωπικού και η παρουσία κτηνιάτρων· το πορτογαλικό δίκαιο, για παράδειγμα, δεν προβλέπει διατάξεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις και δεν εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες που συνεπάγονται έντονο πόνο μπορούν να εφαρμόζονται μόνο προσωρινά· το ρουμανικό δίκαιο υστερεί όσον αφορά τις κυρώσεις, καθώς και την υποχρέωση επιτόπιας παρουσίας κτηνιατρικού προσωπικού· το σλοβακικό δίκαιο δεν προβλέπει υποχρεώσεις σχετικά με την αναισθησία, ούτε αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις· και, τέλος, οι ισπανικές αρχές έχουν αναγνωρίσει τις ελλείψεις στη νομοθεσία τους, αλλά δεν τις έχουν ακόμη διορθώσει σε τομείς όπως η τήρηση αρχείων και η ρήτρα διασφάλισης για τη χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ατμοσφαιρικός αέρας: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για τις βιομηχανικές εκπομπές

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, επειδή δεν ελέγχει τις εκπομπές διοξειδίου του θείου από δύο μεγάλες μονάδες καύσης. Σύμφωνα με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ), η οποία προστατεύει τους πολίτες από τις επικίνδυνες εκπομπές των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν το εθνικό ανώτατο όριο εκπομπών σκόνης και διοξειδίου του θείου. Οι μονάδες που παρατίθενται στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο μπορούν να παρεκκλίνουν από το αυστηρό όριο εκπομπών έως το 2020, με την προϋπόθεση ότι το εθνικό όριο εξακολουθεί να τηρείται. Δύο μεγάλες μονάδες καύσης —η Govora 2 και η Deva 2— έχουν ωθήσει τις εκπομπές της Ρουμανίας σημαντικά πάνω από τα εθνικά ανώτατα όρια για το διοξείδιο του θείου και τη σκόνη, κάτι που έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεδομένου ότι η Ρουμανία δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει αυτές τις υπερβάσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει και αποστέλλει στη Ρουμανία προειδοποιητική επιστολή. Η Ρουμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για την προστασία της φύσης

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, επειδή δεν εξασφάλισε επαρκή προστασία της φύσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των πτηνών. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) και τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) θεσπίζει το Natura 2000, το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που συνιστά εχέγγυο έναντι δυνητικά επιβλαβών εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας, τα σχέδια διαχείρισης δασών και οι δραστηριότητες όπως η υλοτόμηση σε προστατευόμενες περιοχές πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους πριν από τη χορήγηση της άδειας. Οι διατάξεις αυτές απουσιάζουν από τη σλοβακική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, ο πληθυσμός του αγριόκουρκου (Tetrao Urogallus), γνωστού και ως αγριόγαλου, έχει υποδιπλασιαστεί από το 2004, έτος προσχώρησης της Σλοβακίας στην ΕΕ. Επιπλέον, η Σλοβακία δεν έχει θεσπίσει τα απαιτούμενα μέτρα ειδικής διατήρησης των ειδών βάσει της οδηγίας για τα πτηνά, καθώς τα σχέδια διαχείρισης για τις εν λόγω περιοχές δεν έχουν εγκριθεί. Η Σλοβακία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αστική ευθύνη για τις ζημίες στο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρει πλήρως την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη

Η Επιτροπή καλεί τη Σουηδία να μεταφέρει ορθά τους κανόνες για την περιβαλλοντική ευθύνη στο εθνικό της δίκαιο, ώστε να εξασφαλίσει επαρκή προστασία για τους πολίτες. Η οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ) θεσπίζει νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη που βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Η εν λόγω ζημία περιλαμβάνει ζημία σε υδατικά συστήματα, σε προστατευόμενα είδη και οικοτόπους, και στο έδαφος. Δυνάμει της οδηγίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα —όπως περιβαλλοντικές ΜΚΟ— που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από περιβαλλοντική ζημία έχουν το δικαίωμα να καλέσουν την αρμόδια αρχή να λάβει διορθωτικά μέτρα. Τα προβλήματα που διαπιστώνονται όσον αφορά τον ορισμό της ζημίας των υδάτων στη σουηδική νομοθεσία έχουν ως αποτέλεσμα οι περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται στα θαλάσσια ύδατα να μην υπόκεινται, επί του παρόντος, στους ενωσιακούς κανόνες για την περιβαλλοντική ευθύνη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στη Σουηδία προειδοποιητική επιστολή. Η Σουηδία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Περάτωση υπόθεσης

Νιτρικά: Η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πολωνίας, η οποία είχε κινηθεί επειδή το εν λόγω κράτος μέλος δεν διασφάλιζε την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης των υδάτων. Στις 20 Νοεμβρίου 2014 το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η Πολωνία είχε χαρακτηρίσει ανεπαρκώς τις ευπρόσβλητες περιοχές και δεν είχε συμπεριλάβει επαρκή μέτρα στα προγράμματα δράσης, όπως απαιτείται από την οδηγία για τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η συμμόρφωση της Πολωνίας με την οδηγία για τη νιτρορύπανση έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης της Βαλτικής Θάλασσας, στην οποία διαπιστώνονται υπερβολικά επίπεδα νιτρικών. Σχεδόν όλα τα ύδατα της Πολωνίας εκβάλλουν στη Βαλτική Θάλασσα. Τον Ιούλιο του 2017 η Πολωνία θέσπισε νέο νόμο περί υδάτων, ο οποίος επέκτεινε την εφαρμογή του προγράμματος δράσης από ένα μικρό τμήμα της χώρας σε ολόκληρη την επικράτειά της. Η Πολωνία καθόρισε επίσης τα κατάλληλα μέτρα για ένα νέο πρόγραμμα δράσης που θα διορθώνει τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί.

 

5. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Letizia Lupini — Τηλ.: +32 229 51958)

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή αναστέλλει την παραπομπή της ΚΡΟΑΤΙΑΣ στο Δικαστήριο, η οποία είχε αποφασιστεί επειδή το εν λόγω κράτος μέλος δεν είχε τροποποιήσει τον νόμο σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας παραγωγής ενέργειας INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

Η Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει την παραπομπή της Κροατίας στο Δικαστήριο της ΕΕ, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση. Στις 13 Ιουλίου 2017 η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κροατία στο Δικαστήριο, επειδή δεν εξασφάλισε τη συμμόρφωση του νόμου του 2002 για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Industrija Nafte d.d. («νόμος INA») με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης. Έκτοτε, οι κροατικές αρχές εξέταζαν με την Επιτροπή τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την ευθυγράμμιση του νόμου ΙΝΑ με τους ενωσιακούς κανόνες. Πρόσφατα υπέβαλαν σχέδιο για την τροποποίηση του νόμου, το οποίο φέρεται ότι απαντά στις βασικές ανησυχίες της Επιτροπής, με την επιφύλαξη ορισμένων περαιτέρω προσαρμογών. Επίσης, οι κροατικές αρχές υπέβαλαν χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του σχεδίου, κάτι που θα επιτρέψει την εξεύρεση λύσης πριν από την ενδεχόμενη απόφαση του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία της παραπομπής θα πρέπει να ανασταλεί, εν αναμονή της έκδοσης του τροποποιητικού νόμου INA. Αν δεν σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος ως προς την εξεύρεση λύσης στην υπόθεση τους προσεχείς μήνες, η αναστολή της διαδικασίας μπορεί να επανεξεταστεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αγορές κινητών αξιών: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ στο Δικαστήριο, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ισπανία και τη Σλοβενία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (οδηγία MiFID ΙΙ), καθώς και τη συμπληρωματική οδηγία [κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής]. Οι κανόνες αυτοί συνιστούν ακρογωνιαίο λίθο της απρόσκοπτης λειτουργίας των αγορών κινητών αξιών και συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο στη συνέχιση της λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Αν τα κράτη μέλη δεν μεταφέρουν τους εν λόγω κανόνες, οι επενδυτές δεν μπορούν να επωφελούνται από την αυξημένη προστασία που τους παρέχει η MIFID II. Η προστασία αυτή περιλαμβάνει τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών. Η μη μεταφορά των κανόνων αυτών καθιστά επίσης τις αγορές λιγότερο ασφαλείς ως τόπους διαπραγμάτευσης, και οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν βάσει πιο αυστηρών και διαφανών επιχειρησιακών απαιτήσεων. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που δεν είχαν μεταφέρει τους εν λόγω κανόνες στο εσωτερικό τους δίκαιο δεν είναι επίσης σε θέση να χορηγούν νομικά έγκυρες άδειες για δραστηριότητες που δεν αποτελούσαν προηγουμένως αντικείμενο ρύθμισης ή που ρυθμίζονταν διαφορετικά βάσει της MiFID I. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη λειτουργία των τόπων διαπραγμάτευσης, όπως των ρυθμιζόμενων αγορών, των πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και των μηχανισμών οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), καθώς και την καταχώριση επιχειρήσεων επενδύσεων της MiFID I ως συστηματικού εσωτερικοποιητή. Η μη πλήρης μεταφορά των εν λόγω ενωσιακών κανόνων διαταράσσει την ενιαία αγορά, καθώς τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2018 και συμπληρώνουν τις διατάξεις του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR). Ο διασυνοριακός «μηχανισμός διαβατηρίου» διαφόρων επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ενδέχεται να μη λειτουργεί τόσο ομαλά όσο μεταξύ των κρατών μελών που έχουν μεταφέρει πλήρως το σύνολο των κανόνων της MiFID II. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο, επειδή δεν εφαρμόζει τους ενωσιακούς κανόνες προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε πλήρως την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία 2013/36/ΕΕ). Μέχρι σήμερα, η Ισπανία δεν έχει μεταφέρει πλήρως τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες, ενώ ορισμένες διατάξεις εξακολουθούν να μην έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό της δίκαιο. Αυτές αφορούν κυρίως τις ακόλουθες πτυχές: ορισμένες αρμοδιότητες και διακριτικές ευχέρειες των εθνικών αρμόδιων αρχών σε σχέση με τις επιχειρήσεις επενδύσεων· και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή άλλων μέτρων που εφαρμόζονται στα ιδρύματα τα οποία κρίθηκαν υπεύθυνα για σοβαρή παράβαση των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι διατάξεις που λείπουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους μηχανισμούς καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τους κανόνες όσον αφορά την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των μελών του διοικητικού οργάνου και την υποχρέωση των αρμόδιων ισπανικών αρχών να επικοινωνήσουν με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας προκειμένου να λάβουν πληροφορίες, γεγονός που δυσχεραίνει την εποπτική συνεργασία. Τέλος, οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης είναι λιγότερο αυστηροί στην Ισπανία, αφού δεν έχει μεταφερθεί η υποχρέωση των ιδρυμάτων να έχουν ποικίλα και ειδικευμένα διοικητικά όργανα. Μαζί με τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013], η οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων στην ΕΕ, με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το ποσό του κεφαλαίου που πρέπει να τηρούν τα ιδρύματα, προκειμένου να καλύπτουν δυνητικές ζημίες λόγω των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται. Επίσης, η οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία των ιδρυμάτων, την εποπτική συνεργασία, τη διαχείριση κινδύνου, την εταιρική διακυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών) και τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της για την ασφάλιση αυτοκινήτων με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, καλώντας την να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τους εθνικούς της κανόνες για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου. Οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες προβλέπουν την υποχρέωση προαναγγελίας για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση των ασφαλίστρων και επιβάλλουν μια σειρά περιορισμών σχετικά με τις λεπτομέρειες υπολογισμού των ασφαλίστρων που εφαρμόζουν οι ασφαλιστές. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι υποχρεώσεις αυτές είναι αντίθετες προς τα άρθρα 21 και 181 της οδηγίας «Φερεγγυότητα II», όπως ερμηνεύεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την αρχή της ελευθερίας καθορισμού των τιμών. Η επίμαχη εθνική νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που υποχρεώνουν τους ασφαλιστές να εκδίδουν, για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο ισχύει μόνο στην επικράτεια της Ρουμανίας, και να καθορίζουν τα ασφάλιστρα με βάση τους σχετικούς κινδύνους. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι εν λόγω διατάξεις αντιβαίνουν στο άρθρο 14 της οδηγίας για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, το οποίο απαιτεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης αυτοκινήτων να καλύπτουν ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης, βάσει ενιαίου ασφαλίστρου. Εάν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

6. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet — Τηλ.: +32 229 56182, Maud Noyon — Τηλ.: +32 229 80379)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών: Η Επιτροπή καλεί 27 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 27 κράτη μέλη (όλα τα κράτη μέλη πλην της Λιθουανίας) όσον αφορά τη συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας και πρακτικής με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής πείρας σε ολόκληρο το έδαφός της. Το σύστημα αυτό διευκολύνει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσων σκοπεύουν να εγκατασταθούν ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα εγγυάται βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Η εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής των κανόνων αυτών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή. Οι προειδοποιητικές επιστολές αφορούν ζητήματα που επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, και ιδίως την καθιέρωση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, τον μηχανισμό προειδοποίησης, τη δυνατότητα μερικής πρόσβασης σε επαγγελματική δραστηριότητα, την αναλογικότητα των γλωσσικών απαιτήσεων και τη δημιουργία κέντρων υποστήριξης. Επιπλέον, η Επιτροπή εγείρει επίσης ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και την αναλογικότητα των κανονιστικών φραγμών στις επαγγελματικές υπηρεσίες που αναφέρονται εν μέρει στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου 2017 σχετικά με συστάσεις μεταρρύθμισης για την κανονιστική ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να σεβαστεί το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τις συμβάσεις καθαρισμού αποβλήτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία σχετικά με μια διαδικασία υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας με σκοπό τον καθαρισμό μιας μονάδας επικίνδυνων αποβλήτων στο δημοτικό διαμέρισμα Wiener Neustadt. Η ενωσιακή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις απαιτεί όλες οι δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ορισμένο όριο να ανατίθενται μέσω διαγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναθέτουσα αρχή (BALSA) παρέβη τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 2, άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 28 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) με διάφορους τρόπους. Η αναθέτουσα αρχή εφάρμοσε διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού χωρίς επαρκή αιτιολόγηση· οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έδιναν σε όλους τους προσφέροντες τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης· και, τέλος, το έργο του αναδόχου δεν πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την ανακύκλωση της σκόνης από τη σκωρία αλουμινίου. Η Αυστρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Αυστρία αιτιολογημένη γνώμη.

Εξοπλισμός υπό πίεση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, επειδή δεν εξασφαλίζει ότι όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου (LPG) που διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον εξοπλισμό υπό πίεση (οδηγία 2014/68/ΕΕ, η οποία αντικατέστησε την οδηγία 97/23/ΕΚ από τις 19 Ιουλίου 2016). Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, στις δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις ανάλογα με το εάν χρησιμοποιούνται επάνω ή μέσα στο έδαφος, δεδομένου του διαφορετικού επιπέδου κινδύνου που συνιστούν για τους πολίτες. Η Ιταλία επέτρεπε να τροποποιηθούν ορισμένες παλαιότερες δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου που αρχικά προορίζονταν για υπέργεια χρήση και να χρησιμοποιηθούν ως υπόγειες δεξαμενές υγραερίου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω τροποποιημένα προϊόντα πρέπει να θεωρούνται προϊόντα διαφορετικά από τις αρχικές δεξαμενές και η συμμόρφωσή τους με τους ενωσιακούς κανόνες πρέπει να επαληθεύεται πριν από την εκ νέου διάθεσή τους στην αγορά. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία, επειδή δεν έπραξε τα ανωτέρω, παραβιάζει την οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να της αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να άρει τους περιορισμούς στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία λόγω των περιορισμών που επιβάλλει στην εγκατάσταση και τη χρήση ενεργών κεραυναγωγών με συστήματα «πρόδρομης» εκπομπής ανερχόμενου οχετού [Early Streamer Emission (ESE)] στα κτίριά της. Σύμφωνα με το σλοβενικό δίκαιο, η εγκατάσταση και η χρήση ενεργού αντικεραυνικής προστασίας με βάση πρότυπα άλλης χώρας της ΕΕ επιτρέπεται μόνο ως πρόσθετο σύστημα σε εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με τους τεχνικούς κανόνες της Σλοβενίας, αλλά όχι ως αυτόνομη προστασία των κτιρίων. Επιπλέον, η Σλοβενία απαιτεί το επίπεδο ασφάλειας για κάθε εγκατάσταση του συστήματος ενεργού αντικεραυνικής προστασίας να αποδεικνύεται ακόμη και αν το προϊόν διατίθεται νομίμως στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούν εμπόδια στην εισαγωγή κεραυναγωγών. Η Επιτροπή φρονεί ότι οι περιορισμοί αυτοί αντιβαίνουν στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και παραβαίνουν τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, κάτι που απαγορεύεται από το άρθρο 34 της ΣΛΕΕ. Η Σλοβενία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να της αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να άρει τους περιορισμούς στις εισαγωγές δομικού χάλυβα και σκυροδέματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία λόγω των περιορισμών που επιβάλλει στις εισαγωγές δομικού χάλυβα και σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο. Στην ενιαία αγορά το εμπόριο των προϊόντων που δεν υπόκεινται σε κοινούς ενωσιακούς κανόνες διέπεται από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η αρχή αυτή ορίζει ότι τα προϊόντα που πωλούνται νομίμως σε ένα κράτος μέλος μπορούν να πωλούνται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ χωρίς τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ισπανίας δεν προβλέπει μηχανισμό για την αναγνώριση των σημάτων ποιότητας που χορηγούνται από άλλα κράτη μέλη, δυσχεραίνοντας έτσι την πρόσβαση εισαγόμενων υλών στην ισπανική αγορά. Για τα συγκεκριμένα προϊόντα τα σήματα ποιότητας δηλώνουν ότι το προϊόν ανταποκρίνεται σε ορισμένο επίπεδο απόδοσης. Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, τα σήματα που χορηγούνται σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζονται σε άλλο κράτος μέλος και να χορηγείται ισοδύναμο εγγυημένο σήμα για το ίδιο επίπεδο απόδοσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η τρέχουσα πρακτική στην Ισπανία είναι αντίθετη με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων (άρθρο 34 της ΣΛΕΕ). Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Ισπανία αιτιολογημένη γνώμη.

7. Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Melanie Voin— Τηλ.: +32 229 58659)

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραβάσεις: Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφάρμοσαν τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα, η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφεραν την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο. Η Ιρλανδία μετέφερε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των εν λόγω κανόνων και, ως εκ τούτου, παραπέμπεται και αυτή στο Δικαστήριο. Η Επιτροπή πρότεινε στο Δικαστήριο να επιβάλλει κατ' αποκοπή ποσό και ημερήσιες χρηματικές ποινές έως ότου οι τρεις χώρες λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Η κ. Βέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την ΕΕ στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να αφήσουμε καμία χώρα της ΕΕ να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Χρήματα που νομιμοποιήθηκαν σε μία χώρα μπορούν και συχνά στηρίζουν αξιόποινες πράξεις σε άλλη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούμε από όλα τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, κατ' επέκταση, να διακόψουν τη ροή κεφαλαίων προς εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά και κατά προτεραιότητα την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων της ΕΕ από τα κράτη μέλη.» Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 26 Ιουνίου 2017. Οι εν λόγω κανόνες ενισχύουν τις υφιστάμενες διατάξεις με: την ενίσχυση της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές· τη θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών· τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά κράτη μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· τη θέσπιση συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· και την ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων. Εν τω μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η Επιτροπή πρότεινε μια 5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτοί οι νέοι κανόνες στοχεύουν σε αυξημένο επίπεδο διασφαλίσεων για τις χρηματοοικονομικές ροές από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ενίσχυση της πρόσβασης που διαθέτουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε πληροφορίες, δημιουργία κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών, και αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίοι συνδέονται με εικονικά νομίσματα και προπληρωμένες κάρτες. Οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 9 Ιουλίου 2018, μετά τη δημοσίευση της οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την 5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο έως 10 Ιανουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να μεταφέρουν πλήρως την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στην Ισπανία και τη Λετονία και συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα, επειδή δεν μετέφεραν την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική τους νομοθεσία. Μέχρι σήμερα, η Ισπανία έχει μεταφέρει τους κανόνες μόνο εν μέρει, και η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Λετονίας και της Μάλτας είναι ελλιπής. Οι κανόνες αυτοί έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα έγγραφα του Παναμά και άλλα σκάνδαλα κατέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα κενά που υπάρχουν σε ένα κράτος μέλος επηρεάζουν όλα τα άλλα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό, η αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί ένα από τα κομβικά στοιχεία της ενωσιακής προσέγγισης για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Ευρώπη. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τις διατάξεις της 4ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έως τις 26 Ιουνίου 2017. Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες επί παραβάσει κατά 20 κρατών μελών: οι 3 βρίσκονται στο στάδιο παραπομπής στο Δικαστήριο, οι 9 στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης, και οι 8 στο στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής (βλ. 8 προηγούμενες αιτιολογημένες γνώμες που είχαν αποσταλεί τον Δεκέμβριο του 2017 και επιπλέον 2 τον Μάρτιο του 2018). Εν τω μεταξύ, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει τη σχετική νομοθεσία. Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά αν οι νόμοι αυτοί εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις της 4ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ, η 5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηρίοτητες έχει εγκριθεί και τέθηκε σε ισχύ στις 9 Ιουλίου 2018. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν αυτούς τους νέους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 10 Ιανουαρίου 2020. Εάν η Ισπανία, η Λετονία και η Μάλτα δεν ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την ενωσιακή εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

8. Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tove Ernst — Τηλ.: +32 229 86764, Markus Lammert -—Τηλ.: +32 229 80423)

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή παραπέμπει το ΒΕΛΓΙΟ στο Δικαστήριο λόγω μη εφαρμογής των κοινών κανόνων για τους εποχιακούς εργαζομένους από τρίτες χώρες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), επειδή δεν μετέφερε πλήρως την οδηγία για την εποχιακή εργασία (οδηγία 2014/36/ΕΕ). Η οδηγία καθορίζει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των εποχιακών εργαζομένων από τρίτες χώρες, και καθορίζει τα δικαιώματά τους. Το Βέλγιο δεν τήρησε την αρχική προθεσμία μεταφοράς που έληγε στις 30 Δεκεμβρίου 2016 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μην έχει μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό του δίκαιο. Η οδηγία σχετικά με την εποχιακή εργασία θέτει τους όρους που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη όταν αποφασίζουν τη χορήγηση πρόσβασης στις αγορές εργασίας τους για πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εργαστούν σε κράτος μέλος της ΕΕ ως εποχιακοί εργαζόμενοι για σύντομο χρονικό διάστημα (έως εννέα μήνες), συχνά στους τομείς της γεωργίας και του τουρισμού. Η οδηγία εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν την ίδια μεταχείριση με τους ημεδαπούς εργαζομένους όσον αφορά ορισμένους σημαντικούς παράγοντες, όπως τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, την υγεία και την ασφάλεια, και την κοινωνική ασφάλιση, και παρέχει επίσης εγγυήσεις, ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από την εκμετάλλευση. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν πλήρως την εν λόγω οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το Βέλγιο έχει μεταφέρει τους νέους κανόνες στο εθνικό του δίκαιο μόνο εν μέρει. Η Επιτροπή απέστειλε στο Βέλγιο προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2016 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2017. Το Βέλγιο εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Με την παραπομπή του Βελγίου στο Δικαστήριο της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 49 906,50 ευρώ. Για τον υπολογισμό του ύψους της προτεινόμενης χρηματικής ποινής ελήφθησαν υπόψη η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, καθώς και το επιδιωκόμενο αποτρεπτικό αποτέλεσμα, σε συνάρτηση με την ικανότητα πληρωμής του εν λόγω κράτους μέλους. Σε περίπτωση που η μεταφορά παραμένει ατελής και το Δικαστήριο επιβεβαιώσει την άποψη της Επιτροπής, η ημερήσια χρηματική ποινή πρέπει να καταβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή μεταγενέστερη ημερομηνία που θα προσδιορίσει το Δικαστήριο μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς. Το τελικό ποσό της ημερήσιας χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πρότεινε η Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποιητική επιστολή

Μετανάστευση και άσυλο: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), επειδή η νομοθεσία της ασύλου και επιστροφής δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε επίσης σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία σχετικά με τη νέα ουγγρική νομοθεσία η οποία ποινικοποιεί τις δραστηριότητες για την υποστήριξη των αιτήσεων ασύλου και διαμονής και περιορίζει περαιτέρω το δικαίωμα αίτησης ασύλου. Ως προς την παραπομπή στο Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία ασύλου και επιστροφής: η Επιτροπή κίνησε αρχικά διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας όσον αφορά τη νομοθεσία της για το άσυλο τον Δεκέμβριο του 2015. Έπειτα από σειρά ανταλλαγών τόσο σε διοικητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, και μετά την αποστολή συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2017. Μετά την ανάλυση της απάντησης των ουγγρικών αρχών, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί οι περισσότερες από τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί και, ως εκ τούτου, αποφάσισε πλέον να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Ως προς την προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τη νέα ουγγρική νομοθεσία που ποινικοποιεί τις δραστηριότητες για την υποστήριξη των αιτήσεων ασύλου: Η νέα νομοθεσία —η οποία ονομάζεται «Stop Soros» από τις ουγγρικές αρχές (δηλ. «Σταματήστε τον Σόρος»)— ποινικοποιεί κάθε βοήθεια που προσφέρεται από εθνικές, διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις ή από οποιοδήποτε πρόσωπο σε άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης ασύλου ή άδειας παραμονής στην Ουγγαρία. Η νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης μέτρα που περιορίζουν τις ατομικές ελευθερίες, εμποδίζοντας κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε ποινική διαδικασία δυνάμει των νόμων αυτών να προσεγγίσει τις ζώνες διέλευσης στα σύνορα της Ουγγαρίας, όπου κρατούνται οι αιτούντες άσυλο. Οι κυρώσεις εκτείνονται από τον προσωρινό περιορισμό μέχρι τη φυλάκιση έως ένα έτος και την απέλαση από τη χώρα. Επιπλέον, ο νέος νόμος και μία συνταγματική τροποποίηση εισήγαγαν νέους λόγους για τον χαρακτηρισμό της αίτησης ασύλου ως μη παραδεκτής, περιορίζοντας το δικαίωμα ασύλου μόνο σε άτομα που φθάνουν στην Ουγγαρία απευθείας από μια χώρα όπου η ζωή τους ή η ελευθερία τους απειλούνται. Βάσει των παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ουγγαρία παραβιάζει τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις Συνθήκες της ΕΕ, την ενωσιακή νομοθεσία και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ουγγρικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει και να βοηθήσει τις ουγγρικές αρχές στην αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, επειδή εξαιρεί τους υπηκόους τρίτων χωρών με καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος από την άσκηση του επαγγέλματος του κτηνιάτρου και, ως εκ τούτου, εφαρμόζει πλημμελώς την οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες (οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία ορίζει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΕ για τουλάχιστον πέντε έτη απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση και την αυτοαπασχόληση. Η ουγγρική νομοθεσία δεν επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματίες κτηνίατροι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αποκτήσει πτυχίο στην Ουγγαρία, να ασκήσουν το επάγγελμά τους στην εν λόγω χώρα. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής.

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί 17 κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για τους σπουδαστές και τους ερευνητές τρίτων χωρών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 17 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατίακαι Φινλανδία), επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα με τα οποία μεταφέρεται πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο η οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και κινητικότητας εντός της ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (οδηγία 2016/801). Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν ευθυγραμμίσει έως τις 23 Μαΐου 2018 την εθνική τους νομοθεσία με την εν λόγω οδηγία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί 14 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες για τα δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 14 κράτη μέλη (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία), επειδή δεν κοινοποίησαν την εθνική τους νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται πλήρως στο εσωτερικό δίκαιο η οδηγία PNR (οδηγία 2016/681). Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 25 Μαΐου 2018. Τα δεδομένα PNR αφορούν πληροφορίες που παρέχουν οι επιβάτες στις αεροπορικές εταιρείες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το όνομα του επιβάτη, τις ημερομηνίες ταξιδίου, τα δρομολόγια ταξιδίου, τον αριθμό θέσης, τις αποσκευές, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα μέσα πληρωμής. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα εθνικό σύστημα για τη συλλογή, την ανάλυση και την ανταλλαγή δεδομένων PNR για σκοπούς επιβολής του νόμου, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ύποπτων ταξιδιωτικών συνηθειών και στην ταυτοποίηση δυνητικών εγκληματιών και τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν προηγουμένως άγνωστοι στις αρχές επιβολής του νόμου. Συνιστούν καίριο στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια και ουσιαστικό συστατικό για την αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τα εθνικά τους συστήματα PNR, παρέχοντάς τους εμπειρογνωμοσύνη και χρηματοδότηση, καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ωστόσο, για να μπορέσει το πλαίσιο PNR να αξιοποιηθεί πλήρως, είναι σημαντικό τα συστήματα όλων των κρατών μελών να είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής αιτιολογημένων γνωμών. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει στήριξη και καθοδήγηση στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις εργασίες μεταφοράς.

 

9. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Alexis Perier —Τηλ.: +32 229 69143)

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΡΛΑΝΔΙΑ στο Δικαστήριο λόγω μη ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά την ενωσιακή νομοθεσία που θεσπίζει τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες διέπουν τη διερεύνηση ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (οδηγία 2009/18/ΕΚ). Η οδηγία προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος ορίζει αμερόληπτο μόνιμο οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος ως προς την οργάνωση, τη νομική μορφή και τη λήψη αποφάσεων από οποιοδήποτε μέρος του οποίου τα συμφέροντα θα συγκρούονταν ενδεχομένως με τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Η Επιτροπή διατηρεί πολλές επιφυλάξεις σχετικά με την ανεξαρτησία των μελών της επιτροπής διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων (Marine Casualty Investigation Board — MCIB) που συστάθηκε βάσει της ιρλανδικής νομοθεσίας. Η ιρλανδική νομοθεσία προβλέπει ότι ένα από τα πέντε μέλη της εν λόγω επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Τουρισμού και Αθλητισμού (DTTAS) ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ενώ ένα άλλο μέλος είναι ο γενικός επιθεωρητής του Γραφείου Θαλάσσιων Μελετών [Marine Survey Office (MSO)]. Ωστόσο, το MSO έχει κανονιστικά και διοικητικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα επιβολής του νόμου όσον αφορά τα πλοία, τον εξοπλισμό τους και τις ικανότητες των ναυτικών. Το Υπουργείο Μεταφορών, Τουρισμού και Αθλητισμού είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα. Η Επιτροπή φρονεί ότι οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του DTTAS και του MSO θα μπορούσε να έρθουν σε σύγκρουση με το ερευνητικό έργο της επιτροπής διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιτροπή διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων δεν έχει την αναγκαία ανεξαρτησία από τις εν λόγω ιρλανδικές αρχές. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Εναλλακτικά καύσιμα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Η Επιτροπή κάλεσε σήμερα τη Βουλγαρία και την Πολωνία να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (οδηγία 2014/94/ΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι αφορούν, μεταξύ άλλων, εναρμονισμένα πρότυπα για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και βασικές διατάξεις για την υλοποίηση της ηλεκτρικής κινητικότητας, συμβάλλουν σημαντικά στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Έχουν επίσης ως στόχο να μειωθεί η εξάρτηση των μεταφορών από το πετρέλαιο και να μετριαστούν οι σχετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα δύο κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία έως τις 18 Νοεμβρίου 2016, αλλά, κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής, δεν μετέφεραν ορισμένες διατάξεις του διατακτικού της οδηγίας πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Συστήματα ευφυών μεταφορών: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να παράσχουν υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για δωρεάν παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 886/2013]. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πρόοδο που έχουν σημειώσει όσον αφορά την εφαρμογή της υπηρεσίας πληροφοριών και ορισμένες άλλες πληροφορίες το αργότερο 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε ημερολογιακό έτος. Ωστόσο, τα εννέα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει αυτή την υποχρέωσή τους. Επιπλέον, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/962 της Επιτροπής]. Έως τις 13 Ιουλίου 2017 τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για τη σύσταση εθνικού σημείου πρόσβασης και τις λεπτομέρειες λειτουργίας του και, κατά περίπτωση, τον κατάλογο των αυτοκινητοδρόμων που δεν περιλαμβάνονται στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και των ζωνών προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να σταματήσει τις διακρίσεις σε βάρος των αλλοδαπών μεταφορέων και να σέβεται την ελευθερία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καλέσει τη Δανία να μην περιορίζει τη στάθμευση φορτηγών σε δημόσιους χώρους ανάπαυσης σε 25 ώρες κατ' ανώτατο όριο. Ο εν λόγω χρονικός περιορισμός, ο οποίος επηρεάζει κυρίως μη εγκατεστημένους μεταφορείς, ισοδυναμεί με δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας, η οποία απαγορεύεται από τις Συνθήκες της ΕΕ. Επιπλέον, δεν επιτρέπει στους οδηγούς φορτηγών να τηρούν τους αυστηρούς ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσής τους, που είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των οδηγών. Επίσης, επηρεάζει την ελευθερία των μεταφορέων να παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς (η οποία προβλέπεται στον κανονισμό 1072/2009) και συνιστά αδικαιολόγητη έμμεση δυσμενή διάκριση. Η Δανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της στην Επιτροπή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Ναυτικοί: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (οδηγία 2008/106/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε). Η Επιτροπή καλεί τη Μάλτα να λάβει διορθωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που εφαρμόζεται από ένα από τα εγκεκριμένα ιδρύματά της ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καλύπτει το σύνολο των θαλασσίων κύκλων μαθημάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις —ιδίως την εκπαίδευση με τη χρήση προσομοιωτών. Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 10 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις κάρτες οδηγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, επειδή δεν διενήργησαν τις δοκιμές για τη σύνδεση του συστήματος TACHOnet, και στη Δανία, επειδή δεν είχε συνδεθεί με το σύστημα TACHOnet, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/68. Το TACHOnet είναι το ευρωπαϊκό σύστημα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις κάρτες ταχογράφου (ο ταχογράφος αποτελεί συσκευή η οποία καταγράφει τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης, καθώς και τις χρονικές περιόδους άλλων εργασιών που εκτελούνται από τον οδηγό). Είναι βασικό εργαλείο για να εξασφαλίζεται η επιβολή των κανόνων σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές. Ο κύριος στόχος του TACHOnet είναι να εξακριβώνει ότι δεν εκδίδονται δύο ή περισσότερες κάρτες από διαφορετικά κράτη μέλη για τον ίδιο οδηγό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/68 ορίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συνδεθούν με το TACHOnet, σύμφωνα με ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα προαναφερόμενα κράτη μέλη —με εξαίρεση τη Δανία— συνδέονται με το TACHOnet, δεν κατάφεραν να διεξαγάγουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές δοκιμές, οι οποίες δείχνουν αν η σύνδεση πληροί όλες αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 5 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας

Η Επιτροπή ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις διοικητικής εποπτείας που καθορίζονται από τους ενωσιακούς κανόνες για τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας (οδηγία 2009/21/ΕΚ). Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο κατά πόσον η δομή, ο εξοπλισμός και η λειτουργική διαχείριση του πλοίου συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας και κατά πόσον οι ναυτικοί έχουν πιστοποιηθεί ως επαρκείς. Σύμφωνα με την οδηγία, θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί σύστημα διαχείρισης της ποιότητας έως τον Ιούνιο του 2012, το οποίο θα έπρεπε να διατηρηθεί στη συνέχεια και να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει την απαιτούμενη πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Η απουσία συστηματικού ελέγχου εντός και εκ μέρους της διοικητικής αρχής, με την υποστήριξη ενός πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, μπορεί, μακροπρόθεσμα, να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια, την προστασία και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του στόλου που φέρει τη σημαία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την οδηγία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ασφάλεια πτήσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, επειδή δεν συμμορφώνεται με ορισμένες από τις ευρωπαϊκές τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες στην πολιτική αεροπορία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 965/2012]. Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει λεπτομερείς κανόνες για τις πτητικές λειτουργίες αερομεταφορών με αεροπλάνα, ελικόπτερα, αερόστατα και ανεμοπλάνα, καθώς και για τις επιθεωρήσεις διαδρόμου των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπό την εποπτεία ασφάλειας πτήσεων άλλου κράτους. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού, η Ουγγαρία δεν έλεγξε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν για φορείς ή είδη πτητικής λειτουργίας. Η Ουγγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

10. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — Τηλ.: +32 229 87183)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να ευθυγραμμίσει τη διοικητική πρακτική της με την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τη διασυνοριακή επιστροφή ΦΠΑ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία, καλώντας τη να εναρμονίσει τους κανόνες της για την επιστροφή ΦΠΑ με την ενωσιακή νομοθεσία (οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου για τον ΦΠΑ και οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου για την επιστροφή ΦΠΑ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Γερμανία αρνείται να ικανοποιήσει τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ που υποβάλλουν υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, επειδή θεωρεί ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ανεπαρκή, ενώ δεν έχει ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αρνείται την επιστροφή, ακόμη και όταν οι αιτούντες πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Αν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να σταματήσουν τη φορολόγηση των μεταφορών συνταξιοδοτικού κεφαλαίου μετακινούμενων εργαζομένων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες, επειδή φορολογούν τις μεταφορές συνταξιοδοτικού κεφαλαίου μετακινούμενων εργαζομένων στα δεκατρία κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία επιτρέπουν στα συνταξιοδοτικά ταμεία να πραγματοποιούν πληρωμές σε μορφές άλλες από τις ετήσιες προσόδους. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν θέσεις εργασίας σε κράτη μέλη που επιτρέπουν την πλήρη ή μερική κατ' αποκοπήν πληρωμή των συντάξεων. Η ολλανδική νομοθεσία περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 της ΣΛΕΕ), την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 56 της ΣΛΕΕ) και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Αν οι Κάτω Χώρες δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να ευθυγραμμίσει τα αερολιμενικά τέλη για το αεροδρόμιο της Λισαβόνας με το δίκαιο της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, προκειμένου να ευθυγραμμίσει τα αερολιμενικά τέλη για το αεροδρόμιο της Λισαβόνας με τους ενωσιακούς κανόνες. Σύμφωνα με την πορτογαλική νομοθεσία, τα εν λόγω τέλη επιβάλλονται σήμερα μόνο σε όσους δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Πορτογαλίας. Η επιβολή των αερολιμενικών τελών μόνο σε όσους δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Πορτογαλίας αντίκειται στα άρθρα 18 και 21 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι συνιστά δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας. Αν η Πορτογαλία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να ευθυγραμμίσει τις εθνικές πρακτικές του με τους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά σύστημα μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας για τον ΦΠΑ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν συνέλεξε και δεν διαβίβασε στα άλλα κράτη μέλη τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού κάθε εγγεγραμμένου υποκείμενου στον φόρο για το σύστημα είσπραξης του ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών (μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα για τον ΦΠΑ), το οποίο θα ισχύει για ολόκληρη την ΕΕ. Η πρακτική αυτή παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών (κανονισμός 904/2010 του Συμβουλίου και εκτελεστικός κανονισμός 815/2012 της Επιτροπής). Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να καταβάλουν επιστροφές σε υποκείμενους στον φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συλλέγουν, κατά περίπτωση, πρόσθετες πληροφορίες, κάτι που είναι επαχθές και καθυστερεί τις επιστροφές. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προειδοποιητική επιστολή και περατώσεις υποθέσεων

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και περατώνει 4 υποθέσεις σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, καλώντας την να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της για την ανταλλαγή ορισμένων φορολογικών πληροφοριών τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους κράτη μέλη σχετικά με φορολογούμενους από άλλες χώρες της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου). Η εσθονική νομοθεσία δεν υποχρεώνει τις φορολογικές αρχές της να παράσχουν στους ομολόγους τους άλλων κρατών μελών της ΕΕ τις ζητούμενες πληροφορίες. Ούτε απαιτεί από αυτές να κινούν φορολογικές διαδικασίες για την απόκτηση των εν λόγω πληροφοριών, όταν αυτό είναι αναγκαίο, ή να συμμετέχουν σε αυθόρμητες ανταλλαγές πληροφοριών. Εάν η Εσθονία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις εσθονικές αρχές. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θέτει σήμερα στο αρχείο τέσσερις άλλες χωριστές υποθέσεις σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις και τους κανόνες που προβλέπουν την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Βέλγιο σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ [οδηγίες 2015/2376 (DAC3) και 2016/2258 (DAC5) του Συμβουλίου]. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ιταλίας και της Κύπρου, επειδή τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή των εκθέσεων ανά χώρα με άλλα κράτη μέλη δυνάμει της DAC4 (οδηγία 2016/881 του Συμβουλίου) και των κανόνων που παρέχουν στις φορολογικές αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται βάσει της DAC5 (οδηγία 2016/2258 του Συμβουλίου).

 

Άλλες προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική στο Βέλγιο, καλώντας το να εναρμονίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες του σχετικά με τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων για τους κατοίκους Βελγίου με λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο και στην Αυστρία. Επί του παρόντος, το Βέλγιο αρνείται να χορηγήσει πιστώσεις φόρου για την παρακράτηση φόρου στην πηγή που εισπράττεται στο Λουξεμβούργο και στην Αυστρία από τις ανωτέρω πληρωμές τόκων. Η άρνηση αυτή αντίκειται στη νομοθεσία της ΕΕ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (άρθρο 14 της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου). Εάν το Βέλγιο δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις βελγικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες της σχετικά με την έκπτωση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή επιφυλάσσει διαφορετική φορολογική μεταχείριση στις επιχειρηματικές ζημίες που προκύπτουν στην Ελλάδα και σε εκείνες που προκύπτουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ / του ΕΟΧ. Ενώ τόσο τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται στην Ελλάδα όσο και τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται σε άλλο κράτος της ΕΕ / του ΕΟΧ υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα, η μεταχείριση των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή περιορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Η εν λόγω διαφορετική μεταχείριση συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ). Εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις βελγικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες της για τον ΦΠΑ όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών που συνδέονται με την εισαγωγή εμπορευμάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, επειδή προβλέπει επιπλέον προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των υπηρεσιών που συνδέονται με την εισαγωγή εμπορευμάτων. Επί του παρόντος, η ιταλική νομοθεσία ορίζει ότι για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των επικουρικών υπηρεσιών που συνδέονται με την εισαγωγή εμπορευμάτων δεν πρέπει μόνο η αξία τους να περιλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση, αλλά και ο ΦΠΑ να χρεώνεται επί αυτών στο τελωνείο κατά τη στιγμή της εισαγωγής. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (οδηγία για τον ΦΠΑ). Εάν η Ιταλία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ιταλικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να θέσει τέλος στον περιφερειακό φόρο στη βενζίνη για τα μηχανοκίνητα οχήματα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, καλώντας την να καταργήσει τον περιφερειακό φόρο στη βενζίνη για τα μηχανοκίνητα οχήματα (IRBA). Ο IRBA ανέρχεται σε περίπου 2 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης, έναντι 72 λεπτών για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται βάσει της εναρμονισμένης νομοθεσίας της ΕΕ. Ο IRBA δεν επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους, αλλά έχει μόνο δημοσιονομικούς στόχους, κάτι που αντίκειται στο δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης — οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου). Εάν η Ιταλία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ιταλικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με τον φόρο ακίνητης περιουσίας στη Ρίγα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Λετονία, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρίγας έχει καθορίσει απαιτήσεις για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών του φόρου ακίνητης περιουσίας οι οποίες εισάγουν διακρίσεις. Οι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται σε ιδιοκτησία που ανήκει σε Λετονό υπήκοο, εάν αυτός τη δηλώνει ως κύρια κατοικία του. Ωστόσο, οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ υπόκεινται σε πρόσθετη προϋπόθεση: πρέπει να έχουν δηλωμένη κατοικία στη Λετονία επτά έτη πριν από το σχετικό φορολογικό έτος. Αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση παραβιάζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ). Αν η Λετονία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις λετονικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να ευθυγραμμίσει τους κανόνες του για τη φορολογία εισοδήματος με το ενωσιακό δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλώντας το να εναρμονίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες του για την ελάφρυνση του φόρου εισοδήματος για ζημίες από τη διάθεση μετοχών. Επί του παρόντος, μόνο οι μετοχές εταιρειών που ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εξ ολοκλήρου ή κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να τυγχάνουν αυτών των ελαφρύνσεων. Ο κανόνας αυτός θέτει σε μειονεκτική θέση τους φορολογουμένους που επενδύουν σε μετοχές εταιρειών οι οποίες ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, επιβάλλει περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να εναρμονίσει με το ενωσιακό δίκαιο τους κανόνες του φορολογικής ελάφρυνσης για δάνεια σε εμπόρους

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της εθνικής του νομοθεσίας σχετικά με τη φορολογική ελάφρυνση για δάνεια σε εμπόρους. Επί του παρόντος, η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει ειδική ελάφρυνση όταν ένα «δάνειο που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις» έχει καταστεί μη ανακτήσιμο. Στην περίπτωση αυτή, ο δανειστής δικαιούται να ισχυριστεί ότι το ποσό του δανείου θα πρέπει να εκπίπτει έναντι της υπαγωγής του στον φόρο υπεραξίας ή στον φόρο εταιρειών επί της φορολογητέας υπεραξίας. Ωστόσο, οι κανόνες διαφοροποιούν τη φορολογική μεταχείριση των «μη εισπράξιμων δανείων» που χορηγούνται σε κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου και εκείνων που χορηγούνται σε δανειολήπτες που δεν είναι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διαφοροποίηση αυτή επιβάλλει αδικαιολόγητο περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

 

Περάτωση υπόθεσης

Φορολογία: Η Επιτροπή περατώνει την υπόθεση σχετικά με τον φόρο κληρονομίας στο ΒΕΛΓΙΟ

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις αλλαγές που επέφερε το Βέλγιο στους κανόνες σχετικά με τον φόρο κληρονομίας στην περιφέρεια της Βαλονίας. Όσον αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται στο Βέλγιο, οι νέοι κανόνες επιτρέπουν πλέον την απαλλαγή τους από τον φόρο κληρονομίας και τη διαβίβασή τους από θανόντα ο οποίος ζούσε σε άλλη χώρα του ΕΟΧ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για ακίνητο το οποίο κληρονομήθηκε από κάτοικο Βελγίου. Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη συγκεκριμένη υπόθεση παράβασης.

MEMO/18/4486

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar