Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet – juli

Bruxelles, den 19. juli 2018

Oversigt efter politikområde

Kommissionen er med sin månedlige pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet gået videre i sager mod medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Disse afgørelser, som omfatter mange sektorer og politikområder, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgerne og erhvervslivet.

Kommissionens vigtigste afgørelser gennemgås nedenfor grupperet efter politikområde. Kommissionen har også henlagt 80 sager, hvori problemerne med de berørte medlemsstater er blevet løst, uden at Kommissionen behøvede at gå videre med sagen.

Yderligere oplysninger om EU's traktatbrudsprocedure findes i MEMO/12/12. Nærmere oplysninger om alle de afgørelser, der er truffet, findes i registret over afgørelser i traktatbrudssager.

1. Det digitale indre marked

(Yderligere oplysninger: Nathalie Vandystadt – tlf.: +32 229 67083, Inga Höglund – tlf.: +32 229 50698)

 

Åbningsskrivelser

Radiofrekvenser: Kommissionen opfordrer BELGIEN til at overholde EU's frekvensregler

I dag besluttede Europa-Kommissionen med begrundelse i afgørelse (EU) 2017/899 om 700 MHz at sende en åbningsskrivelse til Belgien med en opfordring til at gennemføre EU's radiofrevensregler fuldt ud. Ifølge denne afgørelse skal medlemsstaterne senest den 30. juni 2020 tillade, at 694-790 MHz-frekvensbåndet ("700 MHz-frekvensbåndet") anvendes til mobilt bredbånd. Belgien har ikke indgået grænseoverskridende aftaler om frekvenskoordinering med sine nabolande, navnlig Tyskland og Det Forenede Kongerige, og opfylder derfor ikke sine forpligtelser i henhold til 700 MHz-afgørelsen. Fristen for at vedtage disse aftaler var i slutningen af 2017. Som følge heraf risikerer 5G-udviklingen at blive forsinket i Belgien og i de omkringliggende lande. 5G-forbindelse er siden aftalen om de fremtidige telekommunikationsregler – kodeksen for elektronisk kommunikation – en af Kommissionens vigtigste prioriteter. Med de nye regler sikres det, at der i hele EU er adgang til 5G-radiofrekvenser inden 2020. Hvis Belgien ikke handler inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse i sagen.

Kommissionen opfordrer medlemsstater til i deres nationale lovgivning at gennemføre EU's lovgivning om cybersikkerhed

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til 17 medlemsstater med henblik på fuld gennemførelse i national lovgivning af den første del af EU's lovgivning om cybersikkerhed. Følgende medlemsstater berøres heraf: Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Irland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Ungarn og Østrig. Formålet med direktivet om sikkerhed for net- og informationssystemer (NIS-direktivetdirektiv 2016/1148/EU) er at opnå et lige højt sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele EU gennem udvikling af national cybersikkerhedskapacitet, øget samarbejde på EU-plan og hændelsesindberetningsforpligtelser for operatører af væsentlige tjenester og udbydere af digitale tjenester. Medlemsstaterne skulle have gennemført NIS-direktivet i national lovgivning inden den 9. maj 2018, idet det trådte i kraft i august 2016. Foreløbigt har 11 medlemsstater underrettet Europa-Kommissionen om den fulde gennemførelse af direktivet og er i færd med at foretage en gennemførelseskontrol for at bekræfte den fulde gennemførelse. De andre medlemsstater har to måneder til at besvare de af Kommissionen fremsendte åbningsskrivelser. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

 

2. Økonomi og finans

(Yderligere oplysninger: Christian Spahr – tlf.: +32 229 56194, Annikky Lamp – tlf.: +32 229 56151, Enda McNamara – tlf.: +32 229 64976)

 

En begrundet udtalelse:

Kommissionen opfordrer SLOVENIEN til at respektere ukrænkeligheden af ECB's arkiver og til at samarbejde loyalt i forbindelse med beslaglæggelsen af oplysninger fra den slovenske centralbank

Kommissionen har besluttet at fremsende en begrundet udtalelse til Slovenien for ikke at have respekteret ukrænkeligheden af Den Europæiske Centralbanks (ECB) arkiver (protokol nr. 7 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)) og pligten til loyalt samarbejde (artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)) i forbindelse med den beslaglæggelse af ECB-dokumenter, der fandt sted i den slovenske centralbank. Den 6. juli 2016 beslaglagde de slovenske myndigheder i forbindelse med en national efterforskning mod tjenestemænd fra centralbanken oplysninger i den slovenske centralbank, der omfattede ECB's dokumenter og IT-hardware. ECB havde ikke givet forudgående tilladelse til beslaglæggelsen af disse dokumenter. Kommissionen er ikke tilfreds med de af de slovenske myndigheder fremsendte svar på Kommissionens forsøg på – ved en pilotskrivelse i december 2016 og en åbningsskrivelse i maj 2017 – at få belyst, hvad der rent faktisk skete og hvordan. I den begrundede udtalelse sættes der ikke spørgsmålstegn ved de nationale myndigheders beføjelser i forbindelse med nationale procedurer. De slovenske myndigheder har nu to måneder til at besvare den begrundede udtalelse. Kommissionen holder fortsat tæt kontakt med ECB i denne sag.

 

3. Energi

(Yderligere oplysninger: Anna-Kaisa Itkonen – tlf.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tlf.: +32 229 52589)

 

Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol

Det indre energimarked: Kommissionen indbringer TYSKLAND og UNGARN for EU-Domstolen for ikke at have gennemført den tredje energipakke fuldt ud

Tyskland indbragt for Domstolen for den tredje energipakke Kommissionen indbringer Tyskland for EU-Domstolen for at sikre en korrekt gennemførelse af elektricitetsdirektivet (direktiv 2009/72/EF) og gasdirektivet (direktiv 2009/73/EF). Begge direktiver indgår i den tredje energipakke og indeholder bestemmelser af central betydning for energimarkedernes funktion. Tyskland har ikke sørget for fuld overholdelse af de regler, der vedrører de nationale regulerende myndigheders beføjelser og uafhængighed. Navnlig er de regulerende myndigheder ikke frit stillet til at fastsætte nettariffer og andre vilkår og betingelser for adgang til net- og balanceringsydelserne, eftersom mange af elementerne til fastsættelse af disse tariffer og vilkår og betingelser i vid udstrækning fastlægges i detaljerede bestemmelser, som vedtages af forbundsregeringen. Endvidere har Tyskland ikke foretaget en korrekt gennemførelse i national lovgivning af adskillige krav vedrørende modellen for adskillelse af uafhængige transmissionsoperatører. F.eks. er reglerne om personalets uafhængighed og forvaltningen af de uafhængige transmissionsoperatører ikke i fuld overensstemmelse med disse direktiver, og definitionen af vertikalt integrerede virksomheder udelukker fejlagtigt aktiviteter uden for EU. Der blev sendt en åbningsskrivelse til Tyskland i februar 2015 samt en begrundet udtalelse i april 2016. Eftersom EU-lovgivningen endnu ikke er overholdt, er Kommissionen nødt til at indbringe disse sager for Domstolen. Kommissionen indbringer Ungarn for Domstolen på grund af landets lovgivning om energinettariffer Europa-Kommissionen indbringer Ungarn for EU-Domstolen for at sikre en korrekt opfyldelse af de i den tredje energipakke fastsatte krav om nettariffer. Ifølge den tredje energipakke skal de tariffer, som el- og gasnetoperatørerne anvender, reguleres for at forhindre konkurrencehæmmende adfærd, og det er de nationale regulerende myndigheders opgave at fastsætte disse tariffer og deres beregning. Efter at have vurderet de lovgivningsmæssige foranstaltninger, som Ungarn har vedtaget på energiområdet, fandt Kommissionen, at den ungarske lovgivning udelukker visse typer omkostninger fra beregningen af el- og gasnettariffer, hvilket er i strid med det i el- og gasforordningerne fastsatte princip om omkostningsdækning af tariffer. Herudover fandt Kommissionen, at Ungarn har vedtaget ændringer af sin energilovgivning, som kan tilsidesætte markedsoperatørernes ret til en fuldstændig domstolsprøvelse af de nationale reguleringsmyndigheders afgørelser om nettariffer. Kommissionen sendte Ungarn en åbningsskrivelse vedrørende disse spørgsmål i februar 2015 samt to begrundede udtalelser i henholdsvis december 2016 og april 2017. Eftersom EU-lovgivningen endnu ikke er overholdt, har Kommissionen besluttet at indbringe disse sager for Domstolen. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

 

Åbningsskrivelser

Energieffektivitet: Kommissionen opfordrer syv medlemsstater til at gennemføre EU's regler korrekt

I dag har Kommissionen besluttet at sende åbningsskrivelser til Cypern, Irland, Malta, Nederlandene, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige for ikke at have gennemført eller overholdt visse krav i direktivet om energieffektivitet (direktiv 2012/27/EU) korrekt. I direktivet opstilles en fælles ramme af foranstaltninger til fremme af energieffektivitet i Unionen med henblik på at nå målet på 20 % for energieffektivitet i 2020 og på i de efterfølgende år at bane vejen for yderligere forbedringer af energieffektiviteten. Disse medlemsstater har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

4. Miljø

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio – tlf.: +32 229 56172, Iris Petsa – tlf.: +32 229 93321)

 

Begrundede udtalelser

Støj: Kommissionen opfordrer PORTUGAL og SPANIEN til at udarbejde støjkort og handlingsplaner vedrørende ekstern støj

Kommissionen opfordrer Portugal og Spanien til at overholde de centrale bestemmelser i EU's lovgivning om støj (direktiv 2002/49/EF). Ifølge støjdirektivet skal medlemsstaterne udarbejde støjkort over eksponeringen for støj i større byområder som f.eks. langs større veje, jernbaner og lufthavne. Disse kort danner grundlag for fastsættelsen af foranstaltninger til reduktion af støj. Siden Spanien modtog den første åbningsskrivelse i september 2016, mangler landet stadig at udarbejde strategiske støjkort og handlingsplaner for mange større byområder, veje og jernbaner inden for landets grænser. Herudover har Spanien ikke gennemgået og/eller revideret de eksisterende planer for større lufthavne. Portugal har heller ikke gjort fremskridt siden Kommissionens første advarsel i maj 2017. De af de portugisiske myndigheder fremsendte rapporter bekræfter, at der ikke er udarbejdet støjkort for to større byområder og 123 større veje, samt at der ikke er udarbejdet handlingsplaner for tre byområder, 60 større jernbanestrækninger og 466 større vejstrækninger. Både Spanien og Portugal har to måneder til at svare. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Luft: Europa-Kommissionen opfordrer RUMÆNIEN til at gennemføre EU-reglerne om industrielle emissioner

Kommissionen opfordrer Rumænien til i sin nationale lovgivning fuldt ud at gennemføre EU's lovgivning om begrænsning af visse luftforurenende stoffer fra mellemstore fyringsanlæg (direktiv (EU) 2015/2193). Direktivet regulerer emissioner af SO2, NOx og støv i luften med henblik på at mindske disse emissioner og de risici for menneskers sundhed og miljøet, som de måtte forårsage. Det fastsætter også regler om overvågning af emissioner af CO2. Medlemsstaterne skulle senest den 19. december 2017 meddele de nationale bestemmelser, der gennemfører direktivet i national lovgivning. Eftersom Rumænien overskred fristen, fremsendte Kommissionen en åbningsskrivelse i januar 2018. Da Rumænien stadig ikke har meddelt disse bestemmelser, sender Kommissionen nu en begrundet udtalelse. Rumænien har nu to måneder til at svare. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den indbringe Rumænien for EU-Domstolen.

Vand: Kommissionen opfordrer SPANIEN til at overholde EU's regler om forebyggelse af oversvømmelser

Kommissionen opfordrer Spanien til at overholde kravene i oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF). Formålet med direktivet er at mindske og håndtere den risiko, som oversvømmelser udgør for sundheden, økonomiske aktiviteter og miljøet. Medlemsstaterne skulle i henhold til EU-retten udarbejde og offentliggøre risikostyringsplaner for oversvømmelser og underrette Kommissionen herom senest den 22. marts 2016. I marts 2018 sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til de spanske myndigheder, fordi de ikke havde udarbejdet, offentliggjort eller meddelt risikostyringsplaner for oversvømmelser for alle syv vandområdedistrikter på De Kanariske Øer. Eftersom Spanien stadig ikke har underrettet om disse planer, sender Kommissionen en begrundet udtalelse. Spanien har en svarfrist på to måneder. Hvis Spanien ikke reagerer inden for to måneder, kan sagen indbringes for EU-Domstolen.

 

Åbningsskrivelser

Natur: Kommissionen opfordrer BULGARIEN til at forbedre gennemførelsen af EU's naturlovgivning

Kommissionen har sendt en yderligere åbningsskrivelse til Bulgarien på grund af systemiske mangler i gennemførelsen af EU's naturlovgivning. Ved EU's fugledirektiv (direktiv 2009/147/EF) og habitatdirektiv (Rådets direktiv 92/43/EØF) oprettes det EU-dækkende net af beskyttede områder, Natura 2000. Økonomiske aktiviteter er tilladt i Natura 2000-områder, forudsat at de ikke skader områdernes integritet. I Bulgarien har man systematisk ikke taget hensyn til de kumulative virkninger af eksisterende og godkendte planer og projekter for Natura 2000-områderne, og mange udviklingsprojekter er blevet godkendt, selv om de udgør en stor hindring for opfyldelsen af bevaringsmålene. Problemet blev først konstateret for ti år siden, og selv om Bulgarien siden da har truffet visse afhjælpende foranstaltninger, er dette strukturelle problem stadig aktuelt, og Kommissionen modtager regelmæssigt klager over planer og projekter, der er blevet godkendt på grundlag af utilstrækkelige vurderinger eller endda uden passende vurderinger. Kommissionen har derfor besluttet at sende en yderligere åbningsskrivelse, som Bulgarien har to måneder til at besvare. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Drikkevand: Kommissionen opfordrer IRLAND til at sørge for sikkert drikkevand til sine borgere

Europa-Kommissionen har besluttet at sende en åbningsskrivelse til Irland, fordi landet ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til drikkevandsdirektivet (Rådets direktiv 98/83/EF), og fordi parameterværdien for trihalomethan er blevet overskredet. Formålet med direktivet er at beskytte folkesundheden mod skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre sundt og rent drikkevand. Over en lang periode har der i det drikkevand, der forsynes til mere end 500 000 mennesker i Irland, været for store mængder trihalomethan. Dette kemikalie, der er et biprodukt, som opstår ved anvendelsen af klor til desinficering af drikkevand, udgør en sundhedsmæssig risiko. De irske myndigheder har som påkrævet ikke truffet de fornødne foranstaltninger til at nedbringe værdien af trihalomethan og underrette forbrugerne om de sundhedsmæssige konsekvenser. Irland har to måneder til at besvare åbningsskrivelsen. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Spildevand: Kommissionen opfordrer ITALIEN til at overholde EU's krav for rensning af byspildevand

Kommissionen opfordrer Italien til at overholde EU's lovgivning om byspildevand og sikre, at alle byområder med en befolkning på over 2 000 indbyggere indsamler og renser deres byspildevand. Ifølge EU-lovgivningen (Rådets direktiv 91/271/EØF) skal alle byer indføre den nødvendige infrastruktur til indsamling og rensning af deres byspildevand. Urenset spildevand kan bringe folkesundheden i fare og forurene søer, floder, jordbund samt kystvande og grundvand. Der er allerede indledt tre separate traktatbrudsprocedurer mod Italien, fordi landet flere gange har overtrådt kravene i direktivet, men ifølge en vurdering af de seneste data, som Italien har fremsendt, opfylder et betydeligt antal mindre byområder (276) heller ikke sine kerneforpligtelser til indsamling, rensning og overvågning. Da disse mangler er væsentlige, sender Kommissionen en åbningsskrivelse til Italien. De italienske myndigheder har to måneder til at svare. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Natur: Kommissionen opfordrer POLEN til at overholde naturbeskyttelsesreglerne

Kommissionen opfordrer Polen til at sikre, at der indføres tilstrækkelige foranstaltninger til beskyttelse af skovområder som påkrævet i henhold til EU's naturlovgivning. Ved EU's fugledirektiv (direktiv 2009/147/EF) og habitatdirektiv (Rådets direktiv 92/43/EØF) oprettes det EU-dækkende net af beskyttede områder, Natura 2000, til beskyttelse mod potentielt skadelige projekter. Ifølge disse direktiver skal skovforvaltningsplaner og aktiviteter såsom skovning inden godkendelse underlægges en vurdering af deres indvirkning. Med de seneste ændringer af den polske lovgivning er der indført undtagelser for skovforvaltningsaktiviteter, hvilket omfatter den krævede beskyttelsesordning. Desuden er det ifølge den polske lovgivning ikke muligt at indbringe skovforvaltningsplaner for en domstol. Da disse planer kan få væsentlig indvirkning på Natura 2000-områderne, er offentligheden i denne forbindelse derfor frataget en effektiv domstolsbeskyttelse i henhold til habitatdirektivet. Derfor har Kommissionen besluttet at sende en åbningsskrivelse til Polen, som herefter har to måneder til at svare. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Affald: Kommissionen opfordrer POLEN til at sikre en effektiv anvendelse af EU's lovgivning om udrangerede køretøjer

Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse til Polen, fordi landet ikke har sikret en miljøvenlig demontering og genanvendelse af køretøjer ved afslutningen af deres levetid. Direktivet om udrangerede køretøjer (direktiv 2000/53/EF) indgår i de omfattende bestræbelser på at indføre en cirkulær økonomi i Europa, hvor affald systematisk nyttiggøres, genbruges og genanvendes. I øjeblikket er der i den polske lovgivning ingen sanktioner for ikke at registrere importerede køretøjer eller underrette de kompetente myndigheder om køb eller bortskaffelse af sådanne køretøjer. Der er derfor en mangel på nøjagtige oplysninger, hvilket hæmmer bestræbelserne på at sikre, at køretøjerne behandles i overensstemmelse med direktivet. En utilstrækkelig behandling af udrangerede køretøjer kan føre til alvorlige miljøfarer, idet en ukorrekt håndtering af luftkonditioneringsvæsker, batterisyre, plastdele eller dæk kan udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed og miljøet. Polen har to måneder til at svare.

Dyrevelfærd: Kommissionen opfordrer seks medlemsstater til korrekt at gennemføre foranstaltninger til beskyttelse af laboratoriedyr

Europa-Kommissionen har besluttet at sende åbningsskrivelser til seks medlemsstater (Estland, Tyskland, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Spanien) på grund af manglende gennemførelse i national lovgivning af EU's regler om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (direktiv 2010/63/EU). Direktivet, der skulle gennemføres inden den 10. november 2012, sikrer et højt dyrevelfærdsniveau samtidig med et velfungerende indre marked. Det sigter også mod at minimere antallet af dyr til forsøg og fastsætter, at der skal anvendes alternativer hertil, hvor det er muligt. I alle seks medlemsstaters nationale lovgivning er der adskillige mangler.

I den estiske lovgivning skal mere end tyve artikler og tre bilag til direktivet stadig gennemføres. Den tyske lovgivning er mangelfuld hvad angår kontrol, personalekompetencer og tilstedeværelse af dyrlæger. Den portugisiske lovgivning indeholder f.eks. ikke kontrolbestemmelser og sikrer ikke, at procedurer, hvor dyrene udsættes for alvorlig smerte, kun må være midlertidige. Den rumænske lovgivning er mangelfuld hvad angår sanktioner og forpligtelsen til at have dyrlæger til stede. I den slovakiske lovgivning er der ikke indarbejdet forpligtelser til bedøvelse eller effektive og afskrækkende sanktioner. Og de spanske myndigheder har anerkendt, at der er mangler i den spanske lovgivning, men har endnu ikke rettet den på området for registrering og beskyttelsesklausuler for anvendelse af ikkemenneskelige primater. Medlemsstaterne har to måneder til at svare. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Luft: Kommissionen opfordrer RUMÆNIEN til at gennemføre EU's lovgivning om industrielle emissioner

Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse til Rumænien for ikke at have kontrolleret udledningen af svovldioxid fra to store fyringsanlæg. I henhold til direktivet om industrielle emissioner (direktiv 2010/75/EU), som beskytter borgerne mod farlige emissioner fra industrianlæg, skal medlemsstaterne overholde et nationalt emissionsloft for støv og svovldioxid. Anlæg, der er omfattet af en national overgangsplan, kan frem til 2020 afvige fra denne strenge emissionsgrænse, forudsat at den nationale grænse stadig overholdes. To store fyringsanlæg – Govora 2 og Deva 2 – har medført, at Rumæniens udledninger ligger langt over den nationale svovldioxid- og støvgrænse, hvilket har betydelige konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Da Rumænien ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forhindre disse overskridelser, har Kommissionen besluttet at indlede en traktatbrudsprocedure og sende Rumænien en åbningsskrivelse. Rumænien har en svarfrist på to måneder. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Naturbeskyttelse: Kommissionen opfordrer SLOVAKIET til at overholde naturbeskyttelsesreglerne

Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse til Slovakiet for ikke at have ydet en tilstrækkelig naturbeskyttelse, hvilket har ført til et betydeligt fald i antallet af fugle. Ved EU's fugledirektiv (direktiv 2009/147/EF) og habitatdirektiv (Rådets direktiv 92/43/EØF) oprettes det EU-dækkende net af beskyttede områder, Natura 2000, til beskyttelse mod potentielt skadelige projekter. Ifølge disse direktiver skal skovforvaltningsplaner og aktiviteter såsom skovning inden godkendelse underlægges en vurdering af deres indvirkning. Disse bestemmelser indgår ikke i den slovakiske lovgivning. Som følge heraf er bestanden af tjur (Tetrao Urogallus) blevet halveret siden Slovakiets tiltrædelse af EU i 2004. Desuden har Slovakiet ikke vedtaget de særlige bevarelsesforanstaltninger, der er påkrævet i henhold til fugledirektivet, idet forvaltningsplanerne for de berørte områder ikke er blevet godkendt. Slovakiet har en svarfrist på to måneder. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

 

Ansvar ved miljøskader: Kommissionen opfordrer SVERIGE til at gennemføre miljøansvarsdirektivet fuldt ud

Kommissionen opfordrer Sverige til i sin nationale lovgivning at foretage en korrekt gennemførelse af reglerne om miljøansvar for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af borgerne. I miljøansvarsdirektivet (direktiv 2004/35/EF) fastsættes en retslig ramme for miljøansvar på grundlag af "forureneren betaler"-princippet med henblik på at forebygge og afhjælpe miljøskader. Eksempler herpå er skader på vandområder, beskyttede arter og levesteder og jordbunde. Ifølge direktivet har fysiske eller juridiske personer, herunder ikkestatslige miljøorganisationer, der berøres eller vil kunne blive berørt af miljøskader, ret til at anmode den kompetente myndighed om at træffe afhjælpende foranstaltninger. Problemer med definitionen af skader på vandmiljøet i Sveriges lovgivning betyder, at miljøskader, der finder sted i havområder, i øjeblikket ikke er omfattet af EU's miljøansvarsregler. Kommissionen har derfor besluttet at sende en åbningsskrivelse til Sverige. Sverige har to måneder til at svare. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

 

Henlæggelse

Nitrater: Kommissionen henlægger traktatbrudssag mod POLEN

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at henlægge traktatbrudssager mod Polen for ikke at have sikret en effektiv håndtering af vandforurening forårsaget af nitrater. Den 20. november 2014 erklærede EU-Domstolen, at Polen ikke i tilstrækkelig grad havde udpeget sårbare zoner, og at landet i sine handlingsprogrammer ikke havde truffet passende foranstaltninger som påkrævet i henhold til nitratdirektivet (Rådets direktiv 91/676/EØF). Det er særligt vigtigt, at Polen overholder nitratdirektivet, for at man kan løse det alvorlige forureningsproblem i Østersøen, hvor nitratindholdet er alt for højt. Næsten alle Polens vandløb munder ud i Østersøen. I juli 2017 vedtog Polen en ny vandlov, der udvidede handlingsprogrammets anvendelsesområde fra en lille del af landet til hele landet. Polen har i et nyt handlingsprogram også truffet de fornødne foranstaltninger til afhjælpning af de konstaterede problemer.

 

5. Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunion

(Yderligere oplysninger: Vanessa Mock – tlf.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tlf.: +32 229 51958)

 

Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol

Kommissionen suspenderer søgsmål mod KROATIEN ved Domstolen for ikke at have ændret loven om privatisering af energiselskabet INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

Kommissionen har i lyset af den seneste udvikling i sagen besluttet at suspendere sit søgsmål mod Kroatien ved EU-Domstolen. Kommissionen besluttede at indbringe Kroatien for Domstolen den 13. juli 2017 for ikke at have bragt loven fra 2002 om privatisering af Industrija Nafte d.d. ("INA-loven") i overensstemmelse med EU's regler om fri bevægelighed for kapital og fri etableringsret. Siden da har de kroatiske myndigheder med Kommissionen drøftet de ændringer, som er nødvendige for at bringe INA-loven i overensstemmelse med EU's regler. Myndighederne har for nyligt fremsat et forslag til ændring af ovennævnte lov, som vil imødekomme Kommissionens vigtigste betænkeligheder, med forbehold af visse yderligere tilpasninger. De kroatiske myndigheder har også fastsat en tidsfrist for lovens vedtagelse, som vil muliggøre en løsning inden en eventuel domstolsafgørelse. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at søgsmålet bør suspenderes, indtil forslaget til ændring af INA-loven er vedtaget. Hvis ikke der inden for de næste måneder sker yderligere fremskridt i sagen, kan udsættelsen af afgørelsen blive genovervejet. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Værdipapirmarkeder: Kommissionen indbringer SLOVENIEN og SPANIEN for Domstolen for ikke at have gennemført EU's om markeder for finansielle instrumenter fuldt ud

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Slovenien og Spanien for EU-Domstolen for ikke fuldt ud at have gennemført EU's regler om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) samt det supplerende direktiv hertil (Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593). Disse regler er af afgørende betydning for velfungerende værdipapirmarkeder samt nødvendige, for at EU's indre marked fortsat kan fungere efter hensigten. Hvis medlemsstaterne ikke gennemfører disse regler, kan investorerne ikke nyde godt af den forbedrede investorbeskyttelse, der sikres ved MIFID II. Dette omfatter beskyttelse af kunders finansielle instrumenter og midler, produktstyringsforpligtelser og de regler, der finder anvendelse på levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser. Det gør også markederne mindre sikre, idet markedspladser og investeringsselskaber ikke er underlagt de mere strenge og gennemsigtige driftskrav. De nationale kompetente myndigheder i de medlemsstater, der ikke har gennemført reglerne, vil desuden ikke kunne udstede retligt forsvarlige tilladelser for aktiviteter, som ikke tidligere er blevet reguleret, eller som blev reguleret på anden vis under MiFID I. Heri indgår driften af markedspladser som f.eks. regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter (MHF'er) og organiserede handelsfaciliteter (OHF'er), samt registreringen af investeringsselskaber omfattet af MiFID I som systematiske internalisatorer. Manglende gennemførelse af disse EU-regler betyder, at det indre marked ikke kan fungere korrekt, idet reglerne trådte i kraft den 3. januar 2018 og supplerer bestemmelserne i forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MIFIR). Den grænseoverskridende "pasordning" for adskillige tjenester og aktiviteter vil ikke kunne fungere helt så godt som mellem de medlemsstater, der har gennemført MiFID II-regelsættet fuldt ud. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Finansielle tjenesteydelser: Kommissionen indbringer SPANIEN for Domstolen for ikke at anvende EU's tilsynsregler for banker og investeringsselskaber

Kommissionen har besluttet at indbringe Spanien for EU-Domstolen, fordi landet ikke har gennemført kapitalkravsdirektivet (direktiv 2013/36/EU) fuldt ud. Indtil nu har Spanien ikke fuldt ud gennemført disse EU-regler, og der mangler fortsat visse bestemmelser i den nationale lovgivning. Disse vedrører hovedsageligt følgende aspekter: visse beføjelser og skøn, som de nationale kompetente myndigheder har med hensyn til investeringsselskaber, og pålæggelsen af administrative sanktioner eller andre foranstaltninger, der finder anvendelse, når institutter findes skyldige i hvidvask af penge. Manglende bestemmelser omfatter også whistleblowingmekanismer i tilfælde af overtrædelser af kapitalkravene, regler om integritet og uafhængighed for medlemmer af ledelsesorganet og den spanske kompetente myndigheds forpligtelse til at kontakte den konsoliderende tilsynsmyndighed for at indhente oplysninger, hvilket gør tilsynssamarbejdet mere vanskeligt. Endelig er reglerne for selskabsledelse mindre strenge i Spanien, idet institutterne ikke er forpligtede til at have mangfoldige og kvalificerede ledelsesorganer. Sammen med kapitalkravsforordningen (forordning (EU) nr. 575/2013) fastsætter direktivet de tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber i EU, og deri fastlægges regler om den kapital, som institutter skal være i besiddelse af for at kunne dække potentielle tab som følge af de risici, de er udsat for. Direktivet indeholder også regler om tilladelser til og tilsyn med institutter, om tilsynssamarbejde, risikostyring, selskabsledelse (herunder aflønning) og kapitalbuffere. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

 

Åbningsskrivelser

Finansielle tjenesteydelser: Kommissionen opfordrer RUMÆNIEN til at tilpasse sin lovgivning om motorkøretøjforsikringer til EU's regler

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Rumænien med en opfordring til at fremsætte bemærkninger til landets nationale bestemmelser om ansvarsforsikring for motorkøretøjer. I henhold til de gældende nationale bestemmelser skal der ved enhver planlagt ændring af præmier gives en forhåndsmeddelelse, og der indføres en række begrænsninger for forsikringsselskabernes metoder til beregning af deres præmier. Kommissionen er af den opfattelse, at disse forpligtelser er i strid med artikel 21 og 181 i Solvens II-direktivet, således som det fortolkes i Domstolens retspraksis for princippet om fri prisfastsættelse. Den pågældende nationale lovgivning indeholder også bestemmelser, der for visse kategorier af køretøjer forpligter forsikringsselskaberne til at udstede en forsikring, der kun er gyldig i Rumænien, og fastsætte præmien under hensyntagen til de dermed forbundne risici. Ifølge Kommissionen er disse bestemmelser i strid med artikel 14 i direktivet om motorkøretøjsforsikringer, der kræver, at ansvarsforsikringer for motorkøretøjer dækker hele EU's område på grundlag af en enkelt forsikringspræmie. Hvis Rumænien ikke handler inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse i sagen.

6. Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

(Yderligere oplysninger: Lucia Caudet – tlf.: +32 229 56182, Maud Noyon – tlf.: +32 229 80379)

 

Åbningsskrivelser

Fri bevægelighed for erhvervsudøvere: Kommissionen opfordrer 27 medlemsstater til at efterleve EU's regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til 27 medlemsstater (alle medlemsstater undtagen Litauen) vedrørende landenes nationale lovgivning om og praksis med EU's regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (direktiv 2005/36/EF som ændret ved direktiv 2013/55/EU). EU har indført et moderne system til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og erfaringer i hele EU. Dette gør det nemmere for arbejdstagere, der ønsker at etablere sig eller yde deres tjenester i andre medlemsstater, at få deres kvalifikationer anerkendt, samtidig at det sikrer forbrugerne og borgerne en bedre beskyttelse. Det er meget vigtigt for Kommissionen, at disse regler anvendes på samme måde, så borgere og virksomheder kan drage nytte af dem. Åbningsskrivelserne omhandler spørgsmål, som har afgørende betydning for, at direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer kan fungere korrekt, navnlig indførelsen af det europæiske erhvervspas, advarselsordningen, muligheden for delvis adgang til en erhvervsmæssig virksomhed, proportionaliteten i forbindelse med sprogkrav og oprettelsen af støttecentre. Desuden rejser Kommissionen spørgsmål vedrørende gennemsigtigheden og proportionaliteten ved de reguleringsmæssige hindringer i liberale erhverv, hvilket delvist blev nævnt i Kommissionens meddelelse fra januar 2017 om anbefalinger til reformer af reguleringen af liberale erhverv. Samtlige berørte medlemsstater har nu to måneder til at besvare de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at fremsende en begrundet udtalelse til dem.

Offentlige udbud: Kommissionen opfordrer ØSTRIG til at overholde EU's lovgivning om affaldsrensningskontrakter

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Østrig vedrørende en udbudsprocedure for en offentlig tjenesteydelseskontrakt om rensning af en farlig losseplads i kommunen Wiener Neustadt. Ifølge EU's lovgivning om offentlige udbud skal alle offentlige kontrakter over en bestemt værdi sendes i udbud på EU-plan under overholdelse af principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og ikkeforskelsbehandling. Kommissionen mener, at den ordregivende myndighed (BALSA) på forskellige måder har overtrådt EU's regler for offentlige udbud (artikel 28, artikel 23, stk. 1 og 2, og artikel 2 i direktiv 2004/18/EF). Den ordregivende myndighed benyttede uden tilstrækkelig begrundelse et udbud med forhandling med forudgående offentliggørelse, de tekniske specifikationer gav ikke de bydende virksomheder mulighed for lige adgang, og endelig opfyldte det vindende projekt ikke de tekniske specifikationer vedrørende genanvendelse af støv fra aluminiumsaffald. Østrig har nu to måneder til at besvare de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at fremsende en begrundet udtalelse til Østrig.

Trykbærende udstyr: Kommissionen opfordrer ITALIEN til at sikre en korrekt anvendelse af EU's lovgivning

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Italien for ikke at have sikret, at samtlige lagertanke til flydende gas (LPG), der bringes i omsætning eller tages i brug, opfylder kravene i direktivet om trykbærende udstyr (direktiv 2014/68/EU, der fra den 19. juli 2016 erstattede direktiv 97/23/EF). Ifølge EU-lovgivningen gælder der i betragtning af de forskellige risikoniveauer for borgerne særlige krav for LPG-lagertanke, afhængigt af om de anvendes over eller under jorden. Italien tillod, at visse ældre LPG-lagertanke, der oprindeligt var beregnet til anvendelse over jorden, blev ændret og anvendt som LPG-beholdere under jorden. Kommissionen er af den opfattelse, at sådanne ændrede produkter bør betragtes som produkter, der er forskellige fra de oprindelige beholdere, og at det skal kontrolleres, om de overholder EU-reglerne, inden de igen bringes i omsætning. Ved ikke at gøre dette mener Kommissionen, at Italien har overtrådt direktivet om trykbærende udstyr. Italien har nu to måneder til at besvare de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at fremsende en begrundet udtalelse til Italien.

Fri bevægelighed for varer: Kommissionen opfordrer SLOVENIEN til at fjerne restriktioner på lynafledningssystemer

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Slovenien vedrørende landets restriktioner på installering og anvendelse af aktive ESE-lynafledere (Early Streamer Emission) på bygninger i Slovenien. Ifølge slovensk lovgivning er installering og anvendelse af aktive lynafledere, der er baseret på et andet EU-lands normer, kun tilladt som supplement til installationer, som opfylder slovenske tekniske forskrifter, men ikke som selvstændig installation til beskyttelse af bygninger. Desuden kræver Slovenien, at sikkerhedsniveauet for hver enkelt installation af det aktive lynafledersystem godtgøres, selv om produktet markedsføres lovligt i andre medlemsstater. Disse krav udgør en hindring for importen af lynafledere. Kommissionen er af den opfattelse, at disse restriktioner er i strid med princippet om gensidig anerkendelse samt med EU's regler om fri bevægelighed for varer, hvilket er forbudt i henhold til artikel 34 i TEUF. Slovenien har nu to måneder til at besvare de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at fremsende en begrundet udtalelse til Slovenien.

Fri bevægelighed for varer: Kommissionen opfordrer SPANIEN til at fjerne restriktioner på import af konstruktionsstål og beton

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Spanien vedrørende restriktioner på import af konstruktionsstål og beton, der anvendes til byggeri. I det indre marked er handel med produkter, som ikke er underlagt fælles EU-regler, omfattet af princippet om gensidig anerkendelse. Ifølge dette princip kan et produkt, som sælges lovligt i ét land, sælges i et andet EU-land uden ændringer eller tilpasninger. Der er ikke fastsat nogen mekanismer i den gældende spanske lovramme til anerkendelse af kvalitetsmærker, der er udstedt i andre medlemsstater, hvilket gør det sværere for importerede materialer at få adgang til det spanske marked. Hvad angår disse produkter er kvalitetsmærkerne ensbetydende med, at produkterne har et vist præstationsniveau. Princippet om gensidig anerkendelse betyder, at produkter, som har fået et mærke i én medlemsstat, også bør anerkendes i andre medlemsstater og tildeles et tilsvarende mærke, der garanterer samme præstationsniveau. Kommissionen mener, at Spaniens nuværende praksis er i strid med EU's regler om varernes frie bevægelighed (artikel 34 i TEUF). Spanien har nu to måneder til at besvare de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at fremsende en begrundet udtalelse til Spanien.

7. Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

(Yderligere oplysninger: Christian Wigand – tlf.: +32 229 62253, Melanie Voin - tlf.: +32 229 58659)

 

Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol

Traktatbrud: Kommissionen anlægger sag ved EU-Domstolen mod Grækenland, Irland og Rumænien pga. manglende gennemførelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge

Kommissionen har i dag anlagt sag ved EU-Domstolen mod Grækenland og Rumænien pga. manglende gennemførelse af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge i national lovgivning. Irland har kun gennemført en meget begrænset del af reglerne, hvorfor der også er blevet anlagt sag ved EU-Domstolen. Kommissionen har foreslået, at Domstolen pålægger de tre lande at betale et fast beløb samt dagbøder, indtil de træffer de fornødne foranstaltninger. Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme påvirker EU som helhed. Vi har ikke råd til, at nogen af EU-landene udgør det svageste led i kæden. Penge, der vaskes hvide i ét land, kan og vil ofte blive brugt til at støtte kriminalitet i et andet. Derfor kræver vi, at alle medlemsstater tager de nødvendige skridt til at bekæmpe hvidvask af penge for således også at afskære kriminelle og terrorister fra deres midler. Det vil fortsat være en prioritet for os at følge medlemsstaternes gennemførelse af disse EU-regler meget tæt". Medlemsstaternes frist for gennemførelse i national lovgivning af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge var den 26. juni 2017. Disse regler styrker de allerede eksisterende regler ved at: øge pligten til risikovurdering for banker, advokater og revisorer, stille klare krav til åbenhed om reelt ejerskab for selskaber, lette samarbejde og udveksling af oplysninger mellem finansielle efterretningsenheder fra forskellige medlemsstater for at indkredse og følge op på mistænkelige pengeoverførsler for at afsløre hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, etablere en sammenhængende politik over for lande uden for EU med mangelfulde regler mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, styrke de kompetente myndigheders sanktionsbeføjelser. I kølvandet på afsløringerne i Panama-dokumenterne og terrorangrebene i Europa fremlagde Kommissionen imidlertid forslag om det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge for yderligere at intensivere bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Disse nye regler skal sikre et højt sikkerhedsniveau for pengestrømme fra tredjelande med høj risiko, styrke de finansielle efterretningsenheders adgang til oplysninger, oprette centrale registre over bankkonti og bekæmpe finansiering af terrorisme i forbindelse med virtuelle valutaer og forudbetalte kort. Reglerne trådte i kraft den 9. juli 2018 efter at være blevet offentliggjort i EU-Tidende, og medlemsstaterne skal senest den 10. januar 2020 have gennemført det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge i national lovgivning. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

 

Begrundede udtalelser

Hvidvaskning af penge: Kommissionen opfordrer LETLAND, MALTA og SPANIEN til fuldt ud at gennemføre det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge

Kommissionen har i dag sendt begrundede udtalelser til Letland og Spanien og en supplerende begrundet udtalelse til Malta pga. manglende gennemførelse af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge i national ret. Indtil videre har Spanien kun gennemført reglerne delvist, og Kommissionen mener, at gennemførelsen i Letland og Malta er ufuldstændig. Reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge er afgørende for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Panama-papirerne og andre skandaler er bevis på behovet for strengere regler om bekæmpelse af hvidvask af penge. Mangler i én medlemsstat påvirker alle de andre. Derfor er effektiv bekæmpelse af hvidvask af penge et af omdrejningspunkterne i EU's tilgang til bekæmpelse af kriminalitet i Europa. Samtlige medlemsstater skulle inden den 26. juni 2017 gennemføre reglerne i det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge. Der er p.t. traktatbrudsprocedurer i gang mod 20 medlemsstater: I tre tilfælde er der anlagt sag ved Domstolen, i otte tilfælde er der sendt begrundede udtalelser, og i otte tilfælde er der sendt åbningsskrivelser (se de otte tidligere begrundede udtalelser sendt i december 2017 og yderligere to i marts 2018). I mellemtiden har størstedelen af medlemsstaterne vedtaget relevant lovgivning. Kommissionen er nu i færd med at undersøge, hvorvidt disse love fuldt ud gennemfører bestemmelserne i det fjerde direktiv om bekæmpelse hvidvask af penge. I mellemtiden er det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge blevet vedtaget og er trådt i kraft pr. 9. juli 2018. Medlemsstaterne vil skulle gennemføre disse nye regler i deres nationale lovgivning inden den 10. januar 2020. Hvis Malta, Letland og Spanien ikke bringer deres nationale lovgivning i overensstemmelse med EU-retten inden for de næste to måneder, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for Domstolen.

 

8. Migration, indre anliggender og medborgerskab

(Yderligere oplysninger: Tove Ernst – tlf.: +32 229 86764, Markus Lammert - tlf.: +32 229 80423)

 

Sag anlagt ved Den Europæiske Unions Domstol

Lovlig migration: Kommissionen anlægger sag ved EU-Domstolen mod BELGIEN pga. manglende fastsættelse af fælles regler for sæsonarbejdere fra ikke-EU-lande

Kommissionen har i dag besluttet at indbringe BELGIEN for EU-Domstolen for ikke at have gennemført direktivet om sæsonarbejdere fuldt ud (direktiv 2014/36/EU). Direktivet fastsætter indrejse- og opholdsbetingelserne for sæsonarbejdere fra tredjelande og disse sæsonarbejderes rettigheder. Belgien har undladt at overholde den oprindelige frist for gennemførelse, som var den 30. september 2016, og har endnu ikke gennemført direktivet fuldt ud. Direktivet om sæsonarbejdere fastsætter de betingelser, som medlemsstaterne skal anvende, når de beslutter at give tredjelandsstatsborgere, der ønsker at arbejde i en EU-medlemsstat som sæsonarbejdere for en kortere periode (op til ni måneder), adgang til deres arbejdsmarkeder, oftest inden for landbrug og turisme. Det sikrer, at disse arbejdstagere behandles på samme måde som nationale arbejdstagere på en række vigtige områder såsom arbejdsvilkår, løn, sundhed og sikkerhed samt social sikring, og at de beskyttes mod udnyttelse. Medlemsstaterne skulle fuldt ud gennemføre direktivet inden den 30. september 2016. Belgien havde på det tidspunkt kun delvist gennemført de nye regler. Kommissionen sendte i november 2016 en åbningsskrivelse til Belgien og efterfølgende en begrundet udtalelse i juli 2017. Belgien har til dato endnu ikke underrettet Kommissionen om den fuldstændige gennemførelse af direktivet i national lovgivning. Kommissionen har derfor besluttet at anlægge sag ved EU-Domstolen. I forbindelse med indbringelsen af Belgien for EU-Domstolen foreslår Kommissionen dagbøder på 49 906,50 EUR. Dagbødernes størrelse er blevet beregnet under hensyntagen til overtrædelsens alvor, varighed og afskrækkende virkning, og den afspejler medlemsstatens evne til at betale. I det tilfælde, at gennemførelsen forbliver ufuldstændig, og EU-Domstolen bekræfter Kommissionens synspunkt, vil dagbøderne skulle betales fra datoen for dommens afsigelse eller en senere dato fastsat af Domstolen, og indtil gennemførelsen er fuldført. Dagbødernes endelige størrelse vil blive fastsat af Domstolen, men kan ikke overstige Kommissionens forslag. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

 

Sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol og åbningsskrivelser

Migration og asyl: Kommissionen tager yderligere skridt i traktatbrudsprocedurer mod UNGARN

Kommissionen har i dag besluttet at anlægge sag ved EU-Domstolen mod Ungarn, fordi landets asyl- og tilbagesendelseslovgivning er i strid med EU-retten. Kommissionen har ligeledes sendt en åbningsskrivelse til Ungarn vedrørende den nye ungarske lovgivning, som kriminaliserer aktiviteter, der støtter ansøgninger om asyl og opholdstilladelser og yderligere begrænser retten til at søge asyl. Hvad angår indbringelsen for Domstolen pga. manglende overholdelse af EU's asyl- og tilbagesendelsesregler går Kommissionens traktatbrudsprocedure mod Ungarn grundet landets asyllove tilbage til december 2015. Efter en række udvekslinger på både administrativt og politisk niveau og en supplerende åbningsskrivelse sendte Kommissionen en begrundet udtalelse til Ungarn i december 2017. Efter at have gennemgået svaret fra de ungarske myndigheder mener Kommissionen, at størstedelen af de betænkeligheder, der er givet udtryk for, stadig ikke er blevet afhjulpet, hvorfor Kommissionen har besluttet at indbringe Ungarn for EU-Domstolen – det sidste skridt i traktatbrudsproceduren. Åbningsskrivelsen vedrører den nye ungarske lovgivning, som kriminaliserer aktiviteter, der støtter asylansøgninger. Den nye lovgivning, som de ungarske myndigheder kalder "Stop Soros", kriminaliserer enhver form for hjælp ydet af nationale, internationale og ikke-statslige organisationer eller enkeltpersoner til mennesker, der ønsker at ansøge om asyl eller opholdstilladelse i Ungarn. Lovene omfatter også foranstaltninger, som begrænser individuelle frihedsrettigheder ved at forhindre enhver, der er genstand for en straffesag under disse love, fra at nærme sig transitområderne ved Ungarns grænser, hvor asylansøgerne opholder sig. Sanktionerne går fra midlertidig indespærring til fængsling i op til et år samt udvisning fra landet. Derudover er der med den nye lov og en forfatningsændring blevet indført nye begrundelser for at afvise asylansøgninger og således fratage mennesker, der ankommer direkte til Ungarn fra et sted, hvor deres liv eller frihed er i fare, retten til asyl. Kommissionen har derfor konkluderet, at Ungarn ikke opfylder sine forpligtelser under EU-traktaterne, EU-retten og Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. De ungarske myndigheder har nu to måneder til at reagere på Kommissionens betænkeligheder. Kommissionen er i den forbindelse klar til at støtte og bistå de ungarske myndigheder. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

 

Åbningsskrivelser

Lovlig migration: Kommissionen opfordrer UNGARN til at gennemføre direktivet om fastboende udlændinge korrekt

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Ungarn, fordi landet udelukker tredjelandsstatsborgere med status som fastboende udlændinge fra at udøve hvervet som dyrlæge, hvilket er en ukorrekt gennemførelse af direktivet om fastboende udlændinge (Rådets direktiv 2003/109/EF). Ifølge direktivet skal tredjelandsstatsborgere, som har haft lovligt ophold i en EU-medlemsstat i mindst fem år, på visse områder have samme rettigheder som statsborgere, herunder adgang til at arbejde og drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Ungarsk lov tillader ikke tredjelandsstatsborgere, som har en dyrlægeuddannelse, herunder de personer, som er uddannet i Ungarn, at udøve deres hverv i Ungarn. Ungarn har nu to måneder til at svare på Kommissionens åbningsskrivelse.

Lovlig migration: Kommissionen opfordrer 17 medlemsstater til at gennemføre direktivet om studerende og forskere fra tredjelande

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til 17 medlemsstater (Østrig, Belgien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Luxembourg, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien og Sverige), fordi de ikke har meddelt national lovgivning, der fuldt ud gennemfører direktivet om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (direktiv 2016/801). Medlemsstaterne havde indtil den 23. maj 2018 til at bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med direktivet og underrette Kommissionen herom. Medlemsstaterne har nu to måneder til fuldt ud at gennemføre direktivet i national lovgivning, ellers kan Kommissionen beslutte at sende begrundede udtalelser.

Sikkerhedsunionen: Kommissionen opfordrer 14 medlemsstater til at gennemføre de nye regler om passagerlisteoplysninger (PNR)

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til Østrig, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Slovenien og Spanien, fordi de ikke har meddelt vedtagelse af national lovgivning, der fuldt ud gennemfører PNR-direktivet (direktiv 2016/681). Medlemsstaterne har indtil 25. maj 2018 til at gennemføre direktivet i national ret. PNR-oplysninger er oplysninger, som passagerne giver til luftfartsselskaberne, når de bestiller rejser og tjekker ind. Der kan være tale om oplysninger om passagerens navn, rejsedatoer, rejseplaner, sædenummer, bagage, kontaktoplysninger og betalingsmetode. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne etablere et nationalt system for indsamling, analyse og udveksling af PNR-oplysninger til retshåndhævelsesformål under fuld iagttagelse af kravene om databeskyttelse. Behandling af PNR-oplysninger er et vigtigt værktøj i bekæmpelsen af terrorisme og alvorlig kriminalitet, idet den hjælper med at spore mistænkelige rejsemønstre og identificere potentielle kriminelle og terrorister, herunder dem som ikke tidligere har været kendt af de retshåndhævende myndigheder. Det er en central del af den europæiske dagsorden om sikkerhed og et vigtigt element i en effektiv og ægte sikkerhedsunion. I de seneste fem år har Kommissionen gjort sit yderste for at bistå medlemsstaterne med at udvikle deres nationale PNR-systemer ved at stille ekspertise og finansiering til rådighed og fremme udvekslingen af bedste praksis. For at PNR-rammen kan fungere optimalt er det dog altafgørende, at samtlige medlemsstaters systemer er oppe at køre. De berørte medlemsstater har nu to måneder til at svare på åbningsskrivelsen, hvorefter Kommissionen kan beslutte at sende begrundede udtalelser. Kommissionen vil fortsat yde støtte og vejledning til de medlemsstater, som endnu skal fuldføre gennemførelsen.

 

9. Mobilitet og transport

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio – tlf.: +32 229 56172, Alexis Perier – tlf.: +32 229 69143)

 

Sagsanlæg ved EU-Domstolen

Søtransport: Kommissionen anlægger sag ved Domstolen mod IRLAND pga. ukorrekt gennemførelse af sikkerhedslovgivningen

Kommissionen har i dag besluttet at anlægge sag ved EU-Domstolen mod Irland pga. ukorrekt gennemførelse af EU-lovgivningen om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren (direktiv 2009/18/EF). Direktivet kræver, at alle medlemsstater opretter en permanent, upartisk undersøgelsesinstans, som med hensyn til organisation, retlig struktur og beslutningstagning er uafhængig af andre parter, hvis interesser kunne komme i konflikt med denne opgave. Kommissionen har en række betænkeligheder med hensyn til uafhængigheden blandt medlemmerne af Irlands havarikommission (Marine Casualty Investigation Board (MCIB)), der er oprettet i henhold til irsk lovgivning. Ifølge irsk lovgivning er et af de fem medlemmer af havarikommissionen generalsekretæren for det irske transport-, turisme- og sportsministerium eller en kandidat herfra, mens et andet medlem er chefinspektøren for havinspektionskontoret (Marine Survey Office (MSO)). Havinspektionskontoret har imidlertid regulerings-, administrations- og håndhævelsesfunktioner hvad angår skibe, deres udstyr og de søfarendes kompetencer. Hvad angår transport-, turisme- og sportsministeriet er det bl.a. ansvarligt for politikken for sikkerheden til søs. Kommissionen er af den holdning, at transport-, turisme- og sportsministeriets og havinspektionskontorets ansvarsområder og aktiviteter kan være i strid med havarikommissionens efterforskningsopgaver. Det følger heraf, at den irske havarikommission mangler den nødvendige uafhængighed af de irske myndigheder. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

 

Begrundede udtalelser

Alternative brændstoffer: Kommissionen opfordrer BULGARIEN og POLEN til fuldt ud at gennemføre EU-reglerne om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Kommissionen har i dag opfordret Bulgarien og Polen til fuldt ud at gennemføre EU's regler om infrastruktur for alternative brændstoffer (direktiv 2014/94/EU). Disse regler, som bl.a. vedrører harmoniserede standarder for infrastruktur for alternative brændstoffer og grundlæggende bestemmelser, der muliggør elektrisk mobilitet, spiller en vigtig rolle for EU's indre marked. De skal også mindske transportsektorens afhængighed af olie og reducere dens konsekvenser for miljøet. Disse to medlemsstater skulle have gennemført direktivet senest den 18. november 2016, men ifølge Kommissionens tjenestegrene har de undladt at gennemføre visse operative bestemmelser i direktivet inden nævnte dato. De har nu to måneder til at svare. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod dem ved EU-Domstolen.

 

Åbningsskrivelser

Intelligente transportsystemer: Kommissionen opfordrer ni medlemsstater til at levere trafikinformationstjenester

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til Cypern, Ungarn, Italien, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien for at have tilsidesat deres forpligtelser til at stille et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation til rådighed for brugerne (Kommissionens delegerede forordning 886/2013). Medlemsstaterne skal senest 12 måneder efter forordningens ikrafttræden og hvert kalenderår herefter forelægge Kommissionen de fremskridt, der er gjort med hensyn til at gennemføre informationstjenesten, samt en række andre oplysninger. Dette har de pågældende ni medlemsstater forsømt at gøre. Derudover har Kommissionen sendt åbningsskrivelser til Cypern, Ungarn, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovakiet og Slovenien for at have tilsidesat deres forpligtelser til at stille EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester til rådighed (Kommissionens delegerede forordning 2015/962). Senest den 13. juli 2017 skulle medlemsstaterne have forelagt Kommissionen en rapport om iværksatte foranstaltninger med henblik på at oprette et nationalt adgangspunkt og om nærmere bestemmelser for denne enheds virkemåde samt i givet fald listen over motorveje, der ikke indgår i det samlede transeuropæiske vejnet, og udpegede prioriterede områder. Alle medlemsstater har to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. Kommissionen vil i modsat fald kunne beslutte at vedtage en begrundet udtalelse.

Vejtransport: Kommissionen opfordrer DANMARK til at standse forskelsbehandlingen af udenlandske transportører og respektere friheden til at yde transporttjenester

Kommissionen har i dag besluttet at opfordre Danmark til at undlade at begrænse lastbilparkeringen på statsejede rastepladser til maksimalt 25 timer. Denne tidsbegrænsning påvirker navnlig udenlandske transportører og udgør forskelsbehandling på grund af nationalitet, hvilket er forbudt ifølge EU-traktaterne. Derudover gør begrænsningen det umuligt for chaufførerne at overholde EU's hviletidsregler for lastbilchauffører, som er afgørende for at sikre vejsikkerhed og overholde chaufførernes rettigheder. Derudover påvirker den transportørernes frihed til at levere transporttjenester (som fastsat i forordning 1072/2009) og udgør ubegrundet indirekte forskelsbehandling. Danmark har nu to måneder til at fremsætte sine bemærkninger til Kommissionen, hvorefter Kommissionen kan beslutte at vedtage en begrundet udtalelse.

Søfarende: Kommissionen opfordrer MALTA til at overholde EU-reglerne om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv

Kommissionen har besluttet at sende en åbningsskrivelse til Malta pga. landets manglende overholdelse af EU-reglerne om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (direktiv 2008/106/EF som ændret). Kommissionen opfordrer Malta til at træffe korrigerende foranstaltninger for at sikre, at det kvalitetsstyringssystem, der er indført af et af landets godkendte søfartsskoler, dækker alle søfartsuddannelser og -programmer, eksaminationer og vurderinger, navnlig uddannelse ved hjælp af simulatorer. Malta har nu to måneder til at bringe systemet i overensstemmelse med EU-retten. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Vejtransport: Kommissionen anmoder 10 medlemsstater om at overholde EU-reglerne om sammenkobling af de nationale elektroniske førerkortsregistre

Europa-Kommissionen har besluttet at sende en åbningsskrivelse til Belgien, Cypern, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Luxembourg, Malta og Sverige, fordi de ikke har foretaget afprøvninger af forbindelsen til TACHOnet-systemet, og til Danmark, som ikke har koblet sig til TACHOnet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/68. TACHOnet er det europæiske system til elektronisk udveksling af informationer mellem medlemsstaterne om takografkort (takografen er et apparat, som registrerer chaufførernes køretid, pauser og hviletid samt perioder med andet arbejde). Det er et vigtigt værktøj, som skal sikre håndhævelse af køre- og hviletidsreglerne inden for vejtransport. Hovedformålet med TACHOnet er at kontrollere, at forskellige medlemsstater ikke udsteder to eller flere kort til samme chauffør. I forordning (EU) 2016/68 fastsættes medlemsstaternes forpligtelse til at koble sig på TACHOnet i overensstemmelse med særlige tekniske krav. Selv hvis ovennævnte medlemsstater – med undtagelse af Danmark – er koblet på TACHOnet, har de ikke foretaget de indledende prøver, som viser, at sammenkoblingen opfylder alle disse tekniske krav. De nævnte medlemsstater har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter, I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Søtransport: Kommissionen opfordrer fem medlemsstater til at overholde kravene til flagstater

Kommissionen har anmodet Ungarn, Kroatien, Cypern, Tjekkiet og Det Forenede Kongerige om at overholde deres forpligtelser til administrativt tilsyn som fastsat i EU's krav til flagstater (direktiv 2009/21/EF). Disse krav omfatter kontrol af, at skibets struktur, udstyr og operationelle drift overholder sikkerhedsbestemmelserne, og at de søfarende er certificeret som kompetente. Ifølge direktivet skulle et kvalitetsstyringssystem have været indført inden juni 2012, herefter opretholdes og certificeres i overensstemmelse med gældende internationale kvalitetsstandarder. De nævnte lande har imidlertid til dato ikke tilvejebragt den påkrævede certificering af kvalitetsstyringssystemet. Mangel på systematisk kontrol foretaget af og inden for administrationen, som bør støttes af et certificeret kvalitetsstyringssystem, kan på længere sigt have en negativ virkning på sikkerheden og miljøpræstationerne for den flåde, der sejler under de nævnte landes flag. Kommissionen har derfor besluttet at sende en åbningsskrivelse til disse medlemsstater, hvor de får yderligere to måneder til at overholde direktivets bestemmelser. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at vedtage en begrundet udtalelse.

Luftfartssikkerhed: Kommissionen opfordrer UNGARN til at overholde EU-reglerne om tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer
Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Ungarn, fordi landet ikke overholder visse af de europæiske tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer inden for civil luftfart (forordning (EU) nr. 965/2012). Denne forordning fastsætter de nærmere regler for flyoperationer med flyvemaskiner, helikoptere, balloner og svævefly, herunder rampeinspektioner af operatørers luftfartøjer, som er underlagt sikkerhedsmæssigt tilsyn i en anden medlemsstat. Grundet mangel på tilstrækkeligt personale har Ungarn imidlertid ikke kontrolleret overholdelsen af de sikkerhedskrav, der gælder for organisationer eller type af operationer. Ungarn har nu to måneder til at besvare de argumenter, som Kommissionen har fremført. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

10. Beskatning og toldunion

(Yderligere oplysninger: Vanessa Mock – tlf.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tlf.: +32 229 87183)

 

Begrundede udtalelser:

Beskatning: Kommissionen opfordrer TYSKLAND til at bringe sin administrative praksis vedrørende grænseoverskridende momsrefusion i overensstemmelse med EU-retten

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Tyskland, hvor landet opfordres til at bringe sine regler for momsrefusion i overensstemmelse med EU-retten (Rådets direktiv 2006/112/EF (momsdirektivet) og Rådets direktiv 2008/9/EF (tilbagebetalingsdirektivet)). I visse tilfælde afviser Tyskland p.t. at refundere moms til skattepligtige personer, der er etableret i andre medlemsstater, under henvisning til, at de fremsendte oplysninger er utilstrækkelige, uden dog at anmode ansøgerne om yderligere oplysninger. Det betyder, at refusioner afvises selv i tilfælde, hvor ansøgerne opfylder de materielle krav som fastsat i EU-retten. Hvis Tyskland ikke reagerer inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Beskatning: Kommissionen opfordrer NEDERLANDENE til at standse beskatningen af mobile arbejdstageres overførsel af pensionskapital

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Nederlandene, fordi landet beskatter mobile arbejdstageres overførsel af pensionskapital til de 13 EU-medlemsstater, som tillader, at pensionskasser udbetaler pensioner i andre former end løbende ydelser. Mobile arbejdstagere kan i henhold til EU-retten frit tage job i medlemsstater, som tillader fuld eller delvis udbetaling af pensioner i faste beløb. Den nederlandske lovgivning begrænser arbejdskraftens frie bevægelighed (artikel 45 i TEUF), den frie udveksling af tjenesteydelser (artikel 56 i TEUF) og den frie bevægelighed for kapital (artikel 63 i TEUF). Hvis Nederlandene ikke reagerer inden for to måneder, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

 

Beskatning: Kommissionen opfordrer PORTUGAL til at bringe Lissabons lufthavnsskat i overensstemmelse med EU-retten

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Portugal, så landet bringer Lissabons lufthavnsskat i overensstemmelse med EU-retten. I henhold til portugisisk lovgivning finder skatten p.t. kun anvendelse på personer, der ikke er bosiddende i Portugal. Idet lufthavnsskatten udelukkende pålægges personer, der ikke er bosiddende i Portugal, er der tale om forskelsbehandling på grund af nationalitet, jf. artikel 18 og 21 i TEUF. Hvis Portugal ikke reagerer inden for to måneder, kan Kommissionen vælge at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Beskatning: Kommissionen opfordrer DET FORENEDE KONGERIGE til at bringe sin nationale praksis med hensyn til MOSS-ordningen for moms i overensstemmelse med EU's regler

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Det Forenede Kongerige pga. manglende indsamling og fremsendelse til de øvrige medlemsstater af bankoplysningerne for hver afgiftspligtig person, der registrerer sig under det EU-dækkende system til momsopkrævning i forbindelse med onlinesalg af e-tjenester (den såkaldte mini-one-stop-shop-ordning for moms, MOSS). Denne praksis er i strid med EU's regler om administrativt samarbejde og udveksling af informationer (Rådets forordning 904/2010 og Kommissionens gennemførelsesforordning 815/2012). I forbindelse med tilbagebetalingen af moms til afgiftspligtige personer i Det Forenede Kongerige er medlemsstaterne på nuværende tidspunkt nødsaget til at indsamle oplysninger fra sag til sag, hvilket er besværligt og forsinker tilbagebetalingerne. Hvis Det Forenede Kongerige ikke reagerer inden for to måneder, kan Kommissionen vælge at indbringe sagen for EU-Domstolen.

 

Åbningsskrivelser og afslutning af sager

Beskatning: Kommissionen opfordrer ESTLAND til at ændre sine regler om informationsudveksling og lukker fire sager om gennemsigtighed på skatteområdet

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Estland, hvor landet anmodes om at tilpasse sine regler om udveksling af visse skatteoplysninger, som medlemsstaterne ligger inde med om skatteydere fra andre EU-lande, jf. direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (DAC1, Rådets direktiv 2011/16/EU). Skattemyndighederne er ifølge estisk lovgivning ikke forpligtet til at stille de ønskede oplysninger til rådighed for deres modparter i andre EU-medlemsstater. De er heller ikke forpligtet til at indlede skattesager med henblik på at indhente sådanne oplysninger, hvis det er nødvendigt, eller til spontant at udveksle oplysninger. Hvis Estland ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de estiske myndigheder. Samtidig lukker Kommissionen i dag fire andre særskilte sager om gennemsigtighed på skatteområdet. Den ser positivt på den meddelelse om udveksling af oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn i skattesager og regler om skattemyndighedernes adgang til oplysninger vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge, som Belgien har offentliggjort i henhold til EU-lovgivningen (DAC3 og DAC5, Rådets direktiv 2015/2376 og Rådets direktiv 2016/2258). Kommissionen har ligeledes besluttet at afslutte traktatbrudssagerne mod Cypern og Italien, fordi disse medlemsstater har meddelt Kommissionen, at de har gennemført reglerne om medlemsstaternes udveksling af landeopdelt rapportering, jf. DAC4 (Rådets direktiv 2016/881), og reglerne om skattemyndighedernes adgang til oplysninger vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge som fastsat i DAC5 (Rådets direktiv 2016/2258).

 

Andre åbningsskrivelser

Beskatning: Kommissionen anmoder BELGIEN om at overholde reglerne om beskatning af renteindtægter fra opsparing

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til BELGIEN, hvor landet anmodes om at bringe sine regler om beskatning af renteindtægter fra opsparing for belgiske statsborgere med konti i Luxembourg og Østrig i overensstemmelse med EU-retten. På nuværende tidspunkt afviser Belgien at give skattefradrag for ovennævnte renteindtægter for den kildeskat, der betales i Luxembourg og Østrig. Denne afvisning er i strid med EU's lovgivning om beskatning af renteindtægter fra opsparing (artikel 14 i Rådets direktiv 2003/48/EF). Hvis Belgien ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de belgiske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen anmoder GRÆKENLAND om at bringe sine regler om fradrag af tab pådraget i udlandet i overensstemmelse med EU's lovgivning

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Grækenland, fordi landet i skattesammenhæng har behandlet forretningsmæssige tab pådraget i Grækenland og i andre EU/EØS-lande forskelligt. Hvor der skal betales skat af virksomhedernes overskud i Grækenland, hvad enten de er genereret indenlands eller i andre EU/EØS-lande, er behandlingen af underskud pådraget i udlandet begrænset af græsk lovgivning og de retningslinjer, som de græske skattemyndigheder har udstedt. Denne forskelsbehandling udgør en begrænsning af den frie etableringsret (artikel 49 i TEUF). Hvis Grækenland ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de græske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen anmoder ITALIEN om at bringe sine momsregler om levering af ydelser i forbindelse med import af varer i overensstemmelse med EU-retten

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Italien, idet landet opstiller yderligere betingelser for momsfritagelse for ydelser i forbindelse med import af varer. For at momsfritagelsen ifølge gældende italiensk lovgivning kan finde anvendelse på accessoriske tjenester i forbindelse med import af varer, skal ikke blot deres værdi inkluderes i det skattepligtige beløb, men også den moms, som faktisk pålægges varerne ved toldstedet på importtidspunktet. Dette er i strid med bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momsdirektivet). Hvis Italien ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de italienske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen anmoder ITALIEN om at sætte en stopper for den regionale beskatning af benzin til motorkøretøjer

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Italien, hvor landet anmodes om at afskaffe sin regionale afgift på benzin til motorkøretøjer. Med denne afgift pålægges der ca. 2 cent pr. liter benzin sammenlignet med den punktafgift på 72 cent, som pålægges på grundlag af den harmoniserede EU-lovgivning. Der er ikke noget særligt formål med afgiften, men den har en budgetmæssig målsætning, hvilket er i strid med EU-retten (artikel 1, stk. 2, i punktafgiftsdirektivet, Rådets direktiv 2008/118/EF). Hvis Italien ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de italienske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen anmoder LETLAND om at ændre sine regler om ejendomsskat i Riga

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Letland, fordi byrådet i Riga har fastsat diskriminerende krav vedrørende reducerede ejendomsskattesatser. Den reducerede sats gælder for ejendomme ejet af lettiske statsborgere, hvis disse opgiver dem som hovedbopæl. Statsborgere fra EU- og EØS-lande skal imidlertid opfylde et yderligere krav, dvs. at de skal have haft bopæl i Letland i syv år forud for det pågældende skatteår. Denne yderligere betingelse er i strid med den frie bevægelighed for kapital (artikel 63, stk. 1, i TEUF). Hvis Letland ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de lettiske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen opfordrer DET FORENEDE KONGERIGE til at bringe landets indkomstskatteregler i overensstemmelse med EU-retten

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Det Forenede Kongerige, hvor landet anmodes om at tilpasse sine regler til EU-retten for så vidt angår indkomstskattelettelser for tab i forbindelse med afhændelse af aktier. Det er p.t. kun aktier i selskaber, som helt eller delvist udfører deres aktiviteter i Det Forenede Kongerige, som er omfattet af lettelsen. Denne regel stiller skatteydere, der investerer i kvalificerende aktier i selskaber, som udfører deres aktiviteter i andre EU-medlemsstater end Det Forenede Kongerige, dårligere. Den udgør ligeledes en begrænsning af den frie bevægelighed for kapital (artikel 63 i TEUF). Hvis Det Forenede Kongerige ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de britiske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen opfordrer DET FORENEDE KONGERIGE til at tilpasse sine regler om skattefradrag for erhvervsdrivende

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Det Forenede Kongerige vedrørende landets lovgivning om skattefradrag for lån til erhvervsdrivende. Der findes p.t. en bestemmelse i britisk lovgivning, som muliggør et særligt skattefradrag, hvis et "kvalificerende lån" bliver uinddriveligt. I dette tilfælde har långiver ret til at kræve, at lånebeløbets størrelse kan trækkes fra den skat på kapitalgevinster, som vedkommende skal betale, eller fra selskabsskatten på skattepligtige gevinster. Der er imidlertid forskel i skattebehandlingen af "uinddrivelige lån" ydet til britiske statsborgere og til låntagere, som ikke har fast bopæl i Det Forenede Kongerige. Dette udgør en ubegrundet begrænsning af den frie bevægelighed for kapital (artikel 63 i TEUF). Hvis Det Forenede Kongerige ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de britiske myndigheder.

 

Henlæggelse

Beskatning: Kommissionen lukker arveafgiftssag vedrørende BELGIEN

Kommissionen ser positivt på de ændringer, som Belgien har foretaget af arveafgiftsreglerne i regionen Wallonien. De nye regler gør det nu muligt at fritage fast ejendom beliggende i Belgien fra arveafgift, så den kan overdrages fra en afdød person med bopæl i EØS på de samme betingelser gældende for ejendom, som overdrages efter afdøde personer med bopæl i Belgien. Kommissionen har i dag besluttet at afslutte denne sag.

MEMO/18/4486

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar