Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Производства от месец юли за установяване на нарушение: основни решения

Брюксел, 19 юли 2018 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 80 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

1. Цифров единен пазар

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Inga Höglund — тел.: + 32 229 50698)

 

Официални уведомителни писма

Радиочестотен спектър: Комисията призовава БЕЛГИЯ да спази правилата на ЕС относно радиочестотния спектър

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Белгия с искане тя да приложи изцяло европейските правила относно радиочестотния спектър въз основа на Решение (ЕС) 2017/899 за използването на радиочестотната лента 700 MHz). В съответствие с това решение държавите членки трябва да разрешат използването на радиочестотната лента 694—790 MHz (радиочестотната лента 700 MHz) за широколентова свързаност до 30 юни 2020 г. Белгия не е сключила споразумения за трансграничното координиране на честоти със съседните ѝ държави, по-специално Германия и Обединеното кралство, и следователно не изпълнява задълженията си по Решението за използването на радиочестотната лента 700 MHz. Определената дата за приемане на тези споразумения бе края на 2017 година. Вследствие от това разработването на мобилните мрежи от пето поколение може да бъде забавено в Белгия и съседните на нея страни. Свързаността посредством мобилни мрежи от пето поколение е един от основните приоритети за Комисията, след като бе постигнато на споразумение по бъдещите правила за телекомуникациите — Кодекс за електронните съобщения. Новите правила ще гарантират осигуряването до 2020 г. на радиочестотен спектър за мобилни мрежи от пето поколение в целия ЕС. Ако Белгия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да ѝ изпрати мотивирано становище по този въпрос.

Комисията иска от държави членки да транспонират в националното си право законодателството на равнище ЕС в областта на киберсигурността

Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма до 17 държави членки с цел осигуряване на пълното транспониране в националното право на първият законодателен акт на равнище ЕС в областта на киберсигурността. Това решение се отнася до следните държави членки: Австрия, България, Белгия, Хърватия, Дания, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния и Испания. С Директивата за мрежова и информационна сигурност (Директива за МИС; Директива 2016/1148/ЕС) се цели да се постигне еднакво високо равнище на сигурност на мрежите и информационните системи в целия ЕС чрез развитие на националните способности в областта на киберсигурността, увеличаване на сътрудничеството на равнище ЕС и въвеждане на задължения за докладване на инциденти за операторите на основни услуги и доставчиците на цифрови услуги. Държавите членки трябваше да транспонират Директивата за МИС в националното си право до 9 май 2018 г., след като тя влезе в сила през август 2016 г. До момента 11 държави членки са съобщили на Европейската комисия за пълното транспониране на Директивата и понастоящем по отношение на тях се извършва проверка на транспонирането с цел да се потвърди пълното транспониране. Другите държави членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на официалните уведомителни писма, изпратени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

2. Икономически и финансови въпроси

(За повече информация: Christian Spahr— тел.: +32 229 56194, Annikky Lamp – тел.: +32 229 56151, Enda McNamara - тел.: +32 229 64976)

 

Мотивирано становище:

Комисията призовава СЛОВЕНИЯ да зачита неприкосновеността на архивите на ЕЦБ и да сътрудничи лоялно в контекста на изземването на информация от централната банка на Словения

Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Словения във връзка с нарушаването от страната на неприкосновеността на архивите на Европейската централна банка (ЕЦБ) (Протокол № 7 към Договора за функционирането на Европейския съюз, ДФЕС) и на задължението за лоялно сътрудничество (член 4, параграф 3 от Договора за ЕС, ДЕС) в контекста на изземването на документи на ЕЦБ, извършено в централната банка на Словения. На 6 юли 2016 г., в контекста на национално разследване срещу длъжностни лица от централната банка, словенските органи иззеха информациионни носители от Банката на Словения, включващи документи и ИТ хардуер на ЕЦБ. ЕЦБ не бе предоставила предварително разрешение за изземването на тези документи. Комисията не е удовлетворена от отговорите, предоставени от словенските органи при опита от нейна страна да изясни фактите и обстоятелствата посредством писмо в рамките на EU pilot през декември 2016 г. и посредством официално уведомително писмо през май 2017 г. Мотивираното становище не поставя под въпрос правомощията на националните органи съгласно националните процедури. Словенските органи разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на мотивираното становище. Освен това Комисията продължава да поддържа тесни контакти с ЕЦБ по този въпрос.

 

3. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: + 32 229 52589)

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Вътрешен енергиен пазар: Комисията предявява иск срещу ГЕРМАНИЯ и УНГАРИЯ пред Съда на ЕС поради частично неспазване на третия енергиен пакет

Производство срещу Германия пред Съда във връзка с третия енергиен пакет: Комисията предявява иск срещу Германия пред Съда на ЕС, за да осигури правилното транспониране на Директивата за електроенергията (Директива 2009/72/ЕО) и Директивата за природния газ (Директива 2009/73/ЕО). И двете директиви са част от третия енергиен пакет и съдържат важни разпоредби относно правилното функциониране на енергийните пазари. Германия не е осигурила пълното спазване на правилата относно правомощията и независимостта на националния регулаторен орган. По-специално регулаторът не се ползва с пълна свобода на преценка при определянето на мрежовите тарифи и другите условия за достъп до мрежите и услугите по балансиране, тъй като много елементи за определяне на тези тарифи и условия до голяма степен са определени в подробни нормативни актове, приети от федералното правителство. Освен това Германия е транспонирала неправилно в националното си право няколко изисквания относно модела на отделяне за независимия преносен оператор. Например правилата относно независимостта на персонала и ръководството на преносния оператор не спазват напълно тези директиви и определението за вертикално интегрирано предприятие неправилно изключва дейности извън ЕС. През февруари 2015 г на Германия бе изпратено официално уведомително писмо, което бе последвано от мотивирано становище през май 2016 г. Тъй като продължава да е налице неспазване на правото на ЕС , Комисията трябва да сезира Съда на ЕС по тези въпроси. Комисията завежда дело срещу Унгария пред Съда на ЕС във връзка с нейното законодателство относно енергийните мрежови тарифи. Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу Унгария, за да осигури правилното изпълнение на изискванията на третия енергиен пакет относно на мрежовите тарифи. Третият енергиен пакет изисква тарифите, прилагани от мрежовите оператори за използване на мрежите за електроенергия и природен газ, да бъдат регулирани, за да се избегнат антиконкурентни практики, и възлага на националните регулаторни органи задачата по определянето на тези тарифи или на методиките за определянето им. След като направи оценка на законодателните мерки, приети от Унгария в областта на енергетиката, Комисията установи, че унгарското законодателство изключва някои видове разходи при изчисляването на мрежовите тарифи за електроенергия и газ, в нарушение на принципа за отразяване на разходите в тарифите, предвиден в регламентите за електроенергията и природния газ. Освен това Комисията установи, че Унгария е приела изменения в своето законодателство в областта на енергетиката, които застрашават правото на участниците на пазара да инициират пълен съдебен контрол върху решенията на националния регулатор относно мрежовите тарифи. Комисията изпрати официално уведомително писмо на Унгария по тези въпроси през февруари 2015 г. и две мотивирани становища, съответно през декември 2016 г. и април 2017 г. Тъй като продължава да е налице неспазване на правото на ЕС , Комисията реши да сезира Съда на ЕС по тези въпроси. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Официални уведомителни писма

Енергийна ефективност: Комисията призовава 7 държави членки да транспонират правилно правилата на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Кипър, Ирландия, Малта, Нидерландия, Словения, Швеция и Обединеното кралство във връзка с това, че не са транспонирали или приложили правилно определени изисквания на Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). С директивата се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза с оглед да се осигури постигне на целта му за 2020 г. за подобряване на енергийната ефективност с 20 % и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тази дата. Тези държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

4. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio – тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

 

Мотивирани становища

Шум: Комисията настоятелно призовава ПОРТУГАЛИЯ и ИСПАНИЯ да приемат карти на шума и планове за действие за шума в околната среда

Комисията призовава Португалия и Испания да се съобразят с ключовите разпоредби от законодателството на ЕС относно шума (Директива 2002/49/ЕО). Директивата за шума изисква от държавите членки да приемат карти на шума, които показват експозицията на шум в рамките на по-големите градски зони, като например главните железопътни линии, главните пътища и основните летища. Тези карти служат като основа за определянето на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. След като получи първо официално уведомително писмо през септември 2016 г., Испания все още не е изготвила стратегически карти на шума и планове за действие за много от агломерациите, основните пътища и основните железопътни линии на своята територия. Освен това Испания не е преразгледала и/или изменила съществуващите планове за действие за основни летища. Португалия също не е постигнала напредък, откакто получи първото предупреждение, изпратено от Комисията през май 2017 г. В докладите, представени от португалските органи, се потвърждава, че стратегически карти на шума не са приети за 2 основни агломерации и 123 основни пътища и че планове за действие не са изготвени за 3 агломерации, 60 основни железопътни участъка и 466 основни пътни участъка. Испания и Португалия разполагат със срок от два месеца, за да отговорят. Ако те не отговоря в този срок, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Въздух: Комисията призовава РУМЪНИЯ да въведе в националното си право правилата на ЕС относно емисиите от промишлеността

Комисията призовава настоятелно Румъния да въведе изцяло в националното си право разпоредбите на законодателството на ЕС за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (Директива (ЕС) 2015/2193). С Директивата се въвежда правна уредба за емисиите на SO2, NOx и прах, изпускани във въздуха, с цел намаляване на тези емисии и на рисковете за човешкото здраве и околната среда, които те могат да причинят. С нея се установяват и правила за мониторинг на емисиите на въглероден оксид. Държавите членки трябваше да съобщят за националните мерки за въвеждането на тази директива в националното им право до 19 декември 2017 г. След като Румъния не спази този срок, през януари 2018 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо. Тъй като Румъния все още не е съобщила за мерките, сега Комисията изпраща мотивирано становище. Румъния разполага със срок от два месеца, за да отговори. При липса на подходящ отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу Румъния пред Съда на ЕС.

Вода: Комисията призовава настоятелно ИСПАНИЯ да се съобрази с правилата на ЕС относно предотвратяването на наводнения

Комисията призовава Испания да се съобрази с изискванията на Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО). Директивата има за цел намаляването и управлението на рисковете, които наводненията създават за здравето, икономическите дейности и околната среда. Съгласно правото на ЕС държавите членки трябваше да изготвят планове за управлението на риска от наводнения, да публикуват тези планове и да уведомят Комисията за тях до 22 март 2016 г. През март 2018 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на испанските органи във връзка с това, че не са изготвили, публикували и изпратили уведомление за плановете за управление на риска от наводнения за всичките седем района на речни басейни на Канарските острови. Тъй като Испания все още не е изпратила уведомление за тези планове, Комисията изпраща мотивирано становище. Испания разполага със срок от два месеца, за да представи отговор. Ако Испания не предприеме необходимите действия в срок от два месеца, може да бъде сезиран Съда на ЕС.

 

Официални уведомителни писма

Природа: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да подобри прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата

Комисията изпраща допълнително официално уведомително писмо на България във връзка със системни пропуски на страната при прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата. С Директивата на ЕС за птиците (Директива 2009/147/ЕО) и Директивата на ЕС за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) се установява мрежа на равнище ЕС от защитени зони „Натура 2000“. В зоните по „Натура 2000“ могат да се извършват икономически дейности, при условие че няма неблагоприятно въздействие върху целостта на зоните. В България кумулативното въздействие от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните по „Натура 2000“ систематично не е било вземано предвид и извършването на много промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на природозащитните цели, е били разрешено независимо от наличието на такава заплаха. Проблемът бе установен за първи път преди десет години и въпреки че оттогава България е предприела някои мерки за решаването му, този структурен проблем продължава да съществува и Комисията редовно получава оплаквания относно планове и проекти, разрешени въз основа на недостатъчни оценки или дори при липсата на подходящи оценки. Ето защо Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на България, като предостави на страната срок от два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Питейна вода: Комисията призовава настоятелно ИРЛАНДИЯ да осигурява безопасна питейна вода за гражданите

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Ирландия във връзка с това, че страната не е изпълнила задълженията си по Директивата за питейната вода (Директива 98/83/ЕО на Съвета) и е позволила превишаване на параметричната стойност за трихалометан. Целта на Директивата е да опазва здравето на хората от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира тяхната здравословност и чистота. В продължение на дълъг период питейната вода, предоставяна на над 500 000 души в Ирландия, съдържа прекалено големи количества трихалометан. Този химикал, който се образува като страничен продукт предимно когато се използва хлор за дезинфекция на вода и за това водата да стане безопасна за пиене, представлява риск за здравето. Ирландските органи не са предприели подходящи действия за намаляване на количеството на трихалометан и за надлежно уведомяване на потребителите за последиците за здравето. Ирландия разполага със срок от два месеца, за да отговори на официалното уведомително писмо. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Отпадъчни води: Комисията настойчиво призовава ИТАЛИЯ да се съобрази с изискванията на ЕС относно пречистването на градски отпадъчни води

Комисията призовава Италия да се съобрази със законодателството на ЕС относно градските отпадъчни води и да гарантира, че всички агломерации с население над 2 000 жители събират и пречистват своите градски отпадъчни води. Съгласно правото на ЕС (Директива 91/271/ЕИО на Съвета) градовете са задължени да създадат необходимата инфраструктура за събиране и пречистване на своите градски отпадъчни води. Непречистените отпадъчни води могат да създадат риск за здравето и да замърсят езера, реки, почви, крайбрежни и подземни води. Срещу Италия вече са в ход три отделни производства за установяване на различни нарушения на изискванията на Директивата, но оценката на последните данни, предоставени от Италия, показва, че значителен брой по-малки агломерации (276) също нарушават основните задължения за събиране, пречистване и мониторинг. С оглед на мащаба на тези недостатъци Комисията изпраща на Италия официално уведомително писмо. Италианските органи разполагат със срок от два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Природа: Комисията настоятелно призовава ПОЛША да се съобрази с правилата за опазване на природата

Комисията призовава Полша да осигури наличието на адекватни гаранции за защитените гори, както се изисква съгласно законодателството на ЕС за опазване на природата. Със законодателството на ЕС за птиците (Директива 2009/147/ЕО) и местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) се създава „Натура 2000“ — мрежа от защитени зони на равнище ЕС, които осигуряват защита срещу възможни вредни промени. Съгласно това законодателство преди да бъдат разрешени плановете за управление на горите и дейностите, като например сеч в защитени зони, те трябва да бъдат подложени на оценка относно тяхното въздействие. Неотдавнашни промени в полското законодателство въвеждат изключения за дейностите за управление на горите, които подкопават изисквания режим за защита. Освен това полското законодателство не предоставя достъп до правосъдие във връзка с плановете за управление на горите. Тъй като тези планове могат да имат съществено въздействие върху зоните от „Натура 2000“, обществеността следователно е лишена от ефективна съдебна защита съгласно Директивата за местообитанията в това отношение. Поради тези причини Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Полша и да предостави на страната срок от два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Отпадъци: Комисията призовава ПОЛША да гарантира ефективното прилагане на законодателството на ЕС относно излезлите от употреба превозни средства

Комисията изпраща официално уведомително писмо на Полша във връзка с това, че страната не гарантира, че превозните средства се разглобяват и рециклират по екологосъобразен начин, когато те достигнат края на жизнения си цикъл. Директивата за излезлите от употреба превозни средства (Директива 2000/53/ЕО) е част от широкообхватно усилие за превръщане на Европа в кръгова икономика, в която отпадъците биват систематично събирани, повторно използвани или рециклирани. Понастоящем полското законодателство не предвижда санкции в случай на неизпълнение на задължение за регистриране на внесени превозни средства или за информиране на компетентните органи относно придобиването или обезвреждането на такива превозни средства. Произтичащата от това липса на точна информация пречи на усилията осигуряване на третиране на превозните средства в съответствие с Директивата. Неподходящото третиране на излезлите от употреба превозни средства може да доведе до сериозни опасности за околната среда, тъй като необезопасеното третиране на течности за климатик, акумулаторна киселина, пластмасови части и гуми може да създаде сериозен риск за човешкото здраве и околната среда. Полша разполага със срок от два месеца, за да отговори.

Хуманно отношение към животните: Комисията призовава 6 държави членки да въведат правилно в националното си право мерки за защита на лабораторните животни

Европейската комисия реши да изпрати официални уведомителни писма на шест държави членки (Естония, Германия, Португалия, Румъния, Словакия и Испания) относно недостатъци при въвеждането в националното право на правилата на ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели (Директива 2010/63/ЕС). Директивата, която трябваше да бъде въведена в националното право до 10 ноември 2012 г., гарантира високо равнище на хуманно отношение към животните, като същевременно защитава правилното функциониране на вътрешния пазар. Тя също така има за цел да се сведе до минимум броят на опитните животни и изисква да се използват алтернативни методи, когато това е възможно. Съществуват многобройни пропуски в националното законодателство на всичките шест държави членки.

Естонското законодателството съдържа недостатъци, отнасящи се до въвеждането на повече от двадесет члена и на три приложения към директивата; германското законодателство съдържа недостатъци в области като инспекциите, компетентността на персонала и присъствието на ветеринари. Португалското законодателство например не съдържа разпоредби за инспекциите и не предвижда, че прилагането на процедури, свързани със силна болка, може да бъде само временна мярка; румънското законодателство има недостатъци, свързани със санкциите и задължението за наличие на ветеринарен персонал на място; в словашкото законодателство не са предвидени задължения по отношение на анестезията и ефективните и възпиращи санкции; испанските органи са признали наличието на недостатъци в законодателството, но все още не са ги коригирали, що се отнася например до съхраняването на информация и предпазната клауза за използването на нечовекоподобни примати. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Въздух: Комисията призовава настоятелно РУМЪНИЯ да приложи правилата на ЕС относно емисиите от промишлеността

Комисията изпраща официално уведомително писмо на Румъния във връзка с неизпълнението от нейна страна на задължението за контрол на емисиите на серен диоксид от две големи горивни инсталации. Съгласно Директивата относно емисиите от промишлеността (Директива 2010/75/ЕС ), която защитава гражданите от вредни емисии от промишлени предприятия, държавите членки трябва да спазват национален таван на емисиите на прах и серен диоксид. Инсталации, включени в преходен национален план, могат да се ползват от дерогация от строгите норми за допустими емисии до 2020 г., при условие че продължават да се спазват националните норми за допустими емисии. Две големи горивни инсталации — Govora 2 и Deva 2 — са причинили превишаване на емисиите на Румъния значително над националните тавани за серен диоксид и прах, което има значително въздействие върху околната среда и общественото здраве. Тъй като Румъния не предприема необходимите мерки за предотвратяване на тези превишавания, Комисията взе решение да образува производство за установяване на нарушение и изпрати официално уведомително писмо на Румъния. Румъния разполага със срок от два месеца, за да отговори. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Опазване на природата: Комисията настоятелно призовава СЛОВАКИЯ да се съобрази с правилата за опазване на природата

Комисията изпраща официално уведомително писмо до Словакия във връзка с това, че страната не е предприела адекватни мерки за опазване на природата и в резултат от това е причинен значителен спад в броя на птиците. Със законодателството на ЕС за птиците (Директива 2009/147/ЕО) и местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) се създава „Натура 2000“ — мрежа от защитени зони на равнище ЕС, които осигуряват защита срещу възможни вредни промени. Съгласно това законодателство преди да бъдат разрешени плановете за управление на горите и дейностите, като например сеч в защитени зони, те трябва да бъдат подложени на оценка относно тяхното въздействие. В словашкото законодателство липсват разпоредби в това отношение. Вследствие от това популацията на глухарите (Tetrao Urogallus), е намаляла наполовина след присъединяването на Словакия към ЕС през 2004 г. Освен това Словакия не е приела специалните мерки за опазване по отношение на този вид, изисквани съгласно Директивата за птиците, тъй като плановете за управление за въпросните зони не са били одобрени. Словакия разполага със срок от два месеца, за да отговори. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

Отговорност за щети, нанесени на околната среда: Комисията призовава ШВЕЦИЯ да въведе изцяло в националното си право разпоредбите на Директивата за екологичната отговорност

Комисията призовава настоятелно Швеция да въведе правилно в националното си право правилата относно екологичната отговорност, за да гарантира достатъчна защита за гражданите. С Директивата за екологичната отговорност (Директива 2004/35/EО) се установява правна рамка за екологичната отговорност, основаваща се на принципа „замърсителят плаща“, с цел предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Тези щети включват щети, причинени на водни обекти, на защитени видове и местообитания, както и на почвата. Съгласно Директивата физически или юридически лица, включително природозащитни неправителствени организации, които са пострадали или има вероятност да пострадат от екологични щети, имат право да искат от компетентните органи да предприемат действия за отстраняване на щетите. Проблеми с определението за щети на водите в шведското законодателство водят до това, че по отношение на екологичните щети, настъпили в морски води, понастоящем не се прилагат правилата на ЕС относно екологичната отговорност. Поради тази причина Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Швеция. Швеция разполага със срок от два месеца, за да отговори. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

Прекратяване на производство

Нитрати: Комисията прекратява производството срещу ПОЛША за установяване на нарушение

Европейската комисия реши днес да прекрати производството срещу Полша за установяване на нарушение във връзка с това, че страната не е предприела ефективни мерки за борба срещу замърсяването на водите с нитрати. На 20 ноември 2014 г. година Съдът на ЕС установи, че Полша не е определила в достатъчна степен уязвимите зони и не е включила подходящи мерки в програмите за действие съгласно изискванията на Директивата за нитратите (Директива 91/676/ЕИО на Съвета). Спазването на изискванията на Директивата за нитратите от страна на Полша е особено важно за разрешаването на сериозния проблем със замърсяването на Балтийско море, което е засегнато от прекалено високи нива на нитрати. Почти всички води на Полша се оттичат в Балтийско море. През юли 2017 г. Полша прие нов Закон за водите, с който приложното поле на програмата за действие бе разширено от малка част от страната върху цялата нейна територия. Полша определи също подходящи мерки в нова програма за действие, посредством които да бъдат отстранени констатираните проблеми.

 

5. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Комисията инициира спирането на производството, образувано пред Съда срещу ХЪРВАТИЯ за това, че не е изменила Закона за приватизацията на енергийното дружество INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

С оглед на неотдавнашното развитие по случая Комисията реши да инициира спирането на производството пред Съда на Европейския съюз срещу Хърватия. Комисията реши да предяви иск срещу Хърватия пред Съда на ЕС на 13 юли 2017 г. за това, че не е привела закона от 2002 г. за приватизацията на Industrija Nafte d.d. („Закон за INA“) в съответствие с правилата на ЕС относно свободното движение на капитали и свободата на установяване. Оттогава насам хърватските органи обсъждат с Комисията измененията, необходими за привеждане на Закона за INA в съответствие с европейските правила. Наскоро те представиха проект за изменение на гореспоменатия закон, с който би се отговорило на основните опасения на Комисията, при условие че бъдат внесени някои допълнителни корекции. Хърватските органи също така представиха график за приемането на проекта, който би позволил да се намери решение, преди Съдът да се произнесе. Поради това Комисията счита, че производството следва да бъде спряно в очакване на приемането на закона за изменение на Закона за INA. Ако през идните месеци не бъде постигнат по-нататъшен напредък по решаването на случая, спирането на производството може да бъде преразгледано. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Пазари на ценни книжа: Комисията предявява иск срещу СЛОВЕНИЯ и ИСПАНИЯ пред Съда на ЕС поради непълното транспониране на правилата на ЕС относно пазарите на финансови инструменти

Европейската комисия реши днес да предяви иск срещу Словения и Испания пред Съда на ЕС поради непълното прилагане на европейските правила относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II) и на Директивата за тяхното допълване (Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията). Тези правила са изключително важни градивни елементи за правилното функциониране на пазарите на ценни книжа и са от съществено значение за по-нататъшното функциониране на единния европейски пазар. Ако държавите членки не транспонират тези правила, инвеститорите няма да могат да се ползват от подобрената защита за тях, предоставяна съгласно ДПФИ II. Това включва защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги. Нетранспонирането на правилата също така прави пазарите по-малко безопасни, тъй на като местата на търговия и инвестиционните посредници не се налага да работят съобразно с по-строгите и по-прозрачни оперативни изисквания. Националните компетентни органи на нетранспониралите правилата държави членки освен това не са в състояние да предоставят издържани от правна гледна точка лицензи за дейности, които по-рано не са били регулирани или които са били регулирани по различен начин съгласно ДПФИ I. Това включва дейността на местата на търговия, като регулираните пазари, многостранните системи за търговия (МСТ) и организираните системи за търговия (ОСТ), както и регистрацията на инвестиционни посредници по ДПФИ I като систематичен участник. Непълното транспониране на тези правила на ЕС води до смущения на единния пазар, като се има предвид, че те влязоха в сила на 3 януари 2018 г. и че с тях се допълват разпоредбите на Регламента за пазарите на финансови инструменти (РПФИ). Трансграничното упражняване на дейност по силата на единен лиценз във връзка с различни инвестиционни услуги и дейности може да не функционира така гладко, както между държавите членки, които са транспонирали изцяло набора от правила на ДПФИ II. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Финансови услуги: Комисията предявява иск срещу ИСПАНИЯ пред Съда на ЕС поради неприлагането на пруденциалните правила на ЕС за банките и инвестиционните посредници

Комисията реши да предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС за това, че не е транспонирала изцяло Директивата за капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС). Към днешна дата Испания не е транспонирала изцяло тези правила на ЕС и някои разпоредби продължават да не съществуват в националното ѝ право. Те се отнасят най-вече до следните аспекти: определени правомощия и права на преценка на компетентните национални органи по отношение на инвестиционните посредници; и налагането на административни санкции или други мерки, приложими спрямо институциите, за които е установено, че са отговорни за сериозно нарушение във връзка с борбата с изпирането на пари. Липсващите разпоредби включват също така механизми за подаване на сигнал в случай на нарушения на капиталовите изисквания, правила относно почтеността и независимостта на членовете на ръководния орган и задължението за испанските компетентни органи да се свързват с консолидиращия надзорник, за да получат информация, като нетранспонирането на последната разпоредба затруднява сътрудничеството в областта на надзора. И на последно място, правилата за корпоративно управление са по-малко строги в Испания, предвид факта, че не е транспонирано задължението за осигуряване на многообразие и умения в ръководните органи. Заедно с Регламента за капиталовите изисквания (Регламент (ЕС) № 575/2013) Директивата определя пруденциалните изисквания към кредитните институции и инвестиционните посредници в ЕС, като определя правила относно размера на капитала, с който институциите трябва да разполагат, за да покрият потенциални загуби вследствие на рисковете, на които са изложени. Директивата определя също така правила за лицензирането и надзора на институциите, за сътрудничеството в областта на надзора, за управлението на риска, за корпоративното управление (включително възнагражденията) и за капиталовите буфери. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Официални уведомителни писма

Финансови услуги: Комисията призовава РУМЪНИЯ да приведе законодателството си за автомобилното застраховане в съответствие с правилата на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Румъния с искане тя да представи своите съображения относно националните си разпоредби за застраховката за отговорност, свързана с моторните превозни средства. По силата на действащите национални правила се изисква предварително уведомяване за всяко планирано изменение на премиите и се налагат някои ограничения относно реда и условията за изчисляване на премиите от застрахователите. Комисията счете, че тези задължения са в разрез с членове 21 и 181 от Директивата „Платежоспособност II“, както тя се тълкува съгласно съдебната практика на Съда по отношение на принципа на свободното определяне на тарифите. Разглежданото национално законодателство съдържа също така разпоредби, задължаващи застрахователите да издават полица, валидна само на румънска територия, за определени категории превозни средства и да определят тарифата за премията при отчитане на свързаните с това рискове. Комисията счита, че тези разпоредби противоречат на член 14 от Директивата за автомобилното застраховане, съгласно който се изисква полиците за застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства да покриват цялата територия на Съюза на базата на единна застрахователна премия. Ако Румъния не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да ѝ изпрати мотивирано становище по този въпрос.

6. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet – тел.: +32 229 56182, Maud Noyon – тел.: +32 229 80379)

 

Официални уведомителни писма

Свободно движение на специалисти: Комисията призовава 27 държави членки да спазват правилата на ЕС относно признаването на професионалните квалификации

Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма на 27 държави членки (всички държави членки с изключение на Литва) във връзка със съответствието на националното им законодателство и практики с правилата на ЕС относно признаването на професионалните квалификации (Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС). ЕС въведе модерна система за признаване на професионалните квалификации и опит в целия ЕС. С нея се улеснява признаването на квалификациите на специалистите, които желаят да се установят или да предоставят услугите си в други държави членки, като същевременно се гарантира по-високо равнище на защита на потребителите и гражданите. За Комисията е особено важно да се осигури последователно прилагане на тези правила в полза на гражданите и предприятията. Официалните уведомителни писма разглеждат въпроси, които са от ключово значение за функционирането на Директивата за професионалните квалификации, и по-специално въвеждането на Европейската професионална карта, механизма за предупреждение, възможността за частичен достъп до професионална дейност, пропорционалността на езиковите изисквания и създаването на помощни центрове. Освен това Комисията повдига въпроси, свързани с прозрачността и пропорционалността на регулаторните пречки в областта на професионалните услуги, посочени отчасти в нейното съобщение от януари 2017 г. относно препоръки за реформи при регламентирането на професионалните услуги. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да им изпрати мотивирано становище.

Обществени поръчки: Комисията настойчиво призовава АВСТРИЯ да спази правото на ЕС във връзка с договор за почистване на отпадъци

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Австрия във връзка с тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка за услуги за почистването на депо за опасни отпадъци, намиращо се на територията на община Wiener Neustadt. Съгласно Законодателството на ЕС за обществените поръчки се изисква всички обществени поръчки на стойност над определен праг да се възлагат чрез тръжна процедура на равнището на целия ЕС при спазване на принципите прозрачност, равнопоставеност и недискриминация. Комисията счита, че възлагащият орган (BALSA) e нарушил правилата на ЕС за обществените поръчки (член 28, член 23, параграф 2, член 2 и член 23, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО) по няколко начина. Възлагащия орган е използвал процедура на договаряне с предварително публикуване на обявление, без това да е оправдано в достатъчна степен; техническите спецификации не са осигурили равен достъп на всички оференти; и на последно място, проектът на спечелилия оферент не отговаря на техническите спецификации по отношение на рециклирането на прах от алуминиева шлака. Австрия разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати на Австрия мотивирано становище.

Съоръжения под налягане: Комисията настойчиво призовава ИТАЛИЯ да осигури правилното прилагане на правото на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Италия за това, че не е гарантирала, че всички цистерни за съхранение на втечнен нефтен газ (ВНГ), пуснати на пазара или пуснати в действие, отговарят на изискванията на Директивата за съоръженията под налягане (Директива 2014/68/ЕС, която замени Директива 97/23/ЕО, считано от 19 юли 2016 г.). Съгласно правото на ЕС спрямо цистерните за съхранение на втечнен нефтен газ се прилагат специфични изисквания в зависимост от това дали те се използват над или под земята, предвид различната степен на риск за гражданите. Италия разреши някои по-стари цистерни за съхранение на втечнен нефтен газ, първоначално предназначени за надземно ползване, да бъдат модифицирани и използвани като цистерни за втечнен нефтен газ под земята. Комисията счита, че подобни модифицирани продукти следва да се считат за продукти, различни от първоначалните съдове, и трябва да се извърши проверка на съответствието им с правилата на ЕС, преди отново да бъдат пуснати на пазара. Тъй като Италия не е направила това, Комисията счита, че тя е нарушила Директивата за съоръженията под налягане. Италия разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати на страната мотивирано становище.

Свободно движение на стоки: Комисията призовава СЛОВЕНИЯ да премахне ограниченията върху мълниезащитните системи

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Словения във връзка с наложените от страната ограничения относно инсталирането и използването на активни мълниеотводи от типа „Early Streamer Emission (ESE)“ в сгради в Словения. Съгласно словенското законодателство инсталирането и използването на активни системи за мълниезащита въз основа на стандартите на друга държава от ЕС е разрешено само в допълнение към инсталации, съответстващи на словенските технически правила, но не и като самостоятелна защита на сградите. Освен това Словения изисква да се доказва нивото на безопасност за всяка инсталация на активна мълниезащитна система, въпреки че продуктът законно се предлага на пазара в други държави членки. В резултат на тези изисквания е налице пречка за вноса на мълниеотводи. Комисията е на мнение, че тези ограничения противоречат на принципа на взаимно признаване и са в нарушение на правилата на ЕС относно свободното движение на стоки, а това е забранено съгласно член 34 от ДФЕС. Словения разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати на Словения мотивирано становище.

Свободно движение на стоки: Комисията настойчиво призовава ИСПАНИЯ да премахне ограниченията върху вноса на конструкционна стомана и бетон

Европейската комисия реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Испания във връзка с ограниченията върху вноса на конструкционна стомана и бетон, използвани в строителството. В рамките на единния пазар търговията с продукти, които не са предмет на общи правила на ЕС, се ръководи от принципа на взаимно признаване. Този принцип гласи, че продукт, законно продаван в една държава, може да бъде продаван във всяка друга държава от ЕС без никакви промени или адаптиране. Действащата испанска правна уредба не предвижда никакъв механизъм за признаване на маркировката за качество, издавана от други държави членки, с което затруднява достъпа на вносни материали до испанския пазар. За тези продукти маркировката за качество указва, че продуктът отговаря на определено ниво на експлоатационни характеристики. С оглед на прилагането на принципа на взаимно признаване маркировката, издадена в една държава членка, следва да бъде призната и в другите държави членки и да бъде предоставена еквивалентна гарантирана маркировка за същото ниво на експлоатационни характеристики. Комисията счита, че настоящата практика в Испания е в разрез с правилата на ЕС относно свободното движение на стоки (член 34 от ДФЕС). Испания разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати на Испания мотивирано становище.

7. Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

(За повече информация: Christian Wigand – тел.: +32 229 62253, Melanie Voin - тел.: +32 229 58659)

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Производства за установяване на нарушение: Комисията предявява иск срещу Гърция, Ирландия и Румъния пред Съда на ЕС поради неприлагането на правилата за борба с изпирането на пари

Комисията предяви днес иск срещу Гърция и Румъния пред Съда на ЕС за това, че не са транспонирали Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари в националното си законодателство. Ирландия е транспонирала само много ограничена част от правилата и поради това срещу нея също е предявен иск пред Съда на ЕС. Комисията предложи Съда да наложи заплащането на еднократно платима сума и дневни имуществени санкции, докато трите държави не предприемат необходимите действия. Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Изпирането на пари и финансирането на тероризма засягат ЕС като цяло. Не можем да си позволим да оставим нито една държава от ЕС да бъде най-слабата брънка. С парите, изпирани в една държава, може да се подпомогне — и често се подпомага — престъпността в други държави. Ето защо изискваме всички държави членки да предприемат необходимите действия за борба с изпирането на пари и по този начин също да пресушат потока от средства за престъпна и терористична дейност. Ще продължим много внимателно и приоритетно да следим за прилагането на тези правила на ЕС от страна на държавите членки.“ Крайният срок за държавите членки да транспонират Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари в националното си законодателство беше 26 юни 2017 г. С тези правила се подсилват съществувалите по-рано правила посредством: подсилване на задължението за оценка на риска за банките, адвокатите и счетоводителите; определяне на ясни изисквания за прозрачност относно действителните собственици за дружествата; улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между звената за финансово разузнаване от различните държави членки, за да се установяват и проследяват подозрителни преводи на финансови средства с цел предотвратяване и разкриване на случаи на изпиране на пари или финансиране на тероризъм; въвеждане на съгласувана политика спрямо държавите извън ЕС, в чиито правила за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице недостатъци. засилване на правомощията на компетентните органи за налагане на санкции. Междувременно след разкритията относно „Досиетата от Панама“ и терористичните нападения в Европа Комисията внесе предложение за Пета директива относно борбата с изпирането на пари с цел допълнително да се засили борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма. С тези нови правила се цели да се осигури високо равнище на гаранции за финансовите потоци от високорискови трети държави, да се увеличи достъпът на звената за финансово разузнаване до информация, да се създадат централизирани регистри на банковите сметки, както и да се противодейства на рисковете от финансиране на тероризма, свързани с виртуалните валути и предплатените карти. Тези нови правила влязоха в сила на 9 юли 2018 г. след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз и държавите членки ще трябва да транспонират Петата директива относно борбата с изпирането на пари в националното си законодателство до 10 януари 2020 г. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Борба с изпирането на пари: Комисията иска от ЛАТВИЯ, МАЛТА и ИСПАНИЯ изцяло да транспонират Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари

Днес Европейската комисия изпрати мотивирани становища до Латвия и Испания, както и допълнително мотивирано становище до Малта за това, че не са транспонирали Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари в националното си право. До момента Испания е транспонирала правилата само частично, а транспонирането в Латвия и Малта бе счетено от Комисията за непълно. Правилата за борба с изпирането на пари са от решаващо значение за борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. „Досиетата от Панама“ и други скандали разкриха необходимостта от по-строги правила за борба с изпирането на пари. Пропуските в една държава членка имат отражение върху всички останали държави членки. Ето защо ефективната борба с изпирането на пари е един от основните елементи на подхода на ЕС за борба с престъпността в Европа. Всички държави членки трябваше да транспонират разпоредбите на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари до 26 юни 2017 г. Понастоящем текат процедури за установяване на нарушение срещу 20 държави членки: 3 от тях са на етап сезиране на Съда, 9 — на етап мотивирани становища, и 8 — на етап официални уведомителни писма (вж. предходните 8 мотивирани становища, изпратени през декември 2017 г., и изпратените през март 2018 г. други 2 мотивирани становища). Междувременно по-голямата част от държавите — членки на ЕС, приеха съответните закони. В момента Комисията анализира внимателно дали с тези закони изцяло се транспонират разпоредбите на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари. Междувременно беше приета Петата директива относно борбата с изпирането на пари, която влезе в сила на 9 юли 2018 г. Държавите членки ще трябва да транспонират тези нови правила в националното си законодателство до 10 януари 2020 г. Ако в рамките на следващите два месеца Малта, Латвия и Испания не приведат националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

8. Миграция, вътрешни работи и гражданство

(За повече информация: Tove Ernst – Тел.: +32 229 86764, Markus Lammert - Тел.: +32 229 80423)

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Законна миграция: Комисията предявява иск срещу БЕЛГИЯ пред Съда на ЕС за това, че не е въвела общи правила за сезонните работници от държави извън ЕС

Комисията реши днес да предяви иск срещу Белгия пред Съда на ЕС поради непълното транспониране на Директивата за сезонните работници (Директива 2014/36/ЕС). В Директивата се определят условията за влизането и престоя на сезонни работници от държави извън ЕС, както и правата на тези сезонни работници. Белгия не спази първоначалния краен срок за транспониране — 30 септември 2016 г., и все още не е транспонирала изцяло Директивата. В Директивата за сезонните работници се определят условията, които държавите членки следва да прилагат, когато вземат решение да предоставят достъп до своите пазари на труда на граждани на държави извън ЕС, желаещи да работят в държава — членка на ЕС, като сезонни работници за кратки периоди (до девет месеца), често в областта на селското стопанство и туризма. Директивата гарантира, че тези работници са третирани по същия начин като националните работници по отношение на редица важни фактори, като условията на труд, заплащането, здравето и безопасността и социалното осигуряване, и предоставя гаранции за тяхната защита от експлоатация. Държавите членки трябваше да транспонират изцяло Директивата до 30 септември 2016 г. Към тази дата Белгия бе транспонирала новите правила само частично. Комисията изпрати на Белгия официално уведомително писмо през ноември 2016 г., а впоследствие — мотивирано становище през юли 2017 г. Към днешна дата Белгия все още не е уведомила Комисията за пълното транспониране на Директивата в националното си законодателство. Ето защо Комисията реши да сезира Съда на ЕС по случая. Като предявява иск срещу Белгия пред Съда на ЕС, Комисията предлага налагането на дневна парична санкция в размер на 49 906,50 EUR. Размерът на санкцията беше изчислен, като бяха взети предвид тежестта и продължителността на нарушението и възпиращото действие, съобразно с платежоспособността на държавата членка. В случай че транспонирането остане непълно и Съдът на ЕС потвърди позицията на Комисията, дневната санкция ще трябва да бъде заплащана, считано от датата на постановяването на решението или по-късна дата, определена от Съда, до пълното транспониране. Окончателният размер на дневната санкция ще бъде определен от Съда, но не може да надвишава предложения от Комисията размер. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз и официално уведомително писмо

Миграция и убежище: Комисията предприема по-нататъшни стъпки в процедурите за нарушение срещу УНГАРИЯ

Европейската комисия реши днес да предяви иск срещу Унгария пред Съда на ЕС поради несъответствие на нейното законодателство в областта на убежището и връщането с правото на ЕС. Комисията също така изпрати днес официално уведомително писмо на Унгария във връзка с ново унгарско законодателство, с което се криминализират дейностите в помощ на молби за убежище и за пребиваване и допълнително се ограничава правото да се подава молба за убежище. Що се отнася до сезирането на Съда във връзка с неспазване на законодателството на ЕС в областта на убежището и връщането: Комисията започна процедура за нарушение срещу Унгария във връзка с нейното законодателство в областта на убежището през декември 2015 г. След поредица от разговори както на административно, така и на политическо равнище и след изпращането на допълнително официално уведомително писмо, Комисията изпрати мотивирано становище през декември 2017 г. След като анализира отговора на унгарските органи, Комисията счита, че повечето от повдигнатите въпроси все още не са решени, и следователно реши да предяви иск срещу Унгария пред Съда на Европейския съюз — последният етап от процедурата за нарушение. Що се отнася до официалното уведомително писмо във връзка с новото унгарско законодателство, с което се криминализират дейностите в помощ на молби за убежище: С новото законодателство — наричано законодателството „Спрете Сорос“ от унгарските органи — се криминализира всяка помощ, предлагана от национални, международни и неправителствени организации или от което и да е лице на лица, които желаят да подадат молба за убежище или молба за разрешение за пребиваване в Унгария. Законите включват също така мерки, които ограничават индивидуалните свободи, като не позволяват на лицата, които са обект на наказателно производство по силата на тези закони, да приближават транзитните зони по границите на Унгария, където биват задържани кандидатите за убежище. Санкциите варират от временно задържане до лишаване от свобода до една година и експулсиране от страната. Освен това с новия закон и с изменение на конституцията се въвеждат нови основания за обявяването на молба за убежище за недопустима, като по този начин правото на убежище се ограничава единствено до лицата, пристигащи в Унгария директно от място, където техният живот или свобода са застрашени. Ето защо Комисията стигна до заключението, че Унгария не изпълнява задълженията си съгласно Договорите за ЕС и Хартата на основните права на Европейския съюз. Унгарските власти разполагат с два месеца, за да отговорят на опасенията на Комисията. Комисията е готова да подкрепя и подпомага унгарските органи за решаването на този въпрос. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Официални уведомителни писма

Законна миграция: Комисията призовава УНГАРИЯ да прилага правилно Директивата за дългосрочно пребиваващите лица

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Унгария поради изключването на гражданите на държави извън ЕС със статут на дългосрочно пребиваващи от упражняването на професията ветеринар, което съставлява неправилно прилагане на Директивата за дългосрочно пребиваващите лица (Директива 2003/109/ЕО на Съвета). Директивата предвижда, че гражданите на държави извън ЕС, които пребивават законно в държава — членка на ЕС, най-малко пет години, следва да се ползват от равно третиране с гражданите на въпросната държава членка в определени области, сред които достъпът до работа по трудови правоотношения и работа на свободна практика. Унгарското законодателство не позволява на граждани на държави извън ЕС, които са квалифицирани като ветеринарни специалисти, включително онези, които са получили диплома в Унгария, да упражняват професията си в Унгария. Унгария разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията.

Законна миграция: Комисията призовава 17 държави членки да приложат Директивата за студентите и научните работници от държави извън ЕС

Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма до 17 държави членки (Австрия, Белгия, Гърция, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция) за това, че не са съобщили за национално законодателство за цялостното транспониране на Директивата относно условията за влизане, пребиваване и мобилност в рамките на ЕС на граждани на държави извън ЕС с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (Директива 2016/801). Държавите членки разполагаха със срок до 23 май 2018 г., за да приведат националното си законодателство в съответствие с тази директива и съответното да уведомят Комисията за това. Държавите членки сега разполагат с два месеца, за да транспонират изцяло Директивата в националното си право — в противен случай Комисията може да обмисли възможността за изпращане на мотивирани становища.

Съюз на сигурност: Комисията призовава 14 държави членки да приложат новите правила относно резервационните данни на пътниците (PNR данни)

Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на следните държави членки (Австрия, България, Гърция, Естония, Испания, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Франция и Чешката република) за това, че не са съобщили за приемането на национално законодателство за цялостното транспониране на Директивата за резервационните данни на пътниците (Директива 2016/681). Държавите членки трябваше да транспонират Директивата в националното си законодателство до 25 май 2018 г. Резервационните данни на пътниците се отнасят до информацията, предоставяна от пътниците на въздушните превозвачи при резервирането и регистрирането за полети. Тези данни може да включват информация, като например име на пътника, дати и маршрути на пътуването, номер на мястото, багаж, данни за връзка и платежни средства. Директивата изисква държавите членки да създадат национална система за събирането, анализа и обмена на резервационни данни на пътниците за целите на правоприлагането, при пълно спазване на гаранциите във връзка със защитата на данните. Обработването на резервационните данни на пътниците е важен инструмент за борба с тероризма и тежките престъпления, тъй като спомага за проследяването на подозрителни модели на пътуване и за идентифицирането на потенциални престъпници и терористи, включително такива, които преди това не са били известни на правоприлагащите органи. То е ключов елемент от Европейската програма за сигурност и основен градивен елемент за постигането на ефективен и истински Съюз на сигурност. През последните няколко години Комисията положи всички усилия, за да помогне на държавите членки да развият националните си системи за резервационни данни на пътниците, предоставяйки им експертен опит и финансиране и улеснявайки обмена на най-добри практики. Въпреки това, за да достигне рамката за резервационните данни на пътниците своя пълен потенциал, е от основно значение системите на всички държави членки да започнат да функционират. Съответните държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят на официалното уведомително писмо, като след изтичането на този срок Комисията може да обмисли възможността за изпращане да мотивирани становища. Комисията ще продължи да предлага подкрепа и да предоставя насоки на онези държави членки, които все още не са завършили работата по въвеждането.

 

9. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Enrico Brivio – тел.: +32 229 56172, Alexis Perier – тел.: +32 229 69143)

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Морски транспорт: Комисията предявява иск срещу ИРЛАНДИЯ пред Съда във връзка с неправилно прилагане на законодателството в областта на безопасността

Комисията реши днес да предяви иск срещу Ирландия пред Съда на ЕС във връзка с неправилно прилагане на законодателството на ЕС относно определянето на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт (Директива 2009/18/ЕО). Директивата изисква всяка държава членка да създаде безпристрастен постоянен разследващ орган, който следва да е независим по отношение на своята организация, законова структура и вземане на решения от всяка страна, чиито интереси биха могли да са в противоречие с възложените му функции. Комисията има редица опасения по отношение на независимостта на членовете на Съвета за разследване на морски произшествия (MCIB), създаден съгласно ирландското право. Ирландското законодателство предвижда, че един от петимата членове на управителния съвет е генералният секретар на Министерство на транспорта, туризма и спорта (DTTAS), или е определен от него, докато друг е главният инспектор на Инспекцията по корабоплаване (MSO). Инспекцията по корабоплаване обаче има регулаторни, административни и изпълнителни функции по отношение на корабите и тяхното оборудване, както и на компетентността на морските лица. Що се отнася до Министерство на транспорта, туризма и спорта, то отговаря, наред с другото, за политиката за морска безопасност. Комисията е на мнение, че отговорностите и дейностите на DTTAS и ССМ биха могли да бъдат в противоречие с разследващите функции на Съвета за разследване на морски произшествия. От това следва, че Съветът за разследване на морски произшествия не разполага с необходимата независимост от тези ирландски органи. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Алтернативни горива: Комисията призовава настоятелно БЪЛГАРИЯ и ПОЛША да приложат изцяло правилата на ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

Комисията призова България и Полша да транспонират изцяло европейските правила относно инфраструктурата за алтернативни горива (Директива 2014/94/ЕС). Тези правила, включващи, наред с другото, хармонизираните стандарти за инфраструктурата за алтернативни горива и основните разпоредби, които дават възможност за електрическа мобилност, играят важна роля за функционирането на вътрешния пазар на ЕС. Те имат също така за цел да се намали зависимостта на транспорта от нефта и да се смекчи въздействието на транспорта върху околната среда. Тези две държави членки трябваше да са транспонирали тази директива най-късно до 18 ноември 2016 г., но според службите на Комисията не са транспонирали някои от оперативните разпоредби преди посочената дата. Те разполагат със срок от два месеца за отговор. Ако не направят това, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

 

Официални уведомителни писма

Интелигентни транспортни системи (ИТС): Комисията призовава настоятелно 9 държави членки да предоставят информационни услуги за движението по пътищата

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Словакия, Словения и Унгария във връзка с неизпълнение на задълженията им за предоставяне на безплатна минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на ползвателите (Делегиран регламент № 886/2013 на Комисията). От държавите членки се изисква да съобщят на Комисията постигнатия напредък в прилагането на информационната услуга, а също и редица други данни най-късно 12 месеца след влизането в сила на този регламент, както и всяка следваща календарна година. Посочените девет държави членки все още не са направили това. Освен това Комисията изпрати също официално уведомително писмо на Кипър, Унгария, Литва, Люксембург, Словакия и Словения във връзка с неизпълнение на задълженията им за предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата (Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 на Комисията). Най-късно до 13 юли 2017 г. държавите членки трябваше да предоставят на Комисията доклад относно предприетите мерки, ако има такива, за създаване на национална точка за достъп и относно условията за нейното функциониране, и когато е приложимо, списъка на магистралите, които не са включени в широкообхватната трансевропейска пътна мрежа, и определените приоритетни зони. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако не направят това, Комисията може да реши да приеме мотивирано становище.

Автомобилен транспорт: Комисията призовава ДАНИЯ да спре дискриминацията на чуждестранните превозвачи и да зачита свободата на предоставяне на транспортни услуги

Комисията реши днес да поиска от Дания да не ограничава паркирането на камиони в зоните за почивка които са държавна собственост, до максимум 25 часа. Като засяга предимно превозвачи, установени извън държавата членка, това времево ограничение представлява дискриминация, основана на гражданството, която е забранена от Договорите за ЕС. Освен това то не дава възможност на водачите да спазват строгите правила на ЕС относно периодите на почивка на водачите на камиони, които са от съществено значение, за да се гарантира безопасността на движението по пътищата и да се зачитат правата на водачите на превозни средства. По-нататък то засяга свободата на превозвачите да предоставят транспортни услуги (предвидена в Регламент № 1072/2009) и представлява необоснована непряка дискриминация. Дания разполага с два месеца, за да изпрати своите забележки до Комисията, след което Комисията може да реши да приеме мотивирано становище.

Морски лица: Комисията призовава настоятелно МАЛТА да спазва правилата на ЕС относно минималното ниво на обучение на морските лица

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Малта поради нейното неспазване на европейските правила относно минималното ниво на обучение на морските лица (Директива 2008/106/ЕО, с измененията). Комисията призовава настоятелно Малта да предприеме корективни действия, за да гарантира, че системата за управление на качеството, прилагана от една от нейните одобрени институции за обучение и образование в областта на морското дело, обхваща всички съответни курсове, програми, изпити и оценки, по-специално обучението с използване на симулатори. Малта разполага с два месеца, за да се съобрази с правото на ЕС. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Автомобилен транспорт: Комисията иска от 10 държави членки да спазват правилата на ЕС относно свързването взаимно на националните електронни регистри за картите на водачи

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Белгия, Гърция, Кипър, Люксембург, Малта, Унгария, Финландия, Франция и Швеция поради това, че не са извършили изпитванията на връзката със система TACHOnet, както и на Дания поради това, че не е свързана към TACHOnet в съответствие с Регламент (EС) 2016/68. TACHOnet е европейската система за електронен обмен на информация между държавите членки относно картите за тахограф (тахографът е устройство, което регистрира времето за управление, прекъсванията на работа, периодите на почивка, както и периодите на друга работа, извършена от водача). Тя е важен инструмент, за да се гарантира прилагането на правилата относно времето за управление и за почивка на водачите в автомобилния транспорт. Основната цел на TACHOnet е да се проверява дали две или повече карти не са издадени от различни държави членки на един и същ водач. Регламент (ЕС) 2016/68 определя задължението за държавите членки за свързване към TACHOnet в съответствие със специфични технически изисквания. Макар горепосочените държави членки — с изключение на Дания — да свързани към TACHOnet, те не са извършили успешно предварителните изпитвания, които показват, че връзката отговаря на всички технически изисквания. Тези държави членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Морски транспорт: Комисията призовава 5 държави членки да спазват законодателството на ЕС относно изискванията за държавата на знамето

Комисията поиска от Кипър, Обединеното кралство, Унгария, Хърватия и Чешката република да спазват задълженията си за административен контрол, предвидени от правилата на ЕС относно изискванията за държавата на знамето (Директива 2009/21/ЕО). Изискванията включват проверка дали структурата, оборудването и оперативното управление на кораба са в съответствие с правилата за безопасност и дали морските лица са сертифицирани като компетентни. Съгласно директивата до юни 2012 г. е трябвало да бъде въведена система за управление на качеството, поддържана след това и сертифицирана в съответствие с приложимите международни стандарти по качеството. Към днешна дата обаче тези държави не са осигурили необходимата сертификация на системата за управление на качеството. Липсата на систематичен контрол в рамките на и от администрацията, който би трябвало да бъде поддържан посредством сертифицирана система за управление на качеството, може в дългосрочен план да има отрицателно въздействие върху безопасността, сигурността и екологичните характеристики на флота под знамето. Затова Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до тези държави членки, в което им дава два месеца, за да се съобразят с директивата. Ако не направят това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Авиационна безопасност: Комисията призовава УНГАРИЯ да спазва правилата на ЕС относно технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции
Комисията реши днес да изпрати на Унгария официално уведомително писмо поради неспазване на някои от европейските технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции (Регламент (ЕС) № 965/2012). Този регламент определя подробни правила за въздушните операции със самолети, вертолети, аеростати и планери, включително за наземните инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзор за безопасност от страна на друга държава. Поради липса на достатъчно персонал обаче Унгария не е проверила съответствието с изискванията за безопасност, приложими спрямо организациите или типа на операциите. Унгария разполага с два месеца, за да отговори на доводите на Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

10. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – тел.: +32 229 87183)

 

Мотивирани становища

Данъчно облагане: Комисията призовава ГЕРМАНИЯ да приведе своята административна практика относно трансграничното възстановяване на ДДС в съответствие с правото на ЕС

Комисията реши днес да изпрати мотивирано становище на Германия с искане да приведе националните правила за възстановяване на ДДС в съответствие със законодателството на ЕС (Директивата за възстановяване на ДДС — Директива 2006/112/ЕО на Съвета, и Директива 2008/9/ЕО на Съвета). Понастоящем Германия отказва в някои случаи да възстанови ДДС, прилаган за данъчно задължени лица, установени в друга държава членка, тъй като счита, че предоставената информация е недостатъчна, без да е поискала допълнителна информация от заявителя. Това води до отказ на възстановяване, дори когато заявителите отговарят на основните изисквания, определени в правото на ЕС. Ако Германия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Данъчно облагане: Комисията иска от НИДЕРЛАНДИЯ да преустанови данъчното облагане на прехвърлянето на пенсионен капитал от мобилните работници

Комисията реши днес да изпрати мотивирано становище на Нидерландия във връзка с облагането на прехвърлянето на пенсионен капитал от мобилни работници в тринадесет държави — членки на ЕС, които разрешават изходящи плащания от пенсионни фондове под форми, различни от анюитети. Съгласно правото на ЕС мобилните работници са свободни да заемат работни места в държавите членки, които разрешават пълни или частични еднократни изходящи плащания на пенсии. Нидерландската правна уредба е ограничение на свободното движение на работници (член 45 от ДФЕС), свободата за предоставяне на услуги (член 56 от ДФЕС) и свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС). Ако Нидерландия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

 

Данъчно облагане: Комисията призовава ПОРТУГАЛИЯ да приведе летищната такса на летище Лисабон в съответствие с правото на ЕС

Комисията реши днес да изпрати мотивирано становище на Португалия да приведе летищната такса на летище Лисабон в съответствие с правилата на ЕС. Съгласно португалското право таксата понастоящем се прилага само за лица, които не са установени в Португалия. Прилагане на летищната такса само за лица, които не са установени в Португалия, е в разрез с членове 18 и 21 от ДФЕС, тъй като представлява дискриминация на основата на националност. Ако Португалия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Данъчно облагане: Комисията призовава ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да приведе националните си практики във връзка с режима за съкратено обслужване на едно гише за ДДС в съответствие с правилата на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Обединеното кралство във връзка с това, че не събира и не изпраща на другите държави членки информацията за банковите сметки на всяко данъчно задължено лице, регистрирано в приложимата в целия ЕС система за събиране на ДДС върху онлайн продажбите на електронни услуги (съкратено обслужване на едно гише за ДДС). Тази практика нарушава разпоредбите на ЕС относно административното сътрудничество и обмена на информация (Регламент № 904/2010 на Съвета и Регламент за изпълнение № 815/2012 на Комисията). В момента държавите членки, които искат да възстановят средства на данъчно задължени лица в Обединеното кралство, трябва да събират допълнителна информация за всеки отделен случай, което утежнява и забавя възстановяването. Ако Обединеното кралство не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

 

Официално уведомително писмо и прекратяване на производства

Данъчно облагане: Комисията призовава ЕСТОНИЯ да измени своите правила относно обмена на информация и прекратява 4 производства за данъчна прозрачност

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Естония с искане да хармонизира своите правила за обмен на определена данъчна информация, притежавана от държавите членки, относно данъкоплатци от други държави — членки на ЕС, както е предвидено в Директивата относно административното сътрудничество (ДАС1 — Директива 2011/16/ЕС на Съвета). Понастоящем естонското право не задължава данъчните органи да предоставят на своите колеги в други държави — членки на ЕС, исканата информация. Също така то не изисква от тях да започват данъчно производство за получаването на такава информация, когато това е необходимо, или да осъществяват спонтанен обмен на информация. Ако Естония не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на естонските органи. Същевременно Комисията прекратява днес четири други производства за данъчна прозрачност. Комисията приветства докладваното от Белгия по отношение на обмена на информация относно предварителните данъчни становища във връзка с трансгранични сделки и относно правилата за предоставяне на достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари съгласно правото на ЕС (ДАС3 и ДАС5 — директиви 2015/2376 и 2016/2258 на Съвета). Освен това Комисията реши да приключи производствата за установяване на нарушение срещу Кипър и Италия, тъй като тези държави членки съобщиха на Комисията за транспонирането на разпоредбите относно обмена между държавите членки на отчетите по държави съгласно ДАС4 (Директива 2016/881 на Съвета) и на правилата за достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари, изискван по DAC5 (Директива на 2016/2258 на Съвета).

 

Официални уведомителни писма

Данъчно облагане: Комисията иска от БЕЛГИЯ да спазва правилата относно данъчното облагане на доходи от спестявания

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Белгия с искане да приведе в съответствие с правото на ЕС националните правила относно данъчното облагане на доходи на лица с местожителство в Белгия от лихвени плащания по спестовни сметки в Люксембург и Австрия. Понастоящем Белгия отказва да предостави право на данъчен кредит за удържаните при източника данъци, налагани в Люксембург и Австрия, върху горепосочените лихвени плащания. Този отказ противоречи на правото на ЕС относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (член 14 от Директива 2003/48/ЕО на Съвета). Ако Белгия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на белгийските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да приведе правилата си относно приспадането на чуждестранни загуби в съответствие с правото на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Гърция за различното третиране за данъчни цели на загубите на предприятията, понесени на национално равнище, и понесените в друга държава от ЕС/ЕИП. Въпреки че всички печалби на предприятията — както генерираните в страната, така и генерираните в друга държава на ЕС/ЕИП, подлежат на облагане в Гърция, третирането на загубите, понесени в чужбина, се ограничава от гръцкото законодателство и насоките, издадени от гръцките данъчни органи. Тази разлика в третирането представлява ограничение на правото на установяване (член 49 от ДФЕС). Ако Гърция не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на гръцките органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ИТАЛИЯ да приведе правилата си за ДДС върху доставката на услуги, свързани с вноса на стоки, в съответствие с правото на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Италия относно факта, че държавата добавя и други условия за освобождаването от ДДС на услуги, свързани с вноса на стоки. Италианското законодателство понастоящем изисква за освобождаването от ДДС, който се прилага за спомагателни услуги, свързани с вноса на стоки, не само включване на тяхната стойност в данъчната основа, но също така и действително им облагане с ДДС на митницата в момента на вноса. Това противоречи на разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС). Ако Италия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на италианските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ИТАЛИЯ да премахне регионалния данък върху бензина за моторни превозни средства

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Италия с искане за премахване на регионалния данък върху бензина за моторни превозни средства (IRBA). IRBA се начислява с приблизително 2 цента на литър бензин в сравнение с 72 цента за акциза, налаган въз основа на хармонизираното законодателство на ЕС. С IRBA не се преследват специфични цели, а само с бюджетни цели, което противоречи на правото на Съюза (член 1, параграф 2 от Директивата за облагане с акциз — Директива 2008/118/ЕО на Съвета). Ако Италия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на италианските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ЛАТВИЯ да измени своите правила относно данъчното облагане на недвижимите имоти в Рига

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Латвия във връзка с дискриминационните изисквания, въведени от градския съвет на Рига, за прилагане намалени данъчни ставки върху недвижимите имоти. Намалените ставки се прилагат за имот, собственост на латвийски гражданин, декларирал го като основно жилище. Гражданите на други държави — членки на ЕС и на ЕИП, подлежат на допълнително условие — те трябва да са декларирали местожителство в Латвия седем години преди съответната данъчна година. Това допълнително условие нарушава свободното движение на капитали (член 63, параграф 1 от ДФЕС). Ако Латвия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на латвийските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да приведе правилата си за подоходно облагане в съответствие с правото на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Обединеното кралство с искане за привеждане на националните правила за подоходно облагане в съответствие с правото на ЕС относно данъчни облекчения за данъка върху доходите за загуби при продажба на акции. Понастоящем само акции в дружества, които осъществяват своята стопанска дейност изцяло или главно в Обединеното кралство, могат да отговарят на условията на облекчението. Това правило поставя в неизгодно положение данъкоплатците, които инвестират в отговарящи на условията акции на дружества, които осъществяват своята дейност в различни от Обединеното кралство държави — членки на ЕС. То също налага ограничение върху свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС). Ако в срок от два месеца Обединеното кралство не предприеме действия, Комисията може да изпрати мотивирано становище до органите на Обединеното кралство.

Данъчно облагане: Комисията иска от ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да приведе в съответствие своите правила относно данъчните облекчения за заеми за търговци

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Обединеното кралство във връзка с националното законодателство относно данъчните облекчения за заеми за търговци. Понастоящем законодателството на Обединеното кралство предвижда специфично облекчение, когато „допустим кредит“ е станал несъбираем. В този случай кредиторът има право да претендира, че сумата на кредита подлежи на приспадане от неговото задължение за данък върху капиталовите печалби или корпоративен данък върху облагаемите печалби. Правилата обаче съдържат различно данъчно третиране на „несъбираемите кредити“, предоставени на лица, пребиваващи в Обединеното кралство, и на заемополучатели, които не пребивават в Обединеното кралство. Това налага необосновано ограничение на свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС). Ако в срок от два месеца Обединеното кралство не предприеме действия, Комисията може да изпрати мотивирано становище до органите на Обединеното кралство.

 

Прекратяване на производство

Данъчно облагане: Комисията прекратява производството относно данъка върху наследството в БЕЛГИЯ

Комисията приветства промените, направени от Белгия, на правилата относно данъка върху наследството в регион Валония. Сега новите правила разрешават освобождаването от данъка върху наследството и прехвърлянето на недвижим имот, намиращ се в Белгия, от починало лице, което е пребивавало в друга държава в рамките на ЕИП, при същите условия както за имот, наследен от лице с местожителство в Белгия. Комисията реши днес да прекрати това производство за установяване на нарушение.

MEMO/18/4486

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar