Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Säkerhetsunionen: ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd – Frågor och svar

Strasbourg den 5 juli 2018

.

1. Vad är Etias?

Vad är EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)?

I november 2016 lade kommissionen fram ett förslag om ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) i syfte att stärka säkerhetskontrollerna av personer som reser visumfritt till EU, vilket för närvarande är medborgare från över 60 länder (hela listan här).

Etias kommer att bli ett automatiserat it-system som ska kontrollera om det finns några säkerhetsrisker eller risker för irreguljär migration kopplade till besökare som är undantagna från viseringskrav och som reser till Schengenområdet. Samtidigt ska gränspassagerna underlättas för den stora majoriteten av resenärer som inte medför sådana risker. Alla tredjelandsmedborgare som inte behöver visum för att resa till Schengenområdet kommer att vara skyldiga att ansöka om resetillstånd genom Etias-systemet innan de reser. Den information som samlas in via Etias kommer att göra det möjligt att i förväg kontrollera om det finns potentiella säkerhetsrisker eller risker för irreguljär migration. Samtidigt ska de grundläggande rättigheterna och skyddet av personuppgifter respekteras fullt ut.

Efter att man fyllt i ett elektroniskt ansökningsformulär kommer systemet att göra kontroller mot EU:s olika informationssystem för gränser och säkerhet. I de allra flesta fall kommer sedan ett resetillstånd att utfärdas inom några minuter. Etias-resetillståndet kommer att vara ett obligatoriskt förhandsvillkor för att få komma in i Schengenområdet. När en resenär passerar EU:s yttre gräns kommer gränskontrolltjänstemännen att verifiera resetillståndet och resehandlingarna. Denna förhandskontroll av icke-EU-medborgare som är undantagna från viseringskrav kommer att underlätta gränskontrollerna, minska byråkrati och förseningar för resenärer i samband med gränspassager, garantera en samordnad och harmoniserad riskbedömning av icke-EU-medborgare, och väsentligt minska antalet nekade inresor vid gränsövergångsställen.

Vad är skillnaden mellan ett Schengenvisum och ett Etias-resetillstånd?

Etias-resetillståndet är inte ett visum. Medborgare i länder med viseringsliberalisering kommer att kunna fortsätta att resa inom EU utan visum. Det enda kravet är att de före resan skaffar ett resetillstånd via Etias. Etias kommer att vara ett enkelt och snabbt system som är utformat för att underlätta för besökare. I mer än 95 % av fallen kommer dessa också att få ett positivt svar inom några minuter.

Ett system med Etias-resetillstånd innebär inte att man återinför skyldigheter som liknar dem inom ett viseringssystem. Man behöver inte gå till ett konsulat för att lämna in ansökan, inga biometriska uppgifter ska anges och betydligt mindre information samlas in än för en visumansökan. Medan ett förfarande för Schengenvisum i allmänhet tar upp till 15 dagar, och i vissa fall kan uppgå till 30 eller 60 dagar, tar det bara några minuter att fylla i en Etias-ansökan på nätet. Och resetillståndet kommer att vara giltigt i tre år, vilket är betydligt längre än för ett Schengenvisum. Ett Etias-tillstånd kommer att gälla för ett obegränsat antal inresor.

Införskaffandet av Etias-tillståndet kommer att vara ett litet men nödvändigt steg för alla resenärer som är undantagna från viseringskrav. Tack vare tillståndet kommer de att kunna undvika byråkrati och förseningar när de ska passera en gräns. Etias kommer att fullt ut respektera denna viseringsfria status, göra det enklare att passera Schengenområdets yttre gräns, och göra det möjligt för besökare som är undantagna från viseringskrav att fullt ut dra nytta av denna status.

Hur påverkar Etias den gemensamma viseringspolitiken?

Viseringsliberalisering är ett viktigt redskap för att bygga partnerskap med tredjeländer och öka EU:s attraktionskraft för företag och turister. EU:s politik för viseringsliberalisering har varit framgångsrik, och denna politik kommer att säkerställas och kompletteras genom obligatoriska förhandskontroller och -bedömningar, via Etias, av potentiella säkerhetsrisker och risker för irreguljär migration kopplade till resenärer som är undantagna från viseringskrav. Samtidigt kommer dessa personers viseringsfria status att respekteras fullt ut. Det faktum att man lägger till ett informationsskikt och en riskbedömning kommer att göra det möjligt för besökare att fullt ut dra nytta av sin viseringsfria status, samtidigt som säkerheten inom Schengenområdet ökar. Resenärer kommer även att få en tidig indikation på om de får lov att resa in i Schengenområdet, vilket gör att deras planering för besöket förenklas.

Samtidigt som dialogerna om viseringsliberalisering med tredjeländer fortsätter att göra framsteg kommer Etias att stärka EU:s förmåga att bedöma och hantera de potentiella migrations- och säkerhetsriskerna och samtidigt göra det enklare att passera Schengenområdets yttre gränser.

2. Hur kommer Etias att fungera i praktiken?

Vad måste resenärer som är undantagna från viseringskrav göra innan de reser?

Resenärerna kommer att få fylla i en online-ansökan på en särskild webbplats eller med hjälp av en applikation för mobila enheter. Att fylla i ansökan bör inte ta mer än tio minuter och ska inte kräva några dokument utöver själva resehandlingen (dvs. ett pass eller motsvarande). Om någon inte själv kan göra en ansökan (på grund av ålder, bristande läskunnighet, bristande tillgång till it-verktyg, oförmåga att hantera it-verktyg etc.) kan ansökningar lämnas in av en tredje person.

Alla sökande mellan 18 och 70 år måste göra en elektronisk betalning av ansökningsavgiften på 7 euro. De elektroniska betalningsmetoderna kommer att ta hänsyn till den tekniska nivån i de viseringsfria länderna för att inte utgöra ett hinder för tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav men som inte har tillgång till vissa betalningssätt.

Den automatiska bedömningsprocessen kommer att inledas så snart ansökningsavgiften har erlagts. Det stora flertalet sökande (troligen mer än 95 %) kommer att godkännas automatiskt, och de kommer att få besked om detta inom några minuter från det att betalningen gjorts. Om någon av de databaser som man gör sökningar mot ger träff, eller om den automatiska processen inte ger något tydligt besked, kommer en manuell hantering av ansökan att göras av en central enhet inom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån eller av ett team i en medlemsstat. Detta kan förlänga svarstiden för tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav med upp till 96 timmar. I extrema undantagsfall får ytterligare information begäras av sökanden, och ytterligare administrativa åtgärder kan då bli nödvändiga, men ett slutgiltigt beslut ska alltid fattas inom fyra veckor från ansökningstillfället.

Av de cirka 5 % av ansökningarna som ger träff förväntas 3–4 procentenheter få ett positivt besked efter att Etias centralenhet kontrollerat uppgifterna. Återstående 1–2 procentenheter kommer att överföras till Etias nationella enheter för manuell behandling. Efter beslutet kommer sökandena att få svar via e-post, med antingen ett giltigt resetillstånd eller ett motiverat avslag.

Vad händer om en person har nekats resetillstånd via Etias?

En sökande som fått nej på sin ansökan om resetillstånd har möjlighet att överklaga. Överklagandet kan göras in i den medlemsstat som avgjorde ansökan, och då i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Sökanden kommer att underrättas om vilken nationell myndighet som behandlade och fattade beslut om resetillståndet samt ges information om överklagandeförfarandet. En sökande som anser sig orättvist behandlad har också rätt att begära en rättslig prövning eller begära att få tillgång till informationen via den nationella myndigheten.

Hur lång tid gäller ett Etias-resetillstånd?

Resetillståndet är giltigt i tre år (eller till och med resehandlingens sista giltighetsdag).

Vilka skyldigheter har transportföretagen?

Före ombordstigning ska transportföretag som bedriver luft- och sjötrafik samt transportföretag som anordnar gruppresor med buss kontrollera de resedokument som krävs för inresa till Schengenområdet, bland annat giltigheten för Etias-resetillståndet. För transportföretag som ordnar gruppresor med buss kommer en övergångsperiod att tillämpas. Under denna är det inte obligatoriskt för dem att kontrollera att passagerarna har giltigt resetillstånd.

Vad händer vid gränsövergångsstället?

När resenären kommer till ett gränsövergångsställe för Schengenområdet kommer gränskontrolltjänstemannen att elektroniskt avläsa uppgifterna i resehandlingen. Då skickas automatiskt en förfrågan till olika databaser samt till Etias när det gäller resenärer som är undantagna från viseringskrav. Om det inte finns något giltigt Etias-resetillstånd kommer gränskontrolltjänstemännen att neka inresa och registrera resenären samt den nekade inresan i in- och utresesystemet.

Om det finns ett giltigt resetillstånd kommer gränskontrollförfarandet att utföras. Resenären kan då antingen få tillåtelse att resa in i Schengenområdet, om alla villkor för inresa är uppfyllda, eller nekas inresa i enlighet med kodexen om Schengengränserna.

Kan ett resetillstånd återkallas?

Även om resetillståndet är giltigt i tre år kan det återkallas eller upphävas om villkoren för utfärdandet av resetillståndet inte längre gäller.

3. Åtgärda informationsluckor och öka säkerheten

Hur kommer Etias att åtgärda befintliga informationsluckor?

För närvarande har gränsmyndigheterna och de brottsbekämpande myndigheterna inte särskilt mycket information om resenärer som passerar EU:s gränser utan visum. Detta är inte fallet för personer som reser med ett Schengenvisum, eftersom deras uppgifter kan kontrolleras av gränskontrolltjänstemännen i Informationssystemet för viseringar (VIS). Genom att se till att alla besökare kontrolleras före ankomsten kommer Etias att åtgärda en betydande informationslucka. Det kommer att bidra till att identifiera potentiella risker för säkerheten och för irreguljär migration innan resande som är undantagna från viseringskrav anländer till EU:s gränser, och det kommer att på ett bättre sätt övervaka vem som passerar gränserna.

Hur kompletterar Etias befintliga informationssystem för gränser och säkerhet?

I linje med den interoperabilitetsstrategi som föreslås i meddelandet om starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet av den 6 april 2016 är Etias utformat för att vara kompatibelt med både befintliga system och med system som håller på att tas fram, t.ex. in- och utresesystemet.

Etias kommer i största möjliga utsträckning och så långt det är tekniskt möjligt att återanvända hård- och mjukvara från in- och utresesystemet och den därtill hörande kommunikationsinfrastrukturen. Interoperabilitet inrättas också med övriga informationssystem som Etias kommer att göra sökningar i, t.ex. Informationssystemet för viseringar (VIS), uppgifter från Europol, Schengens informationssystem (SIS), Eurodac och det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).

Vilka databaser kommer att kontrolleras av Etias?

När systemet kontrollerar och bedömer den information som lämnas av en resenär som är undantagen från viseringskrav kommer det att kontrollera varje ansökan mot:

-       befintliga EU-informationssystem:

o    Schengens informationssystem (SIS),

o    Informationssystemet för viseringar (VIS),

o    uppgifter från Europol,

o    Eurodac-databasen,

-       framtida EU-informationssystem som föreslagits:

o    in- och utresesystemet,

-       Interpol-databaser:

o    Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar (SLTD),

o    Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande (TDAWN),

-       en särskild Etias-bevakningslista och specifika riskindikatorer.

I avvaktan på godkännande av kommissionens förslag om informationsutbyte i EU om tredjelandsmedborgares kriminalregister (Ecris-TCN) bör Etias även i framtiden kunna söka i Ecris-TCN.

Hur kommer Etias att förbättra säkerheten för EU:s medborgare?

Genom att tillhandahålla central information om säkerhet, irreguljär migration och folkhälsa kommer Etias i stor utsträckning att avhjälpa befintliga informationsbrister. Det kommer att hjälpa medlemsstaternas myndigheter att upptäcka personer som kan utgöra en risk och vidta åtgärder innan de når Schengenområdets yttre gränser.

Mer specifikt kommer systemet att bidra till att upptäcka människohandel (särskilt när det gäller barn), bekämpa gränsöverskridande brottslighet och mer generellt göra det lättare att identifiera personer vars vistelse i Schengenområdet kan utgöra ett hot för den inre säkerheten. Vad gäller grundläggande rättigheter och uppgiftsskydd kan de uppgifter som lagras i Etias också göras tillgängliga för nationella brottsbekämpande myndigheter och Europol, om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

Hur kommer Etias att säkerställa och garantera respekten för de grundläggande rättigheterna och uppgiftsskydd?

Kommissionens förslag överensstämmer fullständigt med stadgan om de grundläggande rättigheterna och innehåller alla lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att Etias utvecklas i överensstämmelse med de högsta standarderna för uppgiftsskydd, särskilt i fråga om tillgång till uppgifter, vilket är strikt begränsat. I förslaget föreskrivs även enskildas rätt till prövning, särskilt rätten till rättsmedel och oberoende offentliga myndigheters övervakning av behandlingen.

Personuppgifter kommer inte att lagras i Etias under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet. Uppgifter kommer att lagras under

resetillståndets giltighetstid, eller

fem år räknat från det senaste beslutet om att neka, återkalla eller upphäva resetillståndet.

Uppgifterna kan lagras under ytterligare en period på högst tre år efter utgången av resetillståndets giltighetstid om sökanden frivilligt och uttryckligen samtycker till att dennas uppgifter lagras under en längre period. Efter utgången av uppgifternas lagringsperiod kommer ansökningsakten och personuppgifterna automatiskt att raderas från Etias centrala system.

Medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol kommer att ha åtkomst till Etias enligt strikta villkor för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott. De utsedda myndigheterna och Europol bör endast begära åtkomst till Etias om de har rimliga skäl att anta att sådan åtkomst väsentligt kommer att hjälpa dem att utföra sina uppgifter.

4. Etias struktur och utveckling

Hur kommer Etias struktur att se ut?

Etias kommer att bestå av Etias informationssystem, Etias centralenhet och Etias nationella enheter.

Etias informationssystem kommer att bestå av:

  • Ett centralsystem som behandlar ansökningarna.
  • Ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat som kopplar samman det centrala systemet och de nationella infrastrukturerna.
  • En säker kommunikationsinfrastruktur mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten.
  • En offentlig webbplats och en mobilapp för mobila enheter.
  • En e-posttjänst samt ett antal verktyg för sökande, såsom en kontotjänst, ett kontrollverktyg och ett verktyg för att lämna eller dra tillbaka samtycke för lagring av uppgifter utöver den allmänna perioden.

Etias centralenhet kommer att inrättas inom och förvaltas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och utgöra en del av dess rättsliga och politiska ram. Etias centralenhet kommer att drivas dygnet runt alla dagar i veckan och har fyra centrala uppgifter:

  • Säkerställa att de uppgifter som lagras i ansökningsakterna och de uppgifter som registreras är korrekta och aktuella.
  • Om nödvändigt, kontrollera ansökningar om resetillstånd avseende en resenärs identitet, om en träff erhålls under den automatiska processen.
  • Definiera, testa, genomföra, utvärdera och se över de specifika riskindikatorerna i Etias sökregler.
  • Genomföra regelbunden granskning av hur ansökningarna handläggs och av hur Etias sökregler genomförs, särskilt när det gäller deras inverkan på grundläggande rättigheter, integritetsregler och regler om uppgiftsskydd.

Etias nationella enheter kommer att inrättas i varje medlemsstat och har huvudansvaret för att utföra riskbedömningen och fatta beslut om ansökningar om resetillstånd som fått avslag vid den automatiska behandlingen. De nationella enheterna kommer också att tillhandahålla sökanden information om hur de kan överklaga ett beslut.

Etias granskningsnämnd, som inrättats inom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, kommer att ha en rådgivande funktion och rådfrågas när det gäller att definiera, utvärdera och se över riskindikatorerna samt vad gäller genomförandet av Etias bevakningslista. Nämnden kommer att bestå av en företrädare för var och en av de nationella Etias-enheterna, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

En nämnd för grundläggande rättigheter kommer att vara ett rådgivande organ bestående av företrädare för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Den kommer att bedöma verkningarna av behandlingen av ansökningar och sökreglerna om grundläggande rättigheter samt ge vägledning till Etias granskningsnämnd.

Vad är Etias bevakningslista?

Information som lämnas av personer som ansöker om ett Etias-tillstånd kommer att korskontrolleras mot olika EU-databaser, inbegripet Etias bevakningslista.

Bevakningslistan kommer att bestå av uppgifter om personer som misstänks ha begått eller deltagit i ett grovt brott eller personer för vilka det finns faktiska indikationer på eller rimliga skäl att anta att de kommer att begå ett terroristbrott eller ett annat grovt brott. Bevakningslistan kommer att fastställas på grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna och Europol.

Vilken roll kommer Europol att ha?

Europol, som är navet för EU:s säkerhetsinformation, har en unik möjlighet att kombinera information som inte är tillgänglig för enskilda medlemsstater eller i andra EU-databaser. Europol kommer, tillsammans med medlemsstaterna, föra in uppgifter i Etias bevakningslista och ansvara för att hålla uppgifterna uppdaterade.

Etias nationella enheter kommer att samråda med Europol vid uppföljning av en träff som erhållits under Etias automatiska behandling på grundval av uppgifter från Europol. Europol kommer också att delta i definitionen av Etias sökregler.

Vilken roll kommer eu-LISA att ha?

Eu-LISA, byrån för den operativa förvaltningen av stora informationssystem inom området frihet, säkerhet och rättvisa, kommer att utveckla Etias informationssystem och säkerställa dess tekniska förvaltning. Bland annnat kommer byrån att ansvara för att ta fram en allmän webbplats och en mobilapp för ansökningar i Etias, där de sökande t.ex. kommer att kunna kontrollera statusen på sin ansökan.

Hur mycket kommer det att kosta att utveckla Etias?

För att vara så effektivt som möjligt kommer Etias att bygga på befintliga informationssystem och överensstämma med det som fortfarande är under utveckling, dvs. in- och utresesystemet. Utvecklingen och genomförandet av in- och utresesystemet och Etias bör utföras tillsammans och parallellt, vilket kommer att säkerställa betydande besparingar i förhållande till kostnaderna för inrättande och driftskostnader.

Kostnaden för att utveckla Etias uppskattas till 212,1 miljoner euro och den genomsnittliga årliga driftskostnaden till 85 miljoner euro. Etias kommer att vara ekonomiskt självförsörjande eftersom de årliga driftskostnaderna kommer att täckas avgiftsintäkterna.

Vilket är Etias territoriella tillämpningsområde?

Etias-lagstiftiningen kommer att tillämpas på de medlemsstater som är en del av Schengenområdet, inklusive de som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, dvs. Kroatien, Cypern, Bulgarien och Rumänien.

När kommer Etias att vara klart?

Etias förväntas tas i drift efter tre års utveckling, dvs. i början av 2021.

 

 

 

MEMO/18/4362

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar