Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Saugumo sąjunga. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema. Klausimai ir atsakymai

Strasbūras, 2018 m. liepos 5 d.

.

1. Kas yra ETIAS?

Kas yra Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)?

2016 m. lapkričio mėn. Komisija, siekdama sustiprinti asmenų, kurie į ES gali keliauti be vizų, (šiuo metu tai daugiau kaip 60 šalių piliečiai) saugumo patikrinimus (visas sąrašas čia), pasiūlė sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS).

ETIAS bus automatizuota IT sistema, sukurta siekiant nustatyti bet kokią saugumo ar neteisėtos migracijos riziką, kurią kelia į Šengeno erdvę vykstantys asmenys, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, ir drauge padėti kirsti sieną didžiajai daugumai keliautojų, kurie tokios rizikos nekelia. Visi ES nepriklausančių šalių piliečiai, kuriems vykstant į Šengeno erdvę nereikia vizos, turės prieš kelionę prašyti suteikti kelionės leidimą per ETIAS sistemą. ETIAS surinkta informacija leis visapusiškai laikantis pagrindinių teisių ir duomenų apsaugos principų iš anksto patikrinti galimą saugumo arba neteisėtos migracijos riziką.

Užpildžius internetinę prašymo formą, sistema atliks patikrinimus ES sienų ir saugumo informacinėse sistemose ir didžiąja dauguma atvejų kelionės leidimas bus išduodamas per kelias minutes. Norint atvykti į Šengeno erdvę, ETIAS kelionės leidimą reikės gauti iš anksto. Sienos apsaugos pareigūnai tikrins šį ES sienas kertančių asmenų kelionės leidimą kartu su kitais kelionės dokumentais. Toks išankstinis ES nepriklausančių šalių piliečių, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, tikrinimas palengvins patikrinimus kertant sieną; keliautojams padės išvengti biurokratizmo ir vėlavimo prie sienų; taip pat padės užtikrinti koordinuotą ir suderintą trečiųjų šalių piliečių rizikos vertinimą ir gerokai sumažinti atsisakymo leisti atvykti atvejų skaičių sienos perėjimo punktuose.

Kuo skiriasi Šengeno viza ir ETIAS kelionės leidimas?

ETIAS leidimas nėra viza. Piliečiai, kurių šalims taikomas vizų režimo liberalizavimas, toliau galės vykti į ES be vizos, tik prieš kelionę turės gauti kelionės leidimą per ETIAS. ETIAS bus paprasta, greita ir lankytojams patogi sistema. Daugiau nei 95 proc. atvejų per kelias minutes bus pateikiamas teigiamas atsakymas.

Dėl ETIAS kelionės leidimo neatsiranda reikalavimų, analogiškų reikalavimams, susijusiems su viza. Norint pateikti prašymą nereikia eiti į konsulatą, nerenkami biometriniai duomenys ir renkama daug mažiau informacijos nei prašymų išduoti vizą nagrinėjimo procedūros metu. Paprastai Šengeno vizos išdavimo procedūra gali trukti iki 15 dienų, o kai kuriais atvejais gali būti pratęsta iki 30 arba 60 dienų, o ETIAS prašymui internete užpildyti reikia tik kelių minučių. Leidimas galios trejus metus, t. y. gerokai ilgiau negu Šengeno viza. ETIAS leidimas galios neribotam atvykimų skaičiui.

ETIAS kelionės leidimas bus nedidelis, bet visiems keliautojams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, būtinas procedūrinis veiksmas, leisiantis jiems išvengti biurokratizmo ir vėlavimo atvykus prie sienų. ETIAS kontekste bevizis režimas bus visapusiškai gerbiamas, ETIAS padės kirsti Šengeno išorės sieną ir leis lankytojams visapusiškai naudotis bevizio režimo teikiama nauda.

Koks ETIAS poveikis bendrai vizų politikai?

Vizų režimo liberalizavimas yra svarbi priemonė užmezgant partnerystės ryšius su trečiosiomis šalimis ir didinant ES patrauklumą įmonėms ir turistams. Privalomas išankstinis galimos saugumo arba neteisėtos migracijos rizikos, susijusios su keleiviais, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, tikrinimas per ETIAS, drauge visapusiškai užtikrinant, kad jie galėtų naudotis bevizio režimo teikiama nauda, padės išsaugoti ir papildyti sėkmingai vykdomą ES vizų režimo liberalizavimo politiką. Pridėjus šį informacijos lygmenį ir rizikos vertinimą lankytojai galės visapusiškai naudotis bevizio režimo teikiama nauda. Drauge bus padidintas saugumas ir sauga Šengeno erdvėje. Keliautojams taip pat iš anksto bus pranešama apie jų galimybę patekti į Šengeno erdvę, taigi jie galės geriau planuoti savo apsilankymą.

Kadangi toliau daroma pažanga vedant dialogus dėl vizų režimo liberalizavimo su trečiosiomis šalimis, ETIAS sustiprins ES gebėjimą įvertinti ir valdyti galimą migracijos ir saugumo riziką ir drauge sudarys palankesnes sąlygas kirsti Šengeno išorės sienas.

2. Kaip ETIAS veiks praktiškai?

Ką keliautojai, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, turės padaryti prieš kelionę?

Keliautojai turės užpildyti internetinį prašymą tam skirtoje interneto svetainėje arba mobiliojoje programėlėje. Prašymą užpildyti neturėtų užtrukti ilgiau nei 10 minučių ir neturėtų prireikti jokių kitų dokumentų, išskyrus kelionės dokumentą (pasą ar kitą lygiavertį dokumentą). Jeigu asmuo negali pateikti prašymo (dėl amžiaus, raštingumo lygio, prieigos prie informacinių technologijų ar jų išmanymo lygio ir pan.), jį pateikti gali trečiasis asmuo.

Visi prašymą teikiantys 18–70 metų asmenys turės elektroniniu būdu už jį sumokėti 7 EUR mokestį. Taikant elektroninius mokėjimo metodus bus atsižvelgta į šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, techninę pažangą, siekiant netrukdyti prašymų teikti trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, tačiau kurie neturi galimybės naudotis tam tikromis mokėjimo priemonėmis.

Kai bus patvirtinta, kad mokestis gautas, prasidės automatinis vertinimo procesas. Didžioji dauguma prašymų (manoma, daugiau nei 95 proc. visų atvejų) bus automatiškai patvirtinama, apie tai prašytojams bus pranešama per kelias minutes nuo mokėjimo. Jei kurioje nors iš duomenų bazių, kuriose bus atliekama paieška, bus nustatoma atitiktis arba po automatinio proceso nebus galutinio rezultato, prašymą rankiniu būdu tvarkys Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros centrinis padalinys arba valstybės narės grupė. Dėl to trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, atsakymo gali tekti laukti dar papildomai iki 96 valandų. Itin išskirtinėmis aplinkybėmis prašymą pateikusių asmenų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos ir gali prireikti imtis tolesnių procedūrinių veiksmų, tačiau visais atvejais galutinis sprendimas turės būti priimamas per keturias savaites nuo prašymo pateikimo.

Manoma, kad ETIAS centriniam padaliniui patikrinus duomenis dėl 3–4 proc. iš apytikriai 5 proc. prašymų, kurių atveju bus nustatoma atitiktis, bus priimamas teigiamas sprendimas, o likę 1–2 proc. prašymų bus perduodami ETIAS nacionaliniams padaliniams tvarkyti rankiniu būdu. Priėmus sprendimą, prašytojams e. paštu bus pateikiamas atsakymas su galiojančiu kelionės leidimu arba atsisakymo jį suteikti pagrindimu.

Kas nutiks, jei asmeniui bus atsisakyta suteikti ETIAS kelionės leidimą?

Jeigu kelionės leidimą suteikti atsisakoma, prašytojas turi teisę pateikti skundą. Skundai gali būti pateikiami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Prašytojas bus informuojamas, kuri nacionalinė institucija atsakinga už tvarkymą ir sprendimą dėl jo kelionės leidimo, taip pat bus pateikiama informacija apie skundo pateikimo procedūrą. Jei keliautojas mano, kad sprendimas netinkamas, jam taip pat bus suteikiama teisė siekti teisių gynimo arba prašyti leisti susipažinti su atitinkama informacija per nacionalinę instituciją.

Kiek ETIAS kelionės leidimas galios?

Kelionės leidimas galios trejus metus (arba iki kelionės dokumento galiojimo pabaigos datos).

Kokios yra oro vežėjų pareigos?

Prieš įlaipinimą oro vežėjai, jūrų vežėjai ir asmenų grupes sausuma autobusais vežantys tarptautiniai vežėjai turės patikrinti kelionės dokumento, reikalingo norint atvykti į Šengeno erdvę, statusą, įskaitant reikalavimą turėti galiojantį ETIAS kelionės leidimą. Asmenų grupes sausuma autobusais vežantiems tarptautiniam vežėjams numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį jie neprivalės tikrinti, ar asmenys turi galiojantį kelionės leidimą.

Kas vyks sienos perėjimo punkte?

Atvykus į Šengeno erdvės sienos perėjimo punktą, sienos apsaugos pareigūnas elektroniniu būdu nuskaitys kelionės dokumentų duomenis ir kartu pateiks užklausą įvairiose duomenų bazėse, įskaitant užklausą ETIAS, jei keliautojams netaikomas vizos reikalavimas. Jei galiojančio ETIAS kelionės leidimo nebus, sienos apsaugos pareigūnai atsisakys leisti atvykti ir užregistruos keliautoją bei atsisakymą leisti atvykti atvykimo ir išvykimo sistemoje.

Jei galiojantis kelionės leidimas bus, bus vykdomas sienų kontrolės procesas ir keliautojui gali būti leista atvykti į Šengeno erdvę, jei tenkinamos visos atvykimo sąlygos, arba atsisakyta leisti atvykti, kaip nustatyta Šengeno sienų kodekse.

Ar kelionės leidimas gali būti atšauktas?

Nors kelionės leidimas galioja 3 metus, jis gali būti atšauktas arba panaikintas, jei kelionės leidimo išdavimo sąlygos nebegalioja.

3. Informacijos spragų šalinimas ir saugumo didinimas

Kaip ETIAS padės pašalinti esamas informacijos spragas?

Šiuo metu sienos apsaugos ir teisėsaugos institucijos turi nedaug informacijos apie keliautojus, be vizos kertančius ES valstybių sienas. Su Šengeno viza keliaujančių asmenų informaciją sienos apsaugos pareigūnai gali patikrinti Vizų informacinėje sistemoje (VIS). ETIAS padės užtikrinti, kad visi lankytojai būtų patikrinami prieš jiems atvykstant, taigi padės pašalinti svarbią informacijos spragą. Bus lengviau nustatyti galimą saugumo ar neteisėtos migracijos riziką prieš keliautojams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, atvykstant prie ES sienos ir stebėti, kas kerta ES sienas.

Kaip ETIAS papildo esamas sienų ir saugumo informacines sistemas?

Atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 6 d. komunikatą „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“, ETIAS sukurta taip, kad būtų sąveiki su esamomis sistemomis ir šiuo metu plėtojamomis sistemomis, pavyzdžiui, atvykimo ir išvykimo sistema (AIS).

Kiek bus techniškai įmanoma, kuo platesniu mastu ETIAS reikmėms bus pakartotinai naudojami AIS aparatinės ir programinės įrangos komponentai bei jos ryšių infrastruktūra. Taip pat bus sukurta sąveika su kitomis informacinėmis sistemomis, kuriose ETIAS vykdys užklausas, kaip antai Vizų informacine sistema (VIS), Europolo duomenimis, Šengeno informacine sistema (SIS), sistema EURODAC ir Europos nuosprendžių registrų informacine sistema (ECRIS).

Kokiose duomenų bazėse bus atliekami patikrinimai per ETIAS?

Tikrinant ir vertinant keliautojų, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, pateiktą informaciją, sistema automatiškai dėl kiekvieno prašymo atliks kryžminę patikrą:

-       esamose ES informacinėse sistemose:

o    Šengeno informacinėje sistemoje (SIS),

o    Vizų informacinėje sistemoje (VIS);

o    Europolo duomenų bazėse,

o    EURODAC duomenų bazėje,

-       siūlomose būsimose ES informacinėse sistemose:

o    atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS),

-       Interpolo duomenų bazėse:

o    Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD),

o    Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (TDAWN),

-       specialiame ETIAS stebėjimo sąraše ir konkrečių rizikos rodiklių sąraše.

Kai bus priimtas Komisijos pasiūlymas dėl keitimosi informacija Europos Sąjungoje apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, ateityje turėtų būti galimybė per ETIAS pateikti užklausą ir ECRIS-TCN sistemoje.

Kaip ETIAS padės padidinti ES piliečių saugumą?

ETIAS teiks esminę informaciją apie saugumą, neteisėtą migraciją ir visuomenės sveikatą, taigi gerokai padės šalinti esamas saugumo informacijos spragas. ETIAS padės valstybių narių institucijoms nustatyti riziką galinčius kelti asmenis ir imtis veiksmų prieš jiems atvykstant prie Šengeno išorės sienų.

Kalbant konkrečiau, sistema padės geriau nustatyti prekybos žmonėmis (visų pirma nepilnamečiais) atvejus, spręsti tarpvalstybinio nusikalstamumo problemą ir apskritai nustatyti asmenis, kurių buvimas Šengeno erdvėje gali kelti grėsmę vidaus saugumui. ETIAS saugomi duomenys, laikantis pagrindinių teisių ir duomenų apsaugos principų, taip pat gali būti pateikiami nacionalinėms teisėsaugos institucijoms ir Europolui, jei tai būtina teroristinio nusikaltimo arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais.

Kaip ETIAS padės užtikrinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi duomenų apsaugos taisyklių?

Komisijos pasiūlymas visiškai atitinka Pagrindinių teisių chartiją, jame nustatytos visos tinkamos apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad ETIAS būtų plėtojama laikantis aukščiausių duomenų apsaugos standartų, visų pirma susijusių su prieiga prie duomenų, kuri yra griežtai ribojama. Pasiūlyme taip pat numatyta asmenų teisė į teisių gynimą, visų pirma, kiek tai susiję su apskundimu teismine tvarka ir teise, kad nepriklausomos valdžios institucijos užtikrintų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą.

ETIAS įrašyti asmens duomenys turėtų būti saugomi ne ilgiau, nei būtina siekiant nustatytų tikslų. Duomenys saugomi:

- kelionės leidimo galiojimo laikotarpiu arba

- penkerius metus nuo paskutinio sprendimo atsisakyti suteikti, atšaukti arba panaikinti kelionės leidimą.

Pasibaigus kelionės leidimo galiojimo laikotarpiui duomenys gali būti saugomi papildomai dar iki trejų metų, jei prašytojas savanoriškai ir aiškiai sutinka, kad jo duomenys būtų saugomi ilgiau. Pasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui prašymo byla ir asmens duomenys bus automatiškai ištrinami iš ETIAS centrinės sistemos.

Valstybių narių teisėsaugos institucijoms ir Europolui pagal griežtai apibrėžtas sąlygas bus suteikta prieiga prie ETIAS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais. Paskirtosios institucijos ir Europolas prieigos prie ETIAS duomenų prašymus turėtų teikti tik tuomet, kai turės pagrįstų priežasčių manyti, kad tokia prieiga gerokai padėtų vykdyti savo pareigas.

4. ETIAS struktūra ir plėtojimas

Kokia bus ETIAS struktūra?

ETIAS sudarys ETIAS informacinė sistema, ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS nacionaliniai padaliniai.

ETIAS informacinę sistemą sudarys:

  • centrinė sistema prašymams tvarkyti;
  • kiekvienoje valstybėje narėje veikianti vienoda nacionalinė sąsaja (VNS), jungianti centrinę sistemą ir nacionalinius infrastruktūros objektus;
  • saugi centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra;
  • vieša interneto svetainė ir mobiliųjų įrenginių mobilioji programėlė;
  • e. pašto paslauga, taip pat įvairios prašytojams skirtos priemonės, kaip antai paskyros paslauga, tikrinimo priemonė, taip pat priemonė, suteikianti galimybę sutikti leisti duomenis saugoti pasibaigus bendrajam saugojimo laikotarpiui arba tokį sutikimą atšaukti.

ETIAS centrinis padalinys bus įsteigtas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūroje, bus jos tvarkomas ir bus jos teisinės ir politinės sistemos dalis. ETIAS centrinis padalinys veiks visą parą kasdien ir vykdys keturis pagrindinius uždavinius:

  • užtikrins, kad prašymų rinkmenose saugomi duomenys ir įrašyti duomenys būtų teisingi ir atnaujinti;
  • prireikus tikrins kelionės leidimo prašymus, kiek tai susiję su prašytojo tapatybe, kai per automatinį procesą bus gaunama atitiktis;
  • apibrėš, išbandys, taikys, vertins ir peržiūrės ETIAS patikros taisyklių konkrečios rizikos rodiklius ir
  • atliks reguliarų prašymų valdymo ir ETIAS patikros taisyklių įgyvendinimo auditą, visų pirma dėl jų poveikio pagrindinėms teisėms, privatumo taisyklėms ir duomenų apsaugai.

ETIAS nacionaliniai padaliniai bus įsteigti kiekvienoje valstybėje narėje ir bus visų pirma atsakingi už rizikos vertinimą ir sprendimus dėl kelionės leidimo tais atvejais, kai automatiškai išnagrinėti prašymai bus atmetami. Nacionaliniai padaliniai taip pat teiks prašytojams informaciją dėl tvarkos, kurios reikia laikytis teikiant skundą.

ETIAS patikros taryba, įsteigta Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūroje, atliks patariamąją funkciją ir su ja bus konsultuojamasi apibrėžiant, vertinant ir peržiūrint rizikos rodiklius, taip pat įgyvendinant ETIAS stebėjimo sąrašą. Tarybą sudarys po atstovą iš kiekvieno ETIAS nacionalinio padalinio, Europolo ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros.

Pagrindinių teisių patariamoji taryba bus nepriklausoma patariamoji įstaiga, kurią sudarys Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, Europos duomenų apsaugos valdybos ir Pagrindinių teisių agentūros atstovai. Taryba vertins prašymų nagrinėjimo ir tikrinimo taisyklių poveikį pagrindinėms teisėms ir teiks rekomendacijas ETIAS patikros tarybai.

Kas yra ETIAS stebėjimo sąrašas?

Bus atliekama ETIAS leidimo prašančių asmenų pateiktos informacijos kryžminė patikra įvairiose ES duomenų bazėse, įskaitant ETIAS stebėjimo sąrašą.

Jį sudaro duomenys, susiję su asmenimis, kurie įtariami įvykdę ar dalyvavę vykdant sunkų nusikaltimą, arba asmenimis, dėl kurių yra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad jie vykdys teroristinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Stebėjimo sąrašas bus sudarytas remiantis valstybių narių ir Europolo pateikta informacija.

Koks bus Europolo vaidmuo?

Europolas, kuris yra ES informacijos centras, turi unikalią galimybę apjungti informaciją, kurios neturi atskiros valstybės narės arba kurios nėra kitose duomenų bazėse. Jis kartu su valstybėmis narėmis ves duomenis į ETIAS stebėjimo sąrašą ir bus atsakingas už įvestų duomenų atnaujinimą.

ETIAS nacionaliniai padaliniai konsultuosis su Europolu imdamiesi tolesnių veiksmų dėl atitikties, nustatytos ETIAS automatinio tvarkymo metu, kiek tai susiję su Europolo saugomais duomenimis. Agentūra taip pat prisidės nustatant ETIAS patikros taisykles.

Koks bus „eu-LISA“ vaidmuo?

ETIAS informacinę sistemą plėtos ir jos techninį valdymą užtikrins Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“). Ji, be kita ko, bus atsakinga už viešos interneto svetainės ir mobiliosios programėlės ETIAS prašymų reikmėms sukūrimą. Jose prašytojai galės, pavyzdžiui, patikrinti savo prašymo statusą.

Kiek kainuos sukurti ETIAS?

Tam, kad ETIAS būtų kuo veiksmingesnė, ji bus grindžiama esamomis informacinėmis sistemomis ir bus sąveiki su dar plėtojamomis sistemomis, pavyzdžiui, atvykimo ir išvykimo sistema (AIS). AIS ir ETIAS plėtojimas ir įgyvendinimas turėtų vykti kartu ir lygiagrečiai, kad būtų galima sutaupyti nemažai plėtojimo ir eksploatavimo sąnaudų.

Sistemos ETIAS plėtojimo sąnaudos yra apie 212,1 mln. EUR, o vidutinės metinės veiklos sąnaudos – 85 mln. EUR. ETIAS bus finansiškai savarankiška, nes metinės veiklos sąnaudos bus dengiamos iš mokesčių gaunamomis pajamomis.

Kokia ETIAS teritorinė aprėptis?

ETIAS teisės aktai bus taikomi Šengeno erdvei priklausančioms valstybėms narėms, įskaitant tas, kurios taiko dar ne visas Šengeno acquis nuostatas, t. y. Kroatiją, Kiprą, Bulgariją ir Rumuniją.

Kada ETIAS bus parengta?

ETIAS turėtų pradėti veikti po trejų plėtojimo metų, t. y. 2021 m. pradžioje.

 

 

 

MEMO/18/4362

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar