Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Biztonsági unió: Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) – Kérdések és válaszok

Strasbourg, 2018. július 5.

.

1. Mit az ETIAS?

Mi az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS)?

2016 novemberében a Bizottság javaslatot tett az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer létrehozására annak érdekében, hogy megerősítsék az EU-ba vízummentesen utazó személyekre vonatkozó ellenőrzéseket. Jelenleg több mint 60 ország állampolgárai tartoznak e csoportba (az országok teljes listáját lásd itt).

Az ETIAS automatizált informatikai rendszer lesz, amely a schengeni térségbe vízummentesen utazó személyek által jelentett esetleges biztonsági vagy irreguláris migrációs kockázatok azonosítása érdekében jön létre, ugyanakkor megkönnyíti a határok átlépését az utazók túlnyomó többsége számára, akik nem jelentenek ilyen kockázatot. Minden olyan harmadik országbeli állampolgárnak, aki vízum nélkül utazhat a schengeni térségbe, utazását megelőzően az ETIAS rendszeren keresztül utazási engedélyt kell kérnie. Az ETIAS-on keresztül összegyűjtött információk – az alapvető jogok és az adatvédelmi elvek maradéktalan tiszteletben tartása mellett – lehetővé teszik majd a potenciális biztonsági vagy irreguláris migrációs kockázatok előzetes ellenőrzését.

Az online igénylőlap kitöltése után a rendszer ellenőrzést végez a határigazgatás és a biztonság uniós információs rendszereiben, majd – az esetek túlnyomó többségében – pár percen belül utazási engedélyt állít ki. Az ETIAS utazási engedély megléte a schengeni térségbe való belépés kötelező előfeltétele lesz. Az engedélyt az uniós határok átlépésekor az úti okmányokkal együtt ellenőrzik majd a határőrök. A vízummentesen utazó nem uniós polgárok előzetes ellenőrzése megkönnyíti majd a határforgalom-ellenőrzést; kiküszöböli a bürokratikus terheket és késedelmeket a határokon megjelenő utazók esetében; összehangolt és harmonizált kockázatelemzést biztosít a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan; valamint jelentősen csökkenti a beléptetés megtagadásával járó esetek számát a határátkelőhelyeken.

Mi a különbség a schengeni vízum és az ETIAS utazási engedély között?

Az ETIAS engedély nem vízum. A vízummentes országok állampolgárai továbbra is vízum nélkül utazhatnak az EU-ba, csak az utazásuk előtt az ETIAS-on keresztül utazási engedélyt kell majd beszerezniük. Az ETIAS egyszerű, gyors és felhasználóbarát rendszer lesz, amely az esetek több mint 95 %-ában néhány percen belül kedvező választ ad.

Az ETIAS utazási engedély nem vezet be újra a vízumhoz hasonlatos kötelezettségeket. Nem kell konzulátushoz fordulni kérelem benyújtása céljából, nem gyűjtenek biometrikus adatokat, és jóval kevesebb információt gyűjtenek, mint a vízumkérelmezési eljárás során. Míg főszabályként a schengeni vízumeljárás 15 napot vehet igénybe, és egyes esetekben az eljárás 30 vagy 60 napra meghosszabbítható, az online ETIAS-kérelem kitöltése csak pár percig tart. Az engedély érvényessége három év, azaz jóval hosszabb, mint a schengeni vízum érvényessége. Az ETIAS engedély korlátlan számú beutazásra jogosít.

Az ETIAS utazási engedély szükséges és kis eljárási lépés, amely valamennyi vízummentesen utazó személy számára kötelező, ugyanakkor mentesíti is őket a bürokratikus terhek és késedelmek alól a határon való jelentkezéskor. Az ETIAS teljes mértékben tiszteletben tartja a vízummentességet; megkönnyíti a schengeni külső határ átlépését, valamint lehetővé teszi a vízummentesen utazók számára, hogy teljes mértékben élvezhessék a vízummentességgel járó előnyöket.

Milyen hatást gyakorol az ETIAS a közös vízumpolitikára?

A vízumliberalizáció fontos eszköz a harmadik országokkal való partnerségek kiépítése terén, és vonzóbbá teszi az EU-t a vállalkozások és a turisták számára. A vízummentesen utazó személyekkel kapcsolatos potenciális biztonsági vagy irreguláris migrációs kockázatok ETIAS-on keresztüli kötelező előzetes ellenőrzése és értékelése – az érintettek vízummentességének maradéktalan tiszteletben tartása mellett – hozzájárul az EU sikeres vízumliberalizációs politikájának védelméhez és kiegészítéséhez. Az ilyen információs réteggel és kockázatfelméréssel való kiegészítés lehetővé teszi a vízummentes látogatók számára, hogy teljes mértékben hozzájussanak vízummentes jogállásuk előnyeihez, ugyanakkor javítja a schengeni térségbiztonságát. Az utazók egyúttal korai tájékoztatást kapnak a schengeni térségbe való belépésük lehetőségéről, így jobban meg tudják tervezni utazásukat.

A harmadik országokkal folytatott vízumliberalizációs párbeszédek előrehaladása mellett az ETIAS megerősíti a potenciális migrációs és biztonsági kihívások kezelését lehetővé tevő uniós kapacitást, ugyanakkor megkönnyíti a schengeni külső határok átlépését.

2. Hogyan működik majd az ETIAS a gyakorlatban?

Milyen tennivalóik lesznek a vízummentesen utazó személyeknek utazásuk előtt?

Az utazóknak egy külön erre a célra szolgáló weboldalon vagy mobilalkalmazáson keresztül online kérelmet kell kitölteniük. A kérelem kitöltése legfeljebb tíz percet vesz majd igénybe, és az úti okmányon (útlevélen vagy kívül azzal egyenértékű egyéb okmányon) kívül más dokumentumot nem igényel. Amennyiben az érintett (életkorából, írás-olvasási készségeinek szintjéből vagy az információs technológiához való hozzáférésének vagy hozzáértésének hiányából adódóan) nem képes benyújtani a kérelmét, a kérelmet harmadik személy is benyújthatja.

Minden 18 és 70 év közötti kérelmezőnek minden egyes kérelem benyújtásakor 7 EUR összegű díjat kell elektronikus úton befizetnie. Az elektronikus fizetési módok kialakításakor figyelembe veszik a vízummentességet élvező országok technológiai fejlettségét annak érdekében, hogy ne gördítsünk akadályokat a vízummentes harmadik országok azon állampolgárai elé, akik esetleg nem rendelkeznek hozzáféréssel bizonyos fizetési módokhoz.

Az automatikus értékelési eljárás a díj megfizetésének megerősítése után kezdődik. A kérelmezők túlnyomó többsége (várhatóan az esetek több mint 95 %-ában) automatikus jóváhagyást kap, amelyről a fizetést követően perceken belül értesítés érkezik. Amennyiben a lekérdezett adatbázisok bármelyikében találat van, vagy az automatizált eljárás eredménye nem egyértelmű, a kérelmet manuálisan ellenőrzi az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belüli Központi Egység vagy egy tagállami egység. Ez legfeljebb 96 órával hosszabbíthatja meg a vízummentes harmadik ország állampolgárának nyújtandó válaszra rendelkezésre álló időt. Rendkívül kivételes körülmények között további információkat kérhetnek a kérelmezőktől és további eljárási lépésekre lehet szükség, ám a végső döntést minden esetben a kérelem benyújtásától számított négy héten belül meg kell hozni.

A kérelmek mintegy 5 %-a esetében várható találat, 3–4 %-uk valószínűsíthetően pozitív határozatához vezet, miután az ETIAS Központi Egység manuálisan ellenőrzi az adatokat, a fennmaradó 1–2 %-ot pedig továbbítják az ETIAS Nemzeti Egységek részére manuális feldolgozás céljából. A határozatot követően a kérelmezők a választ e-mailben kapják meg, az érvényes utazási engedéllyel vagy pedig az elutasítás indokolásával együtt.

Mi történik, ha valakinek visszautasítják az utazási engedély iránti kérelmét az ETIAS-ban?

Az utazási engedélyre irányuló kérelem elutasítását követően a kérelmezőnek jogában áll jogorvoslatot kérni. A jogorvoslati eljárás a kérelemről szóló határozatot meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti jogának megfelelően kerül lefolytatásra. A kérelmezőt tájékoztatják arról, hogy mely nemzeti hatóság feladata volt az utazási engedély iránti kérelmének feldolgozása és a kérelmére vonatkozó határozat meghozatala, valamint tájékoztatást kap a jogorvoslati kérelem esetén követendő eljárásról. Ha az utazó úgy ítéli meg, hogy tisztességtelenül jártak el vele szemben, joga van a nemzeti hatóságon keresztül jogorvoslatért folyamodni vagy hozzáférést kérni az információkhoz.

Milyen hosszú az ETIAS utazási engedély érvényességi ideje?

Az utazási engedély érvényessége három év lesz (vagy az úti okmány lejárati dátuma).

Milyen kötelezettségek hárulnak a fuvarozókra?

A légi és tengeri fuvarozók, valamint a szárazföldön, távolsági autóbuszokkal csoportokat szállító fuvarozók kötelesek az utasok beszállását megelőzően ellenőrizni az utasok schengeni térségbe való belépéshez szükséges úti okmányait, ezen belül azt is, hogy rendelkeznek-e érvényes ETIAS utazási engedéllyel. A szárazföldön, távolsági autóbuszokkal csoportokat szállító fuvarozókra átmeneti időszak vonatkozik majd, amelynek során nem lesz kötelező ellenőrizniük az érvényes utazási engedély meglétét.

Mi történik majd a határátkelőhelyen?

A schengeni térség határátkelőhelyére érkezést követően a határőr elektronikusan beolvassa az úti okmány adatait, ami elindítja a keresést a különböző adatbázisokban, amely a vízummentesen utazó utasok esetében az ETIAS lekérdezését is magában foglalja. Amennyiben az utazó nem rendelkezik érvényes ETIAS utazási engedéllyel, a határőrök megtagadják a beléptetést, valamint rögzítik az utazó adatait és a beléptetés megtagadását a határregisztrációs rendszerben.

Érvényes utazási engedély esetén a határellenőrzési eljárást követően a schengeni határellenőrzési kódex rendelkezéseinek megfelelően az utazó számára engedélyezhetik a schengeni térségbe való belépést, ha valamennyi beutazási feltétel teljesül, vagy megtagadhatják a beléptetést.

Visszavonható-e az utazási engedély?

Bár az utazási engedély három évig érvényes, megsemmisíthető vagy visszavonható abban az esetben, ha a kiadás feltételei már nem teljesülnek.

3. Az információs hiányosságok megszüntetése és a biztonság fokozása

Miként fogja kezelni az ETIAS a meglévő információs hiányosságokat?

Jelenleg a határőrizeti és bűnüldöző hatóságok kevés információval rendelkeznek az uniós határokat vízummentesen átlépő utazókról. Más a helyzet a schengeni vízummal utazó személyek esetében, akiknek az adatait a határőrök ellenőrizhetik a Vízuminformációs Rendszerben (VIS). Az ETIAS biztosítani fogja, hogy minden látogatót ellenőrizzenek az érkezése előtt, és ezzel megszüntet egy fontos információhiányt. Elősegíti, hogy a vízummentesen utazó személyek uniós határra érkezését megelőzően azonosíthatók legyenek az esetleges biztonsági vagy irreguláris migrációs kockázatok, továbbá megfelelőbben nyomon követhető legyen, hogy ki lépi át az EU határait.

Miként egészíti ki az ETIAS a meglévő határigazgatási és biztonsági információs rendszereket?

A 2016. április 6-i, „Megerősített és intelligens információs rendszerek a határigazgatás és a biztonság szolgálatában” című bizottsági közleményben javasolt interoperabilitási stratégiának megfelelően az ETIAS-t úgy alakították ki, hogy interoperábilis legyen a meglévő rendszerekkel és a jelenleg fejlesztés alatt álló rendszerekkel, például a határregisztrációs rendszerrel (EES).

Amennyiben műszakilag megvalósítható, az ETIAS a lehető legnagyobb mértékben újrahasznosítja majd az EES hardver és szoftver elemeit és kommunikációs infrastruktúráját. Az interoperabilitás egyéb olyan információs rendszerekkel is kialakításra kerül majd, amelyekben az ETIAS rendszernek keresést kell végeznie, mint például a Vízuminformációs Rendszer (VIS), az Europol adatai, a Schengeni Információs Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS).

Mely adatbázisokat ellenőriznek majd az ETIAS révén?

A vízummentes utazók által benyújtott információk ellenőrzése és értékelése során a rendszer automatikusan összevetheti az egyes kérelmeket az alábbiakkal:

-       a meglévő uniós információs rendszerek:

o    a Schengeni Információs Rendszer (SIS),

o    a vízuminformációs rendszer (VIS),

o    Europol adatok,

o   az Eurodac adatbázis,

-       a javasolt jövőbeni uniós információs rendszerek:

o    határregisztrációs rendszer (EES),

-       Interpol adatbázisok:

o    az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisa (SLTD),

o    az Interpol-körözésben megjelölt úti okmányokat tartalmazó adatbázisában (TDAWN),

-       az ETIAS célzott figyelőlista és egyedi kockázati mutatók.

A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó, az EU-n belüli bűnügyi nyilvántartási információk (ECRIS-TCN-k) cseréjére irányuló bizottsági javaslat jóváhagyásáig az ETIAS-nak a jövőben is alkalmasnak kell lennie az ECRIS-TCN-k lekérdezésére.

Miként fogja javítania az ETIAS az uniós polgárok biztonságát?

Az ETIAS a biztonságra, az irreguláris migrációra és a közegészségügyre vonatkozó alapvető információk biztosításával jelentősen hozzájárul majd a meglévő biztonsági információs hiányosságok megszüntetéséhez. Elősegíti, hogy a tagállamok azonosítsák azokat a személyeket, akik kockázatot jelenthetnek, és intézkedéseket hozzanak, mielőtt az érintettek elérnék a schengeni térség külső határait.

Konkrétabban, a rendszer javítani fogja az emberkereskedelem felderítését (különösen kiskorúak esetében), elősegíti a határokon átnyúló bűnözés felszámolását, és általánosságban véve előmozdítja azon személyek azonosítását, akik jelenléte a schengeni térségben belső biztonsági kockázatot jelenthet. Az ETIAS-ban tárolt adatok az alapvető jogok és az adatvédelem tiszteletben tartása mellett hozzáférhetővé tehetők a nemzeti bűnüldöző hatóságok és az Europol számára is, ha ez terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez vagy kivizsgálásához szükséges.

Miként biztosítja és garantálja majd az ETIAS az alapvető jogok és az adatvédelem tiszteletben tartását?

A Bizottság javaslata teljes mértékben megfelel az Alapjogi Chartának és tartalmaz minden megfelelő biztosítékot, szavatolva, hogy a legmagasabb adatvédelmi normáknak megfelelően fejlesszék ki az ETIAS-t, különösen a szigorúan korlátozott adathozzáférés tekintetében. A javaslat az egyének számára biztosítja a jogorvoslathoz való jogot (különösen ami a bírósági jogorvoslatot illeti), valamint rendelkezik az adatfeldolgozási műveletek független hatóságok általi felügyeletéről.

Az ETIAS rendszerben rögzített személyes adatokat csak addig fogják megőrizni, amíg ez a rendszer céljai érdekében szükséges. Az adatokat az alábbi időtartamokra kell tárolni:

– az utazási engedély érvényességi ideje, vagy

– az utazási engedély elutasításáról, visszavonásáról vagy megsemmisítéséről szóló utolsó határozattól számított öt év.

Az adatok az utazási engedély érvényességének lejártát követően legfeljebb további három évig tárolhatók, ha a kérelmező szabadon és kifejezetten hozzájárulását adta adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez. Az adatmegőrzési időszak lejártát követően a kérelemfájlt és a személyes adatokat automatikusan törlik az ETIAS Központi Rendszerből.

A tagállami bűnüldöző hatóságok és az Europol szigorúan meghatározott feltételek mellett hozzáférhetnek az ETIAS-hoz a terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása érdekében. A kijelölt hatóságok és az Europol kizárólag akkor kérhetnek hozzáférést az ETIAS rendszerhez, ha alapos okkal feltételezik, hogy ez érdemben segíti majd őket feladataik ellátásában.

4. Az ETIAS felépítése és fejlesztése

Miként fogják kialakítani az ETIAS felépítését?

Az ETIAS az ETIAS Információs Rendszerből, az ETIAS Központi Egységből és az ETIAS Nemzeti Egységekből áll majd.

Az ETIAS Információs Rendszert a következők alkotják:

  • a kérelmek feldolgozására szolgáló Központi Rendszer;
  • az egyes tagállamok saját nemzeti egységes interfésze, amely összekapcsolja a Központi Rendszert és a nemzeti infrastruktúrákat;
  • a Központi Rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti biztonságos kommunikációs infrastruktúra;
  • egy nyilvánosan elérhető honlap és egy mobil eszközökhöz használatos mobil alkalmazás;
  • e-mail-szolgáltatás, valamint a kérelmezők rendelkezésre álló több eszköz, mint például a felhasználóifiók-szolgáltatás, a státuszlekérdező eszköz, az általános időszakon túli adatmegőrzés jóváhagyásának megadására vagy visszavonására szolgáló eszköz.

Az ETIAS Központi Egységet az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül fogják létrehozni és igazgatni, és annak jogi és politikai kerete részét fogja képezni. Az ETIAS Központi Egység a hét minden napján, napi 24 órában fog működni, és négy központi feladatot fog ellátni:

  • annak biztosítása, hogy a kérelemfájlokban tárolt adatok, valamint a rögzített adatok pontosak és naprakészek;
  • ha szükséges, az utazási engedély iránti kérelmek ellenőrzése a kérelmező személyazonossága tekintetében, olyan esetekben, amikor valamely automatikus folyamat találatot eredményez;
  • az ETIAS átvilágítási szabályok egyedi kockázati mutatóinak meghatározása, vizsgálata, végrehajtása, értékelése és felülvizsgálata;
  • a kérelmek kezelésére és az ETIAS átvilágítási szabályainak végrehajtására vonatkozó rendszeres ellenőrzések elvégzése, különös tekintettel azoknak az alapvető jogokra, a magánélet védelmére vonatkozó szabályokra és az adatok védelmére gyakorolt hatására.

ETIAS Nemzeti Egységek jönnek létre az egyes tagállamokban. Ezek elsődleges feladata a kockázatértékelések elvégzése, valamint az automatikus kérelmi eljárás során elutasított utazási engedély iránti kérelmek elbírálása lesz. A Nemzeti Egységek emellett tájékoztatást nyújtanak a kérelmezőknek a jogorvoslat esetén követendő eljárásról.

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül létrehozott ETIAS Átvilágítási Testület tanácsadói funkciót tölt be, továbbá kikérik majd a véleményét a kockázati mutatók meghatározásáról, értékeléséről és felülvizsgálatáról, valamint az ETIAS figyelőlista végrehajtásáról. A Testület az egyes ETIAS nemzeti egységek, az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség egy-egy képviselőjéből áll.

Az Alapjogi Orientációs Testület az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az európai adatvédelmi biztos, az Európai Adatvédelmi Testület és az Alapjogi Ügynökség képviselőiből álló független tanácsadó testületként jön létre. Értékeli majd a kérelmek kezelésének és az átvilágítási szabályoknak az alapvető jogokra gyakorolt hatását, és iránymutatást nyújt az ETIAS vizsgálatokért felelős bizottság számára.

Mi az ETIAS figyelőlista?

A kérelmezők által ETIAS rendszerben kérelmezett utazási engedély kapcsán szolgáltatott információk összevetésre kerülnek a különböző uniós adatbázisokkal, így az ETIAS figyelőlistával.

A figyelőlista olyan személyekkel kapcsolatos adatokból áll majd, akiket egy bűncselekmény elkövetésével vagy abban való részvétellel gyanúsítanak, illetve akikkel kapcsolatban tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy terrorista vagy egyéb súlyos bűncselekményt fognak elkövetni. A figyelőlistát a tagállamok és az Europol által szolgáltatott információk alapján fogják összeállítani.

Mi lesz az Europol szerepe?

Az Europol uniós biztonsági információs csomópontként abban az egyedülálló helyzetben van, hogy össze tud kapcsolni olyan információkat, amelyek nem állnak az egyes tagállamok rendelkezésére vagy nem szerepelnek más uniós adatbázisokban. A tagállamokkal együtt adatokat vesz fel az ETIAS figyelőlistára, és felelős lesz a felvett adatok naprakészen tartásáért.

Az ETIAS Nemzeti Egységek egyeztetni fognak az Europollal az ETIAS rendszerben zajló automatikus adatfeldolgozás folyamán az Europol birtokában lévő adatokkal szemben előforduló találatok nyomon követése során. Az Ügynökség részt fog venni az ETIAS átvilágítási szabályok meghatározásában is.

Mi lesz az eu-LISA szerepe?

Az eu-LISA, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség kifejleszti az ETIAS Információs Rendszert, és gondoskodik annak műszaki irányításáról. Többek között az Ügynökség felelős az ETIAS-kérelmekre vonatkozó nyilvános weboldal és mobilalkalmazás létrehozásáért, ahol a kérelmezők például ellenőrizhetik kérelmük státuszát.

Mennyibe kerül az ETIAS rendszer kifejlesztése?

Az ETIAS a lehető leghatékonyabb kialakítás érdekében a meglévő információs rendszerekre fog épülni, és szinkronban lesz a még kifejlesztendő rendszerekkel, pl. a határregisztrációs rendszerrel (EES). A határregisztrációs rendszer és az ETIAS kidolgozását és végrehajtását együttesen és párhuzamosan kell végezni, ami jelentős megtakarításokat fog biztosítani a létrehozási és az üzemeltetési költségek tekintetében.

Az ETIAS kifejlesztésének becsült költsége 212,1 millió EUR, az átlagos éves üzemeltetési költsége pedig 85 millió EUR. Az ETIAS pénzügyileg önfenntartó lesz, mivel a díjbevételek fedezni fogják az éves üzemeltetési költségeket.

Mi az ETIAS területi hatálya?

Az ETIAS-t azokra a tagállamokra kell majd alkalmazni, amelyek a schengeni térség részét képezik, beleértve azokat is, amelyek még nem teljes mértékben alkalmazzák a schengeni vívmányokat, pl. Horvátország, Ciprus, Bulgária és Románia.

Mikor készül el az ETIAS?

Az ETIAS várhatóan három év fejlesztés után, vagyis 2021 elején kezdi meg működését.

 

 

 

MEMO/18/4362

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar