Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Sikkerhedsunionen: Et EU-system for rejseinformation og rejsetilladelser - spørgsmål og svar

Strasbourg, den 5. juli 2018

.

1. Hvad er ETIAS?

Hvad er EU-systemet for rejseinformation og rejsetilladelser (ETIAS)?

Kommissionen foreslog i november 2016 at oprette ETIAS, et EU-system for rejseinformation og rejsetilladelser, for at øge sikkerhedskontrollen af personer, der rejser visumfrit til EU, hvilket på nuværende tidspunkt gælder statsborgere fra over 60 lande (se hele listen her).

ETIAS bliver et automatiseret IT-system til identifikation af de potentielle sikkerhedsrisici eller risici for irregulær migration, der udgøres af visumfritagne rejsende, som indrejser i Schengenområdet. Systemet vil samtidig lette grænseovergangen for det store flertal af rejsende, der ikke udgør sådanne risici. Alle tredjelandsstatsborgere, der ikke behøver et visum for at indrejse i Schengenområdet, vil inden deres rejse skulle ansøge om en rejsetilladelse via ETIAS-systemet. De oplysninger, der samles gennem ETIAS, vil gøre det muligt at foretage forudgående kontrol af eventuelle sikkerhedsrisici eller risici for irregulær migration, i fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og principperne om databeskyttelse.

Når en onlineansøgning er blevet udfyldt, vil systemet foretage kontrol af oplysningerne i EU's informationssystemer for grænser og sikkerhed, og der vil i langt de fleste tilfælde blive udstedt en rejsetilladelse inden for få minutter. ETIAS-rejsetilladelsen vil være en obligatorisk forudsætning for indrejse i Schengenområdet, og vil sammen med rejsedokumenterne blive kontrolleret af grænsevagter ved EU-grænsen. Denne forudgående kontrol af visumfritagne tredjelandsstatsborgere vil lette grænsekontrollen, skabe mindre bureaukrati og færre forsinkelser for de rejsende, der ankommer ved EU's grænser, sikre en koordineret og harmoniseret risikovurdering af tredjelandsstatsborgere samt reducere antallet af nægtelser af indrejse ved grænseovergangsstederne betydeligt.

Hvad er forskellen på et Schengenvisum og en ETIAS-rejsetilladelse?

En ETIAS-rejsetilladelse er ikke et visum. Statsborgere fra lande, der er omfattet af visumliberalisering, vil fortsat kunne rejse til EU uden visum, men vil blot være forpligtede til at opnå rejsetilladelse via ETIAS forud for deres rejse. ETIAS bliver et enkelt, hurtigt og brugervenligt system, der i over 95 % af tilfælde vil give et positivt svar inden for få minutter.

ETIAS-rejsetilladelsen er ikke en genindførelse af visumlignende krav - det er ikke nødvendigt at indgive ansøgningen på et konsulat, der indsamles ingen biometriske data, og der indhentes betydeligt færre oplysninger, end der gør i forbindelse med en visumansøgningsprocedure. Hvor en Schengenvisumprocedure generelt tager op til 15 dage og i visse tilfælde kan blive forlænget til op mod 30 eller 60 dage, tager en online ETIAS-ansøgning kun et par minutter at udfylde. En ETIAS-rejsetilladelse er gyldig i tre år, hvilket er betydeligt længere end gyldigheden af et Schengenvisum, og en ETIAS-rejsetilladelse er gyldig for et ubegrænset antal indrejser.

ETIAS-rejsetilladelsen vil være et nødvendigt men ubetydeligt proceduremæssigt skridt for alle visumfritagne rejsende, som vil resultere i, at disse rejsende undgår bureaukrati og forsinkelser, når de præsenterer sig ved grænsen. ETIAS-systemet vil respektere deres visumfri status til fulde, lette grænsepassagen ved Schengenområdets ydre grænser og gøre det muligt for visumfritagne rejsende fuldt ud at nyde godt af deres status.

Hvilken indvirkning har ETIAS på den fælles visumpolitik?

Visumliberaliseringen er et vigtigt redskab når det kommer til at indgå partnerskaber med tredjelande og gøre EU mere tiltrækkende for forretningsfolk og turister. Obligatorisk forudgående kontrol og vurdering via ETIAS af de potentielle sikkerhedsrisici eller risici for irregulær migration, der udgøres af visumfritagne rejsende, samtidig med, at disse rejsendes visumfri status fuldt ud respekteres, vil bidrage til at bevare og supplere de gode resultater af EU's visumliberaliseringspolitik. Tilføjelsen af dette ekstra lag oplysninger og risikovurdering vil betyde, at de rejsende fuldt ud vil kunne udnytte deres visumfri status, og det vil samtidig øge sikkerheden inden for Schengenområdet. De rejsende vil endvidere tidligt kunne få tilsagn om, hvorvidt de kan indrejse i Schengenområdet, hvilket vil gøre det lettere for dem at planlægge deres besøg.

EU's dialoger med tredjelande om visumliberalisering skrider fortsat frem, og ETIAS vil styrke EU's evne til at vurdere og forvalte de potentielle migrations- og sikkerhedsmæssige risici og samtidig lette grænsepassagen ved Schengenområdets ydre grænser.

2. Hvordan fungerer ETIAS i praksis?

Hvad skal visumfritagne rejsende gøre inden deres rejse?

Den rejsende skal udfylde en onlineansøgning via et dedikeret websted eller en mobilapp. Det burde ikke tage mere end 10 minutter at udfylde ansøgningen, og ingen anden form for dokumentation end et rejsedokument (pas eller andet tilsvarende dokument) burde være nødvendig. I tilfælde, hvor en rejsende ikke kan anvende onlineansøgningen (f.eks. på grund af alder, læsefærdigheder, adgang til og viden om informationsteknologi), kan ansøgningen indgives af en tredjepart.

Alle ansøgere på mellem 18 og 70 år vil på elektronisk vis skulle betale et gebyr på 7 EUR pr. ansøgning. De elektroniske betalingsmåder vil tage højde for de teknologiske fremskridt i visumfri lande for ikke at lægge hindringer i vejen for tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt, men som måske ikke har adgang til bestemte betalingsmåder.

Den automatiserede vurderingsprocedure vil gå i gang, efter at afgiftsopkrævningen er bekræftet. Langt størstedelen af ansøgere (en forventet 95 % af alle tilfælde) vil inden for få minutter efter betaling modtage et positivt svar. Hvis der er et hit i en af de konsulterede databaser, eller hvis der som følge af den automatiserede vurderingsprocedure endnu ikke er truffet afgørelse om svaret, vil den centrale ETIAS-enhed under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning eller en national ETIAS-enhed behandle ansøgningen manuelt. Dette kan forlænge svartiden for visumfritagne tredjelandsstatsborgere med op til 96 timer. I ganske særlige tilfælde kan ansøgere blive anmodet om yderligere oplysninger, og yderligere proceduremæssige skridt kan vise sig at være nødvendige, men der skal under alle omstændigheder træffes en endelig afgørelse inden fire uger efter modtagelsen af ansøgningen.

Af de ca. 5 % af ansøgere, hvis ansøgning giver et hit, forventes 3-4 % at modtage et svar efter at den centrale ETIAS-enhed har kontrolleret oplysningerne, og kun 1-2 % af disse ansøgninger forventes at blive videresendt til en national ETIAS-enhed til manuel behandling. Ansøgerne vil efter afgørelsen modtage en e-mail med en gyldig rejsetilladelse eller en begrundelse for afslaget.

Hvad sker der, hvis en person nægtes rejsetilladelse fra ETIAS?

Hvis rejsetilladelsen nægtes, har ansøgeren ret til at klage. Klagesager føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Ansøgeren vil blive underrettet om, hvilken national myndighed der er ansvarlig for behandlingen og afgørelsen om rejsetilladelsen, og få oplysninger om den procedure, der skal følges i tilfælde af klage. Hvis en rejsende finder, at han/hun ikke har fået en retfærdig behandling, har pågældende endvidere ret til at indgive en klage eller anmode om adgang til oplysningerne gennem den nationale myndighed.

Hvor længe er en ETIAS-rejsetilladelse gyldig?

En ETIAS-rejsetilladelse er gyldig i tre år (eller indtil rejsedokumentet udløber).

Hvad er forpligtelserne for transportvirksomheder?

Før de rejsendes ombordstigning vil luft- og søtransportvirksomheder og virksomheder, der transporterer grupper til lands i busser, have pligt til at kontrollere status af de rejsedokumenter, der er nødvendige for at indrejse på Schengenområdet, heriblandt kravet om at rejsende skal være i besiddelse af en gyldig ETIAS-rejsetilladelse. Der vil blive indført en overgangsperiode for transportvirksomheder, der transporterer grupper til lands i busser, hvor det ikke vil være obligatorisk for virksomheden at kontrollere, om de rejsende er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse.

Hvad sker der ved grænseovergangsstedet?

Ved ankomst til Schengenområdets grænseovergangssted vil grænsevagten elektronisk aflæse oplysningerne på rejsedokumentet og dermed udløse en søgning i de forskellige databaser, herunder en søgning i ETIAS for visumfritagne rejsende. Hvis der ikke kan fremvises en gyldig ETIAS-rejsetilladelse, vil grænsevagten nægte indrejse og registrere den rejsende og nægtelsen af indrejse i ind- og udrejsesystemet.

Hvis der foreligger en gyldig rejsetilladelse vil grænsekontrollen blive gennemført, og den rejsende vil i givet fald få tilladelse til at indrejse i Schengenområdet, såfremt alle indrejsebetingelser er opfyldt, eller nægtes adgang på de betingelser, der er fastsat i Schengengrænsekodeksen.

Kan en rejsetilladelse blive inddraget?

Selv om en rejsetilladelse er gyldig i 3 år, kan den annulleres eller inddrages, hvis betingelserne for dens udstedelse ikke længere er opfyldt.

3. Brobygning over informationshuller og øget sikkerhed

Hvordan vil ETIAS afhjælpe problemet med eksisterende informationshuller?

Grænse- og retshåndhævelsesmyndighederne har på nuværende tidspunkt meget få oplysninger om de visumfritagne rejsende, der krydser EU's grænser. Det er ikke tilfældet for personer, der rejser med et Schengenvisum, og hvis oplysninger grænsevagterne kan krydschecke i visuminformationssystemet (VIS). ETIAS vil ved at sikre, at alle rejsende kontrolleres før ankomst, lukke et væsentligt informationshul. Det vil bidrage til at identificere de potentielle sikkerhedsrisici eller risici for irregulær migration, der udgøres af visumfritagede rejsende, inden disse rejsende ankommer til EU's grænser, og vil sikre en bedre overvågning af, hvem der krydser EU's grænser.

Hvordan supplerer ETIAS de eksisterende informationssystemer for grænser og sikkerhed?

I tråd med den interoperabilitetsstrategi, der blev foreslået i meddelelsen af 6. april 2016 om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed, er ETIAS-systemet udformet til at være kompatibelt med de eksisterende systemer og med systemer, der er under udvikling, såsom ind- og udrejsesystemet (EES).

I det omfang, det overhovedet er muligt og teknisk gennemførligt, vil ETIAS genbruge hardware- og softwarekomponenter fra ind- og udrejsesystemet og dets kommunikationsinfrastruktur. Der vil også blive sikret interoperabilitet med andre informationssystemer, som ETIAS skal konsultere, f.eks. VIS, Europoloplysninger, Schengeninformationssystemet (SIS), Eurodac og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS).

Hvilke databaser vil blive kontrolleret af ETIAS?

I forbindelse med verifikation og vurdering af de oplysninger, der er indgivet af visumfritagne rejsende, sammenholder systemet automatisk hver ansøgning med oplysningerne i:

-       EU's eksisterende informationssystemer:

o    Schengeninformationssystemet (SIS)

o    visuminformationssystemet (VIS)

o    Europoloplysninger

o    Eurodac

-       foreslåede fremtidige EU-informationssystemer:

o    ind- og udrejsesystemet (EES)

-       INTERPOL's databaser:

o    INTERPOL's database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD)

o    INTERPOL's database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN)

-       en særlig ETIAS-overvågningsliste og specifikke risikoindikatorer.

I afventning af godkendelse af Kommissionens forslag om udveksling af oplysninger om strafferegistre for tredjelandsstatsborgere i EU (ECRIS-TCNs) bør ETIAS i fremtiden også kunne søge i ECRIS-TCN-systemet.

På hvilke måder vil ETIAS forbedre EU-borgernes sikkerhed?

ETIAS vil ved at give adgang til vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed, irregulær migration og folkesundhed bidrage til at lukke de eksisterende sikkerhedsinformationshuller. Det vil hjælpe medlemsstaternes myndigheder med at identificere personer, der kunne udgøre en risiko, og træffe foranstaltninger inden disse personer ankommer ved Schengenområdets ydre grænser.

Systemet vil især bidrage til bedre opsporing af menneskehandel (især for så vidt angår mindreårige) og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og vil mere generelt bidrage til at forbedre identifikation af personer, hvis tilstedeværelse i Schengenområdet kunne udgøre en intern sikkerhedstrussel. De oplysninger, der lagres i ETIAS, kan under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og principperne om databeskyttelse blive gjort tilgængelige for medlemsstaternes retshåndhævelsesmyndigheder og Europol, såfremt det er nødvendigt for at forebygge, afsløre og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

Hvordan vil ETIAS sikre og garantere fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og principperne om databeskyttelse?

Kommissionens forslag overholder fuldt ud chartret om grundlæggende rettigheder, og det indeholder alle de fornødne garantier, der sikrer, at ETIAS udvikles i overensstemmelse med de højeste databeskyttelsesstandarder, navnlig for så vidt angår strengt begrænset adgang til data. Forslaget indeholder også regler om den enkeltes ret til klageadgang, navnlig retten til domstolsprøvelse og uafhængige offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysningerne.

De personoplysninger, der registreres i ETIAS, bliver ikke lagret længere end nødvendigt ud fra hensynet til formålene hermed. Oplysningerne lagres i:

- rejsetilladelsens gyldighedsperiode, eller

- fem år efter den seneste afgørelse om at give afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse eller om at inddrage eller annullere en rejsetilladelse.

Oplysningerne kan lagres i en yderligere periode på højst tre år efter udløbet af rejsetilladelsens gyldighedsperiode, hvis ansøgeren frit og udtrykkeligt giver sit samtykke dertil. Efter udløbet af lagringsperioden slettes ansøgningsfilen og personoplysningerne automatisk fra det centrale ETIAS-system.

Medlemsstaternes retshåndhævelsesmyndigheder og Europol gives på klart definerede betingelser adgang til ETIAS med henblik på at forebygge, afsløre og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger. De udpegede myndigheder og Europol må således kun anmode om adgang til ETIAS, når de har rimelig grund til at tro, at en sådan adgang vil kunne tilvejebringe oplysninger, der i væsentlig grad vil kunne hjælpe dem i at udføre deres opgaver.

4. Struktur for og udvikling af ETIAS

Hvordan vil ETIAS blive struktureret?

ETIAS vil bestå af ETIAS-informationssystemet, den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder.

ETIAS-informationssystemet vil omfatte:

  • et centralt system til behandling af ansøgninger
  • en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat, der forbinder det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer
  • en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader
  • et offentligt websted og en mobilapp til mobilenheder
  • en e-mailtjeneste samt en række værktøjer til ansøgere, såsom en kontotjeneste, et kontrolværktøj og et samtykkeværktøj, så ansøgere kan give eller tilbagetrække samtykke til datalagring ud over den almindelige frist.

Den centrale ETIAS-enhed vil blive oprettet og forvaltet inden for rammerne af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og vil indgå i dets retlige og politiske ramme. Den centrale ETIAS-enhed, som er i drift 24/7, vil have fire centrale opgaver:

  • sikre, at oplysninger, der lagres i ansøgningsfilerne og registreres, er korrekte og ajourførte
  • om nødvendigt kontrollere ansøgningerne om rejsetilladelse for at fjerne enhver usikkerhed om ansøgerens identitet i tilfælde af hit under den automatiserede behandlingsproces
  • definere, teste, gennemføre, evaluere og revidere specifikke risikoindikatorer i ETIAS-screeningreglerne
  • foretage regelmæssige revisioner vedrørende forvaltningen af ansøgninger og gennemførelsen af ETIAS-screeningreglerne, navnlig hvad angår deres virkning på de grundlæggende rettigheder, beskyttelsen af privatlivets fred og databeskyttelsen.

De nationale ETIAS-enheder vil blive oprettet i hver medlemsstat og væsentligst have til opgave at foretage risikovurderingen og træffe afgørelse om rejsetilladelser for ansøgninger, som er blevet afvist i den automatiserede behandlingsproces. De nationale ETIAS-enheder informerer desuden ansøgerne om de procedurer, der skal følges i tilfælde af en klage.

Der vil inden for rammerne af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning blive etableret et ETIAS-screeningråd, som vil have en rådgivende funktion og vil blive hørt for så vidt angår definition, evaluering og revision af risikoindikatorerne samt gennemførelse af ETIAS-overvågningslisten. Screeningrådet vil bestå af en repræsentant for hver af de nationale ETIAS-enheder, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

Et råd for rådgivning om grundlæggende rettigheder bestående af repræsentanter fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS), Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder vil fungere som uafhængigt rådgivende organ. Det vil vurdere virkningen af behandlingen af ansøgninger og af screeningreglerne på de grundlæggende rettigheder samt give ETIAS-screeningrådet vejledning.

Hvad er ETIAS-overvågningslisten?

De oplysninger, som ansøgere om en ETIAS-rejsetilladelse indgiver, vil blive krydstjekket i forhold til forskellige EU-databaser, herunder ETIAS-overvågningslisten.

Overvågningslisten vil bestå af oplysninger vedrørende personer, der er mistænkt for at have begået eller deltaget i en alvorlig strafbar handling eller personer, om hvem der er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at de vil begå en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling. Overvågningslisten vil blive oprettet på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og Europol.

Hvad vil Europols rolle være?

I og med, at det er knudepunktet for sikkerhedsoplysninger i EU, er Europol i en unik position, når det gælder om at kombinere oplysninger, der ikke er til rådighed for de enkelte medlemsstater eller i andre EU-databaser. Det vil i samarbejde med medlemsstaterne indlæse data i ETIAS-overvågningslisten og være ansvarligt for at holde de indtastede oplysninger ajour.

De nationale ETIAS-enheder vil konsultere Europol i forbindelse med opfølgningen på hits, der på baggrund af oplysninger fra Europol fremkommer under den automatiserede behandling i ETIAS. Agenturet vil også være involveret i fastsættelsen af ETIAS-screeningreglerne.

Hvad vil eu-LISAs rolle være?

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (Eu-Lisa) vil udvikle ETIAS-informationssystemet og sikre den tekniske forvaltning heraf. Agenturet vil blandt andet have ansvaret for at etablere et offentligt websted og en mobilapp til ETIAS-ansøgninger, hvor ansøgerne f.eks. kan tjekke status for deres ansøgning.

Hvor meget vil det koste at udvikle ETIAS?

For at det skal være så effektivt som muligt vil ETIAS blive udviklet på grundlag af de eksisterende systemer og i overensstemmelse med de systemer, der er under udvikling, såsom ind- og udrejsesystemet (EES). Udviklingen og gennemførelsen af henholdsvis EES og ETIAS bør foregå sideløbende, da det vil sikre betydelige besparelser i forhold til både oprettelse og drift.

Omkostningerne til udvikling af ETIAS-systemet anslås til 212,1 mio. EUR, og de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger til 85 mio. EUR. ETIAS vil være finansielt selvkørende, da de årlige driftsomkostninger dækkes af gebyrindtægter.

Hvad er det geografiske anvendelsesområde for ETIAS?

ETIAS-lovgivningen vil finde anvendelse i de medlemsstater, der er del af Schengenområdet, herunder de medlemsstater, som endnu ikke anvender Schengenreglerne fuldt ud, dvs. Kroatien, Cypern, Bulgarien og Rumænien.

Hvornår vil ETIAS være klar?

ETIAS forventes at være operationelt efter tre års udviklingsarbejde, dvs. primo 2021.

 

 

 

MEMO/18/4362

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar