Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Bezpečnostní unie: evropský systém pro cestovní informace a povolení – otázky a odpovědi

Štrasburk 5. července 2018

.

1. Co je to ETIAS?

Co je evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)?

V listopadu 2016 Komise navrhla zřídit evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) s cílem zlepšit bezpečnostní kontroly osob, které mohou v rámci bezvízového styku cestovat do EU. V současnosti se jedná o občany více než 60 zemí (úplný seznam viz zde).

ETIAS bude automatizovaný informační systém vytvořený pro účely identifikace bezpečnostních rizik či rizik nelegální migrace, která mohou představovat návštěvníci cestující do schengenského prostoru bez vízové povinnosti. Zároveň tento systém umožní jednoduché překračování hranic naprosté většině cestujících, kteří žádnou takovou hrozbu nepředstavují. Všichni státní příslušníci třetích zemí, kteří k cestě do schengenského prostoru nepotřebují vízum, budou muset ještě před odjezdem požádat v systému ETIAS o cestovní povolení. Informace shromážděné prostřednictvím systému umožní při plném dodržování základních práv a zásad ochrany údajů předběžné ověření potenciálních rizik z hlediska bezpečnosti nebo nelegální migrace.

Po vyplnění online formuláře žádosti provede systém kontroly v informačních systémech EU pro ochranu hranic a bezpečnost a v naprosté většině případů vydá do několika minut cestovní povolení. Cestovní povolení ETIAS bude nutnou podmínkou pro vstup do schengenského prostoru a pohraniční stráž je bude kontrolovat spolu s cestovními doklady při překračování hranice EU. Toto předběžné ověřování státních příslušníků třetích zemí bez vízové povinnosti zjednoduší hraniční kontroly, omezí byrokracii a zkrátí čekání cestujících na hranici. Dále zajistí koordinované a harmonizované posouzení státních příslušníků třetích zemí z hlediska případných rizik a podstatně sníží počet případů odepření vstupu na hraničních přechodech.

Jaký je rozdíl mezi schengenským vízem a cestovním povolením ETIAS?

Povolení udělené v systému ETIAS není vízum. Občané zemí s bezvízovým stykem nebudou k cestě do EU nadále potřebovat vízum, jen musí před cestou získat prostřednictvím tohoto systému cestovní povolení. ETIAS bude jednoduchý, rychlý a uživatelsky přívětivý systém, který ve více než 95 % případů vydá do několika minut kladnou odpověď.

Cestovní povolení ETIAS neznamená obnovení vízových povinností. Není třeba žádat o povolení přímo na konzulátě, nesbírají se biometrické údaje a shromažďuje se výrazně méně informací než při vízovém řízení. Vyřízení schengenského víza může obecně trvat až 15 dní a v některých případech až 30 nebo 60 dní, ale vyplnění žádosti v online systému ETIAS zabere jen pár minut. Povolení bude platit tři roky, tj. podstatně déle než schengenské vízum, pro neomezený počet vstupů.

Cestovní povolení ETIAS bude nezbytný, malý procedurální krok pro všechny osoby cestující bez vízové povinnosti, který umožní vyhnout se byrokratickým postupům a prodlevám při kontrole na hranici. Systém bude tento bezvízový status plně respektovat, usnadní překračování vnějších hranic schengenského prostoru a umožní návštěvníkům bez vízové povinnosti plně využívat všech výhod.

Co bude systém ETIAS znamenat z hlediska společné vízové politiky?

Vízová liberalizace se ukázala být důležitým nástrojem k budování partnerství s třetími zeměmi a ke zvyšování atraktivity EU pro obchod a cestovní ruch. Povinné předběžné ověřování cestujících bez vízové povinnosti a posuzování rizik, která by mohli představovat s ohledem na bezpečnost a nelegální migraci, v systému ETIAS při plném respektování jejich bezvízového statusu pomůže zachovat úspěšnou unijní politiku vízové liberalizace a bude představovat její další prvek. Pokud se doplní tato vrstva informací a provede se posouzení rizik, návštěvníci bez vízové povinnosti budou moci plně využívat svého bezvízového statusu a zároveň se zvýší bezpečnost schengenského prostoru. Cestující se navíc rychle dozvědí, zda mohou do schengenského prostoru vstoupit, což jim umožní návštěvu lépe naplánovat.

S tím, jak pokračují dialogy o uvolnění vízového režimu s třetími zeměmi, ETIAS zlepší schopnost EU posuzovat a zvládat potenciální migrační a bezpečnostní rizika a zároveň usnadní překračování vnějších schengenských hranic.

2. Jak bude systém ETIAS fungovat v praxi?

Co musí cestující s bezvízovým statusem udělat před cestou?

Cestující musí vyplnit online žádost na speciálních internetových stránkách nebo v aplikaci pro mobilní zařízení. Podání žádosti by nemělo zabrat více než 10 minut a bude vyžadovat pouze cestovní doklad (pas nebo jiný rovnocenný dokument). Nezvládne-li to žadatel sám (např. z důvodu věku, úrovně gramotnosti, přístupu k informačním technologiím a neschopnosti tyto technologie používat), může za něj žádost podat někdo jiný.

Od všech žadatelů ve věku 18 až 70 let bude požadováno elektronické zaplacení poplatku 7 eur za jednu žádost. Elektronické platební metody zohlední technologický vývoj v třetích zemích s bezvízovým stykem, aby nevznikaly překážky pro jejich občany, kteří nemusí mít přístup k určitým metodám platby.

Poté, co bylo zaplacení poplatku potvrzeno, bude zahájen automatizovaný proces posuzování. Převážná většina žadatelů (podle předpokladů více než 95 % případů) získá automatické povolení, které bude zasláno během několika minut po platbě. Budou-li se zadané údaje shodovat s údaji v prohledávaných databázích nebo bude-li výsledek automatizovaného zpracování nerozhodný, zpracuje žádost manuálně ústřední jednotka při Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž či jednotka členského státu. Doba odpovědi se tak může prodloužit až na 96 hodin. Za velmi výjimečných okolností může být žadatel požádán o další informace a mohou být nutné další procesní úkony, ve všech případech je konečné rozhodnutí vydáno do čtyř týdnů od podání žádosti.

Z přibližně 5 % žádostí, u nichž bude nalezena shoda, odhadem 3 až 4 % obdrží po prověření ústřední jednotkou ETIAS kladnou odpověď a zbývající 1 až 2 % budou postoupena národním jednotkám ETIAS k manuálnímu zpracování. Po vydání rozhodnutí žadatelé obdrží e-mailem odpověď s uvedením platného cestovního povolení nebo důvodu zamítnutí.

Co se stane, když bude cestovní povolení ze systému ETIAS zamítnuto?

Je-li cestovní povolení zamítnuto, má žadatel vždy právo na odvolání. Řízení o opravném prostředku lze zahájit v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s právem tohoto členského státu. Žadatel bude informován o tom, který vnitrostátní orgán je odpovědný za zpracování žádosti a rozhodnutí o jeho cestovním povolení, a rovněž o postupu, kterým je třeba se řídit v případě opravného prostředku. Bude-li považovat vyřizování za nespravedlivé, má právo požadovat nápravu nebo přístup k těmto informacím prostřednictvím vnitrostátního orgánu.

Jaká je platnost cestovního povolení ETIAS?

Platnost cestovního povolení bude činit tři roky (nebo do skončení platnosti cestovního dokladu).

Jaké povinnosti budou mít dopravci?

Před nástupem do dopravního prostředku budou mít letečtí a námořní dopravci a rovněž dopravci přepravující skupiny cestujících po souši v dálkových autobusech povinnost ověřit, zda cestující mají doklady požadované pro vstup do schengenského prostoru, včetně platného cestovního povolení ETIAS. Pro dopravce přepravující skupiny cestujících po souši v dálkových autobusech bude stanoveno přechodné období, kdy nebudou muset kontrolovat, zda cestující toto platné cestovní povolení mají.

Jak to bude vypadat na hraničním přechodu?

Po příjezdu na hraniční přechod schengenského prostoru příslušník pohraniční stráže elektronicky načte údaje z cestovního dokladu, čímž se zahájí vyhledávání v různých databázích. U cestujících bez vízové povinnosti to bude zahrnovat i vyhledávání v systému ETIAS. Bez platného cestovního povolení ETIAS pohraniční stráž odepře vstup a vloží záznam o cestujícím a odepření vstupu do Systému vstupu/výstupu.

S platným cestovním povolením bude provedena hraniční kontrola a cestujícímu může být vstup do schengenského prostoru povolen, jestliže splní veškeré podmínky vstupu, anebo zamítnut, jak je stanoveno v schengenském hraničním kodexu.

Lze cestovní povolení zrušit?

Přestože cestovní povolení platí 3 roky, může být zrušeno nebo prohlášeno za neplatné, pokud podmínky pro jeho udělení již nejsou splněny.

3. Odstranění informačních nedostatků a zvýšení bezpečnosti

Jak pomůže systém ETIAS odstranit stávající informační nedostatky?

V současné době mají pohraniční a donucovací orgány jen málo informací o cestujících, kteří v rámci bezvízového styku překračují hranice EU. Nejedná se však o držitele schengenského víza, protože jejich údaje může pohraniční stráž kontrolovat ve Vízovém informačním systému (VIS). Zajištěním toho, že všichni návštěvníci budou zkontrolováni ještě před příjezdem, odstraní systém ETIAS důležitý informační nedostatek. Systém pomůže identifikovat možná rizika z hlediska bezpečnosti nebo nelegální migrace ještě předtím, než žadatelé ze zemí s bezvízovým stykem dorazí na hranice EU, a umožní lépe sledovat, kdo hranice EU překračuje.

Jak systém ETIAS doplňuje stávající informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost?

V souladu se strategií interoperability, která byla navržena ve sdělení „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ ze dne 6. dubna 2016, je systém ETIAS koncipován tak, aby byl propojitelný se systémy, které již fungují, i systémy, které jsou v současné době vyvíjeny, jako je Systém vstupu/výstupu (systém EES).

Jakmile to bude technicky proveditelné, bude systém ETIAS v maximální možné míře využívat hardwarové a softwarové prvky systému EES a jeho komunikační infrastrukturu. Interoperabilita bude rovněž zajištěna s jinými informačními systémy, do kterých bude systém ETIAS nahlížet, jako je Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, Schengenský informační systém (SIS), Eurodac a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS).

Do kterých databází bude systém ETIAS nahlížet?

Při ověřování a posuzování údajů předložených osobami cestujícími bez vízové povinnosti systém automaticky každou žádost zkontroluje:

–       ve stávajících informačních systémech EU:

o    Schengenský informační systém (SIS),

o    Vízový informační systém (VIS),

o    údaje Europolu,

o    databáze Eurodac,

–       v navrhovaných budoucích informačních systémech EU:

o    Systém vstupu/výstupu (EES),

–       v databázích Interpolu:

o    databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů (SLTD),

o    databáze cestovních dokladů s údaji uvedenými v oběžnících (TDAWN),

–       ve zvláštním kontrolním seznamu a na základě rizikových ukazatelů systému ETIAS.

Po schválení návrhu Komise ohledně výměny informací z rejstříků trestů v EU o státních příslušnících třetích zemí (ECRIS-TCN) by měl mít ETIAS v budoucnu rovněž možnost nahlížet do systému ECRIS-TCN.

Jak zvýší ETIAS bezpečnost občanů EU?

Systém ETIAS bude poskytovat důležité informace ohledně bezpečnosti, nelegální migrace a veřejného zdraví, čímž podstatně přispěje k odstranění stávajících nedostatků v přístupu k informacím v oblasti bezpečnosti. Orgánům členských států pomůže odhalit potenciální rizikové osoby a přijmout opatření ještě před tím, než tyto osoby dorazí na vnější hranice schengenského prostoru.

Konkrétněji bude díky systému možné snáze odhalovat obchodování s lidmi (zejména v případě nezletilých osob), bojovat proti přeshraniční trestné činnosti a v obecnější rovině identifikovat osoby, jejichž přítomnost v schengenském prostoru by mohla představovat hrozbu pro vnitřní bezpečnost. Informace uložené v systému ETIAS mohou být – při respektování základních práv a ochrany údajů – rovněž zpřístupněny vnitrostátním donucovacím orgánům a Europolu, je-li to nezbytné pro prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiné závažné trestné činnosti.

Jak systém ETIAS zajistí a zaručí dodržování základních práv a ochrany údajů?

Návrh Komise je zcela v souladu s Listinou základních práv. Obsahuje všechny náležité záruky, jež zajišťují, že ETIAS bude vyvinut ve shodě s nejpřísnějšími normami ochrany údajů, zejména pokud jde o přístup k údajům, který je striktně omezen. Návrh rovněž stanoví právo jednotlivců na nápravu, zejména právo na soudní opravný prostředek, jakož i dohled nad všemi úkony zpracovávání údajů vykonávanými nezávislými veřejnými orgány.

Osobní údaje uložené v systému ETIAS se budou uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro dané účely. Údaje se uchovávají:

– po dobu platnosti cestovního povolení nebo

– pět let od posledního rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné.

Po skončení doby platnosti cestovního povolení mohou být údaje uchovány po dobu dalších nejvýše tří let, pokud s tím bude žadatel svobodně a výslovně souhlasit. Po uplynutí doby uchovávání údajů budou soubor žádosti a osobní údaje automaticky z ústředního systému ETIAS vymazány.

Donucovací orgány členských států a Europol budou mít přístup do systému ETIAS pouze za striktně vymezených podmínek pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiné závažné trestné činnosti. Určené orgány a Europol by měly žádat o přístup do systému ETIAS pouze tehdy, mají-li dostatečné důvody se domnívat, že takový přístup jim významně pomůže při plnění jejich povinností.

4. Struktura a vývoj systému ETIAS

Jaká bude struktura systému ETIAS?

Systém ETIAS se bude skládat z informačního systému ETIAS, ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS.

Informační systém ETIAS bude zahrnovat:

  • ústřední systém pro zpracovávání žádostí,
  • vnitrostátní jednotné rozhraní v každém členském státě propojující ústřední systém a vnitrostátní infrastruktury,
  • zabezpečenou komunikační infrastrukturu mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními,
  • veřejné internetové stránky a mobilní aplikaci pro mobilní zařízení,
  • e-mailovou službu, jakož i řadu nástrojů pro žadatele, jako je uživatelský účet, ověřovací nástroj a nástroj na poskytnutí či odvolání souhlasu pro uchovávání údajů nad rámec základní lhůty.

Ústřední jednotka ETIAS bude zřízena a spravována v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a bude součástí jejího právního a politického rámce. Ústřední jednotka ETIAS bude fungovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu a bude mít tyto čtyři hlavní úkoly:

  • zajišťovat, aby údaje uložené v souborech žádostí a údaje zaznamenané v systému ETIAS byly správné a aktuální,
  • v případě potřeby ověřovat žádosti o cestovní povolení, pokud jde o totožnost cestujících v případě shody získané v průběhu automatizovaného procesu,
  • definovat, testovat, provádět, hodnotit a revidovat specifické rizikové ukazatele pro prověřovací pravidla ETIAS,
  • provádět pravidelné audity týkající se vyřizování žádostí a plnění prověřovacích pravidel ETIAS, zejména pokud jde o jejich dopad na základní práva a na pravidla ochrany soukromí a ochrany údajů.

Národní jednotky ETIAS budou zřízeny v každém členském státě a budou mít primární odpovědnost za posuzování rizik a rozhodování o cestovních povoleních u žádostí zamítnutých na základě automatizovaného procesu zpracovávání žádostí. Národní jednotky budou rovněž poskytovat žadatelům informace ohledně postupu, který je třeba v případě opravného prostředku dodržet.

Prověřovací komise ETIAS, zřízená v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, bude mít poradní funkci a bude konzultována jednak při definování, vyhodnocování a revizi specifických rizikových ukazatelů, jednak ohledně provádění kontrolního seznamu ETIAS. Tato komise se bude skládat z jednoho zástupce každé národní jednotky ETIAS, zástupce Europolu a zástupce Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž.

Poradní výbor ETIAS pro otázky základních práv bude nezávislý poradní orgán složený ze zástupců Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, evropského inspektora ochrany údajů, Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a Agentury pro lidská práva. Bude posuzovat dopad zpracovávání žádostí a prověřovacích pravidel na základní práva a poskytovat poradenství prověřovací komisi ETIAS.

Co je kontrolní seznam ETIAS?

Informace, které poskytnou žadatelé o povolení ETIAS, budou podrobeny křížové kontrole s různými databázemi EU včetně kontrolního seznamu ETIAS.

Kontrolní seznam ETIAS bude sestávat z údajů týkajících se osob, jež jsou podezřelé ze spáchání závažného trestného činu nebo z účasti na něm, nebo osob, u nichž se má na základě skutkových poznatků nebo oprávněných důvodů za to, že spáchají teroristický či jiný závažný trestný čin. Kontrolní seznam bude sestaven na základě informací poskytnutých členskými státy a Europolem.

Jaká bude úloha Europolu?

Europol může jako bezpečnostně-informační centrum EU jedinečným způsobem propojovat informace, které jednotlivé členské státy nemají k dispozici nebo které se nenacházejí v jiných databázích EU. Bude spolu s členskými státy vkládat údaje do kontrolního seznamu ETIAS a odpovídat za jejich aktualizaci.

Europol budou konzultovat národní jednotky ETIAS poté, co během automatizovaného zpracovávání v systému ETIAS dojde ke shodě s údaji v jeho držení. Agentura bude rovněž zapojena do definování prověřovacích pravidel ETIAS.

Jaká bude úloha agentury eu-LISA?

Agentura eu-LISA, čili Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, vyvine informační systém ETIAS a zajistí jeho technický provoz. Agentura bude mimo jiné odpovědná za vytvoření veřejných internetových stránek a mobilní aplikace pro žádosti v systému ETIAS, kde si budou žadatelé moci zkontrolovat stav zpracování své žádosti.

Kolik bude vývoj systému ETIAS stát?

V zájmu co nevětší efektivnosti bude ETIAS vycházet ze stávajících informačních systémů a bude sladěn se systémy, jež se teprve vyvíjejí, například se Systémem vstupu a výstupu (EES). Vývoj a zavádění systémů EES a ETIAS by měly probíhat společně a souběžně, díky čemuž se výrazně ušetří jednak při zřizování těchto systémů i při jejich provozu.

Náklady na vývoj systému ETIAS se odhadují na 212,1 milionu eur a průměrné roční provozní náklady na 85 milionů eur. Systém ETIAS bude finančně soběstačný, jelikož roční provozní náklady budou pokryty z příjmů z poplatků.

Jaká je územní působnost systému ETIAS?

Předpis o systému ETIAS bude platit pro všechny členské státy, které jsou součástí schengenského prostoru včetně těch, které ještě plně neuplatňují schengenské acquis, tj. Chorvatska, Kypru, Bulharska a Rumunska.

Kdy bude systém ETIAS hotový?

Podle plánu bude vývoj systému ETIAS trvat tři roky, měl by tedy být zprovozněn na začátku roku 2021.

 

 

 

MEMO/18/4362

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar