Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Съюз на сигурност: система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) — въпроси и отговори

Страсбург, 5 юли 2018 r.

.

1. Какво представлява ETIAS?

Какво представлява системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)?

През ноември 2016 г. Комисията предложи да се създаде система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), с която да се засилят проверките за сигурност на лицата, които пътуват без визи до ЕС, понастоящем от над 60 страни (пълен списък тук).

ETIAS ще бъде автоматизирана информационна система, предназначена да открива рисковете по отношение на сигурността или незаконната миграция, свързани с освободените от изискването за виза посетители, които пътуват до Шенгенското пространство, като същевременно улеснява преминаването на границите за мнозинството от пътуващите, които не представляват такъв риск. Всички граждани на трети държави, които не се нуждаят от виза, за да пътуват до Шенгенското пространство, ще трябва да подадат заявление за разрешение за пътуване чрез ETIAS преди своето пътуване. Събраната чрез ETIAS информация ще позволи — при цялостно зачитане на основните права и принципите за защита на данните — извършването на предварителна проверка за потенциални рискове по отношение на сигурността или незаконната миграция.

След попълването на формуляр за заявление онлайн системата ще извърши проверки в информационните системи на ЕС за границите и сигурността и, в повечето случаи, ще издаде разрешение за пътуване за няколко минути. Разрешението за пътуване от ETIAS ще бъде задължително предварително условие за влизане в Шенгенското пространство. При преминаване на границата на ЕС граничните служители ще проверяват разрешението наред с останалите документи за пътуване. Тази предварителна проверка на освободените от визи граждани на трети държави ще улесни граничните проверки, ще премахне бюрокрацията и забавянията за пътуващите, когато преминават границите, ще гарантира координирана и хармонизирана оценка на рисковете, свързани с граждани на трети държави, и значително ще намали броя на отказите да се допусне влизане на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Каква е разликата между шенгенската виза и разрешението за пътуване от ETIAS?

Разрешението от ETIAS не е виза. Гражданите на държави с либерализиран визов режим ще продължат да пътуват до ЕС без виза, но просто ще трябва да получат разрешение за пътуване чрез ETIAS преди да тръгнат. ETIAS ще бъде семпла, бърза и лесна за ползване система, която в над 95 % от случаите ще предоставя положителен отговор за няколко минути.

С разрешението за пътуване от ETIAS не се въвеждат повторно задълженията за виза. Не е необходимо да се подава заявление в консулство, не се събират биометрични данни и се иска значително по-малко количество информация, отколкото при процедурата за подаване на заявление за виза. Като общо правило процедурата за издаване на шенгенска виза може да отнеме до 15 дни, а в някои случаи този срок може да бъде удължен до 30 или 60 дни, докато попълването онлайн на заявлението в ETIAS отнема само няколко минути. Валидността на разрешението от ETIAS ще бъде три години — значително повече от валидността на шенгенска виза. Разрешението от ETIAS ще бъде валидно за неограничен брой влизания.

Разрешението за пътуване от ETIAS ще бъде необходима и необременяваща процедура за всички освободени от виза пътуващи, която ще им даде възможност да избегнат ненужната бюрокрация и забавянията по границите. ETIAS изцяло ще зачита безвизовия статут, ще улеснява преминаването на външните граници на Шенгенското пространство и ще даде възможност на освободените от визи посетители да се възползват пълноценно от своя статут.

Какво е отражението на ETIAS върху общата визова политика?

Либерализирането на визовия режим е важен инструмент за изграждането на партньорства с трети държави и за увеличаването на притегателната сила на ЕС за предприятията и туризма. Задължителната предварителна проверка и оценяването на потенциалните рискове по отношение на сигурността или незаконната миграция, свързани с освободените от виза пътуващи чрез ETIAS, като същевременно изцяло се зачита техният безвизов статут, ще способства за гарантирането и допълването на успешната политика на ЕС за либерализиране на визовия режим. Добавянето на това ниво на информация и оценка на риска ще даде възможност на посетителите да се възползват пълноценно от своя безвизов статут, като в същото време ще се повишат сигурността и безопасността в рамките на Шенгенското пространство. Пътуващите ще разполагат на ранен етап с индикация за евентуалното си влизане в Шенгенското пространство, което ще им позволи да планират по-добре своето посещение.

Докато диалозите за либерализиране на визовия режим с трети държави продължават да напредват, ETIAS ще засили капацитета на ЕС за оценка и управление на потенциалните рискове, свързани с миграцията и сигурността, като същевременно ще улесни преминаването на външните граници на Шенгенското пространство.

2. Как ще функционира ETIAS на практика?

Какво ще трябва да направят пътуващите, освободени от виза, преди своето пътуване?

Пътуващите ще трябва да попълнят заявление онлайн чрез специално предназначен за целта уебсайт или приложение за мобилни устройства. Попълването на заявлението не би трябвало да отнема повече от 10 минути и не би трябвало да се изискват други документи освен документ за пътуване (паспорт или друг еквивалентен документ). В случай че дадено лице няма възможност да подаде заявление собственоръчно (поради възраст, ниво на грамотност, достъп до и компетентност в областта на информатиката и др.), заявленията могат да се подават от трето лице.

От всички заявители на възраст между 18 и 70 години ще се изисква да заплатят по електронен път такса от 7 евро за всяко заявление. Електронните методи на плащане ще отчитат технологичния напредък в държавите, които са освободени от визи, за да се избегне затрудняването на гражданите на трети държави, които може да нямат достъп до определени средства за плащане.

Автоматизираният процес за оценка ще започне, след като събирането на таксата бъде потвърдено. По-голямата част от заявителите (очаква се те да бъдат над 95 % от всички случаи) ще получават автоматично одобрение, което ще бъде им бъде съобщавано няколко минути след плащането. Ако при търсенето в базите данни бъде намерено съответствие или ако автоматизираният процес не даде категоричен резултат, заявлението ще бъде обработено ръчно от централно звено в Европейската агенция за гранична и брегова охрана или от екип в държава членка. Това може да удължи времето за отговор на освободен от виза гражданин на трета държава с не повече от 96 часа. В извънредни случаи от заявителите може да бъде поискана допълнителна информация и може да бъдат необходими други процедури, но във всички случаи окончателното решение ще бъде взето в срок от четири седмици от подаването на заявлението.

Очаква се, че от 5-те процента заявления, за които ще бъде намерено съответствие в базите данни, 3—4 % ще получават положително решение, след като централното звено на ETIAS провери данните, а останалите 1—2 % ще бъдат предавани на националните звена на ETIAS за ръчно обработване. След като бъде взето решението, на заявителите ще се предоставя отговор по електронната поща, съдържащ валидно разрешение за пътуване или обосновка за отказа.

Какво се случва, ако на някого бъде отказано разрешение за пътуване от ETIAS?

Заявителят има право да обжалва решението за отказ на разрешение за пътуване. Жалбите могат да се завеждат в държавата членка, взела решението по заявлението, и в съответствие с националното право на тази държава членка. Заявителят ще бъде уведомен за това кой национален орган отговаря за обработването и вземането на решение по разрешението за пътуване, както и за процедурата, която да следва в случай на обжалване. Ако даден пътуващ счита, че е бил третиран несправедливо, той има право освен това да потърси правна защита или да поиска достъп до информацията чрез националния орган.

Какъв е срокът на валидност на разрешение за пътуване от ETIAS?

Срокът на валидност на разрешението за пътуване ще бъде три години (или до датата на изтичане на срока на валидност на документа за пътуване).

Какви са задълженията на превозвачите?

Преди качването на борда въздушните и морските превозвачи, както и автобусните превозвачи на групи от хора по сухопътен маршрут ще трябва да проверяват статуса на документа за пътуване, който се изисква за влизане в Шенгенското пространство, включително изискването за притежаване на валидно разрешение за пътуване от ETIAS. Предвижда се преходен период за автобусните превозвачи на групи от хора по сухопътен маршрут, по време на който те няма да са задължени да проверяват за наличието на валидно разрешение за пътуване.

Какво ще се случва на граничните контролно-пропускателни пунктове?

При пристигане на контролно-пропускателен пункт на граница на Шенгенското пространство граничният служител ще прочете електронно данните от документа за пътуване, с което ще се задействат справки в различни бази данни, в това число справка в ETIAS за освободените от виза пътуващи. Ако няма валидно разрешение за пътуване от ETIAS, граничните служители ще откажат влизане и ще регистрират пътуващия и отказа за неговото влизане в Системата за влизане/излизане.

Ако има валидно разрешение за пътуване, ще се проведе процедурата за граничен контрол и на пътуващия може да бъде разрешено да влезе в Шенгенското пространство, ако са изпълнени всички условия за влизане, или да му се откаже достъп,съгласно предвиденото в Кодекса на шенгенските граници.

Може ли да вече издадено разрешение за пътуване бъде отменено?

Макар разрешението за пътуване да е валидно за срок от 3 години, то може да бъде отменено или анулирано, ако условията за издаването му престанат да се прилагат.

3. Запълване на информационните празноти и повишаване на сигурността

Как ETIAS ще премахне съществуващите информационни празноти?

Понастоящем граничните и правоприлагащите органи разполагат с малко информация относно пътуващите лица, които пресичат границите на ЕС без визи. Това не е така по отношение на информацията за лицата, пътуващи с шенгенска виза, за която граничните служители могат да направят кръстосана проверка във Визовата информационна система (ВИС). Като гарантира, че всички посетители са проверени преди пристигането си, ETIAS ще запълни голяма информационна празнота. Системата ще спомогне за установяването на потенциални рискове по отношение на сигурността или незаконната миграция преди пристигането на освободените от визи пътуващи на границата на ЕС и за по-доброто следене на това кой пресича границите на ЕС.

Как ETIAS допълва съществуващите информационни системи в областта на границите и сигурността?

В съответствие със стратегията за оперативна съвместимост, предложена в Съобщението „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ от 6 април 2016 г., ETIAS е замислена така, че да бъде оперативно съвместима със съществуващите системи и системите в процес на разработка, като например Системата за влизане/излизане (СВИ).

Във възможно най-голяма степен и когато е технически осъществимо, ETIAS ще използва повторно хардуерните и софтуерните компоненти на СВИ и нейната комуникационна инфраструктура. Ще бъде осигурена оперативна съвместимост и с други информационни системи, в които ETIAS ще прави справки, като Визовата информационна система (ВИС), данните на Европол, Шенгенската информационна система (ШИС), Евродак и Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS).

Кои бази данни ще да бъдат проверявани от ETIAS?

Когато проверява и оценява информацията, предоставена от освободените от виза пътуващи, системата автоматично извършва кръстосана проверка на всяко заявление със:

- съществуващите информационни системи на ЕС:

o Шенгенската информационна система (ШИС),

o Визовата информационна система (ВИС);

o данни на Европол,

o базата данни „Евродак“,

- предложените бъдещи информационни системи на ЕС:

o Системата на ЕС за влизане/излизане (СВИ):

- базите данни на Интерпол:

o базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD),

о базата данни на Интерпол „Документи за пътуване, свързани с бюлетини“ (TDAWN),

- специален за ETIAS списък за наблюдение и специфични показатели за риска.

С оглед на предстоящото одобрение на предложението на Комисията за обмен на информация, касаеща регистрите за съдимост за граждани на трети държави в ЕС (ECRIS-TCNs), ETIAS следва също в бъдеще да може да търси в ECRIS-TCNs.

Как ETIAS ще подобри сигурността на гражданите на ЕС?

Като предоставя информация от първостепенно значение във връзка със сигурността, незаконната миграция и общественото здраве, ETIAS ще допринася значително за запълване на съществуващите празноти по отношение на информацията в областта на сигурността. Тя ще помогне на органите на държавите членки да откриват лица, които могат да представляват риск, и да предприемат действия, преди тези лица да са достигнали външните граници на Шенгенското пространство.

По-конкретно, системата ще подобри разкриването на случаи на трафик на хора (по-специално по отношение на ненавършилите пълнолетие лица), ще спомага за справянето с трансграничната престъпност, а в по-общ план ще улеснява установяването на самоличността на лица, чието присъствие в Шенгенското пространство би могло да представлява заплаха за вътрешната сигурност. Съхраняваните в ETIAS данни, при зачитане на основните права и защитата на личните данни, биха могли освен това да бъдат предоставяни на националните правоприлагащи органи и на Европол, когато това е необходимо за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични престъпления или други тежки престъпления.

Как ETIAS ще осигури и гарантира зачитането на основните права и защитата на данните?

Предложението на Комисията е в пълно съответствие с Хартата на основните права и съдържа всички подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че ETIAS е разработена в съответствие с най-високите стандарти за защита на личните данни, по-специално по отношение на достъпа до данни, който е строго ограничен. В предложението се предвижда правото на защита на физическите лица, по-специално правото на съдебна защита, както и надзор на дейностите по обработка, упражняван от независими публични органи.

Регистрираните в ETIAS лични данни няма да се съхраняват по-дълго от необходимото за постигането на нейните цели. Данните се съхраняват за:

- срока на валидност на разрешението за пътуване или;

- за срок от пет години от последното решение за отказ, отнемане или отмяна на разрешение за пътуване.

Данните биха могли да се съхраняват за допълнителен срок от не повече от три години след изтичането на срока на валидност на разрешението за пътуване, ако заявителят свободно и изрично се съгласи неговите данни да се съхраняват по-дълго време. След изтичането на срока за съхранение на данните, досието със заявлението и личните данни се изтриват автоматично от централната система на ETIAS.

Правоприлагащите органи на държавите членки и Европол ще имат достъп до ETIAS при строго определени условия за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични престъпления или други тежки престъпления. Определените органи и Европол следва да искат достъп до ETIAS само когато имат основателни причини да считат, че този достъп значително ще им помогне в изпълнението на техните задължения.

4. Структура и динамика на ETIAS

Как ще бъде структурирана ETIAS?

ETIAS ще се състои от информационната система на ETIAS, централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS.

Информационната система на ETIAS ще се състои от:

  • централна система за обработка на заявленията;
  • национален единен интерфейс във всяка държава членка, свързващ централната система и националните инфраструктури;
  • сигурна комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси;
  • публичен уебсайт и приложение за мобилни устройства;
  • услуга за електронна поща, както и редица инструменти за заявителите, като например услуга за създаване на профил, инструмент за проверка, както и инструмент за даване или оттегляне на съгласието за запазване на данни извън нормалната продължителност.

Централното звено на ETIAS ще бъде създадено към Европейската агенция за гранична и брегова охрана и ще бъде управлявано от нея. То ще бъде част от нейната правна и политическа рамка. Централното звено на ETIAS ще работи денонощно и ще има четири основни задачи:

  • да гарантира, че данните, съхранявани в досиетата на заявленията, и записаните данни са верни и актуални;
  • когато е необходимо, да проверява заявленията за разрешение за пътуване, що се отнася до самоличността на пътуващия в случай на намерено съответствие при автоматизираната обработка;
  • да определя, изпитва, прилага, оценява и преразглежда специфичните показатели за риска, предвидени в на правилата на ETIAS за проверки;
  • да извършва редовни одити на управлението на заявленията и прилагането на правилата на ETIAS за проверки, особено по отношение на въздействието им върху основните права, правилата относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.

Във всяка държава членка ще бъдат създадени Национални звена на ETIAS, които ще отговарят главно за извършването на оценка на риска и вземането на решение относно разрешаването на пътуване по заявления, които са получили отказ при автоматизирания процес на обработка. Националните звена ще предоставят също на кандидатите информация относно процедурата, която да следват в случай на обжалване.

Съветът на ETIAS по проверките, създаден към Европейската агенция за гранична и брегова охрана, ще има консултативна функция и ще дава консултации относно определението, оценката и преразглеждането на показателите за риска, както и за прилагането на списъка на ETIAS за наблюдение. В състава на съвета влиза по един представител от всяко национално звено на ETIAS, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Съветът на ETIAS за насоки относно основните права ще бъде независим консултативен орган, съставен от представители на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския комитет по защита на данните и Агенцията за основните права. Той ще оценява въздействието на обработката на заявленията и правилата за проверка, касаещи основните права, и ще предоставя насоки на Съвета на ETIAS по проверките.

Какво представлява списъкът на ETIAS за наблюдение?

Информацията, предоставяна от заявителите за разрешение от ETIAS, ще бъде подложена на кръстосана проверка с различните бази данни на ЕС, включително списъка на ETIAS за наблюдение.

Списъкът за наблюдение ще се състои от данни, отнасящи се до лица, които са заподозрени в извършване или участие в тежко престъпление, или за които има фактически данни или основателни причини да се смята, че ще извършат терористично или друго тежко престъпление. Списъкът за наблюдение ще бъде съставен въз основа на информация, предоставена от държавите членки и Европол.

Каква ще бъде ролята на Европол?

Европол като информационен център за сигурност на ЕС, се намира в уникалната позиция да съпоставя информация, която не е достъпна за отделните държави членки или в други бази данни на ЕС. Европол ще работи заедно с държавите членки, ще въвежда данни в списъка на ETIAS за наблюдение и ще отговаря за актуализацията на въведените данни.

Националните звена на ETIAS ще се консултират с Европол, когато при автоматизираното обработване в ETIAS бъде намерено съответствие с данните, съхранявани от Европол. Агенцията ще участва също в определянето на правилата на ETIAS за проверки.

Каква ще бъде ролята на eu-LISA?

Eu-LISA — Агенцията за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, ще разработва информационната система на ETIAS и ще осигурява техническото ѝ управление. Наред с другото, Агенцията ще отговаря за създаването на публичен уебсайт и мобилно приложение за заявления до ETIAS, с което заявителите ще могат например да проверят статуса на своите заявления.

Колко ще струва разработването на ETIAS?

За да бъде възможно най-ефективна, ETIAS ще се основава на съществуващите информационни системи и ще е в синхрон с тези, които все още предстои да бъдат разработени, т.е. Системата за влизане/излизане (СВИ). Разработването и въвеждането на СВИ и на ETIAS следва да се осъществяват заедно и едновременно, което ще гарантира значителни икономии на инсталационни и оперативни разходи.

Разходите за разработване на ETIAS се оценяват на 212,1 милиона евро, а средните годишни оперативни разходи на 85 милиона евро. ETIAS ще се самоиздържа финансово, тъй като годишните разходи за функционирането ще се покриват от доходите от такси.

Какъв е териториалният обхват на ETIAS?

Законодателството за ETIAS ще се прилага за държавите членки, които са част от Шенгенското пространство, включително тези, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, т.е. Хърватия, Кипър, България и Румъния.

Кога ще бъде готова ETIAS?

Очаква се ETIAS да започне да функционира след тригодишна разработка, т.е. в началото на 2021 г.

 

 

 

MEMO/18/4362

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar