Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Χρηματοδότηση για ενισχυμένη ασφάλεια για την περίοδο 2021-2027

Στρασβούργο, 13 Ιουνίου 2018

Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει αναγάγει την ασφάλεια σε βασική προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα εργασιών της. Το να νιώθει κανείς ασφάλεια και προστασία στο σπίτι του αποτελεί θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα έχει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για τη διατήρηση της ασφάλειας των Ευρωπαίων, ιδίως από τις απειλές που δεν γνωρίζουν σύνορα και στοχεύουν ύπουλα τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας.

Τι αλλαγές θα επέλθουν στον μελλοντικό προϋπολογισμό για την εσωτερική ασφάλεια;

Κατά τα τελευταία έτη, οι απειλές για την ασφάλεια έχουν ενταθεί και διαφοροποιηθεί. Έχουν ολοένα και περισσότερο διασυνοριακό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να ενεργούν μεμονωμένα. Παρόλο που η προστασία των πολιτών αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών. Η ασφάλεια θα παραμείνει κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την ΕΕ τα προσεχή έτη και οι πολίτες της Ευρώπης ορθώς στρέφονται προς την Ένωση και τις εθνικές κυβερνήσεις για τα θέματα της ασφάλειας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο και αβέβαιο κόσμο.

Ο μελλοντικός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτές τις πολιτικές φιλοδοξίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σημαντικά η τρέχουσα χρηματοδότηση για θέματα ασφάλειας — από 3,5 δισ. σε 4,8 δισ. ευρώ — για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ανθεκτικής στις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και έτοιμης να ανταποκριθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ασφάλεια κατά την περίοδο 2021-2027 θα καλύπτει το ενισχυμένο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2,5 δισ. ευρώ), τον ασφαλέστερο παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων σε ορισμένα κράτη μέλη (1,2 δισ. ευρώ) και την ενίσχυση των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας (1,1 δισ. ευρώ).

Η έκδοση του σημερινού κανονισμού δεν καλύπτει τη χρηματοδότηση των οργανισμών: της Ευρωπόλ, του CEPOL και του ΕΚΠΝΤ (EMCDDA), για τους οποίους ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός ύψους 1,1 δισ. ευρώ θα υποβληθεί με χωριστή πρόταση.

Γιατί να δοθεί χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ασφάλεια;

Κατά τα τελευταία έτη, οι απειλές κατά της ασφάλειας έχουν ενταθεί και διαφοροποιηθεί στην Ευρώπη. Το κοινό στοιχείο που διαπερνά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, τις νέες μορφές οργανωμένου εγκλήματος και τα διαρκώς αυξανόμενα συμβάντα στον κυβερνοχώρο είναι η διασυνοριακή τους διάσταση. Απαιτείται επομένως ισχυρή και συντονισμένη αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ. Τα προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η διεθνής τρομοκρατία, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από κάθε κράτος μέλος μεμονωμένα.

Η οικονομική και τεχνική υποστήριξη της ΕΕ έχει ήδη αποδείξει την αξία της και θα συνεχίσει να το κάνει κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Έχει φέρει απτά αποτελέσματα και έχει αποδείξει σαφώς ότι προσφέρει προστιθέμενη αξία όπως, παραδείγματος χάριν, με την στήριξη που προσέφερε στην αγορά εξοπλισμού επιτήρησης, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, ή την υποδειγματική συνεργασία μεταξύ των γαλλικών και των βελγικών αρχών, μέσω της Ειδικής Ομάδας «Fraternité», η οποία συστάθηκε από την Ευρωπόλ.

Πώς θα προσφέρει το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας καλύτερη στήριξη στις νέες και αναδυόμενες προκλήσεις;

Το ενισχυμένο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) θα είναι πιο ευέλικτο και καλύτερα εξοπλισμένο με μέσα για την άμεση ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Επίσης, θα συντονίζεται καλύτερα με άλλα ταμεία της ΕΕ, που άπτονται θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια.

Πρώτον, το μελλοντικό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα επικεντρωθεί σε τρεις νέους στόχους: (1) αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών· (2) εντατικοποίηση των διασυνοριακών κοινών επιχειρήσεων· (3) και ενίσχυση των ικανοτήτων για την καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος. Οι εν λόγω στόχοι θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επίτευξη των βασικών προτεραιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης· του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος· του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Δεύτερον, ο προϋπολογισμός του μελλοντικού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας θα κατανέμεται με βάση την αναλογία 60 % - 40 %. Αυτό σημαίνει ότι ποσό 1,25 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του ταμείου θα διατεθεί στα κράτη μέλη εκ των προτέρων (με μεταγενέστερη ενδιάμεση χορήγηση ποσού 250 εκατ. ευρώ), ώστε να δοθεί σε αυτά η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ασφάλεια. Το εναπομένον 40%, δηλαδή 1 δισ. ευρώ, θα προορίζεται για το «θεματικό χρηματοδοτικό μέσο» και θα είναι αφιερωμένο στη στοχοθετημένη στήριξη των κρατών μελών, ώστε να βοηθηθούν να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά όταν αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και απρόβλεπτες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας.  

Τέλος, η ασφάλεια αποτελεί διατομεακό ζήτημα που άπτεται πολλών τομέων πολιτικής. Ενώ το μελλοντικό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας αποτελεί ειδικό χρηματοδοτικό μέσο στον τομέα της ασφάλειας, θα συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά με άλλα ταμεία της ΕΕ, όπως το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και αυτό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, που περιλαμβάνουν επίσης συνιστώσες που αφορούν την ασφάλεια. Το στοιχείο αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα θέματα ασφάλειας με πιο συνεκτικό τρόπο, καθώς θα τους επιτρέψει να οικοδομήσουν εθνική ικανότητα ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς.

Ποια είναι τα νέα στοιχεία του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας;

Το σημερινό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) υπήρξε αποτελεσματικό και συνέβαλε στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση. Ωστόσο, κατά τις δημόσιες διαβουλεύσεις τονίστηκε η ανάγκη για απλοποίηση και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για τις εσωτερικές υποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το μελλοντικό ΤΕΑ θα περιλαμβάνει:

 • Μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: Το νέο Ταμείο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει επαρκή ευελιξία για τη διοχέτευση έκτακτης χρηματοδότησης σε κράτη μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες, και για την αντιμετώπιση όσων νέων και κρίσιμων προτεραιοτήτων θα εμφανίζονται. Ποσό 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ταμείου θα προορίζεται για απρόβλεπτες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, θα είναι επομένως προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κρατών μελών και ικανό να ανταποκρίνεται γρήγορα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·  
 • Καλύτερος συντονισμός μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ: Η ασφάλεια αποτελεί διατομεακό ζήτημα και άπτεται πολλών τομέων πολιτικής. Ενώ το μελλοντικό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας αποτελεί ειδικό χρηματοδοτικό μέσο στον τομέα της ασφάλειας, θα συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά με άλλα ταμεία της ΕΕ, όπως το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης συνιστώσες που αφορούν την ασφάλεια. Το στοιχείο αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα θέματα ασφάλειας με πιο συνεκτικό τρόπο, καθώς θα τους επιτρέψει να οικοδομήσουν εθνική ικανότητα ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, το ταμείο θα περιλαμβάνει στήριξη για εργασίες με σκοπό τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, για παράδειγμα, χάρη σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Τα μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών καλύπτονται επί του παρόντος από το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη».

Ποιες δράσεις δεν θα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας;

Υπάρχουν μέτρα που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και η ΕΕ δεν μπορεί να τους παρέχει στήριξη με χρηματοδότηση από το ΤΕΑ. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

 • Μέτρα που περιορίζονται στη διατήρηση της δημόσιας τάξης σε εθνικό επίπεδο·
 • Μέτρα που αφορούν αγορά ή συντήρηση για τον συνήθη εξοπλισμό, τα συνήθη μεταφορικά μέσα και τις συνήθεις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και άλλων αρμόδιων αρχών·
 • Μέτρα με στρατιωτικό ή αμυντικό σκοπό·
 • Εξοπλισμό του οποίου τουλάχιστον μία από τις χρήσεις είναι ο τελωνειακός έλεγχος·
 • Εξοπλισμό εξαναγκασμού, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά και ράβδοι αντιμετώπισης ταραχών, πλην του προοριζόμενου για εκπαιδευτικούς σκοπούς·

Τι συνέβη στις δύο συνιστώσες: το ΤΕΑ - Σύνορα και Θεωρήσεις και στο ΤΕΑ - Αστυνομική συνεργασία;

Η Επιτροπή έχει ως στόχο να διασφαλίσει την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ισχύον μέσο «Σύνορα και Θεωρήσεις» μεταφέρεται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας στο νέο Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το οποίο με τη σειρά του θα περιλαμβάνει επίσης ένα νέο μέσο: το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακού ελέγχου. Όσον αφορά το μελλοντικό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, από διαρθρωτική άποψη αντιστοιχεί στο τρέχον Μέσο «Αστυνομική Συνεργασία» του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ποιά είναι η κατανομή των ποσών στις διάφορες προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας;

Το μελλοντικό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) δεν προτείνει συγκεκριμένα κονδύλια ανά προτεραιότητα ή στόχο. Οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας εξελίσσονται συνεχώς και τα κράτη μέλη είναι τα πλέον κατάλληλα για να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους ώστε να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίσει – και η Επιτροπή να επιβεβαιώσει – ότι οι προτεραιότητες που καθορίζονται στα εθνικά τους προγράμματα είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και αποτελούν απάντηση σε αυτές.

Στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων, θα διατεθεί προκαταβολικά στα κράτη μέλη το 50 % του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου, το οποίο ανέρχεται σε 1,25 δισ. ευρώ. Στο μέσο της περιόδου θα χορηγηθεί επιπλέον το 10 % της συνολικής χρηματοδότησης, που ανέρχεται σε 0,25 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο 40 % του συνολικού προϋπολογισμού, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα διατίθεται περιοδικά για συγκεκριμένες προτεραιότητες των κρατών μελών. Η εν λόγω ευελιξία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες και να απαντούν γρήγορα στις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Κάθε κράτος μέλος θα λάβει κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού ένα εφάπαξ ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να εξασφαλιστεί κρίσιμη μάζα, συν ένα ποσό που ποικίλλει σύμφωνα με κλείδα κατανομής σταθμισμένη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το 45 % αντιστρόφως ανάλογα προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν·
 • το 40 % ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού· και
 • το 15 % ανάλογα με την έκταση ·

Πώς θα καταστεί το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας απλούστερο και πιο ευέλικτο;

Τα κύρια μέτρα απλούστευσης αφορούν την ευθυγράμμιση του ταμείου με το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων». Για παράδειγμα, η Επιτροπή έχει ως στόχο να αυξηθεί η χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους, όπως τα κατ' αποκοπή ποσά, και να εξορθολογιστούν οι οριζόντιοι κανόνες για τον λογιστικό έλεγχο και τους ελέγχους.

Όσον αφορά την ευελιξία, το μέλλον του ΤΕΑ προβλέπει να είναι η χρηματοδότηση περισσότερο προσαρμοσμένη και βασισμένη στις ανάγκες.

Πώς θα αυξηθεί η συνοχή με τα άλλα ταμεία;

Η ασφάλεια αποτελεί διατομεακό ζήτημα που άπτεται πολλών τομέων πολιτικής. Ενώ το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) θα είναι το ειδικό μέσο της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας, θα επιδιωχθεί μεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσματικότητα με τα άλλα ταμεία της ΕΕ που περιλαμβάνουν συνιστώσες που αφορούν την ασφάλεια. Η συμπληρωματικότητα πρέπει να εξασφαλίζεται ιδίως με:

 • Το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, τα μέτρα για την επιτήρηση των συνόρων, όπως ο εντοπισμός της λαθραίας διακίνησης παράνομων προϊόντων, εκρηκτικών, πρόδρομων ουσιών καθώς και της παράνομης μετανάστευσης, και οι έλεγχοι ασφαλείας στα εξωτερικά σύνορα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διατήρηση της συνολικής ασφάλειας της ΕΕ·
 • Τα Ταμεία που καλύπτουν τις Πολιτικές Συνοχής, το «Ορίζων-Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Αξίες» καθώς και το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» περιλαμβάνουν όλα εστίαση στην ασφάλεια, όπως χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας και παροχή επαρκούς προστασίας στα θύματα εγκληματικών πράξεων·
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ περιλαμβάνει επίσης στοιχεία ασφαλείας, στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά, της ασφάλειας των υποδομών και των δημοσίων χώρων, της κυβερνοασφάλειας και της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης·
 • Το InvestEU μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ασφάλειας των επενδύσεων σε υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση και στην ασφάλεια των συστημάτων ΤΠ με την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Θα επιτευχθεί περαιτέρω συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα εκτός της Ένωσης, που στηρίζονται από τα μέσα εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ.

Πώς θα επιτευχθεί η βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης;

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί άμεσα την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. Στην περίπτωση της από κοινού διαχείρισης, κάθε κράτος μέλος θα δημιουργήσει σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για το πρόγραμμά του και θα διασφαλίσει την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης, των δεδομένων και των δεικτών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία έναρξη λειτουργίας του ταμείου, έως την 1η Ιανουαρίου 2021, θα είναι δυνατή η «μετακύλιση» στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο εκείνων των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που υφίστανται ήδη και λειτουργούν αποδοτικά.

Ο προσανατολισμός της αξιολόγησης των επιδόσεων βελτιώνεται σημαντικά κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Πέραν των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων, προτείνεται επίσης ένα σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στοιχεία για κάθε πρόγραμμα – κατανεμημένα ανά ειδικό στόχο – έξι φορές ανά έτος. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αφορούν το κόστος των εργασιών και τις τιμές των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να υποβάλλουν ετήσια έκθεση εκτέλεσης, που θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής των εθνικών τους προγραμμάτων και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων. Ανά 2ετία θα διοργανώνεται συνεδρίαση επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους για να εξετάζονται οι επιδόσεις κάθε προγράμματος. Στο τέλος της περιόδου, κάθε κράτος μέλος θα υποβάλλει τελική έκθεση επιδόσεων.

Γιατί αυξάνεται η χρηματοδοτική στήριξη για την Ευρωπόλ;

Ο ρόλος και η σημασία όλων των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας – του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) – αναβαθμίστηκε κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020. Η Ευρωπόλ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στα κράτη μέλη, τον συντονισμό των διαφόρων πτυχών του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας καθώς και την πάταξη του παράνομου τρομοκρατικού διαδικτυακού περιεχομένου. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στις νέες δομές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, όπως:

 • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3), το οποίο, για παράδειγμα, συνεργάστηκε στενά με τις μονάδες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος στις χώρες που πλήττονται από επιθέσεις λογισμικού εκβίασης WannaCry, παρείχε επιχειρησιακή υποστήριξη και βοήθησε στον συντονισμό των διεθνών προσπαθειών για τον μετριασμό της απειλής και την παροχή βοήθειας στα θύματα·
 • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Τρομοκρατίας (ECTC), το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματική και συντονισμένη απάντηση στην πρόκληση της διεθνούς τρομοκρατίας, όπως αυτή που τίθεται από το Da'esh. Η συμβολή του συνίσταται στην παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης, εφόσον ζητηθεί, και στην αντιμετώπιση της απειλής που συνιστούν οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν, ή στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
 • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών (EMSC) στήριξε τις έρευνες των κρατών μελών, αφού κατέστη σαφές ότι οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών το 2016 είχαν, εν μέρει, οργανωθεί από εγκληματικά δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών επικεντρωμένα στο να αποκομίσουν κέρδη από την ανθρώπινη δυστυχία.

Επίσης, η Ευρωπόλ έπαιξε ανεκτίμητο ρόλο στο πλαίσιο της Ειδικής Ομάδας «Fraternité», κατά τις ημέρες και εβδομάδες που ακολούθησαν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι.

Ωστόσο, η αύξηση της οικονομικής υποστήριξης για την Ευρωπόλ δεν θα προέλθει απευθείας από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ). Οι Οργανισμοί της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας χρηματοδοτούνται από χωριστό προϋπολογισμό, ο οποίος θα υποβληθεί με χωριστή πρόταση.

Θα λάβουν άλλοι, εξειδικευμένοι στο πεδίο της ασφάλειας, οργανισμοί της ΕΕ αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη;

Η Ευρωπόλ πρόκειται πράγματι να διαδραματίσει καίριο ρόλο, ωστόσο και άλλοι οργανισμοί, όπως ο CEPOL και το ΕΚΠΝΤ, είναι εξίσου σημαντικοί για άλλες πτυχές της ασφάλειας της Ένωσης.

Ο CEPOL διασφαλίζει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών έχουν την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους και το ΕΚΠΝΤ έχει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων όπως η διακίνηση ναρκωτικών και η τοξικομανία.

Επιπλέον των 2,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ο συνολικός προϋπολογισμός για τους οργανισμούς της ομάδας οργανισμών που άπτονται θεμάτων ασφάλειας, ο οποίος θα υποβληθεί με χωριστή πρόταση, θα ανέλθει σε έως 1,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει 29 % αύξηση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020.

Για ποιο λόγο προβλέπεται χρηματοδότηση για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων;

Τα προγράμματα συνδρομής της ΕΕ στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΠΣΠΠΕ) έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία επιβράδυνσης και διακοπής λειτουργίας όσων πυρηνικών εγκαταστάσεων βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο του κύκλου ζωής τους, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Το πρόγραμμα παρέχει ουσιαστική και διαρκή υποστήριξη της υγείας των εργαζομένων και του γενικού κοινού με την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση επίτευξης πραγματικής προόδου στην πυρηνική ασφάλεια και προστασία.

Για την περίοδο 2021-2027, η Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει αυστηρά στοχοθετημένη χρηματοδοτική στήριξη:

 • ποσό ύψους 552 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στη Λιθουανία για τη στήριξη του παροπλισμού του πυρηνικού σταθμού Ignalina·
 • ποσό ύψους 118 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στη Βουλγαρία και τη Σλοβακία. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, στόχος είναι ο παροπλισμός των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy. Για τη Σλοβακία, ο σταθμός πυρηνικής ενέργειας Bohunice V1·
 • ποσό ύψους 348 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τον παροπλισμό και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων των εγκαταστάσεων διεξαγωγής πυρηνικών ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή οι οποίες ανήκουν στο ΚΚΕρ·
 • ποσό ύψους 160 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη στήριξη γενικών δράσεων στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου - Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ασφαλέστερη Ευρώπη με ενισχυμένη χρηματοδότηση της ασφάλειας ύψους 4,8 δισ. ευρώ

Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία:

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

 • Ενημερωτικό δελτίο - Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
 • Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
 • Παραρτήματα του κανονισμού για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων

 • Ενημερωτικό δελτίο - Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός
 • Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων για τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Ignalina της Λιθουανίας
 • Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και για την κατάργηση κανονισμού του Συμβουλίου (Euratom)
 • Έκθεση για την αξιολόγηση και υλοποίηση των προγραμμάτων συνδρομής της ΕΕ στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Βουλγαρία, τη Σλοβακία και τη Λιθουανία

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU)

 • Ενημερωτικό δελτίο - Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: rescEU, όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

Για περισσότερες πληροφορίες: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον

 

MEMO/18/4128

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar