Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Въпроси и отговори: увеличено финансиране в областта на сигурността през 2021—2027 г.

Страсбург, 13 юни 2018 r.

Комисията на Юнкер определи сигурността като първостепенен приоритет от самото начало на своя мандат. Да се чувстваш сигурен и защитен в собствения си дом е най-основното и универсално право.

Бюджетът на ЕС има ключова роля за подкрепата на държавите членки при опазването на безопасността на европейците, особено когато заплахите за сигурността не признават границите и коварно вземат на прицел нашите ценности и начин на живот.

Как ще се промени бъдещият бюджет за вътрешната сигурност?

През последните години заплахите за сигурността се засилиха и станаха по-разнообразни. Те все по-често са трансгранични по своя характер, което означава, че държавите членки вече не могат да действат сами. Макар че защитата на гражданите е от компетентността на държавите членки, Европейският съюз играе жизненоважна роля в подкрепа на усилията на държавите членки. Сигурността ще продължи да бъде основна тема за ЕС през следващите години и гражданите на Европа с право очакват техният Съюз и техните национални правителства да са гаранти за сигурност в един бързо променящ се и несигурен свят.

Бъдещият бюджет трябва да съответства на тези политически амбиции. Европейската комисия предлага съществено увеличаване на настоящото финансиране в областта на сигурността — от 3,5 милиарда евро на 4,8 милиарда, като целта е изграждането на Съюз, който е способен да устои на бъдещите предизвикателства, свързани със сигурността, и е готов да реагира при извънредни ситуации. Общият бюджет в областта на сигурността за 2021—2027 г. ще включва укрепването на фонд „Вътрешна сигурност“ (2,5 милиарда евро), по-безопасното извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в някои държави членки (1,2 милиарда евро) и засилването на агенциите на ЕС в областта на сигурността (1,1 милиарда евро).

Предложеният днес регламент не включва финансирането на агенциите: бюджетът (1,1 милиарда евро), предназначен за Европол, CEPOL и ЕЦМНН, ще бъде представен отделно.

Защо се предоставя финансиране от бюджета на ЕС за сигурността?

През последните години заплахите за сигурността в Европа се засилиха и станаха по-разнообразни. Общият елемент на неотдавнашните терористични атаки, на новите начини на действие на организираната престъпност и на непрекъснато нарастващите инциденти, свързани с киберпрестъпления, е тяхното трансгранично измерение. Това изисква силен и координиран отговор на равнището на ЕС. Предизвикателствата, пред които е изправен Съюзът в областта на сигурността, като например международният тероризъм, не могат да бъдат преодолени от държавите членки поотделно.

Финансовата и техническата подкрепа от ЕС вече е доказала своята стойност и ще продължи да го прави през следващия бюджетен период. Тя доведе до конкретни резултати и показа ясно добавената си стойност, например когато подкрепи закупуването на оборудване за наблюдение след терористичните нападения в Париж през ноември 2015 г., както и при плодотворното сътрудничество между френските и белгийските органи чрез оперативната група Fraternité, организирана от Европол.

По какъв начин фонд „Вътрешна сигурност“ ще осигури по-добра подкрепа срещу новите и възникващите предизвикателства?

Укрепването на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) ще го направи по-гъвкав и снабден с инструменти за бързо реагиране на нововъзникващи предизвикателства, свързани със сигурността. Фондът ще се координира също така по-добре с другите европейски фондове, които засягат проблеми, свързани със сигурността.

На първо място, бъдещият фонд „Вътрешна сигурност“ ще се съсредоточи върху три нови цели.: 1) увеличаване на обмена на информация; 2) засилване на съвместните трансгранични операции; и 3) укрепването на способностите за борба с престъпленията и за тяхното предотвратяване. Тези цели ще позволят по-голяма гъвкавост на държавите членки при изпълнението на ключови приоритети в областта на сигурността, а именно в борбата с тероризма и радикализацията; тежката и организираната престъпност; киберпрестъпността; и защитата на жертвите на престъпления.

На второ място, бъдещият фонд „Вътрешна сигурност“ ще се основава на разпределение на средствата 60 % / 40 %. Това означава, че 1,25 милиарда евро от фонда ще се разпределят отначало между държавите членки (като в средата на периода ще бъдат изплатени допълнително 250 милиона), което ще им позволи да правят дългосрочни инвестиции, свързани със сигурността. Останалите 40 %, т.е. 1 милиард евро, ще бъдат запазени за „тематичния механизъм“ за целенасочена подкрепа на държавите членки, като те бъдат подпомагани да реагират по-ефективно при извънредни ситуации и непредвидени предизвикателства, свързани със сигурността.  

И накрая, сигурността представлява хоризонтален въпрос, засягащ много области на политиката. Бъдещият фонд „Вътрешна сигурност“ е специален финансов инструмент в областта на сигурността, но той ще бъде по-ефективен, като работи с другите фондове на ЕС, като например фонд „Убежище и миграция“ и „Интегрирано управление на границите“, които също включват свързани със сигурността компоненти. Това ще помогне на държавите членки да се справят с проблемите, свързани със сигурността, по всеобхватен начин, като изграждат национална готовност на всички равнища и във всички сектори.

Какво е новото при фонд „Вътрешна сигурност“?

Настоящият фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) беше ефективен и допринесе за високо ниво на сигурността в Съюза. При все това в обществените консултации бе подчертана необходимостта от опростяване и по-голяма гъвкавост при изпълнението на инструментите на финансиране в областта на вътрешните работи. В този контекст бъдещият фонд „Вътрешна сигурност“ ще включва:

 • по-голяма гъвкавост и по-добро реагиране при извънредни ситуации: новият фонд е замислен така, че да гарантира достатъчна гъвкавост за спешно отпускане на средства за държавите членки при необходимост, както и за непосредствено решаване на нови ключови приоритети. 1 милиард евро от фонда ще бъдат запазени за непредвидени предизвикателства, свързани със сигурността, като така фондът ще отчита специфичните нужди на държавите членки и ще бъде готов на бърз отговор в извънредни ситуации;  
 • по-голяма координация между политиките на ЕС: сигурността представлява хоризонтален въпрос, засягащ много области на политиката. Бъдещият фонд „Вътрешна сигурност“ е специален финансов инструмент в областта на сигурността, но той ще бъде по-ефективен, като работи с другите фондове на ЕС, като например фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Интегрирано управление на границите“, които също включват свързани със сигурността компоненти. Това ще помогне на държавите членки да се справят с проблемите, свързани със сигурността, по всеобхватен начин, като изграждат национална готовност на всички равнища и във всички сектори. Освен това фондът ще подкрепя работата за намаляване на търсенето на наркотици, например чрез провеждане на кампании за повишаване на осведомеността. Мерките за намаляване на търсенето на наркотици понастоящем са обхванати от програма „Правосъдие“.

Какви действия няма да бъдат финансирани от фонд „Вътрешна сигурност“?

Съществуват мерки, които са от изключителната компетентност на държавите членки, и ЕС не може да ги подкрепя с финансиране от фонд „Вътрешна сигурност“. Посочените мерки включват:

 • мерки, ограничаващи се до поддържането на обществения ред на национално равнище;
 • мерки за закупуване или поддръжка на стандартно оборудване, стандартни транспортни средства или стандартни съоръжения на правоприлагащите и други компетентни органи;
 • мерки с военни или отбранителни цели;
 • оборудване, на което поне едно от предназначенията е митнически контрол;
 • оборудване за налагане на принудителни мерки, включително оръжия, боеприпаси, взривни вещества и палки, освен с учебна цел;

Какво се е случило с двата компонента: ФВС — външни граници и визи, и ФВС — полиция.

Комисията има за цел да гарантира по-добро и по-интегрирано управление на външните граници на ЕС. Това е причината, поради която настоящият инструмент за границите и визите се премества от фонд „Вътрешна сигурност“ в новия фонд „Интегрирано управление на границите“, който самият ще включва също нов инструмент: инструмент за оборудване за митнически контрол. Що се отнася до бъдещия фонд „Вътрешна сигурност“, той съответства в структурно отношение на настоящия инструмент за полицейско сътрудничество на фонд „Вътрешна сигурност“.

Какви средства ще се разпределят по различните приоритети, свързани със сигурността?

Бъдещият фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) не предлага разпределение на конкретни средства по съответни приоритети или цели. Предизвикателствата в областта на сигурността непрекъснато се променят и държавите членки са в най-добра позиция да определят нуждите си, за да отговорят на приоритетите, свързани със сигурността. Всяка държава членка ще трябва да гарантира, а Комисията да потвърди, че приоритетите в националните програми съответстват и отговарят на приоритетите и предизвикателства на Съюза в областта на сигурността

По националните програми на държавите членки ще се разпределят отначало 50 % от общия бюджет на фонда, което възлиза на 1,2 милиарда евро. В средата на периода ще бъде добавена фиксирана допълнителна сума от 10 % от общото финансиране, възлизаща на 250 милиона евро. Останалите 40 % от общия бюджет, възлизащи на 1 милиарда евро, ще се разпределят периодично в зависимост от специфичните приоритети на държавите членки. Тази гъвкавост ще даде възможност на държавите членки да използват наличните средства в съответствие със своите актуални потребности и да реагират бързо на новите предизвикателства и извънредните ситуации, свързани със сигурността.

Всяка държава членка ще получи в началото на програмния период еднократна фиксирана сума в размер на 5 милиона евро, за да се гарантира критична маса, плюс сума, която варира съгласно механизъм за разпределение по следните критерии:

 • 45 % обратно пропорционално на брутния вътрешен продукт;
 • 40 % пропорционално на броя на населението; и
 • 15 % пропорционално на размера на територията;

По какъв начин ще бъде опростен и направен по-гъвкав фонд „Вътрешна сигурност“ ?

Основните мерки за опростяване са свързани с привеждането на фонда в съответствие с единния правилник. Например Комисията има за цел да увеличи използването на опростени варианти за разходите, като например еднократни суми и рационализиране на хоризонталните правила за одит и контрол.

По отношение на гъвкавостта бъдещият фонд „Вътрешна сигурност“ предвижда по-специфично и основано на нуждите финансиране.

Как ще се увеличи съгласуваността с други фондове?

Сигурността представлява хоризонтален въпрос, засягащ много области на политиката. Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) ще бъде специален инструмент на Съюза в областта на сигурността и затова ще се търсят по-голяма съгласуваност и ефективност с другите фондове на ЕС, които включват компоненти, свързани със сигурността. По-специално следва да бъде осигурена допълняемост с:

 • фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Интегрирано управление на границите“ — мерките за наблюдение на границите, като например разкриването на контрабанда на незаконни стоки, взривни вещества, прекурсори, незаконната миграция и проверките за сигурност по външните граници на ЕС, са от основно значение за запазването на цялостната сигурност на ЕС;
 • фондовете на политиката на сближаване „Хоризонт Европа“, програмата „Цифрова Европа“, програмата „Права и ценности“, както и програмата „Правосъдие“, всички включват аспект на сигурността, като например инвестиции в научни изследвания, свързани със сигурността, и предоставянето на съответна защита на жертвите на престъпления;
 • Европейският социален фонд+ също включва елементи, свързани със сигурността, в областта на политиката за борба с наркотиците, сигурността на инфраструктура и обществените пространства, киберсигурността и предотвратяването на радикализацията;
 • InvestEU също може да играе ключова роля за подобряване на сигурността на инвестициите в инфраструктура в целия Съюз, както и за сигурността на информационните системи чрез мерки по отношение на киберсигурността.

Ще бъде намерена по-нататъшна допълняемост с други мерки извън Съюза, които се подкрепят чрез инструментите на ЕС за външно подпомагане.

Как ще се подобрят мониторингът и оценката?

Комисията ще наблюдава пряко изпълнението на действията при пряко и непряко управление. В случаите на споделено управление всяка държава членка ще създаде система за управление и контрол на своята програма и ще гарантира качеството и надеждността на системата за мониторинг, на данните и на показателите. За да се улесни бързото започване на изпълнението на фонда от 1 януари 2021 г., ще бъде възможно „пренасяне“ на съществуващите добре функциониращи системи за управление и контрол в следващия бюджетен период.

Значително подобрена за следващия финансов период е оценката на изпълнението. В допълнение към показателите за крайния продукт и резултатите се предлага набор от основни показатели за изпълнението. Държавите членки следва да изпращат шест пъти в годината данни за всяка програма с разбивка по специфични цели. Тези данни следва да се отнасят за разходите за операциите и стойностите на общите показатели за крайните продукти и резултатите.

От държавите членки ще се изисква също така да изпращат годишен доклад за изпълнението, който следва да съдържа информация относно напредъка, постигнат при изпълнението на националните програми и при постигането на междинните цели и целевите стойности. На всеки 2 години между Комисията и всяка държава членка ще се организира среща за преглед с цел да бъде разгледано качеството на изпълнението на всяка програма. В края на периода всяка държава членка ще представя окончателен доклад за качеството на изпълнението.

Защо се увеличава финансовата подкрепа за Европол?

Ролята и значимостта на всички агенции на ЕС в областта на сигурността — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), се развиха през финансовия период 2014—2020 г. Европол придоби особено значение във връзка със предоставянето на държавите членки на разузнавателни данни, координирането на различните направления на борбата с организираната престъпност и тероризма и елиминирането на незаконното терористично съдържание онлайн. Това бе възможно благодарение на новите структури, създадени в рамките на Европол, като:

 • Европейския център за борба с киберпрестъпността (ЕС3), който например работи в тясно сътрудничество със звената за борба с киберпрестъпността в държавите, засегнати от зловредния софтуер WannaCry, осигуряваше оперативна подкрепа и спомогна за координирането на международните усилия за намаляване на заплахите и за оказване помощ на жертвите;
 • Европейския център за борба с тероризма (ECTC), който спомага за гарантирането на ефикасен и координиран отговор на предизвикателството на международния тероризъм, каквото например е Даиш. Центърът прави това, като предоставя оперативна подкрепа при поискване, спомага за преодоляване на заплахата от завръщащи се чуждестранни бойци терористи или способства за обмена на разузнавателна информация относно финансирането на тероризма;
 • Европейският център за борба с контрабандата на мигранти (EMSC) допринесе за разследванията в държавите членки, след като стана ясно, че множество незаконни мигранти, пристигнали през 2016 г., са били организирани отчасти от мрежи за незаконно превеждане на мигранти през границата, които печелят от човешкото нещастие.

Европол също така изигра изключително важна роля в оперативната група Fraternité в дните и седмиците след терористичните нападения в Париж през ноември 2015 г.

Увеличаването на финансовата подкрепа за Европол обаче няма да дойде пряко от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС). Агенциите на ЕС, работещи в областта на сигурността, се ползват от отделен бюджет, който ще бъде представен отделно.

Дали други специализирани агенции на ЕС в областта на сигурността ще получат увеличена финансова подкрепа?

При все че Европол има безспорно ключова роля, други агенции, като CEPOL и ЕЦМНН, са също толкова важни за гарантирането на други аспекти на сигурността на Съюза.

CEPOL гарантира, че правоприлагащите органи на държавите членки са съответно обучени за изпълнението на своите задължения, а ЕЦМНН е от решаващо значение за справяне с обществени предизвикателства, като например трафика на наркотици и наркотичната зависимост.

В допълнение към бюджета за фонд „Вътрешна сигурност“, който възлиза на 2,5 милиарда евро и ще бъде представен отделно, общият бюджет на агенциите в областта на сигурността ще бъде увеличен до 1,1 милиарда евро, което представлява 29 % нарастване в сравнение с финансовия период 2014—2020 г.

Защо има финансиране за извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения?

Програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения (ППИЕЯС) имат цел да подпомагат държавите членки в процеса на приключване на дейностите и закриване на ядрени инсталации през последния етап от жизнения им цикъл, като същевременно се поддържа най-високо равнище на безопасност. Това спомага за осигуряване на значителна и дълготрайна подкрепа за здравето на работниците и обществеността, като се предотвратява влошаване на екологичните условия и се осигурява действителен напредък в ядрената безопасност и сигурност.

През периода 2021—2027 г. Съюзът ще продължи да осигурява стриктно целева финансова подкрепа:

 • 552 милиона евро са предназначени за Литва в подкрепа на извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала „Игналина“;
 • 118 милиона евро са предназначени за България и Словакия. В случая на България става дума за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“. За Словакия това е атомната електроцентрала „Бохунице V1“;
 • 348 милиона евро са предназначени за извеждането от експлоатация и управлението на радиоактивните отпадъци на съоръженията на Комисията за ядрени научни изследвания, експлоатирани и/или притежавани от Съвместния изследователски център;
 • 160 милиона евро са предназначени за общата ядрената безопасност и сигурност.

За повече информация

Съобщение за медиите — Бюджет на ЕС: по-безопасна Европа чрез увеличено финансиране в областта на сигурността от 4,8 милиарда евро

Правни текстове и информационни документи:

Фонд „Вътрешна сигурност“

 • Информационен документ „Бюджет на ЕС за бъдещето: Фонд „Вътрешна сигурност“
 • Предложение за Регламент за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“;
 • Приложения към Регламента за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“.

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

 • Информационен документ „Бюджет на ЕС за бъдещето: Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
 • Предложение за Регламент на Съвета за създаване на програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ в Литва
 • Предложение за Регламент на Съвета за създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент на Съвета (Евратом)
 • Доклад за оценката и изпълнението на програми на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Словакия и Литва

Механизъм за гражданска защита на Съюза (rescEU)

 • Информационен документ „Бюджет на ЕС за бъдещето: rescEU — Механизъм на Съюза за гражданска защита

За повече информация относно бюджета на ЕС за бъдещето

 

MEMO/18/4128

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar