Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Európsky zbor solidarity po roku 2020: otázky a odpovede

Brusel 11. jún 2018

Európska komisia prijala návrh rozpočtu pre Európsky zbor solidarity na rozpočtové obdobie 2021 – 2027.

IP/18/4035

Čo je cieľom Európskeho zboru solidarity?

Solidarita je spoločnou hodnotou v Európskej únii, s ktorou sa identifikujú jej občania i členské štáty a ktorou sa riadi Európska únia pri svojej činnosti v rámci Únie i mimo nej.

Ako uviedol predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie za rok 2016, v ktorom oznámil zriadenie Európskeho zboru solidarity: „Solidaritu často najochotnejšie prejavujeme vtedy, keď čelíme núdzovým situáciám. Keď vypukli požiare v portugalských horách, talianske lietadlá hasili plamene. Keď záplavy spôsobili prerušenie dodávok elektrickej energie v Rumunsku, vďaka švédskym generátorom sa svetlá opäť rozsvietili. Keď na grécke pobrežia dorazili tisícky utečencov, prístrešie im poskytli slovenské stany. V rovnakom duchu dnes Komisia navrhuje zriadiť Európsky zbor solidarity.“

Cieľom Európskeho zboru solidarity je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do širokej škály solidárnych činností, ktoré pomáhajú riešiť problémové situácie v EÚ i mimo nej, a to prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, stáží alebo pracovných miest. Účasť na nich prispieva nielen k osobnému rozvoju mladých ľudí, ich aktívnej angažovanosti v spoločnosti a zamestnateľnosti, ale aj pomáha komunitám, ktoré to potrebujú, a podporuje aj mimovládne organizácie, verejné orgány a podniky v ich úsilí uspokojovať spoločenské a iné potreby.

Čo je nové v tomto návrhu v porovnaní s právnym základom Európskeho zboru solidarity do roku 2020?

Na základe nového návrhu sa Európsky zbor solidarity stane jednotným kontaktným miestom pre mladých ľudí, ktorí sa chcú v tejto oblasti angažovať, tým, že sa doň začlení Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. To prinesie nové príležitosti na dobrovoľnícku činnosť pri podpore operácií humanitárnej pomoci v nečlenských krajinách EÚ, v ktorých sa uskutočňujú činnosti a operácie humanitárnej pomoci. Vďaka tomu vznikne skutočné jednotné kontaktné miesto pre mladých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do solidárnych činností v EÚ alebo v zahraničí.

Aký bude rozpočet Európskeho zboru solidarity?

Európska komisia navrhuje stanoviť pre Európsky zbor solidarity na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 celkový rozpočet vo výške 1,26 miliardy EUR v bežných cenách. To by v období 2021 – 2027 umožnilo zapojenie okolo 350 000 mladých ľudí nad rámec 100 000 účastníkov, ktorých Komisia plánuje podporiť do konca roka 2020.

Kto sa môže zaregistrovať v Európskom zbore solidarity?

Kritériá oprávnenosti na účasť mladých ľudí sa nemenia: v Európskom zbore solidarity sa môže zaregistrovať každá osoba vo veku 17 až 30 rokov, ktorá je štátnym príslušníkom účastníckej krajiny alebo v nej má oprávnený pobyt. Minimálny vek na účasť na činnostiach zboru je 18 rokov.

Mladí ľudia, ktorí sa zaregistrujú v Európskom zbore solidarity, budú musieť súhlasiť s poslaním Európskeho zboru solidarity a jeho zásadami. Registrácia je jednoduchá a zaregistrovať sa možno na webovej stránke Európskeho portálu pre mládež. Ak sa do činností zboru zapájajú štátni príslušníci nečlenských krajín EÚ, nemusia mať nevyhnutne všetky práva či povolenia potrebné na pobyt v jednom z členských štátov EÚ na to, aby sa mohli zapojiť. Je na každej účastníckej organizácii, aby takéto práva a povolenia zabezpečila pre každú osobu, ktorú chce zapojiť do jednej z činností zboru.

Kde sa budú činnosti zboru uskutočňovať?

Už odo dneška sa budú činnosti Európskeho zboru solidarity uskutočňovať v celej Európskej únii, pričom dobrovoľnícke činnosti sa rozšíria aj do iných krajín, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj do krajín v predvstupovej fáze a susedných krajín.

Komisia navrhuje, aby sa v rozpočtovom období 2021 – 2027 rozšíril geografický rozsah dobrovoľníckych činností a sprievodných opatrení vrátane dobrovoľníckych činností na podporu operácií humanitárnej pomoci. Tieto činnosti a opatrenia sa budú vykonávať v nečlenských krajinách EÚ, ktoré sú príjemcami oficiálnej rozvojovej pomoci. Mladí ľudia sa nebudú zapájať do profesionálnej núdzovej pomoci, ani do činností v krajinách, v ktorých prebieha ozbrojený konflikt.

Bude registrácia zárukou účasti na činnosti?

Všetci registrovaní mladí ľudia sa môžu zúčastniť na všeobecnej online odbornej príprave a na činnostiach v oblasti budovania komunít, ktoré sa môžu uskutočňovať online alebo v ich komunitách. Registrácia však nezaručuje možnosť zúčastniť sa na činnosti. To závisí od rozpočtu, dostupnosti projektov a osobitných záujmov uchádzačov.

Na základe návrhu Komisie návrhu, ktorým sa stanovuje vlastný právny rámec a rozpočet pre Európsky zbor solidarity a ktorý bol predložený v máji 2017, sa v programe počíta aj so solidárnymi projektmi, ktoré zaregistrovaným mladým ľuďom umožnia, aby namiesto čakania na príležitosť od organizácie konali z vlastnej iniciatívy a na miestnej úrovni realizovali svoje nápady v oblasti solidarity.

Aké požiadavky musia splniť organizácie?

Ani v tomto prípade sa požiadavky nemenia. Účastnícke organizácie budú dôkladne posúdené (v závislosti od ich profilu buď národnými agentúrami implementujúcimi program Erasmus, alebo Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru). Musia sa zaviazať, že budú rešpektovať zásady a ciele Európskeho zboru solidarity. To znamená, že sa zaväzujú podporovať osobný a profesijný rozvoj účastníkov Európskeho zboru solidarity, zabezpečovať bezpečné a dôstojné pracovné podmienky, poskytovať primeranú odbornú prípravu a pomoc s cieľom umožniť účastníkom získať zručnosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich činnosti. Organizácie ponúkajúce príležitosti v rámci Európskeho zboru solidarity budú musieť získať novú značku kvality.

Ako prebieha proces obsadzovania voľných miest uchádzačmi?

Pri registrácii v Európskom zbore solidarity prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež uvedú mladí ľudia popri informáciách o svojom vzdelaní, pracovných skúsenostiach a osobných záujmoch aj informácie o tom, do akého typu činností by sa chceli zapojiť, do akých krajín by chceli ísť a kedy sú k dispozícii. Môžu si zvoliť medzi typmi činností a prejaviť svoj záujem o zapojenie do konkrétnych oblastí solidarity.

Pri registrácii môžu mladí ľudia takisto vyzdvihnúť konkrétne skúsenosti a vedomosti, ktoré by priniesli Európskemu zboru solidarity, napr. skúsenosti s prácou s utečencami, deťmi, so staršími osobami alebo s osobami so zdravotným postihnutím, skúsenosti v oblasti výučby, médií, hudby, umenia, stavebníctva, inžinierstva, riadenia projektov alebo v iných oblastiach.

Organizácie budú mať možnosť vybrať si spomedzi uchádzačov, ktorých motivácia, záujmy a zručnosti najviac zodpovedajú ich potrebám. Účastníci môžu nielen sledovať oznámenia o voľných miestach na Európskom portáli pre mládež a reagovať na ne, ale môžu sa o ne priamo uchádzať a rozhodnúť sa, či prijmú alebo neprijmú ponuku od organizácie.

Aké náklady sa hradia v rámci jednotlivých typov činností?

V prípade dobrovoľníckych činností sa hradia náklady na pobyt, akými sú strava, ubytovanie a vreckové, až do výšky 155 EUR mesačne, ale aj cestovné náklady a náklady na poistenie.

Na pracovné miesta sa bude vzťahovať pracovná zmluva a mzdy budú stanovené v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami platnými v krajine výkonu práce.

Na stáže sa bude vzťahovať písomná dohoda a budú platené hostiteľskou organizáciou. Stáže ponúkané v rámci zboru sa budú riadiť zásadami uvedenými v Rámci kvality pre stáže.

Popri mzde sa v prípade pracovných miest a stáží počíta s finančnou podporou na cestovné výdavky.

Pre znevýhodnených mladých ľudí sa plánuje osobitný finančný príspevok slúžiaci na úhradu akýchkoľvek dodatočných nevyhnutných výdavkov. Zbor bude takisto hradiť určité náklady, ktoré vzniknú účastníckym organizáciám. Môže sem patriť finančný príspevok na osobitnú odbornú prípravu a mentorstvo.

Môžu organizácie za prijatie účastníkov vyžadovať peniaze?

Nie. Žiadna osoba ani subjekt nemôže od účastníka žiadať nijaký finančný príspevok ani poplatok za to, že bol vybraný do projektu.

A čo poistenie a sociálne zabezpečenie?

V návrhu sa počíta s tým, že účastníkom sa poskytne doplnkové zdravotné a úrazové poistenie v prípade poistných výdavkov, ktoré nie sú pokryté európskym preukazom zdravotného poistenia alebo iným systémom poistenia, v ktorom môžu byť účastníci poistení.

Pokiaľ ide o pracovné miesta a stáže a súvisiace normy sociálneho zabezpečenia, uplatňujú sa určité špecifiká v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami krajiny výkonu zamestnania alebo stáže.

Bude sa poskytovať jazyková podpora?

Áno. Účastníci Európskeho zboru solidarity, ktorí prijmú ponuku na cezhraničnú činnosť, budú mať prístup k online jazykovému kurzu, čo im umožní posúdiť a zlepšiť svoje znalosti cudzieho jazyka, ktorý budú používať pri výkone príslušnej činnosti v zahraničí.

Aký druh osvedčenia účastníci získajú?

Po ukončení príslušnej činnosti účastníci získajú osvedčenie Európskeho zboru solidarity. Okrem toho sa na identifikáciu a dokumentáciu znalostí, zručností a kompetencií získaných počas činnosti použijú nástroje, ako je Youthpass a Europass.

 

MEMO/18/4032

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar