Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Eiropas Solidaritātes korpuss pēc 2020. gada: jautājumi un atbildes

Briselē, 2018. gada 11. jūnijā

Eiropas Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu, kas paredz Eiropas Solidaritātes korpusa budžetu 2021.— 2027. gada budžeta periodam.

IP/18/4035

Kāds ir Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis?

Solidaritāte ir viena no Eiropas Savienības vispārējām vērtībām — tā valda starp iedzīvotājiem, dalībvalstīm un nosaka Savienības rīcību gan iekšzemē, gan aiz tās robežām.

Par Eiropas Solidaritātes korpusa izveidi Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja 2016. gadā runā par stāvokli Savienībā: “Mēs bieži vislabprātāk izrādām solidaritāti, saskaroties ar ārkārtas situācijām. Tad, kad dega Portugāles pakalni, Itālijas lidmašīnas dzēsa liesmas. Kad plūdu dēļ Rumānijā pazuda elektrība, Zviedrijas ģeneratori atjaunoja apgaismojumu. Tad, kad Grieķijas krastos ieradās tūkstošiem bēgļu, Slovākijas teltis sniedza patvērumu. Līdzīgā garā Komisija šodien ierosina izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu.”

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir sniegt jauniem cilvēkiem iespēju piedalīties dažādās solidaritātes darbībās, kas palīdz risināt problēmsituācijas visā Eiropas Savienībā un aiz tās robežām, izmantojot brīvprātīgo darbu, stažēšanos un apmaksātu darbu. Dalība korpusā ne vien veicina viņu personisko izaugsmi, ļauj viņiem aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē un darba tirgū, bet arī palīdz kopienām, kurām nepieciešama palīdzība, nevalstiskajām organizācijām, publiskā sektora iestādēm un uzņēmumiem risināt ar sabiedrību saistītas un citas problēmas.

Ar ko šis priekšlikums atšķiras no juridiskā pamata, kas reglamentē Eiropas Solidaritātes korpusa darbību līdz 2020. gadam?

Saskaņā ar jauno priekšlikumu Eiropas Solidaritātes korpuss kļūs par vienotu kontaktpunktu jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties solidaritātes darbībās, jo tajā tiks integrēta ES palīdzības brīvprātīgo shēma. Tā piedāvās jaunas iespējas iesaistīties brīvprātīgajā darbā, lai atbalstītu humānās palīdzības operācijas trešās valstīs, kur notiek humānās palīdzības pasākumi un operācijas. Tā rezultātā tiks izveidots vienots kontaktpunkts jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties solidaritātes darbībās Eiropas Savienībā vai ārpus tās.

Kāds būs Eiropas Solidaritātes korpusa budžets?

Eiropas Komisija ierosina Eiropas Solidaritātes korpusa kopējo budžetu laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim noteikt 1,26 miljardu eiro apmērā pašreizējās cenās. Tas dotu iespēju aptuveni 350 000 jauniešu laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam piedalīties korpusa darbībās papildus tiem 100 000 dalībnieku, kuriem Komisija ir paredzējusi šādu iespēju līdz 2020. gada beigām.

Kurš var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā?

Atbilstības kritēriji jauniešu dalībai korpusā paliek nemainīgi. Eiropas Solidaritātes korpusā var reģistrēties jebkurš jaunietis vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kurš ir līdzdalīgās valsts pilsonis vai likumīgi dzīvo dalības valstī. Minimālais vecums dalībai jebkurā no korpusa darbībām ir 18 gadi.

Jauniešiem, kuri reģistrēsies Eiropas Solidaritātes korpusā, būs jāpiekrīt tā uzdevumiem un principiem. Reģistrēšanās ir vienkārša un to var izdarīt Eiropas Jaunatnes portālā. Trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri būs reģistrējušies portālā, var nebūt visas tiesības vai atļaujas, kādas vajadzīgas, lai norīkojuma laikā dzīvotu kādā no ES valstīm. Dalīborganizācija atbild par to, lai visiem, kurus tā vēlas iesaistīt kādā no korpusa darbībam, būtu vajadzīgās tiesības un atļaujas.

Kur tiks veiktas darbības?

Jau šodien Eiropas Solidaritātes korpusa darbības tiks īstenotas visā Eiropas Savienībā. Brīvprātīgo darbu paredzēts izvērst arī citās valstīs, kuras ir Eiropas Ekonomikas zonas valstis, kandidātvalstis un kaimiņvalstis.

Komisija 2021.— 2027. gada budžeta periodā ierosina paplašināt brīvprātīgā darba un papildpasākumu ģeogrāfisko tvērumu, tostarp paredzot tādu brīvprātīgo darbu, kas atbalsta humānās palīdzības operācijas. Tas notiks trešās valstīs, kuras saņem oficiālo attīstības palīdzību. Jaunieši netiks iesaistīti profesionālas ārkārtas palīdzības darbībās vai bīstamu uzdevumu veikšanā un nepiedalīsies darbībās valstīs, kuras skar bruņots konflikts.

Vai reģistrēšanās garantē dalību darbībā?

Visi jaunieši, kuri būs reģistrējušies portālā, varēs piedalīties vispārējās mācībās un sabiedrības kopības pasākumos tiešsaistē vai savā kopienā. Tomēr reģistrēšanās negarantē iespēju piedalīties darbībā. Dalība būs atkarīga no budžeta, pieejamajiem projektiem un kandidātu paustās intereses.

Saskaņā ar 2017. gada maijā ierosināto Komisijas priekšlikumu piešķirt Eiropas Solidaritātes korpusam atsevišķu budžetu un noteikt tā tiesisko regulējumu programmā būs paredzēti arī solidaritātes projekti, kas ļaus jauniešiem, kuri būs reģistrējušies, pašiem rīkoties un realizēt savus iecerētos solidaritātes pasākumus vietējā līmenī, nevis gaidīt, kad šādu iespēju piedāvās kāda no organizācijām.

Kādas prasības tiek izvirzītas organizācijām?

Arī šajā gadījumā prasības nemainās. Erasmus+ valsts aģentūras vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (atkarībā no organizāciju profila) rūpīgi izvērtēs dalīborganizācijas. Un tām jāapņemas ievērot Eiropas Solidaritātes korpusa mērķus un principus. Tas nozīmē, ka tās apņemas veicināt Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku personisko un profesionālo izaugsmi, garantēt droši un pienācīgus darba apstākļus, nodrošināt atbilstošu apmācību un atbalstu, lai dalībnieki spētu veikt savus uzdevumus. Organizācijām, kuras piedāvās iespējas Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros, būs jāiegūst jauna kvalitātes zīme.

Kā notiek norīkojuma piemeklēšana?

Kad jaunieši Eiropas Jaunatnes portālā reģistrēsies iespējamajai dalībai Eiropas Solidaritātes korpusā, viņi līdz ar informāciju par izglītību, darba pieredzi un personiskajām interesēm varēs sīkāk norādīt, kāda veida darbībās viņi vēlas piedalīties, uz kurām valstīm viņi vēlas doties un kurā laikā viņi var tajās piedalīties. Viņi var izvēlēties darbību veidus un paust interesi par konkrētām solidaritātes jomām.

Reģistrējoties jaunieši var īpaši norādīt savu konkrēto pieredzi un zināšanas, kas būtu noderīgas Eiropas Solidaritātes korpusā, piemēram, pieredzi un zināšanas darbā ar bēgļiem, bērniem, veciem cilvēkiem vai invalīdiem, izglītošanā, pirmās palīdzības sniegšanā, plašsaziņas līdzekļos, mūzikā, mākslā, celtniecībā, inženierzinībā, projektu vadībā vai citās jomās.

Organizācijām būs iespēja izvēlēties kandidātus ar visatbilstošāko motivāciju, interesēm un prasmēm. Dalībnieki var Eiropas Jaunatnes portālā iepazīties ar paziņojumiem par vakantajiem amatiem, atsaukties uz šiem sludinājumiem un izlemt - pieņemt vai noraidīt kādas organizācijas izteikto piedāvājumu.

Kādas izmaksas tiek segtas dažādajos darbību veidos?

Brīvprātīgā darba veicējam tiks segti uzturēšanās izdevumi, piemēram, pārtikas un mājokļa izmaksas un kabatas nauda līdz 155 eiro mēnesī, kā arī ceļa izdevumi un apdrošināšana.

Norīkojums darbā tiks noformēts ar darba līgumu, un alga tiks noteikta atbilstoši norīkojuma valstī (kur darbs tiks veikts) spēkā esošajiem tiesību aktiem, noteikumiem un koplīgumiem.

Stažēšanās tiks noformēta ar rakstisku līgumu, un algu maksās uzņemošā organizācija. Solidaritātes korpusā piedāvātās stažēšanās pamatā ir stažēšanās kvalitātes sistēmas principi.

Papildus atalgojumam ir paredzēts arī finansiāls atbalsts ceļa izdevumu segšanai gan darba, gan stažēšanās norīkojumiem.

Nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem ir paredzēts papildu finansējums citu nepieciešamo papildizdevumu segšanai. Eiropas Solidaritātes korpuss segs arī atsevišķus dalīborganizāciju izdevumus. Tā var būt finansiāla iemaksa īpašu mācību un mentorēšanas izmaksu segšanai.

Vai organizācijas drīkst no dalībniekiem prasīt naudu par uzņemšanu?

Nē. Nedz fiziskas, nedz juridiskas personas no dalībnieka nedrīkst prasīt nekādu samaksu par to, ka viņš ir izraudzīts dalībai projektā.

Kas segs apdrošināšanu un rūpēsies par sociālo nodrošinājumu?

Priekšlikums paredz, ka dalībnieki saņems papildu veselības un negadījumu apdrošināšanu par attiecīgajiem izdevumiem, kurus nesedz Eiropas veselības apdrošināšanas karte vai citas apdrošināšanas sistēmas, kurās viņi, iespējams, piedalās.

Attiecībā uz apmaksāto darbu un stažēšanos un ar to saistītajam sociālajam nodrošinājumam tiek piemērotas tās tiesību aktu, noteikumu un koplīgumu prasības, kas ir spēkā valstī, kurā tiks veikta darbība.

Vai būs arī valodas atbalsts?

Jā. Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem, kuri pieņems piedāvāto pārrobežu norīkojumu, būs iespēja piedalīties tiešsaistes valodas kursos, kuros viņi varēs novērtēt un uzlabot savas svešvalodas zināšanas, kas viņiem būs nepieciešamas darbībā ārzemēs.

Kāda apliecība tiks izsniegta dalībniekiem?

Pēc darbības pabeigšanas Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki saņems Eiropas Solidaritātes korpusa apliecību. Turklāt tiks izmantoti tādi rīki kā Youthpass un Europass, kas palīdzēs identificēt un dokumentēt zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas darbības laikā.

 

MEMO/18/4032

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar