Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Euroopan solidaarisuusjoukot vuoden 2020 jälkeen: kysymyksiä ja vastauksia

Bryssel 11. kesäkuuta 2018

Euroopan komissio on hyväksynyt Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan budjettiehdotuksen EU:n budjettikaudelle 2021–2027.

IP/18/4035

Mikä on Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarkoitus?

Solidaarisuus on Euroopan unionin yhteinen arvo, joka toteutuu kansalaisten kesken, jäsenvaltioiden välillä ja unionin sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa.

Komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti solidaarisuusjoukkojen perustamisesta unionin tilaa koskeneessa puheessaan vuonna 2016. Hän totesi muun muassa, että yhteisvastuun osoittaminen on meille helpointa hätätilanteissa. ”Kun Portugalin kukkulat olivat tulessa, italialaiset lentokoneet sammuttivat liekit. Kun tulvat katkaisivat Romaniasta sähköt, valot saatiin päälle ruotsalaisilla generaattoreilla. Kun Kreikan rannoille saapui tuhansia pakolaisia, slovakialaiset teltat antoivat suojaa. Samassa hengessä komissio ehdottaa tänään Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamista”.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus osallistua erilaisiin solidaarisuustoimiin, joilla tuodaan apua vaikeisiin tilanteisiin eri puolilla EU:ta ja ulkomailla vapaaehtoistoiminnan, harjoitteluiden ja työmahdollisuuksien avulla. Toimintaan osallistuminen edistää nuorten henkilökohtaista kehitystä ja aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja parantaa heidän työllistettävyyttään. Samalla nuorten työpanos tukee apua tarvitsevia yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä, julkisyhteisöjä ja yrityksiä, jotka pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia ja muita haasteita.

Mikä tässä ehdotuksessa on uutta verrattuna vuoteen 2020 voimassa olevaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen oikeusperustaan?

Uuden ehdotuksen mukaisesti solidaarisuusjoukoista tulee yksi yhdistetty asiointipiste nuorille, jotka haluavat osallistua solidaarisuustoimintaan, sillä EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite liitetään samaan ohjelmaan. Kyseinen aloite antaa uusia mahdollisuuksia osallistua humanitaarisen avun operaatioita tukevaan vapaaehtoistoimintaan EU:n ulkopuolisissa maissa, joissa humanitaarisen avun toimia ja operaatioita toteutetaan. Näin luodaan todellinen keskitetty asiointipiste nuorille, joilla on halu osallistua solidaarisuustoimiin EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Millainen budjetti Euroopan solidaarisuusjoukoille varataan?

Euroopan komissio ehdottaa, että Euroopan solidaarisuusjoukoille osoitetaan yhteensä 1,26 miljardin euron määrärahat käypinä hintoina 1. tammikuuta 2021 ja 31. joulukuuta 2027 väliseksi ajaksi. Sen avulla noin 350 000 henkilöä saa osallistumismahdollisuuden vuosien 2021 ja 2027 välillä niiden 100 000 lisäksi, joille komissio pyrkii tarjoamaan tukea vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuka voi rekisteröityä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin?

Nuorten osallistumiskriteerit pysyvät entisellään: jokainen 17–30-vuotias osallistujamaan kansalainen tai niissä laillisesti asuva henkilö voi rekisteröityä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. Vähimmäisikä solidaarisuusjoukkojen eri toimiin osallistumiseen on 18 vuotta.

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityvien nuorten on hyväksyttävä solidaarisuusjoukkojen toiminta-ajatus ja periaatteet. Rekisteröityminen on helppoa, ja sen voi tehdä Euroopan nuorisoportaalin asiaa koskevilla sivuilla. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla ei välttämättä ole kaikkia oikeuksia tai lupia, joita he tarvitsisivat voidakseen asua toisessa EU-maassa solidaarisuustoimeen osallistumista varten. Osallistujaorganisaation tehtävänä on varmistaa, että kaikilla nuorilla, jotka ne haluavat ottaa mukaan johonkin solidaarisuusjoukkojen toimeen, on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat.

Missä toimet toteutetaan?

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimia toteutetaan jo nyt ympäri Euroopan unionia. Vapaaehtoistoiminta ulottuu myös muihin Euroopan talousalueen jäsenmaihin sekä unioniin liittymistä valmisteleviin maihin ja naapurimaihin.

Budjettikaudeksi 2021–2027 komissio ehdottaa vapaaehtoistoimille laajennettua maantieteellistä kattavuutta sekä niihin liittyviä toimenpiteitä. Tarkoitus on toteuttaa muun muassa humanitaarisen avun operaatioita tukevia vapaaehtoistoimia. Tällaiset toimet toteutetaan EU:n ulkopuolisissa maissa, jotka saavat virallista kehitysapua. Nuoret eivät osallistu ammattimaisen hätäavun antamiseen eikä vaarallisiin tehtäviin. Toimia ei myöskään järjestetä maissa, joissa on käynnissä aseellisia selkkauksia.

Takaako rekisteröityminen johonkin toimeen osallistumisen?

Kaikki rekisteröityneet nuoret voivat osallistua yleiseen verkkokoulutukseen sekä yhteisöjen kehittämistoimintaan joko verkon välityksellä tai omissa yhteisöissään. Rekisteröityminen ei kuitenkaan takaa mahdollisuutta osallistua toimiin. Se riippuu talousarviosta, tarjolla olevista hankkeista ja hakijoiden kiinnostuksen kohteista.

Vuoden 2017 toukokuussa hyväksyttiin komission ehdotus, jonka tavoitteena on vahvistaa solidaarisuusjoukoille oma budjetti ja oikeudellinen kehys. Sen ansiosta ohjelmaan sisältyvät myös solidaarisuushankkeet. Niiden avulla rekisteröityneet nuoret voivat oma-aloitteisesti kehittää ja toteuttaa ideoitaan yhteisvastuun edistämiseksi paikallistasolla sen sijaan, että he jäisivät odottamaan organisaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Mitkä ovat organisaatioita koskevat vaatimukset?

Myös organisaatioita koskevat vaatimukset pysyvät muuttumattomina. Osallistuvat organisaatiot arvioidaan huolellisesti (sen tekevät joko Erasmus-ohjelman täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset toimistot tai koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto organisaatioiden profiilin mukaan), ja niiden on sitouduttava noudattamaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja tavoitteita. Tämä tarkoittaa sitä, että ne lupaavat edistää Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä, taata turvalliset ja asianmukaiset olosuhteet sekä tarjota tarkoituksenmukaista koulutusta ja tukea, jotta osallistujat saavat solidaarisuustoimen suorittamiseen tarvitsemansa taidot. Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa osallistumismahdollisuuksia tarjoavien organisaatioiden on hankittava uusi laatumerkki.

Miten yhteensovittaminen tapahtuu?

Kun nuoret rekisteröityvät Euroopan solidaarisuusjoukkoihin Euroopan nuorisoportaalin kautta, he voivat omaa koulutustaan, työkokemustaan ja mielenkiinnon kohteitaan koskevien tietojen lisäksi ilmoittaa myös, minkä tyyppisiin toimiin he haluaisivat osallistua, mihin maihin he haluaisivat mennä ja milloin he ovat käytettävissä. He voivat valita eri toimityyppien välillä ja ilmaista toiveensa jonkin tietyn alan solidaarisuustoimintaan osallistumisesta.

Rekisteröityessään nuoret voivat myös tuoda esiin erityistä kokemustaan ja tietämystään, jota heillä on annettavanaan Euroopan solidaarisuusjoukoille. Kyseessä voi olla esimerkiksi työskentely pakolaisten, lasten, vanhusten tai vammaisten parissa, opettaminen, media-, musiikki- tai taidealan osaaminen taikka kokemus rakennusalalta, tekniikan alalta, hankehallinnosta tai muilta aloilta.

Organisaatiot voivat valita osallistujaehdokkaista ne, joiden vaikuttimet, mielenkiinnon kohteet ja taidot vastaavat parhaiten niiden tarpeita. Osallistujat voivat tarkastella ilmoituksia avoimista paikoista Euroopan nuorisoportaalissa, vastata ilmoituksiin, jättää hakemuksensa ja vapaasti joko hyväksyä organisaation tekemän tarjouksen tai kieltäytyä siitä.

Mitä eri tyyppisten toimien kuluja katetaan?

Vapaaehtoistoimintaan osallistujille maksetaan oleskelukustannukset eli majoitus ja ruoka sekä taskurahaa enintään 155 euroa kuukaudessa. Lisäksi korvataan matka- ja vakuutuskulut.

Työ perustuu työsopimukseen, ja siitä maksettava palkka määräytyy sen maan voimassa olevien kansallisten lakien, sääntöjen ja työehtosopimusten mukaisesti, jossa työ suoritetaan.

Harjoittelut perustuvat kirjalliseen harjoittelusopimukseen, ja vastaanottava organisaatio suorittaa niistä korvauksen. Harjoittelun laatupuitteissa kuvattuja periaatteita sovelletaan solidaarisuusjoukkojen kautta tarjottaviin harjoitteluihin.

Sekä työtä että harjoitteluja varten saa palkan lisäksi matkakorvauksen.

Lisärahoitusta myönnetään epäedullisessa asemassa oleville nuorille mahdollisiin muihin välttämättömiin kuluihin. Solidaarisuusjoukot korvaavat myös tiettyjä osallistuville organisaatioille aiheutuvia kuluja. Siihen voi kuulua erityisiä koulutustoimia ja mentorointia koskeva rahoitus.

Voivatko organisaatiot veloittaa osallistujia paikan saannista?

Eivät voi. Kukaan henkilö tai mikään yhteisö ei saa pyytää osallistujalta rahallista korvausta tai maksua siitä, että tämä valitaan osallistumaan hankkeeseen.

Entä sosiaaliturva ja vakuutukset?

Ehdotuksen mukaan osallistujat saavat täydentävän sairaus- ja tapaturmavakuutuksen sellaisia kustannuksia varten, joita eurooppalainen sairaanhoitokortti tai muut vakuutusjärjestelmät, joiden piiriin osallistujat mahdollisesti kuuluvat, eivät kata.

Työhön ja harjoitteluihin sekä niitä koskeviin sosiaaliturvamääräyksiin sovelletaan tiettyjä erityisedellytyksiä sen maan kansallisten lakien, sääntöjen ja työehtosopimusten mukaisesti, jossa toimi toteutetaan.

Onko saatavissa kielitukea?

Kyllä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat, jotka ottavat vastaan tarjouksen kansainvälisestä toimesta, voivat käyttää verkkopohjaista kielikurssia, jonka avulla he voivat arvioida ja parantaa osaamistaan siinä vieraassa kielessä, jota he käyttävät ulkomailla suoritettavassa toimessa.

Millaisen todistuksen osallistujat saavat?

Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat saavat toimen loppuun suoritettuaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistumistodistuksen. Lisäksi käytetään mm. myös Youthpass- ja Europass-todistuksia, jotta voidaan määrittää ja dokumentoida toimen aikana hankitut tiedot, taidot ja osaaminen.

 

MEMO/18/4032

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar