Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Teabeleht

Euroopa solidaarsuskorpus pärast 2020. aastat: küsimused ja vastused

Brüssel, 11. juuni 2018

Euroopa Komisjon võttis vastu ettepaneku Euroopa solidaarsuskorpuse eelarve kohta ELi eelarveperioodiks 2021–2027.

IP/18/4035

Mis on Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk?

Solidaarsus on Euroopa Liidu ühisväärtus, mis hõlmab kodanike- ja liikmesriikidevahelist solidaarsust ning solidaarsust liidu sees ja väljaspool seda võetavates meetmetes.

Nagu ütles president Juncker oma kõnes Euroopa Liidu olukorrast 2016 Euroopa solidaarsuskorpuse ideed välja kuulutades: „Sageli oleme rohkem valmis solidaarsust üles näitama, kui tegemist on hädaolukordadega. Kui Portugali laastasid metsapõlengud, kustutasid leeke Itaalia lennukid. Kui üleujutused põhjustasid Rumeenias elektrikatkestusi, aitasid Rootsi generaatorid valguse tagasi tuua. Kui Kreeka rannikule saabus tuhandeid pagulasi, pakkusid peavarju Slovaki telgid. Samas vaimus teeb komisjon täna ettepaneku luua Euroopa solidaarsuskorpus.“

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk on anda noortele võimalus osaleda vabatahtliku tegevuse, praktika ja töö kaudu mitmesuguses solidaarsustegevuses, mille abil lahendatakse probleeme kogu ELis ja ka väljaspool ELi. Osalemine võimaldab noortel end arendada, osaleda aktiivselt ühiskonnas ja suurendab nende tööalast konkurentsivõimet ning sellest saavad kasu ka nii abi vajavad kogukonnad kui ka vabaühendused, avaliku sektori asutused ja ettevõtted, kes tegelevad ühiskondlike ja muude probleemide lahendamisega.

Mida on uut selles ettepanekus, võrreldes Euroopa solidaarsuskorpuse õigusliku alusega kuni aastani 2020?

Uue ettepaneku kohaselt saab solidaarsuskorpusest ühtne kontaktpunkt noortele, kes soovivad osaleda solidaarsusega seotud tegevuses, kuna sellesse integreeritakse ka Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse algatus. Euroopa solidaarsuskorpuse raames hakatakse pakkuma uusi vabatahtliku tegevuse võimalusi, et toetada humanitaarabioperatsioone kolmandates riikides. Sellega luuakse tõeline ühtne kontaktpunkt noortele, kes soovivad osaleda solidaarsustegevuses nii ELis kui ka mujal.

Kui suur on Euroopa solidaarsuskorpuse eelarve?

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku kehtestada ajavahemikuks 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 Euroopa solidaarsuskorpuse eelarveks 1,26 miljardit eurot jooksevhindades. See võimaldaks umbes 350 000 noorel osaleda ajavahemikus 2021–2027 solidaarsusega seotud tegevuses (lisaks 100 000 noorele, keda komisjon kavatseb toetada kuni 2020. aasta lõpuni).

Kes võib end Euroopa solidaarsuskorpuses registreerida?

Noorte osalemiskriteeriumid jäävad samaks. Euroopa solidaarsuskorpuses võivad end registreerida kõik 17–30aastased, kes on osaleva riigi kodanikud või kes elavad seal seaduslikult. Solidaarsusprojektis saavad osaleda vähemalt 18aastased isikud.

Euroopa solidaarsuskorpusega liituda soovivad noored peavad järgima Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärke ja põhimõtteid. Registreerimine on lihtne ja seda on võimalik teha Euroopa Noorteportaali solidaarsuskorpusele pühendatud veebisaidi kaudu. Kui osaleda soovivad kolmandate riikide kodanikud, siis neil ei pruugi olla õigust või luba elada teises ELi riigis seoses töö- või praktikakohaga. Osalev organisatsioon peab tagama, et isikul, keda nad soovivad solidaarsuskorpusega seotud tegevusse kaasata, on kõnealune õigus ja luba.

Kus hakkab solidaarsustegevus toimuma?

Juba praegu rakendatakse Euroopa solidaarsuskorpuse projekte kogu Euroopa Liidus. Vabatahtlik tegevus on laienenud ka muudesse riikidesse – Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse ning ühinemiseks valmistuvatesse ja naaberriikidesse.

Komisjon teeb ettepaneku laiendada eelarveperioodil 2021–2027 vabatahtliku tegevuse ja kaasnevate meetmete (sealhulgas ka vabatahtlik tegevus humanitaarabioperatsioonide toetamiseks) geograafilist ulatust. Need tegevused saavad toimuma ametlikku arenguabi saavates kolmandates riikides. Noored ei tegele professionaalse hädaabi osutamise ega ohtlike ülesannetega ning ei osale solidaarsusega seotud tegevuses riikides, mis on relvakonflikti piirkonnad.

Kas registreerimine tagab solidaarsustegevuses osalemise?

Kõik registreeritud noored saavad osaleda üldises veebipõhises väljaõppes ja kogukonnaarengu tegevuses või nende endi piirkonnas toimuvas väljaõppes. Registreerimine ei taga siiski tegevuses osalemist. Töö- või praktikakoha saamine sõltub eelarvest, projektide olemasolust ja kandidaatide konkreetsetest huvidest.

Komisjoni 2017. aasta mais esitatud ettepanekuga nähti ette, et Euroopa solidaarsuskorpusel saab olema oma õigusraamistik ja eelarve, ning algatusega nähakse samuti ette solidaarsusprojektid, mis võimaldavad registreerunud noortel ise tegutseda ja viia kohalikul tasandil solidaarsuse suurendamiseks ellu oma ideid, selle asemel et oodata osalemispakkumist organisatsioonilt.

Millised on nõuded organisatsioonidele?

Ka need nõuded jäävad samaks. Osalevaid organisatsioone hindavad sõltuvalt organisatsiooni profiilist hoolikalt kas programmi „Erasmus+“ riiklikud bürood või Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet. Organisatsioonid peavad võtma kohustuse järgida Euroopa solidaarsuskorpuse põhimõtteid ja eesmärke. See tähendab, et nad kohustuvad edendama Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuses osalejate isiklikku ja tööalast arengut, tagama ohutud ja inimväärsed tingimused ning piisava väljaõppe ja toetuse, et osalejatel oleksid oma tegevuseks vajalikud oskused. Euroopa solidaarsuskorpuse raames aktiivselt osalemisvõimalusi võimaldavad organisatsioonid peavad saama uue kvaliteedimärgise.

Kuidas osalejad ja organisatsioonid omavahel kokku viiakse?

Euroopa Noorteportaalis registreeruvad noored, kes soovivad Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuses osaleda, saavad lisaks oma hariduse ja töökogemuse ning huvide kohta teabe esitamisele märkida ka ära ka järgmise teabe: mis liiki tegevuses ning millistes riikides nad osaleda soovivad ning millal. Nad saavad valida erinevate tegevuste vahel ja märkida konkreetse solidaarsusvaldkonna, kus nad osaleda soovivad.

Registreerimisel saavad noored tuua esile oma konkreetsed kogemused ja teadmised, millest Euroopa solidaarkorpuse tegevuses võiks kasu olla, näiteks töö pagulaste, laste, eakate või puudega inimestega, kogemused õpetamise, meedia, muusika, kunsti, ehitamise, inseneritöö, projektijuhtimise või muus valdkonnas.

See annab organisatsioonidele võimaluse valida välja need kandidaadid, kelle motivatsioon, huvid ja oskused vastavad kõige paremini nende vajadustele. Lisaks osalemispakkumistega tutvumisele Euroopa Noorteportaalis ning neile vastamisega, saavad noored neile ka kandideerida ning organisatsiooni poolt neile tehtud pakkumise kas vastu võtta või tagasi lükata.

Millised kulud kaetakse erinevate tegevuste puhul?

Vabatahtliku tegevuse puhul hüvitatakse elamiskulud, nt majutus-, toitlustus- ning taskurahaga seotud kulud kuni 155 euro ulatuses kuus, samuti reisi- ja kindlustuskulud.

Töökoha puhul võetakse aluseks tööleping ning palga kindlaksmääramisel lähtutakse töö asukohariigis kehtivatest seadustest, eeskirjadest ja kollektiivlepingutest.

Praktika põhineb kirjalikul praktikalepingul ja tasu maksab vastuvõttev organisatsioon. Solidaarsuskorpuse raames pakutava praktika puhul võetakse aluseks praktika kvaliteediraamistikus esitatud põhimõtted.

Lisaks tasule on nii töö kui ka praktika puhul ette nähtud reisitoetus.

Ebasoodsas olukorras olevatele noortele on ette nähtud rahaline lisatoetus, et katta muud vajalikud lisakulud. Solidaarsuskorpus katab ka osalevate organisatsioonide teatavad kulud. See võib hõlmata rahalist toetust eriväljaõppe ja mentorlusega seotud kulude katmiseks.

Kas organisatsioonid võivad osalejatelt osalemisega seoses raha küsida?

Ei. Ühelgi üksikisikul ega üksusel ei ole õigust nõuda osalejalt projektis osalemisega seoses rahalist panust ega tasu.

Kas osalejad kindlustatakse ja kas nad saavad sotsiaalkindlustuskatte?

Ettepanekuga nähakse ette, et osalejad saavad täiendava tervise- ja õnnetusjuhtumikindlustuse, mis katab kindlustuskulud, mis ei ole hõlmatud Euroopa ravikindlustuskaardi või muu sarnase süsteemiga.

Töö ja praktikaga seotud sotsiaalkindlustust käsitlevad sätted sõltuvad selles riigis kehtivatest seadustest, eeskirjadest ja kollektiivlepingutest, kus tegevus toimub.

Kas pakutakse keeleabi?

Jah. Euroopa solidaarsuskorpuses osalejad, kes võtavad vastu osalemispakkumise teises riigis, saavad osaleda veebipõhistel keelekursustel, et hinnata ja parandada oma võõrkeeleoskust, mida on vaja nende tegevusega seotud ülesannete täitmiseks välismaal.

Millise tunnistuse osalejad saavad?

Euroopa solidaarsuskorpuses osalejad saavad ülesannete täitmise järel Euroopa solidaarsuskorpuse tunnistuse. Lisaks kasutatakse nende tegevuse jooksul omandatud teadmiste, oskuste ja pädevuse kindlaks määramiseks ning dokumenteerimiseks selliseid töövahendeid nagu Youthpass ja Europass.

 

MEMO/18/4032

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar