Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τη δημοσιονομική περίοδο της ΕΕ 2021-2027.

ΙP/18/4035

Ποιος είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης;

Η αλληλεγγύη αποτελεί κοινή αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της και αλληλεγγύη στη δράση της, εντός και εκτός της Ένωσης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του το 2016 για την κατάσταση της Ένωσης, κατά την οποία ανήγγειλε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: «Συχνά δείχνουμε αλληλεγγύη με μεγαλύτερη προθυμία όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν καίγονταν τα δάση της Πορτογαλίας, ιταλικά αεροπλάνα έσβησαν τις φλόγες. Όταν οι πλημμύρες έκοψαν το ρεύμα στη Ρουμανία, σουηδικές γεννήτριες το επανέφεραν. Όταν χιλιάδες πρόσφυγες έφταναν στις ελληνικές ακτές, σλοβακικές σκηνές τούς πρόσφεραν κατάλυμα. Με το ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης».

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι να παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων ανά την ΕΕ αλλά και εκτός αυτής, μέσω δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας. Τα οφέλη από τη συμμετοχή των νέων δεν θα περιοριστούν στην προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τις επαγγελματικές προοπτικές τους, αλλά θα βοηθήσουν και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν κοινωνικές και άλλες μη ικανοποιούμενες ανάγκες.

Ποια είναι τα νέα στοιχεία στην εν λόγω πρόταση, σε σύγκριση με τη νομική βάση που διέπει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έως το 2020;

Βάσει της νέας πρότασης, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα καταστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τους νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν, ενσωματώνοντας το πρόγραμμα εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Το καθεστώς αυτό θα προσθέσει νέες ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας για τη στήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες εκτός ΕΕ στις οποίες υλοποιούνται οι δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Με τον τρόπο αυτόν θα δημιουργηθεί μια πραγματική υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τους νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης στην ΕΕ ή στο εξωτερικό.

Ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να οριστεί ο συνολικός προϋπολογισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στο ποσό των 1,26 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027. Αυτό θα επιτρέψει σε περίπου 350 000 νέους να συμμετάσχουν στο διάστημα 2021-2027, επιπλέον των 100 000 συμμετεχόντων που πρόκειται να υποστηρίξει η Επιτροπή έως το τέλος του 2020.

Ποιος μπορεί να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή των νέων παραμένουν ίδια: Όποιος είναι μεταξύ 17 και 30 ετών και είναι πολίτης συμμετέχουσας χώρας ή διαμένει νόμιμα σε συμμετέχουσα χώρα μπορεί να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το κατώτατο όριο ηλικίας για συμμετοχή σε δραστηριότητες του Σώματος είναι τα 18 έτη.

Οι νέοι που εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να δηλώσουν ότι αποδέχονται την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η εγγραφή είναι εύκολη και μπορεί να γίνει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Σε περίπτωση συμμετοχής υπηκόων τρίτων χωρών, αυτοί ενδέχεται να μη διαθέτουν όλα τα δικαιώματα ή τις άδειες που απαιτούνται για να διαμείνουν σε άλλο κράτος της ΕΕ στο πλαίσιο της συμμετοχής. Αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε συμμετέχοντος φορέα να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα τα οποία επιθυμεί να τοποθετήσει σε κάποια από τις δραστηριότητες του Σώματος διαθέτουν τα εν λόγω αναγκαία δικαιώματα και άδειες.

Πού θα πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες;

Ήδη σήμερα, οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση· οι δραστηριότητες εθελοντισμού θα απευθύνονται και σε άλλες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε χώρες σε προενταξιακό στάδιο και σε γειτονικές χώρες.

Για τη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027 η Επιτροπή προτείνει ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο για τις δραστηριότητες εθελοντισμού και τα συνοδευτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων εθελοντισμού για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι δραστηριότητες αυτές θα πραγματοποιούνται σε χώρες εκτός ΕΕ που λαμβάνουν επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Οι νέοι δεν θα εμπλέκονται σε επιχειρήσεις επαγγελματικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης ή σε επικίνδυνες αποστολές και δεν θα λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες σε χώρες στις οποίες υπάρχει σε εξέλιξη ένοπλη σύρραξη

Η εγγραφή εξασφαλίζει τη συμμετοχή σε δραστηριότητα;

Όλοι οι εγγεγραμμένοι νέοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα ηλεκτρονικό σεμινάριο γενικής κατάρτισης και σε δραστηριότητες οικοδόμησης δεσμών, επιγραμμικά ή στις τοπικές τους κοινότητες. Η εγγραφή, ωστόσο, δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητα. Οι τοποθετήσεις εξαρτώνται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, τη διαθεσιμότητα έργων και τα ειδικότερα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για τη θέσπιση ειδικού προϋπολογισμού και νομικού πλαισίου για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που υποβλήθηκε τον Μάιο του 2017, το πρόγραμμα θα προβλέπει, επίσης, έργα αλληλεγγύης που θα παρέχουν στους νέους που εγγράφονται τη δυνατότητα να αναλάβουν οι ίδιοι δράση και να εφαρμόσουν σε τοπικό επίπεδο τις ιδέες αλληλεγγύης που έχουν, αντί να περιμένουν να τους προσφερθεί κάποια ευκαιρία από φορέα.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τους φορείς;

Και για τους φορείς, οι απαιτήσεις παραμένουν αμετάβλητες. Οι συμμετέχοντες φορείς θα αξιολογούνται προσεκτικά (από τους εθνικούς οργανισμούς υλοποίησης του προγράμματος Erasmus ή από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους). Θα πρέπει, επίσης, να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις αρχές και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ότι θα δεσμεύονται να προάγουν την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, να διασφαλίζουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, και να παρέχουν επαρκή κατάρτιση και υποστήριξη ώστε να εξοπλίζουν τους συμμετέχοντες με τις δεξιότητες που χρειάζονται για την υλοποίηση της δραστηριότητάς τους. Οι φορείς που παρέχουν ευκαιρίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνουν το νέο σήμα ποιότητας.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία αντιστοίχισης;

Όταν ένας νέος εγγράφεται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας, πέραν της παροχής πληροφοριών για την εκπαίδευση, την εργασιακή εμπειρία και τα προσωπικά ενδιαφέροντά του, θα μπορεί επίσης να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες, όπως να δηλώνει σε τι είδους δραστηριότητες επιθυμεί να συμμετέχει, σε ποιες χώρες επιθυμεί να μεταβεί και ποιο χρονικό διάστημα είναι διαθέσιμος. Θα μπορεί επιπλέον να επιλέγει μεταξύ των διαθέσιμων ειδών δραστηριοτήτων και να εκδηλώνει ενδιαφέρον να εργαστεί σε συγκεκριμένα προγράμματα αλληλεγγύης.

Κατά την εγγραφή τους, οι νέοι θα μπορούν επίσης να δηλώσουν την εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση που μπορούν να συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, για παράδειγμα, στον τομέα της εργασίας με πρόσφυγες, παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία, της διδασκαλίας, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της μουσικής, των καλών τεχνών, των κατασκευών/δομικών έργων, της μηχανικής, της διαχείρισης έργων ή άλλους τομείς.

Οι συμμετέχοντες φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των υποψηφίων των οποίων τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα και οι δεξιότητες θα αντιστοιχούν καλύτερα στις ανάγκες τους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις κενών θέσεων στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανακοινώσεις, ενώ είναι ελεύθεροι να αποδεχθούν ή να απορρίψουν οποιαδήποτε προσφορά από φορέα.

Ποια έξοδα καλύπτονται από τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων;

Στην περίπτωση εθελοντισμού, θα καλύπτονται οι δαπάνες διαβίωσης, όπως για σίτιση, στέγαση και μικροέξοδα ύψους έως 155 ευρώ τον μήνα, καθώς και τα οδοιπορικά και τα έξοδα ασφάλισης.

Οι θέσεις εργασίας θα στηρίζονται σε σύμβαση εργασίας και οι σχετικές αποδοχές θα καθορίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν στη χώρα παροχής της εργασίας.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης θα στηρίζονται σε έγγραφη συμφωνία πρακτικής άσκησης και οι ασκούμενοι θα αμείβονται από τον οργανισμό υποδοχής. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης που θα προσφέρονται στο πλαίσιο του Σώματος θα διέπονται από τις αρχές του πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση.

Πέραν της καταβολής αμοιβής, προβλέπεται επίσης οικονομική στήριξη για τα οδοιπορικά έξοδα, τόσο για τις τοποθετήσεις σε θέση εργασίας όσο και για τις τοποθετήσεις σε θέση πρακτικής άσκησης.

Επιπλέον, προβλέπεται ένα συμπληρωματικό επίδομα για τους μειονεκτούντες νέους, για την κάλυψη των τυχόν αναγκαίων πρόσθετων εξόδων τους. Το Σώμα θα καλύπτει επίσης ορισμένα έξοδα των συμμετεχόντων φορέων. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται χρηματοδοτική συνεισφορά για συγκεκριμένες δράσεις κατάρτισης και καθοδήγησης.

Μπορούν οι φορείς να χρεώνουν χρηματικά ποσά στους συμμετέχοντες προκειμένου να τους εντάξουν σε θέση απασχόλησης;

Όχι. Κανένα πρόσωπο ή οργανισμός δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε οικονομική συνεισφορά ή αμοιβή από συμμετέχοντα προκειμένου να τον επιλέξει για να συμμετάσχει σε έργο.

Τι ισχύει για την ασφαλιστική και κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων;

Η πρόταση προβλέπει ότι στους συμμετέχοντες θα παρέχεται συμπληρωματική ασφάλιση ασθένειας και ατυχήματος για τα έξοδα ασφάλισης που δεν καλύπτονται ήδη από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλο σύστημα ασφάλισης στο οποίο τυχόν ανήκει ο συμμετέχων.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης και τις συναφείς διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης, υπάρχουν ιδιαιτερότητες αναλόγως των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν στη χώρα της εκάστοτε δραστηριότητας.

Θα παρέχεται γλωσσική υποστήριξη;

Ναι. Στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που θα αποδέχονται προσφορά για διασυνοριακή δραστηριότητα θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης επιγραμμικών μαθημάτων γλώσσας, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τη γνώση τους της ξένης γλώσσας που θα χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό.

Τι είδους πιστοποιητικό θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες;

Οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, όταν ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, θα λαμβάνουν το πιστοποιητικό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Επιπλέον, θα χρησιμοποιούνται το Youthpass και το Europass για την καταγραφή και την τεκμηρίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

 

MEMO/18/4032

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar