Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Det Europæiske Solidaritetskorps efter 2020: Spørgsmål og svar

Bruxelles, den 11. juni 2018

Europa-Kommissionen har fremsat et budgetforslag for Det Europæiske Solidaritetskorps for budgetperioden 2021-2027.

IP/18/4035

Hvad er tanken med Det Europæiske Solidaritetskorps?

Solidaritet er en fælles værdi i EU – mellem borgerne og mellem medlemsstaterne, samt i EU's optræden i og uden for Unionen.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker annoncerede oprettelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps i sin tale om Unionens tilstand i 2016, hvor han bl.a. bemærkede: "Vi er ofte mest villige til at udvise solidaritet, når vi står over for nødsituationer. Da brande hærgede i Portugal, slukkede italienske fly ilden. Da oversvømmelser forårsagede strømafbrydelser i Rumænien, fik svenske generatorer gang i strømmen igen. Da tusindvis af flygtninge ankom til Grækenlands kyster, fandt de husly i slovakiske telte. I samme ånd foreslår Kommissionen i dag at etablere et europæisk solidaritetskorps."

Formålet med Det Europæiske Solidaritetskorps er at give unge mulighed for at deltage i en række forskellige solidaritetsaktiviteter, der tackler udfordrende situationer i og uden for EU gennem frivilligt arbejde, praktikophold eller job. Ved at deltage får unge mulighed for at udvikle sig personligt, engagere sig aktivt i samfundet og udvikle færdigheder, der er eftertragtede på arbejdsmarkedet. Men de hjælper også lokalsamfund i nød og bidrager til arbejdet i NGO'er, offentlige organer og virksomheder med at håndtere samfundsmæssige – og andre uopfyldte – behov.

Hvad er det nye i forslaget, sammenlignet med retsgrundlaget for Det Europæiske Solidaritetskorps frem til 2020?

I det nye forslag bliver solidaritetskorpset en fælles indgangsportal for unge, der ønsker at engagere sig i samfundet, gennem en sammenlægning med ordningen EU-bistandsfrivillige. Denne ordning vil give nye muligheder for at udføre frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktioner i tredjelande, hvor humanitære bistandsaktiviteter og -aktioner finder sted. Dette vil skabe ét enkelt kontaktpunkt for unge, der ønsker at deltage i solidaritetsaktiviteter i eller uden for EU.

Hvor stort bliver budgettet for Det Europæiske Solidaritetskorps?

Europa-Kommissionen foreslår, at det samlede budget for Det Europæiske Solidaritetskorps fastsættes til 1,26 mia. EUR i løbende priser for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2027. Det vil gøre det muligt for omkring 350 000 unge at deltage i perioden mellem 2021 og 2027 ud over de 100 000 deltagere, Kommissionen sigter mod at have engageret inden udgangen af 2020.

Hvem kan tilmelde sig Det Europæiske Solidaritetskorps?

Kriterierne for unge, der gerne vil deltage, forbliver de samme: Alle mellem 17 og 30 år, der er statsborgere i en medlemsstat eller opholder sig lovligt i et deltagerland, kan tilmelde sig Det Europæiske Solidaritetskorps. Minimumsalderen for deltagelse i en af korpsets aktiviteter er 18 år.

Unge, der tilmelder sig Det Europæiske Solidaritetskorps, vil skulle tilslutte sig Det Europæiske Solidaritetskorps' formålserklæring og principper. Det er nemt at tilmelde sig online gennem Den Europæiske Ungdomsportal. Tredjelandsstatsborgere har ikke nødvendigvis alle de rettigheder og tilladelser, der er nødvendige for at opholde sig i et andet EU-land i forbindelse med deltagelse i en aktivitet. Det påhviler den deltagende organisation at sikre, at disse rettigheder og tilladelser er på plads for enhver person, som de ønsker at engagere i et af korpsets aktiviteter.

Hvor finder aktiviteterne sted?

Allerede i dag finder Det Europæiske Solidaritetskorps' aktiviteter sted over hele EU; frivillige aktiviteter vil også nå ud til andre lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt til førtiltrædelses- og nabolande.

For budgetperioden 2021-2027 foreslår Kommissionen et bredere geografisk anvendelsesområde for frivillige aktiviteter samt ledsageforanstaltninger, bl.a. frivillige aktiviteter til støtte for humanitære bistandsaktioner. Disse vil finde sted i tredjelande, der modtager officiel udviklingsbistand. Unge vil ikke blive involveret i professionelt udført nødhjælp eller farlige opgaver og vil ikke deltage i aktiviteter i lande, der er ramt af en væbnet konflikt.

Er man sikret deltagelse i en aktivitet, hvis man tilmelder sig?

Alle tilmeldte unge kan deltage i generelle onlinekurser og i de fællesskabsstyrkende aktiviteter, der finder sted online eller i deres lokalsamfund. Tilmelding er dog ingen garanti for, at man kan deltage i en aktivitet. Det afhænger af budgettet, de tilgængelige projekter og kandidaternes særlige interesser.

I henhold til det forslag Kommissionen fremsatte i maj 2017 om, at Det Europæiske Solidaritetskorps skal have sit eget budget og retsgrundlag, vil programmet også omfatte den type solidaritetsprojekter, hvor unge, der har meldt sig, kan udføre deres egne ideer til et lokalt solidaritetsprojekt i stedet for at vente på, at en organisation tilbyder dem en mulighed.

Hvilke krav er der til organisationer?

De hidtidige krav forbliver også uændrede. Deltagende organisationer vil blive vurderet grundigt (af de nationale agenturer, der gennemfører Erasmus-programmet eller af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, afhængigt af deres profil). Og de må forpligte sig til at respektere Det Europæiske Solidaritetskorps' principper og mål. Det indebærer, at de forpligter sig til at fremme den personlige og faglige udvikling af deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps, at garantere sikre og anstændige forhold, at tilbyde passende træning og støtte til at udstyre deltagerne med de færdigheder, der er nødvendige for at kunne udføre deres aktiviteter. De organisationer, der tilbyder muligheder inden for Det Europæiske Solidaritetskorps, skal først tildeles et nyt kvalitetsmærke.

Hvordan fungerer matchningsprocessen?

Når unge tilmelder sig Det Europæiske Solidaritetskorps via Den Europæiske Ungdomsportal afgiver de oplysninger om deres uddannelse, erhvervserfaring og personlige interesser, og derudover kan de informere om: hvilken slags aktivitet de gerne vil involveres i, hvilke lande de gerne vil udsendes til, og hvornår de er disponible fra. De kan vælge mellem de forskellige typer aktiviteter og kan tilkendegive deres interesse for specifikke solidaritetsområder.

Når de tilmelder sig, kan de også fremhæve den specifikke erfaring og viden, de kan bidrage med til Det Europæiske Solidaritetskorps, f.eks. erfaring fra arbejde med flygtninge, børn, ældre eller personer med handicap, erfaring med undervisning, medier, musik, kunst, bygge- og anlægsbranchen, ingeniørarbejde, projektledelse eller andre områder.

Organisationer vil have mulighed for at vælge mellem kandidater, hvis motivation, interesser og færdigheder bedst svarer til deres behov. Ud over at kunne se og forhøre sig angående stillingsopslagene på Den Europæiske Ungdomsportal kan deltagerne indsende en ansøgning samt frit acceptere eller afslå organisationers tilbud.

Hvilke udgifter er dækket af de forskellige typer aktiviteter?

For dem, der udfører frivilligt arbejde, bliver leveomkostninger, såsom mad, bolig og lommepenge på op til 155 EUR om måneden, samt rejseudgifter og forsikring dækket.

Ansættelsesforholdene ved udførelse af job bliver fastsat i en kontrakt, og lønnen vil være i overensstemmelse med de love, bestemmelser og kollektive overenskomster, der gælder i det land, hvor jobbet udføres.

Praktikophold foregår i henhold til en skriftlig aftale og aflønnes af værtsorganisationen. Principperne i kvalitetsrammen for praktikophold vil være retningsgivende for de praktikophold, der tilbydes under korpset.

Ud over lønnen vil der også være finansiel støtte til rejseudgifterne ved både job- og praktikophold.

Der vil også være et finansielt supplement for ugunstigt stillede unge til at dække eventuelle andre nødvendige udgifter. Korpset vil også dække visse udgifter, der afholdes af de deltagende organisationer. Dette kan omfatte et finansielt bidrag til særlig træning eller mentorordninger.

Kan organisationerne opkræve penge fra deltagerne?

Nej. Ingen personer eller enheder kan opkræve et finansielt bidrag eller gebyr fra en deltager for deltagelse i et projekt.

Hvad med forsikring og socialsikringsdækning?

Ifølge forslaget er deltagerne dækket af en supplerende syge- og ulykkesforsikring i forbindelse med forsikringsrelaterede udgifter, som ikke allerede er dækket af det europæiske sygesikringskort eller andre forsikringsordninger, som deltagerne kan være omfattet af.

Med hensyn til job og praktikophold og den dertil knyttede socialsikring gælder visse særlige bestemmelser i overensstemmelse med de nationale love, bestemmelser og kollektive overenskomster i det land, hvor aktiviteten gennemføres.

Vil der være sproglig støtte?

Ja. Deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps, der accepterer et tilbud om en aktivitet på tværs af grænser, vil få adgang til et onlinesprogkursus, så de kan vurdere og forbedre deres kompetencer i det fremmedsprog, de skal bruge under deres aktivitet i udlandet.

Hvilken form for certifikat modtager deltagerne?

Deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps vil modtage et certifikat for deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps, når de har afsluttet aktiviteten. Derudover vil værktøjer, såsom Ungdomspasset og Europasset, blive anvendt til at identificere og dokumentere den viden samt de færdigheder og kompetencer, som deltagerne opnåede under aktiviteten.

 

MEMO/18/4032

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar