Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Evropský sbor solidarity po roce 2020: otázky a odpovědi

Brusel 11. června 2018

Evropská komise přijala návrh rozpočtu Evropského sboru solidarity pro rozpočtové období EU 2021–2027.

IP/18/4035

Co je cílem Evropského sboru solidarity?

Solidarita je společnou hodnotou celé Evropské unie. Jde o solidaritu mezi občany, solidaritu mezi členskými státy a také o solidaritu při činnostech EU uvnitř Unie i mimo ni.

Předseda Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2016, v němž zřízení Evropského sboru solidarity oznámil, uvedl: „Nejochotněji solidaritu ukazujeme ve stavu nouze. Když hořely portugalské hory, hasila plameny italská letadla. Když záplavy v Rumunsku přerušily dodávky elektřiny, rozsvítily světla švédské generátory. Když do Řecka připluly tisíce uprchlíků, našly přístřeší pod slovenskými stany. Ve stejném duchu dnes Komise navrhuje zřídit evropské sbory solidarity.“

Evropský sbor solidarity chce poskytnout mladým lidem příležitost zapojit se do řady solidárních činností, jejichž cílem je řešit náročné situace v celé EU i za jejími hranicemi, prostřednictvím dobrovolnické činnosti, stáží a práce. Účast ve sboru je přínosná nejen pro osobní rozvoj těchto mladých lidí, jejich aktivní zapojení do společnosti a zaměstnatelnost, ale pomáhá také komunitám, které to potřebují, nevládním organizacím, veřejným orgánům a podnikům při řešení společenských problémů i dalších nenaplněných potřeb.

Jaké změny přináší tento návrh ve srovnání s právním základem, kterým se Evropský sbor solidarity bude řídit do roku 2020?

Podle nového návrhu se Evropský sbor solidarity stane jednotným kontaktním místem pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do solidárních činností, neboť dojde k jeho integraci s iniciativou Humanitární dobrovolníci EU. Tento program přinese nové příležitosti k dobrovolnické činnosti na podporu operací humanitární pomoci ve třetích zemích, v nichž se uskutečňují  činnosti a operace humanitární pomoci. Tím se vytvoří skutečné jednotné kontaktní místo pro mladé lidí, kteří se chtějí zapojit do solidárních činností v EU či mimo ni.

Jaký bude rozpočet Evropského sboru solidarity?

Evropská komise navrhuje, aby byl celkový rozpočet Evropského sboru solidarity pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 stanoven ve výši 1,26 mld. eur v běžných cenách. To by umožnilo přibližně 350 000 mladých lidí zapojit se v letech 2021 až 2027 do dobrovolnické činnosti. Kromě nich chce Komise do konce roku 2020 podpořit dalších 100 000 účastníků.

Kdo se může do Evropského sboru solidarity registrovat?

Kritéria, která musejí mladí lidé splňovat, aby se mohli zaregistrovat do Evropského sboru solidarity, zůstávají stejná: věkové rozmezí 17 až 30 let, státní příslušnost zúčastněné země nebo legální pobyt na jejím území. Minimální věk pro účast na jedné z činností sboru je 18 let.

Mladí lidé, kteří se zaregistrují do Evropského sboru solidarity, budou muset podepsat programové prohlášení Evropského sboru solidarity a jeho zásady. Registrovat se lze jednoduše na zvláštní internetové stránce prostřednictvím Evropského portálu pro mládež. Případní státní příslušníci zemí mimo EU nemusí mít nutně všechna práva nebo povolení nezbytná k pobytu v jiném členském státě EU, aby se mohli činností sboru zúčastnit. Zúčastněné organizace jsou povinny zajistit, aby osoby, které se chtějí do jedné z jeho činností zapojit, tato práva a povolení měly.

Kde budou činnosti sboru probíhat?

Již ode dneška budou činnosti Evropského sboru solidarity prováděny po celé Evropské unii; dobrovolnické činnosti se rovněž rozšíří do dalších zemí, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, a do zemí usilujících o přistoupení a  sousedních zemí.

Pro rozpočtové období 2021–2027 Komise navrhuje rozšířit zeměpisnou oblast pro dobrovolnickou činnost a doprovodná opatření, a to i pro dobrovolnickou činnost na podporu operací humanitární pomoci. K tomu dojde v zemích mimo EU, které jsou příjemci oficiální rozvojové pomoci. Mladí lidé se nebudou zapojovat do profesionální pomoci při mimořádných událostech nebo do nebezpečných úkolů a nebudou se účastnit činností v zemích postižených ozbrojeným konfliktem.

Je registrace zárukou účasti na činnostech sboru?

Všichni zaregistrovaní mladí lidé se mohou zúčastnit všeobecného online školení a zapojit se do komunitních činností, které se konají online nebo v jejich místních komunitách. Registrace však ještě nezaručuje faktickou účast na některé z činností. Ta záleží na rozpočtu, dostupnosti projektů a konkrétních zájmech kandidátů.

Podle návrhu Komise, který byl předložen v květnu 2017, by měl mít Evropský sbor solidarity vlastní právní rámec a rozpočet, a program bude zahrnovat také takové solidární projekty, které registrovaným mladým lidem umožní jednat samostatně a realizovat své nápady související se solidaritou na místní úrovni, aniž by museli čekat na nabídku od organizací.

Jaké jsou požadavky na organizace?

Ani zde se požadavky nemění. Zúčastněné organizace budou důkladně posouzeny (prostřednictvím národních agentur provádějících program Erasmus nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, v závislosti na jejich profilu). Musí se také zavázat k dodržování zásad a cílů Evropského sboru solidarity. To znamená, že se zavážou k podpoře osobního a profesního rozvoje účastníků Evropského sboru solidarity, zajistí bezpečné a důstojné podmínky, poskytnou adekvátní odbornou přípravu a podporu, aby účastníci získali dovednosti potřebné k výkonu jejich činnosti. Organizace, které budou nabízet příležitosti v rámci evropského sboru solidarity, budou muset získat novou značku kvality.

Jak probíhá postup obsazování míst vhodnými uchazeči?

Když se mladí lidé zaregistrují do Evropského sboru solidarity prostřednictvím Evropského portálu pro mládež, budou mít kromě uvedení informací o svém vzdělání a pracovních zkušenostech a osobních zájmech rovněž možnost poskytnout další informace: typ činností, do kterých by si přáli být zapojeni, země, do kterých by si přáli odejít, a kdy budou k dispozici. Mohou si vybrat z různých druhů činností a mohou uvést, o které konkrétní oblasti týkající se solidarity by měli zájem.

Při registraci mohou mladí lidé dále uvést konkrétní zkušenosti a vědomosti, které by mohly být pro Evropský sbor solidarity přínosné, např. práce s uprchlíky, dětmi, staršími osobami nebo lidmi s postižením, výuka, práce v oblasti médií, hudby, umění, stavebnictví, technických oborů, projektového managementu či v jiných oborech.

Organizace budou mít možnost vybrat si takového kandidáta, jehož motivace, zájmy a dovednosti nejlépe odpovídají jejich potřebám. Na Evropském portálu pro mládež mohou účastníci sledovat oznámení o volných místech a reagovat na ně a jakoukoli nabídku ze strany organizací pak mohou přijmout, nebo zamítnout.

Jaké náklady jsou hrazeny v rámci různých druhů činností?

Dobrovolníkovi budou hrazeny životní náklady, jako je strava, ubytování a kapesné v maximální výši 155 eur měsíčně a také cestovní náklady a pojištění.

Pracovní zařazení budou založena na pracovní smlouvě a mzda bude stanovena v souladu s příslušnými národními zákony, předpisy a kolektivními smlouvami platnými v zemi, v níž je práce prováděna.

Stáže budou založeny na písemné dohodě o stáži a odměnu bude hradit hostitelská organizace. Stáže nabízené v rámci sboru se budou řídit zásadami obsaženými vrámci pro kvalitu stáží.

Kromě mzdy se v případě pracovního zařazení a stáží počítá také s finanční podporou určenou k pokrytí cestovních nákladů.

Pro znevýhodněné mladé lidi je k dispozici doplňkové financování na pokrytí všech nezbytných dodatečných nákladů. Sbor hradí také některé náklady, jež vzniknou zúčastněným organizacím. Může mezi ně patřit také finanční příspěvek na specifické školení či mentoring.

Mohou organizace za přijetí účastníků vyžadovat peníze?

Nemohou. Žádný jednotlivec ani subjekt nemůže od účastníků v souvislosti s výběrem k účasti v projektu požadovat žádný finanční příspěvek ani poplatek.

A co úhrada pojištění a sociálního pojištění?

Návrh počítá s ním, že pro účastníky bude zajištěno doplňkové zdravotní a úrazové pojištění pro případy, které nejsou hrazeny v rámci evropského průkazu zdravotního pojištění nebo jiných pojistných schémat, do nichž mohou být účastníci zapojeni.

Pokud jde o pracovní pobyty a stáže a související předpisy o sociálním pojištění, platí určitá specifika v souladu s příslušnými národními zákony, předpisy a kolektivními smlouvami platnými v zemi, v níž je činnost prováděna.

Bude k dispozici jazyková podpora?

Ano, jazyková podpora bude k dispozici. Účastníci Evropského sboru solidarity, kteří přijmou nabídku zúčastnit se činností v zahraničí, budou mít přístup k online jazykovému kurzu, jenž jim umožní vyhodnotit a zlepšit jejich jazykové kompetence v cizím jazyce, který budou používat při výkonu své činnosti v zahraničí.

Jaké osvědčení účastníci obdrží?

Účastníci Evropského sboru solidarity po dokončení své činnosti obdrží osvědčení Evropského sboru solidarity. K identifikaci a dokumentaci znalostí, dovedností a kompetencí získaných během práce pro sbor kromě toho poslouží nástroje, jako jsou například Youthpass a Europass.

 

MEMO/18/4032

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar