Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Европейският корпус за солидарност след 2020 г.: въпроси и отговори

Брюксел, 11 юни 2018 r.

Европейската комисия прие предложение за бюджета на Европейския корпус за солидарност за периода 2021 – 2027 г.

Съобщение за медиите (IP/18/4035)

Каква е целта на Eвропейския корпус за солидарност?

Солидарността е споделена ценност в Европейския съюз. Тя намира израз в отношенията между неговите граждани, между държавите членки, а също и в действията на Съюза във и отвъд неговите граници.

Както заяви председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза от 2016 г., обявявайки създаването на Европейския корпус за солидарност: Ние проявяваме готовност за солидарност най-вече тогава, когато сме изправени пред извънредни ситуации. Когато горяха хълмовете в Португалия, италиански самолети гасяха пламъците. Когато поради наводненията спря електричеството в Румъния, осветлението се включи отново благодарение на шведски генератори. Когато хиляди бежанци пристигнаха на гръцките брегове, те бяха подслонени в словашки палатки. В същия дух Комисията предлага днес да се създаде европейски корпус за солидарност.

Целта на Европейския корпус за солидарност е да се даде възможност на младите хора да участват в широк спектър от дейности за солидарност в отговор на трудни ситуации в ЕС и извън него чрез доброволчество, стажове и работа. От една страна, участието в корпуса е от полза за личностното развитие на младите хора, за активната им ангажираност в обществото и за увеличаването на пригодността им за заетост, а от друга – то е от полза за нуждаещите се общности и подпомага неправителствените организации, публичните органи и предприятията в усилията им за справяне с обществени и други неудовлетворени нужди.

Какво е новото в настоящото предложение в сравнение с правното основание за Европейския корпус за солидарност до 2020 г.?

Съгласно новото предложение Европейският корпус за солидарност ще се превърне в единно място за достъп на младите хора до дейности за солидарност, защото схемата Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ ще бъде включена в него. Тази схема ще добави нови възможности за доброволчество в подкрепа на операции за хуманитарна помощ в държави извън ЕС. Така ще се създаде едно истинско обслужване на едно гише за младите хора, които искат да участват в дейности за солидарност в ЕС или извън него.

Какъв ще е бюджетът на Европейския корпус за солидарност?

Европейската комисия предлага общият бюджет на Европейския корпус за солидарност за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2027 г. да е 1,26 милиарда евро по текущи цени. Това ще даде възможност за участие на около 350 000 млади хора между 2021 г. и 2027 г. в допълнение към целта на Комисията да подпомогне 100 000 участници до края на 2020 г.

Кой може да се регистрира в Европейския корпус за солидарност?

Критериите за участие остават същите – всеки, който е на възраст между 17 и 30 години и е гражданин на участваща държава или законно пребивава в такава държава, може да се регистрира за участие в Европейския корпус за солидарност. Минималната възраст за участие в дейностите на корпуса е 18 години.

Необходимо е младите хора, които се регистрират за участие, да споделят мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност. Регистрацията е лесна и може да бъде направена на специалната уебстраница на Европейския младежки портал. Що се отнася до граждани на държави извън ЕС, възможно е те да нямат всички права или разрешения, необходими за пребиваване в друга държава от ЕС, за да участват. Участващите организации трябва да се уверяват, че лицата, които те желаят да ангажират за участие в някоя от дейностите на Корпуса, имат такива права и разрешения.

Къде ще се провеждат дейностите?

В момента дейностите на Европейския корпус за солидарност се провеждат в целия Европейски съюз. Доброволчески дейности се осъществяват и в останалите държави от Европейското икономическо пространство, в държавите в процес на присъединяване и в съседни държави.

За бюджетния период 2021 – 2027 г. Комисията предлага по-широк географски обхват за доброволческите дейности и съпътстващите мерки, включително доброволчески дейности в подкрепа на операции за хуманитарна помощ. Те ще се провеждат в държавите извън ЕС, които получават официална помощ за развитие. Младите хора няма да участват в предоставянето на професионална спешна помощ или в опасни задачи, както и в дейности в държави, в които има въоръжени конфликти.

Регистрацията гарантира ли участието в дейност?

Всички регистрирани млади хора могат да участват в общо онлайн обучение и в дейности за изграждане на общност онлайн или в своите общности. Регистрацията обаче не е гаранция за участие в дейност. Това зависи от наличните средства и проекти, както и от конкретните интереси на кандидатите.

Съгласно предложението на Комисията за собствен бюджет и правна рамка на Европейския корпус за солидарност от май 2017 г. програмата ще включва и проекти за солидарност. Така младите хора, които са се регистрирали, ще имат възможност самите те да действат и да реализират своите идеи за солидарност на местно равнище, вместо да чакат да им бъде предложена възможност от организация.

Какви са изискванията за организациите?

И тук изискванията остават непроменени. Участващите организации ще бъдат оценявани внимателно от националните агенции по програма „Еразъм +“ или от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура, в зависимост от профила на организацията. Те трябва да се ангажират да спазват принципите и целите на Европейския корпус за солидарност. Това означава, че те се задължават да насърчават личностното и професионалното развитие на участниците в корпуса, да гарантират безопасни и достойни условия, да осигуряват подходящо обучение и подкрепа за придобиване на уменията, необходими на участниците за изпълнение на възложените им задачи. Организациите, предлагащи възможности в рамките на Европейския корпус за солидарност, ще трябва да се сдобият с нов знак за качество.

Как се осъществява свързването на кандидатите и организациите?

При регистрацията си в Европейския корпус за солидарност чрез Европейския младежки портал, наред с информацията относно своето образование, трудов опит и лични интереси, младите хора ще могат да посочват и допълнителна информация – в какви видове дейности искат да участват, в кои държави и кога Те ще могат да избират между различните видове дейности и да изразят интереса си да участват в конкретни области, свързани със солидарността.

Когато се регистрират, младите хора могат също да изтъкнат конкретния опит и познания, с които биха допринесли за Европейския корпус за солидарност, напр. работа с бежанци, деца, възрастни хора или хора с увреждания, преподаване, медии, музика, изкуство, строителство, инженерни дейности, управление на проекти и т.н.

Организациите ще имат възможност да избират измежду кандидатите, чиято мотивация, интереси и умения съответстват в най-голяма степен на техните нужди. Участниците могат да разглеждат обявите на Европейския младежки портал, да кандидатстват по тях и да приемат или откажат всяко предложение от организация.

Кои разходи се покриват при различните видове дейности?

Доброволците ще получават средства за издръжка, например за храна, квартира и джобни пари, в размер до 155 евро на месец, както и за пътуване и застраховка.

Наемането на работа ще става въз основа на трудов договор и възнаграждението ще се определя в съответствие със законите, подзаконовите актове и колективните споразумения, които са в сила в държавата, в която се извършва трудовата дейност.

Стажовете ще се провеждат въз основа на писмено споразумение за стаж и приемащата организация ще плаща възнаграждението. Стажовете, предлагани в рамките на Корпуса, ще бъдат съобразени с принципите, заложени в рамката за качество на стажовете.

Както при трудовата дейност, така и при стажовете наред с възнаграждението се предвижда финансова подкрепа за пътуване.

За младите хора в неравностойно положение се предвиждат парични надбавки за покриване на всякакви необходими допълнителни разходи. Корпусът ще покрива и някои от разходите, направени от участващите организации. Това може да включва финансов принос за конкретно обучение и наставничество.

Могат ли организациите да искат заплащане от участниците за включването им в проект?

Не. Нито физическите лица, нито организациите могат да искат финансова вноска или такса от участниците за това, че са избрани за участие в проект.

Как стои въпросът със застраховките и социалните осигуровки?

В предложението се предвижда участниците да получават допълнителна здравна застраховка и застраховка за злополука за покриване на разходи, свързани със застрахователни рискове, които не са обхванати от Европейската здравноосигурителна карта или други застрахователни схеми, в които младите хора може да участват.

Що се отнася до трудовата дейност и стажовете и свързаните с тях разпоредби в областта на социалната сигурност, се прилагат някои специални правила в зависимост от националните закони, подзаконовите актове и колективните споразумения, които са в сила в държавата, в която се извършва дейността.

Ще се предоставя ли езикова подкрепа?

Да. Участниците в Европейския корпус за солидарност, които приемат предложение за участие в дейност в чужбина, ще имат достъп до онлайн езикови курсове, които ще им дават възможност да оценяват и подобряват уменията си по чуждия език, който ще използват при изпълнението на задачите си в чужбина.

Какви удостоверения ще бъдат издавани на участниците?

В края на своето участие в дадена дейност участниците в корпуса ще получават удостоверение на Европейския корпус за солидарност. Освен това ще се използват и инструменти като Youthpass и „Европас“, за да се посочват и документират знанията, уменията и компетентностите, придобити по време на дейността.

 

MEMO/18/4032

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar