Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Program InvestEU: Otázky a odpovědi

Brusel 6. června 2018

V čem spočívá program InvestEU?

Program InvestEU sloučí několik finančních nástrojů EU, z nichž se v současné době podpora investic EU financuje. Financování investičních projektů v Evropě z prostředků Unie tak bude jednoduší, efektivnější a flexibilnější.

Program InvestEU bude mít tři části: fond, poradenské centrum a internetový portál. Bude dále stimulovat tvorbu pracovních míst a podporovat investice a inovace v EU.

Program bude fungovat v letech 2021 až 2027 a podobně jako Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který je základem Junckerova investičního plánu, bude poskytovat záruku EU na podporu investic a přístupu k finančním prostředkům v Unii. Cílem InvestEU je vygenerovat další investice v hodnotě 650 miliard EUR.

Podpora z fondu InvestEU bude směřovat do čtyř oblastí politiky: udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé a střední podniky, sociální investice a dovednosti. Jeho předností je flexibilita: bude schopen reagovat na změny na trhu i na časem se měnící politické priority.

Poradenské centrum InvestEU bude poskytovat technickou podporu a pomoc při přípravě, rozvoji, strukturování a provádění projektů, včetně budování kapacit.

Portál InvestEU se díky snadno dostupné a uživatelsky přívětivé databázi stane místem setkávání investorů a předkladatelů projektů.

Další informace v najdete v informativní přehledu: Co je program InvestEU?

Proč je InvestEU zapotřebí?

Od zavedení Junckerova investičního plánu pro Evropu se investiční podmínky v Evropě zlepšily, a to díky strukturálním reformám členských států, příznivější hospodářské situaci a intervencím, které se například provádějí v rámci EFSI. Evropa však stále čelí značnému nedostatku investic. InvestEU bude v mobilizaci veřejných a soukromých investic v Unii pokračovat tím, že bude řešit selhání na trhu a investiční mezeru, které brzdí růst, a bude přispívat k dosažení cílů politiky EU v oblasti udržitelnosti, vědecké excelence a sociálního začleňování.

Jak bude fond InvestEU fungovat?

Fond InvestEU zmobilizuje prostřednictvím záruky EU veřejné a soukromé investice ve výši 38 miliard EUR. Budou se tak podporovat investiční projekty finančních partnerů (např. skupiny Evropské investiční banky (EIB) a dalších) a zvýší se jejich schopnost nést rizika. Finanční partneři by měli přispět částkou minimálně 9,5 miliardy EUR v podobě rizikové kapacity. Míra tvorby rezerv na záruku EU bude dosahovat 40 %, což znamená, že z rozpočtu Unie se vyčlení 15,2 miliardy EUR pro případ nutnosti vyplacení záruky.

Investice do fondu InvestEU budou realizovat finanční partneři. Hlavním partnerem bude skupina EIB, která již s úspěchem realizuje a řídí fond EFSI od jeho zprovoznění v roce 2015. Kromě skupiny EIB budou moci záruku EU přímo využívat i mezinárodní finanční instituce působící v Evropě (např. Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Světová banka a banka Rady Evropy) a národní podpůrné banky (působící ve skupinách, aby zahrnovaly nejméně tři členské státy).

Fond InvestEU bude rovněž pro každou oblast politiky obsahovat podúčty jednotlivých členských států, které budou moci do těchto podúčtů dobrovolně převést určitou částku až do výše 5 % ze svých přídělů na politiku soudržnosti a doplnit tak tvorbu rezerv na záruku EU. Díky tomu budou členské státy moci využívat záruku EU a její vysoké úvěrové hodnocení, čímž se zvýší účinek jejich celostátních a regionálních investic.

Jakou to skýtá výhodu oproti stávajícímu stavu, zejména z pohledu konečného příjemce?

Výhodou jednoho uceleného programu jsou úspory z rozsahu. Dochází k větší diverzifikace rizika, jeho správa je integrovanější, mohou se uplatňovat hlediska několika oblastí politiky a v jediném systému se soustředí hned několik nástrojů. Používání záruky, a nejen finančních nástrojů nebo grantů, může pomoci zvýšit dopad veřejných finančních prostředků. Zvládne se tak více s méně zdroji.

V rámci současného nastavení programů koneční příjemci a finanční zprostředkovatelé často tápou, které nástroje jsou pro ně ty nejvhodnější. Musí se rovněž vyrovnat s tím, že každý program má jiné požadavky na způsobilost, monitorování a vykazování výsledků.

V rámci fondu InvestEU bude existovat jediný program s výrazným profilem a jediný soubor ucelených požadavků, které budou platit v průběhu celého cyklu financování ve prospěch konečných příjemců a finančních zprostředkovatelů. Díky své centralizované povaze bude InvestEU schopen minimalizovat dublování činností a zajistit synergii jak v oblasti financování, tak v oblasti poskytování poradenských služeb. Do poradenského centra InvestEU bude začleněno 13 různých poradenských služeb, které tak budou poskytovány na jediném místě.

Rovněž v případě kombinování grantů z jiných programů, např. Horizont Evropa, program pro jednotný trh nebo Nástroj pro propojení Evropy, s prostředky z InvestEU, budou pro celý projekt platit pravidla InvestEU. To je oproti dnešku velké zjednodušení.

Investiční přístup a diverzifikace různých dluhových a kapitálových produktů v jednom rozsáhlém portfoliu přináší další výhody, protože v porovnání s řadou izolovaných finančních nástrojů, kdy každý potřebuje svou vlastní částku na tvorbu rezerv, je celková potřeba vytvářet rezervy daleko nižší.

Co se bude z fondu InvestEU financovat?

Fond InvestEU bude nástroj řídící se trhem a poptávkou. Bude se ale zaměřovat i na politické cíle. Příliv soukromých investorů napomůže plnit ambiciózní cíle EU v oblasti udržitelnosti, vědecké excelence a sociálního začleňování. Investice se budou realizovat ve čtyřech oblastech politiky, které pro Unii představují důležité politické priority a přinášejí vysokou přidanou hodnotu EU. Jde o: udržitelnou infrastrukturu, výzkum, inovace a digitalizaci, malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací, sociální investice a dovednosti. Záruka se mezi tyto oblasti politiky rozdělí následovně:

Udržitelná infrastruktura: 11,5 miliardy EUR

Výzkum, inovace a digitalizace: 11,25 miliardy EUR

Malé a střední podniky: 11,25 miliardy EUR

Sociální investice a dovednosti: 4 miliardy EUR

Komise může tyto částky upravit až o 15 % v každé politické oblasti, pokud bude potřeba zohlednit měnící se politické priority a tržní poptávku.

Další informace najdete v informativním přehledu: Co se bude z fondu InvestEU financovat?

Kdo bude v rámci InvestEU vybírat projekty?

Záruka Invest EU bude představovat známku kvality a bude přidělena jen na základě důkladného posouzení. Stejně jako záruční fond EFSI bude fond InvestEU řídit Komise, kterou budou v této činnosti podporovat finanční partneři. Při konzultacích s finančními partnery a členskými státy ohledně přípravy a vytváření nových finančních produktů, sledování vývoje na trhu a sdílení informací bude Komisi nápomocna nově zřízená poradní rada.

Ověřování souladu navržených operací s právem a politikami EU budou provádět zaměstnanci Komise. Do další fáze posouzení se dostanou pouze projekty, které projdou touto kontrolou. Po tomto prvotním ověření souladu zajistí projektový tým kontrolu kvality hloubkové analýzy a výsledky zapíše do tabulky s ukazateli. Všichni prováděcí partneři budou požádáni, aby za tímto účelem poskytli Komisi odborníky na bankovnictví a řízení rizik. Z důvodu zamezení vzniku střetu zájmů nebudou tito odborníci pracovat na projektech, které předložila jejich domovská instituce.

V závěru pak nezávislý investiční výbor složený z externích odborníků vybraných v otevřeném řízení a placených z rozpočtu EU schválí využití záruky EU na finanční a investiční operace navržené prováděcími partnery. Své rozhodnutí učiní na základě hloubkové analýzy předložené prováděcími partnery a tabulky připravené projektovým týmem. Investiční výbor bude zřízen pro každou oblast politiky, přičemž někteří odborníci budou zasedat ve všech těchto výborech, aby se zajistila konzistentnost jejich rozhodování.

Jaká budou kritéria způsobilosti InvestEU?

Kritéria způsobilosti jsou definována ve finančním nařízení. Projekty financované z programu InvestEU musí:

  • řešit selhání trhu nebo investiční mezeru a být ekonomicky životaschopné
  • potřebovat podporu EU na svou realizaci
  • vést k multiplikačnímu účinku a přilákat pokud možno soukromé investice
  • přispívat k plnění politických cílů EU.

Proč zanikne fond EFSI? Nebylo by lepší vytvořit třetí generaci tohoto fondu (EFSI 3.0)?

EFSI začal fungovat v červenci 2015, aby zvýšil objem investic a stimuloval hospodářský růst a zaměstnanost v EU v době, kdy se Evropa zotavovala z následků finanční a hospodářské krize. Původně se v zájmu maximalizace jeho dopadu předpokládalo, že půjde pouze o krátké investiční období, a to do července 2018. Vzhledem ke svému úspěchu však byl EFSI navýšen a v prosinci 2017 se rozhodlo o prodloužení jeho trvání. Jeho investiční období tak skončí až na konci roku 2020, tedy společně se stávajícím víceletým finančním rámcem. Po roce 2020 se v rámci EFSI již nebudou realizovat žádné nové investice, ale podobně jako u většiny finančních nástrojů EU závazky vyplývající z fondu budou daleko delšího trvání.

Program InvestEU na úspěch fondu EFSI navazuje a na základě stejného modelu bude také vytvářet pracovní příležitosti a podporovat zaměstnanost v celé EU.

Ubírá InvestEU rozpočet jiným programům financování? Jaký bude osud programů, jako jsou COSME a InnovFin?

Fond InvestEU sloučí širokou škálu finančních nástrojů pod jednu, silnou značku. Fond nejen, že převezme cíle stávajících nástrojů, jako jsou COSME a InnovFin, ale díky širšímu záběru a větší efektivnosti, kterou jako jeden fond nabídne, bude moci stimulovat investice ještě více. Čtyři oblasti politik fondu InvestEU kladou důraz na odvětví, která jsou pro EU strategicky důležité. 11,25 miliardy EUR je vyčleněno na malé podniky a dalších 11,25 miliardy EUR na výzkum, inovace a digitalizaci. Jakmile se dosáhne polické dohody ohledně InvestEU, navrhne Komise investiční pokyny, v nichž bude stanovena přesná interní struktura budoucích nástrojů.

Mohou být finanční prostředky InvestEU kombinovány s granty EU?

Ano. V některých situacích může být nezbytné tuto kombinaci provádět kvůli posílení investic, aby bylo možné řešit konkrétní selhání trhu nebo investiční mezery. Fond InvestEU lze kombinovat s granty nebo finančními nástroji (příp. obojím), které jsou financovány z centrálně řízeného rozpočtu Unie nebo systému EU pro obchodování s emisemi (ETS). Takovéto kombinace mohou přinášet výhody předkladatelům projektů v oborech, jako je doprava, výzkum a digitální oblast. V případech, kdy se u projektu použijí granty EU a InvestEU, budou se na celý projekt vztahovat pravidla InvestEU. To znamená jednotný soubor pravidel, což je výrazné zjednodušení.

Jaký bude rizikový profil investic? Na jaký typ investic se bude fond InvestEU zaměřovat v porovnání se současnými finančními nástroji?

Fond InvestEU se zaměří na ekonomicky životaschopné projekty v oblastech, ve kterých dochází k selhání trhu nebo ve kterých je nedostatek investičních prostředků. Cílem nástrojů v rámci fondu InvestEU bude přilákat financování z komerčních zdrojů pro celou řadu operací a příjemců a poskytovat podporu jen na projekty, na které by se bez podpory z fondu InvestEU nepodařilo finanční prostředky získat vůbec nebo ne za požadovaných podmínek. Fond se také zaměří na rizikovější projekty v určitých oblastech.

Kromě toho bude klást větší důraz na sociální investice a dovednosti. V současném víceletém finančním rámci dosahují prostředky přidělené na záruky a finanční nástroje v sociální oblasti výše 2,2 miliardy EUR, zatímco InvestEU vyčleňuje na záruku EU v této oblasti 4 miliardy EUR, což je téměř dvojnásobek toho, co je k dispozici v současnosti.

Jaký je očekávaný multiplikační účinek programu InvestEU? Jak se dosáhne částky 650 miliard EUR?

Vzhledem k tomu, že se InvestEU zaměřuje na rizikovější projekty v oblasti inovací a malých a středních podniků a vzhledem k většímu důrazu na politické cíle EU očekáváme, že multiplikační účinek bude o něco střízlivější než u fondu EFSI: 13,7 spíše než 15.

Rozpočet ve výši 15,2 miliardy EU vyčleněný na InvestEU Komisi umožňuje poskytnout záruku ve výši 38 miliard EUR (prostředky budou poskytnuty do výše 40 %). Kromě toho se očekává, že každý z partnerů přispěje na každý obchod určitou částkou ze svých vlastních zdrojů a dohromady tak přidají odhadem celkem 9,5 miliardy EUR, takže celková záruka bude kolem 47,5 miliardy EUR. Každý z finančních partnerů pak tuto částku znásobí, což znamená, že budou moci půjčit více než je samotná výše záruky. Každý projekt podporovaný ze strany InvestEU přiláká další soukromé a veřejné investory, což se stalo v rámci Junckerova investičního plánu, takže očekáváme, že budou vygenerovány celkové investice ve výši 650 miliard EUR.

Proč je fond InvestEU přístupný i pro další finanční partnery? Proč se nespolupracuje výhradně se skupinou EIB jako v případě fondu EFSI?

Skupina Evropské investiční banky (EIB) zůstane vzhledem ke své úloze veřejné banky EU, své schopnosti působit ve všech členských státech a svým zkušenostem v řízení fondu EFSI hlavním finančním partnerem Komise i v rámci programu InvestEU. Kromě toho se za určitých podmínek mohou stát finančními partnery i národní a regionální podpůrné banky členských států a další instituce, které dokážou nabídnout specifické odborné znalosti a zkušenosti.

Možnost využívat záruku EU se jiným institucím nabízí proto, že v EU působí i jiní zkušení potenciální finanční partneři, kteří disponují specifickými finančními a oborovými znalostmi, více se orientují na místních trzích nebo v některých oblastech dokáží lépe sdílet riziko s EU. Díky tomuto přístupu se rozšíří a diverzifikuje databáze projektů a zvýší se okruh případných konečných příjemců.

Komise chce zajistit, aby příjemci mohli v rámci programu InvestEU čerpat co nejlepší podporu za co nejjednodušších podmínek. Fond InvestEU proto bude otevřen i jiným institucím, a to buď mnohostranným nebo skupinám národních institucí, které budou společně pokrývat alespoň tři členské státy.

Jak mohou společnosti o financování z fondu InvestEU zažádat?

Předkladatelé projektů by měli podat žádost přímo u EIB, u svých národních a regionálních podpůrných bank nebo národních kanceláří jiných finančních partnerů, např. EBRD, Světové banky nebo banky Rady Evropy. Právě v této fázi finanční partneři předkládají Komisi žádost o poskytnutí záruky EU. Malé a střední podniky by i nadále měly podávat žádosti u svých místních obchodních či veřejných bank, jejichž finanční produkty jsou kryté zárukou EU v dané zemi nebo regionu. O tom, zda je konkrétní finanční program krytý z fondu InvestEU, podá informace místní zprostředkovatel.

Jak bude zajištěna zeměpisná vyváženost programu InvestEU?

Program InvestEU byl navržen tak, aby ho mohly využívat všechny členské státy bez ohledu na svou velikost nebo vyspělost svého finančního trhu. Přístup prostřednictvím dalších finančních partnerů by v porovnání s fondem EFSI měl fondu umožnit lépe uspokojovat místní potřeby a doplňovat ostatní zdroje financování z EU v rámci sdíleného řízení. Poradenské centrum InvestEU bude prostřednictvím poskytované technické pomoci řešit specifika trhů zemí, které čerpají prostředky z fondu soudržnosti, a přispívat k vytvoření databáze projektů.

Zpřístupnění záruky národním a regionálním podpůrným bankám má umožnit lépe pochopit, kde je nedostatek financování a jak ho co nejlépe vyřešit. V návrhu InvestEU se stanoví, že jakýkoli finanční produkt krytý zárukou EU musí zahrnovat alespoň tři země. Národní a regionální podpůrné banky tak budou muset při vývoji společných produktů spolupracovat, což povede k mezinárodní výměně osvědčených postupů a odborných znalostí.

Poradenské centrum InvestEU bude poskytovat i komplexní pomoc při vypracování projektů. Bude poskytovat podporu při budování kapacit na rozvoj organizačních schopností a usnadňování činností tvorby trhu a spolupráce aktérů z jednotlivých odvětví. Cílem je vytvořit podmínky pro rozšíření počtu potenciálních způsobilých příjemců v nově vznikajících tržních segmentech, a to zejména tam, kde malá velikost jednotlivých projektů značně zvyšuje transakční náklady na úrovni projektu.

Jak to bude s kontrolou poskytování státní podpory?

Pravidla státní podpory jsou nezbytné z hlediska fungující hospodářské soutěže, která spotřebitelům a podnikům na jednotném trhu zajišťuje spravedlivé ceny a větší sortiment. V zájmu plnění cílů programu InvestEU, ke kterým patří řešit případy selhání trh a mobilizovat soukromé investice, však musí být zároveň možné jednoduše kombinovat finanční prostředky členského státu (které mohou představovat státní podporu a mohou se na ně pravidla o státní podpoře vztahovat) s finančními prostředky EU, které centrálně řídí Komise a které státní podporu nepředstavují.

Jelikož chce Komise postup schvalování státní podpory v případě takové kombinace financování dále zjednodušit, předložila dnes návrh na změnu jednoho z nařízení Rady, kterým se řídí kontrola poskytování státní podpory. Tento návrh nyní čeká na schválení v Radě. Pokud bude navrhované rozšíření nařízení přijato, Komise bude moct finanční prostředky členského státu, které budou přiděleny prostřednictvím fondu InvestEU nebo tímto fondem podpořeny, osvobodit od požadavku oznámit takové intervence Komisi ještě před tím, než jsou provedeny. Při splnění určitých jednoznačných podmínek by se finanční prostředky z členského státu prohlásily za slučitelné s pravidly EU v oblasti státní podpory. Návrh Komise tak zajišťuje, aby pravidla státní podpory mohla usnadnit bezproblémové zavádění fondu InvestEU. Pokračuje tak v úsilí Junckerovy Komise, která už zabezpečila, že je možné 97 % státní podpory provést bez jakékoli účasti Komise.

Kdo bude za realizaci investic odpovědný?

Za finanční a investiční operace v rámci InvestEU budou nést odpovědnost finanční partneři InvestEU, jelikož jejich řídící orgány přijímají konečné rozhodnutí o finančních prostředcích.

Před přijetím konečného rozhodnutí ze strany finančního partnera musí použití záruky EU v rámci fondu InvestEU na podporu těchto operací schválit investiční výbor složený z nezávislých externích odborníků.

Jaká bude úloha Evropského parlamentu a Rady?

Evropský parlament a Rada budou o programu InvestEU rozhodovat v rámci své dvojí funkce spolutvůrce právních předpisů a rozpočtového orgánu.

Na plnění fondu InvestEU budou dohlížet prostřednictvím výročních zpráv, které se rozpočtovému orgánu překládají, a prostřednictvím postupu udělování absolutoria.

Komise také navrhuje, aby byla realizace programu InvestEU vyhodnocována na základě průběžného a retrospektivní hodnocení. Závěry hodnocení budou sděleny Evropskému parlamentu a Radě, které je tak budou moci včas zohlednit ve svém rozhodovacím procesu.

Jak a kdy se bude program InvestEU hodnotit?

Kromě výroční zprávy se používání záruky EU vyhodnotí v rámci průběžného hodnocení do září 2025 a dále v rámci závěrečného hodnocení.

Další informace

Tisková zpráva: Rozpočet EU: Program InvestEU má podpořit tvorbu nových pracovních míst, hospodářský růst a inovace v Evropě

Informativní přehled: Co je program InvestEU?

Informativní přehled: Co se bude z fondu InvestEU financovat?

Návrh nařízení, kterým se zavádí program InvestEU

MEMO/18/4010

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar