Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Lipanjski paket o povredama: ključne odluke

Bruxelles, 7. lipnja 2018.

Pregled prema područjima politika

U mjesečnom paketu odluka o povredama Europska komisija (Komisija) pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

 

Ključne odluke koje je donijela Komisija navedene su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je usto zaključila 104 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za njezinim dodatnim postupanjem.

Dodatne informacije o postupku zbog povrede prava EU-a: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredama.

 

1. Energetika

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Obrazloženo mišljenje i službene opomene

Nuklearna sigurnost: Komisija poziva BELGIJU, POLJSKU i ŠPANJOLSKU da u potpunosti prenesu pravila EU-a o nuklearnoj sigurnosti

Komisija je danas odlučila poslati obrazloženo mišljenje Belgiji koja nije priopćila svoje mjere za prenošenje u skladu s Direktivom o nuklearnoj sigurnosti (Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom). Direktivom se na razini EU-a dodatno poboljšava pravni okvir za nuklearnu sigurnost i uvode sigurnosni ciljevi visoke razine za sprečavanje nesreća. Države članice trebale su prenijeti Direktivu kojom se izmjenjuje Direktiva o nuklearnoj sigurnosti do 15. kolovoza 2017. Belgijska tijela do tog datuma nisu priopćila Komisiji svoje mjere za prenošenje i stoga im je u prosincu 2017. upućena službena opomena. U veljači 2018. belgijska su tijela priopćila niz mjera za prenošenje. Međutim, zaključak je Komisijine analize da Belgija nije priopćila ni jednu mjeru za prenošenje koja odgovara posebnim zahtjevima utvrđenima u Direktivi. Belgiji se daju dva mjeseca za odgovor na obrazloženo mišljenje te za donošenje i priopćavanje svih potrebnih mjera kako bi se osiguralo potpuno i ispravno prenošenje Direktive; u suprotnom Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmet protiv nje. K tome, Komisija potiče Poljsku i Španjolsku da dovrše prenošenje Direktive te je odlučila poslati službene opomene poljskim i španjolskim tijelima. Ako Poljska i Španjolska u sljedeća dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija im može poslati obrazloženo mišljenje.

Službene opomene

Nuklearni otpad: Komisija poziva HRVATSKU, DANSKU, ESTONIJU, IRSKU, LATVIJU i MALTU da ispravno prenesu pravila EU-a

Komisija je danas odlučila poslati službene opomene Hrvatskoj, Danskoj, Estoniji, Irskoj, Latviji i Malti zbog neispravnog prenošenja određenih zahtjeva iz Direktive o istrošenom gorivu i radioaktivnom otpadu (Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom). Tom se direktivom uspostavlja okvir Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom kako bi se buduće generacije poštedjele nepotrebnog tereta. Ako tih šest država članica ne poduzmu odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija im može poslati obrazloženo mišljenje.

 

2. Okoliš

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Komisija upućuje Sudu predmet protiv ŠPANJOLSKE o gospodarenju otpadom

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Španjolske, koja nije donijela i prema potrebi revidirala planove gospodarenja otpadom u skladu sa zahtjevima iz Okvirne direktive o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) u četiri autonomne regije (Aragon, Balearski otoci, Kanarski otoci i Madrid) te u autonomnom gradu Ceuti. Planovi gospodarenja otpadom ključan su instrument za smanjivanje štetnih učinaka stvaranja otpada i gospodarenja otpadom na ljudsko zdravlje i okoliš te za postupni prelazak na kružno gospodarstvo.

Španjolska je trebala utvrditi potrebne planove gospodarenja otpadom za svoje cijelo državno područje do 12. prosinca 2010. te ocijeniti i revidirati te planove najmanje svakih šest godina. Nadalje, Španjolska je trebala obavijestiti Komisiju o planovima gospodarenja otpadom čim budu doneseni te o svim znatnim izmjenama tih planova. Komisija je više puta zatražila od Španjolske da ispuni svoje obveze: u studenome 2016. poslala je službenu opomenu, nakon koje je uslijedilo obrazloženo mišljenje u srpnju 2017. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

 

Obrazloženo mišljenje i službena opomena

Otpadne vode: Komisija potiče CIPAR, ESTONIJU i RUMUNJSKU da poboljšaju pročišćavanje komunalnih otpadnih voda

Europska komisija poziva Cipar i Estoniju da poštuju pravo EU-a o komunalnim otpadnim vodama i osiguraju prikladno pročišćavanje otpadnih voda iz gradova. U skladu s pravom EU-a (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ) gradovi moraju osigurati potrebnu infrastrukturu za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Nepročišćene otpadne vode mogu ugroziti ljudsko zdravlje te onečistiti jezera, rijeke, tlo, priobalne i podzemne vode. Cipar nije osigurao sabirne sustave za 36 aglomeracija. U istim područjima ciparska tijela nisu osigurala ni odgovarajuće pročišćavanje komunalnih otpadnih voda koje ulaze u sabirne sustave. Komisija je u srpnju 2017. poslala službenu opomenu. U Estoniji tek treba osigurati odgovarajuće pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u osam aglomeracija. Komisija je u prosincu 2016. poslala službenu opomenu. Kako u oba slučaja nije izgledno da će postići usklađenosti s pravilima EU-a u doglednoj budućnosti, Komisija šalje obrazloženo mišljenje Cipru i Estoniji kako bi ubrzali aktivnosti. Ako te države u roku od dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmete protiv njih. K tome, Komisija je danas odlučila poslati i službenu opomenu Rumunjskoj zbog neusklađenosti s pravilima EU-a o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ) u velikim urbanim područjima odnosno aglomeracijama. Nakon pristupanja EU-u Rumunjska je trebala osigurati prikladno prikupljanje komunalnih otpadnih voda u velikim aglomeracijama do 31. prosinca 2013., a njihovo pročišćavanje do 31. prosinca 2015. Međutim, prema najnovijim podacima dobivenima od rumunjskih tijela 189 velikih aglomeracija još nije usklađeno s obvezama prikupljanja komunalnih otpadnih voda u skladu s pravom EU-a, a u 198 velikih aglomeracija ne poštuje se obveza pročišćavanja. Ne poduzme li Rumunjska odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmet protiv nje.

 

Obrazloženo mišljenje

Zrak: Komisija poziva FRANCUSKU da provede pravila EU-a o industrijskim emisijama

Komisija potiče Francusku da u potpunosti prenese zakonodavstvo EU-a o ograničavanju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (Direktiva (EU) 2015/2193) u svoje nacionalno zakonodavstvo. Direktivom se uređuju emisije SO2, NOx i čestica u zrak s ciljem njihova smanjenja i ublažavanja opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš koje oni mogu uzrokovati. Njome se utvrđuju i pravila za praćenje emisija ugljikova monoksida. Države članice trebale su priopćiti podrobnosti o prenošenju Direktive u svoja nacionalna zakonodavstva do 19. prosinca 2017. Nakon što je Francuska propustila rok, Komisija joj je poslala službenu opomenu u siječnju 2018. Kako Francuska još nije priopćila sve mjere za prenošenje, Komisija sada šalje obrazloženo mišljenje. Francuska ima rok od dva mjeseca za odgovor. Ne dobije li prikladan odgovor, Komisija može uputiti predmet protiv Francuske Sudu Europske unije.

 

Službene opomene

Otpad: Komisija potiče SLOVENIJU da provede odluku Suda i zatvori ilegalno odlagalište u Bukovžlaku

Komisija je danas odlučila pozvati Sloveniju da u potpunosti provede odluku Suda Europske unije od 16. srpnja 2015.(predmet C‑140/14) i sanira ilegalno odlagalište u Bukovžlaku u općini Celje. Zbog prisutnosti teških metala to odlagalište, na kojem su odloženi industrijski otpad i iskopano onečišćeno tlo, predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje ljudi i okoliš. Tri godine poslije donošenja odluke Suda Slovenija još nije poduzela prikladne mjere za sanaciju ili zatvaranje tog odlagališta kako je propisano Direktivom o odlagalištima (Direktiva Vijeća 1999/31/EZ) i Okvirnom direktivom o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ). Slovenija je sanirala jedno od dva odlagališta iz odluke uklanjanjem 40 000 tona opasnog otpada odloženog u poslovnoj zoni Gaberje jug. Komisija šalje Sloveniji službenu opomenu prije nego što Sudu uputi predmet protiv nje i zatraži izricanje financijskih sankcija. Ako Slovenija u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može poslati obrazloženo mišljenje o toj temi.

Otpad: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da provede odluku Suda i osigura odgovarajuće gospodarenje otpadom

Komisija poziva Španjolsku da u potpunosti provede odluku Suda Europske unije od 15. ožujka 2017. (predmet C-563/15). U toj je odluci Sud zaključio da je Španjolska prekršila svoje obveze iz Okvirne direktive o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) jer nije donijela potrebne mjere za 61 odlagalište. Španjolska tijela trebala su osigurati da se otpadom gospodari tako da se ne ugrožava zdravlja ljudi i ne šteti okolišu. Unatoč određenom napretku od donošenja odluke, još nisu provedeni radovi na zatvaranju, brtvljenju i sanaciji 22 odlagališta (jednog u Andaluziji, 19 na Kanarskim otocima i dva u Murciji), pri kojima se očekuju znatna kašnjenja. Više od godinu dana poslije njezina donošenja, nacionalna tijela još nisu u potpunosti provela odluku Suda. To predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i okoliš. Stoga Komisija sada šalje službenu opomenu Španjolskoj prije nego što predmet uputi Sudu i zatraži izricanje financijskih sankcija. Ako Španjolska u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može poslati obrazloženo mišljenje o toj temi.

 

3. Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

Obrazloženo mišljenje

Financijske usluge: Komisija traži da GRČKA uskladi svoje zakonodavstvo s pravilima EU-a o zviždačima

Komisija je odlučila poslati obrazloženo mišljenje Grčkoj zbog neprovođenja pravila EU-a o prijavljivanju mogućeg kršenja Uredbe o zlouporabi tržišta (Uredba (EU) br. 596/2014). Komisija je 2015. donijela Provedbenu direktivu (2015/2392) u pogledu prijavljivanja stvarnih ili potencijalnih kršenja zakonodavstva o zlouporabi tržišta nadležnim tijelima. Ta je Direktiva dio pravilnika o zlouporabi tržišta i njome se od država članica zahtijeva da uspostave djelotvorne mehanizme za izvješćivanje o kršenju pravila o zlouporabi tržišta. Direktiva sadržava odredbe kojima se štite osobe koje prijavljuju te povrede i u njoj se detaljnije navode postupci za zaštitu zviždača i prijavljenih osoba, uključujući daljnja postupanja na temelju prijava koje su podnijeli zviždači i mjere zaštite osobnih podataka. Države članice trebale su prenijeti Provedbenu direktivu Komisije 2015/2392/EU o Uredbi (EU) br. 596/2014 (poznatu i kao Direktiva o zviždačima) u nacionalno zakonodavstvo do 3. srpnja 2016. Grčka je poslala obavijest o potpunom prenošenju Direktive. Međutim, Komisija je prilikom procjene utvrdila da neke odredbe nisu prenesene u nacionalno zakonodavstvo. Grčka ima dva mjeseca za odgovor na obrazloženo mišljenje. Ako ne pošalje odgovor ili ne poduzme mjere za prenošenje nedostajućih odredaba, predmet bi mogao biti upućen Sudu.

 

4. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

(Dodatne informacije: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

Obrazložena mišljenja

Kašnjenje u plaćanju: Komisija traži da ITALIJA poštuje pravila EU-a o kašnjenju u plaćanju

Komisija je danas odlučila poslati obrazloženo mišljenje Italiji jer talijansko nacionalno zakonodavstvo nije u skladu s Direktivom o kašnjenju u plaćanju (Direktiva 2011/7/EU). U travnju 2017. Italija je unijela brojne izmjene u svoj Zakon o javnim ugovorima. Jednom od novih odredaba rok za obradu plaćanja privremenih situacija za javne radove sustavno se produljuje za 30 dana. Talijanska tijela tvrde da je to dodatno razdoblje potrebno za provedbu provjera, iako se provjere već vrše u različitim fazama javnih radova. Čini se da se odredbom o produženju roka za dodatnih 30 dana krši Direktiva o kašnjenju u plaćanju. Direktivom je propisano da javna tijela vrše plaćanja u roku od 30 ili 60 dana od datuma primitka računa ili, ako je primjenjivo, dovršetka postupka za provjeru jesu li usluge ispravno pružene. Komisija je u srpnju 2017. poslala službenu opomenu Italiji u okviru nastojanja da osigura pravovremena plaćanja gospodarskim subjektima, često malim i srednjim poduzećima, te da poboljša provedbu Direktive diljem EU-a. Italija sad ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Italije Sudu Europske unije.

 

Službena opomena

Javna nabava: Komisija potiče SLOVAČKU da dostavi dodatne informacije o ugovoru za softverske usluge

Komisija je danas odlučila poslati Slovačkoj dodatnu službenu opomenu zbog izravnog dodjeljivanja ugovora za softverske usluge. Ugovor je izravno dodijeljen istom operateru koji već ugovaratelju pruža softverske usluge. Slovačka su tijela tvrdila da je novi ugovor produljenje ranijeg ugovora te da je izravno dodjeljivanje opravdano zbog razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava. Komisija smatra da izuzeće od uobičajenog transparentnog i konkurentnog postupka nabave može biti opravdano samo u iznimnim okolnostima. U ovom kontekstu Slovačka nije dokazala da su isključiva prava, čiji je nositelj trenutačni pružatelj usluga, bila ključna za novi ugovor i da je zbog njih iznimno bilo potrebno izravno dodijeliti ugovor. Komisija stoga smatra da je Slovačka prekršila pravila EU-a o javnoj nabavi (Direktiva 2004/18/EZ). Ako Slovačka u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može poslati obrazloženo mišljenje o toj temi.

 

5. Mobilnost i promet

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: + 32 229 56172, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Službene opomene

Održivi promet: Komisija poziva tri države članice da u potpunosti provedu pravila EU-a o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Komisija je danas odlučila zatražiti od Belgije, Njemačke i Luksemburga da u potpunosti prenesu u svoja nacionalna zakonodavstva europska pravila o infrastrukturi za alternativna goriva (Direktiva 2014/94/EU). Ta pravila, koja se, među ostalim, odnose na usklađene standarde za infrastrukturu za alternativna goriva i osnovne odredbe za omogućivanje električne mobilnosti, imaju važnu ulogu u funkcioniranju unutarnjeg tržišta EU-a. Njihov je cilj i smanjenje ovisnosti o naftnom pogonu i ublažavanje njegova utjecaja na okoliš. Države članice trebale su provesti Direktivu do 18. studenoga 2016. Predmetne države članice sada imaju rok od dva mjeseca da osiguraju potpunu provedbu Direktive. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje. Komisija je 2017. već pozvala 21 državu članicu da bez odgode provedu tu Direktivu.

Sigurnost na cestama: Komisija potiče ŠPANJOLSKU da u potpunosti uvede infrastrukturu za sustav eCall za hitne pozive

Komisija je danas odlučila poslati službenu opomenu Španjolskoj jer nije u potpunosti uspostavila infrastrukturu pozivnih centara za hitne pozive potrebnu za primanje i obrađivanje poziva na broj 112 iz sustava eCall kako je propisano pravilima EU-a (Direktiva 2010/40/EU). U slučaju teške prometne nesreće, sustav eCall automatski bira jedinstveni europski broj za hitne slučajeve 112 i pomoću europskog navigacijskog satelitskog sustava Galileo priopćuje hitnim službama lokaciju vozila. Procjenjuje se da će sustav eCall smanjiti vrijeme odaziva za do 40–50 % i tako godišnje spasiti stotine života. Španjolska tijela imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

Inteligentni prometni sustavi: Komisija poziva šest država članica da izvijeste o napretku

Komisija je danas odlučila poslati službenu opomenu Cipru, Mađarskoj, Litvi, Luksemburgu, Slovačkoj i Sloveniji jer nisu ispunili svoje obveze iz zakonodavstva EU-a o inteligentnim prometnim sustavima (ITS) (Direktiva 2010/40/EU). U skladu s Direktivom države članice trebaju svake tri godine izvješćivati Komisiju o postignutom napretku u uvođenju nacionalnih mjera i aktivnosti te projekata u prioritetnim područjima Direktive o inteligentnim prometnim sustavima. Tih šest država članica imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

 

6. Oporezivanje i carinska unija

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

 

Obrazloženo mišljenje

Oporezivanje: Komisija zahtijeva da AUSTRIJA izmijeni svoj sustav PDV-a za putničke agente

Komisija je danas odlučila poslati obrazloženo mišljenje Austriji zbog isključivanja prodaje putnih usluga drugim obveznicima plaćanja PDV-a koji ih upotrebljavaju za potrebe poslovanja iz posebnog sustava PDV-a za putničke agente. Cilj je posebnog sustava PDV-a za putničke agente oporezivati samo njihovu dobit od prodaje putnog aranžmana. No, zauzvrat, oni ne smiju odbijati plaćeni PDV na robu ili usluge kupljene od drugih dobavljača. Austrija krši i tu odredbu (Direktiva o PDV-u, odnosno Direktiva Vijeća 2006/112/EZ) jer putničkim agentima obračunava PDV na godišnji promet u poreznom razdoblju, iako je u sudskoj praksi EU-a (Komisija protiv Španjolske, predmet C-189/11) jasno navedeno da utvrđena porezna osnovica mora biti pojedina prodaja, a ne skupina prodaja. Time se narušava tržišno natjecanje, jer putnički agenti iz Austrije trenutačno mogu nuditi svoje usluge poslovnim klijentima u drugim državama članicama po povoljnijim uvjetima nego putnički agenti iz drugih država članica. Ne poduzme li Austrija mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu Europske unije.

 

Obrazložena mišljenja i zaključenja

Oporezivanje: Komisija poziva pet država članica da u svoja nacionalna zakonodavstva prenesu nova pravila o transparentnosti i zaključuje predmet protiv BUGARSKE

Europska komisija odlučila je poslati obrazloženo mišljenje Cipru, Grčkoj, Irskoj, Luksemburgu i Rumunjskoj zato što nisu obavijestili o prenošenju u svoje zakonodavstvo novih mjera za obveznu automatsku razmjenu informacija u području oporezivanja u pogledu pristupa poreznih tijela država članica informacijama o sprječavanju pranja novca (Direktiva Vijeća (EU) 2016/2258). Države članice bile su obvezne prenijeti te mjere u svoja nacionalna zakonodavstva do 31. prosinca 2017. Nova su pravila osmišljena kako bi se poreznim tijelima omogućio neophodan pristup informacijama za potrebe suzbijanja pranja novca te za brz i učinkovit odgovor u slučajevima utaje poreza. Komisija upućuje zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Ako u roku od dva mjeseca te zemlje ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmet protiv tih zemalja. U međuvremenu Komisija je sa zadovoljstvom utvrdila da su predmetne mjere prenesene u nacionalno zakonodavstvo Bugarske te je danas odlučila zaključiti postupak zbog povrede protiv te države članice.

 

Službene opomene

Oporezivanje: Komisija poziva ČEŠKU da ispravno prenese nova pravila o transparentnosti za razmjenu informacija

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Češkoj jer nije pravilno provela pravila EU-a o obveznoj automatskoj razmjeni informacija u području oporezivanja (Direktiva Vijeća 2014/107/EU). Prema pravu EU-a financijski prihodi, uključujući dividende i kapitalne dobitke te salda računa, podliježu automatskoj razmjeni informacija između država članica. Ako Češka ne poduzme mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može češkim tijelima poslati obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija traži od LATVIJE da uskladi svoja pravila o mehanizmu prijenosa porezne obveze za PDV

Komisija je danas odlučila poslati službenu opomenu Latviji zbog nedavnog zakonodavstva kojim se omogućuje prijenos obveze plaćanja PDV-a na prodaju građevinskog materijala, elektroničkih uređaja za široku potrošnju i električnih kućanskih aparata među poduzećima. Tim se propisom krše pravila EU-a o PDV-u (Direktiva o PDV-u, odnosno Direktiva Vjeća 2006/112/EZ), kojima je upotreba mehanizma prijenosa porezne obveze dopuštena samo ako ima poseban cilj i primjenjuje se na proizvode s ograničenog popisa. Ako Latvija u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može latvijskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

 

Zaključenje

Oporezivanje: Komisija zaključuje predmet protiv PORTUGALA

Komisija je sa zadovoljstvom utvrdila da je Portugal novim zakonodavstvom uskladio svoja pravila o izlaznom oporezivanju kako je zatraženo u presudi Suda Europske unije od 21. prosinca 2016. (predmet C-503/14). Novim se pravilima, među ostalim, uvodi mogućnost da porezni obveznici raspodijele oporezivanje kapitalnih dobitaka poslije emigracije tijekom razdoblja od pet godina. Komisija je 2014. uputila Sudu predmet protiv Portugala jer je njegovo zakonodavstvo diskriminiralo porezne obveznike koji prestaju biti porezni rezidenti Portugala. Komisija je danas odlučila zaključiti taj postupak zbog povrede.

 

MEMO/18/3986

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar