Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet – juni

Bruxelles, den 7. juni 2018

Oversigt efter politikområde

Kommissionen er med sin månedlige pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet gået videre i sager mod medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. De afgørelser, som den har truffet, og som omfatter mange sektorer og politikområder, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgerne og erhvervslivet.

 

Kommissionens vigtigste afgørelser gennemgås nedenfor grupperet efter de forskellige politikområder. Kommissionen har også henlagt 104 sager, hvori problemerne med de berørte medlemsstater er blevet løst, uden at Kommissionen behøvede at gå videre med sagen.

Yderligere oplysninger om EU's traktatbrudsprocedure findes i MEMO/12/12. Flere oplysninger om alle de afgørelser, der er truffet, findes i registret over afgørelser i traktatbrudssager.

 

1. Energi

(Yderligere oplysninger: Anna-Kaisa Itkonen - tlf.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tlf.: +32 229 52589)

En begrundet udtalelse og åbningsskrivelser

Nuklear sikkerhed: Kommissionen opfordrer BELGIEN, POLEN og SPANIEN til fuldt ud at gennemføre EU's bestemmelser om nuklear sikkerhed

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Belgien for ikke at have givet meddelelse om gennemførelsesforanstaltninger, der kræves i henhold til direktivet om nuklear sikkerhed (Rådets direktiv 2014/87/Euratom). Direktivet styrker den retlige ramme for nuklear sikkerhed på EU-plan yderligere og indfører EU-dækkende sikkerhedskrav på højt plan for at forebygge ulykker. Ændringsdirektivet om nuklear sikkerhed skulle være gennemført af medlemsstaterne senest den 15. august 2017. På det tidspunkt havde de belgiske myndigheder ikke anmeldt deres gennemførelsesforanstaltninger til Kommissionen og modtog derfor en åbningsskrivelse i december 2017. I februar 2018 anmeldte de belgiske myndigheder en række gennemførelsesforanstaltninger. Det fremgår imidlertid af Kommissionens analyse, at Belgien ikke har anmeldt gennemførelsesforanstaltninger, der svarer til konkrete krav i direktivet. Belgien har en frist på to måneder til at besvare den begrundede udtalelse samt gennemføre og anmelde alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre en fuldstændig og korrekt gennemførelse af direktivet. I modsat fald kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol. Kommissionen opfordrer desuden Polen og Spanien til at færdiggøre gennemførelsen af dette direktiv og har besluttet at sende en åbningsskrivelse til de polske og spanske myndigheder. Hvis Polen og Spanien ikke handler inden for to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse i sagen.

Åbningsskrivelser:

Nukleart affald: Kommissionen opfordrer KROATIEN, DANMARK, ESTLAND, IRLAND, LETLAND og MALTA til på korrekt vis at gennemføre EU-reglerne.

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til Kroatien, Danmark, Estland, Irland, Letland og Malta for ikke på korrekt vis at gennemføre visse krav i direktivet om brugt nukleart brændsel (Rådets direktiv 2011/70/Euratom). I direktivet fastsættes en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald for at undgå at pålægge fremtidige generationer urimelige byrder. Hvis de seks medlemsstater ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende begrundede udtalelser i sagen.

 

2. Miljø

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio – tlf.: +32 229 56172, Iris Petsa – tlf.: +32 229 93321)

 

Sagsanlæg ved EU-Domstolen

Kommissionen indbringer SPANIEN for Domstolen for affaldshåndtering

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Spanien for EU-Domstolen for ikke at fastsætte og i nødvendigt omfang revidere planerne for affaldshåndtering i henhold til reglerne i EU's affaldsrammedirektiv (direktiv 2008/98/EF) i fire autonome regioner (Aragonien, Balearerne, De Kanariske Øer og Madrid) og den selvstyrende by Ceuta. Affaldshåndteringsplaner er et vigtigt instrument til at mindske de negative følger af affaldsproduktion og -håndtering for menneskers sundhed og miljøet og til at bevæge sig hen imod en cirkulær økonomi.

Spanien skulle indføre de nødvendige affaldshåndteringsplaner til at omfatter hele dets område senest den 12. december 2010 samt evaluere og revidere disse planer mindst hvert sjette år. Desuden skulle Spanien have underrettet Kommissionen om de vedtagne affaldshåndteringsplaner og eventuelle væsentlige ændringer i disse planer. Kommissionen har gentagne gange opfordret Spanien til at opfylde sine forpligtelser. med en åbningsskrivelse i november 2016 og en begrundet udtalelse i juli 2017. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse.

 

En begrundet udtalelse og en åbningsskrivelse:

Spildevand: Kommissionen opfordrer CYPERN, ESTLAND og RUMÆNIEN til forbedre rensning af byspildevand

Europa-Kommissionen opfordrer Cypern og Estland til at overholde EU's regler for byspildevand og sikre, at byspildevand renses korrekt. I henhold til EU-lovgivningen (Rådets direktiv 91/271/EØF) skal alle byer indføre den nødvendige infrastruktur til at indsamle og rense deres byspildevand. Urenset spildevand kan bringe menneskers sundhed i fare og forurene søer, floder, jordbund samt kystvande og grundvand. Cypern har undladt at sørge for et kloaknet for 36 byområder. I de samme områder har de cypriotiske myndigheder ligeledes undladt at sikre, at byspildevand, der tilledes kloaknet, renses hensigtsmæssigt. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse i juli 2017. I Estland skal myndighederne stadig sikre, at byspildevand i otte byområder renses hensigtsmæssigt. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse i december 2016. Da der i begge sager om overtrædelse af EU's regler ikke forventes overholdelse i den kommende tid, sender Kommissionen en begrundet udtalelse til Cypern og Estland for at få dem til at øge deres indsats. Hvis de to lande ikke handler inden for to måneder, kan sagen indbringes for EU-Domstolen. Derudover besluttede Kommission i dag at sende en åbningsskrivelse til Rumænien for manglende overholdelse af EU-reglerne om rensning af byspildevand (Rådets direktiv 91/271/EØF) i store bymæssige områder. Efter Rumæniens tiltrædelse af EU skulle store byområder have sikret passende indsamling af byspildevand senest den 31. december 2013 og rensning senest den 31. december 2015. Ifølge de seneste oplysninger fra de rumænske myndigheder opfylder 189 store bymæssige områder dog stadig ikke reglerne for indsamling af byspildevand i henhold til EU-lovgivningen, mens 198 store byområder ikke overholder reglerne for rensning. Hvis Rumænien ikke reagerer inden for to måneder, kan sagen indbringes for EU-Domstolen.

 

En begrundet udtalelse:

Luft: Europa-Kommissionen opfordrer FRANKRIG til at gennemføre EU-reglerne om industrielle emissioner

Kommissionen opfordrer Frankrig til fuldt ud at gennemføre EU-lovgivningen om begrænsning af visse luftforurenende stoffer fra mellemstore fyringsanlæg (direktiv (EU) 2015/2193)) i sin nationale lovgivning. Direktivet regulerer emissioner af SO2, NOx og støv i luften med henblik på at mindske disse emissioner og risici for menneskers sundhed og miljøet, som de måtte forårsage. Det fastsætter også regler om overvågning af emissioner af CO2. Medlemsstaterne skulle fremsende oplysninger om, hvordan direktivet er blevet gennemført i deres lovgivning senest den 19. december 2017. Efter at Frankrig overskred fristen, fremsendte Kommissionen en åbningsskrivelse i januar 2018. Da Frankrig endnu ikke meddelt alle gennemførelsesforanstaltninger, sender Kommissionen nu en begrundet udtalelse. Frankrig har nu to måneder til at svare. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den indbringe Frankrig for EU-Domstolen.

 

Åbningsskrivelser:

Affald: Kommissionen opfordrer SLOVENIEN til at overholde Domstolens afgørelse og genopbygge det ulovlige deponeringsanlæg i Bukovžlak.

Kommissionen har i dag besluttet at opfordre Slovenien til fuldt ud at overholde den afgørelse, som EU-Domstolen afsagde den 16. juli 2015 (sag C‑140/14) og at genopbygge et ulovligt deponeringsanlæg i Bukovžlak, Celje. På grund af forekomst af tungmetaller udgør dette deponeringsanlæg – der er sammensat af opgravet forurenet jord og industriaffald – en alvorlig trussel mod menneskers sundhed og miljøet. Tre år efter Domstolens afgørelse har Slovenien ikke truffet egnede foranstaltninger for at genopbygge eller lukke dette deponeringsanlæg, hvilket kræves i henhold til direktivet om deponering af affald (Rådets direktiv 1999/31/EF)) og rammedirektivet om affald(direktiv 2008/98/EF). Slovenien har genopbygget et af de to deponeringsanlæg, der er omfattet af retsafgørelsen ved genvinding af 40 000 tons farligt affald på et industrianlæg, der kaldes "Gaberje-Syd". Kommissionen sender Slovenien en åbningsskrivelse, før sagen atter indbringes for Domstolen, og nedlægger påstand om finansielle sanktioner. Hvis Slovenien ikke handler inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse i sagen.

Affald: Kommissionen opfordrer SPANIEN til at efterkomme Domstolens afgørelse og sikre passende affaldshåndtering

Kommissionen opfordrer Spanien til at fuldt ud at efterkomme EU-Domstolens afgørelse af 15. marts 2017 (C-563/15). I afgørelsen fastslog Domstolen, at Spanien havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til affaldsrammedirektivet (direktiv 2008/98/EF) ved ikke at have truffet de nødvendige foranstaltninger for 61 deponeringsanlæg. De spanske myndigheder skulle sikre, at affaldshåndteringen foregår, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at miljøet skades. På trods af visse fremskridt siden afgørelsen mangler 22 anlæg stadig at blive lukket, forseglet og genoprettet (et i Andalusien, 19 på De Kanariske Øer og to i Murcia), og der ventes væsentlige forsinkelser. Over et år efter Domstolens afgørelse er den stadig ikke fuldt ud gennemført af de spanske myndigheder. Dette udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet. Kommissionen sender derfor Spanien en åbningsskrivelse, før sagen atter indbringes for Domstolen, og nedlægger påstand om finansielle sanktioner. Hvis Spanien ikke handler inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse i sagen.

 

3. Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunion

(Yderligere oplysninger: Vanessa Mock – tlf.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tlf.: +32 229 51958)

En begrundet udtalelse:

Finansielle tjenesteydelser: Kommissionen anmoder GRÆKENLAND om at bringe deres lovgivning i overensstemmelse med EU's regler om whistleblowere

Kommissionen har besluttet at sende en begrundet udtalelse til Grækenland, da landet ikke har gennemført EU's regler om indberetning af eventuelle overtrædelser af forordningen om markedsmisbrug (forordning (EU) nr. 596/2014). I 2015 vedtog Kommissionen et gennemførselsdirektiv (2015/2392) om indberetning til de kompetente myndigheder af mulige eller faktiske overtrædelser af lovgivningen om markedsmisbrug. Direktiv er en del af regelsættet om markedsmisbrug og fastsætter, at medlemsstaterne skal indføre effektive mekanismer, der gør det muligt at indberette overtrædelser af reglerne om markedsmisbrug. Det indeholder bestemmelser om beskyttelse af folk, som indberetter sådanne overtrædelser, og præciserer, hvordan whistleblowere og indberettede person skal beskyttes, herunder ved opfølgning på rapporter fra whistleblowere og beskyttelse af personoplysninger. Medlemsstaterne skulle have indført Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/2392/EU (også kaldet direktivet om "whistleblowing") om EU's forordning 596/2014 i national lovgivning senest den 3. juli 2016. Grækenland meddelte, at direktivet var indført fuldt ud. Under sin vurdering konstaterede Kommissionen imidlertid, at visse bestemmelser ikke var blevet gennemført i national lovgivning. Grækenland skal svare på den begrundede udtalelse inden for to måneder. Hvis der ikke svares, eller hvis Grækenland ikke vil træffe foranstaltninger til at gennemføre manglende bestemmelser, kan sagen indbringes for Domstolen.

 

4. Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

(Yderligere oplysninger: Lucia Caudet – tlf.: +32 229 56182, Maud Noyon– tlf.: +32 229 80379)

Begrundede udtalelser:

Forsinket betaling: Kommissionen anmoder ITALIEN om at overholde EU's regler om forsinkede betalinger

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Italien, fordi landets love ikke er i overensstemmelse med direktivet om forsinket betaling (direktiv 2011/7/EU). I april 2017 foretog Italien en række ændringer af den italienske lov om offentlige kontrakter. En af de nye bestemmelser forlænger systematisk fristen for behandling af fakturaer i forbindelse med offentlige arbejder med 30 dage. De italienske myndigheder hævder, at denne yderligere periode er nødvendig for at udføre kontrol, selv om de allerede er blevet udført under de forskellige faser af de offentlige arbejder. Ved at forlænge denne frist med yderligere 30 dage lader denne bestemmelse til at være i strid med direktivet om forsinket betaling. Ifølge direktivet må betalinger fra offentlige myndigheder ikke ske senere end 30 eller 60 dage fra datoen for modtagelse af fakturaen eller i givet fald efter afslutning af proceduren for kontrol af, at tjenesteydelserne leveret korrekt. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Italien i juli 2017 som led i de løbende bestræbelser på at sikre rettidige betalinger til de økonomiske markedsdeltagere, som ofte er SMV'er, og forbedre gennemførelsen af direktivet i hele EU. Italien har nu to måneder til kommentere de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Italien ved EU-Domstolen.

 

En åbningsskrivelse:

Offentlige udbud: Kommissionen opfordrer SLOVAKIET til at fremlægge yderligere oplysninger om tjenesteydelseskontrakt for software

Kommissionen har i dag besluttet at sende en supplerende åbningsskrivelse til Slovakiet vedrørende den direkte tildeling af en tjenesteydelseskontrakt for software. Kontrakten blev tildelt direkte til den samme erhvervsdrivende, der allerede leverer software til den udbydende myndighed. De slovakiske myndigheder har gjort gældende, at denne kontrakt var en videreførelse af den oprindelige kontrakt, og at den direkte tildeling var begrundet i hensynet til beskyttelsen af eksklusive rettigheder. Kommissionen er af den opfattelse, at fritagelser fra den sædvanlige gennemsigtige og konkurrenceprægede udbudsprocedure kun kan være berettigede under ganske særlige omstændigheder. I denne forbindelse har Slovakiet ikke påvist, at den nuværende leverandørs eksklusive rettigheder skulle være nødvendige for den nye kontrakt og begrunde en særlig direkte tildeling. Kommissionen mener således, at Slovakiet har overtrådt EU's regler om offentlige udbud (direktiv 2004/18/EF). Hvis Slovakiet ikke handler inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse i sagen.

 

5. Mobilitet og transport

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio – tlf.: +32 229 56172, Alexis Perier – tlf.: +32 229 69143)

Åbningsskrivelser

Bæredygtig transport: Kommissionen opfordrer 3 medlemsstater til fuldt ud at gennemføre EU-reglerne om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Kommissionen har i dag besluttet at opfordre Belgien, Tyskland og Luxembourg til fuldt ud at gennemføre de europæiske regler om infrastruktur for alternative brændstoffer i deres national lovgivning (direktiv 2014/94/EU). Disse regler, som bl.a. vedrører harmoniserede standarder for infrastruktur for alternative brændstoffer og grundlæggende bestemmelser, der muliggør elektrisk mobilitet, spiller en vigtig rolle for EU's indre marked. De skal også mindske transportsektorens afhængighed af olie og reducere dens konsekvenser for miljøet. Medlemsstaterne skulle have gennemført direktivet senest den 18. november 2016. De berørte medlemsstater har nu to måneder til fuldt ud at gennemføre direktivet. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse. I 2017 havde Kommissionen allerede opfordret 21 andre medlemsstater til at gennemføre samme direktiv omgående.

Trafiksikkerhed: Kommissionen opfordrer SPANIEN til fuldt ud at gennemføre infrastrukturen for eCall-alarmcentraler

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Spanien for ikke fuldt ud at have indført den nødvendige infrastruktur til alarmcentralerne, der skal kunne modtage og behandle 112-eCalls i henhold til EU's regler (direktiv 2010/40/EU). Dette eCall-system ringer automatisk til det fælleseuropæiske alarmnummer 112 i tilfælde af en alvorlig færdselsulykke og videregiver køretøjets position til udrykningstjenesterne ved brug af EU's satellitnavigationssystem Galileo. Det anslås, at eCall-systemet vil mindske svartiden med op til 40-50 %, hvilket vil redde hundredvis af liv hvert år. De spanske myndigheder har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. Kommissionen vil i modsat fald kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Intelligente transportsystemer: Kommissionen opfordrer 6 medlemsstater til at aflægge rapport om deres fremskridt

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Cypern, Ungarn, Litauen, Luxembourg, Slovakiet og Slovenien for at have tilsidesat deres forpligtelser i henhold til EU's lovgivning om intelligente transportsystemer (ITS) (direktiv 2010/40/EU). I henhold til direktivet skal medlemsstaterne hvert tredje år indberette til Kommissionen, hvilke fremskridt der er sket med nationale tiltag og aktiviteter, aktiviteter og projekter i forbindelse med de prioriterede områder i ITS-direktivet. De 6 medlemsstater har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. Kommissionen vil i modsat fald kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

 

6. Beskatning og toldunion

(Yderligere oplysninger: Vanessa Mock – tlf.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tlf.: +32 229 87183)

 

En begrundet udtalelse:

Beskatning: Kommissionen anmoder ØSTRIG om at ændre momsordningen for rejsebureauer

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Østrig for at udelukke andre afgiftspligtige personer, der bruger rejsebureautjenester til erhvervsmål, fra den særlige momsordning for rejsebureauer. Den særlige momsordning for rejsebureauer har til formål kun at beskatte sådanne overskud, som de får ved at levere en rejsepakke. Til gengæld er dog ikke tilladt at fratrække moms for varer eller tjenesteydelser, de køber fra andre virksomheder. Derudover overtræder Østrig denne bestemmelse (moms-direktivet, Rådets direktiv 2006/112/EF) ved at beregne moms for rejsebureauer ud fra den samlede omsætning inden for en afgiftsperiode, mens EU's retspraksis (Kommissionen mod Spanien, sag C-189/11) tydeligt fastlægger, at det afgiftspligtige beløb skal fastsættes ud fra en individuel levering, ikke en gruppe leveringer. Dette er konkurrencefordrejende, da rejsebureauer fra Østrig i øjeblikket kan tilbyde deres tjenester på mere fordelagtige betingelser til erhvervskunder i andre medlemsstater end rejsebureauer fra andre medlemsstater. Hvis Østrig ikke træffer foranstaltninger inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

 

Begrundede udtalelser og henlæggelser:

Beskatning: Kommissionen opfordrer 5 medlemsstater til at gennemføre nye regler om gennemsigtighed og lukker sagen for BULGARIEN

Europa-Kommissionen har besluttet at sende begrundede udtalelser til Cypern, Grækenland, Irland, Luxembourg og Rumænien, fordi de ikke har meddelt gennemførelsen af nye foranstaltninger om obligatorisk automatisk udveksling af skattemæssige oplysninger, for så vidt angår medlemsstaternes skattemyndigheders adgang til oplysninger, der skal medvirke til at bekæmpe hvidvaskning af penge (Rådets direktiv (EU) 2016/2258). Medlemsstaterne skulle gennemføre direktivet inden den 31. december 2017. De nye regler er udarbejdet for at give skattemyndighederne tiltrængt adgang til oplysninger om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og sætte dem i stand til at reagere hurtigt og effektivt i tilfælde af skatteunddragelse. Kommissionens opfordring har form af en begrundet udtalelse. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den anlægge sag mod landene ved Den Europæiske Unions Domstol. Samtid har Kommissionen set også med tilfredshed på gennemførelsen af samme foranstaltninger i Bulgarien og har i dag besluttet at henlægge den pågældende traktatbrudsprocedure.

 

Åbningsskrivelser:

Beskatning: Kommissionen opfordrer TJEKKIET at gennemføre de nye gennemsigtighedsregler for udveksling af oplysninger korrekt

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Tjekkiet, fordi landet ikke på korrekt vis har gennemført EU's regler om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på skatteområdet (Rådets direktiv 2014/107/EU). I henhold til EU's lovgivning skal der ske automatisk informationsudveksling inden for EU om finansielle indtægter, herunder udbytte og kapitalgevinster, og balancer mellem medlemsstaterne. Hvis Tjekkiet ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til landets myndigheder.

Beskatning: Kommissionen anmoder LETLAND at tilpasse sin ordning for omvendt betalingspligt for moms

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Letland i forbindelse med den nylige lovgivning, der åbner for omvendt betalingspligt for moms på salg af byggevarer, forbrugerelektronik og husholdningsapparater mellem virksomheder. Denne lovgivning strider mod EU's momsregler (momsdirektivet, Rådets direktiv 2006/112/EF)), som kun giver mulighed for omvendt betalingspligt, når den er specifikt målrettet og kun anvendes for produkter, der er opført på en udtømmende liste. Hvis Letland ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de lettiske myndigheder.

 

Henlæggelse:

Beskatning: Kommissionen afslutter sag for PORTUGAL

Kommissionen glæder sig over den nye lovgivning, som gør det muligt for Portugal at tilpasse sine exitbeskatningsregler som krævet i Domstolens afgørelse af 21. december 2016 (sag C-503/14). De nye regler indfører bl.a., at skatteyderne får mulighed for at udskyde beskatningen af kapitalgevinster i forbindelse med emigration i en periode på fem år. I 2014 indbragte Kommissionen sag mod Portugal ved Domstolen på grund af landets lovgivning, der diskriminerede mod skatteydere, som ikke længere har skattemæssig bopæl i landet. Kommissionen har i dag besluttet at afslutte denne sag.

 

MEMO/18/3986

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar