Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

EU:s fond för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och värden

Bryssel den 30 maj 2018

Kommissionen föreslår en ny fond för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och värden som ska förenkla nuvarande program inom detta område.

IP/18/3923

Fonden omfattar programmen för rättigheter och värden samt rättsliga frågor. Fonden får ett anslag på 947 miljoner euro i sju år, varav 642 miljoner euro ska gå till programmet för rättigheter och värden och 305 miljoner euro till programmet för rättsliga frågor. Det sammanlagda anslaget är i stort lika stort som under den förra budgetperioden.

Fonden kommer att stödja verksamhet som bedrivs av flera aktörer på området för rättigheter och värden, t.ex. icke-statliga organisationer, jämställdhetsorgan, offentliga förvaltningar, rättsliga nätverk och universitet.

Hur förändras nuvarande uppbyggnad?

Bildandet av fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och de två underliggande programmen innebär en förenkling jämfört med nuvarande situation med tre program.

Området medborgarskap, som i dag ingår i två olika program, kommer bara att omfattas av det nya programmet för rättigheter och värden, vilket underlättar synergieffekterna.

Programmet för rättigheter och värden

Syftet med programmet för rättigheter och värden är att skydda och främja rättigheter och värden, på det sätt de kommer till uttryck i EU-fördragen, bl.a. genom att stödja civilsamhällets organisationer med målet att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

Programmet har tre specifika mål:

 • att främja jämställdhet och rättigheter
 • att främja medborgarnas engagemang för och deltagande i den demokratiska processen i EU
 • att bekämpa våld (Daphne)

 

VISUAL

Vilken typ av verksamhet kommer att finansieras genom programmet rättigheter och värden?

 • Öka medvetenheten och utbildning för att förbättra kunskapen om politikområdena samt rättigheter och åtgärder på de områden som omfattas av programmet, bl.a. information om europeisk kultur, historia och hågkomst.
 • Ömsesidigt lärande mellan aktörerna för att förbättra kunskapen om och den ömsesidiga förståelsen samt medborgerligt och demokratiskt engagemang liksom vänortsverksamhet för att föra samman människor av olika nationaliteter och kulturer.
 • Analys och övervakning för bättre förståelse av situationen både i EU-länderna och på EU-nivå och för att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning och politik.
 • Stöd till organisationer i civilsamhället genom att uppmuntra och underlätta aktivt deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värderingar.
 • Utveckla EU-nätverkens kapacitet för att främja och vidareutveckla EU-rätten, de politiska målen och strategierna samt stödja civilsamhällets organisationer som är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

Programmet för rättsliga frågor

Syftet med programmet för rättsliga frågor är att bidra till vidareutvecklingen av ett europeiskt området med rättvisa som bygger på unionens värden, rättsstatsprincipen, ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende.

Programmet för rättsliga frågor kommer att

 • underlätta och stödja rättsligt samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga frågor och främja rättsstatsprincipen, exempelvis genom att stödja arbetet med att effektivisingen av nationella rättssystem samt verkställighet av beslut,
 • stödja och främja rättslig utbildning för att skapa en gemensam kultur i rättsligt, juridiskt och rättsstatligt hänseende,
 • underlätta den faktiska tillgången till rättslig prövning för alla och effektiva rättsmedel. Detta innebär en effektivisering av de civilrättsliga och straffrättsliga förfarandena, att man främjar och understödjer brottsoffrens rättigheter liksom även misstänktas och åtalade personers processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden.

Vilken typ av verksamhet kommer att finansieras genom programmet för rättsliga frågor?

 • Ökad medvetenhet och utbildning: För att hjälpa berörda parter att förbättra sina kunskaper om EU:s politik och lagstiftning, t.ex. materiell rätt och processrätt, instrument för rättsligt samarbete eller EU-domstolens rättspraxis.
 • Ömsesidigt lärande genom utbyte av god praxis mellan de berörda parterna för att förbättra den ömsesidiga förståelsen av EU-ländernas rättssystem och domstolsväsenden, bl.a. rättsstatsprincipen.
 • Analys och övervakning för att förbättra kunskapen om och förståelsen av sådant som potentiellt hindrar ett europeiskt området med rättvisa från att fungera smidigt.
 • Utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att effektivisera rättsystemen och samarbetet dem emellan och genom gränsöverskridande driftskompatibilitet för system och applikationer.
 • Utveckla kapaciteten hos centrala EU-nätverk samt stödja organisationer i civilsamhället som verkar på de områden som omfattas av programmet.

Hur kommer icke-statliga organisationer att stödjas?

Organisationer i civilsamhället spelar är mycket viktig roll för arbetet i fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden. Syftet med programmet för rättigheter och värden är främst att skydda och främja rättigheter och värden, på det sätt de kommer till uttryck i EU-fördragen, bl.a. genom att stödja civilsamhällets organisationer i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

Det ska finansiera icke-statliga organisationers verksamhet som rör porgrammets tre särskilda mål, helt i linje med nuvarande praxis. Här ingår exempelvis projekt för att bekämpa våld mot kvinnor, att främja barnets rättigheter och hågkomstprojekt.

Programmet ska även finansiera verksamhet som uppmuntrar och underlättar ett aktivt deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället, bl.a. till icke-statliga organisationer och tankesmedjor.

Dessutom kommer programmet för rättsliga frågor också att stödja organisationer i civilsamhället, t.ex. för att underlätta den faktiska tillgången till rättslig prövning för alla.

I vilken relation står fonden till den nya mekanism rörande rättsstatsprincipen som kommissionen har föreslagit i den fleråriga budgetramen?

Den föreslagna förordningen get EU bättre möjligheter att skydda sin budget när rättsstatliga svagheter skadar – eller hotar att skada – den sunda ekonomiska förvaltningen och EU:s ekonomiska intressen.

Fondens roll är annorlunda eftersom den ska främja politiska åtgärder som överensstämmer med de grundläggande rättigheterna och europeiska värden. Den kommer också att stödja utvecklingen av ett europeiskt området med rättvisa som bygger på rättsstatsprincipen och ömsesidigt förtroende och som ser till att människor kan utnyttja sina rättigheter.

 

MEMO/18/3975

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar