Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Fond EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty

Brusel 30. máj 2018

Komisia navrhuje nový fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorým zjednoduší existujúce programy v tejto oblasti.

IP/18/3923

Fond pozostáva z programu „Práva a hodnoty“ a programu „Spravodlivosť“. Navrhovaný rozpočet fondu predstavuje 947 miliónov EUR na sedem rokov, z toho 642 miliónov EUR je určených na program „Práva a hodnoty“ a 305 miliónov EUR na program „Spravodlivosť“. Celková výška pridelených prostriedkov je približne rovnaká ako v predchádzajúcom období prideľovania rozpočtových prostriedkov.

Z fondu sa budú podporovať činnosti viacerých subjektov pôsobiacich v oblasti práv a hodnôt, ako sú mimovládne organizácie, orgány pre rovnosť, orgány verejnej správy, justičné siete alebo univerzity.

Ako sa zmení súčasný systém?

Vytvorením fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dvoch príslušných programov sa zjednoduší súčasný systém troch programov.

Zmena sa dotkne najmä oblasti občianstva, ktorú v súčasnosti zastrešujú dva rôzne programy. Po novom bude patriť len pod program „Práva a hodnoty“, čím sa umožní vytváranie synergií.

Program „Práva a hodnoty“

Cieľom tohto programu je ochrana a podpora práv a hodnôt zakotvených v zmluvách EÚ. Okrem iného bude zameraný na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom posilniť otvorenú, demokratickú a inkluzívnu spoločnosť.

Program má tri konkrétne ciele:

 • podporovať rovnosť a práva (oblasť rovnosť a práva),
 • podporovať angažovanosť a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť zapojenie a účasť občanov),
 • bojovať proti násiliu (oblasť Daphne).

 

VISUAL

Aké typy činností budú financované v rámci programu „Práva a hodnoty“?

 • zvyšovanie informovanosti a odborné vzdelávanie s cieľom zlepšiť znalosť politík a práv v oblastiach, ktoré program zastrešuje vrátane povedomia o európskej kultúre, histórii a pamäti;
 • vzájomné vzdelávanie zainteresovaných strán s cieľom zlepšiť povedomie a vzájomné porozumenie, ako aj občiansku a demokratickú angažovanosť, a takisto činnosti družobných partnerstiev miest, ktorých cieľom je spájať Európanov rôznych národností a kultúr;
 • analytické a monitorovacie činnosti zamerané na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni EÚ, ako aj na zlepšenie vykonávania právnych predpisov a politík EÚ;
 • podpora organizácií občianskej spoločnosti zameraná na podporu a uľahčenie ich aktívnej účasti pri budovaní demokratickejšej Únie a na zvýšenie informovanosti o právach a hodnotách EÚ;
 • rozvíjanie kapacít európskych sietí s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať právne predpisy, ciele a stratégie politiky EÚ, ako aj organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje.

Program „Spravodlivosť“

Program „Spravodlivosť“ má prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho priestoru spravodlivosti, ktorý je založený na zásade právneho štátu, na vzájomnom uznaní a dôvere.

Cieľom programu je:

 • uľahčovať a podporovať justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach a podporovať zásadu právneho štátu, napríklad tým, že podporí úsilie zefektívniť vnútroštátne justičné systémy a výkon rozhodnutí;
 • podporovať a propagovať odbornú justičnú prípravu s cieľom posilniť spoločnú právnu a justičnú kultúru a zásadu právneho štátu;
 • uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých a účinnú nápravu; podporovať efektívne občianskoprávne a trestné konania, podporovať a presadzovať práva obetí trestných činov, ako aj procesné práva podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní.

Aké typy činností budú financované v rámci programu „Spravodlivosť“?

 • zvyšovanie informovanosti a odborná príprava: pomôže príslušným zainteresovaným stranám zlepšiť znalosti politík a právnych predpisov Únie, napríklad v oblasti hmotného a procesného práva, nástrojov justičnej spolupráce alebo príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie;
 • vzájomné vzdelávanie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť pochopenie občianskeho a trestného práva a právnych a súdnych systémov členských štátov vrátane zásady právneho štátu;
 • analytické a monitorovacie činnosti na zlepšenie znalostí a pochopenia možných prekážok, ktoré bránia bezproblémovému fungovaniu európskeho priestoru spravodlivosti;
 • rozvoj a využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) na zlepšenie účinnosti justičných systémov a ich spolupráce a cezhraničnej interoperability systémov a aplikácií;
 • rozvíjanie kapacít kľúčových sietí na európskej úrovni, ako aj podpora organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje.

Ako budú podporované MVO?

Organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri implementácii Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty. Najmä program „Práva a hodnoty“ bude zameraný na ochranu a podporu práv a hodnôt zakotvených v zmluvách EÚ, a to aj podporou organizácií občianskej spoločnosti s cieľom posilniť otvorenú, demokratickú a inkluzívnu spoločnosť.

Bude financovať mimovládne organizácie podporujúce činnosti v rámci jeho troch osobitných cieľov v nadväznosti na súčasnú prax. Patria sem napríklad projekty zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách, na podporu práv dieťaťa alebo projekty historického povedomia.

Program bude prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti (okrem iného MVO a think tankov) financovať aj činnosti na podporu a uľahčenie aktívnej účasti pri budovaní demokratickejšej Únie a informovanosti o právach a hodnotách.

Program „Spravodlivosť“ bude takisto podporovať organizácie občianskej spoločnosti s cieľom uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých.

Akým spôsobom súvisí fond s novým mechanizmom v oblasti právneho štátu, ktorý Komisia navrhla vo viacročnom finančnom rámci?

Vďaka navrhovanému nariadeniu bude môcť Únia lepšie chrániť svoj rozpočet v prípadoch, keď nedostatky v oblasti právneho štátu narúšajú – alebo môžu narušiť – riadne finančné hospodárenie alebo finančné záujmy Únie.

Úloha fondu je však odlišná. Jeho úlohou je podporovať politiky s dôrazom na základné práva a európske hodnoty. Fond bude ďalej podporovať rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu a vzájomnej dôvere a zabezpečovať také podmienky pre ľudí, aby mohli naplno využívať svoje práva.

 

MEMO/18/3975

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar