Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Fundusz UE „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”

Bruksela, 30 maja 2018 r.

Komisja proponuje utworzenie nowego Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, tym samym upraszczając istniejące w tym obszarze programy finansowania.

IP/18/3923

Fundusz ten składa się z dwóch programów. Są to program „Prawa i Wartości” oraz program „Wymiar Sprawiedliwości”. Fundusz ma dysponować budżetem w wysokości 947 mln EUR w ciągu siedmiu lat, w tym 642 mln EUR przeznaczono na realizację programu „Prawa i Wartości”, a 305 mln EUR na realizację programu „Sprawiedliwość”. Ogólny podział środków odpowiada z grubsza podziałowi zastosowanemu w ramach poprzedniego podziału środków budżetowych.

Fundusz będzie wspierać działania szeregu podmiotów w obszarze ochrony praw i wartości, takich jak organy ds. równości, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, sieci sądowe lub wyższe uczelnie.

Na czym polegają wprowadzone zmiany?

Utworzenie Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” obejmującego wspomniane dwa programy stanowi uproszczenie w porównaniu z obecną sytuacją, w której funkcjonują trzy programy finansowania.

W szczególności obszar obywatelstwa, który realizowany jest obecnie w ramach dwóch różnych programów, zostanie objęty jednym tylko nowym programem „Prawa i Wartości”, co pozwoli na rozwijanie synergii.

Program „Prawa i Wartości”

Program „Prawa i Wartości” służyć ma ochronie oraz propagowaniu praw i wartości zagwarantowanych w Traktatach UE, m. in. poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw.

Program ten ma następujące trzy cele szczegółowe:

 • propagowanie równości i praw (komponent „Równość i prawa”),
 • propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i udziału w nim (komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”)
 • zwalczanie przemocy (komponent Daphne).

 

VISUAL

Jakiego rodzaju działania będą finansowane w ramach programu „Prawa i wartości”?

 • podnoszenie świadomości oraz szkolenia w celu podniesienia wiedzy na temat polityki i praw w obszarach objętych programem, w tym świadomości kultury europejskiej, historii i pamięci o przeszłości;
 • uczenie się od siebie nawzajem zainteresowanych podmiotów w celu pogłębiania wiedzy i wzajemnego zrozumienia oraz wzmacniania zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego, a także działania w ramach miast partnerskich służące zbliżaniu do siebie Europejczyków z różnych krajów i kultur;
 • poddawanie analizom i monitorowanie działań w celu lepszego zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich oraz na poziomie UE, jak również w celu usprawnienia wdrażania prawa i polityki UE;
 • wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz zachęcania i ułatwiania aktywnego uczestnictwa w tworzeniu bardziej demokratycznej Unii, a także wzmacniania świadomości prawnej i dotyczącej wartości;
 • rozwijanie zdolności sieci europejskich do promowania i dalszego rozwijania celów polityki i prawa oraz strategii Unii, jak również wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarach objętych programem.

Program „Wymiar Sprawiedliwości”

Program „Wymiar Sprawiedliwości” ma na celu przyczynianie się do dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości opartej na zasadzie praworządności, wzajemnym uznawaniu i wzajemnym zaufaniu;

W szczególności program „Wymiar Sprawiedliwości” ma:

 • ułatwiać i wspierać współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych oraz propagować praworządność, np. poprzez wspieranie wysiłków na rzecz poprawy skuteczności krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywania orzeczeń;
 • wspierać i promować szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości, w celu wypracowania wspólnych ram prawnych, sądowych oraz budowania kultury praworządności;
 • ułatwiać każdemu skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz korzystanie ze środków prawnych; będzie wspierać efektywność procedur cywilnych i karnych, propagować i wspierać ochronę praw ofiar przestępstw, a także praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych.

Jakiego rodzaju działania będą finansowane w ramach programu „Wymiar Sprawiedliwości”?

 • podnoszenie świadomości oraz szkolenia: pomoże zainteresowanym podmiotom pogłębić wiedzę na temat prawa i polityki Unii, np. w zakresie prawa materialnego i proceduralnego, instrumentów współpracy sądowej, lub orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w danym obszarze;
 • uczenie się od siebie nawzajem poprzez wymianę dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy wzajemnego zrozumienia prawa cywilnego i karnego oraz systemów prawnych i wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, w tym funkcjonowania zasady praworządności;
 • poddawanie analizom i monitorowanie działań mających na celu pogłębienie wiedzy i poprawę zrozumienia potencjalnych barier utrudniających niezakłócone funkcjonowanie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości;
 • rozwój i stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu poprawy efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości i współpracy między nimi oraz transgranicznej interoperacyjności systemów i aplikacji.
 • rozwijanie zdolności kluczowych sieci na szczeblu europejskim, a także wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarach objętych programem.

W jaki sposób wspierane będą organizacje pozarządowe?

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego będą odgrywać bardzo ważną rolę we wdrażaniu działań w ramach Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”. W szczególności program „Prawa i Wartości” służyć ma ochronie oraz propagowaniu praw i wartości zagwarantowanych w Traktatach UE, m. in. poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw.

Przy zachowaniu ciągłości z obecną praktyką będzie on służył finansowaniu organizacji pozarządowych w celu wspierania działań w ramach trzech celów szczegółowych. Obejmie on np. projekty mające na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet, propagujące prawa dziecka lub projekty dotyczące pamięci o przeszłości.

Program będzie również służył finansowaniu działań wspierających i ułatwiających aktywny udział w tworzeniu bardziej demokratycznej Unii, a także podnoszeniu świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych i ośrodków analitycznych.

Ponadto program „Wymiar Sprawiedliwości” będzie służył wspieraniu również organizacji społeczeństwa obywatelskiego, np. w celu ułatwiania każdemu skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Jak ustanowienie Funduszu ma się do nowego mechanizmu w zakresie praworządności, zaproponowanego przez Komisję w wieloletnich ramach finansowych?

Proponowane rozporządzenie wyposaża Unię w narzędzia służące lepszej ochronie jej budżetu w sytuacjach, w których niedociągnięcia w zakresie praworządności mają lub mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowe zarządzanie finansami Unii lub na interesy finansowe Unii.

Fundusz odgrywać ma odgrywać inną rolę, jego celem jest wspieranie realizacji polityki zgodnie z prawami podstawowymi i wartościami europejskimi. Ponadto fundusz będzie służył wspieraniu rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości w oparciu o praworządność i wzajemne zaufanie oraz na rzecz wzmacniania gwarancji korzystania przez obywateli z ich praw.

 

MEMO/18/3975

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar