Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

ES teisingumo, teisių ir vertybių fondas

Briuselis, 2018 m. gegužės 30 d.

Komisija siūlo įsteigti naują Teisingumo, teisių ir vertybių fondą, leisiantį paprasčiau vykdyti šios srities programas.

IP/18/3923

Fondą sudaro Teisių ir vertybių programa ir Teisingumo programa. Siūlomas fondo biudžetas – 947 mln. EUR septyneriems metams: 642 mln. EUR Teisių ir vertybių programai ir 305 mln. EUR Teisingumo programai. Bendras biudžetas yra apytikriai tokio pat dydžio kaip ankstesnio laikotarpio biudžetas.

Fondo lėšomis bus remiama įvairių subjektų, dirbančių teisių ir vertybių srityje, kaip antai NVO, lygybės įstaigų, viešųjų institucijų, teisminių tinklų ar universitetų, veikla.

Kas pasikeis palyginti su dabartine sistema?

Sukūrus Teisingumo, teisių ir vertybių fondą, kurį sudarys dvi programos, sistema taps paprastesnė nei dabar, kai įgyvendinamos trys programos.

Visų pirma tai pasijus pilietybės srityje, kurioje dabar vykdomos dvi programos – nuo šiol šioje srityje bus vykdoma tik naujoji Teisių ir vertybių programa, kas leis pasiekti sinergijos.

Teisių ir vertybių programa

Teisių ir vertybių programa siekiama apsaugoti ir propaguoti ES sutartyse įtvirtintas teises ir vertybes, be kita ko, remiant pilietinės visuomenės organizacijas, kad būtų išlaikytas visuomenės atvirumas, demokratiškumas ir įtraukumas.

Programa siekiama trijų konkrečių tikslų:

 • skatinti lygybę ir teises (Lygybės ir teisių kryptis)
 • skatinti piliečių dalyvavimą demokratiniame Europos Sąjungos gyvenime (Piliečių dalyvavimo kryptis)
 • kovoti su smurtu („Daphne“ kryptis)

 

VISUAL

Kokia veikla bus finansuojama pagal Teisių ir vertybių programą?

 • informuotumo didinimas ir mokymas siekiant gerinti žinias apie politikos priemones ir teises srityse, kurioms taikoma programa, be kita ko, žinias apie Europos kultūrą, istoriją ir atminimą;
 • suinteresuotųjų subjektų tarpusavio mokymasis siekiant gerinti žinias ir tarpusavio supratimą bei skatinti dalyvavimą pilietiniame ir demokratiniame gyvenime, taip pat miestų partnerystės projektai, kuriais siekiama suartinti įvairių tautų ir kultūrų europiečius;
 • analizės ir stebėjimo veikla siekiant geriau suprasti padėtį valstybėse narėse ir ES lygmeniu, taip pat geriau įgyvendinti ES teisės aktus ir politiką;
 • parama pilietinės visuomenės organizacijoms siekiant skatinti ir palengvinti aktyvų dalyvavimą kuriant demokratiškesnę Sąjungą ir didinti informuotumą apie teises ir vertybes;
 • Europos tinklų pajėgumo propaguoti ir toliau plėtoti Sąjungos teisę, politikos tikslus ir strategijas, taip pat remti pilietinės visuomenės organizacijas, veikiančias srityse, kurioms taikoma programa, didinimas.

Teisingumo programa

Teisingumo programos tikslas – padėti toliau kurti Europos teisingumo erdvę, grindžiamą teisinės valstybės principais, abipusiu pripažinimu ir savitarpio pasitikėjimu;

Konkrečiai Teisingumo programa siekiama:

 • palengvinti ir remti teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose ir skatinti laikytis teisinės valstybės principų, pavyzdžiui, remiant pastangas didinti nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumą ir gerinti teismų sprendimų vykdymo užtikrinimą;
 • remti ir skatinti teisėjų mokymą siekiant ugdyti bendrą teisinę, teisminę ir teisinės valstybės kultūrą;
 • visiems sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingai naudotis teise kreiptis į teismą ir veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis; pagal ją bus skatinama taikyti veiksmingų civilinio ir baudžiamojo proceso normų, taip pat propaguoti ir ginti nusikaltimų aukų teises bei įtariamųjų ir kaltinamųjų procesines teises baudžiamajame procese.

Kokia veikla bus finansuojama pagal Teisingumo programą?

 • informuotumo didinimas ir mokymas: tai padės suinteresuotiesiems subjektams pagerinti žinias apie Sąjungos politikos priemones ir teisę, pavyzdžiui, materialinę ir proceso teisę, teisminio bendradarbiavimo priemones arba aktualią Europos Teisingumo Teismo praktiką;
 • tarpusavio mokymasis suinteresuotiesiems subjektams dalijantis gera patirtimi, siekiant gerinti žinias apie kitų valstybių narių civilinę ir baudžiamąją teisę ir teisės bei teismų sistemas, taip pat teisinės valstybės klausimus;
 • analizės ir stebėjimo veikla siekiant pagerinti žinias ir supratimą apie kliūtis, galinčias trukdyti sklandžiam Europos teisingumo erdvės veikimui;
 • informacinių ir ryšių technologijų (IRT) kūrimas ir panaudojimas siekiant padidinti teismų sistemų veiksmingumą ir jų bendradarbiavimą, o taip pat sistemų ir taikomųjų programų tarpvalstybinę sąveiką.
 • pagrindinių Europos lygio tinklų ir jiems talkinančių pilietinės visuomenės organizacijų, veikiančių srityse, kurioms taikoma programa, pajėgumų plėtojimas.

Kaip bus remiamos nevyriausybinės organizacijos?

Pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo įgyvendinant Teisingumo, teisių ir vertybių fondą yra labai svarbus. Visų pirma Teisių ir vertybių programos tikslas – apsaugoti ir propaguoti ES sutartyse įtvirtintas teises ir vertybes, be kita ko, remiant pilietinės visuomenės organizacijas, kad būtų išlaikytas visuomenės atvirumas, demokratiškumas ir įtraukumas.

Tęsiant nusistovėjusią praktiką, pagal ją bus finansuojama NVO veikla, atitinkanti jos tris konkrečius tikslus. Tai, pvz., projektai, kuriais kovojama su smurtu prieš moteris, skatinamos vaiko teisės arba atminimo projektai.

Pagal šią programą taip pat bus finansuojami veiksmai, kuriais siekiama skatinti ir palengvinti aktyvų dalyvavimą kuriant demokratiškesnę Sąjungą ir didinti informuotumą apie teises ir vertybes – tam bus remiamos pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant NVO ir ekspertų grupes.

Be to, pagal Teisingumo programą bus teikiama parama pilietinės visuomenės organizacijoms, pavyzdžiui, siekiant visiems sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingai naudotis teise kreiptis į teismą.

Kaip fondas susijęs su nauju teisinės valstybės mechanizmu, kurį Komisija pasiūlė Daugiametėje finansinėje programoje?

Pasiūlytu reglamentu Sąjungoje užtikrinama geresnė biudžeto apsauga tais atvejais, kai kai teisinės valstybės principo taikymo trūkumai kenkia patikimam finansų valdymui ar Sąjungos finansiniams interesams arba kelia tam pavojų.

Fondo paskirtis kita – padėti įgyvendinti politikos priemones, susijusias su pagrindinėmis teisėmis ir europinėmis vertybėmis. Jis padės toliau kurti Europos teisingumo erdvę, grindžiamą teisinės valstybės principais ir abipusiu pripažinimu, taip pat užtikrins, kad visi galėtų naudotis savo teisėmis.

 

MEMO/18/3975

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar