Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Fond EU-a Pravosuđe, prava i vrijednosti

Bruxelles, 30. svibnja 2018.

Komisija predlaže novi fond Pravosuđe, prava i vrijednosti, kojim se pojednostavnjuju postojeći programi u tom području.

IP/18/3923

Fond obuhvaća programe Prava i vrijednosti i Pravosuđe. Predloženo je da se fondu za razdoblje od sedam godina dodijele sredstva u visini od 947 milijuna eura – 642 milijuna eura za program Prava i vrijednosti, odnosno 305 milijuna eura za program Pravosuđe. Ukupna dodijeljena sredstva približno su jednaka onima za prethodno razdoblje.

Fond će poduprijeti aktivnosti niza subjekata u području Prava i vrijednosti, kao što su nevladine organizacije, tijela za jednakost, javne uprave, pravosudne mreže ili sveučilišta.

Koje se promjene uvode?

Budući da su dosad postojala tri programa, stvaranjem fonda Pravosuđe, prava i vrijednosti i njegovih dvaju temeljnih programa zapravo je pojednostavnjenje.

Područje građanskih pitanja sada je obuhvaćeno dvama različitim programima, no u budućnosti će biti obuhvaćeno samo novim programom Prava i vrijednosti, a to će omogućiti razvoj sinergija.

Program Prava i vrijednosti

Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranje organizacija civilnog društva, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava.

Program ima tri posebna cilja:

 • promicanje jednakosti i prava (potprogram Jednakost i prava);
 • promicanje uključivanja građana i sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana);
 • suzbijanje nasilja (potprogram Daphne).

 

SLIKA

Kakve će se aktivnosti financirati u okviru programa Prava i vrijednosti?

 • podizanje razine osviještenosti i osposobljavanje kako bi se poboljšalo poznavanje politika i prava u područjima obuhvaćenima programom, uključujući svijest o europskoj kulturi i povijesti te prisjećanje;
 • uzajamno učenje među dionicima kako bi se poboljšalo znanje i međusobno razumijevanje te građansko i demokratsko djelovanje, kao i aktivnosti bratimljenja gradova kako bi se povezali Europljani različitog državljanstva i iz različitih kultura;
 • analitičke aktivnosti i aktivnosti praćenja radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini EU-a u područjima obuhvaćenima Programom te radi bolje provedbe prava i politika EU-a;
 • potpora organizacijama civilnog društva kojima se potiče i pospješuje aktivno sudjelovanje u izgradnji demokratičnije Unije te svijest o pravima i vrijednostima;
 • razvoj kapaciteta europskih mreža radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije, kao i organizacija civilnog društva aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom;

Program Pravosuđe

Programom se želi doprinijeti daljnjem razvoju europskog područja pravosuđa na temelju vladavine prava, uzajamnog priznavanja i povjerenja.

Konkretnije, programom će se obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

 • olakšavanje i potpora pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima i promicanje vladavine prava, primjerice podupiranjem nastojanja da se unaprijedi djelotvornost nacionalnih pravosudnih sustava i izvršavanje odluka;
 • potpora i promicanje pravosudne izobrazbe kako bi se poticala zajednička pravna i pravosudna kultura te kultura vladavine prava;
 • olakšavanje djelotvornog pristupa pravosuđu za sve i djelotvornog pravnog lijeka; promicat će se učinkoviti građanski i kazneni postupci, promicat će se i podupirati prava žrtava kaznenih djela i postupovna prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku.

Koje će se vrste aktivnosti financirati na temelju programa Pravosuđe?

 • podizanje razine osviještenosti i izobrazba: relevantnim dionicima olakšat će se poboljšanje znanja o politikama i zakonodavstvu Unije, primjerice o materijalnom i postupovnom pravu, instrumentima pravosudne suradnje ili relevantnoj sudskoj praksi Suda Europske unije;
 • uzajamno učenje putem razmjene dobrih praksi među dionicima kako bi se poboljšalo međusobno razumijevanje građanskog i kaznenog prava te pravnih i pravosudnih sustava država članica, uključujući vladavinu prava;
 • aktivnosti analize i praćenja kako bi se poboljšalo poznavanje i razumijevanje potencijalnih prepreka neometanom funkcioniranju europskog područja pravosuđa;
 • razvoj i uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) kako bi se poboljšala djelotvornost pravosudnih sustava i njihova suradnja te prekogranična operabilnost sustava i aplikacija.
 • razvoj kapaciteta ključnih europskih mreža te organizacija civilnog društva aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom.

Kako će se pružiti potpora nevladinim organizacijama?

Uloga organizacija civilnog društva vrlo je važna za provedbu fonda Pravosuđe, prava i vrijednosti. Posebno će se programom Prava i vrijednosti nastojati očuvati i promicati prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranje organizacija civilnog društva, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava.

Financirat će se nevladine organizacije kako bi se promicale aktivnosti u okviru tri specifična cilja, u skladu s postojećom praksom. To, primjerice, obuhvaća projekte za suzbijanje nasilja nad ženama, promicanje prava djece ili projekte sjećanja.

Programom će se financirati i aktivnosti za poticanje i pospješivanje aktivnog sudjelovanja u izgradnji demokratičnije Unije te jačanje svijesti o pravima i vrijednostima pružanjem potpore organizacijama civilnog društva, uključujući nevladine organizacije i trustove mozgova.

K tome, programom Pravosuđe poduprijet će se i organizacije civilnog društva, primjerice u osiguravanju djelotvornog pristupa pravosuđu za sve.

U kakvom je Fond odnosu s novim mehanizmom Komisije u području vladavine prava koji se predlaže u višegodišnjem financijskom okviru?

Predloženom se Uredbom Uniji omogućuje bolja zaštita njezina proračuna ako slabosti u području vladavine prava naruše – ili postoji opasnost da bi mogle narušiti – čvrsto financijsko upravljanje ili financijske interese Unije.

Fond ima drugačiju ulogu, a to je promicanje politika u skladu s temeljnim pravima i europskim vrijednostima. Njime će se dodatno podržati razvoj europskog prostora pravosuđa na temelju vladavine prava i uzajamnog povjerenja te će se osigurati da građani mogu uživati svoja prava.

 

MEMO/18/3975

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar