Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

EU:n oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahasto

Bryssel 30. toukokuuta 2018

Komissio ehdottaa uutta oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahastoa, jolla yksinkertaistetaan alalla toimivia ohjelmia.

IP/18/3923

Rahasto sisältää perusoikeuksien ja arvojen ohjelman sekä oikeusalan ohjelman. Rahastolle on esitetty 947 miljoonan euron talousarviota seitsemäksi vuodeksi. Tästä 642 miljoonaa euroa on osoitettu perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaan ja 305 miljoonaa euroa oikeusalan ohjelmaan. Talousarvio jakautui suunnilleen samalla tavalla aiemmalla ohjelmakaudella.

Rahastosta tuetaan perusoikeuksien ja arvojen alan eri toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä, tasa-arvoelimiä, viranomaisia, oikeusviranomaisten verkostoja ja korkeakouluja.

Miten nykyinen tilanne muuttuu?

Uuden rahaston ja siihen liittyvien kahden ohjelman perustaminen yksinkertaistaa tilannetta, sillä tällä hetkellä ohjelmia on kolme.

Erityisesti kansalaisuuteen liittyvissä toimissa on mahdollista saada aikaan yhteisvaikutuksia, koska tällä hetkellä niitä toteutetaan kahden eri ohjelman puitteissa mutta jatkossa pelkästään uuden perusoikeuksien ja arvojen ohjelman puitteissa.

Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma

Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää EU:n perussopimuksissa vahvistettuja perusoikeuksia ja arvoja, muun muassa tukemalla kansalaisyhteiskunnan organisaatioita avoimen, demokraattisen ja osallisuutta edistävän yhteiskunnan säilyttämiseksi.

Ohjelmalla on kolme erityistavoitetta:

 • edistetään tasa-arvoa ja perusoikeuksia (tasa-arvon ja perusoikeuksien lohko),
 • edistetään kansalaisten sitoutumista ja osallistumista demokraattiseen toimintaan unionissa (kansalaisten sitoutumista ja osallistumista koskeva lohko),
 • torjutaan väkivaltaa (Daphne-lohko).

 

VISUAL

Mitä toimia perusoikeuksien ja arvojen ohjelmasta rahoitetaan?

 • tietämyksen lisääminen ja koulutus, jolla parannetaan tietämystä ohjelman soveltamisalaan kuuluvista politiikanaloista ja oikeuksista, esimerkiksi Euroopan kulttuurista, historiasta ja muistiperinnöstä;
 • sidosryhmien keskuudessa tapahtuva vastavuoroinen oppiminen, jolla parannetaan tietämystä ja keskinäistä ymmärtämystä kansalaisvaikuttamisesta ja demokraattiseen toimintaan osallistumisesta, sekä ystävyyskaupunkitoiminta, jolla tuodaan yhteen eri kansalaisuuksia ja kulttuureita edustavia eurooppalaisia;
 • analyyttiset ja seurantatoimet, joilla lisätään tietoa tilanteesta jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla ja parannetaan EU:n lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanoa;
 • kansalaisyhteiskunnan organisaatioille annettava tuki, jolla edistetään ja helpotetaan aktiivista osallistumista demokraattisemman unionin rakentamiseen sekä tietoisuutta oikeuksista ja arvoista;
 • eurooppalaisten verkostojen valmiuksien kehittäminen, millä edistetään ja kehitetään unionin lainsäädäntöä, poliittisia tavoitteita ja strategioita edelleen, sekä ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla toimivien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tukeminen.

Oikeusalan ohjelma

Oikeusalan ohjelman tavoitteena on edistää oikeusvaltioperiaatteeseen, vastavuoroiseen tunnustamiseen ja keskinäiseen luottamukseen perustuvan Euroopan oikeusalueen kehittämistä edelleen.

Oikeusalan ohjelmalla on tarkoitus erityisesti

 • helpottaa ja tukea yksityis- ja rikosoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja edistää oikeusvaltioperiaatteen noudattamista muun muassa tukemalla toimia kansallisten oikeusjärjestelmien tuloksellisuuden ja päätösten täytäntöönpanon parantamiseksi;
 • edistää ja tukea oikeusalan koulutusta yhteisen oikeus-, oikeudenkäyttö- ja oikeusvaltiokulttuurin luomiseksi;
 • helpottaa tehokkaan ja kaikkia koskevan oikeussuojan ja tehokkaiden oikeussuojakeinojen saatavuutta; sillä edistetään tehokkaita yksityis- ja rikosoikeudellisia menettelyjä ja edistetään ja tuetaan rikoksen uhrien oikeuksia sekä epäiltyjen ja syytettyjen prosessuaalisia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Mitä toimia oikeusalan ohjelmasta rahoitetaan?

 • tietämyksen lisääminen ja koulutus, jolla autetaan asiaan liittyviä sidosryhmiä lisäämään tietoaan unionin politiikasta ja lainsäädännöstä, esimerkiksi aineellisesta ja prosessioikeudesta, oikeudellisen yhteistyön välineistä ja asiaa koskevasta Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä;
 • vastavuoroinen oppiminen vaihtamalla hyviä toimintatapoja sidosryhmien kesken, jotta parannetaan jäsenvaltioiden yksityis- ja rikosoikeuden ja oikeus- ja oikeudenkäyttöjärjestelmien, myös oikeusvaltioperiaatteen, vastavuoroista ymmärtämystä;
 • analyyttiset ja seurantatoimet, joilla lisätään tietoa ja ymmärtämystä tekijöistä, jotka saattavat haitata Euroopan oikeusalueen sujuvaa toimintaa;
 • tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen ja käyttö, millä parannetaan oikeusjärjestelmien toimivuutta ja niiden yhteistyötä sekä järjestelmien ja sovellusten valtioiden rajat ylittävää yhteentoimivuutta;
 • keskeisten Euroopan tason verkostojen valmiuksien kehittäminen sekä ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla toimivien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tukeminen.

Miten kansalaisjärjestöjä tuetaan?

Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on erittäin tärkeä tehtävä oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahaston täytäntöönpanossa. Erityisesti perusoikeuksien ja arvojen ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää EU:n perussopimuksissa vahvistettuja perusoikeuksia ja arvoja, myös tukemalla kansalaisyhteiskunnan organisaatioita avoimen, demokraattisen ja osallisuutta edistävän yhteiskunnan säilyttämiseksi.

Ohjelmasta myönnetään nykyiseen tapaan rahoitustukea kansalaisjärjestöille, jotta ne edistäisivät toimillaan ohjelman kolmea erityistavoitetta. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi hankkeet, joilla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tai edistetään lapsen oikeuksia tai jotka liittyvät muistiperintöön.

Lisäksi ohjelman avulla edistetään ja helpotetaan aktiivista osallistumista demokraattisemman unionin rakentamiseen sekä tietoisuutta oikeuksista ja arvoista. Tämä toteutetaan myöntämällä rahoitustukea kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, kuten kansalaisjärjestöille ja ajatushautomoille.

Oikeusalan ohjelmasta tuetaan myös kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden toimia, joilla esimerkiksi edistetään tehokkaan oikeussuojan saatavuutta kaikille.

Miten rahasto liittyy oikeusvaltioperiaatetta koskevaan uuteen mekanismiin, jota komissio ehdotti monivuotisessa rahoituskehyksessä?

Ehdotetun asetuksen avulla unioni voi suojata paremmin talousarviotaan, jos oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvat puutteet haittaavat tai uhkaavat haitata moitteetonta varainhoitoa tai unionin taloudellisia etuja.

Rahastolla on eri tehtävä: sillä edistetään perusoikeuksiin ja eurooppalaisiin arvoihin pohjautuvaa politiikkaa. Sillä myös tuetaan oikeusvaltioperiaatteeseen ja keskinäiseen luottamukseen perustuvan Euroopan oikeusalueen kehittämistä ja varmistetaan, että ihmiset voivat käyttää perusoikeuksiaan.

 

MEMO/18/3975

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar