Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Teabeleht

ELi õiguse, õiguste ja väärtuste fond

Brüssel, 30. mai 2018

Komisjon teeb ettepaneku luua uus õiguse, õiguste ja väärtuste fond, et lihtsustada olemasolevaid programme selles valdkonnas.

MEMO/18/3923

Fond koosneb õiguste ja väärtuste programmist ning õigusprogrammist. Fondile kavandatud eelarveeraldis seitsmeks aastaks on 947 miljonit eurot, sellest 642 miljonit eurot õiguste ja väärtuste programmile ning 305 miljonit eurot õigusprogrammile. Kogueraldis on üldjoontes võrdne eelmise perioodi eelarveeraldisega.

Fondist saavad oma tegevusteks toetust paljud õiguste ja väärtuste valdkonna osalejad, nagu valitsusvälised organisatsioonid, võrdõiguslikkusega tegelevad asutused, haldusasutused, õigusalase koostöö võrgustikud või ülikoolid.

Millised on muutused võrreldes praeguse olukorraga?

Õiguse, õiguste ja väärtuste fondi ja selle kahe põhiprogrammi loomine lihtsustab olukorda, kuna praegu on kasutusel kolm programmi.

Eelkõige võimaldab see luua sünergiat kodakondsuse valdkonnas, mida praegu käsitletakse kahes eri programmis. Edaspidi kuulub see uue õiguste ja väärtuste programmi kohaldamisalasse.

Õiguste ja väärtuste programm

Õiguste ja väärtuste programmi eesmärk on kaitsta ja edendada ELi aluslepingutes sätestatud õiguseid ja väärtuseid, sh kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamise kaudu, et toetada avatud, demokraatlikke ja kaasavaid ühiskondi.

Programmil on kolm erieesmärki:

 • edendada võrdõiguslikkust ja õiguseid (võrdõiguslikkuse ja õiguste tegevussuund),
 • edendada kodanike kaasatust ja osalemist liidu demokraatlikus elus (kodanike kaasatuse ja osalemise tegevussuund),
 • võitlus vägivallaga (Daphne tegevussuund).

 

VISUAL

Milliseid tegevusi õiguste ja väärtuste programmist rahastatakse?

 • teadlikkuse tõstmine ja koolitus, et parandada teadmisi poliitikast ja õigustest programmiga hõlmatud valdkondades, nagu Euroopa kultuur, ajalugu ja ajalooline mälu;
 • sidusrühmade vaheline vastastikune õppimine, et parandada teadmisi ja vastastikust mõistmist ning suurendada demokraatlikku kaasatust ja kodanikuosalust, samuti sõpruslinnade projektid, et tuua kokku eri rahvustest ja kultuuridest pärit eurooplased;
 • analüüsi- ja järelevalvemeetmed, mis lisavad arusaamist olukorrast liikmesriikides ja ELis ning millega parandatakse liidu õiguse ja poliitika rakendamist;
 • toetus kodanikuühiskonna organisatsioonidele, millega ergutatakse ja lihtsustatakse aktiivset osalust demokraatlikuma liidu ülesehitamisel ning suurendatakse teadlikkust õigustest ja väärtustest;
 • Euroopa tasandi võrgustike suutlikkuse suurendamine, et edendada ja arendada liidu õigust, poliitikaeesmärke ja strateegiaid, ning programmiga hõlmatud valdkondades tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamine.

Õigusprogramm

Õigusprogrammi eesmärk on aidata edasi arendada õigusriigi põhimõttel ning vastastikusel tunnustamisel ja usaldusel põhinevat ELi õigusruumi.

Konkreetsemalt püütakse õigusprogrammi abil

 • hõlbustada ja toetada tsiviil- ja kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd ning edendada õigusriigi põhimõtet, toetades näiteks püüdlusi parandada riiklike õigussüsteemide ja otsuste täitmise tõhusust;
 • toetada ja edendada õigusalast koolitust, et edendada ühist õigus-, kohtu ja õigusriigikultuuri;
 • hõlbustada kõigi jaoks tõhusat juurdepääsu õiguskaitsele ja tõhusaid õiguskaitsevahendeid; sellega edendatakse tõhusaid tsiviil- ja kriminaalkohtumenetlusi ning edendatakse ja toetatakse kuriteoohvrite õiguseid ning kahtlustatavate ja süüdistatavate menetlusõiguseid kriminaalmenetlustes.

Milliseid tegevusi õigusprogrammist rahastatakse?

 • teadlikkuse tõstmine ja koolitus: see aitab parandada sidusrühmade teadmisi liidu poliitikast ja õigusest, näiteks materiaal- ja menetlusõiguse, õigusalase koostöö vahendite või Euroopa Liidu Kohtu asjaomase kohtupraktika tundmist;
 • vastastikune õppimine heade tavade jagamise kaudu sidusrühmade vahel, et parandada vastastikust arusaamist liikmesriikide tsiviil- ja kriminaalõigusest ning õigus- ja kohtusüsteemidest, sh õigusriigi põhimõtetest;
 • analüüsi- ja järelevalvemeetmed, et õppida paremini tundma ja mõistma tõkkeid, mis võivad takistada Euroopa õigusruumi tõrgeteta toimimist;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arendamine ja kasutamine, et parandada õigussüsteemide tõhusust ja nende koostööd ning süsteemide ja rakenduste piiriülest koostalitlusvõimet;
 • Euroopa tasandi põhivõrgustike suutlikkuse suurendamine ning programmiga hõlmatud valdkondades tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamine.

Kuidas valitsusväliseid organisatsioone toetatakse?

Kodanikuühiskonna organisatsioonidel on väga tähtis roll õiguse, õiguste ja väärtuste fondi rakendamisel. Eelkõige on õiguste ja väärtuste programmi eesmärk kaitsta ja edendada ELi aluslepingutes sätestatud õiguseid ja väärtuseid, sh kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamise kaudu, et hoida alal avatud, demokraatlikud ja kaasavad ühiskonnad.

Valitsusväliste organisatsioonide rahastamise eesmärk on edendada kolme erieesmärgi alla kuuluvaid tegevusi. Seega jätkatakse senist praktikat. Selliste tegevuste hulka kuuluvad näiteks naistevastase vägivalla vastu võitlemise, lapse õiguste edendamise või ajaloolise mälu projektid.

Lisaks sellele rahastatakse programmist tegevusi, millega ergutatakse ja lihtsustatakse aktiivset osalust demokraatlikuma liidu ülesehitamisel ning suurendatakse teadlikkust õigustest ja väärtustest, toetades selleks kodanikuühiskonna organisatsioone, sh valitsusväliseid organisatsioone ja mõttekodasid.

Peale selle antakse õigusprogrammist kodanikuühiskonna organisatsioonidele toetust õigusi selleks, et hõlbustada kõigi jaoks tõhusat juurdepääsu õiguskaitsele.

Kuidas on fond seotud komisjoni ettepanekuga õigusriigi põhimõtte uue mehhanismi kohta mitmeaastases finantsraamistikus?

Kavandatud määrus annab liidule paremad vahendid oma eelarve kaitsmiseks juhul, kui puudused õigusriigi toimimises kahjustavad või ähvardavad kahjustada usaldusväärset finantsjuhtimist või liidu finantshuve.

Fondil on teistsugune roll, selle eesmärk on edendada poliitikat, mis on kooskõlas põhiõiguste ja Euroopa väärtustega. Fondi toetus aitab edasi arendada õigusriigi põhimõttel ning vastastikusel tunnustamisel ja usaldusel põhinevat ELi õigusruumi ning tagab inimestele võimaluse oma õigusi kasutada.

 

MEMO/18/3975

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar