Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty EU

Brusel 30. května 2018

Komise navrhuje nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, čímž dojde k zjednodušení stávajících programů v této oblasti.

P/18/3923

Fond je tvořen programem Práva a hodnoty a programem Spravedlnost. Fond bude mít navrhovaný příděl z rozpočtu ve výši 947 milionů EUR na období sedmi let, z čehož 642 milionů EUR jde na program Práva a hodnoty a 305 milionů EUR na program Spravedlnost. Celkový rozpočtový příděl je zhruba stejný, jako byl v předchozím rozpočtovém období.

Fond bude podporovat činnosti řady aktéru v oblasti práv a hodnot, jako jsou nevládní organizace, orgány pro rovné zacházení, orgány veřejné moci, justiční sítě nebo univerzity.

Co se změní oproti stávajícímu stavu?

Vytvoření Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dvou programů představuje zjednodušení v porovnání se stávajícím stavem, kdy existují tři programy.

Konkrétně oblast občanství, kterou v současnosti obhospodařují dva různé programy, bude pokrývat pouze nový program Práva a hodnoty, což umožní rozvinout synergie.

Program Práva a hodnoty

Program Práva a hodnoty má za cíl chránit a prosazovat práva a hodnoty, jak jsou zakotveny ve Smlouvách EU, mimo jiné podporovat organizace občanské společnosti za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzívních společností.

Program má tři specifické cíle:

 • podporovat rovnost a práva (složka Rovnost a práva)
 • podporovat angažovanost a účast občanů na demokratickém životě Unie (složka Angažovanost a účast občanů)
 • bojovat proti násilí (složka Daphne)

 

VIZUALIZACE

Jaké druhy aktivit budou z programu Práva a hodnoty financovány?

 • zvyšování informovanosti a vzdělávání s cílem zlepšit znalosti politik a práv v oblastech, na které se program vztahuje, mimo jiné povědomí o evropské kultuře, historii a historické paměti;
 • vzájemné vzdělávání mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit znalosti a vzájemné chápání a občanskou a demokratickou účast, jakož i činnosti související s partnerstvím měst, jež mají spojovat Evropany různých národností a kultur;
 • analytické a monitorovací činnosti, jež mají pomoci zlepšit chápání situace v členských státech i na úrovni EU, jakož i zlepšit provádění práva a politik EU;
 • podpora organizací občanské společnosti s cílem podnítit a usnadnit aktivní účast na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právech a hodnotách;
 • rozvíjení kapacit evropských sítí s cílem podpořit a dále rozvinout právo, politické cíle a strategie Unie, jakož i podpořit organizace občanské společnosti, jež jsou činné v oblastech, na které se program vztahuje.

Program Spravedlnost

Cílem programu je přispět k dalšímu rozvoji evropského prostoru práva založeného na právním státu, vzájemném uznávání a vzájemné důvěře.

Konkrétněji bude program Spravedlnost:

 • usnadňovat a podporovat justiční spolupráci v občanských a trestních věcech a prosazovat právní stát mimo jiné podporou úsilí o zlepšení účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví a výkonu rozhodnutí;
 • podporovat a prosazovat justiční vzdělávání s cílem podpořit společnou kulturu práva, justice a právního státu;
 • usnadňovat účinný přístup ke spravedlnosti pro všechny a účinnou právní ochranu, podporovat účinná občanská a trestní řízení a prosazovat a podporovat práva obětí trestných činů, jakož i procesní práva podezřelých a obviněných osob v trestním řízení.

Jaké druhy aktivit budou financovány z programu Spravedlnost?

 • zvyšování informovanosti a vzdělávání: pomůže relevantním zúčastněným stranám zlepšit znalosti práva a politik Unie, například hmotného nebo procesního práva, nástrojů justiční spolupráce nebo příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie;
 • vzájemné vzdělávání prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit chápání občanského a trestního práva a právních a soudních systémů členských států, včetně právního státu;
 • analytické a monitorovací činnosti za účelem zlepšení znalostí a pochopení možných překážek bránících hladkému fungování evropského prostoru práva;
 • vývoj a používání informačních a komunikačních technologií, jež zvýší účinnost systémů soudnictví a zlepší jejich spolupráci i přeshraniční interoperabilitu systémů a aplikací;
 • rozvíjení kapacit klíčových sítí na úrovni Evropy, jakož i podpora organizací občanské společnosti působících v oblastech, na které se program vztahuje.

Jak budou podporovány nevládní organizace?

Při provádění Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty budou organizace občanské společnosti hrát velmi důležitou úlohu. Program Práva a hodnoty má zejména za cíl chránit a prosazovat práva a hodnoty, jak jsou zakotveny ve Smlouvách EU, a to mimo jiné prostřednictvím podpory organizací občanské společnosti za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzívních společností.

Bude financovat nevládní organizace, které podporují činnosti v rámci jeho tří specifických cílů, a to v návaznosti na současnou praxi. Zahrnuje to projekty týkající se potírání násilí na ženách, prosazování práv dítěte nebo projekty historického povědomí.

Program bude prostřednictvím podpory organizací občanské společnosti (například nevládních organizací a think tanků) rovněž financovat činnosti podněcující a usnadňující aktivní účast na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právech a hodnotách.

Rovněž program Spravedlnost bude podporovat organizace občanské společnosti, například usnadňováním účinného přístupu ke spravedlnosti pro všechny.

Jaký je vztah tohoto fondu k novému mechanismu Komise, pokud jde o právní stát, navrženému ve víceletém finančním rámci?

Navrhované nařízení umožní Unii lépe chránit svůj rozpočet, pokud nedostatky v uplatňování zásady právního státu narušují nebo mohou narušit řádné finanční řízení nebo finanční zájmy Unie.

Úloha fondu je odlišná. Má podporovat politiky v souladu se základními právy a evropskými hodnotami. Poskytne další podporu pro rozvoj evropského prostoru práva na základě dodržování zásad právního státu a vzájemné důvěry a zajištění dodržování práv občanů.

 

MEMO/18/3975

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar