Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Фонд на ЕС за правосъдие, права и ценности

Брюксел, 30 май 2018 r.

Комисията предлага да се създаде нов фонд „Правосъдие, права и ценности“ с цел опростяване на съществуващите програми в тази област.

Съобщение за медиите (IP/18/3923)

Фондът се състои от програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. Предложеният бюджет за фонда за седемгодишния период е 947 милиона евро — 642 милиона евро за програма „Права и ценности“ и 305 милиона евро за програма „Правосъдие“. Общият размер на средствата е приблизително равностоен на отпуснатия бюджет за предходния период.

Фондът ще подкрепя дейностите на редица участници в областта на правата и ценностите, като НПО, органи по въпросите на равенството, публични администрации, съдебни мрежи или университети.

Как ще се промени настоящата структура?

Чрез създаването на фонд „Правосъдие, права и ценности“ с двете програми в основата му се извършва опростяване спрямо сегашното положение, при което съществуват три програми.

По-конкретно областта на гражданството, обхваната понастоящем от две различни програми, ще попадне в обхвата единствено на новата програма „Права и ценности“, благодарение на което ще се постигнат полезни взаимодействия.

Програма „Права и ценности“

Програма „Права и ценности“ има за цел да защитава и утвърждава правата и ценностите, залегнали в Договорите на ЕС, включително като подпомага организациите на гражданското общество, за поддържането на отворени, демократични и приобщаващи общества.

Програмата има три конкретни цели:

 • да утвърждава равенството и правата (направление „Равенство и права“);
 • да насърчава ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“);
 • борба с насилието (направление „Дафне“);

 

VISUAL

Какви дейности ще бъдат финансирани по линия на програмата „Права и ценности“?

 • повишаване на осведомеността и обучение за по-добро познаване на политиките и правата в областите, обхванати от програмата, включително осведоменост за европейската култура, история и памет;
 • взаимно обучение сред заинтересованите страни за повече знания и по-добро взаимно разбиране и гражданско и демократично участие, както и дейности, свързани с побратимяването на градове, с цел създаване на контакти между европейците от различни националности и култури;
 • дейности за анализ и мониторинг с цел по-добро разбиране на текущото състояние в държавите членки и на равнище ЕС, както и с цел по-добро прилагането на законодателството и политиките на ЕС;
 • подкрепа за организациите на гражданското общество с цел насърчаване и спомагане за активното участие в изграждането на един по-демократичен Съюз, както и за запознаването с правата и ценностите;
 • развиване на капацитета на европейските мрежи за насърчаване и по-нататъшно развиване на правото, целите на политиката и стратегиите на Съюза, както и подкрепа за организациите на гражданското общество, осъществяващи дейност в областите, обхванати от програмата;

Програма „Правосъдие“

Програма „Правосъдие“ има за цел да допринесе за по-нататъшното развитие на европейско пространство на правосъдие, основано на принципа на правовата държава, на взаимно признаване и взаимно доверие;

По-конкретно програма „Правосъдие“ ще:

 • улеснява и подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и ще утвърждава принципа на правовата държава, например чрез подпомагане на усилията за повишаване на ефективността на националните правосъдни системи и изпълнението на решенията;
 • подкрепя и насърчава съдебното обучение, за да способства за създаването на обща правна и съдебна култура и култура на зачитане на принципа на правовата държава;
 • улеснява ефективния достъп до правосъдие за всички и ефективна правна защита; програмата ще насърчава ефективните граждански и наказателни производства и ще утвърждава и осигурява подкрепа за правата на жертвите на престъпления, както и за процесуалните права на заподозрените и обвиняемите по наказателни производства.

Какви дейности ще бъдат финансирани по линия програмата „Правосъдие“?

 • повишаване на осведомеността и обучение; програмата ще подпомага съответните заинтересовани страни с цел да се постигне по-добро познаване на политиките и правото на Съюза, например в областта на материалното и процесуалното право, инструментите за съдебно сътрудничество или съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз;
 • взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел по-добро взаимно познаване на гражданското и наказателното право и правните и съдебните системи на държавите членки, включително принципа на правовата държава;
 • дейности за анализ и мониторинг за по-добро познаване и разбиране на потенциалните пречки пред гладкото функциониране на европейското пространство на правосъдие;
 • разработване и използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) с цел по-голяма ефикасност на съдебните системи и сътрудничеството между тях и по-добра трансгранична оперативна съвместимост на системите и приложенията;
 • развиване на капацитета на ключови мрежи на европейско равнище и подкрепа за организациите на гражданското общество, работещи в областите, обхванати от програмата.

Как ще бъдат подпомагани НПО?

Организациите на гражданското общество имат много важна роля за изпълнението на дейностите по линия на фонд „Правосъдие, права и ценности“. По-конкретно програма „Права и ценности“ ще има за цел да защитава и утвърждава правата и ценностите, залегнали в Договорите на ЕС, включително като подпомага организациите на гражданското общество, за поддържането на отворени, демократични и приобщаващи общества.

Тя ще финансира неправителствени организации, за да насърчава дейности за постигане на трите заложени конкретни цели за програмата, в продължение на сегашната практика. Това включва например проекти за борба с насилието срещу жени, проекти за утвърждаване правата на детето и проекти, свързани с паметта за миналото.

По линия на програмата също така ще се финансират дейности за насърчаване и подпомагане на активното участие в изграждането на един по-демократичен Съюз, както и за насърчаване на осведомеността за правата и ценностите, чрез подпомагането на организации на гражданското общество, включително неправителствени организации и мозъчни тръстове.

Освен това програмата „Правосъдие“ ще подпомага организации на гражданското общество например за улесняване на ефективния достъп до правосъдие за всички.

Каква е връзката между фонда и новия механизъм, предложен от Комисията в многогодишната финансова рамка във връзка с принципа на правовата държава ?

Предложеният регламент ще позволи на Съюза да защитава по-ефективно своя бюджет, когато слабости във връзка с прилагането на принципа на правовата държава вредят или заплашват да навредят на доброто финансово управление или на финансовите интереси на ЕС.

Ролята на фонда е различна: той има за цел да насърчава политики в съответствие с основните права и европейските ценности. Той допълнително ще спомага за развиването на европейско пространство на правосъдие, основано на принципа на правовата държава и на взаимното доверие, и ще гарантира, че гражданите могат да се ползват от правата си.

 

MEMO/18/3975

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar