Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τα μέσα εμπορικής άμυνάς της

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2018

Στις 5 Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί της πρότασης της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) της ΕΕ.

Μαζί με τη νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση των μέσων της ΕΕ κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων από το 1995.

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της ΕΕ κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων αντιπροσωπεύουν ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών, χρηστών και εισαγωγέων. Με τις αλλαγές αυτές τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ γίνονται ταχύτερα, πιο αποτελεσματικά και πιο διαφανή, ενώ η ΕΕ εξοπλίζεται καλύτερα ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού από εισαγωγές. Ταυτόχρονα, το σύστημα εμπορικής άμυνας της ΕΕ έρχεται πιο κοντά στις ανάγκες των μικρότερων εταιρειών. Τέλος, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν εργαζομένους των οποίων οι θέσεις εργασίας τίθενται σε κίνδυνο λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού από το εξωτερικό μπορούν πλέον να συμμετέχουν πλήρως στις σχετικές έρευνες.

Η αναθεώρηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διεξάγει έρευνες εμπορικής άμυνας προς όφελος των ενωσιακών παραγωγών και άλλων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων και των κατάντη κλάδων που εξαρτώνται από εισαγωγές.

Γιατί εκσυγχρονίζει η ΕΕ τα μέσα της εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ);

Τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ίδια μετά την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, αλλά χρειάζονται επικαιροποίηση. Στόχος αυτού του εκσυγχρονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσματικότητα των ΜΕΑ της ΕΕ θα συνεχιστεί μπροστά στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα οι διάφορες περιπτώσεις πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας σε παγκόσμιο επίπεδο για προϊόντα όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Η συμφωνία στηρίζεται στην πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το 2013 προκειμένου τα ευρωπαϊκά μέσα εμπορικής άμυνας να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια, ταχύτερες διαδικασίες και πιο αποτελεσματική επιβολή.

Πότε θα ισχύσουν οι νέοι κανόνες;

Η επιτροπή διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε αυτή τη συμφωνία στις 23 Ιανουαρίου 2018. Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν μόλις ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες έγκρισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κάτι που προβλέπεται να γίνει στα τέλη Μαΐου του 2018.

Ποια οφέλη θα προκύψουν από τη μεταρρύθμιση;

Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές στην ενωσιακή νομοθεσία κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων είναι οι εξής:

  • Ταχύτερες και αποδοτικότερες έρευνες: τα προσωρινά μέτρα θα επιβάλλονται εντός 7-8 μηνών, αντί των 9 μηνών που απαιτούνται σήμερα.
  • Δυνατότητα επιβολής υψηλότερων δασμών: αυτό θα ισχύει για υποθέσεις κατά των επιδοτήσεων, καθώς και για περιπτώσεις αντιντάμπινγκ που αφορούν εισαγωγές προϊόντων τα οποία παράγονται με χρήση πρώτων υλών και ενέργειας που παρέχονται σε τεχνητά χαμηλές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας που είναι γνωστός ως «κανόνας του χαμηλότερου δασμού» θα προσαρμοστεί. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΕ θα μπορεί να εφαρμόζει τους δασμολογικούς συντελεστές στο επίπεδο του πλήρους περιθωρίου ντάμπινγκ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της ΕΕ συνολικά, λαμβανομένων υπόψη του συμφέροντος των καταναλωτών, καθώς και των ανάντη και κατάντη κλάδων.
  • Βελτίωση του υπολογισμού της ζημίας: οι νέοι κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της «μη ζημιογόνου τιμής», δηλαδή της τιμής που θεωρείται ότι θα είχε χρεώσει ο κλάδος παραγωγής υπό κανονικές συνθήκες, αντανακλούν πλέον καλύτερα την οικονομική πραγματικότητα. Μπορούν στο εξής να λαμβάνουν υπόψη το κόστος των αναγκαίων επενδύσεων, π.χ. σε υποδομές ή σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και τις μελλοντικές δαπάνες που σχετίζονται με κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Επιπλέον, θα θεωρείται πλέον ότι υπάρχει ελάχιστο κέρδος 6 % το οποίο θα περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της «μη ζημιογόνου τιμής», με δυνατότητα για υψηλότερο περιθώριο κέρδους ανάλογα με την περίπτωση.
  • Συνυπολογισμός των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων: Το εμπόριο πρέπει να είναι ανοικτό, αλλά και δίκαιο. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι τα υψηλά πρότυπα που ακολουθούμε στην ΕΕ δεν φέρνουν σε μειονεκτική θέση την ευρωπαϊκή βιομηχανία κατά την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής άμυνας. Για παράδειγμα, η ΕΕ θα λαμβάνει πλέον υπόψη το κόστος που συνεπάγεται για την ενωσιακή βιομηχανία η συμμόρφωση με υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Επιπλέον, η ΕΕ δεν θα δέχεται υπό κανονικές συνθήκες αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες. Η Επιτροπή προτίθεται εξάλλου να επανεξετάσει τα ισχύοντα μέτρα σε περίπτωση μεταβολής των περιστάσεων ως προς τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Επίσης, η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας θα περιλαμβάνει πλέον ειδική ενότητα για τα ζητήματα βιωσιμότητας.
  • Μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα: Στο εξής, οι επιχειρήσεις θα ειδοποιούνται 3 εβδομάδες προτού ξεκινήσει η συλλογή των δασμών. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα σ' όλες τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση.
  • Στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων της ΕΕ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ θα μπορούν πλέον να επωφεληθούν από ορθολογικότερες διαδικασίες και τη βοήθεια που θα τους παρέχει μια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ΜΜΕ, ώστε να συμμετέχουν πιο εύκολα σε έρευνες εμπορικής άμυνας.Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα ενισχυθεί σημαντικά, ώστε οι μικρότερες επιχειρήσεις να μπορούν να λαμβάνουν πρακτική βοήθεια και συμβουλές από τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής σε θέματα εμπορικής άμυνας, π.χ. σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποβολή καταγγελίας για ζήτημα εμπορικής άμυνας. Υπάρχουν επίσης πρακτικές αλλαγές οι οποίες θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε έρευνες εμπορικής άμυνας. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έναν οδηγό σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας.
  • Κάλυψη του κανονιστικού κενού για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και τα οποία αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις ανοιχτής θάλασσας: Τα μέτρα εμπορικής άμυνας θα ισχύουν πλέον και για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων και τα οποία αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις ανοιχτής θάλασσας στην υφαλοκρηπίδα ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη των κρατών μελών, όταν η κατανάλωση του προϊόντος είναι σημαντική. Μ' αυτόν τον τρόπο κλείνει ένα σημαντικό κενό στη νομοθεσία. Η Επιτροπή θα εγκρίνει τεχνικό εργαλείο για την πλήρη εφαρμογή αυτής της νομοθετικής αλλαγής.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα ωφελήσει μόνο τις μεταποιητικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις;

Τα μέσα εμπορικής άμυνας αποτελούν συνήθως δίκοπο μαχαίρι και αυτή η πρωτοβουλία της Επιτροπής σχεδιάστηκε από την αρχή προς όφελος όλων των τύπων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων και των μεταγενέστερων χρηστών. Στα οφέλη για τις επιχειρήσεις συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά τους προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ: θα λαμβάνουν προειδοποίηση τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν. Το μέτρο αυτό θα επανεξεταστεί μετά από δύο χρόνια, οπότε η χρονική στιγμή της προειδοποίησης ενδέχεται να μεταφερθεί στις δύο ή τις τέσσερις εβδομάδες.
  • Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιστρέφει τους δασμούς που έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, στις περιπτώσεις όπου η επανεξέταση αυτή οδηγεί στην κατάργηση των μέτρων.

Πώς συνδέεται η δέσμη για τον εκσυγχρονισμό των ΜΕΑ με τη νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ που θέσπισε πρόσφατα η ΕΕ;

Και οι δύο μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ ενώπιον των μεταβολών στην παγκόσμια οικονομία, αλλά καλύπτουν διαφορετικές πτυχές. Η παρούσα δέσμη για τον εκσυγχρονισμό του εμπορίου διαφέρει από τη νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ.

Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν για τον εκσυγχρονισμό των ΜΕΑ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από ζητήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι έρευνες εμπορικής άμυνας, μεταξύ των οποίων η διάρκεια των ερευνών, η βελτίωση των κανόνων σχετικά με τον υπολογισμό της μη ζημιογόνου τιμής και, ως εκ τούτου, του επιπέδου του δασμού, η αύξηση της διαφάνειας (ιδίως όσον αφορά τους προσωρινούς δασμούς), καθώς και η στήριξη των ΜΜΕ.

Η νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ αφορά περιπτώσεις όπου η χώρα εξαγωγής εφαρμόζει στρεβλωτικές πρακτικές στην οικονομία της.

Ωστόσο, και οι δύο μεταρρυθμίσεις είναι εξίσου σημαντικές προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη αποτελεσματικότητα της εμπορικής άμυνας της ΕΕ και να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για την ενωσιακή βιομηχανία.

Θα εξακολουθήσει να ισχύει ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού;

Ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός στο παρελθόν και θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ. Ωστόσο, έχει προσαρμοστεί με στόχο να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις όσον αφορά τις πρώτες ύλες σε υποθέσεις αντιντάμπινγκ. Στις υποθέσεις κατά των επιδοτήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ακολούθησαν την πρόταση της Επιτροπής για επιβολή των μέτρων στο επίπεδο του περιθωρίου επιδότησης. Οι επιδοτήσεις είναι ιδιαίτερα στρεβλωτικές για το εμπόριο. Δεν είναι αποδεκτό οι εξαγωγείς να επωφελούνται από επιδοτήσεις που αντιβαίνουν στους κανόνες του ΠΟΕ, σε βάρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο τύπου της 5ης Δεκεμβρίου σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής άμυνας της ΕΕ

Νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ

Εμπορική άμυνα της ΕΕ

MEMO/18/396

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar