Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Regionálny rozvoj a politika súdržnosti po roku 2020: otázky a odpovede

Strasburg 29. máj 2018

Regionálny rozvoj a politika súdržnosti po roku 2020: otázky a odpovede

Pozri IP/18/3885

  1. Zmodernizovaná politika súdržnosti pre všetky regióny

Komisia navrhuje modernizáciu politiky súdržnosti. Cieľom je zvýšiť hospodársku a sociálnu konvergenciu a zároveň pomôcť regiónom využívať globalizáciu v plnej miere a poskytnúť im správne nástroje pre silný a trvalý rast. Na financovanie v rámci politiky súdržnosti sú aj naďalej oprávnené všetky regióny v Európe stále na základe týchto troch kategórií: menej rozvinuté, prechodné a rozvinutejšie regióny.

Aké sú nové investičné priority politiky súdržnosti?

Namiesto 11 „tematických cieľov“ v období 2014 – 2020 sa zdroje v rámci novej politiky súdržnosti zamerajú na 5 cieľov politiky, v ktorých má EÚ najlepšie predpoklady dosahovať výsledky:

1. inteligentnejšia Európa vďaka inovácii, digitalizácii, hospodárskej transformácii a podpore malých a stredných podnikov;

2. ekologickejšia bezuhlíková Európa, čo sa dosiahne implementáciou Parížskej dohody a investíciami do transformácie energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene klímy;

3. prepojenejšia Európa so strategickými dopravnými a digitálnymi sieťami;

4. sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti;

5. Európa, ktorá má bližšie k občanom tým, že podporuje stratégie rastu riadené na miestnej úrovni a udržateľný rozvoj miest v celej EÚ.

Väčšina investícií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu sa zameria na prvé dva ciele: inteligentnejšia Európa a ekologickejšia Európa. Členské štáty budú investovať 65 % až 85 % svojich alokácií v rámci uvedených dvoch fondov do týchto priorít v závislosti od ich relatívneho bohatstva.

Tzv. tematická koncentrácia, t. j. rozdelenie zdrojov medzi ciele politiky sa už nebude uskutočňovať na regionálnej, ale na vnútroštátnej úrovni. To umožní väčšiu pružnosť pri navrhovaní jednotlivých programov podporovaných z fondov EÚ v záujme ich lepšieho prispôsobenia osobitným regionálnym potrebám.

V súlade so záväzkom Komisie uvedeným v jej návrhu týkajúcom sa nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ by investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu mali pomôcť dosiahnuť celorozpočtový cieľ spočívajúci v zameraní najmenej 25 % výdavkov EÚ na boj proti zmene klímy. Bude sa sledovať výkonnosť programov politiky súdržnosti pri dosahovaní tohto cieľa.

Ako sa budú prideľovať finančné prostriedky?

Nová metóda prideľovania finančných prostriedkov sa zakladá na tzv. berlínskom vzorci, ktorý prijala Európska rada v roku 1999 a ktorý zahŕňa rôzne metódy výpočtu pre tri rôzne kategórie regiónov (menej rozvinuté, prechodné a rozvinutejšie regióny).

V rámci tejto metodiky sa zohľadňuje rozdiel medzi HDP regiónu na obyvateľa a priemerom EÚ, čo je ukazovateľom prosperity regiónu. Takisto sa zohľadňujú sociálne, hospodárske a územné výzvy ako nezamestnanosť, nízka hustota obyvateľstva a v prípade rozvinutejších regiónov aj úrovne vzdelania. Táto metóda bola už v nadväzujúcich programových obdobiach upravená tak, aby odzrkadľovala vývoj sociálnej a hospodárskej súdržnosti v Európe.

Komisia dnes navrhuje zmenu tejto metódy, na základe ktorej by sa zohľadnil vývoj rozdielov v posledných rokoch, zdroje by sa aj naďalej sústreďovali na regióny, ktoré najviac zaostávajú za zvyškom EÚ, a zabezpečilo by sa spravodlivé zaobchádzanie pre všetkých.

Systém prideľovania finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti sa preto mierne upravil tak, aby sa zdroje viac sústreďovali na menej rozvinuté členské štáty a aby sa poskytovala väčšia finančná podpora regiónom, ktoré prechádzajú priemyselnou transformáciou. Aj naďalej sa prevažne zakladá na HDP na obyvateľa, ale zahŕňa aj nové kritériá pre všetky kategórie regiónov – nezamestnanosť mladých ľudí, nízka úroveň vzdelania, zmena klímy a prijímanie a integrácia migrantov – aby lepšie odzrkadľovala sociálno-ekonomickú situáciu na mieste. Komisia okrem toho navrhuje tzv. záchrannú sieť s cieľom zabrániť príliš náhlym zmenám v alokáciách členských štátov.

Pokiaľ ide o Kohézny fond, metóda sa nezmenila: Členské štáty, ktorých HND na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ, budú môcť čerpať prostriedky z Kohézneho fondu.

  1. Jednoduchší a pružnejší rámec politiky súdržnosti

Usmerňujúcou zásadou Komisie pri príprave nových pravidiel politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 je zjednodušenie. Už na začiatku svojho mandátu poverila Junckerova Komisia v roku 2015 skupinu nezávislých expertov na vysokej úrovni, aby predložila konkrétne návrhy na zjednodušenie prístupu k fondom EÚ a ich využívania, a to aj ako súčasť príprav na rámec po roku 2020.

Potrebu menej početných, kratších a jasnejších pravidiel následne zdôraznila Komisia vo svojom diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ z júna 2017 a občania EÚ ju potvrdili vo verejnej konzultácii z januára 2018, v ktorej 80 % respondentov žiadalo, aby pravidlá boli menej zložité a aby sa zredukovala byrokracia pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ.

Pokiaľ ide o flexibilitu, migračná a utečenecká kríza v roku 2015, ako aj čoraz častejšie prírodné katastrofy sú dôkazom toho, že pravidlá politiky súdržnosti by mali umožňovať rýchlejšie a účinnejšie reakcie na nepredvídané udalosti.

Prečo jednotný súbor pravidiel pre sedem rôznych fondov?

Fragmentácia pravidiel, ktorými sa riadia rôzne fondy EÚ implementované v partnerstve s členskými štátmi („zdieľané riadenie“), sťažuje činnosť orgánov riadiacich programy a odrádza podniky a podnikateľov od toho, aby žiadali o rôzne zdroje financovania EÚ.

Komisia teraz navrhuje jednotný súbor pravidiel pre 7 fondov EÚ, na ktoré sa vťahuje zdieľané riadenie: Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Európsky sociálny fond+, Európsky námorný a rybársky fond, Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a nástroj pre riadenie hraníc a víza.

Osobitnými predpismi sa doplnia určité ustanovenia potrebné na zohľadnenie špecifík jednotlivých fondov s cieľom prihliadnuť na ich rôznu podstatu, cieľové skupiny a spôsoby implementácie.

Tento jednotný súbor pravidiel uľahčí život tak programovým manažérom, ako aj prijímateľom. Zároveň uľahčí synergiu, napríklad medzi Európskym fondom regionálneho rozvoja a Európskym sociálnym fondom+ v kontexte integrovaných plánov rozvoja miest na obnovu zanedbaných mestských oblastí.

Z Fondu pre azyl a migráciu a z fondov politiky súdržnosti sa môžu financovať miestne stratégie integrácie migrantov a žiadateľov o azyl. Kým Fond pre azyl a migráciu by sa zameral na krátkodobé potreby po príchode (napr. prijímanie a zdravotná starostlivosť), z fondov politiky súdržnosti by sa mohlo podporovať dlhodobé spoločenské a profesionálne začlenenie.

Okrem toho nové ustanovenia takisto umožňujú jednoduchšiu synergiu s ďalšími rozpočtovými nástrojmi EÚ, ako je spoločná poľnohospodárska politika, program pre inovácie Európsky horizont, nástroj EÚ pre vzdelávaciu mobilitu Erasmus+ a program pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE.

Ako sa uľahčí život malých podnikov využívajúcich finančné prostriedky EÚ?

Budú môcť viac využívať zjednodušené vykazovanie nákladov. To znamená, že prijímatelia by už nemuseli predkladať každú faktúru alebo výplatnú pásku, ale mohli by používať odhady, ako napr. paušálne sadzby alebo pevné ceny v prípade určitých kategórií nákladov alebo v prípade zamestnancov alebo iných podnikateľských nákladov, ako sú poistenie alebo prenájom. Takisto môžu získať refundáciu na základe dosiahnutých výsledkov.

Ako sa zjednodušia postupy auditu a kontroly?

1. Na začiatku programového obdobia nebude potrebné opakovať časovo náročný postup určovania vnútroštátnych orgánov zodpovedných za implementáciu programov politiky súdržnosti ako v období 2014 – 2020. Členské štáty môžu zachovať existujúci systém implementácie.

2. V prípade programov s dobre fungujúcimi systémami riadenia a kontroly a dobrými výsledkami (t. j. nízkou mierou chybovosti) Komisia navrhuje viac sa spoliehať na zavedené vnútroštátne kontrolné postupy.

3. Rozšíri sa zásada jedného auditu. To znamená, že prijímatelia finančných prostriedkov, ako sú malé podniky a podnikatelia, by mali podliehať len jednej kontrole, a nie viacerým auditom, ktoré by pravdepodobne neboli plne skoordinované.

Ako sa zabezpečí riadnosť výdavkov pri menšom počte kontrol?

Cieľom návrhu Komisie týkajúcom sa budúcich pravidiel politiky súdržnosti je dosiahnuť správnu rovnováhu medzi zodpovednosťou, zjednodušením a výkonnosťou. Komisia bude aj pri menej prísnejších postupoch uplatňovať veľmi prísne pravidlá týkajúce sa správneho riadenia finančných prostriedkov EÚ.

Vnútroštátne orgány budú musieť stanoviť svoje vlastné stratégie auditu. Komisia a členské štáty okrem toho zavedú medzi sebou režim minimálneho auditu na účely uistenia.

Ako sa dosiahne väčšia flexibilita nového rámca?

1. Prostredníctvom preskúmania v polovici obdobia

Po prijatí programov na programové obdobie 2021 – 2027 sa na priority vyčlenia len alokácie zodpovedajúce obdobiu 2021 – 2024. Alokácie na zostávajúce dva roky, t. j. 2026 a 2027, sa pridelia po hĺbkovom preskúmaní v polovici obdobia v roku 2024, ktoré povedie k zodpovedajúcemu preprogramovaniu v roku 2025. Členské štáty preskúmajú programy so zreteľom na tieto štyri prvky:

  • výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v rámci európskeho semestra v rokoch 2023 a 2024,
  • sociálno-ekonomická situácia v príslušnom členskom štáte alebo regióne,
  • pokrok v dosahovaní čiastkových cieľov výkonnostného rámca programov,
  • výsledok technickej úpravy, ktorá sa vykoná v roku 2024 a povedie k preskúmaniu vnútroštátnych balíkov finančných prostriedkov na politiku súdržnosti na základe najnovších štatistík.

2. Vďaka možnosti prevodu peňazí z jednej priority na druhú v rámci programov fondov EÚ bez toho, aby sa vyžadoval formálny súhlas Komisie. Prahová hodnota pre takýto prevod je stanovená na 5 % rozpočtu na danú prioritu.

3. Vďaka osobitnému ustanoveniu v prípade prírodnej katastrofy bude možné mobilizovať finančné prostriedky od prvého dňa udalosti.

  1. Prehĺbený teritoriálny rozmer v záujme lepšieho riešenia osobitných regionálnych potrieb

Ako sa prostredníctvom politiky súdržnosti budú lepšie podporovať osobitné regionálne potreby?

V Európskych mestách a metropolách bude potrebné riešiť mnoho veľkých výziev nasledujúceho desaťročia, akými sú boj proti vylúčeniu, zmena klímy alebo integrácia migrantov. Z tohto dôvodu Komisia navrhuje ďalej posilniť mestský rozmer politiky súdržnosti.

Na vnútroštátnej úrovni sa 6 % finančného krytia pre Európsky fond regionálneho rozvoja vyčlení na investície do udržateľného rozvoja miest. Súčasťou rámca na obdobie 2021 – 2027 je aj Európska mestská iniciatíva, nový nástroj pre spoluprácu medzi mestami, inováciu a budovanie kapacít naprieč všetkými tematickými prioritami mestskej agendy EÚ (integrácia migrantov, bývanie, kvalita ovzdušia, mestská chudoba alebo energetická transformácia atď.).

Komisia bude okrem toho v súlade s 5. cieľom politiky súdržnosti „Európa, ktorá má bližšie k občanom“ aj naďalej podporovať stratégie rozvoja riadené na miestnej úrovni, t. j. také, ktoré vznikli na úrovni najbližšej občanom.

Tieto miestne stratégie v podobe súčasných nástrojov „integrovaných územných investícii“ a „miestneho rozvoja vedeného komunitou“ by mali vyvíjať a podporovať zodpovedné miestne alebo územné orgány, ktoré by mali byť viac zapojené do výberu projektov financovaných EÚ alebo by mali byť za takýto výber zodpovedné. Prostredníctvom „miestneho rozvoja vedeného komunitou“ by sa mali podporovať štrukturálne zmeny a posilnenie miestnej inovačnej kapacity.

Ako sa bude prostredníctvom politiky súdržnosti podporovať ďalšia cezhraničná spolupráca?

V období 2021 – 2027 uľahčí medziregionálnu a cezhraničnú spoluprácu najmä nová možnosť zavedená v rámci všetkých 5 cieľov politiky, na základe ktorej môže región použiť časť svojej alokácie na financovanie projektov kdekoľvek v Európe spolu s inými regiónmi. Tým sa určitým spôsobom zavádza pridaná hodnota programov Interreg do všetkých programov politiky súdržnosti.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa budú aj naďalej financovať programy Interreg. Hlavné novinky na obdobie 2021 – 2027 sú:

1. Silnejšie zameranie na inštitucionálnu spoluprácu a spoločné verejné služby

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v období 2021 – 2027 vyčlení na programy Interreg 9,5 miliardy EUR. Zdroje budú viac zamerané na pozemné hranice medzi členskými štátmi, kde dochádza k veľkej cezhraničnej interakcii. Prostredníctvom investícií Interreg sa bude podporovať spolupráca medzi inštitúciami a tieto investície prispejú k rozvoju služieb vo verejnom záujme.

V záujme zlepšenia kvality života 150 miliónov občanov žijúcich v pohraničných regiónoch Komisia navrhuje, aby členské štáty odstránili zostávajúce cezhraničné prekážky tým, že sa na dobrovoľnom základe a po súhlase príslušných zodpovedných orgánov umožní, aby sa pravidlá jedného členského štátu uplatňovali aj v susednom členskom štáte na konkrétny časovo obmedzený projekt alebo akciu. To by mohlo napríklad prispieť k vzniku bohatšej cezhraničnej dopravnej infraštruktúry alebo väčšieho počtu zariadení zdravotnej starostlivosti.

2. Vytváranie nových celoeurópskych inovačných zoskupení

Okrem novej možnosti, na základe ktorej môžu regióny spolu vyvíjať spoločné projekty v rámci svojich vlastných programov, zavádzajú sa v rámci pravidiel politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 medziregionálne inovačné investície ako nástroj inšpirovaný úspechom iniciatívy Vanguard a pilotnej akcie týkajúcej sa medziregionálnych inovačných partnerstiev v rokoch 2014 – 2020.

Regióny s komplementárnymi silnými stránkami v oblasti „inteligentnej špecializácie“ získajú väčšiu finančnú podporu na spoluprácu a ďalšie zapojenie tvorcov politiky, výskumníkov, podnikov a iných aktérov oblasti inovácie. Cieľom je rozvíjať „financovateľné“ medziregionálne projekty, ktoré môžu vytvárať hodnotové reťazce EÚ v prioritných odvetviach, ako sú veľké dáta (big data), biohospodárstvo, efektívnosť využívania zdrojov, prepojená mobilita alebo vyspelá výroba.

Bude Komisia pokračovať v programe PEACE?

Európsky fond regionálneho rozvoja už viac ako 20 rokov poskytuje osobitné financovanie pre cezhraničné programy na podporu mieru a zmierenia v Severnom Írsku a pohraničných oblastiach Írska. Komisia má v úmysle navrhnúť pokračovanie týchto programov, a to na základe existujúcich riadiacich štruktúr. Nový program PEACE+, do ktorého je začlenený program Interreg pre Severné Írsko a pohraničné oblasti Írska, bude prispievať k sociálnej a hospodárskej stabilite v týchto regiónoch.

Budú najvzdialenejšie regióny aj naďalej dostávať osobitnú podporu?

EÚ bude aj naďalej poskytovať osobitnú podporu deviatim najvzdialenejším regiónom (Azorské ostrovy, Kanárske ostrovy, Guadeloupe, Francúzska Guyana, Madeira, Martinik, Mayotte, Réunion a Svätý Martin) s cieľom pomôcť im riešiť ich osobitné územné, hospodárske a sociálne výzvy.

V súlade s novou stratégiou pre najvzdialenejšie regióny predstavenou v októbri 2017 sa týmto regiónom budú poskytovať prostriedky na rozvoj ich silných stránok, akými sú modrý rast, vedy o vesmíre a obnoviteľné zdroje energie, a na využívanie prínosov globalizácie.

1. Budú aj naďalej dostávať dodatočný prídel finančných prostriedkov EÚ [1]. *

2. Budú mať väčšiu flexibilitu pri rozdeľovaní zdrojov podľa cieľov politiky („tematická koncentrácia“).

3. Najvzdialenejším regiónom sa bude poskytovať nová, osobitná podpora v rámci programov Interreg na roky 2021 – 2027 v záujme prehĺbenia ich integrácie do ich regionálnych priestorov a zintenzívnenia ich vzájomnej spolupráce alebo spolupráce so susednými tretími a partnerskými krajinami.

  1. Silnejšie prepojenie medzi európskym semestrom a správou hospodárskych záležitostí Únie

Aby sa zabezpečila výkonnosť investícií EÚ a aby každé euro vynaložené v praxi prinieslo výsledky, potrebujeme zdravý makroekonomický rámec, ako aj prostredie priaznivé pre podnikanie. V rozpočtovom období 2014 – 2020 sa prostredníctvom politiky súdržnosti už podporujú štrukturálne reformy a zdravé hospodárske politiky. V prvom rade prostredníctvom „ex ante kondicionalít“, čo sú predpoklady, ktoré členské štáty museli splniť, ak chceli získať finančné prostriedky, a v druhom rade prostredníctvom makroekonomickej podmienenosti, ktorá vytvára väzbu medzi politikou a kľúčovými mechanizmami správy hospodárskych záležitostí EÚ.

V návrhu Komisie o budúcej politike súdržnosti sa táto väzba ešte viac posilní. To prispeje to k vytvoreniu priaznivého prostredia pre rast v Európe, aby sa v plnej miere naplnil potenciál investícií na úrovni EÚ a národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Tým sa zabezpečí aj úplná komplementárnosť a koordinácia s novým, rozšíreným programom na podporu reforiem.

Aké sú nové základné podmienky?

„Základné podmienky“ sú pokračovaním prístupu spočívajúceho v ex ante kondicionalitách, ktorý sa zaviedol pre obdobie financovania 2014 – 2020. Navrhuje sa približne 20 podmienok, ktoré zhruba zodpovedajú polovici počtu kondicionalít v predchádzajúcom období. Týkajú sa podobných tematických oblastí, ktoré boli stanovené na obdobie rokov 2014 – 2020, ako napr. energetická efektívnosť, a aj naďalej zahŕňajú stratégie pre inteligentnú špecializáciu slúžiace na usmerňovanie investícií vo výskume a inovácii.

Existujú aj štyri horizontálne základné podmienky v oblasti verejného obstarávania, štátnej pomoci a vo vzťahu k uplatňovaniu Európskej charty základných práv a Dohovoru Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Postupy súvisiace so základnými podmienkami sú podobné, ale jednoduchšie. Napríklad neexistuje žiadny záväzný akčný plán v prípade nesplnenia podmienok. Členské štáty však nebudú môcť posielať Komisii žiadosti o platbu v prípade projektov financovaných EÚ, ak neboli splnené s nimi súvisiace predpoklady. Príslušné podmienky musia zostať splnené počas celého obdobia.

Ako je posilnené prepojenie s európskym semestrom a správou hospodárskych záležitostí Únie?

Odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra sa budú zohľadňovať dvakrát počas obdobia 2021 – 2027: najprv budú slúžiť ako plán pre programovanie finančných prostriedkov a navrhovanie programov politiky súdržnosti na začiatku obdobia 2021 – 2027.

Následne budú najnovšie odporúčania pre jednotlivé krajiny slúžiť ako usmernenie pri preskúmaní programov v polovici obdobia, ktoré sa uskutoční v roku 2024, s cieľom prispôsobiť ich novým alebo pretrvávajúcim výzvam. V priebehu daného obdobia by členské štáty mali pravidelne informovať Komisiu o pokroku pri realizácii programov na podporu týchto odporúčaní.

Makroekonomická podmienenosť sa zachováva s cieľom zaistiť, aby investície EÚ pôsobili v zdravom fiškálnom prostredí. Ak členský štát neprijme účinné alebo nápravné opatrenia v kontexte kľúčových mechanizmov správy hospodárskych záležitostí EÚ (postup pri nadmernom deficite, postup pri nadmernej nerovnováhe) alebo nevykoná opatrenia požadované v programe makroekonomických úprav, Komisia predloží Rade návrh, aby pozastavila všetky záväzky alebo platby, resp. ich časti v rámci jedného alebo viacerých programov členského štátu. Komisia však môže z dôvodu výnimočných hospodárskych okolností alebo na základe odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu Rade odporučiť, aby pozastavenie zrušila.

  1. Efektívne finančné riadenie a posilnené pravidlá v záujme výkonnejších investícií EÚ

Skúsenosti z minulosti sú dôkazom toho, že včasné naštartovanie investícií v praxi a udržanie vysokého tempa ich realizácie sú kľúčové. Vďaka tomu môžu projekty financované EÚ prinášať čo najskôr výsledky pre občanov.

Okrem toho v období 2014 – 2020 prinieslo spustenie platformy otvorených údajov pre oblasť súdržnosti novú úroveň transparentnosti a zodpovednosti pri riadení finančných prostriedkov EÚ. Občania mali možnosť sledovať priebeh výberu projektov a vývoj úrovní platieb, ako aj pokrok pri realizácií investícií EÚ zameraných na dosiahnutie vopred stanovených cieľov. V období 2021 – 2027 budú môcť občania vďaka novým požiadavkám na vykazovanie vzťahujúcim sa na členské štáty sledovať pokrok takmer v reálnom čase.

Ako bude Komisia monitorovať výkonnosť a pokrok investícií?

V preskúmaní v polovici obdobia, podrobne opísanom vyššie v texte, sa zohľadní pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených pre každý program na začiatku obdobia a v prípade potreby môže toto preskúmanie viesť k preprogramovaniu.

Výročné správy o implementácii sa okrem toho nahradia ročným preskúmaním vo forme politického dialógu medzi orgánmi zodpovednými za programy a Komisiou o kľúčových problémoch súvisiacich s implementáciou a výkonnosťou. Členské štáty budú Komisii každé dva mesiace zasielať údaje o implementácii, ktoré sa budú ukladať na platformu otvorených údajov pre oblasť súdržnosti, a tým sa budú sprístupňovať verejnosti.

Aké sú nové pravidlá v súvislosti so zrušením viazanosti?

Zrušenie viazanosti znamená, že ak si členský štát do istého času nevyžiadal sumu vyčlenenú na program – t. j. Komisii neboli doručené žiadne faktúry na úhradu uvedenej sumy – tieto peniaze už nebudú k dispozícii pre daný program a vrátia sa do rozpočtu EÚ. Tento mechanizmus je navrhnutý tak, aby sa zabezpečila efektívna a rýchla implementácia programov.

Nový rámec zahŕňa návrat k pravidlu n + 2 (roky) na rozdiel od pravidla n + 3 (roky) uplatňovanom v období 2014 – 2020. K tomu dôjde postupne, aby sa zabezpečil primeraný priestor na úpravu, a zároveň to povedie k prísnejšiemu finančnému riadeniu.

Zachovanie doterajšieho systému a kontinuita umožnia spolu s možnosťou postupného prenesenia projektov z obdobia 2014 – 2020 do nového obdobia rýchly začiatok programového obdobia, čo uľahčí úspešné riadenie programov s ohľadom na pravidlo zrušenia viazanosti.

Z rovnakého dôvodu sa takisto znížili sumy zálohových platieb a teraz budú predstavovať 0,5 % zdrojov programu, ktoré sa budú vyplácať každý rok okrem roku 2027, ktorý je posledným rokom nového obdobia financovania.

Ďalšie informácie:

Právne texty a informačné prehľady

 

 

[1] Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa pridelí viac ako 1,6 miliardy EUR v bežných cenách pre najvzdialenejšie a severné riedko osídlené regióny. * [aktualizácia 6. 6. 2018 o 11.00]

 

MEMO/18/3866

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar