Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Główne styczniowe decyzje o wszczęciu postępowania

Bruksela, 25 stycznia 2018 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 86 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

(Informacji udzielają: Daniel Rosario – tel.: +32 22956185, Clémence Robin – tel.: +32 22952509)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Oznaczenia geograficzne: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do unieważnienia krajowych ram prawnych dotyczących oznaczeń geograficznych

Komisja postanowiła skierować do Bułgarii wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące jej ustawy o znakach towarowych i oznaczeniach geograficznych z 1 września 1999 r. Komisja uważa, że krajowa ochrona oznaczeń geograficznych nie jest kompatybilna z przepisami UE w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (rozporządzenie (UE) nr 1151/2012). Przepisy UE, zgodnie ze spójnym orzecznictwem – C-478/07 (Budvar, 2009) i C-56/16/P (EUIPO przeciwko Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017), przewidują jednolity i wyczerpujący system ochrony oznaczeń geograficznych nim objętych. Bułgaria powinna była zakończyć stosowanie swojego krajowego systemu rejestracji z dniem przystąpienia do UE w 2007 r. i mogła objąć ochroną istniejące krajowe oznaczenia geograficzne jedynie przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia, jeżeli w tym ograniczonym okresie wystąpiono z wnioskiem na poziomie UE. Bułgaria ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii.

Oznaczenia geograficzne: Komisja wzywa DANIĘ do egzekwowania ochrony chronionej nazwy pochodzenia „Feta”

Komisja zdecydowała o skierowaniu do Danii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z domniemaniem nienależytego dopełnienia przez duńskie władze zobowiązań ciążących na nich na mocy rozporządzenia w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (rozporządzenie (UE) nr 1151/2012). Komisja jest zdania, że w Danii ma miejsce bezprawne używanie zarejestrowanej chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) „Feta”, gdyż niektóre przedsiębiorstwa, które produkują lub przywożą ser biały, wywożą go do państw trzecich z wprowadzającym w błąd oznakowaniem „Feta”. „Feta” jest zarejestrowaną ChNP od 2002 r. W art. 13 przedmiotowego rozporządzenia UE chroni się zarejestrowane nazwy przed kilkoma rodzajami niewłaściwego stosowania. Obejmują one bezpośrednie lub pośrednie wykorzystywanie w celach komercyjnych nazwy zarejestrowanej do produktów, które są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą, lub stosowanie jej w celu wykorzystywania renomy nazwy.

 

2. Jednolity rynek cyfrowy

(Informacji udzielają: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 22967083, Inga Höglund – tel.: +32 22950698)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zamknięte postępowania

Dyrektywa w sprawie ograniczenia kosztów sieci szerokopasmowych: Komisja wnosi sprawy przeciwko BUŁGARII i Niderlandom do Trybunału i zamyka dwie inne sprawy

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu spraw przeciwko Bułgarii i Niderlandom do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z opóźnieniem w transpozycji dyrektywy w sprawie ograniczenia kosztów sieci szerokopasmowych (dyrektywa 2014/61/UE). Jednocześnie Komisja zamyka sprawy przeciwko Austrii i Luksemburgowi, które powiadomiły o pełnej transpozycji tej dyrektywy. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 1 stycznia 2016 r. Komisja zwróciła się do Trybunału o nałożenie kar finansowych: w przypadku Bułgarii – w wysokości 22 226,40 EUR za dzień opóźnienia, a w przypadku Niderlandów – w wysokości 87 091,20 EUR za dzień opóźnienia. W marcu 2016 r. wszczęto przeciwko tym krajom postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a uzasadnione opinie przesłano w ramach tych postępowań we wrześniu 2016 r. Jednak wymienione państwa członkowskie nie zgłosiły Komisji wszystkich środków zapewniających transpozycję dyrektywy do prawa krajowego. W lipcu 2017 r. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu spraw przeciwko Belgii i Słowacji do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z opóźnieniem w transpozycji dyrektywy w sprawie ograniczenia kosztów sieci szerokopasmowych. Dyrektywa w sprawie ograniczenia kosztów sieci szerokopasmowych ma na celu zachęcanie do współpracy we wszystkich sektorach i do wykorzystania synergii (np. z sektorem energii, wody, transportu) z korzyścią dla obywateli, dzięki tworzeniu warunków dla efektywniejszego wdrażania nowej fizycznej infrastruktury w celu zmniejszenia kosztów związanych z realizacją takich sieci. Prace inżynieryjno-budowlane, takie jak roboty ziemne w pasie drogowym związane z instalacją szybkich łączy szerokopasmowych, stanowią do 80 proc. kosztów budowy sieci szerokopasmowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości i zamyka osiem spraw

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa 2014/26/UE). Komisja zwróciła się do Trybunału o nałożenie na Polskę kary finansowej w wysokości 87 612,00 EUR za dzień opóźnienia. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 10 kwietnia 2016 r. Komisja zdecydowała ponadto o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom polegającego na braku notyfikacji przeciwko ośmiu krajom: Belgii, Chorwacji, Cyprowi, Republice Czeskiej, Francji, Grecji, Łotwie i Portugalii, które zostały otwarte z powodu niepowiadomienia Komisji o środkach krajowych stanowiących transpozycję dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do prawa krajowego. Sprawy te dotyczyły braku środków wykonawczych, a nie treści krajowych przepisów wykonawczych, w sprawie których Komisja nie zajęła stanowiska. W międzyczasie tych osiem państw członkowskich poinformowało Komisję, że przyjęto niezbędne przepisy w celu pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Dyrektywa w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ma na celu poprawę sposobu zarządzania wszystkimi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dzięki wprowadzeniu wspólnego zarządzania, przejrzystości i standardów zarządzania finansowego. Określa ona również wspólne normy w zakresie udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym. Dyrektywa ta stanowi istotną część europejskich przepisów dotyczących praw autorskich. Wszystkie organizacje zbiorowego zarządzania muszą podnieść standardy w zakresie zarządzania i przejrzystości. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

3. Energia

(Informacji udzielają: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja pozywa RUMUNIĘ do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego przestrzegania przepisów dyrektywy w sprawie zapasów naftowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Rumunii do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu braku właściwego wdrożenia i stosowania dyrektywy w sprawie zapasów naftowych (dyrektywa Rady 2009/119/UE). Zgodnie z dyrektywą w sprawie zapasów naftowych państwa członkowskie muszą zapewnić utrzymanie i dostępność minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zasobów ropopochodnych do UE. 20 listopada 2015 r. Komisja przypomniała Rumunii o jej zobowiązaniach wynikających z dyrektywy w sprawie zapasów naftowych, które obejmują: obowiązek posiadania procedur awaryjnych i planu awaryjnego na wypadek wystąpienia poważnego zakłócenia dostaw; obowiązek zapewnienia jasnych i skutecznych ram dla podmiotów gospodarczych, aby mogły zlecać swoje obowiązki w zakresie utrzymywania zapasów. Komisja zakwestionowała również istniejący w rumuńskim prawie zakaz wykorzystywania zapasów naftowych jako zabezpieczenia, tzn. jako aktywów przekazywanych na zabezpieczenie kredytu, co może utrudniać podmiotom gospodarczym realizację spoczywającego na nich obowiązku utrzymywania zapasów. Ponieważ problemów tych nie udało się rozwiązać, 18 listopada 2016 r. Komisja skierowała do Rumunii uzasadnioną opinię. Komisja postanowiła teraz skierować sprawę przeciwko Rumunii do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Wewnętrzny rynek energii: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do pełnego przestrzegania dyrektyw w sprawie trzeciego pakietu energetycznego

Komisja wystąpiła do Bułgarii o prawidłowe wdrożenie dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (dyrektywa 2009/72/WE) oraz dyrektywy w sprawie gazu (dyrektywa 2009/73/WE). Dyrektywy te stanowią część trzeciego pakietu energetycznego i zawierają podstawowe przepisy dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynków energii, w tym przepisy dotyczące rozdzielenia elementów działalności operatorów systemów przesyłowych od dostawców i producentów energii, wzmocnienia krajowych organów regulacyjnych i poprawy funkcjonowania rynków detalicznych z korzyścią dla konsumentów. Zgodnie z oceną Komisji Bułgaria dokonała nieprawidłowej transpozycji kilku wymogów dotyczących rozdzielenia w odniesieniu do: modelu rozdziału własności, modelu rozdziału niezależnego operatora systemu przesyłowego i operatora systemu dystrybucyjnego. Ponadto Bułgaria nie dokonała prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących przyłączenia do sieci, umożliwiając operatorowi systemu przesyłowego gazowego odmowę przyłączenia ze względu na brak zdolności systemu. Bułgaria ma dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa SŁOWENIĘ do zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Komisja wezwała Słowenię do prawidłowej transpozycji do prawa krajowego wszystkich wymogów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE). Budynki odpowiadają za 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji CO2 w UE. Prawidłowe wdrożenie dyrektywy jest niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie klimatu i energii. Pomoże to również konsumentom obniżyć wydatki na energię i poprawi ich komfort. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto państwa członkowskie muszą dopilnować, aby, począwszy od 2021 r., wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Według oceny Komisji w Słowenii nie wszystkie wymogi dyrektywy zostały spełnione. W szczególności przepisy krajowe nie zapewniają jeszcze umieszczania w widocznym miejscu świadectw charakterystyki energetycznej we wszystkich często odwiedzanych budynkach, jak tego wymaga dyrektywa. Słowenia ma dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

4. Środowisko

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

Skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Ocena oddziaływania na środowisko: Komisja ponownie wnosi sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko IRLANDII i proponuje kary pieniężne

Komisja Europejska pozywa Irlandię do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niewykonaniem części wyroku Trybunału z 3 lipca 2008 r. (sprawa C-215/06, Komisja przeciwko Irlandii) poprzez nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej w Derrybrien w hrabstwie Galway w Irlandii. Chociaż farmę wiatrową w Derrybrien wybudowano już ponad 13 lat temu, nie przeprowadzono żadnej prawdziwej oceny oddziaływania. Taka ocena oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych jest wymagana przepisami UE, zanim będzie się mogła rozpocząć ich budowa. Skala przedsięwzięcia i jego położenie geograficzne na szczycie wzgórza pokrytego wrzosowiskiem sprawiają, że stale oddziałuje ono na okolicę. Obszar ten skorzystałby z wprowadzenia środków łagodzących i zaradczych, ale mogą one zostać zidentyfikowane dopiero po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko. Irlandia musi zatem dopilnować, by została ona przeprowadzona. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł 3 lipca 2008 r., że Irlandia nie dopełniła obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tej liczącej 70 turbin farmy wiatrowej – największej w Irlandii, a w chwili wydania orzeczenia jednej z największych w UE. Jej budowa wymagała wycinki znacznych obszarów lasu i wydobycia torfu do głębokości 5,5 metrów na szczycie góry Cashlaundrumlahan, co w październiku 2003 r. spowodowało dwukilometrowe, tragiczne w skutkach dla środowiska osuwisko. Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie minimalnej kary ryczałtowej w wysokości 1 685 000,00 EUR (1 343,20 EUR za dzień opóźnienia). Komisja proponuje także nałożenie dziennej kary w wysokości 12 264,00 EUR, jeżeli pełna zgodność z przepisami nie zostanie osiągnięta w dniu, w którym Trybunał wyda orzeczenie. Ostateczna decyzja w sprawie kar należy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ostateczna decyzja w sprawie kar należy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Komisja pozywa PORTUGALIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niezapewnieniem odpowiedniej ochrony naturalnych siedlisk i gatunków

Komisja Europejska pozywa PORTUGALIĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niewyznaczeniem przez nią specjalnych obszarów ochrony (SOO) na potrzeby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych siecią Natura 2000 i z nieustanowieniem niezbędnych środków ochronnych w odniesieniu do tych obszarów. Portugalia była zobowiązana do wyznaczenia siedmiu SOO w regionie atlantyckim do 7 grudnia 2010 r. oraz 54 SOO w regionie śródziemnomorskim do 19 lipca 2012 r. Portugalia nie ustanowiła także niezbędnych środków ochronnych w celu zachowania lub odnowy chronionych siedlisk i gatunków na tych obszarach. Obecne środki przyjęte w ramach portugalskiego planu sektorowego Natura 2000 (PSRN2000) i innych sektorowych i specjalnych planów (np. planów rozwoju obszarów wiejskich (PRODER) i miejskich) nie są kompleksowe ani wystarczająco dokładne, aby umożliwić odpowiedni poziom ochrony i wyznaczenie SOO. Jak uznała Portugalia, wyznaczenie SOO wymaga uprzedniego mapowania siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz przyjęcia planów zarządzania dla każdego z obszarów. Komisja wielokrotnie wzywała Portugalię do wypełnienia obowiązków. Wezwanie do usunięcia uchybienia skierowano w lutym 2015 r., a uzasadnioną opinię – w maju 2016 r. Do tej pory Portugalia nie wypełniła swoich zobowiązań w zakresie wyznaczenia SOO i ustanowienia środków ochronnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Wpływ na środowisko: Komisja wzywa BELGIĘ i GRECJĘ do pełnego wprowadzenia w życie nowych przepisów UE do prawa krajowego

Komisja Europejska ponagla Belgię i Grecję, by dostosowały swoje prawodawstwo krajowe w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych przez dyrektywę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 2014/52/UE). Celem dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zapewnienie, by projekty, które prawdopodobnie wywrą wpływ na środowisko, zostały przed zatwierdzeniem odpowiednio ocenione. Komisja skierowała do Belgii i Grecji wezwania do usunięcia uchybienia w lipcu 2017 r. Z odpowiedzi belgijskich władz wynika, że jeszcze nie wszystkie brakujące przepisy zostały przyjęte. Jeżeli chodzi o Grecję, opracowywany jest obecnie projekt przepisów w celu transpozycji dyrektywy jako całości. Ponieważ Belgia i Grecja nie dokonały jeszcze pełnego wdrożenia przepisów UE do swojego prawodawstwa krajowego, Komisja przesyła im uzasadnione opinie. Belgia i Grecja mają dwa miesiące na wypełnienie swoich zobowiązań, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Woda: Komisja wzywa IRLANDIĘ do przestrzegania przepisów UE w sprawie wody

Komisja zwraca się do Irlandii o wypełnienie zobowiązania do przygotowania drugiej serii planów gospodarowania wodami w dorzeczu na podstawie ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE). Plany te mają zawierać wyczerpujący przegląd istotnych kwestii dotyczących każdego dorzecza i konkretne środki konieczne do osiągnięcia ustanowionych celów w zakresie jakości środowiska. Jak dotąd Irlandia nie przyjęła, nie opublikowała lub nie zgłosiła Komisji przeglądu i aktualizacji pierwszych planów gospodarowania wodami w dorzeczu w odniesieniu do wszystkich siedmiu obszarów dorzeczy. Termin upłynął 22 października 2015 r. W związku z tym w kwietniu 2017 r. Komisja wystosowała do Irlandii wezwanie do usunięcia uchybienia, a obecnie przesyła uzasadnioną opinię. Irlandia ma dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Woda: Komisja zwraca się do HISZPANII o przestrzeganie przepisów UE dotyczących odpadów i wody pochodzących z przemysłu wydobywczego

Komisja postanowiła dziś skierować do Hiszpanii uzasadnioną opinię ze względu na obawy dotyczące postępowania z zasolonymi ściekami w Súria i Sallent. Komisja jest zdania, że władze regionalne muszą zapewnić, by obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych były w pełni zgodne z dyrektywą w sprawie odpadów wydobywczych (dyrektywa 2006/21/WE), oraz wdrożyć niezbędne środki w celu poprawy jakości wody w dorzeczu rzeki Llobregat zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE). Bieżąca sytuacja jest nadal przyczyną poważnych problemów środowiskowych wynikających z wydobycia potasu. Władze Hiszpanii mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do niego, jeżeli Hiszpania nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Woda: Komisja wzywa SZWECJĘ do zmiany przepisów dotyczących wody

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Szwecji, ponieważ w dalszym ciągu występują przypadki niezgodności i niedociągnięcia w transpozycji dyrektywy ramowej wodnej (dyrektywa 2000/60/WE). Dotyczą one nieuwzględnienia zwrotu kosztów w odniesieniu do działań mogących mieć wpływ na jakość wody. Co więcej, w szwedzkich przepisach obowiązek zapobiegania pogarszaniu się stanu wody nie jest obecnie uwzględniany przy wydawaniu pozwoleń na projekty, takie jak budowa elektrowni wodnych. Szwecja przygotowuje nowe przepisy w tej drugiej kwestii, ale nie zostały one jeszcze przyjęte. W związku z tym Komisja kieruje uzasadnioną opinię, przyznając Szwecji dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli Szwecja nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Hałas: Komisja wzywa WŁOCHY do przyjęcia map hałasu i planów działania dotyczących poziomu hałasu w środowisku

Komisja Europejska wzywa Włochy do wypełnienia najważniejszych wymogów określonych w dyrektywie dotyczącej hałasu (dyrektywa 2002/49/WE). Hałas w środowisku, powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, jest drugą – po zanieczyszczeniu powietrza – przyczyną przedwczesnych zgonów. Dyrektywa dotycząca hałasu wymaga, aby państwa członkowskie opracowały mapy hałasu przedstawiające narażenie na hałas w dużych aglomeracjach, wzdłuż linii kolejowych, głównych dróg i dużych lotnisk. Mapy te są podstawą do określenia środków w planach działania dotyczących hałasu. W wyniku nieprzekazania przez Włochy wszystkich wymaganych przez Komisję Europejską informacji, Komisja przesłała pierwsze wezwanie do usunięcia uchybienia w kwietniu 2013 r. W lutym 2016 r., z powodu braku postępów, Komisja przesłała dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ nadal brakuje strategicznych map hałasu dla 17 aglomeracji i 22 dróg, a plany działania nadal muszą zostać przyjęte w odniesieniu do 32 aglomeracji, 858 dróg i jednej głównej linii kolejowej, Komisja przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Włochy mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Bioróżnorodność: UE wzywa 9 państw członkowskich do wprowadzenia w życie unijnych przepisów w sprawie wykorzystania zasobów genetycznych

Komisja wysłała wezwanie do usunięcia uchybienia do Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Grecji, Irlandii, Włoch i Łotwy. Komisja jest zdania, że te 9 państw członkowskich nie wyznaczyło właściwych organów odpowiedzialnych za stosowanie przepisów UE w odniesieniu do użytkowników Protokołu o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (tzw. rozporządzenie w sprawie dostępu i podziału korzyści, rozporządzenie (UE) nr 511/2014). Każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć co najmniej jeden właściwy organ odpowiedzialny za stosowanie wspomnianego rozporządzenia w sprawie dostępu do zasobów genetycznych. Państwa członkowskie muszą również ustanowić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszenia tego rozporządzenia. Różnorodność biologiczna jest chroniona na mocy międzynarodowej Konwencji o różnorodności biologicznej i protokołu z Nagoi. Rozporządzenie dostosowuje prawo UE do międzynarodowych zobowiązań. Te przepisy unijne ustanawiają również ramy dla naukowców i przedsiębiorstw mających dostęp do zasobów genetycznych w UE i tradycyjnej wiedzy z nimi związanej oraz wykorzystujących te zasoby i wiedzę. Ponieważ te państwa członkowskie nie dostarczyły Komisji informacji na temat szeregu środków wykonawczych, Komisja przesyła im wezwania do usunięcia uchybienia. Mają one dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do nich uzasadnionych opinii.

Woda: Komisja wzywa POLSKĘ do przestrzegania przepisów UE w odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia, wzywając do zapewnienia odpowiedniego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG) nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by wszystkie aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. odpowiednio odprowadzały i oczyszczały ścieki komunalne. Wszystkie polskie aglomeracje powinny były zastosować się do tych przepisów do 31 grudnia 2015 r. Mimo wysiłków Polski i wsparcia finansowego udzielanego w ramach polityki spójności poziom nieprzestrzegania przepisów jest nadal wysoki. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii.

Wpływ na środowisko: Komisja apeluje do POLSKI o przestrzeganie w pełni unijnych przepisów

Komisja wzywa Polskę do przestrzegania przepisów UE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych (dyrektywa 2011/92/UE). Dyrektywa ta przewiduje szeroki dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawie decyzji w zakresie środowiska oraz udział społeczeństwa w ich podejmowaniu. W przypadku niektórych projektów Polska uniemożliwia organizacjom ochrony środowiska zwrócenie się do sądu o ustanowienie środków tymczasowych lub zaskarżenie ostatecznego pozwolenia na podstawie jego niezgodności z przepisami UE. Ponadto w przypadku niektórych projektów infrastrukturalnych, takich jak projekty budowy dróg lub porty lotnicze, skutki kontroli sądowej są ograniczone. Sprawa ta jest znana władzom polskim, które muszą dokonać zmian w prawodawstwie krajowym transponującym dyrektywę w celu rozwiązania tego problemu. Skoro jednak sprawa pozostaje nierozwiązana, Komisja kieruje do władz Polski dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii.

 

5. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini – tel.: +32 22951958)

Uzasadnione opinie

Usługi finansowe: Komisja wzywa państwa członkowskie do stosowania przepisów UE w sprawie rynków finansowych

Komisja Europejska wezwała dziś Bułgarię, Chorwację, Grecję, Hiszpanię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię i Szwecję do pełnego wdrożenia zmienionej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (dyrektywa 2014/65/UE, MiFID II) do ram krajowych. Dyrektywa, wraz z rozporządzeniem (rozporządzenie (UE) nr 600/2014, MiFIR), została przyjęta w odpowiedzi na kryzys finansowy, aby przyczynić się do tworzenia bardziej przejrzystych, konkurencyjnych i zintegrowanych rynków finansowych w UE w celu obniżenia obrotu poza rynkami regulowanymi, poprawienia ochrony inwestorów i konsumentów, a tym samym zwiększenia stabilności finansowej. Dyrektywa ta harmonizuje system regulacyjny w UE w odniesieniu do: wymogów organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, rynków regulowanych, rynków małych i średnich przedsiębiorstw oraz usług w zakresie udostępniania informacji. Ustanawia ona też jednolite zasady prowadzenia działalności w zakresie: usług inwestycyjnych, w tym zachęt, wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz zasad zarządzania produktami. Chociaż pierwotny termin transpozycji dyrektywy został przedłużony o jeden rok, z 3 lipca 2016 r. na 3 lipca 2017 r., wspomniane powyżej państwa członkowskie nie wdrożyły w pełni lub w ogóle odpowiednich przepisów do swojego prawa krajowego. W tym kontekście Komisja zwróciła się również do Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Hiszpanii o pełne wdrożenie dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2017/593 z 7 kwietnia 2016 r. uzupełniającej dyrektywę 2014/65/UE czyli dyrektywę MiFID II) w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Komisja nie otrzyma zgłoszeń środków pełnej transpozycji tych dyrektyw, może podjąć decyzję o skierowaniu spraw przeciw tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Usługi finansowe: Komisja wzywa HISZPANIĘ do stosowania unijnych zasad ostrożnościowych dotyczących banków i firm inwestycyjnych

Komisja Europejska wezwała dziś Hiszpanię do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (dyrektywa 2013/36/UE). Wraz z rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych (rozporządzenie (UE) nr 575/2013) dyrektywa ta ustanowiła wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w UE, określając przepisy dotyczące wielkości kapitału, który instytucje muszą posiadać na pokrycie ewentualnych strat z tytułu ryzyka, na które są narażone. Dyrektywa ta określa też zasady dotyczące: wydawania zezwoleń dla instytucji i nadzoru nad instytucjami, współpracy w zakresie nadzoru, zarządzania ryzykiem, zarządzania korporacyjnego (w tym wynagrodzeń) oraz buforów kapitałowych. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 31 grudnia 2013 r. Do chwili obecnej Hiszpania nie dokonała pełnego wdrożenia tych przepisów UE i w jej prawie krajowym nadal brakuje niektórych przepisów. Dotyczy to głównie uprawnień właściwych organów krajowych, kar lub innych środków administracyjnych stosowanych wobec instytucji, co do których stwierdzono poważne naruszenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obejmuje to również: mechanizmy sygnalizowania nieprawidłowości, przepisy dotyczące integralności i niezależności członków organu zarządzającego. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Hiszpania nie zgłosi środków pełnej transpozycji dyrektywy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciw niej do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Usługi finansowe: Komisja wzywa HISZPANIĘ do zapewnienia właściwego stosowania unijnych przepisów w sprawie funduszy inwestycyjnych

Komisja wezwała Hiszpanię do dostosowania prawa krajowego w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) do przepisów unijnych (dyrektywa 2014/91/UE). Fundusze UCITS to instrumenty inwestycyjne, tworzone wyłącznie w celu gromadzenia aktywów inwestorów oraz reinwestowania ich w ramach zdywersyfikowanego portfela. Celem tej dyrektywy jest ustanowienie wspólnych przepisów w zakresie funkcjonowania funduszy UCITS w państwach członkowskich. Brak odpowiedniego wdrożenia tej dyrektywy powoduje ryzyko obniżenia poziomu ochrony inwestorów na rynku detalicznym funduszy inwestycyjnych. W szczególności Komisja nalega, aby Hiszpania wprowadziła przepisy precyzujące politykę wynagrodzeń dla zarządzających funduszami UCITS oraz procedury dotyczące naruszeń przepisów określonych w dyrektywie. W przypadku nieudzielenia przez władze krajowe zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Decyzje o zamknięciu spraw

Ubezpieczenia: Komisja zamknęła 4 sprawy, ponieważ państwa członkowskie dokonały transpozycji przepisów dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dokonanie przez Cypr, Irlandię, Portugalię i Łotwę transpozycji przepisów w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II – dyrektywa 2009/138/WE i Omnibus II – dyrektywa 2014/51/UE) do prawa krajowego. Wypłacalność II to oparte na ocenie ryzyka ramy ostrożnościowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i reasekuracji, których celem jest ochrona ubezpieczających i beneficjentów przez zapewnienie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętych w odniesieniu do tych państw członkowskich w maju 2015 r.

Usługi finansowe: Komisja zamyka postępowanie, gdyż POLSKA dokonała transpozycji przepisów UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Komisja z zadowoleniem przyjmuje dokonanie przez Polskę transpozycji dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa w sprawie ZAFI, dyrektywa 2011/61/UE). Dyrektywa ta dotyczy profesjonalnych inwestorów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Alternatywne fundusze inwestycyjne obejmują: fundusze hedgingowe, fundusze private equity, fundusze inwestujące na rynku nieruchomości oraz wiele innych rodzajów funduszy instytucjonalnych. Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przeciw Polsce w listopadzie 2014 r.

 

6. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Informacji udzielają: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Maud Noyon – tel.: +32 22980379)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Zamówienia publiczne: Komisja wzywa AUSTRIĘ do usunięcia ograniczeń dostępu podmiotów gospodarczych do skutecznej procedury odwoławczej

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do władz Austrii wezwania do usunięcia uchybienia dotyczącego ograniczeń w dostępie podmiotów gospodarczych do skutecznej procedury odwoławczej w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Obecna praktyka w kraju związkowym Dolna Austria zmusza przedsiębiorstwa do zasięgania opinii organu pojednawczego przed wszczęciem procedury odwoławczej od jakiejkolwiek decyzji podjętej przez instytucję zamawiającą. Ustawodawstwo austriackie uniemożliwia ponadto skarżącemu wnoszenie o zastosowanie jakichkolwiek skutecznych środków tymczasowych w toku postępowania pojednawczego i umożliwia instytucji zamawiającej zawarcie umowy po upływie czterech tygodni, nawet jeśli nie osiągnięto porozumienia. Komisja uważa, że takie praktyki są sprzeczne z przepisami UE dotyczącymi stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i na roboty budowlane (dyrektywa w sprawie procedur odwoławczych, dyrektywa Rady 89/665/EWG). Austria ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na przedstawione przez Komisję argumenty, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii.

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności: Komisja wszczyna przeciwko 5 państwom postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego

Od początku swej kadencji Komisja Junckera dąży do stworzenia silnej Europy, która będzie w stanie bronić i chronić swoich obywateli na terenie Unii i poza jej granicami – to ambitny cel, którego nie można osiągnąć bez łączenia wydatków na obronność i poprawy warunków umożliwiających rozwój otwartego i konkurencyjnego rynku obronności w Europie. W ramach realizacji tego celu, jak ogłoszono w europejskim planie działań w sektorze obrony, Komisja Europejska zapewnia skuteczne stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności, aby ułatwić przedsiębiorstwom działalność transgraniczną i pomóc państwom członkowskim w uzyskaniu najlepszego stosunku jakości do ceny. Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu do Danii, Niderlandów, Polski, Portugalii i Włoch wezwań do usunięcia uchybienia w związku z niestosowaniem lub nieprawidłowym stosowaniem unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wszczęte dziś postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczą bezpośredniego udzielenia przez Polskę, Portugalię i Włochy szeregu zamówień w dziedzinie obronności dostawcom krajowym, z naruszeniem dyrektywy w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności. Zgodnie z tą dyrektywą instytucje zamawiające są zobowiązane – poza ściśle określonymi sytuacjami wyjątkowymi – stosować przy udzielaniu zamówień jedną z procedur udzielania zamówienia przewidzianych w art. 25 dyrektywy 2009/81/WE oraz zapowiadać wszczęcie procedury, publikując ogłoszenie o zamówieniu w bazie danych Tenders Electronic Daily (TED); W przypadku Danii i Niderlandów Komisja jest zaniepokojona faktem, że oba te państwa wprowadziły nieuzasadnione wymogi offsetowe, żądając rekompensat od dostawców z innych państw przy zakupie od nich sprzętu wojskowego. Wymogi offsetowe to środki wprowadzające ograniczenia utrudniające swobodny przepływ towarów i usług. Godzą one zarówno w przepisy Traktatu o UE, jak i w prawidłową transpozycję i stosowanie przedmiotowej dyrektywy. Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

7. Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Melanie Voin - tel.: +32 22958659)

Uzasadnione opinie

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych: Komisja wzywa 4 państw członkowskich do transpozycji przepisów ułatwiających wymianę dowodów w UE

Komisja Europejska skierowała dziś do Austrii, Bułgarii, Luksemburga i Hiszpanii uzasadnione opinie w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji przepisów UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (dyrektywa 2014/41/UE) do ich prawa krajowego. W oparciu o zasadę wzajemnego uznawania dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do uznania i wykonania wniosku innego państwa członkowskiego o przedstawienie dowodów w ten sam sposób i w takim samym trybie, jak w przypadku wniosków pochodzących od organu krajowego. Poprawia to szybkość i skuteczność walki z przestępczością i terroryzmem na szczeblu europejskim. Termin wdrożenia przez państwa członkowskie europejskiego nakazu dochodzeniowego do prawa krajowego upłynął 22 maja 2017 r. Komisja przesłała wymienionym państwom członkowskim wezwania do usunięcia uchybienia w lipcu 2017 r. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy władze przedmiotowych państw nie podejmą działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Prawa procesowe: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do wdrożenia przepisów UE w sprawie prawa dostępu do adwokata

Komisja wydała uzasadnioną opinię i wezwała Bułgarię do przesłania informacji na temat środków transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym (dyrektywa 2013/48/UE). W UE każda osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa ma prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do obrony. To podstawowe prawo zostało zapewnione w dyrektywie w sprawie prawa dostępu do adwokata. Transpozycji dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać najpóźniej 27 listopada 2016 r. Komisja skierowała do Bułgarii wezwanie do usunięcia uchybienia w styczniu 2017 r. Do dziś Bułgaria nie zgłosiła Komisji żadnych przepisów krajowych wdrażających te przepisy UE. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu do Bułgarii uzasadnionej opinii. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Bułgaria nie podejmie działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja wzywa FINLANDIĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów UE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych

Komisja wzywa Finlandię do szybkiego podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia do prawa krajowego przepisów UE dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych (dyrektywa 2005/29/WE). Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych chroni konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, wprowadzaniem w błąd lub narażeniem na agresywny marketing. Przepisy te nakładają na uczestników rynku obowiązek przestrzegania wysokich standardów zawodowych w swojej działalności handlowej wobec konsumentów. Komisja przesłała Finlandii wezwanie do usunięcia uchybienia w kwietniu 2014 r., a w marcu 2015 r. dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące kilku kwestii związanych z dyrektywą. Jedna kwestia pozostaje jednak nierozstrzygnięta. Przedstawienie materiałów sponsorowanych w środkach masowego przekazu bez jednoznacznego wskazania, że przedsiębiorca zapłacił za tę publikację, należy wyraźnie zdefiniować jako praktykę wymienioną w czarnej liście. Prawo fińskie nie zawiera jednak takiego wskazania i Finlandia nie przedstawiła zadowalającego wyjaśnienia, dlaczego pominięto tę kwestię. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu do Finlandii uzasadnionej opinii. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Finlandia nie podejmie działań, Komisja może przekazać tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Prawa obywateli: Komisja wzywa LITWĘ do zagwarantowania obywatelom UE równych praw w zakresie wstępowania do partii politycznych

Komisja wydała uzasadnioną opinię i wezwała Litwę do zapewnienia respektowania w jej prawie krajowym praw politycznych obywateli UE. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 20 i 22 TFUE) daje obywatelom UE prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie UE, w którym zamieszkują, na takich samych warunkach jak obywatelom tego państwa członkowskiego. Obecnie prawo litewskie nie zezwala obywatelom innych państw UE zamieszkałym na Litwie na wstąpienie do partii politycznej na takich samych warunkach jak obywatelom Litwy. Obywatele innego państwa członkowskiego UE, w szczególności tacy, którzy zamieszkują na Litwie od mniej niż pięciu lat lub których ciągłość pobytu została przerwana, są wyraźnie dyskryminowani. Komisja wzywa władze litewskie do podjęcia działań w ramach wysiłków na rzecz propagowania praw wynikających z obywatelstwa UE i w związku z tym podjęła decyzję o skierowaniu do Litwy uzasadnionej opinii. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy władze Litwy nie podejmą działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja ma nadzieję, że kwestię tę uda się rozwiązać przed kolejnymi wyborami do rad miejskich, które odbędą się w lutym 2019 r., by umożliwić wszystkim zamieszkałym na Litwie obywatelom UE uczestnictwo w życiu demokratycznym Litwy.

 

8. Gospodarka morska i rybołówstwo

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

Uzasadniona opinia

Zachowanie morskich zasobów biologicznych: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do respektowania wyłącznej kompetencji UE na mocy wspólnej polityki rybołówstwa

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Portugalii uzasadnionej opinii w związku z nieprzestrzeganiem wewnętrznej i zewnętrznej wyłącznej kompetencji UE w dziedzinie ochrony żywych zasobów morskich. UE ma wyłączną kompetencję w dziedzinie ochrony żywych zasobów morskich na podstawie wspólnej polityki rybołówstwa (art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, TFUE). Uprawnienia przyznane UE na poziomie wewnętrznym upoważniają ją m.in. do udziału z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi w przedsięwzięciach międzynarodowych, których celem jest ochrona żywych zasobów morskich. Działania podjęte przez Portugalię na forum Komisji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) oraz Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) są sprzeczne z wyłączną kompetencją UE. Zostały one podjęte w kontekście trwającego już na forum NEAFC procesu, zainicjowanego i popieranego przez UE, którego celem jest zapobieganie poważnym skutkom połowów dennych we wrażliwych ekosystemach morskich. Komisja jest zdania, że tego rodzaju podejście narusza prawo UE. W przypadku nieudzielenia przez Portugalię zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

9. Mobilność i transport

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Alexis Perier – tel.: +32 22969143)

Skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zrównoważony transport: Komisja pozywa MALTĘ i RUMUNIĘ do Trybunału w związku z niewdrożeniem przepisów unijnych w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o pozwaniu Malty i Rumunii do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych ram polityki na podstawie dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Krajowe ramy polityki są podstawowym instrumentem mającym na celu zapewnić skoordynowaną budowę wystarczającej infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru. Ustanowienie takich ram pomaga też uniknąć rozdrobnienia rynku wewnętrznego dzięki skoordynowanemu wprowadzaniu paliw alternatywnych. Państwa członkowskie miały zgłosić Komisji krajowe ramy polityki do 18 listopada 2016 r. Malta i Rumunia nie zrobiły tego, mimo przesłania przez Komisję wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnionej opinii, odpowiednio 15 lutego i 13 lipca 2017 r. Przyśpieszenie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest niezbędne do zapewnienia wszystkim Europejczykom czystej i konkurencyjnej mobilności, jak ogłosiła Komisja w pakiecie na rzecz ekologicznej mobilności, przyjętym w listopadzie 2017 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Przydatność do ruchu drogowego: Komisja wzywa państwa członkowskie do transpozycji nowych przepisów dotyczących kontroli technicznej pojazdów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego

Komisja wezwała dzisiaj 6 państw członkowskich do dokonania pełnej transpozycji przyjętego w 2014 r. pakietu dotyczącego przydatności do ruchu drogowego, którego celem jest poprawa kontroli technicznej pojazdów w UE, a co za tym idzie, bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pakiet ten składa się z trzech dyrektyw UE, których transpozycji państwa członkowskie były zobowiązane dokonać do 20 maja 2017 r. Do tej pory jednak Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Irlandia, Rumunia i Słowacja częściowo lub w całości tego nie uczyniły. Po pierwsze Republika Czeska, Rumunia i Słowacja nie przyjęły, nie opublikowały i nie zgłosiły Komisji krajowych środków transponujących znowelizowany system kontroli stanu technicznego pojazdów użytkowych (dyrektywa 2014/45/UE). Dyrektywa ta dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów, ciężkich przyczep, motocykli i szybkich ciągników oraz określa podzespoły podlegające kontroli podczas badania przydatności do ruchu drogowego, metody badania, wady i sposób ich oceny. Dyrektywa wprowadza również minimalne wymagania dotyczące urządzeń badawczych, szkolenia inspektorów oraz organów nadzorczych. Po drugie Cypr, Irlandia i Słowacja nie przyjęły, nie opublikowały lub nie zgłosiły Komisji krajowych środków transpozycji zaktualizowanych przepisów dotyczących dokumentów rejestracyjnych pojazdów (dyrektywa 2014/46/UE). Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia elektronicznych rejestrów pojazdów o zharmonizowanej treści i określa procedurę, którą należy stosować w przypadku negatywnego wyniku okresowego badania przydatności do ruchu drogowego. Wreszcie Republika Czeska, Niemcy, Irlandia i Słowacja nie przyjęły, nie opublikowały i nie zgłosiły Komisji krajowych środków transponujących znowelizowany system kontroli stanu technicznego pojazdów użytkowych (dyrektywa 2014/47/UE). Dyrektywa ta ustanawia wspólne przepisy dotyczące drogowej kontroli technicznej samochodów ciężarowych, autobusów, ciężkich przyczep i szybkich ciągników. Komisja przesłała dziś te trzy wezwania w formie uzasadnionych opinii. Przedmiotowe państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport drogowy: Komisja wzywa 3 państwa członkowskie do wdrożenia przepisów UE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych

Komisja zwróciła się dziś do Cypru, Republiki Czeskiej i Rumunii o powiadomienie jej o krajowych środkach wykonawczych znowelizowanych europejskich przepisów w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych (dyrektywa (UE) 2015/719). Przepisy te dotyczą ruchu międzynarodowego i odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i swobodnym przepływie towarów w Europie. W dyrektywie wprowadzono m.in. odstępstwa dla pojazdów ciężarowych o lepszych własnościach aerodynamicznych lub zasilanych paliwami alternatywnymi. Stanowi to zachętę do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów, które mogą być dłuższe lub cięższe niż pojazdy konwencjonalne. Państwa członkowskie miały wdrożyć tę dyrektywę do 7 maja 2017 r. Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji wszelkich środków przyjętych w celu zapewnienia pełnego wdrożenia tej dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wezwania do usunięcia uchybienia

Żegluga śródlądowa: Komisja wzywa BELGIĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących czarterowania i ustalania cen

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Belgii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezgodnością krajowych wymagań w odniesieniu do czarterowania i ustalania stawek przewozowych w żegludze śródlądowej z prawem UE (dyrektywa Rady 96/75/WE). Dyrektywa stanowi, że zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym umowy są swobodnie zawierane między stronami, a stawki przewozowe są swobodnie negocjowane. Belgia ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii.

 

10. Podatki i unia celna

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 22987183)

Uzasadniona opinia

Podatki: Komisja wzywa WŁOCHY do zniesienia ograniczeń w swobodnym przepływie kapitału w odniesieniu do inwestycji w nieruchomości

Komisja Europejska postanowiła dziś wystosować do Włoch uzasadnioną opinię w związku z wykluczaniem obywateli UE niebędących obywatelami Włoch, którzy nie zamierzają osiedlić się we Włoszech, z systemu obniżonych stawek na pierwszy zakup mieszkania innego niż luksusowe na terytorium Włoch. Ograniczenie to stanowi naruszenie przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu kapitału (art. 63 TFUE), które gwarantują prawo do swobodnego przepływu kapitału w UE. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Włochy nie podejmą działań, Komisja może zadecydować o przekazaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Podatki: Komisja wzywa Zjednoczone Królestwo do dostosowania krajowych praktyk w ramach systemu małych punktów kompleksowej obsługi VAT do unijnych przepisów

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Zjednoczonego Królestwa wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku gromadzenia i przekazywania innym państwom członkowskim danych rachunku bankowego każdego podatnika dokonującego rejestracji w niedawno uzgodnionym systemie poboru VAT od sprzedaży internetowej e-usług (mały punkt kompleksowej obsługi). Praktyka ta stanowi naruszenie przepisów UE dotyczących współpracy administracyjnej (rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 815/2012). Państwa członkowskie pragnące zwrócić VAT podatnikom ze Zjednoczonego Królestwa muszą obecnie gromadzić dodatkowe informacje w sposób zindywidualizowany, co opóźnia zwrot. Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać mu uzasadnioną opinię.

 

11. Zasady traktatów

(Informacji udzielają: Alexander Winterstein – tel.: +32 22993265, Uldis Šalajevs – tel.: +32 22967560)

Uzasadniona opinia

Odpowiedzialność państwa: Komisja wzywa HISZPANIĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących równoważności i skuteczności

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Hiszpanii uzasadnioną opinię, ponieważ hiszpańskie przepisy są sprzeczne z zasadami równoważności i skuteczności. Obowiązujące krajowe przepisy dotyczące systemu prawnego i wspólnych procedur administracyjnych w sektorze publicznym ograniczają proceduralną i materialną autonomię państw członkowskich w zakresie warunków wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez akty prawodawcze. W prawie hiszpańskim ustanowiono mniej korzystne warunki w przypadku odpowiedzialności za naruszenie prawa UE niż w przypadku odpowiedzialności za naruszenie postanowień hiszpańskiej konstytucji. Ponadto zawiera ono warunki proceduralne, które są również niezgodne z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Przepisy krajowe sprawiają zatem, że zastosowanie zasady odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa UE jest wyjątkowo trudne, co ma negatywny wpływ na skuteczność prawa unijnego. Z tego względu Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do władz Hiszpanii w czerwcu 2017 r. wezwanie do usunięcia uchybienia. Hiszpania ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

MEMO/18/349

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar