Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Lednové případy nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí

Brusel 25. ledna 2018

Přehled podle oblastí politiky

Evropská komise (dále jen „Komise“) ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí se týkají různých odvětví a oblastí politik EU a usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí přijatá Komisí jsou uvedena níže podle jednotlivých oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 86 případů, kde byly záležitosti s dotčenými členskými státy vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v řízení.

Další informace o řízení EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12. Podrobnější informace o všech rozhodnutích o nesplnění povinnosti naleznete zde.

 

1. Zemědělství a rozvoj venkova

(Další informace: Daniel Rosario – tel.: +32 22956185, Clémence Robin – tel.: +32 22952509)

Výzvy

Zeměpisná označení: Komise vyzývá BULHARSKO, aby zrušilo svůj vnitrostátní rámec pro zeměpisná označení

Komise rozhodla zaslat výzvu Bulharsku ohledně jeho zákona o ochranných známkách a zeměpisných označeních ze dne 1. září 1999. Komise zastává názor, že tato vnitrostátní ochrana zeměpisných označení není slučitelná s pravidly EU o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (nařízení (EU) č. 1151/2012). Toto nařízení EU stanoví podle ustálené judikatury – C-478/07 (Budvar, 2009) a C-56/16/P (EUIPO v. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017) – jednotný a vyčerpávající systém ochrany zeměpisných označení spadajících do jeho oblasti působnosti. Bulharsko mělo svůj vnitrostátní systém zápisu ukončit k datu svého vstupu do EU v roce 2007 a mohlo chránit stávající vnitrostátní zeměpisná označení jen po dobu 12 měsíců po datu vstupu, pokud byla v tomto vymezeném období podána žádost o zápis na úrovni EU. Bulharsko má nyní dva měsíce na to, aby na argumenty vznesené Komisí reagovalo; v opačném případě může Komise rozhodnout, že mu zašle odůvodněné stanovisko.

Zeměpisná označení: Komise požaduje, aby DÁNSKO uplatňovalo ochranu chráněného označení původu „Feta“

Komise rozhodla zaslat výzvu Dánsku, protože dánské orgány údajně neplní řádně své povinnosti vyplývající z nařízení o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (nařízení (EU) č. 1151/2012). Komise je toho názoru, že v Dánsku dochází k neoprávněnému používání zapsaného chráněného označení původu (CHOP) „Feta“, protože některé společnosti – které vyrábějí nebo dovážejí bílý sýr – jej vyvážejí do třetích zemí se zavádějícím označením „Feta“. „Feta“ je zapsané CHOP od roku 2002. Článek 13 zmíněného nařízení EU chrání zapsané názvy proti několika typům zneužití. Patří sem přímé či nepřímé obchodní použití zapsaného názvu pro produkty, které jsou srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem, nebo použití, které má za cíl využívat pověst tohoto názvu.

 

2. Jednotný digitální trh

(Další informace: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 22967083, Inga Höglund – tel.: +32 22950698)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie a ukončení řízení

Směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení: Komise předkládá Soudnímu dvoru věc BULHARSKA a Nizozemska a dvě řízení ukončuje

Evropská komise dnes rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU věc Bulharska a Nizozemska kvůli zpoždění při provádění směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení (směrnice 2014/61/EU). Současně Komise ukončuje řízení proti Rakousku a Lucembursku, protože tyto země oznámily úplné provedení dotčené směrnice. Členské státy měly povinnost tuto směrnici provést ve vnitrostátním právu do 1. ledna 2016. Komise vyzývá Soudní dvůr, aby uložil denní penále v této výši: v případě Bulharska – 22 226,40 EUR denně, v případě Nizozemska – 87 091,20 EUR denně. Řízení o nesplnění povinnosti bylo proti těmto dvěma zemím zahájeno v březnu 2016 a odůvodněné stanovisko jim bylo zasláno v září 2016. Uvedené členské státy dosud neoznámily Komisi všechna opatření nezbytná k provedení směrnice ve vnitrostátním právu. V červenci 2017 Komise kvůli zpoždění při provedení směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU věc Belgie a Slovenska. Cílem směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení je podnítit spolupráci napříč odvětvími a využít synergie (např. s energetikou, vodohospodářstvím a dopravou) ve prospěch občanů vytvořením podmínek pro efektivnější budování nové fyzické infrastruktury, aby bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími náklady. Stavebně inženýrské práce, jako jsou výkopy pro pokládku vysokorychlostních širokopásmových kabelů, představují až 80 % nákladů na zavedení širokopásmových sítí. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

Kolektivní správa práv: Komise uzavřela 8 případů a případ POLSKA postoupila Soudnímu dvoru EU

Evropská komise dnes rozhodla předložit věc Polska Soudnímu dvoru EU, jelikož tato země neoznámila úplné provedení (částečné neprovedení) předpisů EU týkajících se kolektivní správy autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online (směrnice 2014/26/EU) ve vnitrostátním právu. Komise vyzývá Soudní dvůr, aby Polsku uložil finanční postih ve výši 87 612,00 EUR denně. Členské státy měly povinnost tuto směrnici provést ve vnitrostátním právu do 10. dubna 2016. Kromě toho se Komise rozhodla uzavřít případy tzv. „neoznámení“, které vedla proti osmi jiným zemím: Belgii, České republice, Francii, Chorvatsku, Kypru, Lotyšsku, Portugalsku a Řecku, které byly zahájeny z důvodu nesplnění povinnosti oznámit Komisi vnitrostátní opatření, kterými země směrnici o kolektivní správě práv provedly ve vnitrostátním právu. Tyto případy se týkaly neexistence prováděcích opatření, nikoli obsahu vnitrostátních prováděcích právních předpisů, k němuž Komise nezaujala žádný postoj. Uvedených osm členských států již Komisi informovalo o tom, že přijaly nezbytné právní předpisy, kterými došlo k úplnému provedení dané směrnice ve vnitrostátní legislativě. Směrnice o kolektivní správě autorského práva usiluje o zlepšení způsobu, jakým jsou řízeny všechny organizace kolektivní správy, a stanoví proto společné normy v oblasti správy, transparentnosti a finančního řízení. Stanoví také společné normy pro udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Směrnice je důležitou součástí evropských právních předpisů v oblasti autorských práv. Všechny organizace kolektivní správy musí zlepšit své normy v oblasti správy a transparentnosti. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

 

3. Energetika

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Komise předkládá Soudnímu dvoru věc RUMUNSKA z důvodu nedostatečného souladu se směrnicí o zásobách ropy

Evropská komise rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU věc Rumunska z důvodu nesprávného provedení a uplatňování směrnice o zásobách ropy (směrnice Rady 2009/119/EU). Podle směrnice o zásobách ropy musí členské státy zajistit udržování a dostupnost minimálních zásob ropy nebo ropných produktů, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek ropných zdrojů do EU. Komise dne 20. listopadu 2015 připomněla Rumunsku jeho povinnosti vyplývající ze směrnice o zásobách ropy, které zahrnují povinnost mít zavedeny postupy pro mimořádné situace a krizový plán pro případ závažného narušení dodávek a povinnost zajistit jasný a účinný rámec, aby měly hospodářské subjekty možnost přenést své povinnosti držet zásoby na jiný subjekt. Komise rovněž upozornila na skutečnost, že rumunská legislativa zakazuje využívání zásob ropy jako kolaterálu, tj. aktiv nabídnutých pro zajištění úvěru, což by hospodářským subjektům mohlo jejich povinnost držet zásoby ztěžovat. Jelikož Rumunsko tyto připomínky nevyřešilo, zaslala mu Komise dne 18. listopadu 2016 odůvodněné stanovisko. Komise nyní rozhodla, že věc Rumunska předloží Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

 

Odůvodněná stanoviska

Vnitřní trh s energií: Komise žádá BULHARSKO, aby zajistilo plný soulad se směrnicemi v rámci třetího energetického balíčku

Komise požádala Bulharsko o správné provedení směrnice o elektřině (směrnice 2009/72/ES) a směrnice o plynu (směrnice 2009/73/ES). Tyto směrnice jsou součástí třetího energetického balíčku a obsahují klíčová ustanovení pro řádné fungování trhů s energií, včetně pravidel o oddělení provozovatelů přenosových/přepravních soustav od dodavatelů a výrobců energie, o posílení vnitrostátních regulačních orgánů a o lepším fungování maloobchodních trhů ve prospěch spotřebitelů. Podle posouzení Komise Bulharsko nesprávně provedlo několik požadavků na oddělení týkajících se modelu oddělení vlastnictví, modelu oddělení nezávislých provozovatelů přenosových/přepravních soustav a provozovatelů distribučních soustav. Bulharsko také nesprávně provedlo pravidla o připojení k síti, protože povolilo provozovatelům plynárenských přepravních soustav odmítnout připojení na základě nedostatečné kapacity soustavy. Bulharsko má nyní dva měsíce na to, aby splnilo své povinnosti; pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Energetická účinnost: Komise žádá SLOVINSKO, aby zajistilo plný soulad se směrnicí o energetické náročnosti budov

Komise požádala Slovinsko, aby správně provedlo veškeré požadavky směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) ve vnitrostátním právu. V EU připadá na budovy 40 % spotřeby energie a 36 % emisí CO2. Správné provedení směrnice má zásadní význam pro dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a rovněž spotřebitelům pomůže ušetřit peníze za účty za energie a zvýšit jejich pohodlí. Podle této směrnice musí členské státy zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost nových a stávajících budov, zajistit certifikaci energetické náročnosti budov a zavést povinné pravidelné inspekce topných soustav a klimatizačních systémů. Členské státy musí navíc zajistit, aby od roku 2021 měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie“. Podle posouzení Komise však ve Slovinsku dosud nebyly všechny požadavky směrnice splněny. Vnitrostátní legislativa zejména dosud nezajišťuje, aby byly vystaveny certifikáty energetické náročnosti ve všech budovách, jež jsou často navštěvovány veřejností, jak požaduje směrnice. Slovinsko má nyní dva měsíce na to, aby splnilo své povinnosti; pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

4. Životní prostředí

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Posouzení vlivů na životní prostředí: Komise opět žaluje IRSKO u Soudního dvora a navrhuje uložení pokut

Evropská komise opět žaluje Irsko u Soudního dvora EU, protože tato země nesplnila část rozsudku Soudního dvora ze dne 3. července 2008 (C-215/06, Komise v. Irsko) a neprovedla posouzení vlivů větrného parku Derrybrien v irském hrabství Galway na životní prostředí. Ačkoliv byl větrný park Derrybrien postaven před více než 13 lety, nebylo provedeno žádné skutečné posouzení jeho vlivů na životní prostředí. Posouzení vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí vyžadují předpisy EU před tím, než může být stavba zahájena. Rozsah tohoto zařízení a jeho umístění na citlivém vrcholku vřesoviště znamená, že jeho provoz má i nadále dopad na okolí. Ještě by bylo stále možné učinit zmírňující a nápravná opatření, ale ta mohou být stanovena až po provedení posouzení vlivů na životní prostředí. Irsko proto musí zajistit jeho realizaci. Soudní dvůr EU dne 3. července 2008 mimo jiné rozhodl, že Irsko neprovedlo posouzení vlivů tohoto větrného parku sestávajícího ze 70 turbín na životní prostředí – největšího v Irsku a v době rozsudku jednoho z největších v EU. Jeho výstavba si vyžádala vykácení rozsáhlých úseků lesa a vytěžení rašeliny až do hloubky 5,5 metrů na vrcholu hory Cashlaundrumlahan, což v říjnu 2003 způsobilo sesuv půdy v délce 2 km, který měl devastující následky pro životní prostředí. Komise žádá Soudní dvůr EU, aby uložil paušální pokutu ve výši minimálně 1 685 000.00 EUR (1 343,20 EUR denně). Komise rovněž navrhuje denní penále ve výši 12 264,00 EUR, nebude-li dosaženo plného souladu do dne, kdy Soudní dvůr vydá své rozhodnutí. Konečné rozhodnutí o pokutách přísluší Soudnímu dvoru EU. Konečné rozhodnutí o pokutách přísluší Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

Komise předkládá Soudnímu dvoru věc PORTUGALSKA z důvodu jeho nedostatečné ochrany přírodních stanovišť a druhů

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru EU věc Portugalska, protože tato země nevyhlásila zvláštní oblasti ochrany přírodních stanovišť a druhů zahrnutých do sítě Natura 2000 a nestanovila pro tyto lokality nezbytná ochranná opatření. Portugalsko mělo vyhlásit sedm zvláštních oblastí ochrany v atlantské oblasti nejpozději do 7. prosince 2010 a 54 zvláštních oblastí ochrany ve středomořské oblasti nejpozději do 19. července 2012. Portugalsko rovněž nestanovilo ochranná opatření nezbytná pro zachování nebo obnovu chráněných stanovišť a druhů v těchto lokalitách. Stávající opatření přijatá v rámci portugalského odvětvového plánu Natura 2000 (PSRN2000) a další odvětvové a speciální plány (např. plány rozvoje venkova (PRODER) a obecní plány) nejsou dostatečně ucelené a přesné, a neumožňují tak adekvátní úroveň ochrany a vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Jak samo Portugalsko uznalo, vyhlášení zvláštních oblastí ochrany vyžaduje předchozí zmapování přírodních stanovišť a druhů a přijetí plánů péče pro každou lokalitu. Komise opakovaně vyzvala Portugalsko ke splnění jeho povinností. V únoru 2015 mu zaslala výzvu a v květnu 2016 odůvodněné stanovisko. Portugalsko dosud nebylo schopné dostát svým vlastním závazkům vyhlásit zvláštní oblasti ochrany a stanovit ochranná opatření. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

 

Odůvodněná stanoviska

Vliv na životní prostředí: Komise vyzývá BELGII a ŘECKO, aby plně zapracovaly nová pravidla EU do své vnitrostátní legislativy

Evropská komise žádá Belgii a Řecko, aby přizpůsobily svou vnitrostátní legislativu za účelem zohlednění změn zavedených směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice 2014/52/EU). Cílem této směrnice je zajistit, aby záměry, které by mohly mít významný vliv na životní prostředí, byly před schválením náležitě posouzeny. Komise zaslala výzvu Belgii a Řecku v červenci 2017. Z odpovědi Belgie vyplývá, že chybějící ustanovení dosud nebyla plně zapracována. V případě Řecka probíhá v současnosti příprava legislativy, která umožní úplné provedení zmíněné směrnice. Jelikož Belgie a Řecko dosud plně nezapracovaly pravidla EU do své vnitrostátní legislativy, zasílá jim Komise odůvodněné stanovisko. Belgie a Řecko mají nyní dva měsíce na to, aby své povinnosti splnily; pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Voda: Komise vyzývá IRSKO, aby dodržovalo pravidla EU v oblasti vody

Komise žádá Irsko, aby splnilo povinnost připravit druhé kolo plánů povodí podle rámcové směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES). Tyto plány mají poskytnout ucelený přehled hlavních otázek pro každou oblast povodí a měly by obsahovat specifická opatření potřebná k dosažení stanovených cílů environmentální kvality. Irsko dosud nepřijalo, nezveřejnilo ani neoznámilo Komisi přezkum a aktualizaci prvních plánů povodí, což mělo pro všech sedm oblastí povodí provést do 22. října 2015. Komise proto zaslala Irsku v dubnu 2017 výzvu a nyní mu zasílá odůvodněné stanovisko. Irsko má nyní dva měsíce na to, aby splnilo své povinnosti; pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Voda: Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby dodržovalo pravidla EU o těžebních odpadech a vodě

Komise dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Španělsku z důvodu výhrad k nakládání se solnými odpady v okolí španělských obcí Súria a Sallent. Komise je toho názoru, že regionální orgány musí zajistit, aby zařízení pro nakládání s těžebními odpady byla plně v souladu se směrnicí o těžebních odpadech (směrnice 2006/21/ES), a musí zavést nezbytná opatření pro zlepšení kvality vody v povodí řeky Llobregat podle požadavků rámcové směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES). Současný stav způsobuje nadále vážné environmentální problémy vyplývající z těžby potaše. Španělské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

Voda: Komise žádá ŠVÉDSKO, aby změnilo svou legislativu o vodě

Komise dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Švédsku, protože švédské provedení rámcové směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES) stále obsahuje řadu případů nesouladu a nedostatků. Jedná se o nezohlednění návratnosti nákladů u činností, které mohou mít dopad na kvalitu vody. Švédská legislativa navíc v současnosti nestanoví, že povinnosti zamezit zhoršování vody jsou relevantní pro povolení projektů, např. vodních elektráren. Švédsko připravuje ohledně posledně jmenovaného novou legislativu, ale dosud ji nepřijalo. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko a dává Švédsku dvouměsíční lhůtu na reakci. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

Hluk: Komise žádá ITÁLII, aby přijala hlukové mapy a akční plány o hluku ve venkovním prostředí

Komise vyzývá Itálii, aby splnila klíčová ustanovení směrnice o hluku (směrnice 2002/49/ES). Hluk ve venkovním prostředí způsobený silniční, železniční a leteckou dopravou je hned po znečištění ovzduší druhou hlavní příčinou předčasných úmrtí. Směrnice požaduje, aby členské státy přijaly hlukové mapy, jež znázorňují zatížení hlukem ve větších aglomeracích, podél hlavních železničních tratí a silnic a na hlavních letištích. Tyto mapy poté poslouží jako základ ke stanovení opatření v akčních plánech pro regulaci hluku. Jelikož Itálie neoznámila všechny informace požadované Evropskou komisí, zaslala jí Komise v dubnu 2013 nejprve výzvu. V únoru 2016 zaslala Komise doplňující výzvu z důvodu nedostatečného pokroku. Jelikož stále chybí strategické mapy pro 17 aglomerací a 22 silnic a jelikož je stále nutné přijmout akční plány pro 32 aglomerací, 858 silnic a jednu hlavní železnici, zasílá Komise nyní odůvodněné stanovisko. Itálie má dva měsíce na to, aby odpověděla; pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

Výzvy

Biologická rozmanitost: Komise žádá 9 členských států, aby přijaly pravidla EU o využití genetických zdrojů

Komise zasílá výzvu Belgii, České republice, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Kypru, Lotyšsku, Rakousku a Řecku. Komise zastává stanovisko, že devět členských států neurčilo příslušné orgány, které jsou odpovědné za uplatňování pravidel EU pro uživatele z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům (tzv. „přístup a sdílení přínosůnařízení (EU) č. 511/2014). Každý členský stát by měl určit jeden či více příslušných orgánů odpovědných za uplatňování tohoto nařízení o přístupu ke genetickým zdrojům. Členské státy musí rovněž zavést účinný, přiměřený a odrazující systém sankcí za porušení uvedeného nařízení. Celosvětovou biologickou rozmanitost chrání mezinárodní Úmluva o biologické rozmanitosti a její Nagojský protokol. Nařízení harmonizuje právo EU s těmito mezinárodními závazky. Tato pravidla EU rovněž zavádí rámec pro výzkumníky a společnosti, kteří mají přístup ke genetickým zdrojům EU a s nimi spojeným tradičním znalostem a kteří je využívají. Protože tyto členské státy nedodaly Komisi informace o řadě prováděcích ustanovení, zasílá jim Komise výzvu. Tyto státy mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na argumenty vznesené Komisí; v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

Voda: Komise vyzývá POLSKO, aby zajistilo dodržování předpisů EU týkajících čištění městských odpadních vod

Komise dnes rozhodla zaslat Polsku výzvu požadující, aby zajistilo řádné odvádění a čistění městských odpadních vod. Směrnice o čištění městských odpadních vod (směrnice Rady 91/271/EHS) požaduje, aby členské státy zajistily, že všechny aglomerace s populací převyšující 2 000 obyvatel řádně odvádí a čistí své městské odpadní vody. Ve všech polských aglomeracích mělo být dosaženo souladu do 31. prosince 2015. Navzdory úsilí Polska a finanční podpoře EU plynoucí z politiky soudržnosti přetrvávají vážné nedostatky v plnění požadavků. Polsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty vznesené Komisí; v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

Dopady na životní prostředí: Komise žádá POLSKO, aby zcela dodržovalo pravidla EU

Komise vyzývá Polsko, aby dodržovalo právní předpisy EU o posuzování dopadu na životní prostředí některých veřejných a soukromých záměrů (směrnice 2011/92/EU). Směrnice stanoví rozsáhlý přístup ke spravedlnosti, pokud jde o rozhodnutí týkající se životního prostředí, která rovněž podléhají požadavkům na účast veřejnosti. U některých záměrů Polsko neumožňuje, aby mohly organizace zabývající se ochranou životního prostředí požádat soud o nařízení předběžného opatření nebo aby mohly napadnout pravomocné povolení z důvodu jeho nesouladu s pravidly EU. Navíc u některých projektů infrastruktury, jako je stavba silnic nebo letiště, má soudní přezkum omezené účinky. Polské orgány jsou si záležitosti vědomy a k nápravě je nutné, aby došlo k novelizaci vnitrostátních předpisů, kterými se provádí směrnice. Jelikož však věc zůstává nevyřešena, zasílá Komise polským orgánům doplňující výzvu. Polsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty vznesené Komisí; v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

 

5. Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini - tel.: +32 22951958)

Odůvodněná stanoviska

Finanční služby: Komise požaduje po členských státech, uplatňovaly pravidla EU o trzích finančních nástrojů

Evropská komise dnes požádala, aby Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko zcela provedly revidovanou směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID II, směrnice 2014/65/EU) ve svých vnitrostátních právních rámcích. Směrnice byla společně s nařízením (MiFIR, nařízení (EU) č. 600/2014) přijata v reakci na finanční krizi s cílem pomoci vytvořit více transparentní, konkurenční a integrované finanční trhy EU za účelem zajištění méně obchodování mimo regulované trhy, vyšší ochrany investorů a spotřebitelů a v konečném důsledku zvýšení finanční stability. Směrnice harmonizuje regulační režim EU, pokud jde o organizační požadavky na investiční podniky, regulované trhy, trhy menších a středních podniků a služby hlášení údajů. Zavádí rovněž harmonizovaná pravidla pro výkon činnosti investičních služeb, včetně pravidel pro pobídky, požadavků na zveřejnění a pravidel při řízení produktů. Ačkoliv byla původní lhůta pro provedení směrnice prodloužena o jeden rok z 3. července 2016 do 3. července 2017, výše uvedené členské státy dosud zcela či vůbec tato pravidla ve svých vnitrostátních právních předpisech neprovedly. V této souvislosti Komise rovněž požádala Bulharsko, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko Španělsko, aby zcela provedly směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016, kterou se doplňuje směrnice 2014/65/EU, nebo MiFID II, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod. Nebudou-li opatření k úplnému provedení uvedených směrnic oznámena do dvou měsíců, může se Komise rozhodnout postoupit věc těchto členských států Soudnímu dvoru EU.

Finanční služby: Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby uplatňovalo pravidla EU pro obezřetnostní požadavky pro banky a investiční podniky

Evropská komise dnes požádala, aby Španělsko zcela provedlo směrnici o kapitálových požadavcích (směrnice 2013/36/EU). Směrnice spolu s nařízením o kapitálových požadavcích (nařízení (EU) č. 575/2013) zavádí obezřetnostní požadavky pro úvěrové instituce a investiční podniky v EU a stanoví pravidla pro výši kapitálu, který musí instituce mít, aby mohly krýt potenciální ztráty vzhledem k rizikům, jimž jsou vystaveny. Směrnice rovněž formuluje pravidla pro poskytování licencí a dohled na institucemi, spolupráci v oblasti dohledu, řízení rizik, správu a řízení společnosti (včetně odměňování) a kapitálové rezervy. Členské státy měly povinnost tuto směrnici provést ve vnitrostátním právu do 31. prosince 2013. Španělsko do dnešního dne tato pravidla EU zcela neprovedlo a některá ustanovení v jeho vnitrostátním právu stále chybí. Tato ustanovení odkazují většinou na diskreční pravomoc příslušných vnitrostátních orgánů, správní sankce nebo jiná opatření použitelná na instituce, které byly shledány odpovědnými za závažné porušení zákazu praní peněz. Patří mezi ně i mechanismus pro oznamování podezření z protiprávního jednání, pravidla pro bezúhonnost a nezávislost členů vedoucího orgánu. Nebudou-li opatření k úplnému provedení uvedené směrnice oznámena do dvou měsíců, může se Komise rozhodnout postoupit věc Španělska Soudnímu dvoru EU.

Finanční služby: Komise požaduje, aby ŠPANĚLSKO zajistilo řádné uplatňování pravidel EU pro investiční fondy

Komise žádá Španělsko, aby uvedlo své vnitrostátní právo do souladu s evropskými právními předpisy pro subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (směrnice 2014/91/EU). Fondy SKIPCP jsou prostředky investování, které jsou založeny s jediným cílem získávat aktiva od investorů a následně je reinvestovat do diverzifikovaného souboru aktiv. Cílem směrnice je poskytnout společná pravidla pro fungování fondů SKIPCP v členských státech. Nedostatečným provedením této směrnice proto hrozí, že bude oslabena ochrana investorů na maloobchodním trhu investičních fondů. Komise zejména požaduje, aby Španělsko zavedlo ustanovení objasňující politiky odměňování pro správce fondů SKIPCP a postupy v souvislosti s porušením pravidel stanovených směrnicí. Jestliže Komise neobdrží do dvou měsíců od vnitrostátních orgánů uspokojivou odpověď, může předložit věc Soudnímu dvoru EU.

 

Uzavřená řízení

Pojištění: Komise uzavírá řízení se čtyřmi členskými státy, neboť provedly pravidla pro pojištění a zajištění

Evropská komise vítá zavedení vnitrostátních pravidel pro přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II – směrnice 2009/138/EU, a Omnibus II – směrnice 2014/51/EU) Irskem, Kyprem, Lotyšskem a Portugalskem.  Solventnost II, což je obezřetnostní rámec založený na riziku pro dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami, má za cíl chránit pojistníky a pojištěnce tím, že zajistí finanční zdraví pojišťoven. Komise se dnes rozhodla ukončit řízení o nesplnění povinnosti zahájená s těmito členskými státy v květnu 2015.

Finanční služby: Komise uzavírá řízení, protože POLSKO provedlo pravidla EU o správcích alternativních investičních fondů

Komise vítá, že Polsko provedlo směrnici o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD, směrnice 2011/61/EU). Směrnice se vztahuje na správce alternativních investičních fondů určených profesionálním investorům. Mezi alternativní investiční fondy patří hedgeové fondy, fondy soukromého kapitálu, nemovitostní investiční fondy a široké spektrum dalších druhů institucionálních fondů. Komise se dnes rozhodla ukončit řízení o nesplnění povinnosti zahájené s Polskem v listopadu 2014.

 

6. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Další informace: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Maud Noyon – tel.: +32 22980379)

Výzvy

Zadávání veřejných zakázek: Komise vyzývá RAKOUSKO, aby odstranilo omezení pro hospodářské subjekty, pokud jde o účinný právní přezkum

Komise se dnes rozhodla zaslat výzvu Rakousku týkající se omezení pro hospodářské subjekty, pokud jde o přístup k účinnému právnímu přezkumu ve věcech zadávání veřejných zakázek. Podle stávající úpravy musí v Dolním Rakousku společnosti nejprve konzultovat smírčí orgán před tím, než mohou požádat o právní přezkum rozhodnutí přijatého veřejným zadavatelem. Rakouské právní předpisy rovněž brání stěžovatelům požádat o nařízení účinného předběžného opatření v průběhu smírčího řízení a umožňují, aby veřejný zadavatel po čtyřech týdnech smlouvu uzavřel, i když nebylo dosaženo smíru. Komise zastává názor, že je tato úprava v rozporu s pravidly EU o přezkumném řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (směrnice o prostředcích nápravy, směrnice Rady 89/665/EHS). Rakousko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty Komise; v opačném případě může Komise rozhodnout, že této zemi zašle odůvodněné stanovisko.

Zadávání zakázek v oblasti obrany: Komise zahajuje s pěti členskými státy řízení o nesplnění povinnosti

Od počátku svého mandátu usiluje Komise pod vedením předsedy Junckera o vybudování silné Evropy, která může bránit a chránit své občany doma i za svými hranicemi, což je ambice, jíž nelze dosáhnout bez sdružení výdajů na obranu a zlepšení podmínek pro otevřený a konkurenceschopný obranný trh v Evropě. V této souvislosti a jak bylo oznámeno v evropském obranném akčním plánu, Komise zajišťuje účinné uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany, aby pomohla společnostem působit přes hranice a členským státům nejefektivněji využívat finanční prostředky. Komise dnes rozhodla o zaslání výzvy Dánsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku a Portugalsku z důvodu neuplatňování, respektive nesprávného uplatňování, pravidel EU o zadávání veřejných zakázek na trzích v oblasti obrany a bezpečnosti. Dnes zahájená řízení o nesplnění povinnosti se týkají toho, že Itálie, Polsko a Portugalsko přímo zadávaly řadu zakázek v oblasti obrany domácím dodavatelům v rozporu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany. Podle této směrnice musí veřejní zadavatelé – vyjma úzce vymezených výjimek – zadávat zakázky za použití jednoho z řízení stanovených v článku 25 směrnice 2009/81/ES a zveřejňovat svůj záměr prostřednictvím oznámení o zakázce v databázi veřejných zakázek TED.V případě Dánska a Nizozemska má Komise obavy, že tyto dvě země ukládaly neospravedlnitelné požadavky na kompenzaci požadující kompenzace od zahraničních dodavatelů, když od nich nakupovaly obranné vybavení. Požadavky na kompenzace jsou omezující opatření, které brání volnému pohybu zboží a služeb a jsou neslučitelné jak se Smlouvou o EU, tak s řádným provedením a uplatňováním směrnice. Členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na argumenty předložené Komisí. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

 

7. Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů

(Další informace: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Melanie Voin – tel: +32 22958659)

Odůvodněná stanoviska

Trestní soudnictví: Komise žádá čtyři členské státy, aby provedly pravidla pro usnadnění výměny důkazních prostředků v rámci EU

Evropská komise dnes vydala odůvodněné stanovisko určené Bulharsku, Lucembursku, RakouskuŠpanělsku, jelikož ve svých vnitrostátních právních předpisech neprovedly pravidla EU týkající se evropského vyšetřovacího příkazu v trestních věcech (směrnice 2014/41/EU). Na základě zásady vzájemného uznávání uvedená směrnice členským státům ukládá povinnost uznávat a vyřizovat žádosti o poskytnutí důkazních prostředků pocházející z jiného členského státu stejným způsobem a za stejných podmínek jako žádosti podané jejich vnitrostátním orgánem. Boj proti trestné činnosti a terorismu se tak na evropské úrovni podstatně zrychlí a zefektivní. Členské státy měly pravidla EU týkající se evropského vyšetřovacího příkazu ve svém vnitrostátním právu provést do 22. května 2017. Komise zaslala těmto členským státům výzvu v červenci 2017. Jestliže dotyčné členské státy nezareagují do dvou měsíců, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

Procesní práva: Komise žádá BULHARSKO, aby provedlo právní předpisy EU o právu na přístup k obhájci

Komise vydala odůvodněné stanovisko, přičemž Bulharsko vyzvala, aby sdělilo informace o tom, jak je směrnice o právu na přístup k obhájci v trestním řízení (směrnice 2013/48/EU) v jeho vnitrostátních právních předpisech provedena. Osoby podezřelé ze spáchání trestného činu mají v EU základní právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu. Směrnice o právu na přístup k obhájci přispívá k tomu, aby bylo toto základní právo zajištěno. Tato směrnice měla být ve vnitrostátním právu provedena do dne 27. listopadu 2016. Komise zaslala Bulharsku výzvu v lednu 2017. K dnešnímu dni Bulharsko Komisi stále neoznámilo žádná vnitrostátní pravidla, jimiž se uvedený právní předpis EU provádí. Komise tudíž rozhodla, že Bulharsku zašle odůvodněné stanovisko. Jestliže Bulharsko nezareaguje do dvou měsíců, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

Komise žádá FINSKO, aby řádně provedlo pravidla EU týkající se nekalých obchodních praktik

Komise vyzývá Finsko, aby urychleně přijalo opatření a zajistilo tak, že právní předpisy EU o nekalých obchodních praktikách (směrnice 2005/29/ES) budou řádně provedeny ve vnitrostátních právních předpisech. Směrnice o nekalých obchodních praktikách chrání spotřebitele před těmito praktikami a zároveň zajišťuje, aby nebyli uváděni v omyl nebo vystaveni agresivnímu uvádění na trh. Díky těmto pravidlům musí obchodníci v rámci svých obchodních praktik vůči spotřebitelům dodržovat vysoké profesní standardy. Komise zaslala Finsku výzvu v dubnu 2014 a jednu dodatečnou výzvu v březnu 2015, která se týkala několika otázek souvisejících s uvedenou směrnicí. Jedna otázka však zůstává nevyřešená. Uvedení sponzorovaného redakčního obsahu ve sdělovacích prostředcích bez upřesnění, že za něj obchodník zaplatil, by mělo být jasně definováno jako praktika způsobilá k zařazení na černou listinu. V případě finských právních předpisů tomu tak není a Finsko ohledně vynechání této informace neposkytlo žádné uspokojivé vysvětlení. Komise tudíž rozhodla, že Finsku zašle odůvodněné stanovisko. Jestliže Finsko nezareaguje do dvou příštích měsíců, může Komise tuto věc předložit Soudnímu dvoru.

Práva občanů: Komise žádá LITVU, aby zajistila rovná práva občanů EU na vstup do politické strany

Komise vydala odůvodněné stanovisko, přičemž Litvu vyzvala, aby zajistila harmonizaci svého vnitrostátního práva s politickými právy občanů EU. Smlouva o fungování Evropské unie (články 20 a 22 SFEU) dává občanům EU právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě EU, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Litevské právo v současné době občanům jiných zemí EU, kteří žijí v Litvě, neumožňuje vstoupit do politické strany za stejných podmínek jako Litevci. Jedná se o zjevnou diskriminaci občanů EU, kteří nejsou státními příslušníky tohoto státu, zejména těch, kteří v Litvě pobývají po dobu kratší pěti let, nebo těch, jejichž pobyt byl přerušen. V rámci úsilí o podporu práv vyplývajících z občanství EU vyzývá Komise litevské orgány k přijetí opatření a rozhodla se zaslat Litvě odůvodněné stanovisko. Jestliže litevské orgány nezareagují do dvou měsíců, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU. Komise doufá, že tato otázka může být vyřešena do příštích voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v únoru roku 2019, aby se tak všichni občané EU žijící v Litvě mohli podílet na demokratickém životě v této zemi.

 

8. Námořní záležitosti a rybolov

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Odůvodněné stanovisko

Ochrana biologických mořských zdrojů: Komise žádá PORTUGALSKO, aby respektovalo výlučné pravomoci EU v rámci společné rybářské politiky

Komise se dnes rozhodla zaslat Portugalsku odůvodněné stanovisko z důvodu nerespektování výlučné vnitřní a vnější pravomoci EU v oblasti zachování biologických mořských zdrojů. EU má výlučnou pravomoc v oblasti zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky (článek 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, SFEU). Pravomoci svěřené Evropské unii na vnitřní úrovni dávají EU rovněž výlučnou pravomoc přijímat mezinárodní závazky vůči jiným státům a/nebo mezinárodním organizacím za účelem zachování biologických mořských zdrojů. Opatření, která Portugalsko přijalo ve vztahu ke Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) a k Mezinárodní radě pro průzkum moří (ICES), představují porušení výlučné pravomoci EU. Tato opatření byla přijata v souvislosti s procesem, který již probíhá v rámci NEAFC, byl zahájen za plné podpory EU a jehož cílem je zabránit významnému dopadu, jenž mají rybolovné činnosti při dně na citlivé mořské ekosystémy. Komise je toho názoru, že takovým přístupem je porušeno právo EU. Nezašle-li Portugalsko uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

 

9. Mobilita a doprava

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Udržitelná doprava: Komise předkládá Soudu věci týkající se MALTY a RUMUNSKA, jelikož tyto země neprovedly pravidla EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Evropská komise se dnes rozhodla předložit věci týkající se Malty a Rumunska Soudnímu dvoru EU, jelikož tyto země neoznámily své vnitrostátní rámce politiky podle směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Vnitrostátní rámce politiky jsou hlavní nástroje zajišťující koordinované vytváření dostatečné infrastruktury pro alternativní paliva, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a plnicích stanic se zemním plynem a vodíkem. Vytvoření těchto rámců rovněž pomůže zamezit roztříštění vnitřního trhu díky koordinovanému zavádění alternativních paliv. Členské státy byly povinny oznámit své vnitrostátní rámce politiky Komisi do 18. listopadu 2016. Malta a Rumunsko tak dosud neučinily, přestože jim Komise zaslala výzvu a odůvodněné stanovisko: Maltě dne 15. února 2017 a Rumunsku dne 13. července 2017. Rychlejší tempo zavádění infrastruktury pro alternativní paliva má zásadní význam pro zajištění čisté a konkurenceschopné mobility pro všechny Evropany, jak Komise oznámila v balíčku opatření v oblasti čisté mobility, přijatém v květnu 2017. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

 

Odůvodněná stanoviska

Technická způsobilost vozidel: Komise členské státy žádá, aby provedly nová pravidla pro kontroly vozidel, jež mají zvýšit bezpečnost silničního provozu

Komise dnes požádala šest členských států o úplné provedení „balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel“, který byl přijat v roce 2014 a jehož cílem je zlepšit kontroly vozidel v EU, a tím i bezpečnost silničního provozu. Tento balíček se skládá ze tří směrnic EU, které měly členské státy provést do 20. května 2017. Doposud tak však neučinily, nebo pouze částečně učinily Česká republika, Irsko, Kypr, Německo, RumunskoSlovensko. Zaprvé, Česká republika, RumunskoSlovensko nepřijaly, nezveřejnily ani Komisi neoznámily vnitrostátní opatření k provedení aktualizovaných pravidel o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (směrnice 2014/45/EU). Tato směrnice se vztahuje na osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, těžká přípojná vozidla, motocykly a vysokorychlostní traktory a vymezuje položky, které musejí být předmětem technické prohlídky, dále zkušební metody, závady a jejich posuzování. Směrnice rovněž zavádí minimální požadavky na zkušební zařízení, školení kontrolorů a orgány dozoru. Za druhé, Irsko, Kypr a Slovensko nepřijaly, nezveřejnily ani Komisi neoznámily vnitrostátní opatření k provedení aktualizovaných pravidel o registračních dokladech vozidel (směrnice 2014/46/EU). Tato směrnice vyžaduje, aby členské státy zřídily elektronické registry vozidel s harmonizovaným obsahem, a vymezuje postup, který má být dodržen v případě, že vozidlo neprojde pravidelnou technickou prohlídkou. Na závěr je třeba konstatovat, že Česká republika, Irsko, Německo a Slovensko nepřijaly, nezveřejnily ani Komisi neoznámily vnitrostátní opatření k provedení aktualizovaného systému silničních technických kontrol užitkových vozidel (směrnice 2014/47/EU). Tato směrnice stanoví společná pravidla pro silniční technické kontroly nákladních vozidel, autobusů, těžkých přípojných vozidel a vysokorychlostních traktorů. Komise tyto požadavky zaslala jakožto odůvodněná stanoviska. Všechny dotyčné členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Silniční doprava: Komise žádá tři členské státy, aby provedly pravidla EU týkající se maximálních přípustných hmotností a rozměrů určitých silničních vozidel

Komise dnes požádala Českou republiku, KyprRumunsko, aby sdělily vnitrostátní opatření, kterými se provádí aktualizovaná evropská pravidla týkající se maximálních přípustných hmotností a rozměrů určitých silničních vozidel (směrnice 2015/719/EU). Tyto předpisy, které se týkají mezinárodní přepravy, hrají důležitou úlohu pro fungování vnitřního trhu a volný pohyb zboží v Evropě. Směrnice zavádí mimo jiné odchylky pro těžká nákladní vozidla s lepšími aerodynamickými vlastnostmi, nebo těžká nákladní vozidla poháněná alternativním palivem. To motivuje k používání čistších vozidel, která mohou být delší či těžší než konvenční vozidla. Členské státy měly tuto směrnici provést do 7. května 2017. Všechny dotyčné členské státy nyní mají dva měsíce na to, aby Komisi informovaly o všech opatřeních, která k zajištění úplného provedení směrnice přijaly. Pokud tak neučiní, může Komise předložit tyto věci Soudnímu dvoru EU.

Výzvy

Vnitrozemská plavba: Komise vyzývá BELGII, aby zajistila soulad s pravidly EU pro pronájem plavidel a tvorbu cen

Komise se dnes rozhodla zaslat Belgii výzvu, jelikož její vnitrostátní požadavky na pronájem plavidel a tvorbu cen ve vnitrozemské vodní dopravě nejsou slučitelné s právními předpisy EU (směrnice Rady 96/75/ES). Směrnice stanoví, že jak v mezinárodní, tak i ve vnitrostátní dopravě se smlouvy mezi dotyčnými stranami volně uzavírají a ceny se volně dojednávají. Belgie má nyní dva měsíce na to, aby reagovala na argumenty Komise; v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

 

10. Daně a celní unie

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Odůvodněné stanovisko

Daně: Komise žádá ITÁLII, aby zrušila omezení volného pohybu kapitálu v souvislosti s investicemi do nemovitostí

Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Itálii, jelikož tato země neumožňuje občanům EU, kteří mají jinou než italskou státní příslušnost a nehodlají se v Itálii usadit, využívat režimu snížených sazeb při nákupu první nemovitosti, kterou si pořizují pro účely bydlení na území Itálie a která nespadá do kategorie luxusních nemovitostí. Tímto omezením jsou porušena pravidla EU týkající se volného pohybu kapitálu (článek 63 SFEU), která zaručují právo na volný pohyb kapitálu v EU. Jestliže Itálie nezareaguje do dvou příštích měsíců, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

Výzva

Daně: Komise žádá Spojené království, aby uvedlo své vnitrostátní postupy týkající se zvláštního režimu jednoho správního místa pro účely DPH do souladu s pravidly EU

Komise se dnes rozhodla zaslat výzvu Spojenému království, jelikož neshromáždilo a do jiných členských států nezaslalo údaje o bankovních účtech každé osoby povinné k dani, která je ve Spojeném království zaregistrována v rámci nedávno dohodnutého celounijního systému pro výběr DPH z online prodeje elektronických služeb (VAT Mini One-Stop-Shop). Tímto postupem dochází k porušení pravidel EU pro správní spolupráci (nařízení Rady (EU) č. 904/2010 a prováděcí nařízení Komise č. 815/2012). V současné době se po členských státech, které chtějí vrátit daň osobám povinným k dani ve Spojeném království, požaduje, aby shromažďovaly dodatečné informace o jednotlivých případech, čímž se navrácení daně zpožďuje. Jestliže Spojené království nezareaguje do dvou příštích měsíců, může Komise orgánům Spojeného království zaslat odůvodněné stanovisko.

 

11. Základní principy Smluv

(Další informace: Alexander Winterstein – tel.: +32 22993265, Uldis Šalajevs – tel.: +32 22967560)

Odůvodněné stanovisko

Odpovědnost státu: Komise žádá Španělsko, aby dodržovalo pravidla EU týkající se zásad rovnocennosti a účinnosti

Komise dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Španělsku, protože španělské předpisy porušují zásady rovnocennosti a/nebo účinnosti. Stávající vnitrostátní ustanovení o právním režimu a o obecném správním řízení pro veřejný sektor omezují procesní a hmotněprávní autonomii členských států, pokud jde o podmínky pro náhradu škody způsobené legislativními akty. Ve španělských právních předpisech jsou totiž pro odpovědnost za porušení unijního práva stanoveny méně příznivé podmínky než pro odpovědnost za porušení španělské Ústavy. Předpisy navíc obsahují procesní podmínky, jež mimoto nejsou v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora EU. Sporné vnitrostátní předpisy tak nadměrně ztěžují uplatňování odpovědnosti státu za porušení unijního práva, a mají tudíž negativní dopad na jeho efektivitu. Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti v červnu 2017 zasláním výzvy španělským orgánům. Španělsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty vznesené Komisí; pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

MEMO/18/349

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar