Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din luna mai: principalele decizii

Bruxelles, 17 mai 2018

Prezentare de ansamblu pe domenii de politică

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie sunt prezentate mai jos, grupate pe domenii de politică. Totodată, Comisia închide 96 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

1. Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand - telefon: +32 229 62253, Sara Soumillion – telefon: +32 229 67094)

Avize motivate

Condiții de muncă: Comisia insistă asupra notificării de către ITALIA și PORTUGALIA a transpunerii normelor UE privind condițiile de muncă ale navigatorilor

Astăzi, Comisia a decis să trimită un aviz motivat Italiei și Portugaliei, prin care îndeamnă ambele țări să notifice măsurile naționale de transpunere a normelor UE care garantează dreptul navigatorilor la condiții de muncă echitabile și corecte, precum și dreptul lor la informare și consultare (Directiva 2015/1794/UE). Termenul de transpunere a normelor UE în legislația națională a fost 10 octombrie 2017. Până în prezent, nici Italia, nici Portugalia nu au comunicat Comisiei ce măsuri au fost adoptate în acest scop. De aceea, în noiembrie 2017, Comisia le-a trimis scrisori de punere în întârziere, la care respectivele state membre nu au răspuns. În consecință, în acest moment, Comisia invită Italia și Portugalia să ia măsurile necesare pentru a se conforma directivei. În cazul în care nu adoptă și nu notifică legislația națională de transpunere a directivei menționate în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze aceste cazuri Curții de Justiție a UE.

 

2. Energie

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen - telefon: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 229 52589)

Cazuri trimise în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

Deșeuri nucleare: Comisia trimite AUSTRIA, CROAȚIA și ITALIA în fața Curții pentru neîndeplinirea obligației de a notifica programele naționale

Comisia Europeană a decis să trimită Austria, Croația și Italia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a notifica programele naționale de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în conformitate cu Directiva privind combustibilul uzat și deșeurile radioactive (Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului). Acest tip de deșeuri este totodată un produs secundar al utilizării tehnologiilor nucleare și radiologice în alte scopuri decât generarea de energie electrică, cum ar fi în scopul cercetării științifice și al diverselor aplicații medicale. Comisia vrea să se asigure cu prioritate că, în domeniul gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, se aplică cele mai înalte standarde de securitate. Potrivit articolului 15 alineatul (4) coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din respectiva directivă, statele membre aveau obligația să notifice pentru prima dată Comisiei programele lor naționale până la 23 august 2015. Comisia le-a reamintit celor trei state membre obligația care le revine în temeiul directivei și le-a cerut să furnizeze clarificări cu privire la procedurile pe care le mai aveau de derulat înainte de adoptarea programelor lor, precum și cu privire la datele prevăzute de adoptare și de notificare a acestor programe. Întrucât au notificat numai versiunile preliminare ale programelor lor, Austriei, Croației și Italiei li s-au transmis scrisori de punere în întârziere în aprilie 2016, care au fost urmate de avize motivate în iulie 2017. Comisia consideră că este de datoria autorităților din aceste state membre să ia toate măsurile necesare pentru a-și adopta programele naționale finale de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și să le notifice Comisiei. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Avize motivate:

Eficiența energetică a clădirilor: Comisia solicită ȚĂRILOR DE JOS să transpună corect normele UE aplicabile certificatelor de performanță energetică

Comisia Europeană a decis să trimită astăzi un aviz motivat Țărilor de Jos, prin care solicită în mod oficial aplicarea corectă a unora dintre cerințele referitoare la recomandările incluse în certificatele de performanță energetică, precum și implementarea corectă a unui sistem independent de control al acestor certificate, în conformitate cu Directiva privind performanța energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/CE). Directiva menționată prevede că recomandările incluse în certificatele de performanță energetică pentru sectorul rezidențial trebuie să fie comparabile cu recomandările emise, de la caz la caz, de către experți independenți. În plus, ea impune statelor membre să instituie un sistem de control independent care să asigure verificarea unui procent semnificativ din punct de vedere statistic din certificatele de performanță energetică emise anual. Țărilor de Jos li s-a adresat o scrisoare de punere în întârziere în iulie 2016 și încă una în iunie 2017. Dat fiind că tot nu s-au adoptat măsuri în privința cerințelor menționate mai sus, Comisia a trecut la următoarea etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Țările de Jos au la dispoziție două luni pentru a se conforma avizului motivat; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită acest stat membru în fața Curții de Justiție a UE.

 

Scrisori de punere în întârziere:

Deșeuri nucleare: Comisia insistă asupra transpunerii corecte a normelor UE de către 20 de state membre

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Austriei, Italiei, Poloniei, Portugaliei, Regatului Unit, Republicii Cehe, României, Ungariei și Țărilor de Jos pentru că nu au transpus în mod corect anumite cerințe din Directiva privind combustibilul uzat și deșeurile radioactive (Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului). Directiva menționată instituie un cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a nu impune sarcini inutile generațiilor următoare. În plus, Comisia invită Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovenia, Spania, Regatul Unit și Țările de Jos să adopte programe naționale de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Statele membre menționate au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Standarde de securitate nucleară: Comisia invită 9 state membre să transpună legislația UE

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Ciprului, Finlandei, Greciei, Irlandei, Italiei, Luxemburgului, Maltei, Portugaliei și Suediei, prin care solicită transpunerea noii Directive privind normele de securitate de bază (Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului). Statele membre au avut obligația de a transpune această directivă până la 6 februarie 2018. Noua directivă modernizează și consolidează legislația europeană în domeniul radioprotecției. Ea stabilește norme de securitate de bază pentru protecția lucrătorilor, a populației și a pacienților față de pericolele prezentate de expunerea la radiațiile ionizante. Ea include și dispoziții referitoare la gradul de pregătire și la capacitatea de reacție care au fost consolidate în urma accidentului nuclear de la Fukushima. Statele membre menționate au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

3. Mediul

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Lucia Caudet – telefon: +32 2 295 61 82,

Iris Petsa – telefon: +32 229 93321)

 

Cazuri trimise în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia trimite AUSTRIA în fața Curții de Justiție pentru vânarea unor păsări sălbatice

Comisia Europeană a decis să trimită Austria în fața Curții de Justiție a UE deoarece a permis, în Austria Inferioară, vânătoarea sitarilor de pădure (Scolopax rusticola) în timpul perioadei lor de reproducere, nerespectând astfel normele UE privind conservarea păsărilor sălbatice. Vânătoarea de sitari de pădure este protejată în temeiul Directivei privind păsările (Directiva 2009/147/CE). Directiva recunoaște vânătoarea păsărilor enumerate în anexa sa II drept activitate legitimă în anumite condiții, dar o interzice în perioadele în care păsările sunt cele mai vulnerabile, de exemplu, în perioada de reproducere și de întoarcere spre locurile de cuibărire în cazul păsărilor migratoare. Statele membre pot face derogări de la această interdicție a vânătorii de primăvară numai dacă nu există nicio altă soluție satisfăcătoare și dacă este afectat doar un număr mic de păsări. Austria Inferioară autorizează vânătoarea de primăvară a sitarilor de pădure în perioada 1 martie-15 aprilie, care coincide cu sezonul de reproducere și de creștere a populației reproducătoare locale. În opinia Comisiei nu se îndeplinesc condițiile stricte de acordare a derogării, drept care Austria încalcă Directiva privind păsările. În primul rând, există o „altă soluție satisfăcătoare”, și anume vânătoarea de toamnă, care este practicată pe scară largă în alte state membre și în alte regiuni austriece. În al doilea rând, Austria Inferioară autorizează vânătoarea unui număr de păsări care nu poate fi considerat mic în sensul Directivei privind păsările. Comisia a demarat acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în septembrie 2013 și a trimis un aviz motivat autorităților austriece în luna mai 2015. De atunci au avut loc numeroase alte schimburi la nivel politic cu autoritățile austriece, însă nu s-a ajuns la nicio soluție. Austria Inferioară este singurul land austriac în care nu s-a interzis încă vânătoarea de primăvară a sitarilor de pădure. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și scrisori de punere în întârziere

Calitatea aerului Comisia ia măsuri pentru a proteja cetățenii de poluarea atmosferică

Comisia ia poziție în favoarea nevoii europenilor de a respira aer curat. Comisia le oferă actorilor de la nivel local, regional și național asistență practică în vederea îmbunătățirii calității aerului în Europa. În plus, Comisia trimite astăzi Franța, Germania, Italia, România, Regatul Unit și Ungaria în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea valorilor-limită de calitate a aerului convenite și pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor valori. Comisia adresează astăzi noi scrisori de punere în întârziere Germaniei, Italiei, Luxemburgului și Regatului Unit pentru că au ignorat normele UE referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor. Statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Avize motivate:

Impactul asupra mediului: Comisia solicită CIPRULUI, IRLANDEI și SPANIEI să transpună integral noile norme ale UE în legislația națională

Comisia solicită Ciprului, Irlandei și Spaniei să își adapteze legislația națională pentru a ține seama de modificările din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2014/52/UE). Scopul directivei menționate este de a asigura efectuarea unei evaluări adecvate a impactului în cazul proiectelor susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător înainte de aprobarea acestora. În iulie 2017, Comisia a deschis acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva celor trei state membre. Prevederile lipsă nu sunt încă încorporate în întregime în legislațiile naționale ale acestor state membre deoarece legile lor actuale în domeniul evaluării impactului sunt în curs de revizuire. Prin urmare, Comisia le trimite în acest moment avize motivate. Dacă țările în chestiune nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea avizului motivat, cazurile pot fi înaintate Curții de Justiție a UE.

Apă: Comisia îndeamnă insistent GRECIA să respecte normele privind prevenirea inundațiilor

Comisia solicită Greciei să respecte dispozițiile Directivei privind inundațiile (Directiva 2007/60/CE). Directiva respectivă urmărește reducerea și managementul riscurilor pe care le prezintă inundațiile pentru sănătatea umană, pentru mediu și pentru activitatea economică. În conformitate cu legislația UE, statele membre trebuiau să finalizeze și să publice planuri de management al riscurilor de inundații și să le notifice Comisiei până la 22 martie 2016. În aprilie 2017, Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând autorităților elene o scrisoare de punere în întârziere deoarece acestea nu finalizaseră, nu publicaseră și nu comunicaseră cele 15 planurile de management al riscurilor de inundații necesare. Întrucât Grecia încă nu a notificat aceste planuri, Comisia îi trimite un aviz motivat. Grecia are la dispoziție două luni pentru a răspunde. Dacă statul membru nu ia măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE.

Păsări: Comisia cere SPANIEI să pună capăt capturării cintezelor

Comisia îndeamnă insistent Spania să își alinieze legislația referitoare la vânătoare la normele UE privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva 2009/147/CE). Cazul se referă la decizia Spaniei de a permite capturarea în viață (cu capcane) a cinci specii de cinteze sălbatice. În UE, capturarea și ținerea în captivitate a speciilor de păsări precum cintezele sunt, în general, interzise. Statele membre pot însă deroga de la cerința de protecție strictă numai dacă nu au alte soluții satisfăcătoare și cu condiția ca populația speciilor în cauză să fie menținută la un nivel satisfăcător. Deoarece aceste condiții nu sunt îndeplinite în cazul de față, în special dat fiind că înmulțirea în captivitate este o alternativă satisfăcătoare, Comisia solicită Spaniei să pună capăt capturării cu capcane a cintezelor. Prin urmare, Comisia adresează acestui stat membru un aviz motivat. Dacă Spania nu ia măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE.

Apă potabilă: Comisia îndeamnă insistent SPANIA să transpună normele UE privind apa potabilă

Comisia invită Spania să finalizeze transpunerea Directivei privind apa potabilă în legislația sa națională. Directiva privind apa potabilă urmărește să protejeze sănătatea umană de efectele nefaste ale oricărui fel de contaminare a apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia. În octombrie 2015, ca urmare a progreselor științifice și tehnice, au fost revizuite anexele tehnice în care se stabilesc cerințele minime de monitorizare a apei potabile (Directiva 2015/1787 83/CE). Statele membre au avut obligația de a adopta măsurile necesare pentru a se conforma directivei până la 27 octombrie 2017. Dat fiind că Spania nu a respectat termenul-limită inițial, Comisia i-a adresat o scrisoare de punere în întârziere în noiembrie 2017. Spania a confirmat că autoritățile sale naționale încă mai lucrează la măsurile necesare pentru a se conforma directivei în cauză. Prin urmare, Comisia adresează acestui stat membru un aviz motivat. Spania are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a remedia deficiențele; în caz contrar, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE.

 

Un aviz motivat și o scrisoare de punere în întârziere:

Zgomot: Comisia îndeamnă insistent BELGIA și CROAȚIA să adopte hărți acustice și planuri de acțiune privind zgomotul ambiental

Comisia solicită Belgiei și Croației să respecte principalele dispoziții ale legislației UE în domeniul zgomotului (Directiva 2002/49/CE). Directiva privind zgomotul solicită statelor membre să adopte hărți de zgomot care să prezinte expunerea la zgomot în zonele urbane de dimensiuni mai mari, de-a lungul drumurilor și căilor ferate principale și în aeroporturile mari. Aceste hărți servesc ulterior ca bază pentru definirea măsurilor din planurile de acțiune privind zgomotul. După ce a primit un prim aviz în februarie 2017, Belgia a realizat progrese modeste. În regiunea valonă nu sunt încă disponibile documente strategice în domeniul zgomotului, iar Comisia este îngrijorată și în privința procedurii de revizuire a planului de acțiune pentru aglomerarea urbană Bruxelles, în care nu a fost implicat și publicul. Belgia are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. După ce în februarie 2017 a primit o scrisoare de punere în întârziere, Croația încă nu a elaborat hărți acustice strategice pentru 91 de drumuri principale și a furnizat informații incomplete în ceea ce privește hărțile strategice pentru 70 de drumuri principale și pentru toate căile ferate principale. În plus, Croația nu a consultat publicul cu privire la propunerile de planuri de acțiune pentru zonele urbane Split și Rijeka, pentru 91 de drumuri principale și pentru 6 căi ferate principale. Având în vedere că situația nu s-a îmbunătățit semnificativ, Comisia a decis să trimită un aviz motivat. În cazul în care Croația nu ia măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE.

 

Scrisori de punere în întârziere:

Protecția naturii: Comisia solicită CIPRULUI și LITUANIEI să definitiveze rețeaua NATURA 2000

Comisia Europeană a decis să adreseze o scrisoare de punere în întârziere Ciprului și Lituaniei din cauza refuzului acestora de a asigura o protecție corespunzătoare a habitatelor și a speciilor indigene prin desemnarea unor arii naturale protejate. În temeiul legislației UE privind natura (Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind habitatele și Directiva 2009/147/CE privind păsările), statele membre au convenit să participe la crearea unei rețele Natura 2000 coerente la nivel european prin desemnarea celor mai potrivite situri, la nivel național, drept arii de protecție specială (arii SPA - în temeiul Directivei privind păsările) și propunând Comisiei situri potrivite de importanță comunitară (situri SIC - în temeiul Directivei privind habitatele). Niciuna dintre cele două țări nu a furnizat o listă completă de situri SIC, iar cele propuse nu reprezintă în mod adecvat diversitatea tipurilor de habitate și de specii care au nevoie de protecție. Cipru nu a desemnat un număr suficient de arii SPA marine. Prin urmare, Comisia transmite o scrisoare de punere în întârziere. Cele două state membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Ape urbane uzate: Comisia îndeamnă insistent ITALIA să respecte hotărârea Curții și să asigure epurarea corespunzătoare a apelor uzate

Comisia Europeană solicită Italiei să respecte în întregime hotărârea Curții de Justiție a UE din 10 aprilie 2014 (cauza C-85/13). Curtea a constatat că Italia și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE a Consiliului), deoarece nu a asigurat colectarea și epurarea corespunzătoare a apelor uzate urbane. Directiva impune statelor membre să se asigure că toate aglomerările urbane (orașele și așezările) care au peste 10 000 de locuitori și care deversează ape uzate în zone sensibile își colectează și își epurează corespunzător apele uzate urbane. În ciuda progreselor înregistrate după pronunțarea hotărârii Curții, 14 aglomerări sunt încă în neconformitate. Dat fiind că au trecut patru ani de la pronunțarea hotărârii, Comisia trimite Italiei o ultimă atenționare înainte de a trimite cauza spre rejudecare și de a îndemna Curtea să impună sancțiuni financiare. Italia are la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

4. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – telefon: +32 229 56194, Letizia Lupini - telefon: +32 229 51958)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Conturile de plăți: Comisia modifică sancțiunea financiară propusă pentru neîndeplinirea, de către Spania, a obligației de a pune integral în aplicare normele privind conturile de plăți

Comisia Europeană a decis astăzi să propună o sancțiune financiară mai mică în cazul trimiterii Spaniei în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile de punere integrală în aplicare a Directivei UE privind conturile de plăți (Directiva 2014/92/UE). În acest mod se confirmă decizia Comisiei din octombrie 2017 și se ține totodată seama de faptul că, între timp, directiva a fost transpusă parțial. Comisia va solicita Curții să impună Spaniei plata unei penalități zilnice de 48 919,20 de euro cu începere de la data pronunțării hotărârii până la transpunerea integrală și intrarea în vigoare a directivei în dreptul național. Normele UE privind conturile de plăți sunt esențiale pentru a garanta accesul consumatorilor la conturi de plăți transparente în cadrul unei piețe competitive și incluzive. Directiva conferă tuturor rezidenților legali din UE dreptul de a deține un cont de plăți de bază la un tarif rezonabil, indiferent de locul de reședință. De asemenea, ea îmbunătățește transparența comisioanelor aferente conturilor de plăți și facilitează compararea și schimbarea acestora. Actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre necesare pentru a se conforma directivei trebuiau să intre în vigoare până la 18 septembrie 2016, iar Comisia trebuia informată imediat în acest sens. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

5. Sănătate și siguranță alimentară

(Pentru informații suplimentare: Anca Păduraru – telefon: +32 229 91269, Aikaterini Apostola - telefon: +32 229 87624)

Cazuri trimise în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia trimite ITALIA în fața Curții pentru că nu a prevenit în mod corespunzător răspândirea organismului de carantină dăunător „Xylella fastidiosa” în Apulia

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Italia în fața Curții de Justiție a UE pentru motivul că autoritățile italiene nu iau măsurile necesare pentru a eradica organismul de carantină dăunător Xylella fastidiosa în Apulia, nereușind să oprească răspândirea acestuia. După notificarea inițială a focarului de Xylella fastidiosa în regiunea Apulia în octombrie 2013, autoritățile italiene nu au reușit să respecte în întregime normele UE privind organismele de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și să prevină răspândirea dăunătorului în Apulia (Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei și Directiva 2000/29/CE a Consiliului). Printre măsurile aplicabile se numără îndepărtarea plantelor infectate din unele părți ale zonelor delimitate imediat după prima confirmare a prezenței dăunătorului Xylella fastidiosa, precum și monitorizarea și prelevarea de probe de la plantele situate în părțile relevante ale zonei delimitate. Calendarul comunicat de Italia a fost considerat ineficace în a asigura îndepărtarea imediată a arborilor contaminați, așa cum prevede legislația UE. Neluarea măsurilor corespunzătoare sporește riscul deja ridicat de răspândire a organismului din actuala zonă demarcată către restul Italiei și în afara ei. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Comisia trimite ITALIA în fața Curții de Justiție din cauza transpunerii anumitor cerințe tehnice pentru testarea țesuturilor și celulelor umane

Comisia Europeană a decis să trimită Italia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile de transpunere a normelor UE care modifică cerințele în vigoare aplicabile testării țesuturilor și celulelor umane (Directiva 2012/39/UE a Comisiei). Aceste modificări sunt esențiale pentru toate părțile implicate, îndeosebi pentru donatori și pentru familiile donatorilor în contextul stabilirii standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane. Până în prezent, Italia nu a notificat Comisiei măsurile de transpunere a directivei menționate în legislația națională, în pofida solicitării de a o transpune până la 17 iunie 2014. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

6. Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

(Pentru informații suplimentare: Lucia Caudat – telefon: +32 229 56182, Maus Noyon – telefon: +32 229 80379)

 

Aviz motivat:

Achiziții publice: Comisia îndeamnă insistent AUSTRIA să respecte normele UE

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Austriei cu privire la atribuirea directă de către primăria din Viena a contractului de construcție a noii sale clădiri de birouri. Comisia Europeană a primit informații potrivit cărora primăria s-a angajat să închirieze o clădire chiar înainte de a fi fost construită. Comisia consideră că acest contract se cataloghează drept contract mixt de achiziții publice de lucrări și nu drept simplu contract de închiriere și că ar fi trebuit organizată o licitație. Comisia consideră că, nepublicând o invitație de participare la licitație, municipalitatea a încălcat normele UE în ceea ce privește principiile transparenței, tratamentul egal al operatorilor economici potențial interesați, principiile de atribuire a contractelor, precum și utilizarea uneia dintre procedurile corespunzătoare și publicarea de anunțuri, astfel cum se prevede în Directiva 2004/18/CE. Austria are acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Austria.

Calificarea profesională: Comisia solicită FRANȚEI să își modifice practicile în privința psihomotricienilor pregătiți în Belgia

Comisia a decis astăzi să trimită Franței un aviz motivat prin care îi solicită să schimbe modul în care califică psihomotricienii pregătiți în Belgia. Autoritățile franceze refuză să recunoască astfel de calificări pe motiv că, în Belgia, spre deosebire de Franța, această profesie nu este clasificată drept profesie medicală. În conformitate cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE), calificările obținute în străinătate ar trebui evaluate pe baza activităților desfășurate efectiv în statul membru de origine. În opinia Comisiei, practica franceză nu respectă directiva menționată. Franța dispune de două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu directiva; în caz contrar, Comisia poate decide să o trimită în fața Curții de Justiție a UE.

 

Scrisori de punere în întârziere:

Vehiculele cu volanul pe partea dreaptă: Comisia solicită mai multe informații din partea LETONIEI cu privire la înregistrarea vehiculelor de pasageri

Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Letoniei în privința interzicerii înmatriculării autoturismelor cu volanul pe partea dreaptă în Letonia. Comisia consideră că o astfel de interdicție încalcă normele UE privind omologarea de tip a autovehiculelor (Directiva 2007/46/CE) și principiul liberei circulații a mărfurilor (articolele 34-36 din TFUE). În plus, în 2014, Curtea de Justiție s-a pronunțat deja pe această temă în ceea ce privește alte state membre (Polonia, în cauza nr. C-639/11, și Lituania, în cauza nr. C-61/12) și a statuat că există și alte măsuri mai puțin restrictive de a asigura siguranța rutieră. Comisia consideră că Letonia ar trebui să își modifice legislația în urma hotărârilor Curții. Letonia are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să adreseze autorităților letone un aviz motivat.

 

Dosare închise:

Comerțul paralel cu medicamente: Comisia închide acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și dosarele plângerilor împotriva POLONIEI, ROMÂNIEI și SLOVACIEI

Comisia Europeană a decis astăzi să închidă acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și gestionarea plângerilor în domeniul comerțului paralel cu medicamente pentru uz uman formulate împotriva Poloniei, României și Slovaciei. Încă de la începutul mandatului său, Comisia Juncker a urmărit cu asiduitate concretizarea priorităților sale politice. Această abordare politică se reflectă și în modul în care Comisia a tratat cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement). Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” prezintă abordarea Comisiei în ceea ce privește prioritizarea cazurilor într-un mod strategic, cântărind cu atenție diferitele interese publice și private implicate. Importurile și exporturile paralele de medicamente reprezintă o formă legală de comerț în cadrul pieței unice. Cu toate acestea, statele membre pot, în anumite cazuri, să restricționeze comerțul paralel, atâta timp cât măsurile pe care le iau sunt justificate, rezonabile și proporționale pentru a garanta un interes public legitim. De exemplu, ar putea fi vorba despre măsuri menite să asigure o furnizare adecvată și continuă de medicamente către populație. Faptul că farmaciile nu sunt aprovizionate în mod corespunzător și permanent cu medicamente de uz uman este o problemă gravă și tot mai amplă, care în ultimii ani a afectat mai multe state membre și care are un impact negativ semnificativ asupra pacienților. Comisia recunoaște că unul dintre motivele care au dus la apariția deficitului de aprovizionare cu anumite medicamente de uz uman ar putea fi tocmai comerțul paralel. Reconcilierea respectului față de libera circulație a mărfurilor cu dreptul de acces la asistență medicală necesită găsirea unui echilibru delicat. După o evaluare atentă, Comisia a concluzionat că nu inițierea unei proceduri de infringement este calea adecvată de soluționare a acestei situații complexe. Este nevoie de identificarea altor modalități de a aborda eficient și rapid o chestiune care poate avea impact negativ asupra sănătății cetățenilor europeni. Comisia consideră că trebuie organizat cât mai rapid un dialog structurat cu toate părțile relevante. Comisia își menține angajamentul de a sprijini statele membre în eforturile lor de a garanta că cetățenii au acces, în timp util, la îngrijiri medicale preventive și curative de bună calitate și accesibile din punct de vedere financiar. În acest scop, va colecta informații suplimentare din partea statelor membre și a altor părți interesate pentru a analiza chestiunea punerii în aplicare a obligației de serviciu public și a restricțiilor la export în cadrul Grupului de lucru al Comisiei privind produsele farmaceutice (Comitetul pentru produse farmaceutice de uz uman). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Întârzierea în efectuarea plăților: Comisia închide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva SPANIEI

Comisia Europeană a decis astăzi să închidă o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în materie de întârziere a efectuării plăților împotriva Spaniei. În februarie 2017, Comisia a trimis autorităților spaniole o scrisoare de punere în întârziere pentru adoptarea unei legi naționale care acordă în mod sistematic entităților publice un termen suplimentar de 30 de zile pentru efectuarea plăților. Comisia a considerat că legea nu este compatibilă cu articolul 4 din Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților (Directiva 2011/7/UE) și a solicitat mai multe informații din partea autorităților spaniole. În decembrie 2017, Spania și-a modificat legea care, în prezent, se conformează directivei. Prin urmare, Comisia a decis să închidă cazul.

 

7. Justiție, consumatori și egalitatea de gen

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand – telefon: +32 229 62253, Melanie Voin - telefon: +32 229 58659)

O scrisoare de punere în întârziere:

Consumatori: Comisia îndeamnă insistent POLONIA să transpună normele UE privind drepturile consumatorilor

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Poloniei o scrisoare de punere în întârziere pe motivul transpunerii incorecte a normelor UE în domeniul drepturilor consumatorilor (Directiva privind drepturilor consumatorilor, Directiva 2011/83/UE). Noile norme UE vor consolida drepturile consumatorilor în toate statele sale membre, mai ales în cazul cumpărăturilor online. Statele membre au avut obligația de a transpune directiva în dreptul național până la 13 decembrie 2013. Comisia consideră că autoritățile polone au transpus incorect legislația UE în legislația națională. În primul rând, Polonia a transpus în mod incorect normele UE referitoare la definiția „comerciantului”. Conform directivei, comercianții au obligații nu numai atunci când oferă bunuri sau servicii în mod direct, ci și atunci când își comercializează propriile produse prin intermediari, precum platformele online. În al doilea rând, cerințele de informare cu privire la modalitățile de plată, livrare, executare și termene stabilite în normele UE nu sunt specificate în legislația poloneză. În fine, cerința de informare cu privire la interoperabilitatea conținutului digital nu se limitează la informațiile de care comerciantul are cunoștință sau de care ar trebui, în mod rezonabil, să aibă cunoștință. Această situație creează o sarcină disproporționată pentru comercianții care își desfășoară activitatea în Polonia. Polonia are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

8. Afaceri maritime și pescuit

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Iris Petsa – telefon: +32 229 93321)

Scrisori de punere în întârziere

Controlul pescuitului: Comisia îndeamnă insistent IRLANDA să stabilească cadrul necesar pentru aplicarea efectivă a sistemelor de puncte

Comisia a decis astăzi să trimită Irlandei o scrisoare de punere în întârziere pentru neîndeplinirea obligației de a institui un sistem de puncte pentru activitățile de pescuit în conformitate cu Regulamentul UE privind sistemul de control (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului). Sistemul de puncte este obligatoriu atunci când este vorba despre încălcări grave ale politicii comune în domeniul pescuitului comise de titularii de licențe și comandanții navelor care arborează pavilionul Irlandei. Comisia consideră, de asemenea, că Irlanda nu a aplicat legislația națională în vigoare de implementare a sistemului de puncte în cazul titularilor de licențe, cu consecința că acestora nu li se atribuie puncte. Irlanda are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Organizarea comună a pieței: Comisia solicită REGATULUI UNIT să instituie un sistem funcțional de gestionare a organizațiilor de producători

Comisia trimite Regatului Unit o scrisoare de punere în întârziere pentru nerespectarea obligației de a efectua controale și de a asigura conformitatea cu condițiile de recunoaștere a organizațiilor de producători din domeniul pescuitului. Potrivit informațiilor culese de Comisie, în Regatul Unit sistemul organizațiilor de producători a evoluat în așa fel încât nu mai servește scopului de a reuni producătorii în vederea atingerii obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului și a organizării comune a piețelor (Regulamentul (UE) nr. 1379/2013). Mai exact, sistemul subminează principiul nediscriminării între organizațiile de producători din întreaga UE și poate periclita, totodată, alocarea posibilităților de pescuit în Regatul Unit. Datorită organizării comune a piețelor, consumatorii primesc informații mai multe și mai bune cu privire la produsele vândute pe piața UE, care, indiferent de originea lor, trebuie să respecte aceleași norme. Regatul Unit are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

9. Migrație, afaceri interne și cetățenie

(Pentru informații suplimentare: Tove Ernst – telefon: +32 229 86764, Markus Lammert - telefon: +32 229 80423)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia sesizează Curtea pentru neîndeplinirea de către SLOVACIA a obligației de a oferi căi de atac împotriva refuzării, anulării sau revocării vizelor

Comisia Europeană a decis astăzi să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Slovacia, care nu furnizează căi de atac împotriva unei decizii de refuz, anulare sau revocare a unei vize.

Legislația națională din Slovacia prevede în prezent numai posibilitatea unui recurs în fața autorităților administrative nejudiciare. În temeiul Codului de vize [Regulamentul (CE) nr. 810/2009] și al Cartei drepturilor fundamentale a UE, solicitanții de viză au dreptul la un tratament nearbitrar al cererii lor de viză, care trebuie protejat printr-o procedură de cale de atac judiciară. Răspunsurile oferite de Republica Slovacă la scrisoarea de punere în întârziere din 2013 și la avizele motivate din 2015 și 2018 nu răspund preocupărilor exprimate de Comisie. Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Slovacia. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Scrisoare de punere în întârziere:

Migrația legală: Comisia îndeamnă insistent ȚĂRILE DE JOS să elimine taxele excesive pentru permisele de ședere

Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Țărilor de Jos pentru perceperea de taxe excesive și disproporționate pentru permisele de ședere în temeiul normelor UE privind migrația legală. Dreptul UE reglementează condițiile de intrare și de ședere pentru anumite categorii de migranți proveniți din țări terțe, precum studenți, cercetători și lucrători cu înaltă calificare, însă și pentru rezidenții pe termen lung și beneficiarii normelor privind reunificarea familiei. Deși statelor membre li se permite să perceapă taxe administrative pentru prelucrarea cererilor, taxele excesive și disproporționate încalcă drepturile solicitanților. La 7 decembrie 2017, a fost trimisă o primă scrisoare de punere în întârziere referitoare la taxele percepute de Țările de Jos pentru permisele eliberate în temeiul Directivei privind studenții (Directiva 2004/114/CE a Consiliului), al Directivei privind cercetătorii (Directiva 2005/71/CE a Consiliului), al Directivei privind cartea albastră a UE (Directiva 2009/50/CE a Consiliului) și al Directivei privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE). Scrisoarea de punere în întârziere trimisă astăzi se referă la taxele percepute pentru autorizațiile eliberate în temeiul Directivei privind lucrătorii sezonieri (Directiva 2014/36/UE) și al Directivei privind transferul în cadrul aceleiași companii (Directiva 2014/66/UE). Țările de Jos au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

10. Mobilitate și transporturi

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Alexis Perier - telefon: +32 229 69143)

Avize motivate:

Inspecția tehnică auto: Comisia îndeamnă insistent trei state membre să transpună noile norme în domeniul inspecției vehiculelor care sporesc siguranța rutieră

Comisia a solicitat astăzi unui număr de 3 state membre să transpună integral o serie de directive cunoscute drept „Pachetul privind inspecția tehnică auto”. În 2014, s-a adoptat acest pachet în vederea îmbunătățirii inspecției vehiculelor în UE și, prin urmare, a siguranței rutiere. Statele membre au avut obligația de a transpune acest pachet legislativ până la 20 mai 2017. Cu toate acestea, până în prezent el nu a fost transpus deloc sau a fost transpus doar parțial de Portugalia, Slovenia și Spania. În primul rând, Portugalia și Slovenia nu au adoptat, publicat și comunicat Comisiei măsurile naționale de transpunere a normelor actualizate cu privire la inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora (Directiva 2014/45/UE). Directiva menționată reglementează autoturismele, camioanele, autobuzele, remorcile grele, motocicletele și tractoarele de mare putere și definește elementele care trebuie încercate în timpul inspecțiilor tehnice auto, metodele de încercare, defectele și evaluarea acestora. Directiva introduce și cerințe minime pentru infrastructura de inspecție, formarea inspectorilor și organismele de supraveghere. În al doilea rând, Spania nu a adoptat, publicat și comunicat Comisiei măsurile naționale de transpunere a normelor actualizate privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (Directiva 2014/46/UE). Această directivă impune statelor membre să instituie registre electronice de înmatriculare a vehiculelor, cu conținut armonizat, și definește procedura care trebuie urmată în cazul în care vehiculul nu trece inspecția tehnică periodică. Comisia a transmis aceste solicitări sub formă de avize motivate. Toate statele membre vizate au acum la dispoziție două luni pentru a oferi un răspuns; în caz contrar, Comisia poate decide să le trimită în fața Curții de Justiție a UE.

Siguranța rutieră: Comisia solicită DANEMARCEI să aplice normele UE referitoare la schimbul de informații privind infracțiunile rutiere

Comisia a decis astăzi să solicite Danemarcei să pună în aplicare normele europene privind schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (Directiva 2015/413/UE). Această directivă permite statelor membre să identifice și să urmărească în justiție conducătorii auto nerezidenți care comit infracțiuni, precum excesul de viteză și conducerea sub influența alcoolului, pe teritoriul lor. Se estimează că, datorită acestei directive, numărul de infracțiuni comise de nerezidenți anchetate a crescut de patru ori. Ea este un puternic factor de descurajare a persoanelor care încălcă normele de circulație și contribuie astfel la siguranța rutieră în Europa. Danemarca ar fi trebuit să pună în aplicare această directivă până la 6 mai 2017, dar nu a făcut-o încă. Prin urmare, Comisia a decis să trimită autorităților daneze un aviz motivat. Danemarca are acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru implementarea directivei. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

Transport feroviar: Comisia solicită GERMANIEI să transpună integral legislația UE în domeniul siguranței feroviare

Comisia a solicitat Germaniei să respecte în întregime legislația UE în domeniul siguranței feroviare (Directiva 2004/49/CE). Mai exact, directiva menționată impune statelor membre să înființeze o autoritate independentă de siguranță, un organism independent de anchetare a accidentelor și a incidentelor și să aloce în mod coerent sarcinile și responsabilitățile în materie de siguranță. În plus, statele membre sunt obligate să definească o serie de principii comune de siguranță feroviară. Germania nu a asigurat însă respectarea, de către rețelele sale de transport regional, a cerințelor de siguranță stabilite de directivă. În plus, nu s-a asigurat alocarea corespunzătoare a responsabilităților de gestionare și control al riscurilor în materie de siguranță, iar obligațiile de raportare către organismul de anchetă nu au fost îndeplinite în totalitate. De aceea, Comisia a trimis autorităților germane un aviz motivat. Ele au la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Germania în fața Curții de Justiție a UE.

 

Scrisori de punere în întârziere:

Transport feroviar: Comisia solicită SPANIEI să transpună corect normele UE de instituire a unui spațiu feroviar unic

Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Spaniei deoarece nu a transpus corect legislația UE de instituire a spațiului feroviar unic european (Directiva 2012/34/UE). Comisia consideră că cadrul de reglementare în domeniul feroviar existent în Spania încalcă o serie de dispoziții din directiva menționată, printre altele în ceea ce privește resursele și competențele organismului de reglementare, independența administrării de către administratorul infrastructurii - îndeosebi stabilirea taxelor de utilizare a infrastructurii - și independența față de stat a întreprinderii feroviare. De asemenea, au fost identificate deficiențe în alocarea capacităților de infrastructură și în sistemul de taxare a utilizării infrastructurii. Spania are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Navigatori: Comisia îndeamnă insistent LETONIA și SPANIA să respecte normele UE privind nivelul minim de formare a navigatorilor

Comisia a decis astăzi să trimită Letoniei și Spaniei scrisori de punere în întârziere pentru nerespectarea normelor UE privind nivelul minim de formare a navigatorilor (Directiva 2008/106/CE). Aceste norme urmăresc să asigure că se respectă standardele de formare a navigatorilor pe întreg teritoriul UE și că acestea sunt în conformitate cu standardele deja convenite la nivel internațional. Comisia consideră că Letonia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Convenției internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW) în ceea ce privește călătoriile pe apele costiere. În cazul Spaniei, Comisia a identificat o serie de deficiențe în ceea ce privește, printre altele, atestarea navigatorilor, conceperea, revizuirea și aprobarea programelor și cursurilor de instruire în domeniul maritim, monitorizarea și evaluarea activităților de instruire și atestare derulate de administrația maritimă. Letonia și Spania au la dispoziție două luni pentru a răspunde îngrijorărilor exprimate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Siguranța aviației: Comisia solicită IRLANDEI să respecte normele UE privind protecția raportării în materie de siguranță

Comisia a decis astăzi să trimită Irlandei o scrisoare de punere în întârziere pentru nerespectarea unora dintre cerințele europene referitoare la raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă (Regulamentul (UE) nr. 376/2014). Regulamentul menționat stabilește un cadru de prevenire a accidentelor cu ajutorul analizei evenimentelor care afectează siguranța raportate de persoanele fizice, în special de profesioniștii din sectorul aviației. Una dintre obligațiile statelor membre este de a desemna un organism însărcinat cu monitorizarea punerii în aplicare a normelor care încurajează persoanele să raporteze evenimente care afectează siguranța, asigurându-le acestor persoane protecția împotriva sancțiunilor atunci când acționează în conformitate cu experiența și pregătirea lor. Cu toate acestea, Irlanda nu a creat încă un astfel de organism. Irlanda are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

11. Impozitare și uniune vamală

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – telefon: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – telefon: +32 229 87183)

Un aviz motivat:

Impozitare: Comisia solicită UNGARIEI să nu mai aplice taxe discriminatorii pe băuturile spirtoase

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită un aviz motivat Ungariei deoarece a acordat o scutire de la taxa de sănătate publică distilatelor din fructe, precum băutura națională pálinka, precum și băuturilor pe bază de plante produse preponderent la nivel național. În același timp, o serie de mărfuri similare, cum ar fi vodca, ginul, whisky-ul sau brandy-ul, nu sunt scutite, taxele aplicate fiind mai mari. Această situație reprezintă o încălcare a articolului 110 din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE). Dacă Ungaria nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

 

Scrisori de punere în întârziere:

Impozitare: Comisia solicită ITALIEI să își alinieze normele referitoare la scutirea de la plata accizelor pentru combustibilul utilizat pentru a naviga în apele UE

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Italiei o scrisoare de punere în întârziere pentru tratarea drept nave comerciale a ambarcațiunilor de agrement navlosite, permițând astfel ca acestea să beneficieze de scutire de la plata accizelor pentru combustibilul utilizat pentru a-și alimenta motoarele. Această situație încalcă normele fiscale ale UE (Directiva privind impozitarea energiei, Directiva 2003/96/CE a Consiliului), care nu permit acestui tip de nave să beneficieze de scutire de la plata accizelor. În cazul în care Italia nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților italiene.

Impozitare: Comisia solicită ROMÂNIEI să își alinieze taxele de înmatriculare a vehiculelor la legislația UE

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru că nu asigură rambursarea integrală și imediată a taxelor de înmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din alte state membre. Dat fiind că normele românești aplicabile restituirii taxelor nu respectă principiile cooperării loiale, echivalenței și efectivității, este încălcată legislația UE (articolul 110 din TFUE). În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților române.

MEMO/18/3446

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar