Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Główne majowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Bruksela, 17 maja 2018 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 96 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

(Informacji udzielają: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Uzasadnione opinie

Warunki pracy: Komisja wzywa Włochy i Portugalię do powiadomienia o transpozycji unijnych przepisów dotyczących warunków pracy marynarzy

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Włochom i Portugalii uzasadnionej opinii, wzywając oba państwa do zgłoszenia krajowych środków transponujących przepisy UE zapewniające prawo marynarzy do należytych i sprawiedliwych warunków pracy, a także ich prawo do informacji i konsultacji (dyrektywa 2015/1794/UE). Termin transpozycji unijnych przepisów do prawa krajowego upłynął 10 października 2017 r. Do tej pory ani Włochy, ani Portugalia nie poinformowały Komisji o środkach, jakie wprowadzono w tym celu. Dlatego w listopadzie 2017 r. Komisja przesłała wezwania do usunięcia uchybienia, na które nie odpowiedziały te państwa członkowskie. W związku z tym Komisja wzywa obecnie Włochy i Portugalię do wprowadzenia niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z tą dyrektywą. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy nie przyjmą i nie zgłoszą przepisów krajowych transponujących tę dyrektywę, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

2. Energia

(Informacji udzielają: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Odpady nuklearne: Komisja pozywa AUSTRIĘ, CHORWACJĘ i WŁOCHY do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia programów krajowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Austrii, Chorwacji i Włochom do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia ostatecznych krajowych programów gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych (dyrektywa Rady 2011/70/Euratom). Ten rodzaj odpadów jest również produktem ubocznym wykorzystywania technologii jądrowych i technologii promieniowania do celów innych niż produkcja energii, np. do badań naukowych i różnych zastosowań medycznych. Priorytetem Komisji jest zapewnienie przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Zgodnie z art. 15 ust. 4 w związku z art. 13 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie miały obowiązek zgłosić Komisji swój program krajowy po raz pierwszy do dnia 23 sierpnia 2015 r. Komisja przypomniała tym trzem państwom członkowskim o ich zobowiązaniach wynikających z dyrektywy i zwróciła się do nich o przedstawienie wyjaśnień dotyczących procedur, które muszą być przeprowadzone jeszcze przed przyjęciem ich programów, a także terminów przewidzianego przyjęcia i zgłoszenia. Ponieważ te trzy państwa członkowskie zgłosiły tylko projekty programów, w kwietniu 2016 r. wysłano do Austrii, Chorwacji i Włoch wezwania do usunięcia uchybienia, a w lipcu 2017 r. wydano uzasadnione opinie. Komisja uważa, że to do władz tych państw członkowskich należy wprowadzenie wszelkich niezbędnych środków w celu przyjęcia ostatecznego krajowego programu gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz powiadomienie o tym Komisji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

Uzasadnione opinie:

Efektywność energetyczna budynków: Komisja wzywa NIDERLANDY do prawidłowego stosowania przepisów UE dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować uzasadnioną opinię do Niderlandów, oficjalnie wzywając do właściwego wdrożenia niektórych wymogów w zakresie zaleceń dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej, a także prawidłowego wdrożenia niezależnego systemu kontroli takich świadectw, zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/WE). Dyrektywa zawiera wymóg, aby zalecenia zawarte w świadectwach charakterystyki energetycznej dla sektora mieszkaniowego były porównywalne z zaleceniami wydawanymi w poszczególnych przypadkach przez niezależnych ekspertów. Ponadto wymaga ona ustanowienia przez państwa członkowskie niezależnego systemu kontroli zapewniającego kontrolę statystycznie istotnej części świadectw charakterystyki energetycznej wydawanych co roku. W lipcu 2016 r. i w czerwcu 2017 r. wysłano do Niderlandów wezwanie do usunięcia uchybienia oraz dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ jednak środki dotyczące wyżej wymienionych wymogów nie zostały jeszcze przyjęte, Komisja przystąpiła teraz do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Niderlandy mają dwa miesiące na zastosowanie się do tej uzasadnionej opinii; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Odpady nuklearne: Komisja wzywa 20 państw członkowskich do prawidłowej transpozycji unijnych przepisów

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier, Włoch, Niderlandów, Polski, Portugalii, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa w związku z brakiem prawidłowej transpozycji niektórych wymogów dyrektywy w sprawie wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych (dyrektywa Rady 2011/70/Euratom). W dyrektywie ustanowiono wspólnotowe ramy służące zapewnieniu odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, aby uniknąć niepotrzebnego obciążania przyszłych pokoleń. Ponadto Komisja wzywa Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Estonię, Niemcy, Grecję, Irlandię, Litwę, Maltę, Niderlandy, Polskę, Rumunię, Słowenię, Hiszpanię i Zjednoczone Królestwo do przyjęcia krajowych programów w zakresie zarządzania polityką gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Standardy bezpieczeństwa jądrowego: Komisja wzywa 9 państw członkowskich do transpozycji przepisów UE

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do władz Cypru, Finlandii, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Malty, Portugalii i Szwecji, wzywając je do transpozycji dyrektywy w sprawie nowych podstawowych norm bezpieczeństwa (dyrektywa Rady 2013/59/Euratom). Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do dnia 6 lutego 2018 r. Nowa dyrektywa unowocześnia i konsoliduje europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony przed promieniowaniem. Ustanawia ona podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników, członków społeczeństwa i pacjentów przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego. Obejmuje ona również przepisy dotyczące gotowości na sytuacje awaryjne i reagowania na nie, które zostały wzmocnione po awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie. Wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 

3. Środowisko

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 61 82,

Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko AUSTRII w związku z polowaniami na dzikie ptaki

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Austrii w związku z zezwoleniem na polowania na słonki (Scolopax rusticola) w okresie rozrodczym w kraju związkowym Dolna Austria, z naruszeniem przepisów UE dotyczących ochrony dzikiego ptactwa. Słonka jest chroniona na mocy dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE). Dyrektywa ta uznaje polowania na ptaki wymienione w załączniku II do dyrektywy za działalność uzasadnioną – pod pewnymi warunkami, lecz zakazuje ich w okresach, w których ptaki są najbardziej podatne na zagrożenia, na przykład w okresie reprodukcji ptaków wędrownych i ich powrotu do swoich miejsc wylęgu. Państwa członkowskie mogą odstąpić od tego zakazu wiosennych polowań tylko wtedy, gdy nie ma innego zadowalającego rozwiązania i gdy dotyczy to tylko niewielkiej liczby ptaków. Dolna Austria zezwala na wiosenne polowania na słonki w okresie od 1 marca do 15 kwietnia, który pokrywa się z okresem lęgowym oraz okresem wychowu młodych w lokalnej populacji lęgowej. Zdaniem Komisji rygorystyczne warunki odstępstwa nie są spełnione, a zatem Austria narusza przepisy dyrektywy ptasiej. Po pierwsze, istnieje „inne zadowalające rozwiązanie” w postaci polowań jesiennych, które są szeroko praktykowane w innych państwach członkowskich oraz innych regionach Austrii Po drugie, Dolna Austria obejmuje swoim zezwoleniem liczbę ptaków, której nie można uznać za małą w rozumieniu dyrektywy ptasiej. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego we wrześniu 2013 r. i przesłała uzasadnioną opinię władzom austriackim w maju 2015 r. Od tego czasu przeprowadzono szereg dalszych konsultacji politycznych z władzami Austrii, ale nie doprowadziły one do rozwiązania. Dolna Austria jest jedynym krajem związkowym w Austrii, który nie zakazał jeszcze wiosennych polowań na słonki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wezwania do usunięcia uchybienia

Jakość powietrza: Komisja podejmuje działania w celu ochrony obywateli przed zanieczyszczeniem powietrza

Komisja staje w obronie prawa Europejczyków do oddychania czystym powietrzem. Zapewnia podmiotom krajowym, regionalnym i lokalnym praktyczną pomoc w poprawie jakości powietrza w Europie. Ponadto Komisja kieruje dziś do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Francji, Niemcom, Węgrom, Włochom, Rumuni i Zjednoczonemu Królestwu z powodu nieprzestrzegania ustalonych dopuszczalnych wartości jakości powietrza oraz niewprowadzenia odpowiednich środków w celu skrócenia, w miarę możliwości, okresów, w których normy są przekraczane. Komisja wystosowuje również do Niemiec, Włoch, Luksemburga i Zjednoczonego Królestwa dodatkowe wezwania do usunięcia uchybienia, ponieważ państwa te nie przestrzegały unijnych przepisów dotyczących homologacji typu UE. Wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

Uzasadnione opinie:

Oddziaływanie na środowisko: Komisja wzywa CYPR, IRLANDIĘ i HISZPANIĘ do pełnego wdrożenia nowych przepisów UE do prawa krajowego

Komisja zwraca się do Cypru, Irlandii i Hiszpanii o dostosowanie krajowych przepisów w celu uwzględnienia zmian w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 2014/52/UE). Celem tej dyrektywy jest zapewnienie przeprowadzania odpowiedniej oceny skutków przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zanim zostaną one zatwierdzone. W lipcu 2017 r. Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw tym trzem państwom członkowskim. Brakujące przepisy nie zostały jeszcze w pełni wprowadzone do ich prawa krajowego, ponieważ obecnie prowadzony jest przegląd obowiązującego prawodawstwa dotyczącego oceny skutków. Obecnie Komisja przesyła uzasadnione opinie. Jeżeli państwa te nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania uzasadnionej opinii, sprawy mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Woda: Komisja wzywa GRECJĘ do przestrzegania przepisów dotyczących zapobiegania powodziom

Komisja wzywa Grecję do spełnienia wymogów określonych w dyrektywie powodziowej (dyrektywa 2007/60/WE). Dyrektywa ta ma na celu ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, środowiska naturalnego i działalności gospodarczej, którego źródłem są powodzie, a także zarządzanie związanym z nimi ryzykiem. Na mocy prawa UE państwa członkowskie miały obowiązek uzupełnić i opublikować plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz powiadomić o nich Komisję do 22 marca 2016 r. W kwietniu 2017 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując wezwanie do usunięcia uchybienia do władz Grecji, która nie uzupełniła, nie opublikowała i nie zgłosiła niezbędnych 15 planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ponieważ Grecja nadal nie zgłosiła tych planów, Komisja wysyła uzasadnioną opinię. Grecja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli Grecja nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ptaki: Komisja wzywa HISZPANIĘ do zaprzestania chwytania w sidła zięb

Komisja wzywa Hiszpanię do dostosowania przepisów dotyczących polowań do przepisów UE dotyczących ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa 2009/147/WE). Sprawa dotyczy decyzji Hiszpanii w sprawie zezwolenia na odławianie (tj. chwytanie w sidła) pięciu gatunków zięb. W UE chwytanie i przetrzymywanie gatunków ptaków, takich jak zięby, jest zasadniczo zabronione. Państwa członkowskie mogą jednak odstąpić od wymogu ścisłej ochrony jedynie w przypadku braku innego zadowalającego rozwiązania i pod warunkiem, że populacja danych gatunków zostanie zachowana na zadowalającym poziomie. Ponieważ warunków tych w tym przypadku nie spełniono, a w szczególności ze względu na to, że hodowla w niewoli jest odpowiednią alternatywą, Komisja wzywa Hiszpanię do powstrzymania się od chwytania w sidła zięb. Komisja przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Hiszpania nie podejmie działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Woda pitna: Komisja wzywa HISZPANIĘ do wprowadzenia unijnych przepisów w sprawie wody pitnej

Komisja wzywa Hiszpanię do zakończenia wprowadzania do prawa krajowego dyrektywy w sprawie wody pitnej. Celem dyrektywy w sprawie wody pitnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wszelkiego zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez zapewnienie, by była zdatna do użycia i czysta. W październiku 2015 r. zmieniono załączniki techniczne, w których określono minimalne wymogi dotyczące monitorowania wody pitnej (dyrektywa 2015/1787 83/WE) w świetle postępu technicznego i naukowego. Państwa członkowskie miały przyjąć środki konieczne do dostosowania się do dyrektywy do dnia 27 października 2017 r. Jako że Hiszpania nie dotrzymała pierwotnego terminu, w listopadzie 2017 r. Komisja skierowała do niej wezwanie do usunięcia uchybienia. Hiszpania przyznała, że jej władze nadal pracują nad przygotowaniem środków niezbędnych do zastosowania się do przedmiotowej dyrektywy. Komisja przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Hiszpania ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu usunięcia nieprawidłowości. W przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Uzasadniona opinia i wezwanie do usunięcia uchybienia:

Hałas: Komisja wzywa BELGIĘ i CHORWACJĘ do przyjęcia map hałasu i planów działania dotyczących poziomu hałasu w środowisku

Komisja Europejska wzywa Belgię i Chorwację do wypełnienia najważniejszych wymogów określonych w przepisach UE dotyczących hałasu (dyrektywa 2002/49/WE). Dyrektywa dotycząca hałasu wymaga, aby państwa członkowskie opracowały mapy hałasu przedstawiające narażenie na hałas w większych obszarach miejskich, wzdłuż głównych linii kolejowych, głównych dróg i dużych lotnisk. Mapy te mają posłużyć jako podstawa do określenia środków w planach działania dotyczących hałasu. Po otrzymaniu pierwszego zawiadomienia w lutym 2017 r. Belgia poczyniła ograniczone postępy. W Regionie Walońskim nadal brakuje strategicznych dokumentów dotyczących hałasu, a Komisja jest również zaniepokojona procedurą przeglądu planu działania dla aglomeracji Brukseli, ponieważ nie uwzględniono w niej opinii publicznej. Belgia ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Po otrzymaniu wezwania do usunięcia uchybienia w lutym 2017 r. Chorwacja nadal nie opracowała strategicznych map hałasu dla 91 głównych dróg i nie dostarczyła pełnych informacji na temat strategicznych map dla 70 głównych dróg i wszystkich głównych linii kolejowych. Ponadto w Chorwacji nie przeprowadzono konsultacji publicznych w sprawie propozycji planu działania dla obszarów miejskich w Splicie i Rijece, 91 głównych dróg i 6 głównych linii kolejowych. Ze względu na tę niewielką poprawę Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Chorwacja nie podejmie działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Ochrona przyrody: Komisja wzywa CYPR i LITWĘ do ukończenia sieci Natura 2000

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Cypru i Litwy wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem odpowiedniej ochrony rodzimych siedlisk i gatunków poprzez wyznaczenie obszarów ochrony przyrody. Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony przyrody (dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie siedlisk i ptaków, dyrektywa 2009/147/WE) państwa członkowskie zgodziły się przyczynić do utworzenia spójnej europejskiej sieci Natura 2000 poprzez wyznaczenie najbardziej odpowiednich terenów na poziomie krajowym, jako obszarów specjalnej ochrony (zgodnie z dyrektywą ptasią) oraz poprzez zaproponowanie Komisji odpowiednich terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (zgodnie z dyrektywą siedliskową). Oba kraje nie przedstawiły wyczerpującego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, a tereny proponowane nie obejmują w odpowiedni sposób różnych typów siedlisk i gatunków, które wymagają ochrony. Cypr nie wyznaczył również wystarczającej liczby morskich obszarów specjalnej ochrony. Komisja przesyła obecnie wezwanie do usunięcia uchybienia. Wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Ścieki komunalne: Komisja wzywa WŁOCHY do zastosowania się do wyroku Trybunału i zapewnienia właściwego oczyszczania ścieków

Komisja Europejska wzywa Włochy do pełnego zastosowania się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 10 kwietnia 2014 r. (sprawa C-85/13). Trybunał stwierdził, że Włochy naruszyły swoje zobowiązania wynikające z dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG), ponieważ nie zapewniają odpowiedniego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by wszystkie aglomeracje (duże i małe miejscowości) o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys. odprowadzające ścieki w obszarach wrażliwych odpowiednio odprowadzały i oczyszczały ścieki komunalne. Pomimo postępów poczynionych od czasu wydania orzeczenia Trybunału, w 14 aglomeracjach nadal nie osiągnięto zgodności. Jako że minęły cztery lata od wydania orzeczenia, Komisja kieruje do Włoch ostatnie przypomnienie zanim ponownie skieruje sprawę do Trybunału z wnioskiem o nałożenie sankcji finansowych. Włochy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 

4. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rachunki płatnicze: Komisja zmienia sankcje finansowe zaproponowane w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego wdrożenia przez HISZPANIĘ przepisów dotyczących rachunków płatniczych

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj zaproponować obniżenie sankcji finansowych w kontekście wniesienia do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Hiszpanii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków służących pełnemu wdrożeniu dyrektywy UE w sprawie rachunków płatniczych (dyrektywa 2014/92/UE). Potwierdza to decyzję Komisji z października 2017 r., ale uwzględnia dokonanie w międzyczasie częściowej transpozycji tej dyrektywy. Komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie na Hiszpanię dziennej kary pieniężnej w wysokości 48 919,20 EUR od dnia wydania wyroku do dnia, w którym dyrektywa zostanie w pełni wprowadzona w życie i będzie obowiązywać w prawie krajowym. Unijne przepisy dotyczące rachunków płatniczych są niezbędne do zapewnienia konsumentom przejrzystych rachunków płatniczych na konkurencyjnym i sprzyjającym włączeniu społecznemu rynku. Dyrektywa przyznaje wszystkim legalnym rezydentom UE prawo do posiadania podstawowego rachunku płatniczego za rozsądną opłatą, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zwiększa ona również przejrzystość opłat za prowadzenie rachunku płatniczego i ułatwia porównywanie i zmianę podmiotów świadczących przedmiotowe usługi. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich konieczne do zapewnienia zgodności z dyrektywą miały wejść w życie najpóźniej dnia 18 września 2016 r. i należało niezwłocznie o tym powiadomić Komisję. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

5. Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

(Informacji udzielają: Anca Paduraru – tel.: +32 229 91269, Aikaterini Apostola – tel.: +32 229 87624)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja pozywa WŁOCHY do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niezapobieżeniem w odpowiedni sposób dalszemu rozprzestrzenianiu się szkodliwego organizmu kwarantannowego Xylella fastidiosa w Apulii

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Włochom, ponieważ władze Włoch nie stosują niezbędnych środków w celu zwalczenia szkodliwego organizmu kwarantannowego Xylella fastidiosa w Apulii i z tej przyczyny nie zdołały powstrzymać jego rozprzestrzeniania się. Po pierwszym zgłoszeniu wystąpienia Xylella fastidiosa w regionie Apulii w październiku 2013 r. władze Włoch nie zapewniły pełnego przestrzegania unijnych przepisów dotyczących organizmów kwarantannowych szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i nie zapobiegły dalszemu rozprzestrzenianiu się tego organizmu w Apulii (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/789 i dyrektywa Rady 2000/29/WE). Wspomniane środki obejmują, oprócz innych postanowień, usunięcie zakażonych roślin w niektórych częściach wyznaczonych obszarów natychmiast po pierwszym potwierdzeniu obecności Xylella fastidiosa oraz monitorowanie i pobieranie próbek z roślin w odpowiednich częściach wyznaczonego obszaru. Harmonogram przedstawiony przez Włochy uznano za nieskuteczny, jeśli chodzi o zapewnienie natychmiastowego usunięcia zakażonych drzew, tak jak tego wymagają przepisy UE. Ten brak odpowiednich działań zwiększa i tak już wysokie ryzyko dalszego rozprzestrzenienia się wspomnianego organizmu poza obecnie wyznaczony obszar – na inne regiony Włoch i poza to państwo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

Komisja pozywa WŁOCHY do Trybunału Sprawiedliwości w związku z transpozycją niektórych wymogów technicznych dotyczących badania tkanek i komórek ludzkich

Komisja postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Włochom z powodu niedopełnienia przez Włochy obowiązku zgłoszenia środków transpozycji unijnych przepisów zmieniających obowiązujące wymogi mające zastosowanie do badania tkanek i komórek ludzkich (dyrektywa Komisji 2012/39/UE). Te zmiany są niezwykle istotne dla wszystkich stron, których dotyczą, a zwłaszcza dla dawców i rodzin dawców, w kontekście ustanawiania norm jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do dawstwa, pobierania, badania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich. Do tej pory Włochy nie zgłosiły Komisji środków transpozycji do prawa krajowego wyżej wymienionej dyrektywy zmieniającej, mimo że powinny były to zrobić do 17 czerwca 2014 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

6. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Informacji udzielają: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

 

Uzasadniona opinia:

Zamówienia publiczne: Komisja wzywa AUSTRIĘ do przestrzegania przepisów UE

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Austrii uzasadnionej opinii dotyczącej bezpośredniego udzielenia przez gminę Wiedeń zamówienia dotyczącego budowy nowego budynku biurowego. Komisja Europejska otrzymała informację, że gmina zobowiązała się do wynajmowania budynku jeszcze przed jego wybudowaniem. Komisja uważa, że zamówienie to zostało zakwalifikowane jako zamówienie mieszane, a nie jako zwykła umowa wynajmu oraz że należało opublikować zaproszenie do składania ofert. Komisja uważa, że nie publikując zaproszenia do składania ofert, gmina naruszyła przepisy UE dotyczące zasad przejrzystości, równego traktowania potencjalnie zainteresowanych podmiotów gospodarczych, zasad udzielania zamówień, jak również stosowania jednej z odpowiednich procedur i publikacji ogłoszeń określonych w dyrektywie 2004/18/WE. Austria ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu zaradzenia tej sytuacji; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kwalifikacje zawodowe: Komisja wzywa FRANCJĘ do zmiany praktyk dotyczących terapeutów psychomotorycznych szkolonych w Belgii

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Francji uzasadnionej opinii, wzywając ją do zmiany sposobu kwalifikowania terapeutów psychomotorycznych szkolonych w Belgii. Władze francuskie odmawiają uznania takich kwalifikacji, ponieważ w Belgii, w przeciwieństwie do Francji, zawód ten nie jest uznawany za zawód medyczny. Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE) kwalifikacje zagraniczne należy oceniać w oparciu o działalność faktycznie wykonywaną w rodzimym państwie członkowskim. Zdaniem Komisji praktyka francuska nie jest zgodna z tą dyrektywą. Francja ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Pojazdy z kierownicą po prawej stronie: Komisja żąda od ŁOTWY dodatkowych informacji o rejestracji pojazdów osobowych

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Łotwy wezwania do usunięcia uchybienia, dotyczącego zakazu rejestracji na Łotwie pojazdów osobowych z kierownicą po prawej stronie. Komisja uważa, że taki zakaz narusza przepisy UE dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych (dyrektywę 2007/46/WE) oraz zasadę swobodnego przepływu towarów (art. 34–36 TFUE). Ponadto Trybunał Sprawiedliwości orzekał już w tej kwestii w odniesieniu do innych państw członkowskich w 2014 r. (Polski – w sprawie nr C-639/11 i Litwy – w sprawie nr C-61/12) i uznał, że istnieją inne mniej restrykcyjne środki zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komisja uważa, że Łotwa powinna zmienić swoje przepisy w związku z orzeczeniami Trybunału. Łotwa ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń wysuniętych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do władz Łotwy uzasadnionej opinii.

 

Decyzje o zamknięciu sprawy:

Handel równoległy lekami: Komisja zamyka postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skargi przeciwko POLSCE, RUMUNII i SŁOWACJI

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zamknięciu prowadzonych przez nią postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i o zaprzestaniu rozpatrywania skarg przeciwko Polsce, Rumunii i Słowacji w dziedzinie handlu równoległego lekami przeznaczonymi dla ludzi. Od samego początku Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera kładzie nacisk na zdecydowane wdrażanie priorytetów politycznych. Strategię tę odzwierciedla również podejście Komisji do postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komunikat „Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu” określa podejście Komisji polegające na priorytetowym traktowaniu spraw najważniejszych w kontekście tej strategii i starannym porównywaniu wszelkich powiązanych interesów prywatnych i interesu publicznego. Import i eksport równoległy produktów leczniczych stanowią zgodną z prawem formę handlu na jednolitym rynku. W niektórych przypadkach państwa członkowskie mogą jednak ograniczyć handel równoległy – o ile służące temu środki są uzasadnione, racjonalne i proporcjonalne – aby zapewnić ochronę uzasadnionego interesu publicznego; na przykład w celu zapewnienia odpowiednich i ciągłych dostaw produktów farmaceutycznych dla ludności. Brak odpowiednich i ciągłych dostaw do aptek produktów leczniczych stosowanych u ludzi stanowi poważny i rosnący problem, który pojawił się w ostatnich latach w niektórych państwach członkowskich i który może mieć poważny wpływ na leczenie pacjentów. Komisja przyznaje, że handel równoległy lekami może być jednym z powodów wystąpienia niedoborów wielu produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Pogodzenie poszanowania zasady swobodnego przepływu towarów z prawem pacjentów do dostępu do opieki zdrowotnej jest bardzo trudne. Po dokładnej ocenie Komisja stwierdziła, że należy szukać innych niż postępowania o naruszenie sposobów odpowiedniego rozwiązania tej złożonej sytuacji, aby szybko i skutecznie poradzić sobie z problemem, który może mieć negatywny wpływ na zdrowie obywateli Europy. Komisja uważa, że powinien się szybko rozpocząć zorganizowany dialog, w którym udział wezmą wszystkie zainteresowane strony. Komisja podtrzymuje swoje zobowiązanie, by wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do zapewnienia obywatelom szybkiego dostępu do przystępnej cenowo, profilaktycznej i leczniczej opieki zdrowotnej dobrej jakości. W tym celu Komisja zgromadzi więcej informacji od państw członkowskich i innych zainteresowanych stron w celu poddania pod dyskusję realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych oraz ograniczeń eksportowych w ramach grupy roboczej Komisji ds. produktów farmaceutycznych (Komitetu Farmaceutycznego). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

Opóźnienia w płatnościach: Komisja zamyka postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko HISZPANII

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, prowadzonego przeciwko Hiszpanii w dziedzinie opóźnień w płatnościach. W lutym 2017 r. Komisja skierowała do władz Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z przyjęciem ustawy krajowej w sposób systemowy przyznającej podmiotom publicznym dodatkowe 30 dni doliczane do terminu płatności. Komisja uznała, że wspomniana ustawa jest niezgodna z art. 4 dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach (dyrektywy 2011/7/UE), i zwróciła się do władz Hiszpanii o dodatkowe informacje. W grudniu 2017 r. Hiszpania zmieniła ustawę, która jest obecnie zgodna z dyrektywą. Komisja postanowiła zatem zamknąć sprawę.

 

7. Wymiar sprawiedliwości, konsumenci i równouprawnienie płci

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Melanie Voin – tel.: +32 22958659)

Wezwanie do usunięcia uchybienia:

Konsumenci: Komisja wzywa POLSKĘ do transpozycji przepisów UE w sprawie praw konsumentów

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłową transpozycją części unijnych przepisów w sprawie praw konsumentów (dyrektywa w sprawie praw konsumentów – dyrektywa 2011/83/UE). Nowe przepisy unijne wzmocnią prawa konsumentów we wszystkich państwach UE, w szczególności podczas zakupów internetowych. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji wspomnianej dyrektywy do prawa krajowego do 13 grudnia 2013 r. Komisja uważa, że władze Polski w niewłaściwy sposób zastosowały przepisy unijne w swoim porządku prawnym. Po pierwsze, Polska dokonała nieprawidłowej transpozycji unijnych przepisów dotyczących definicji „przedsiębiorcy”. Zgodnie z dyrektywą na przedsiębiorcach spoczywają obowiązki nie tylko wtedy, gdy bezpośrednio oferują oni towary lub usługi, lecz również wtedy, gdy wprowadzają swoje produkty do obrotu za pośrednictwem innych podmiotów, takich jak platformy internetowe. Po drugie, określone w przepisach unijnych wymagania w zakresie informacji na temat warunków płatności, dostawy, wykonania i terminów nie zostały szczegółowo odzwierciedlone w prawie polskim. Ponadto wymóg w zakresie informacji na temat interoperacyjności treści cyfrowych nie został ograniczony do informacji, o których przedsiębiorca wie lub, racjonalnie oczekując, powinien był wiedzieć. Nakłada to nieproporcjonalne obciążenie na przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 

8. Gospodarka morska i rybołówstwo

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Kontrola rybołówstwa: Komisja wzywa IRLANDIĘ do ustanowienia ram skutecznego egzekwowania systemu punktów

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Irlandii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niewdrożeniem przez Irlandię systemu punktów dotyczących rybołówstwa, wymaganego na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli (rozporządzenia Rady (WE) nr °1224/2009). System punktów jest wymagany, gdy dochodzi do poważnych naruszeń wspólnej polityki rybołówstwa, których dopuścili się kapitanowie i posiadacze licencji statków pływających pod banderą Irlandii. Komisja uważa również, że Irlandia nie wprowadziła w życie aktualnych przepisów krajowych wdrażających system punktów dla posiadaczy licencji, co powoduje, iż posiadaczom licencji nie są przypisywane punkty. Irlandia ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Wspólna organizacja rynku: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do ustanowienia funkcjonującego systemu zarządzania organizacjami producentów

Komisja kieruje do Zjednoczonego Królestwa wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nieprzeprowadzeniem kontroli i niezapewnieniem przestrzegania warunków uznawania organizacji producentów sektora rybołówstwa. Z informacji zgromadzonych przez Komisję wynika, że system organizacji producentów, który powstał w Zjednoczonym Królestwie, przestał służyć celowi, jakim jest skupienie producentów z myślą o spełnieniu celów wspólnej polityki rybołówstwa i wspólnej organizacji rynków (rozporządzenie (UE) nr 1379/2013). Istniejący system w szczególności podważa zasadę niedyskryminacji poszczególnych organizacji producentów w całej UE i może również niekorzystnie wpływać na przydział uprawnień do połowów w Zjednoczonym Królestwie. Dzięki polityce wspólnej organizacji rynków konsumenci otrzymują więcej dokładniejszych informacji o produktach sprzedawanych na rynku UE, które to produkty, niezależnie od ich pochodzenia, muszą być zgodne z tymi samymi przepisami. Zjednoczone Królestwo ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 

9. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Informacji udzielają: Tove Ernst – tel.: +32 22986764, Markus Lammert – tel.: +32 22980423)

Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko SŁOWACJI w związku z niezapewnieniem środków zaskarżenia odmów wydania, unieważnień i cofnięć wiz

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Słowacji w związku z uniemożliwieniem odwoływania się na drodze sądowej od decyzji o odmowie wydania, unieważnieniu lub cofnięciu wizy.

Prawo krajowe Słowacji obecnie przewiduje jedynie możliwość odwołania się do pozasądowych organów administracyjnych. Na podstawie kodeksu wizowego (rozporządzenia (WE) nr 810/2009) i Karty praw podstawowych UE osoby ubiegające się o wizę mają prawo do niearbitralnego rozpatrzenia ich wniosków wizowych, a prawo to musi być chronione poprzez sądową procedurę odwoławczą. Udzielone przez Republikę Słowacką odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia (w 2013 r.) i na uzasadnione opinie (w 2015 r. i w 2018 r.) nie rozwiały obaw zgłoszonych przez Komisję. W związku z tym Komisja postanowiła skierować sprawę przeciwko Słowacji do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia:

Legalna migracja: Komisja wzywa NIDERLANDY do zniesienia wygórowanych opłat za wydanie dokumentów pobytowych

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Niderlandów wezwania do usunięcia uchybienia w związku z pobieraniem wygórowanych i nieproporcjonalnych opłat za wydanie dokumentów pobytowych na podstawie unijnych przepisów o legalnej migracji. Prawo UE obejmuje warunki wjazdu i pobytu dla niektórych kategorii migrantów spoza UE, takich jak studenci, naukowcy i wysoko wykwalifikowani pracownicy, ale też rezydenci długoterminowi i osoby korzystające z przepisów o łączeniu rodzin. Państwa członkowskie są uprawnione do pobierania opłat administracyjnych za rozpatrzenie wniosków, jednak pobieranie wygórowanych i nieproporcjonalnych opłat narusza prawa wnioskodawców. W dniu 7 grudnia 2017 r. wysłano pierwsze wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące opłat pobieranych przez Niderlandy za zezwolenia wydawane na podstawie dyrektywy o studentach (dyrektywy Rady 2004/114/WE), dyrektywy o naukowcach (dyrektywy Rady 2005/71/WE), dyrektywy w sprawie niebieskiej karty (dyrektywy Rady 2009/50/WE) i dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia (dyrektywy 2011/98/UE). Dzisiejsze dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczy opłat pobieranych za zezwolenia wydawane na podstawie dyrektywy o pracownikach sezonowych (dyrektywy 2014/36/UE) i dyrektywy w sprawie przenoszenia wewnątrz przedsiębiorstwa (dyrektywy 2014/66/UE). Niderlandy mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń wysuniętych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 

10. Mobilność i transport

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Alexis Perier – tel.: +32 22969143)

Uzasadnione opinie:

Przydatność do ruchu drogowego: Komisja wzywa 3 państwa członkowskie do transpozycji nowych przepisów dotyczących kontroli technicznej pojazdów, zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego

Komisja wezwała dzisiaj 3 państwa członkowskie do dokonania pełnej transpozycji serii dyrektyw znanej jako pakiet dotyczący przydatności do ruchu drogowego. Pakiet ten został przyjęty w 2014 r. z myślą o ulepszeniu kontroli technicznej pojazdów w UE, a co za tym idzie, poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania transpozycji do 20 maja 2017 r. Do tej pory jednak Hiszpania, Portugalia i Słowenia tego nie uczyniły lub uczyniły to tylko częściowo. Po pierwsze, Portugalia i Słowenia nie przyjęły, nie opublikowały i nie zgłosiły Komisji krajowych środków transpozycji zaktualizowanych przepisów dotyczących okresowych badań technicznych pojazdów silnikowych i ich przyczep (dyrektywa 2014/45/UE). Dyrektywa ta dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów, ciężkich przyczep, motocykli i szybkich ciągników oraz określa podzespoły podlegające kontroli podczas badania przydatności do ruchu drogowego, metody badania, wady i sposób ich oceny. Dyrektywa wprowadza również minimalne wymagania dotyczące urządzeń badawczych, szkolenia inspektorów oraz organów nadzorczych. Po drugie, Hiszpania nie przyjęła, nie opublikowała i nie zgłosiła Komisji krajowych środków transpozycji zaktualizowanych przepisów dotyczących dokumentów rejestracyjnych pojazdów (dyrektywa 2014/46/UE). Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia elektronicznych rejestrów pojazdów o zharmonizowanej treści i określa procedurę, którą należy stosować w przypadku negatywnego wyniku okresowego badania przydatności do ruchu drogowego. Komisja przesłała dziś te wezwania w formie uzasadnionych opinii. Wszystkie państwa członkowskie, których wezwania te dotyczą, mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Komisja wzywa DANIĘ do stosowania unijnych przepisów dotyczących wymiany informacji o wykroczeniach drogowych

Komisja postanowiła dziś wezwać Danię do wdrożenia europejskich przepisów dotyczących transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego (dyrektywa 2015/413/UE). Wspomniana dyrektywa umożliwia państwom członkowskim identyfikację i ściganie niezamieszkałych w danym kraju kierowców popełniających na terytorium tychże państw takie wykroczenia jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości i kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu Szacuje się, że dzięki tej dyrektywie czterokrotnie wzrosła liczba ściganych wykroczeń popełnionych przez osoby niezamieszkałe w danym kraju. Stanowi to silny czynnik zniechęcający do popełniania wykroczeń drogowych, a tym samym przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Dania powinna była wdrożyć powyższą dyrektywę do 6 maja 2017 r., lecz wciąż tego nie zrobiła. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu do władz Danii uzasadnionej opinii. Dania ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu wdrożenia dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport kolejowy: Komisja wzywa NIEMCY do pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa kolei

Komisja wezwała dziś Niemcy do przestrzegania w pełni prawa Unii w dziedzinie bezpieczeństwa kolei (dyrektywa 2004/49/WE). Wspomniana dyrektywa w szczególności nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia niezależnego organu ds. bezpieczeństwa i organu dochodzeniowego ds. wypadków i incydentów oraz zobowiązuje te państwa do spójnego przydziału zadań i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa. Państwa członkowskie zobowiązane są ponadto do określenia wspólnych zasad bezpieczeństwa kolei. Niemcy nie zapewniły jednak podporządkowania swoich regionalnych sieci transportowych wymogom bezpieczeństwa ustanowionym na mocy powyższej dyrektywy. Nie zapewniono ponadto właściwego przydziału obowiązków w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i kontroli ryzyka oraz nie wywiązano się w pełni z obowiązków sprawozdawczych wobec organu dochodzeniowego. Z tego powodu Komisja skierowała do władz Niemiec uzasadnioną opinię. Niemcy mają teraz dwa miesiące na wypełnienie swoich zobowiązań. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Transport kolejowy: Komisja wzywa HISZPANIĘ do prawidłowej transpozycji przepisów UE ustanawiających jednolity obszar kolejowy

Komisja postanowiła dziś skierować do Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia z powodu niedokonania prawidłowej transpozycji przepisów UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (dyrektywa 2012/34/UE). Komisja stoi na stanowisku, że ramy regulacyjne kolejnictwa w Hiszpanii naruszają szereg przepisów powyższej dyrektywy, dotyczących m.in. uprawnień i zasobów organu regulacyjnego, niezależności zarządcy infrastruktury w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do ustalania opłat za dostęp do infrastruktury, oraz niezależności przedsiębiorstwa kolejowego od państwa. Stwierdzono również niedociągnięcia w zakresie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury i systemu pobierania opłat za infrastrukturę. Hiszpania ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Marynarze: Komisja wzywa ŁOTWĘ i HISZPANIĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy

Komisja postanowiła dziś skierować do Łotwy i Hiszpanii wezwania do usunięcia uchybienia z powodu nieprzestrzegania przez te państwa przepisów UE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (dyrektywa 2008/106/WE). Przepisy te mają na celu zapewnienie przestrzegania w całej UE norm wyszkolenia marynarzy oraz zapewnienie zgodności tych norm z normami już uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym. Komisja uważa, że Łotwa nie wypełniła obowiązków spoczywających na niej na mocy Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (konwencja STCW) w odniesieniu do rejsów przybrzeżnych. W przypadku Hiszpanii Komisja stwierdziła szereg niedociągnięć dotyczących m.in. wydawania świadectw marynarzom, koncepcji, przeglądu i zatwierdzania programów i kursów dla marynarzy oraz monitorowania i oceny przez administrację morską szkoleń i systemu oceniania. Łotwa i Hiszpania mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Bezpieczeństwo lotnicze: Komisja wzywa IRLANDIĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących ochrony systemu zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Irlandii wezwania do usunięcia uchybienia z powodu nieprzestrzegania niektórych europejskich wymogów w dziedzinie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych (rozporządzenie (UE) nr 376/2014). W powyższym rozporządzeniu ustanowiono ramy zapobiegania wypadkom dzięki analizie zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo i zgłaszanych przez osoby fizyczne, a w szczególności przez osoby zawodowo związane z lotnictwem. Jednym z obowiązków państw członkowskich jest wyznaczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie wdrażania przepisów zachęcających osoby fizyczne do zgłaszania zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo. Zachęty te polegają na ochronie tych osób przed sankcjami, w sytuacji gdy osoby te działają odpowiednio do swojego doświadczenia i wyszkolenia. Irlandia jednak nie utworzyła jeszcze takiego organu. Irlandia ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 

11. Podatki i unia celna

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 22987183)

Uzasadniona opinia:

Podatki: Komisja wzywa WĘGRY do położenia kresu dyskryminującemu opodatkowaniu napojów spirytusowych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Węgier uzasadnionej opinii z powodu przyznania destylatom owocowym, takim jak krajowy napój pálinka, jak również napojom na bazie ziół, w przypadku których dominuje produkcja krajowa, zwolnienia z podatku na rzecz zdrowia publicznego. Jednocześnie podobne produkty, takie jak wódka, whisky, gin i brandy, nie są zwolnione z powyższego podatku, a zatem obowiązujące wobec nich opodatkowanie jest wyższe. Stanowi to naruszenie art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Węgry nie podejmą działań, Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Podatki: Komisja wzywa WŁOCHY do dostosowania włoskich przepisów dotyczących zwolnienia z akcyzy paliwa używanego w żegludze po wodach UE

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Włoch wezwania do usunięcia uchybienia w związku z traktowaniem czarterowanych statków rekreacyjnych jako statków komercyjnych, a co za tym idzie, umożliwieniem im korzystania ze zwolnienia z akcyzy od paliwa używanego do zasilania ich silników. Stanowi to naruszenie unijnych przepisów podatkowych (dyrektywy w sprawie opodatkowania energii – dyrektywy Rady 2003/96/WE), które nie zezwalają na objęcie takich statków zwolnieniem z akcyzy. Jeżeli Włochy nie podejmą działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może skierować do władz Włoch uzasadnioną opinię.

Podatki: Komisja wzywa RUMUNIĘ do dostosowania do prawa UE podatków rejestracyjnych od pojazdów

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Rumunii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem pełnego i natychmiastowego zwrotu podatków rejestracyjnych od używanych pojazdów zakupionych w innych państwach członkowskich. Stanowi to naruszenie prawa UE (art. 110 TFUE), ponieważ rumuńskie przepisy o zwrocie podatków nie są zgodne z zasadami lojalnej współpracy, równoważności i skuteczności. Jeżeli Rumunia nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może skierować do władz Rumunii uzasadnioną opinię.

MEMO/18/3446

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar