Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Informatieblad

Inbreukenpakket voor mei: voornaamste beslissingen

Brussel, 17 mei 2018

Overzicht per beleidsterrein

Het maandelijkse pakket inbreukbeslissingen betreft de gerechtelijke stappen van de Europese Commissie ("de Commissie") tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen. De beslissingen betreffen diverse sectoren en beleidsterreinen van de EU en moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij.

De voornaamste beslissingen van de Commissie worden hieronder weergegeven, gegroepeerd per beleidsterrein. Ook sluit de Commissie 96 procedures waarin de problemen met de betrokken lidstaten zijn opgelost, zodat de Commissie de procedure niet hoeft voort te zetten.

Zie voor nadere informatie over de EU-inbreukprocedure MEMO/12/12. Zie voor meer details over alle beslissingen het register van inbreukbeslissingen.

 

1. Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

(meer informatie: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Met redenen omklede adviezen

Arbeidsomstandigheden: Commissie verzoekt ITALIË en PORTUGAL om kennisgeving van EU-regels betreffende arbeidsvoorwaarden van zeevarenden

Vandaag heeft de Commissie besloten een met redenen omkleed advies te sturen aan Italië en Portugal, waarin zij beide landen verzoekt om kennisgeving van de nationale maatregelen tot omzetting van de EU-regels die zeevarenden recht op billijke en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden, alsmede op informatie en raadpleging verlenen (Richtlijn 2015/1794/EU). De termijn voor de omzetting van de EU-regels in nationaal recht liep af op 10 oktober 2017. Tot dusverre hebben Italië en Portugal de Commissie nog niet meegedeeld welke maatregelen zij hebben genomen. De Commissie heeft in november 2017 dan ook aanmaningsbrieven gestuurd, waarop geen van beide lidstaten heeft geantwoord. Daarom verzoekt de Commissie Italië en Portugal nu om de noodzakelijke maatregelen te nemen om aan de richtlijn te voldoen. Indien zij de nationale wetgeving tot omzetting van deze richtlijn niet binnen twee maanden hebben vastgesteld en meegedeeld, kan de Commissie deze zaken voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

 

2. Energie

(meer informatie: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Verwijzingen naar Hof van Justitie van de Europese Unie

Nucleair afval: Commissie daagt ITALIË, KROATIË en OOSTENRIJK voor Hof van Justitie wegens niet-kennisgeving van nationale programma's

De Europese Commissie heeft besloten Italië, Kroatië en Oostenrijk voor het Hof van Justitie te dagen omdat zij geen kennis hebben gegeven van hun definitieve nationale programma's voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, zoals wordt vereist door de richtlijn inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (Richtlijn 2011/70/Euratom). Dit type afval is ook een bijproduct van het gebruik van nucleaire en stralingstechnologie voor andere doeleinden dan energieopwekking, zoals wetenschappelijk onderzoek en verscheidene medische toepassingen. Het is voor de Commissie een prioriteit dat de hoogste veiligheidsnormen voor radioactief afval en verbruikte splijtstof worden ingevoerd. Op grond van artikel 15, lid 4, juncto artikel 13, lid 1, van de richtlijn moesten lidstaten de Commissie uiterlijk op 23 augustus 2015 een eerste keer in kennis stellen van de inhoud van hun nationale programma. De Commissie heeft de drie lidstaten herinnerd aan hun verplichting op grond van de richtlijn en hun verzocht om informatie over de te volgen procedures voor de vaststelling van hun programma's en over de verwachte data van vaststelling en kennisgeving. Aangezien de drie lidstaten slechts ontwerpversies van hun programma's hebben ingediend, zijn er aan Italië, Kroatië en Oostenrijk aanmaningsbrieven gestuurd in april 2016, gevolgd door met redenen omklede adviezen in juli 2017. De Commissie is van mening dat de autoriteiten van deze lidstaten alle noodzakelijke maatregelen moeten nemen om een definitief nationaal programma voor het beheer van grote splijtstof en radioactief afval vast te stellen en mee te delen aan de Commissie. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

 

Met redenen omklede adviezen:

Energie-efficiëntie van gebouwen: Commissie verzoekt NEDERLAND om correcte omzetting van EU-wetgeving inzake energieprestatiecertificaten

Vandaag heeft de Commissie besloten Nederland een met redenen omkleed advies te sturen met een formeel verzoek om enkele van de vereisten voor aanbevelingen in de energieprestatiecertificaten correct om te zetten, en om op de juiste wijze een onafhankelijk controlesysteem van deze certificaten in te voeren, in overeenstemming met de richtlijn energieprestatie van gebouwen (Richtlijn 2010/31/EU). De richtlijn schrijft voor dat aanbevelingen in de energieprestatiecertificaten voor de woningbouw vergelijkbaar zijn met aanbevelingen die per geval zijn gedaan door onafhankelijke deskundigen. Bovendien bepaalt de richtlijn dat de lidstaten een onafhankelijk controlesysteem moeten invoeren dat ervoor zorgt dat een statistisch significant percentage van de energieprestatiecertificaten jaarlijks wordt gecontroleerd. In juli 2016 en in juni 2017 zijn respectievelijk een aanmaningsbrief en een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland gestuurd. Aangezien er echter nog steeds geen maatregelen in verband met bovengenoemde vereisten zijn vastgesteld, heeft de Commissie nu de volgende stap in de inbreukprocedure gezet. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om aan het met redenen omkleed advies te voldoen; anders kan de Commissie deze lidstaat voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

 

Aanmaningsbrieven:

Nucleair afval: Commissie verzoekt twintig lidstaten om EU-voorschriften correct om te zetten

De Commissie heeft besloten aanmaningsbrieven te sturen aan Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk omdat zij bepaalde voorschriften van de richtlijn inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (Richtlijn 2011/70/Euratom) niet correct hebben omgezet. Met de richtlijn wordt een communautair kader vastgesteld om een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval te waarborgen en zo te voorkomen dat er een te zware last op toekomstige generaties wordt gelegd. Bovendien roept de Commissie België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Ierland, Litouwen, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk op om een nationaal programma vast te stellen voor het beheer van verbruikte splijtstof en beleid rond het beheer van radioactief afval. De betrokken lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om de reageren op de argumenten van de Commissie; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Normen voor nucleaire veiligheid: Commissie verzoekt negen lidstaten om omzetting van EU-voorschriften

De Commissie heeft besloten aanmaningsbrieven te sturen aan Cyprus, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Portugal en Zweden, met het verzoek om omzetting van de nieuwe richtlijn inzake basisveiligheidsnormen (Richtlijn 2013/59/Euratom). De lidstaten moesten deze richtlijn uiterlijk op 6 februari 2018 hebben omgezet. De nieuwe richtlijn moderniseert en consolideert de Europese wetgeving op het gebied van stralingsbescherming. Deze stelt basisveiligheidsnormen vast om werknemers, de bevolking en patiënten te beschermen tegen de gevaren die zijn verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling. De richtlijn bevat ook bepalingen voor paraatheid en reactie op noodsituaties, die waren versterkt naar aanleiding van het nucleaire ongeval in Fukushima. De betrokken lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om de reageren op de argumenten van de Commissie; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

 

3. Milieu

(meer informatie: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 61 82,

Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Verwijzingen naar Hof van Justitie van de Europese Unie

Commissie daagt OOSTENRIJK voor Hof in verband met jacht op wilde vogels

De Europese Commissie heeft besloten Oostenrijk voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens het toestaan van de jacht op de houtsnip (Scolopax rusticola) tijdens de voortplantingsperiode in de deelstaat Niederösterreich, in strijd met de EU-voorschriften inzake de bescherming van wilde vogels. De houtsnip wordt beschermd door de vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG). De richtlijn erkent de jacht op de vogels die zijn opgenomen in bijlage II van de richtlijn onder bepaalde voorwaarden als een legitieme activiteit, maar verbiedt de jacht tijdens perioden waarin de vogels het kwetsbaarst zijn, bijvoorbeeld tijdens de voortplantingperiode en bij de terugkeer van trekvogels naar de nestplaatsen. Lidstaten mogen alleen van dit verbod op de voorjaarsjacht afwijken wanneer er geen andere bevredigende oplossing is en wanneer slechts een klein aantal houtsnippen wordt geschoten. Niederösterreich staat de lentejacht toe van 1 maart tot en met 15 april, hetgeen samenvalt met de voortplantingsperiode van de nationale broedpopulatie. Volgens de Commissie is er niet aan de voorwaarden voor afwijking voldaan en handelt Oostenrijk daarom in strijd met de vogelrichtlijn. In de eerste plaats is er een "andere bevredigende oplossing" in de vorm van de herfstjacht, die alom wordt toegepast in andere lidstaten en andere Oostenrijkse deelstaten. In de tweede plaats is het door Niederösterreich toegestane aantal vogels niet aan te merken als klein in de zin van de vogelrichtlijn. De Commissie heeft de inbreukprocedure ingeleid in september 2013, en de Oostenrijkse autoriteiten een met redenen omkleed advies gestuurd in mei 2015. Sindsdien hebben verschillende uitwisselingen op politiek niveau met de Oostenrijkse autoriteiten plaatsgehad, maar deze hebben niet tot een oplossing geleid. Niederösterreich is de enig overblijvende deelstaat in Oostenrijk die de voorjaarsjacht op de houtsnip nog niet heeft verboden. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

 

Verwijzingen naar Hof van Justitie van de Europese Unie en aanmaningsbrieven

Luchtkwaliteit: Commissie neemt maatregelen om burgers te beschermen tegen luchtverontreiniging

De Commissie hecht veel belang aan de behoefte van de Europeanen om zuivere lucht in te ademen. Zij verleent nationale, regionale en lokale actoren praktische ondersteuning ter verbetering van de luchtkwaliteit in Europa. Daarnaast heeft de Commissie Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk vandaag voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd omdat zij de overeengekomen grenswaarden niet naleven en geen passende maatregelen hebben genomen om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden. De Commissie stuurt tevens aanvullende aanmaningsbrieven aan Duitsland, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk omdat zij de EU-voorschriften inzake voertuigtypegoedkeuring naast zich neer hebben gelegd. Deze lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten die de Commissie heeft aangevoerd; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

 

Met redenen omklede adviezen:

Milieueffecten: Commissie roept CYPRUS, IERLAND en SPANJE op om nieuwe EU-voorschriften volledig in nationale wetgeving op te nemen

De Commissie verzoekt Cyprus, Ierland en Spanje om hun nationale wetgeving aan te passen aan wijzigingen van de milieueffectrapportagerichtlijn (Richtlijn 2014/52/EU). Die richtlijn moet ervoor zorgen dat projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu onderworpen worden aan een effectbeoordeling. De Commissie heeft de inbreukprocedures tegen de drie lidstaten ingeleid in juli 2017. De ontbrekende bepalingen zijn nog niet volledig opgenomen in de respectieve nationale wetten omdat de bestaande wetten over effectbeoordeling op het ogenblik worden herzien. De Commissie stuurt nu met redenen omklede adviezen. Als de betrokken lidstaten hun verplichtingen niet binnen twee maanden na ontvangst van het met redenen omkleed advies nakomen, kan de zaak aanhangig worden gemaakt bij het Hof van Justitie van de EU.

Water: Commissie roept GRIEKENLAND op om te voldoen aan voorschriften ter voorkoming van overstromingen

De Commissie roept Griekenland op om te voldoen aan de voorschriften van de hoogwaterrichtlijn (Richtlijn 2007/60/EG). De richtlijn is gericht op de vermindering en de beheersing van de risico's van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu en de economische bedrijvigheid. Op grond van EU-recht hadden de lidstaten uiterlijk op 22 maart 2016 overstromingsrisicobeheerplannen moeten voltooien en bekendmaken en ter kennis van de Commissie moeten brengen. In april 2017 heeft de Commissie een inbreukprocedure ingeleid met een aanmaningsbrief aan de Griekse autoriteiten, omdat zij hadden nagelaten de noodzakelijke 15 overstromingsrisicobeheerplannen te voltooien, bekend te maken en mee te delen. Aangezien Griekenland nog steeds geen kennisgeving van deze plannen heeft gedaan, stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies. Griekenland heeft twee maanden de tijd om te antwoorden. Als Griekenland zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

Vogels: Commissie roept SPANJE op vinkenvangst te beëindigen

De Commissie verzoekt Spanje zijn jachtwetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-regels inzake het behoud van de vogelstand (Richtlijn 2009/147/EG). De zaak betreft het besluit van Spanje om de vangst van vijf soorten in het wild levende vinken toe te staan. In de EU is het vangen en houden van vogelsoorten zoals vinken in het algemeen verboden. De lidstaten mogen echter van het vereiste van strikte bescherming afwijken indien er geen andere bevredigende oplossingen bestaan en op voorwaarde dat de populatie van de betrokken soorten op een bevredigend niveau wordt gehandhaafd. Aangezien in casu niet aan die voorwaarden is voldaan, en met name het fokken in gevangenschap een bevredigend alternatief is, dringt de Commissie er bij Spanje op aan de vinkenvangst te staken. De Commissie brengt nu een met redenen omkleed advies uit. Als Spanje zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

Drinkwater: Commissie dringt bij SPANJE aan op omzetting van EU-voorschriften inzake drinkwater

De Commissie verzoekt Spanje om de omzetting van de drinkwaterrichtlijn in nationaal recht te voltooien. De drinkwaterrichtlijn beoogt de volksgezondheid te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water door ervoor te zorgen dat het gezond en schoon is. In oktober 2015 zijn de technische bijlagen tot vaststelling van de minimumeisen voor de controle van drinkwater (Richtlijn 2015/1787) in het licht van de technische en wetenschappelijke vooruitgang herzien. De lidstaten moesten de nodige bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 27 oktober 2017 aan de richtlijn te voldoen. Aangezien Spanje de oorspronkelijke termijn had laten verstrijken, heeft de Commissie in november 2017 een aanmaningsbrief verstuurd. Spanje heeft bevestigd dat zijn autoriteiten nog steeds de nodige maatregelen voorbereiden om aan de betrokken richtlijn te voldoen. De Commissie brengt nu een met redenen omkleed advies uit. Spanje heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die zijn genomen om deze situatie te verhelpen; anders kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

 

Met redenen omkleed advies en aanmaningsbrief

Lawaai: Commissie dringt bij BELGIË en KROATIË aan op goedkeuring van geluidsbelastingkaarten en actieplannen inzake omgevingslawaai

De Commissie roept België en Kroatië op de kernbepalingen van het EU-recht inzake omgevingslawaai (Richtlijn 2002/49/EG) te eerbiedigen. Op grond van de richtlijn omgevingslawaai moeten de lidstaten geluidsbelastingkaarten aannemen waaruit de blootstelling aan lawaai in de grotere stedelijke gebieden, langs belangrijke spoorwegen en wegen alsook op belangrijke luchthavens blijkt. Die kaarten worden vervolgens gebruikt als basis voor het vaststellen van maatregelen in het kader van geluidsactieplannen. Na ontvangst van een eerste aanmaning in februari 2017 heeft België maar weinig vooruitgang geboekt. In het Waalse Gewest ontbreken nog altijd strategische geluidsbelastingdocumenten, en de Commissie is eveneens bezorgd over de herziening van het actieplan voor de agglomeratie Brussel aangezien het publiek daar niet bij betrokken was. België heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen. Na de ontvangst van een aanmaningsbrief in februari 2017 heeft Kroatië nog steeds geen strategische geluidsbelastingkaarten opgesteld voor 91 belangrijke wegen en geen volledige informatie verstrekt over de strategische kaarten voor 70 belangrijke wegen en alle belangrijke spoorwegen. Bovendien heeft Kroatië het publiek niet geraadpleegd over voorstellen voor actieplannen voor de stedelijke gebieden Split en Rijeka, 91 belangrijke wegen en 6 belangrijke spoorwegen. Gelet op deze geringe vooruitgang heeft de Commissie besloten een met redenen omkleed advies te sturen. Als Kroatië zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

 

Aanmaningsbrieven:

Natuurbescherming: Commissie verzoekt CYPRUS en LITOUWEN Natura 2000-netwerk te voltooien

De Europese Commissie heeft besloten Cyprus en Litouwen een aanmaningsbrief te sturen wegens hun verzuim om natuurlijke habitats en inheemse soorten te beschermen door het aanwijzen van beschermde natuurgebieden. In het kader van de EU-wetgeving inzake natuurbehoud (de habitatrichtlijn, Richtlijn 92/43/EEG, en de vogelrichtlijn, Richtlijn 2009/147/EG) zijn de lidstaten overeengekomen om bij te dragen aan de totstandbrenging van een samenhangend Europees netwerk Natura 2000 door de op nationaal niveau meest geschikte gebieden aan te wijzen als speciale beschermingszones (SBZ's, op grond van de vogelrichtlijn) en door aan de Commissie geschikte gebieden van communautair belang (GCB's, op grond van de habitatrichtlijn) voor te stellen. Beide landen hebben geen uitputtende lijst van GCB's ingediend en de voorgestelde GCB's bestrijken niet de verschillende habitattypen en soorten die bescherming behoeven. Cyprus heeft evenmin een voldoende aantal offshore SBZ's aangewezen. De Commissie stuurt nu een aanmaningsbrief. De lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten die de Commissie heeft aangevoerd; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Stedelijk afvalwater: Commissie verzoekt ITALIË arrest van Hof uit te voeren en afvalwater correct te behandelen

De Europese Commissie verzoekt Italië volledig uitvoering te geven aan het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 10 april 2014 (zaak C-85/13). Het Hof heeft daarin vastgesteld dat Italië zijn verplichtingen uit hoofde van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG van de Raad) niet was nagekomen door niet ervoor te zorgen dat stedelijk afvalwater adequaat wordt opgevangen en behandeld. De richtlijn vereist dat de lidstaten ervoor zorgen dat alle agglomeraties (steden en gemeenten) met meer dan 10 000 inwoners, die afvalwater lozen in kwetsbare gebieden, hun stedelijk afvalwater naar behoren opvangen en behandelen. Ondanks de vooruitgang die sinds het arrest van het Hof is geboekt, wordt die verplichting in 14 agglomeraties nog steeds niet nagekomen. Nu er sinds het arrest vier jaar zijn verstreken, stuurt de Commissie Italië thans een laatste waarschuwing alvorens zij de zaak weer voor het Hof brengt en om financiële sancties verzoekt. Italië heeft twee maanden de tijd om op de aanmaningsbrief te antwoorden; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

 

4. Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie

(meer informatie: Vanessa Mock – tel. +32 229-56194, Letizia Lupini - tel. +32 229-51958)

Verwijzing naar Hof van Justitie van de Europese Unie

Betaalrekeningen: Commissie wijzigt voorgestelde financiële sanctie voor verzuim van SPANJE voorschriften inzake betaalrekeningen volledig ten uitvoer te leggen

De Commissie heeft vandaag besloten een lagere financiële sanctie voor te stellen in de zaak die zij bij het Hof van Justitie van de EU tegen Spanje aanhangig heeft gemaakt omdat het geen kennis heeft gegeven van de maatregelen om de betaalrekeningenrichtlijn (Richtlijn 2014/92/EU) volledig in nationaal recht om te zetten. Dit bevestigt het besluit van de Commissie van oktober 2017, maar houdt rekening met het feit dat de richtlijn intussen gedeeltelijk is omgezet. De Commissie zal het Hof verzoeken om Spanje een dwangsom van 48 919,20 EUR per dag op te leggen vanaf de dag van het arrest totdat de richtlijn volledig in nationaal recht is omgezet. De EU-regels inzake betaalrekeningen zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de consumenten beschikken over transparante betaalrekeningen in een concurrerende en inclusieve markt. Uit hoofde van de richtlijn hebben alle legale EU-inwoners recht op een elementaire betaalrekening tegen een redelijke vergoeding, ongeacht hun woonplaats. De richtlijn vergroot ook de transparantie van de voor betaalrekeningen aangerekende vergoedingen en maakt het gemakkelijker om te vergelijken en over te stappen. De lidstaten moesten uiterlijk op 18 september 2016 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om aan de richtlijn te voldoen, en de Commissie daarvan onverwijld in kennis stellen. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

 

5. Gezondheid en voedselveiligheid

(meer informatie: Anca Paduraru – tel. +32 229-91269, Aikaterini Apostola - tel.: +32 229-87624)

Verwijzingen naar Hof van Justitie van de Europese Unie

Commissie daagt ITALIË voor Hof wegens verzuim om verdere verspreiding van schadelijk quarantaineorganisme Xylella fastidiosa in Apulië adequaat tegen te gaan

De Europese Commissie heeft vandaag besloten Italië voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat de Italiaanse autoriteiten niet de nodige maatregelen nemen voor de uitroeiing van het schadelijke quarantaineorganisme Xylella fastidiosa in Apulië en er daardoor niet in zijn geslaagd de verspreiding ervan te stoppen. Na de eerste melding van de uitbraak van Xylella fastidiosa in de regio Apulië in oktober 2013, hebben de Italiaanse autoriteiten niet volledig voldaan aan de EU-regels inzake quarantaineorganismen die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten en hebben zij de verdere verspreiding ervan in Apulië niet kunnen voorkomen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 van de Commissie en Richtlijn 2000/29/EG van de Raad). Deze maatregelen betreffen onder meer de verwijdering van besmette planten in sommige delen van de afgebakende gebieden onmiddellijk na de eerste bevestiging van de aanwezigheid van Xylella fastidiosa, alsook de controle en bemonstering van de planten in de relevante delen van het afgebakende gebied. Het door Italië meegedeelde tijdschema werd niet doeltreffend geacht voor de onmiddellijke verwijdering van de besmette bomen, zoals de EU-wetgeving vereist. Dit gebrek aan adequate maatregelen verhoogt het grote risico van verdere verspreiding van het organisme vanuit het thans afgebakende gebied naar de rest van Italië en daarbuiten. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

Commissie daagt ITALIË voor Hof aangaande omzetting van bepaalde technische voorschriften voor testen van menselijke weefsels en cellen

De Commissie heeft besloten Italië voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat het geen kennis heeft gegeven van de maatregelen tot omzetting van de EU-voorschriften die de bestaande voorschriften voor het testen van menselijke weefsels en cellen wijzigen (Richtlijn 2012/39/EU van de Commissie). Die wijzigingen zijn voor alle betrokken partijen, en met name voor de donoren en hun familieleden, van cruciaal belang in het kader van de vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen. Italië heeft de Commissie nog niet in kennis gesteld van de maatregelen ter omzetting van de wijzigingsrichtlijn in nationaal recht, hoewel het dat uiterlijk op 17 juni 2014 had moeten doen. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

 

6. Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf

(meer informatie: Lucia Caudet – tel. +32 229 56182, Maud Noyon – tel. +32 229-80379)

 

Met redenen omkleed advies:

Overheidsopdrachten: Commissie dringt bij OOSTENRIJK aan op naleving van EU-wetgeving

De Commissie heeft vandaag besloten Oostenrijk een met redenen omkleed advies te sturen betreffende de onderhandse gunning door de gemeente Wenen van de bouw van haar nieuwe kantoorgebouw. De Europese Commissie heeft vernomen dat de gemeente al had toegezegd een gebouw te huren voordat het was gebouwd. Volgens de Commissie was die overeenkomst een gemengde overheidsopdracht voor de uitvoering van werken en geen gewoon huurcontract, en had dus een aanbesteding moeten worden georganiseerd. De Commissie vindt dat de gemeente, door geen oproep tot mededinging bekend te maken, inbreuk heeft gemaakt op de EU-beginselen van transparantie, gelijke behandeling van potentieel belanghebbende marktdeelnemers, de gunning van contracten, het gebruik van een van de passende procedures en de bekendmaking van aankondigingen, zoals vervat in Richtlijn 2004/18/EG. Oostenrijk heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die zijn genomen om deze situatie te verhelpen; anders kan de Commissie Oostenrijk voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

Beroepskwalificatie: Commissie verzoekt FRANKRIJK zijn praktijken inzake in België opgeleide psychomotorisch therapeuten te wijzigen

De Commissie heeft vandaag besloten Frankrijk een met redenen omkleed advies te sturen met het verzoek de wijze waarop het in België opgeleide psychomotorisch therapeuten kwalificeert, te wijzigen. De Franse autoriteiten weigeren de betrokken kwalificatie te erkennen op grond dat het beroep in België, anders dan in Frankrijk, niet als een beroep in de gezondheidszorg wordt gekwalificeerd. Volgens de EU-voorschriften betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG) moeten buitenlandse kwalificaties worden beoordeeld op basis van de in de lidstaat van herkomst daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. Volgens de Commissie is de Franse praktijk niet in overeenstemming met deze richtlijn. Frankrijk heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen om aan de richtlijn te voldoen; anders kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

 

Aanmaningsbrieven:

Voertuigen met stuur aan rechterkant: Commissie verzoekt LETLAND om meer informatie over registratie van personenauto's

De Commissie heeft vandaag besloten Letland een aanmaningsbrief te sturen betreffende het verbod om in Letland personenauto's te registreren die het stuur aan de rechterkant hebben. Volgens de Commissie is dat verbod in strijd met de EU-regels inzake de typegoedkeuring van motorvoertuigen (Richtlijn 2007/46/EG) en het beginsel van vrij verkeer van goederen (artikelen 34-36 VWEU). Bovendien heeft het Hof van Justitie zich daarover in 2014 al uitgesproken in zaken tegen andere lidstaten (Polen, zaak C-639/11, en Litouwen, zaak C-61/12); daarin overwoog het dat andere, minder beperkende maatregelen bestaan om de verkeersveiligheid te verzekeren. De Commissie meent dat Letland zijn wetgeving moet wijzigen overeenkomstig de arresten van het Hof. Letland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten die de Commissie heeft aangevoerd; anders kan de Commissie besluiten de Letse autoriteiten een met redenen omkleed advies te sturen.

 

Sluitingen:

Parallelle handel in geneesmiddelen: Commissie sluit inbreukprocedures en klachten tegen POLEN, ROEMENIË en SLOWAKIJE

De Europese Commissie heeft vandaag besloten tot beëindiging van de inbreukprocedures en de behandeling van klachten op het gebied van de parallelle handel in geneesmiddelen voor menselijk gebruik tegen Polen, Roemenië en Slowakije. De Commissie-Juncker heeft vanaf het begin het vizier op haar politieke prioriteiten gericht en die energiek nagestreefd. Deze politieke benadering komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop de Commissie inbreukdossiers behandelt. In de mededeling "EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing" wordt beschreven volgens welke benadering de Commissie strategische prioriteit aan zaken toekent, waarbij zij de verschillende betrokken publieke en particuliere belangen zorgvuldig tegen elkaar afweegt. Bij de parallelle invoer en -uitvoer van geneesmiddelen gaat het om een wettige vorm van handel op de interne markt. De lidstaten kunnen de parallelle handel echter in bepaalde gevallen beperken, mits de maatregelen gerechtvaardigd, redelijk en proportioneel zijn ter waarborging van een legitiem openbaar belang. Bijvoorbeeld om te zorgen voor een adequate en continue levering van geneesmiddelen aan de bevolking. Het ontbreken van een passende en continue bevoorrading van geneesmiddelen aan apotheken is een ernstig en groeiend probleem dat zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan in een aantal lidstaten en ernstige gevolgen kan hebben voor de behandeling van patiënten. De Commissie erkent dat de parallelle handel in geneesmiddelen mogelijk een van de oorzaken is voor het ontstaan van tekorten van een aantal geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Het is niet gemakkelijk om een evenwicht te vinden tussen het vrije verkeer van goederen en het recht op toegang tot gezondheidszorg voor patiënten. Na zorgvuldige analyse is de Commissie tot de conclusie gekomen dat zij op zoek moet gaan naar andere manieren dan inbreukprocedures om op passende wijze om te gaan met deze complexe situatie die negatieve gevolgen voor de gezondheid van de Europese burgers kan hebben. De Commissie is van mening dat er zo snel mogelijk een gestructureerde dialoog met alle betrokken partijen moet plaatsvinden. De Commissie blijft zich inzetten voor de ondersteuning van de lidstaten bij hun inspanningen om ervoor te zorgen dat burgers tijdig toegang hebben tot betaalbare, preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit. Daarom zal zij meer informatie verzamelen bij de lidstaten en andere belanghebbenden om de uitvoering van de openbaredienstverplichting en de uitvoerbeperkingen in de werkgroep van de Commissie inzake geneesmiddelen te bespreken. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

Betalingsachterstanden: Commissie sluit inbreukprocedure tegen SPANJE

De Europese Commissie heeft vandaag besloten een inbreukprocedure tegen Spanje op het gebied van betalingsachterstanden te sluiten. In februari 2017 zond de Commissie een aanmaningsbrief aan de Spaanse autoriteiten vanwege de goedkeuring van een nationale wet die het mogelijk maakte dat overheidsinstanties stelselmatig dertig dagen extra kregen om hun betalingen te voldoen. De Commissie was van mening dat de wetgeving niet verenigbaar was met artikel 4 van de richtlijn betalingsachterstanden (Richtlijn 2011/7/EU) en verzocht om meer informatie van de Spaanse autoriteiten. In december 2017 heeft Spanje de wet gewijzigd waardoor deze thans in overeenstemming is met de richtlijn. De Commissie heeft derhalve besloten de zaak te sluiten.

 

7. Justitie, consumentenzaken en gendergelijkheid

(meer informatie: Christian Wigand – tel.: +32 229-62253, Melanie Voin – tel.: +32 229-58659)

Aanmaningsbrief:

Consumenten: Commissie dringt bij POLEN aan op omzetting van EU-voorschriften betreffende consumentenrechten

De Europese Commissie heeft vandaag besloten een aanmaningsbrief aan Polen te sturen over de onjuiste omzetting van een deel van de EU-regels inzake consumentenrechten (richtlijn inzake consumentenrechten, Richtlijn 2011/83/EU). De nieuwe regels zullen de rechten van consumenten in alle EU-landen versterken, met name bij aankopen via internet. De lidstaten moesten de richtlijn uiterlijk op 13 december 2013 in nationaal recht omzetten. De Commissie is van mening dat de Poolse autoriteiten de EU-wetgeving incorrect in nationaal recht hebben omgezet. Ten eerste heeft Polen de EU-regels inzake de definitie van "handelaar" verkeerd toegepast. Volgens de richtlijn hebben handelaren niet alleen verplichtingen wanneer zij goederen of diensten rechtstreeks aanbieden, maar ook wanneer zij hun producten via andere wegen, zoals onlineplatforms, op de markt brengen. Ten tweede worden de voorschriften over de regelingen over betalingen, levering, uitvoering en de termijnen zoals vastgelegd in de EU-regelgeving, niet gespecificeerd in de Poolse wetgeving. Ten slotte is het informatievoorschrift over de interoperabiliteit van digitale inhoud niet beperkt tot de informatie waarvan de handelaar op de hoogte is of waarvan hij redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn. Dit heeft geleid tot een onevenredige last voor handelaren die actief zijn in Polen. Polen heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

 

8. Maritieme zaken en visserij

(meer informatie: Enrico Brivio – tel.: +32 229-56172, Iris Petsa – tel.: +32 229-93321)

Aanmaningsbrieven

Visserijcontrole: Commissie dringt bij IERLAND aan op vaststelling van het kader voor een effectieve handhaving van puntensystemen

De Commissie heeft vandaag besloten een aanmaningsbrief te sturen aan Ierland wegens het verzuim om een puntensysteem voor de visserij in te voeren, zoals is vereist op grond van de EU-controleverordening (Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad). Een puntensysteem is vereist in geval van ernstige inbreuken op het gemeenschappelijk visserijbeleid, die worden begaan door kapiteins en vergunninghouders van vaartuigen die de Ierse vlag voeren. Daarnaast is de Commissie van oordeel dat Ierland de huidige nationale wetgeving ter invoering van het puntensysteem voor vergunninghouders niet in werking heeft gesteld, met als gevolg dat er geen punten worden toegekend aan vergunninghouders. Ierland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Gemeenschappelijke marktordening: Commissie verzoekt VERENIGD KONINKRIJK om vaststelling van een functionerend systeem voor het beheer van producentenorganisaties

De Commissie heeft een aanmaningsbrief aan het Verenigd Koninkrijk gestuurd wegens het verzuim om controles uit te voeren en de naleving van de voorwaarden voor erkenning van producentenorganisaties voor visserijproducten te waarborgen. Volgens de door de Commissie verzamelde informatie blijkt dat het systeem van producentenorganisaties dat is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk, niet langer voldoet om producenten bijeen te brengen om de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de gemeenschappelijke marktordening (Verordening (EU) nr. 1379/2013) te verwezenlijken. Het systeem ondermijnt met name het beginsel van non-discriminatie tussen producentenorganisaties in de hele EU en kan ook een gevaar vormen voor de toewijzing van vangstmogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk. Dankzij de gemeenschappelijke ordening van de markten krijgen consumenten meer en betere informatie over de producten die in de EU op de markt komen en die, ongeacht hun oorsprong, aan dezelfde regels moeten voldoen. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

 

9. Migratie, binnenlandse zaken en burgerschap

(meer informatie: Tove Ernst – tel.: +32 229-86764, Markus Lammert - tel.: +32 229-80423)

Verwijzing naar Hof van Justitie van de Europese Unie

Commissie daagt SLOWAKIJE voor het Hof wegens gebrek aan rechtsmiddelen tegen weigering, nietigverklaring of intrekking van visa

De Europese Commissie heeft vandaag besloten Slowakije voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat het land niet voorziet in een gerechtelijke procedure om beroep aan te tekenen tegen beslissingen tot weigering, nietigverklaring of intrekking van een visum.

Op grond van de Slowaakse nationale wetgeving kan enkel bezwaar worden gemaakt bij buitengerechtelijke administratieve autoriteiten. Op grond van de visumcode (Verordening (EG) nr. 810/2009) en het Handvest van de grondrechten van de EU hebben visumaanvragers recht op een niet-willekeurige behandeling van hun visumaanvraag en moet dit recht worden beschermd via een gerechtelijke beroepsprocedure. De antwoorden van de Slowaakse Republiek op de aanmaningsbrief uit 2013 en de met redenen omklede adviezen uit 2015 en 2018 hebben de bedenkingen van de Commissie niet weggenomen. De Commissie heeft derhalve besloten Slowakije voor het Hof van Justitie van de EU te dagen. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

 

Aanmaningsbrief:

Legale migratie: Commissie dringt bij NEDERLAND aan op beëindiging van buitensporige leges voor verblijfsvergunningen

De Commissie heeft vandaag besloten een aanmaningsbrief te sturen aan Nederland in het kader van de heffing van buitensporige en onevenredige leges voor verblijfsvergunningen op grond van de EU-regels inzake legale migratie. Het EU-recht heeft betrekking op de voorwaarden voor toegang en verblijf van bepaalde categorieën migranten van buiten de EU, zoals studenten, onderzoekers en hooggekwalificeerde werknemers, alsmede langdurig ingezetenen en begunstigden van voorschriften over gezinshereniging. Weliswaar mogen lidstaten administratieve vergoedingen heffen voor de behandeling van aanvragen, maar buitensporige en onevenredige vergoedingen zijn in strijd met het recht van de aanvragers. Op 7 december 2017 werd er een eerste aanmaningsbrief verstuurd over de door Nederland in rekening gebrachte vergoedingen voor vergunningen die zijn afgegeven krachtens de studentenrichtlijn (Richtlijn 2004/114/EG van de Raad), de onderzoekersrichtlijn (Richtlijn 2005/71/EG van de Raad), de blauwekaartrichtlijn (Richtlijn 2009/50/EG van de Raad) en de richtlijn betreffende een gecombineerde vergunning (Richtlijn 2011/98/EU). De huidige aanvullende aanmaningsbrief betreft de in rekening gebrachte vergoedingen voor vergunningen die zijn afgegeven krachtens de richtlijn seizoensarbeiders (Richtlijn 2014/36/EU) en de richtlijn inzake terbeschikkingstelling van werknemers (Richtlijn 2014/66/EU). Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten die de Commissie heeft aangevoerd; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

 

10. Mobiliteit en vervoer

(meer informatie: Enrico Brivio – tel.: +32 229-56172, Alexis Perier - tel.: +32 229-69143)

Met redenen omklede adviezen:

Technische controle: Commissie dringt bij drie lidstaten aan op omzetting van nieuwe voorschriften voor verbetering van verkeersveiligheid

De Commissie heeft vandaag drie lidstaten verzocht om volledige omzetting van een reeks richtlijnen die bekend staat als het "pakket inzake technische controles". Dit pakket werd in 2014 vastgesteld met het oog op de verbetering van de technische controle van voertuigen in de EU en derhalve de verkeersveiligheid te vergroten. De lidstaten moesten dit pakket uiterlijk op 20 mei 2017 hebben omgezet. Tot dusver hebben Portugal, Slovenië en Spanje dat echter nog niet of maar ten dele gedaan. In de eerste plaats hebben Portugal en Slovenië geen nationale maatregelen ter omzetting van de herziene voorschriften voor de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangers (Richtlijn 2014/45/EU) vastgesteld, bekendgemaakt en aan de Commissie meegedeeld. De richtlijn geldt voor personenauto's, vrachtwagens, bussen, motorrijwielen, trekkers en opleggers, en bepaalt de bij de technische controle te controleren punten, de testmethoden en de gebreken en de beoordeling daarvan. De richtlijn bevat tevens minimumvoorschriften voor de controlefaciliteiten, de opleiding van inspecteurs en de toezichthoudende organen. Ten tweede heeft Spanje geen nationale maatregelen ter omzetting van de herziene voorschriften betreffende de registratiedocumenten voor voertuigen (Richtlijn 2014/46/EU) vastgesteld, bekendgemaakt en aan de Commissie meegedeeld. De richtlijn verplicht de lidstaten om elektronische voertuigregisters met geharmoniseerde inhoud op te zetten, en stelt de procedure vast die moet worden gevolgd wanneer een voertuig bij een periodieke technische controle wordt afgekeurd. De Commissie heeft deze verzoeken verstuurd in de vorm van een met redenen omkleed advies. Alle betrokken lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om te antwoorden; anders kan de Commissie hen voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

Verkeersveiligheid: Commissie verzoekt DENEMARKEN om toepassing van EU-voorschriften inzake uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen

De Commissie heeft vandaag besloten Denemarken te verzoeken uitvoering te geven aan de Europese voorschriften inzake de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (Directive 2015/413/EU). Deze richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid buitenlandse bestuurders die op hun grondgebied verkeersovertredingen begaan, zoals rijden met een te hoge snelheid of rijden onder invloed van drank, op te sporen en te vervolgen. Naar schatting wordt er dankzij deze richtlijn vier maal zoveel onderzoek ingesteld naar door buitenlandse bestuurders begane verkeersovertredingen. Dit heeft een sterk afschrikwekkend effect op verkeersovertreders en draagt aldus bij tot de verkeersveiligheid in Europa. Denemarken had deze richtlijn uiterlijk op 6 mei 2017 moeten omzetten, maar heeft dat nog steeds niet gedaan. De Commissie heeft derhalve besloten de Deense autoriteiten een met redenen omkleed advies te sturen. Denemarken heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen tot omzetting van de richtlijn; anders kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

Vervoer per spoor: Commissie verzoekt DUITSLAND om volledige omzetting van EU-wetgeving inzake veiligheid van spoorverkeer

De Commissie heeft Duitsland vandaag verzocht de EU-wetgeving inzake spoorwegveiligheid (Richtlijn 2004/49/EG) volledig na te leven. De lidstaten zijn op grond van de richtlijn met name verplicht een onafhankelijke veiligheidsinstantie en een onafhankelijk orgaan voor ongevallen- en incidentenonderzoek op te richten, en op coherente wijze taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid toe te wijzen. Bovendien moeten de lidstaten gemeenschappelijke beginselen voor de spoorwegveiligheid formuleren. Duitsland heeft er evenwel niet op toegezien dat zijn regionale vervoersnetwerken aan de veiligheidseisen van de richtlijn worden onderworpen. Bovendien is de correcte toewijzing van de verantwoordelijkheden inzake veiligheidsbeheer en risicobeheersing niet gewaarborgd en is niet volledig voldaan aan de verplichtingen inzake verslaglegging aan het onderzoeksorgaan. Derhalve heeft de Commissie de Duitse autoriteiten een met redenen omkleed advies gestuurd. Zij hebben nu twee maanden de tijd om hun verplichtingen na te komen; anders kan de Commissie besluiten deze zaak aan het Hof van Justitie van de EU voor te leggen.

 

Aanmaningsbrieven:

Vervoer per spoor: Commissie verzoekt SPANJE om correcte omzetting van EU-voorschriften tot instelling van één spoorwegruimte

De Commissie heeft vandaag besloten Spanje een aanmaningsbrief te sturen omdat het de EU-wetgeving tot instelling van één Europese spoorwegruimte (Richtlijn 2012/34/EU) niet correct heeft omgezet. De Commissie stelt zich op het standpunt dat het spoorwegregelgevingskader in Spanje in strijd is met verschillende bepalingen van de richtlijn, onder meer wat betreft de bevoegdheden en de middelen van de toezichthoudende instantie, de bestuurlijke onafhankelijkheid van de infrastructuurbeheerder – met name bij de vaststelling van infrastructuurrechten – en de onafhankelijkheid van de spoorwegmaatschappij ten opzichte van de overheid. Er zijn ook tekortkomingen bij de toewijzing van infrastructuurcapaciteit en de regeling van infrastructuurheffingen vastgesteld. Spanje heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Zeevarenden: Commissie dringt bij LETLAND en SPANJE aan op naleving van EU-voorschriften inzake minimumopleidingsniveau van zeevarenden

De Commissie heeft vandaag besloten Letland en Spanje aanmaningsbrieven te sturen wegens niet-naleving van de EU-voorschriften inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden (Richtlijn 2008/106/EG). Doel van deze voorschriften is ervoor te zorgen dat de opleidingsnormen voor zeevarenden in de hele EU worden geëerbiedigd en in overeenstemming zijn met de reeds op internationaal niveau overeengekomen normen. Volgens de Commissie heeft Letland met betrekking tot reizen nabij de kust niet voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van het Internationale Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (STCW-verdrag). In het geval van Spanje heeft de Commissie een aantal tekortkomingen vastgesteld met betrekking tot onder meer de diplomering van zeevarenden, de opzet, beoordeling en goedkeuring van zeevaartprogramma's en -cursussen alsmede het toezicht op en de evaluatie van opleidingen en de beoordeling door de maritieme instanties. Letland en Spanje hebben nu twee maanden de tijd om te reageren op de door de Commissie aan de orde gestelde probleempunten; doen zij dit niet, dan kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Luchtvaartveiligheid: Commissie verzoekt IERLAND om naleving van EU-voorschriften inzake bescherming bij melden van veiligheidsincidenten

De Commissie heeft vandaag besloten Ierland een aanmaningsbrief te sturen omdat het niet voldoet aan sommige Europese voorschriften inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart (Verordening (EU) nr. 376/2014). Deze verordening voorziet in een kader voor het voorkomen van ongevallen via de analyse van veiligheidsincidenten die worden gemeld door individuen, in het bijzonder door luchtvaartprofessionals. De lidstaten zijn onder meer verplicht een orgaan aan te wijzen dat belast is met het toezicht op de uitvoering van voorschriften die individuen ertoe aanzetten veiligheidsincidenten te melden door ervoor te zorgen dat zij niet worden gestraft wanneer zij handelen in overeenstemming met hun ervaring en opleiding. Ierland heeft een dergelijk orgaan evenwel nog niet opgericht. Het land heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

 

11. Belastingen en douane-unie

(meer informatie: Vanessa Mock – tel. + 32 229-56194, Patrick Mc Cullough – tel. +32 229-87183)

Met redenen omkleed advies:

Belastingen: Commissie verzoekt HONGARIJE te stoppen met discriminerende belastingheffing op gedistilleerde dranken

De Commissie heeft vandaag besloten Hongarije een met redenen omkleed advies te sturen omdat gedistilleerde dranken van vruchten, zoals de nationale drank pálinka, en kruidendranken die overwegend in Hongarije zelf worden geproduceerd, er zijn vrijgesteld van de gezondheidsheffing. Tegelijkertijd geldt die vrijstelling niet voor soortgelijke producten als wodka, whisky, gin of brandy, die dus hoger worden belast. Dit vormt een inbreuk op artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Als Hongarije binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

 

Aanmaningsbrieven:

Belastingen: Commissie verzoekt ITALIË om aanpassing van voorschriften inzake vrijstelling van accijnzen voor brandstof om in EU-wateren te varen

De Commissie heeft vandaag besloten Italië een aanmaningsbrief te sturen omdat het gecharterde pleziervaartuigen als commerciële vaartuigen behandelt, waardoor deze vaartuigen in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling van de heffing van accijnzen op de brandstof voor motoren. Dit is in strijd met de EU-belastingvoorschriften (de energiebelastingrichtlijn, Richtlijn 2003/96/EG van de Raad), op grond waarvan het niet is toegestaan dergelijke vaartuigen van de heffing van accijnzen vrij te stellen. Als Italië binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de Italiaanse autoriteiten een met redenen omkleed advies sturen.

Belastingen: Commissie verzoekt ROEMENIË voertuigregistratiebelasting in overeenstemming met EU-recht te brengen

De Commissie heeft vandaag besloten Roemenië een aanmaningsbrief te sturen omdat het geen volledige en onmiddellijke teruggaaf van de registratiebelasting op in andere lidstaten gekochte tweedehandsvoertuigen waarborgt. Dit in strijd is met het EU-recht (artikel 110 VWEU), omdat de Roemeense voorschriften inzake belastingteruggaaf niet voldoen aan de beginselen van loyale samenwerking, gelijkwaardigheid en doeltreffendheid. Als Roemenië binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de Roemeense autoriteiten een met redenen omkleed advies sturen.

MEMO/18/3446

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar