Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Kluczowe elementy umowy handlowej i umowy inwestycyjnej między UE a Singapurem

Strasburg, 18 kwietnia 2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła Radzie umowę o handlu między UE a Singapurem oraz umowę o ochronie inwestycji między UE a Singapurem.

Umowy w sprawie handlu i inwestycji między UE a Singapurem doprowadzą do nowego poziomu stosunków UE–Singapur oraz wygenerują więcej możliwości dla rozwoju przedsiębiorstw z UE i Singapuru i tworzenia nowych miejsc pracy.

Negocjacje na temat umowy handlowej i umowy inwestycyjnej przeprowadzono równolegle z negocjacjami w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy. Po wejściu w życie umowy o partnerstwie i współpracy zapewni ona ramy prawne dla dalszego rozwoju silnego i długotrwałego partnerstwa między UE a Singapurem.

Zwiększenie obecności UE w Azji Południowo-Wschodniej

Umowa handlowa i umowa inwestycyjna między UE a Singapurem są pierwszymi dwustronnymi umowami w sprawie handlu i inwestycji zawartymi między UE a państwem członkowskim Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Stanowią one ważny krok w kierunku osiągnięcia ostatecznego celu UE, jakim jest zawarcie umowy z ASEAN w sprawie handlu i inwestycji, w przypadku której negocjacje rozpoczęto w 2007 r. i wstrzymano w 2009 r., gdy znalazły się w impasie. Obie strony są obecnie zaangażowane w prace przygotowawcze zmierzające do ewentualnego wznowienia rozmów.

Umowy z Singapurem stanowią dobry punkt odniesienia dla innych umów handlowych i inwestycyjnych, które UE negocjuje z państwami członkowskimi ASEAN. Od czasu rozpoczęcia negocjacji z Singapurem w marcu 2010 r. UE zainicjowała również rozmowy dwustronne z Malezją (2010), Wietnamem (2012), Tajlandią (2013), Filipinami (2015) i Indonezją (2016).

Singapur jest zdecydowanie największym partnerem ASEAN dla UE. Łączna wartość dwustronnego handlu towarami wyniosła 53,3 mld euro w 2017 r., a wartość handlu usługami – 44,4 mld euro w 2016 r., przy czym samego Singapuru dotyczyło nieznacznie poniżej jednej trzeciej wymiany handlowej UE z ASEAN w zakresie towarów i usług. Jednocześnie jeśli chodzi o inwestycje dwustronne między tymi dwoma regionami, to na Singapur przypadało około dwóch trzecich tych inwestycji (256 mld euro w 2016 r.). Siedzibę w Singapurze ma ponad 10 tys. przedsiębiorstw z UE, które wykorzystują tę lokalizację jako węzeł do obsługi całego regionu Pacyfiku.

Umowa handlowa UE–Singapur

Umowa handlowa między UE a Singapurem jest jedną z pierwszych umów dwustronnych nowej generacji. Oprócz klasycznej likwidacji ceł i barier pozataryfowych w handlu towarami i usługami zawiera ona istotne postanowienia dotyczące ochrony własności intelektualnej, liberalizacji inwestycji, zamówień publicznych, konkurencji i zrównoważonego rozwoju.

Umowa ustanawia warunki umożliwiające przedsiębiorstwom z UE wykorzystanie w pełni możliwości oferowanych w Singapurze jako centrum biznesowo-transportowym Azji Południowo-Wschodniej.

Umowa oznacza:

(1) Zniesienie należności celnych

Singapur usunie wszystkie pozostałe cła na określone produkty unijne (takie jak napoje alkoholowe, w tym piwo i stout) oraz zobowiązuje się do utrzymania dotychczasowego bezcłowego dostępu do rynku dla wszelkich innych produktów UE.

Z dniem wejścia w życie umowy handlowej ponad 80 proc. całego przywozu z Singapuru do UE odbywać się będzie bez cła. W przypadku pozostałych przywozów unijne cła zostaną zniesione w ciągu trzech lub pięciu lat, w zależności od kategorii produktów. Do sektorów, które skorzystają z natychmiastowego zniesienia ceł, należą: elektronika, produkty farmaceutyczne, produkty petrochemiczne oraz przetworzone produkty rolne. Cła na niektóre rodzaje wyrobów włókienniczych i dywanów zostaną wyeliminowane w ciągu trzech lat; w ciągu pięciu lat zniesione zostaną cła na rowery, owoce, zboża i obuwie sportowe.

(2) Ułatwianie regionalnych i globalnych łańcuchów wartości

W dzisiejszej globalnej gospodarce zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa działają często w ramach globalnych łańcuchów wartości, a ich produkty obejmują zazwyczaj zarówno składniki wytwarzane w kraju, jak i elementy pochodzące z zagranicy.

Reguły pochodzenia uzgodnione w umowie handlowej mają na celu zachowanie właściwej równowagi pomiędzy pozostawieniem przedsiębiorstwom pewnego stopnia elastyczności w stosunku do części źródłowych pochodzących z innych państw a zapewnieniem wystarczającej jasności co do minimalnych warunków, jakie muszą spełniać produkty, aby kwalifikować się do uzyskania preferencyjnego traktowania na podstawie umowy jako produkty europejskie lub singapurskie.

W umowie handlowej UE–Singapur uznaje się zintegrowany charakter łańcuchów dostaw w Azji Południowo-Wschodniej. Zawiera ona rozwiązanie polegające na „kumulacji ASEAN”, aby umożliwić producentom uwzględnianie komponentów pochodzących z innych państw członkowskich ASEAN jako materiałów kwalifikujących się na potrzeby ustalenia, czy dany produkt może spełnić wymogi reguł pochodzenia.

Umowa przewiduje dalsze ułatwienie kumulacji regionalnej w odniesieniu do szerszej gamy produktów po zawarciu przez UE dodatkowych umów handlowych z innymi państwami członkowskimi ASEAN.

(3) Usunięcie barier technicznych i pozataryfowych w handlu towarami

Bez uszczerbku dla kwestii zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska umowa odnosi się do występujących w niektórych kluczowych sektorach różnic regulacyjnych, które stanowią bariery pozataryfowe w handlu między UE a Singapurem:

 • Elektronika

UE i Singapur uzgadniają, że będą opierać swoje normy, przepisy techniczne i procedury oceny zgodności na odpowiednich normach międzynarodowych.

Pozwoli to uniknąć powielających się i nadmiernie uciążliwych procedur oceny zgodności pod kątem bezpieczeństwa produktów i kompatybilności elektromagnetycznej. Zakłada się, że produkt uznany za bezpieczny na potrzeby rynku w UE powinien również zostać uznany za bezpieczny w Singapurze.

Umowa wyeliminuje również wymóg przeprowadzania obowiązkowych ocen zgodności systemów bezpieczeństwa produktów dla określonych kategorii produktów elektronicznych oraz traktować priorytetowo inne formy oceny zgodności, takie jak deklaracja dostawcy dotycząca zgodności i mechanizmy nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, które są normą w UE. 

 • Pojazdy silnikowe i części do pojazdów

Unia Europejska i Singapur zgadzają się promować międzynarodowe normy dotyczące samochodów i części samochodowych oraz powstrzymać się od wprowadzania środków, które odbiegają od norm międzynarodowych.

Umowa przewiduje również akceptację przez Singapur nowych pojazdów silnikowych i części samochodowych bez przeprowadzania jakichkolwiek dodatkowych badań pod kątem wymagań dotyczących certyfikacji, pod warunkiem że produkty są certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami przyjętymi w UE, w szczególności regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) dotyczącymi homologacji typu.

 • Produkty farmaceutyczne i wyroby medyczne

UE i Singapur zgadzają się stosować międzynarodowe normy, praktyki i wytyczne dotyczące produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych, w szczególności te opracowane przez międzynarodowe organy normalizacyjne. W umowie zachęca się do stosowania przejrzystych i niedyskryminujących procedur w zakresie rejestracji, ustalania cen i refundacji produktów farmaceutycznych. Jest to ważne dla obu partnerów.

 • Urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

UE i Singapur zgadzają się stosować międzynarodowe i regionalne normy, w przypadku gdy takowe istnieją, w odniesieniu do produktów wykorzystywanych do wytwarzania energii z niekopalnych źródeł odnawialnych i zrównoważonych. Singapur będzie akceptować unijne deklaracje zgodności lub sprawozdania z badań, a UE – deklaracje zgodności dostawców singapurskich na takich samych warunkach jak od dostawców z UE.

 • Surowe i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

Większość jurysdykcji na świecie (w tym UE i Singapur) wprowadziło rygorystyczne przepisy i procedury dotyczące produktów rolnych i produktów spożywczych, znane jako środki sanitarne i fitosanitarne. Nie zostaną one zmienione w wyniku przedmiotowej umowy. Utrzymując rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, umowa handlowa ma jednocześnie na celu ułatwienie wymiany handlowej między UE a Singapurem w zakresie produktów spożywczych. Singapur oceni na przykład funkcjonowanie unijnych systemów kontroli i certyfikacji w odniesieniu do zakładów produkujących mięso, zamiast wymagać, aby jego własne organy przeprowadziły kontrole poszczególnych rzeźni lub zakładów przetwórstwa spożywczego przed umożliwieniem im dokonania wywozu.

(4) Ułatwienie handlu dzięki wzmocnionej współpracy celnej

UE i Singapur zacieśnią współpracę celną w celu uproszczenia, harmonizacji, ujednolicenia i unowocześnienia procedur handlowych, tak aby zmniejszyć koszty transakcji dla przedsiębiorstw. Obie strony będą zwracać baczną uwagę na kwestie bezpieczeństwa i ochrony legalnego handlu. Umowa wzmocni bezpieczeństwo łańcucha dostaw poprzez zacieśnienie współpracy, w tym działania zmierzające do wzajemnego uznawania programów partnerstwa handlowego (takich jak unijny system „upoważnionych przedsiębiorców”).

(5) Kompleksowe otwarcie rynków usługowych i inwestycyjnych

Celem umowy handlowej jest poprawa przewidywalności otoczenia biznesu oraz stworzenie przedsiębiorstwom z UE i Singapuru nowych możliwości, a także zwiększenie wyboru dla konsumentów.

Zapewnia ona lepszy dostęp do rynku dla szerokiego zakresu usług. Dzięki tej umowie Singapur wprowadzi ułatwienia dla przedsiębiorstw z UE działających w sektorach telekomunikacji, usług w zakresie ochrony środowiska, inżynierii, informatyki i transportu morskiego. W przypadku usług finansowych europejskie banki komercyjne będą mogły, na określonych warunkach, zwiększyć liczbę placówek obsługi klienta. W pewnych sektorach usługodawcy krajowi i zagraniczni będą traktowani jednakowo pod względem zasad i przepisów, co zapewni przewidywalność i równe warunki działania.

UE i Singapur zachowują prawo do ustanawiania norm jakości i bezpieczeństwa oraz do wprowadzania regulacji i nowych przepisów na potrzeby realizacji uzasadnionych celów polityki, m.in. w zakresie ochrony, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Umowa chroni niektóre wrażliwe sektory (np. telewizyjny, radiowy i filmowy, zdrowia publicznego i edukacji, usług społecznych i dystrybucji wody), w przypadku których nie podjęto żadnych zobowiązań.

Poprzez poprawę dostępu do rynku usług oraz wielu sektorów nieusługowych, takich jak sektor wytwórczy, umowa handlowa stworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw, które chcą podjąć działalność komercyjną. Oznacza to nowe możliwości przyciągania inwestycji, np. w zakresie produkcji przemysłowej.

(6) Stworzenie nowych możliwości przetargowych dla oferentów z UE

Jako członkowie Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych, Singapur i UE podjęły już istotne zobowiązania, jeśli chodzi o otwarte przetargi publiczne, dysponują nowoczesnymi systemami udzielania zamówień i stosują wysokie standardy przejrzystości i sprawiedliwości proceduralnej w odniesieniu do swoich zamówień publicznych. W wielu przypadkach firmy zagraniczne mogą już konkurować o zamówienia publiczne powyżej określonych progów wartości. W umowie obie strony zgodziły się udoskonalić i uprościć procedury przetargowe oraz zobowiązały się do zwiększenia liczby dostępnych zamówień publicznych, w szczególności w sektorze kolejowym oraz na potrzeby krajowej agencji ds. ochrony środowiska w Singapurze.

(7) Ochrona praw własności intelektualnej

Zarówno UE, jak i Singapur posiadają już nowoczesne systemy ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej. W umowie handlowej skonsolidowano te kwestie i określono podstawowe zasady dotyczące egzekwowania przepisów (z wyjątkiem kwestii prawa karnego), w tym również na granicach.

Posiadacze praw własności intelektualnej będą w stanie uzyskać pomoc od organów celnych przy zatrzymywaniu podrabianych towarów oznaczonych znakiem towarowym lub chronionych oznaczeniem geograficznym, pirackich treści chronionych prawami autorskimi i zarejestrowanych wzorów.

Jeśli chodzi o prawa autorskie, w umowie przewidziano godziwe wynagrodzenie dla wykonawców i producentów nagrań muzycznych odtwarzanych w radiu, telewizji lub w miejscach otwartych dla publiczności (takich jak sklepy, restauracje, bary), co poprawi obecną sytuację w Singapurze.

Singapur zgodził się na wzmocnienie istniejącego systemu oznaczeń geograficznych poprzez ustanowienie systemu rejestrowania oznaczeń geograficznych w Singapurze. Po zarejestrowaniu w Singapurze około 190 oznaczeń geograficznych win, napojów spirytusowych i niektórych produktów rolnych będzie korzystać dzięki umowie z poziomu ochrony równego poziomom ochrony w UE. Dotyczy to m.in. win Bordeaux, szynki parmeńskiej, szampana oraz bawarskiego piwa. Lepsza ochrona takich produktów przyczyni się również do podniesienia świadomości konsumentów w Singapurze co do autentycznej najwyższej jakości unijnych produktów chronionych oznaczeniem geograficznym.

(8) Uwzględnienie wiążących zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju

Celem UE jest zapewnienie, aby jej polityka handlowa przyczyniała się do zrównoważonego rozwoju w UE, w jej krajach partnerskich i na całym świecie. Umowa obejmuje solidny, kompleksowy i wiążący rozdział gwarantujący wykorzystanie handlu w działaniu na rzecz ochrony środowiska i rozwoju społecznego.

Umowa zawiera wiążące zobowiązania, które mają zapewnić, aby krajowe poziomy ochrony środowiska i ochrony pracy były zgodne z podstawowymi normami i porozumieniami międzynarodowymi. UE i Singapur zgadzają się również na zapobieganie praktykom obniżania standardów w zakresie prawa pracy i ochrony środowiska służącym przyciągnięciu handlu lub inwestycji.

Umowa ma na celu wzmocnienie wkładu działalności handlowej i inwestycyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii związanych z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw, programami zapewniania zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju (inicjatywy dotyczące oznakowania ekologicznego oraz sprawiedliwego i etycznego handlu) oraz ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.

W umowie określono sposób, w jaki partnerzy społeczni i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego będą zaangażowani w jej wdrażanie i monitorowanie. Obejmuje to wykorzystanie nowych lub istniejących mechanizmów konsultacyjnych w celu zaangażowania zainteresowanych stron. Przewidziano mechanizm rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących wdrażania tego rozdziału.

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem

Umowa o ochronie inwestycji zapewni wysoki poziom ochrony inwestycji, zabezpieczając jednocześnie prawa UE i Singapuru do regulowania i realizacji celów polityki publicznej, między innymi w zakresie ochrony zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

Umowa obejmuje wszystkie aspekty nowego podejścia UE do kwestii ochrony inwestycji i mechanizmów egzekwowania, które nie są obecnie objęte zakresem obowiązujących dwustronnych umów inwestycyjnych między Singapurem a państwami członkowskimi UE. Umowa zastępuje12 dotychczasowych dwustronnych traktatów inwestycyjnych i ustanawia nowoczesne wspólne ramy ochrony inwestycji dla wszystkich unijnych inwestorów w Singapurze.

Na mocy umowy UE zapewnia sprawiedliwe i równe traktowanie inwestorów unijnych oraz ich inwestycji w Singapurze, a także brak dyskryminacji w stosunku do inwestycji singapurskich w porównywalnych sytuacjach. Jednocześnie umowa chroni inwestorów UE i ich inwestycje w Singapurze przed wywłaszczeniem, chyba że dotyczy ono celu publicznego, jest zgodne ze sprawiedliwością proceduralną, nie ma charakteru dyskryminacyjnego oraz zaoferowano w zamian szybką, odpowiednią i skuteczną rekompensatę na poziomie godziwej wartości rynkowej wywłaszczonej inwestycji.

Umowa ustanawia nowoczesny i zreformowany system trybunałów inwestycyjnych na potrzeby rozstrzygania sporów, podobny do mechanizmu zawartego w umowie handlowej między UE a Kanadą. System ten zapewnia przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony inwestycji i zmierza do zapewnienia równowagi między ochroną inwestorów w sposób przejrzysty a zagwarantowaniem państwu prawa do wprowadzania regulacji w celu realizacji celów polityki publicznej. Umowa ustanawia stały międzynarodowy i w pełni niezależny system rozstrzygania sporów. Najważniejszymi elementami nowego systemu są:

 • stały trybunał inwestycyjny pierwszej instancji oraz trybunał apelacyjny, które zapewniają poprawność prawną i pewność prawa odnośnie do interpretacji umowy;
 • wszyscy członkowie trybunałów zostaną mianowani przez UE i Singapur z wyprzedzeniem i będą podlegać surowym zasadom niezależności, uczciwości i etycznego postępowania. Wszyscy członkowie trybunałów muszą przestrzegać wiążącego kodeksu postępowania zawartego w umowie;
 • UE i Singapur mianują do trybunałów jedynie takich członków, którzy wykazali się wiedzą fachową w zakresie międzynarodowego prawa publicznego i posiadają kwalifikacje wymagane w ich państwach na potrzeby powołania na stanowisko sędziego lub są prawnikami o uznanej kompetencji;
 • postępowania przed trybunałami będą w pełni przejrzyste. Wszystkie dokumenty będą udostępniane publicznie, a wszystkie wysłuchania będą otwarte dla publiczności. Zainteresowane osoby trzecie będą mogły składać oświadczenia w postępowaniach przed trybunałem;
 • zakaz prowadzenia równoległych lub wielokrotnych postępowań; oraz
 • postanowienia zapobiegające nadużyciom systemu – między innymi zasady mające na celu zapobieganie fałszywym lub manipulacyjnym roszczeniom, np. restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu wniesienia roszczenia.

Następne etapy

Po zatwierdzeniu przez Radę umowy zostaną przesłane do Parlamentu Europejskiego, przy czym umowa handlowa powinna wejść w życie przed końcem bieżącego mandatu Komisji Europejskiej w 2019 r., natomiast umowa inwestycyjna będzie jeszcze musiała przejść przez odpowiednie krajowe procedury ratyfikacyjne we wszystkich państwach członkowskich.

Więcej informacji

Komunikat prasowy

Tekst umowy

Więcej na temat umowy handlowej i umowy inwestycyjnej między UE a Singapurem

Pytania i odpowiedzi

Zestawienia tematyczne oraz infografiki na temat umowy handlowej i umowy inwestycyjnej między UE a Singapurem

Doświadczenia eksporterów

Więcej na temat stosunków handlowych między UE a Singapurem

MEMO/18/3327

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar