Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Въпроси и отговори относно предложението на Комисията за подобряване на достъпа на всички работници и самостоятелно заети лица до социална закрила

Страсбург, 13 март 2018 r.

За какво се отнася това ново предложение и защо е необходимо?

Предложението на Комисията за препоръка относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила е част от инициативите за реализиране на европейския стълб на социалните права. По-конкретно, препоръката се отнася до принцип 12, съгласно който независимо от вида и продължителността на своето трудово правоотношение, работниците и, при съпоставими условия, самостоятелно заетите лица, имат право на подходяща социална закрила.

По време на обществената консултация относно стълба множество заинтересовани страни изразиха опасения, че работниците с нетипична или нестандартна форма на заетост и самостоятелно заетите лица се сблъскват с пречки при достъпа до социална закрила. С препоръката ще се помогне на държавите от ЕС да адаптират системите за социална сигурност към промените в трудовата сфера. Всеки, който работи, ще бъде защитен, и хората ще могат по-лесно да сменят работата си, секторите и дори трудовия си статус, защото техните права ще се запазват и прехвърлят. Финансовата устойчивост на системите за социална сигурност ще се запази. Възможно най-широкото споделяне на рисковете в живота е съществен елемент на европейската социална пазарна икономика. Няколко държави членки предприемат реформи за по-добра защита на засегнатите работници и самостоятелно заетите лица. Целта на действията на ЕС е да се гарантира, че напредъкът не е частичен или неравномерен, а обхваща всички групи, клонове на социалната сигурност и държави членки, като по този начин се създават еднакви условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

Какво е нестандартна форма на заетост?

Временните или краткосрочните договори, работата на непълно работно време и работата на повикване, както и трудовите правоотношения между повече от две страни обикновено се смятат за нестандартни форми на заетост — за разлика от стандартните трудови правоотношения, при които обикновено става въпрос за работа на пълно работно време на постоянен договор.

В рамките на тези категории съществува разнообразие от форми на заетост, например спорадична работа (т.е. договори за нула часове, напр. работник, зареждащ рафтове в супермаркет, когото викат само когато има много работа), работа чрез агенции за временна заетост (т.е. временни позиции) или работа чрез платформи (т.е. хора, работещи за цифрови платформи, без да имат фиксирано работно място).

Определението във връзка с настоящата инициатива умишлено е широко, за да включва и новопоявяващите се или бъдещите категории нестандартна работа. Пазарите на труда се променят бързо и технологиите водят до появата на множество различни нови форми на заетост. С подхода на Комисията се гарантира, че реформите ще са пригодени за бъдещето, за да може да се извлече максимална полза от променящата се трудова сфера.

Прилагането ще бъде улеснено от неотдавнашното предложение за директива за прозрачни и предвидими условия на труд, с което се изясняват границите между работниците и самостоятелно заетите лица, и се внася яснота относно случаите, в които статусът „самостоятелно заето лице“ се използва неправомерно (фиктивна дейност като самостоятелно заето лице). По отношение на достъпа до социална закрила подобна яснота ще помогне да се гарантира, че хората, които погрешно са смятани за самостоятелно заети лица, вече ще имат достъп до социална сигурност като работници.

Каква е целта на препоръката?

В препоръката се предлага работниците и самостоятелно заетите лица при сравними условия:

  • да могат да се присъединяват към съответната система за социална сигурност (като по този начин се запълнят пропуските във формалната система за социална сигурност)
  • да могат да натрупват и предявяват подходящи права (подходящо ефективно покритие)
  • да могат лесно да прехвърлят социалноосигурителните си права от едно работно място на друго
  • да разполагат с ясна информация относно своите права и задължения в областта на социалната сигурност.

За кого се отнася настоящата препоръка?

С настоящата препоръка държавите от ЕС ще се насърчават да предоставят на всички работници и самостоятелно заети лица достъп до подходящо равнище на социална сигурност. През 2016 г. около 40% от работещите в ЕС са били с нетипична форма на заетост или самостоятелно заети.

В много държави членки хората от тези групи се сблъскват с пропуски в достъпа до социална закрила. В резултат те са изложени на по-голяма икономическа несигурност и са по-слабо защитени от социални рискове. Препоръката ще допринесе за отстраняване на съществуващите пропуски в обхвата на социалната закрила.

Кои клонове на социалната сигурност са обхванати?

Като цяло, предложението ще се прилага за клоновете на социалната сигурност, които са по-тясно свързани с трудовата заетост, отколкото с гражданството или местопребиваването, а именно:
1) обезщетения за безработица
2) обезщетения за болест и здравно обслужване
3) обезщетения за майчинство и еквивалентни обезщетения за бащинство
4) обезщетения за инвалидност
5) обезщетения за старост
6) обезщетения за трудови злополуки и професионални болести.

Защо Комисията реши да предприеме действия?

Все по-голям брой хора на пазара на труда нямат достатъчен достъп до социална закрила. Този проблем е широко разпространен в държавите от ЕС. Реформите в някои държави членки са стъпки в правилната посока, но фактите показват, че те не се отнасят до всички необхванати преди това групи, или не са достатъчно систематични. Например правилата се адаптират само за някои клонове на социалната сигурност или не се отнасят до самостоятелно заетите лица.

Действията на ЕС могат да стимулират по-нататъшни национални реформи. Благодарение на тези действия могат да се избегнат краткосрочни нарушения на конкуренцията и дългосрочно подкопаване на социалните стандарти и да се гарантира, че всички държави от ЕС се движат в една и съща посока по едно и също време. Така ще се насърчи сближаването на мерките за по-добри условия на живот и труд в съответствие с европейския стълб на социалните права и това ще е от полза за обществото и икономиката на ЕС като цяло.

Преди представянето на европейския стълб на социалните права, от март до декември 2016 г. Комисията проведе широка обществена консултация, която показа, че са необходими действия в тази област. Докладът за консултацията е достъпен тук. Необходимостта от действия бе потвърдена и по време на консултациите със социалните партньори на равнище ЕС след представянето на стълба през април 2017 г.

Какви ще са ползите за работниците?

Препоръката има за цел да се подкрепят хората с нестандартна форма на заетост и самостоятелно заетите лица, които поради своя трудов статус не са обхванати в достатъчна степен от схемите за социална сигурност и поради това са изложени на по-голяма икономическа несигурност.

Очаква се социалните последици за работниците да са положителни – намаляване на индивидуализирането на риска, на несигурността по отношение на доходите, на несигурността като цяло, и по-специално на риска от бедност.

Наличието на подходяща социална сигурност дава на работниците възможности и стимули да участват в дейности за образование и обучение и да отделят време за търсене на работа, която отговаря на техните умения. Тя помага на хората да се чувстват сигурни, за да могат да се възползват пълноценно от възможностите, създавани от новите форми и модели на работа, новите трудови правоотношения с работодателите, все по-честото професионално преориентиране, както и самостоятелната заетост. Поради това системите за социална сигурност изпълняват важни функции за хората и трудовите пазари.

Жените по-специално ще имат полза от разширяването на обхвата на социалната закрила, защото в момента те особено често работят по нестандартни договори. Те работят на непълен работен ден или прекъсват професионалната си дейност, за да се грижат за деца или зависими роднини, по-често от мъжете.

Какви ще са ползите за предприятията?

С препоръката ще се повиши справедливостта чрез създаване на еднакви условия на конкуренция. Очаква се разширяването на обхвата на социалната сигурност да доведе до значително намаляване на нелоялната конкуренция между фирмите, които наемат служители по нестандартни договори и така не плащат социални осигуровки, и техните конкуренти, които не намаляват разходите си по този начин.

Освен това предприятията може да извлекат полза от увеличаването на производителността на хората с нови форми на заетост, както и от положителното въздействие на системите за социална сигурност върху пазарите на труда.

Не е ли по-подходящо социалните партньори да регулират практиките по отношение на трудовите правоотношения?

В съответствие с Договорите за ЕС Комисията проведе на два етапа консултации със синдикалните организации и организациите на работодатели на равнище ЕС, за да разбере дали те имат желание да вземат мерки във връзка с предизвикателствата посредством споразумение помежду си. Консултациите се състояха от 29 април до 23 юни 2017 г. и от 20 ноември 2017 г. до януари 2018 г. Въпреки че и двете страни в голяма степен изразиха съгласие с представените от Комисията предизвикателства, те не успяха да се споразумеят да започнат преговори за сключване на споразумение на равнището на Съюза. Всички становища на социалните партньори надлежно са взети предвид при изготвянето на предложението.

Вижте също съобщението за медиите.

MEMO/18/1623

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar