Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Överträdelser i mars: de viktigaste besluten

Bryssel den 8 mars 2018

Ärenden efter politikområde

Kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot de EU-länder som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många sektorer och politikområden och syftar till att se till att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket gynnar både enskilda och företag.

Här redogörs för kommissionens viktigaste beslut, indelade efter politikområden. Kommissionen avslutar också 161 ärenden där frågorna har lösts med de berörda länderna utan att kommissionen behövt fortsätta förfarandet.

Mer information om EU:s överträdelseförfarande finns i MEMO/12/12. Mer information om samtliga beslut finns i registret över överträdelseförfaranden.

 

1. Budget och personal

(Mer information: Alexander Winterstein – tfn: +32 2 299 32 65)

Formell underrättelse

EU:s budget: Kommissionen uppmanar STORBRITANNIEN se till att tullavgifter görs tillgängliga för EU:s budget

I dag har kommissionen beslutat att sända en formell underrättelse till Storbritannien, eftersom landet inte ser till att tullavgifter görs tillgängliga för EU:s budget vilket krävs enligt EU-lagstiftningen. Enligt en rapport från Olaf från 2017 undvek importörer i Storbritannien att betala stora belopp i tullavgifter genom att använda fingerade och falska fakturor och upprätta oriktiga tulldeklarationer vid import. När kommissionen undersökte saken vidare upptäckte man att en dramatisk ökning av omfattningen av systematiska bedrägerier genom undervärdering som genomförs via navet i Storbritannien mellan 2011 och 2017. Storbritannien har inte vidtagit åtgärder för att förhindra bedrägerier trots att man informerats om riskerna för bedrägerier vid import av textilier och skor från Folkrepubliken Kina sedan 2007 och trots att man uppmanats att vidta lämpliga riskkontrollåtgärder. Kommissionen beräknar att Storbritanniens överträdelse av EU-lagstiftningen lett till förluster på 2,7 miljarder euro (minus uppbördskostnader) för EU:s budget under perioden november 2011–december 2017. Dessutom har Storbritannien brutit mot EU-lagstiftningen om mervärdesskatt, vilket innebär potentiella förluster för EU:s budget. Storbritannien är ansvarigt för de ekonomiska följderna av landets överträdelser av EU-lagstiftningen.

 

2. Klimatfrågor

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen – tfn: +32 2 295 61 86, Nicole Bockstaller – tfn: +32 2 295 25 89)

Motiverade yttranden

Bränslekvalitet: Kommissionen uppmanar tio medlemsländer att införliva regler om beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp från bränslen

I dag har Europeiska kommissionen riktat ett motiverat yttrande till Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Finland, Grekland, Lettland, Rumänien, Spanien och Storbritannien för underlåtenhet att införliva EU:s regler om kvalitet på bensin och dieselbränslen (rådets direktiv (EU) 2015/652) i sin nationella lagstiftning. I direktivet fastställs bestämmelser om beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp från bränslen och annan energi icke-biologiskt ursprung. EU:s reglering bör ge en tillräckligt noggrann bedömning för att kommissionen ska kunna bedöma om leverantörerna uppfyller sina skyldigheter enligt bränslekvalitetsdirektivet (direktiv 98/70/EG). Bränslekvalitetsdirektivet syftar till minst 6 % minskning av bränslets och energins växthusgasintensitet senast i slutet av 2020. Beräkningsmetoden har även fördelen att den administrativa bördan minskar för både leverantörer och medlemsländer. Medlemsländerna skulle ha införlivat EU:s regler om beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp från bränslen i sin nationella lagstiftning senast den 21 april 2017. Kommissionen skickade en formell underrättelse till dessa medlemsländer i maj 2017. Om de berörda medlemsländerna inte vidtar några åtgärder inom två månader efter de har mottagit yttrandet, kan kommissionen väcka talan mot dem i EU-domstolen.

 

3. Konkurrens

(Mer information: Ricardo Cardoso - tfn: +32 2 298 01 00, Maria Sarantopoulou – tfn: +32 2 291 37 40)

Avslutade ärenden

Antitrustärenden: Kommissionen avslutar överträdelseförfaranden för 18 medlemsländer som införlivat direktivet om skadeståndstalan i konkurrensmål i sin nationella lagstiftning

Kommissionen har beslutat att avsluta överträdelseförfarandena mot Österrike, Belgien, Cypern, Kroatien, Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Lettland, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien och Storbritannien eftersom de nu har införlivat direktivet om skadeståndstalan i konkurrensmål (direktiv 2014/104/EU) i sin nationella lagstiftning. Direktivet hjälper enskilda och företag att göra anspråk på skadestånd om de drabbats av överträdelser av EU:s konkurrensregler, t.ex. karteller eller missbruk av dominerande ställning. Det blir också enklare för de drabbade att få tillgång till de bevis de behöver för att styrka att de lidit skada och de får mer tid att väcka talan. Direktivet är därför en viktig del av EU:s konkurrensrätt. EU-länderna skulle ha införlivat det i nationell lagstiftning senast den 27 december 2016. Sju medlemsländer hade införlivat det inom denna tidsfrist. Efter att överträdelseförfarandena inletts införlivade 18 medlemsländer direktivet under 2017. Bulgarien anmälde införlivandet i början av 2018 och för närvarande görs en bedömning av hur fullständiga införlivandeåtgärderna är. Under 2018 kommer kommissionen att kontrollera att de nationella införlivandeåtgärderna är korrekta och uppmana de två återstående medlemsländerna (Grekland och Portugal) att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att direktivet genomförs fullständigt.

 

4. Energi

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen – tfn: +32 2 295 61 86, Nicole Bockstaller – tfn: +32 2 295 25 89)

Motiverat yttrande

Energieffektivitet: Kommissionen begär att SPANIEN införlivar EU-lagstiftningen på korrekt sätt

I dag har kommissionen beslutat att sända ett motiverat yttrande till Spanien och formellt begära att de krav på individuella mätare i flerfamiljshus som fastställs i direktivet om energieffektivitet (direktiv 2012/27/EU) införlivas på korrekt sätt. Enligt direktivet ska individuella värme- och varmvattenmätare för flerfamiljshus installeras – där det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt – i alla befintliga byggnader, medan de nationella införlivandeåtgärderna endast kräver det i nya byggnader (byggda efter 2007). En formell underrättelse sändes till Spanien i oktober 2017 och kommissionen har nu gått vidare till nästa steg i överträdelseförfarandet. Spanien har två månader på sig att följa det motiverade yttrandet. I annat fall kan kommissionen väcka talan mot landet i EU-domstolen.

Formella underrättelser

Energieffektivitet: Kommissionen uppmanar GREKLAND att införliva EU-reglerna på korrekt sätt

Kommissionen har beslutat att skicka en formell underrättelse till Grekland och begära att den uppdaterade långsiktiga renoveringsstrategin av bostadshus och kommersiella byggnader antas och anmäls i enlighet med direktivet om energieffektivitet (direktiv 2012/27/EU). Tidsfristen i direktivet för anmälan av den uppdaterade renoveringsstrategin var den 30 april 2017. I direktivet om energieffektivitet fastställs krav på energibesparingar för byggnader i EU-länderna. Detta handlar även om att göra statliga byggnader mer energieffektiva och kräva nationella planer för renovering av det allmänna byggnadsbeståndet. De långsiktiga renoveringsstrategierna visar hur medlemsländerna planerar att främja investeringar i renovering av bostadshus och kommersiella byggnader. Grekland har två månader på sig att bemöta kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

Gasförsörjning: Kommissionen uppmanar POLEN att införliva EU-reglerna på korrekt sätt

I dag har kommissionen beslutat att sända en formell underrättelse till Polen om underlåtenhet att uppfylla EU:s krav enligt direktivet om försörjningstryggheten för gas (förordning (EU) 2017/1938). Den polska lagstiftningen ställer krav på företag som importerar gas till Polen när det gäller gaslagring. Detta innebär i praktiken att lagring utomlands blir mindre attraktivt och mer betungande än lagring i Polen. Enligt direktivet om försörjningstryggheten för gas är det möjligt att ställa försörjningskrav, men måste en rad villkor uppfyllas. Till exempel får man inte i onödan snedvrida konkurrensen eller hindra att den inre marknaden fungerar effektivt. Kommissionen anser att Polens krav på gaslagring är oförenlig med EU:s åtgärder för att trygga gasförsörjningen. I förordningen fastställs krav som ska uppfyllas av alla medlemsländer för att förhindra eventuella försörjningsavbrott i EU och för att åtgärder ska kunna vidtas vid eventuella försörjningsavbrott. Polen har två månader på sig att bemöta kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

 

5. Miljö

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Iris Petsa – tfn: +32 2 299 33 21)

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen

Industriavfall: Kommissionen väcker talan mot KROATIEN i EU-domstolen för att landet inte skyddat medborgarna mot industriavfall i deponin i Biljane Donje

I dag har kommissionen beslutat att väcka talan mot Kroatien i EU-domstolen för att man inte skyddat människors hälsa och miljön tillräckligt väl på anläggningen Crno brdo i Biljane Donje, nära staden Benkovac. Anläggningen ligger mindre än 50 meter från bostäder. Avfallet skulle ha hanterats i enlighet med EU:s avfallsregler (ramdirektivet om avfall, direktiv 2008/98/EG) senast i slutet av 2015. Även om Kroatien lovat att ta itu med situationen har inga framsteg gjorts på platsen. I nästan fyra år har industriavfallet varit deponerat på den illegala deponin Crno brdo utan ordentligt omhändertagande. Det hotar att förorena grundvattnet och luften. För närvarande förvaras stora mängder restprodukter från bearbetning av ferromangan och kiselmangan på platsen. Eftersom de kroatiska myndigheterna inte klassificerat materialet som avfall i enlighet med direktivet, har närmare 140 000 ton av detta potentiellt skadliga aggregat deponerats direkt på marken, vilket utgör en fara för invånarna och miljön. Enligt EU-rätten skulle Kroatien ha vidtagit åtgärder för att skydda grundvattnet och för att hindra att de skadliga partiklarna sprids via luften. Kommissionen inledde överträdelseförfarandet mot Kroatien i mars 2015 och sände ett motiverat yttrande i november 2016. Inga framsteg gjorts när det gäller lämplig avfallshantering i Biljane Donje för att undvika att avfallet utgör en fara för människors hälsa och miljön. Därför har kommissionen i dag beslutat att väcka talan mot Kroatien i EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

Kommissionen väcker talan mot FINLAND i EU-domstolen om vårjakt på vilda fåglar

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Finland i EU-domstolen för olaglig vårjakt på guding på Åland. Enligt fågeldirektivet (direktiv 2009/147/EG) är det förbjudet att döda vilda fåglar. Vissa arter, såsom ejder (Somateria mollissima), får jagas så länge det inte sker under häckningstiden eller vårflytten eller förutsatt att villkoren för ett undantag från jaktförbudet är uppfyllda. De behöriga myndigheterna tillåter fortfarande vårjakt på guding på Åland. Fågeldirektivet förbjuder jakt på flyttfåglar under häckningstiden eller olika förökningsstadier. Undantag är möjligt om vissa villkor är uppfyllda. I Finland är dock villkoren inte uppfyllda. Ejderpopulationen har inte en tillfredsställande storlek. Enligt de senaste populationsbedömningarna minskar beståndet både i EU och Finland. Dessutom överskrider jaktkvoten det tillåtna antalet som motsvarar 1 % av den årliga dödligheten för ejdrar på Åland. I december 2005 fastställde EU-domstolen i sin dom (C-344/03) att Finland genom att tillåta vårjakt på bland annat guding hade underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt fågeldirektivet. Jakten upphörde men återupptogs på Åland 2011. Därför inledde kommissionen överträdelseförfaranden i ärendet i november 2012. I december 2016 sände kommissionen ett motiverat yttrande där man uppmanade Finland att stoppa vårjakten på guding på Åland. De behöriga myndigheterna på Åland beslutade trots det att en ny vårjakt på guding skulle inledas i april 2017. Mer information finns i pressmeddelandet.

Kommissionen väcker talan mot Spanien för att landet inte sett över och uppdaterat sina förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt på Kanarieöarna

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Spanien i EU-domstolen för att landet inte sett över och uppdaterat förvaltningsplanerna för sju avrinningsdistrikt på Kanarieöarna (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote och Teneriffa). Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt är grunden för ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG). Förvaltningsplanerna ger en överblick över de viktigaste frågorna för varje avrinningsdistrikt och bör innehålla de särskilda åtgärder som behövs för att uppnå de uppsatta miljömålen. Spanien skulle se över och uppdatera alla förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt senast den 22 december 2015 och informera kommissionen om sina åtgärder senast den 22 mars 2016. De spanska myndigheterna har inte heller uppfyllt sina skyldigheter när det gäller information till och samråd med allmänheten inför upprättandet av dessa planer. Kommissionen har upprepade gånger uppmanat Spanien att uppfylla sina skyldigheter. Först genom en formell underrättelse i april 2017, därefter genom ett motiverat yttrande i oktober 2017. Mer information finns i pressmeddelandet.

Motiverade yttranden

Habitatdirektivet: Kommissionen uppmanar GREKLAND att fullt ut respektera naturskyddsbestämmelserna

Kommissionen uppmanar Grekland att uppfylla sina skyldigheter enligt livsmiljödirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG) för skydd av livsmiljöer samt vilda djur och växter som ingår i nätet Natura 2000. Medlemsländerna måste utse de områden av gemenskapsintresse som listats av EU till särskilda bevarandeområden. De ska också fastställa prioriteringar och mål för bevarande samt nödvändiga åtgärder för bevarande i syfte att bevara eller återställa arter och livsmiljöer till en gynnsam bevarandestatus. Detta ska göras inom sex år efter att områdena tagits upp som områden av gemenskapsintresse på EU-förteckningen. Grekland har formellt utsett alla sina 239 områden till särskilda bevarandeområden, men har varken fastställt prioriteringar och mål för bevarande eller nödvändiga åtgärder för bevarande för dessa områden. Som en del av övergripande åtgärder mot flera medlemsländer sänder kommissionen ytterligare ett motiverat yttrande till Grekland. Grekland har nu två månader på sig att svara. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot landet i EU-domstolen.

Miljökonsekvenser: Kommissionen uppmanar FINLAND, LUXEMBURG och RUMÄNIEN att till fullo införliva nya EU-bestämmelser i den nationella lagstiftningen

Kommissionen uppmanar Finland, Luxemburg och Rumänien att anpassa sin nationella lagstiftning för att ta hänsyn till de ändringar som införts genom direktivet om miljökonsekvensbedömning (direktiv 2014/52/EU). Syftet med detta direktiv är att se till att lämpliga konsekvensbedömningar görs för projekt innan de godkänns. Kommissionen inledde överträdelseförfaranden mot tre medlemsländer i juli 2017. I Luxemburg har inte alla bestämmelser införlivats fullt ut i landets lagstiftning, eftersom den befintliga lagstiftningen om konsekvensbedömning för närvarande ses över. I Finland har direktivet införlivats, dock måste Åland fortfarande göra nödvändiga ändringar i sin lagstiftning. I Rumänien utarbetas för närvarande lagstiftning där direktivet införlivas fullt ut. Eftersom Finland, Luxemburg och Rumänien ännu inte har införlivat EU-bestämmelserna till fullo i respektive nationell lagstiftning sänder kommissionen ett motiverat yttrande. Om de berörda medlemsländerna inte vidtar några åtgärder inom två månader efter de har mottagit yttrandet, kan kommissionen väcka talan mot dem i EU-domstolen.

Motiverade yttranden och formella underrättelser

Kommissionen uppmanar IRLAND och SPANIEN att vidta åtgärder mot översvämningar

Kommissionen uppmanar Irland och Spanien att följa de viktigaste bestämmelserna i översvämningsdirektivet (direktiv 2007/60/EG). Direktivet syftar till att minska och hantera de risker som översvämningar utgör för människors hälsa, miljön och ekonomin. Enligt EU-rätten skulle medlemsländerna ha utarbetat och offentliggjort planer för hantering av översvämningsrisker och underrättat kommissionen om dem senast den 22 mars 2016. I april 2017 inledde kommissionen överträdelseförfarandet genom att sända en formell underrättelse till de irländska myndigheterna om deras underlåtenhet att utarbeta, offentliggöra och anmäla planer för hantering av översvämningsrisker för sju avrinningsdistrikt. Eftersom Irland fortfarande inte underrättat kommissionen, sänder kommissionen ett motiverat yttrande. Irland har två månader på sig att svara. Dessutom har kommissionen i dag beslutat att sända en formell underrättelse till Spanien, eftersom de spanska myndigheterna inte har underrättat kommissionen om planerna för hantering av översvämningsrisker för avrinningsdistrikt i Katalonien och på Kanarieöarna. Även Spanien har nu två månader på sig att svara.

Formella underrättelser

Avfall: Kommissionen uppmanar POLEN att införliva avfallsbestämmelserna på korrekt sätt

Kommissionen har beslutat att sända en formell underrättelse till Polen eftersom landet inte korrekt införlivat ett antal bestämmelser i ramdirektivet om avfall (direktiv 2008/98/EG). I EU-lagstiftningen fastställs återanvändnings- och materialåtervinningsmål för byggnads- och rivningsavfall samt krav när det gäller farligt avfall och innehållet i avfallsplaner. Att EU:s lagstiftning om avfall tillämpas korrekt är mycket viktigt för övergången till en cirkulär ekonomi. Polen har två månader på sig att bemöta kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

 

6. Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 2 295 61 94, Letizia Lupini - tfn: +32 2 295 19 58)

Avslutade ärenden

Finansiella tjänster: Kommissionen avslutar sex ärenden när medlemsländerna anmäler regler om hypotekslån

Kommissionen välkomnar införlivandet av direktivet om hypotekslån (direktiv 2014/17/EU) i Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Grekland och Luxemburg. Direktivet syftar till att skapa en EU-omfattande marknad för hypotekslån med ett starkt skydd för konsumenterna. De viktigaste bestämmelserna i direktivet är uppföranderegler för tillhandahållare, bland annat skyldighet att bedöma kundens kreditvärdighet och lämna information, kunskaps- och kompetenskrav för personal, regler för vissa aspekter av hypotekslån, t.ex. förtidsåterbetalning, kopplingsförbehåll, finansiell utbildning, fastighetsvärdering samt försenad betalning och utmätning. Kommissionen har i dag beslutat att avsluta de överträdelseförfaranden som inleddes mot dessa medlemsländer i maj 2016.

 

7. Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

(Mer information: Lucia Caudet – tfn: +32 2 295 61 82, Maud Noyon – tfn: +32 2 298 03 79)

Motiverat yttrande

Fri rörlighet för varor: Kommissionen uppmanar UNGERN att sluta begränsa vinstmarginaler på jordbruksprodukter och livsmedel

Kommissionen har i dag beslutat att sända ett motiverat yttrande till Ungern på grund av att nationella regler om detaljhandel med jordbruksprodukter och livsmedel är oförenliga med EU-rätten. Enligt ungersk lag är detaljhandlare skyldiga att tillämpa samma vinstmarginaler på inhemska och importerade jordbruks- och livsmedelsprodukter. Detta kan avskräcka från försäljning av importerade jordbruksprodukter och livsmedel jämfört med inhemska motsvarigheter, eftersom det blir svårare för importörer och detaljhandlare att erbjuda importerade produkter, som konsumenterna ofta känner mindre väl till, till bättre priser. I februari 2017 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande genom att sända en formell underrättelse. Kommissionen påpekade att dessa bestämmelser skulle kunna strida mot principen om fri rörlighet för varor (artikel 34 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och undergräva fri prisbildning baserad på rättvis konkurrens för jordbruksprodukter (förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter). Eftersom de ungerska myndigheterna vidhåller sin ståndpunkt har nu kommissionen beslutat att sända ett motiverat yttrande. Om Ungern inte vidtar några åtgärder inom två månader efter de har mottagit yttrandet, kan kommissionen väcka talan mot dem i EU-domstolen.

Formell underrättelse

Tryckbärande anordningar: Kommissionen uppmanar Nederländerna att följa EU:s regler

I dag har kommissionen beslutat att sända en formell underrättelse till Nederländerna och begära att direktivet om tryckbärande anordningar (direktiv 2014/68/EU) införlivas korrekt. Direktivet omfattar många olika typer av industriell utrustning som kompressorer och värmeväxlare samt konsumentprodukter som brandsläckare och tryckkokare. Direktivet gör tryckbärande anordningar bättre och säkrare, tydliggör för tillverkare, importörer och distributörer vem som har ansvar för vad och förbättrar den kontroll som utförs av organ för bedömning av överensstämmelse. Kommissionen anser att Nederländerna har utvidgat lagstiftningens tillämpningsområde till vissa anläggningar som lagstiftningen inte är tillämpbar på. Genom att ställa ytterligare krav på tillverkarna undergräver de nederländska reglerna ett korrekt, enhetligt och effektivt genomförande av direktivet i alla medlemsländer – och i slutändan en smidigt fungerande inre marknad. Nederländerna har två månader på sig att bemöta kommissionens synpunkter. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

 

8. Rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

(Mer information: Christian Wigand – tfn: +32 2 296 22 53, Melanie Voin – tfn: +32 2 295 86 59)

Motiverade yttranden

Arbete mot penningtvätt: Kommissionen uppmanar IRLAND och SLOVAKIEN att införliva EU:s regler

Kommissionen beslutade i dag att sända ett motiverat yttrande till Irland och Slovakien eftersom de endast delvis införlivat det fjärde penningtvättsdirektivet (direktiv (EU) 2015/849). Genom direktivet skärps de befintliga reglerna och kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism blir effektivare. Dessa EU-bestämmelser förbättrar även transparensen för att förhindra skatteflykt. Alla EU-länder skulle ha införlivat direktivet senast den 26 juni 2017. Irland och Slovakien anmälde en del av införlivandet av direktivet, men de viktigaste lagarna för införlivande av direktivet behandlas fortfarande i de båda länderna. Irland och Slovakien har två månader på sig att fullgöra sina skyldigheter. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot landet i EU-domstolen. För närvarande pågår överträdelseförfaranden mot 20 medlemsländer för underlåtenhet att införliva de senaste bestämmelserna mot penningtvätt. Till 10 sänds en formell underrättelse, medan 10 har fått ett motiverat yttrande (8 i december förra året och ytterligare 2 i mars 2018). Sedan dess har en rad medlemsländer antagit och anmält sina införlivandeåtgärder. Kommissionen bedömer för närvarande hur fullständiga medlemsländernas anmälningar är och kommer att fatta beslut om lämplig uppföljning.

 

9. Rörlighet och transport

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Alexis Perier - tfn: +32 2 296 91 43)

Ett ärende som gått vidare till EU-domstolen

Luftfartsskydd: Kommissionen väcker talan mot KROATIEN för att landet inte uppdaterat sin nationella lagstiftning

Kommissionen har i dag beslutat att väcka talan mot Kroatien i EU-domstolen för att landet underlåtit att genomföra vissa gemensamma EU-regler för luftfartsskydd (förordning (EG) nr 300/2008). Detta är en administrativ fråga och har inget samband med säkerhetsbrister. I förordningen föreskrivs att EU-länderna regelbundet måste uppdatera sin nationella lagstiftning om luftfartsskydd. Denna lagstiftning ska fastställa organisatoriska strukturer, ansvarsområden och mekanismer för övervakning av verksamheten på nationella flygplatser. Det gäller flygbolag och andra verksamhetsutövare med ansvar för luftfartsskydd. Syftet är att säkerställa att eventuella säkerhetsproblem snabbt kan upptäckas och åtgärdas. Trots upprepade uppmaningar från kommissionen har Kroatien fortfarande inte uppdaterat den berörda lagstiftningen formellt. Kommissionen väcker därför talan mot Kroatien i EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

Motiverade yttranden

Vägtransport: Kommissionen uppmanar tre medlemsländer att fullt ut införliva EU-reglerna om högsta tillåtna vikter och dimensioner för vissa vägfordon

Kommissionen har i dag uppmanat Tyskland, Polen och Slovenien att anmäla de nationella åtgärder som de har vidtagit för att tillämpa de uppdaterade EU-reglerna om högsta tillåtna vikter och dimensioner för vissa vägfordon (direktiv 2015/719/EU). Dessa regler, som avser internationell trafik, är betydelsefulla för den inre marknadens funktion och den fria rörligheten för varor inom EU. I direktivet införs bland annat undantag för tunga lastbilar med förbättrad aerodynamisk prestanda och för lastbilar som drivs med alternativa bränslen. Detta för att inte att straffa användningen av renare fordon, som kan vara längre eller tyngre än konventionella fordon. Medlemsländerna skulle ha genomfört direktivet senast den 7 maj 2017. Alla berörda medlemsländer har nu två månader på sig att säkerställa ett fullständigt genomförande av direktivet. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid EU-domstolen.

Formella underrättelser

Luftfartsskydd: Kommissionen uppmanar GREKLAND att på lämpligt sätt övervaka genomförandet av standarder för luftfartsskydd

Kommissionen har i dag beslutat att sända ett motiverat yttrande till Grekland eftersom landet inte uppfyller kraven i de gemensamma skyddsreglerna för den civila luftfarten (förordning (EG) nr 300/2008 och kommissionens förordning (EU) nr 18/2010). När kommissionen genomförde en inspektion av den grekiska luftfartsmyndigheten visade det sig att de verksamhetsutövare som ansvarar för genomförandet av standarder för luftfartsskydd på grekiskt territorium inte övervakades regelbundet. Grekland har två månader på sig att bemöta kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

Körkort: Kommissionen uppmanar fyra medlemsländer att tillämpa gemensamma EU-regler på korrekt sätt

Kommissionen har i dag beslutat att sända formella underrättelser till Tyskland, Italien, Lettland och Nederländerna och uppmana dessa länder att uppfylla kraven i EU:s gemensamma regler för körkort (direktiv 2006/126/EG i dess ändrade lydelse). I bilaga I till direktivet fastställs hur begränsningar för körkortet (t.ex. krav på glasögon) och annan kompletterande information bör anges på körkortet. I Tyskland, Italien, Lettland och Nederländerna strider dock nationella bestämmelser mot dessa krav. De fyra medlemsländerna har nu två månader på sig att besvara de argument som kommissionen framfört. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

Trafiksäkerhet: Kommissionen påminner NEDERLÄNDERNA om skyldigheten att rapportera

Kommissionen har i dag beslutat att påminna Nederländerna om skyldigheten att rapportera enligt EU:s lagstiftning om vägkontroller av nyttofordon (direktiv 2000/30/EG). Enligt direktivet ska medlemsländerna vartannat år till kommissionen överlämna uppgifter om vägkontroller av nyttofordon (bussar, lastbilar och tunga släp). Rapporter för perioden 2015–2016 skulle ha lämnats in senast den 31 mars 2017. Trots upprepade ansträngningar har Nederländerna inte uppfyllt sin skyldighet. Nederländerna har nu två månader på sig att rätta till situationen. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

 

10. Beskattning och tullunion

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 2 295 61 94, Patrick Mc Cullough – tfn: +32 2 298 71 83)

Formella underrättelser

Beskattning: Kommissionen uppmanar BULGARIEN att ändra sina momsregler för företag som handlar med bränsle och för användning av varor från rörelsen för privata ändamål

Kommissionen har i dag beslutat att sända formella underrättelser till Bulgarien och begära att landets bestämmelser för mervärdesskatt anpassas till EU-lagstiftningen. Ett ärende handlar om att småföretag som handlar med bränsle för närvarande måste betala alltför stora belopp i förskott för att garantera att de kan betala sin mervärdesskatt. Stora företag behöver bara lämna en garanti motsvarande den mervärdesskatt som ska betalas för deras transaktioner. Kommissionen anser att den nationella lagstiftningen är oförenlig med EU:s regler (mervärdesskattedirektivet, rådets direktiv 2006/112/EG) och med näringsfriheten (artikel 16 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna). Vid sidan av detta begär man att Bulgarien ändrar sina regler för beräkning av den mervärdesskatt som ska betalas, när varor från rörelsen används för privata eller rörelsefrämmande ändamål och när varor från rörelsen överförs till ett annat EU-land. Om Bulgarien inte vidtar några åtgärder inom de närmaste två månaderna kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande i ärendet.

Beskattning: Kommissionen uppmanar TYSKLAND att anpassa sina bestämmelser om momssystem för jordbrukare till EU-lagstiftningen

Kommissionen har i dag beslutat att sända en formell underrättelse till Tyskland om landets tillämpning av ett särskilt momssystem för jordbrukare. Enligt EU:s regler (mervärdesskattedirektivet) får medlemsländerna tillämpa ett schablonsystem för mervärdesskatt för jordbrukare. I det här systemet tar jordbrukarna ut ett standardbelopp – eller en schablonberäknad kompensation – på sina varor och tjänster i stället för att tillämpa de vanliga mervärdesskattereglerna. I gengäld kan jordbrukarna inte kräva ersättning för den mervärdesskatt de själva har betalat. Systemet är avsett för jordbrukare som sannolikt skulle få administrativa problem om de följde de vanliga mervärdesskattereglerna. Tyskland tillämpar dock schablonsystemet på alla jordbrukare, även ägare av stora gårdar som inte skulle stöta på några sådana problem. Enligt uppgifter från det tyska revisionsverket (Bundesrechnungshof) överkompenseras dessutom de tyska jordbrukarna för den mervärdesskatt de har betalat, om schablonsystemet tillämpas på jordbrukare på detta sätt. Detta är inte tillåtet enligt EU:s regler och skapar avsevärda snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden. Om Tyskland inte vidtar några åtgärder inom de närmaste två månaderna kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande i ärendet.

Moms på yachter: Kommissionen inleder överträdelseförfaranden mot CYPERN, GREKLAND och MALTA

Kommissionen har i dag beslutat att sända formella underrättelser till Cypern, Grekland och Malta eftersom de inte tar ut tillräckligt med mervärdesskatt (moms) vid uthyrning och köp av yachter. Detta kan skapa avsevärda snedvridningar av konkurrensen och var ett av avslöjandena vid ”paradisläckan” förra året. Mer i detalj gäller de överträdelseförfaranden som inleds idag nedsatt moms vid uthyrning av yachter – ett generellt momssystem i Cypern, Grekland och Malta. Enligt de nuvarande EU-reglerna får medlemsländerna låta bli att beskatta tillhandahållandet av en tjänst om produkten faktiskt används och utnyttjas utanför EU. Däremot tillåts inte en generell skattenedsättning utan bevis på var användningen faktiskt sker. Malta, Cypern och Grekland har infört riktlinjer som innebär att ju större båten är desto mindre antas den användas i EU-vatten, vilket minskar momssatsen avsevärt. Den felaktiga beskattningen i Cypern och Malta vid köp av yachter sker genom vad som kallas ”leasing-köp”. I cypriotisk och maltesisk lag klassificeras för närvarande leasing av en yacht snarare som tillhandahållande av en tjänst än en vara. Detta innebär att ordinarie moms endast tas ut på ett mindre belopp av det verkliga priset på fartyget när köpet slutligen har genomförts, medan återstoden beskattas som tillhandahållande av en tjänst med kraftigt nedsatt skatt. De tre medlemsländerna har nu två månader på sig att besvara de argument som kommissionen framfört. Om de inte vidtar några åtgärder inom de närmaste två månaderna kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande till deras myndigheter. Mer information finns i pressmeddelandet.

Beskattning: Kommissionen kräver att POLEN anpassar sina regler om punktskatt på energiprodukter till EU-lagstiftningen

Kommissionen har i dag beslutat att sända en formell underrättelse till Polen om ett undantag från punktskatt på gas- och kolprodukter som man för närvarande håller på att utöka till att även omfatta energiintensiva verksamheter som omfattas av EU:s obligatoriska utsläppshandelssystem. Enligt EU-reglerna (energiskattedirektivet, rådets direktiv 2003/93/EG) måste företag som drar nytta av sådana undantag på grund av miljöförbättringar eller förbättringar av energieffektiviteten gå längre än vad som krävs i EU:s bindande instrument, t.ex. utsläppshandelssystemet. Den polska lagen kräver dock inte så god energieffektivitet och detta skapar snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden. Om Polen inte vidtar några åtgärder inom de närmaste två månaderna kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande i ärendet.

MEMO/18/1444

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar