Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Marčevski paket kršitev: glavne odločitve

Bruselj, 8. marca 2018

Pregled po področjih

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti na podlagi prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljank in državljanov ter podjetij.

Ključne odločitve Komisije so v nadaljevanju predstavljene po področjih. Komisija poleg tega zaključuje 161 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila vprašanja, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo v celotnem sporočilu za medije MEMO/12/12, več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa v registru odločitev o kršitvah.

 

1. Proračun in človeški viri

(Več informacij: Alexander Winterstein – telefon: +32 22993265)

Uradni opomin

Proračun EU: Komisija poziva ZDRUŽENO KRALJESTVO, naj da carine na voljo proračunu EU

Evropska komisija se je danes odločila, da pošlje uradni opomin Združenemu kraljestvu, ker ni dalo carin na voljo proračunu EU, kot zahteva pravo EU. V poročilu urada OLAF za leto 2017 je bilo ugotovljeno, da so se uvozniki v Združenem kraljestvu izognili plačilu velikega zneska carin, tako da so izdajali lažne in fiktivne račune ter nepravilno določevali carinske vrednosti pri uvozu. Pri nadaljnjih inšpekcijskih pregledih Komisije je bilo ugotovljeno dramatično povečanje obsega tega sistema goljufij, povezanih s prenizkim vrednotenjem, ki je deloval preko središča v Združenem kraljestvu med letoma 2011 in 2017. Kljub temu, da je bilo Združeno kraljestvo od leta 2007 obveščeno o tveganjih za goljufije v zvezi z uvozom tekstila in obutve s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in da je bila zadevna država članica pozvana, naj sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja, ni ukrepala in preprečila goljufij. Komisija je izračunala, je kršitev zakonodaje EU s strani Združenega kraljestva v obdobju od novembra 2011 do decembra 2017 povzročila izgube za proračun EU v višini 2,7 milijarde EUR (z odbitkom stroškov zbiranja). Poleg tega je Združeno kraljestvo kršilo tudi zakonodajo EU o davku na dodano vrednost, kar je morda povzročilo izgube za proračun EU. Združeno kraljestvo je odgovorno za finančne posledice svojih kršitev zakonodaje EU.

 

2. Podnebni ukrepi

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 22952589)

Obrazložena mnenja

Kakovost goriva: Komisija poziva 10 držav članic k prenosu pravil za izračunavanje in sporočanje emisij toplogrednih plinov goriv v nacionalno zakonodajo

Komisija se je danes odločila, da Avstriji, Belgiji, Cipru, Češki, Finski, Grčiji, Latviji, Romuniji, Španiji in Združenemu kraljestvu pošlje obrazložena mnenja, ker v nacionalno zakonodajo niso prenesle pravil EU o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (Direktiva Sveta (EU) 2015/652). Direktiva določa pravila za izračun in sporočanje emisij toplogrednih plinov goriv in druge energije iz nebioloških virov. S predpisi EU naj bi se zagotovilo dovolj natančno poročanje, tako da lahko Komisija oceni uspešnost dobaviteljev goriva pri izpolnjevanju obveznosti iz direktive o kakovosti goriv (Direktiva 98/70/ES). Z direktivo o kakovosti goriv naj bi se doseglo vsaj 6-odstotno zmanjšanje intenzivnosti toplogrednih plinov iz goriv in energije, dobavljenih do konca leta 2020. Prednost te metode izračuna je tudi zmanjšanje upravnih bremen za dobavitelje in države članice. Države članice bi morale pravila EU o izračunavanju in sporočanju emisij toplogrednih plinov goriv v nacionalno zakonodajo prenesti do 21. aprila 2017. Komisija je tem državam članicam maja 2017 že poslala uradne opomine. Če zadevne države članice v dveh mesecih od prejema obrazloženih mnenj ne bodo ukrepale, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU.

 

3. Konkurenca

(Več informacij: Ricardo Cardoso – telefon: +32 22980100, Maria Sarantopoulou – telefon: +32 22913740)

Zaključeni postopki

Protimonopolna politika: Komisija zaključuje postopke za ugotavljanje kršitev za 18 držav članic, ki so prenesle direktivo o odškodninskih tožbah zaradi kršitev protimonopolnih pravil v nacionalno zakonodajo

Evropska komisija se je odločila, da zaključi postopke za ugotavljanje kršitev zoper Avstrijo, Belgijo, Ciper, Češko, Estonijo, Francijo, Hrvaško, Nemčijo, Irsko, Italijo, Latvijo, Malto, Nizozemsko, Poljsko, Romunijo, Slovenijo, Španijo in Združeno kraljestvo, saj so zdaj prenesle direktivo o odškodninskih tožbah zaradi kršitev protimonopolnih pravil (Direktiva 2014/104/EU) v nacionalno zakonodajo. Ta direktiva pomaga državljankam in državljanom ter podjetjem pri odškodninskih zahtevkih, če so žrtve kršitev protimonopolnih pravil EU, kot so karteli ali zloraba prevladujočega položaja na trgu. Prav tako omogoča žrtvam lažji dostop do dokazov, ki jih potrebujejo, da dokažejo utrpelo škodo, in jim daje več časa za pripravo odškodninskih zahtevkov. Direktiva o odškodninskih tožbah zaradi kršitev protimonopolnih pravil je zato bistveni del izvrševanja konkurenčnega prava EU. Države članice bi jo morale v nacionalno zakonodajo prenesti do 27. decembra 2016. Sedem držav članic jo je preneslo do roka. 18 držav članic pa je po začetku postopkov za ugotavljanje kršitev direktivo preneslo v letu 2017. Bolgarija je v začetku leta 2018 Komisijo obvestila, da je direktivo prenesla, ocena popolnosti prenosa pa še poteka. Komisija bo v letu 2018 nadaljevala preverjanje skladnosti prenosa pravil v nacionalno zakonodajo in pozvala preostali državi članici (Grčijo in Portugalsko), naj sprejmeta potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja direktive v celoti.

 

4. Energija

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 22952589)

Obrazloženo mnenje

Energijska učinkovitost: Komisija poziva ŠPANIJO, naj pravilno prenese zakonodajo EU

Komisija se je danes odločila, da Španiji pošlje obrazloženo mnenje, v katerem uradno zahteva pravilen prenos zahtev glede individualnih števcev v večstanovanjskih stavbah v nacionalno zakonodajo, določenih v direktivi o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). Direktiva zahteva namestitev toplotnih števcev in števcev za toplo vodo v vseh obstoječih večstanovanjskih stavbah, kjer je to tehnično izvedljivo in stroškovno učinkovito, medtem ko je v nacionalnih ukrepih za prenos ta zahteva določena le za nove stavbe (zgrajene po letu 2007). Oktobra 2017 je bil Španiji poslan uradni opomin, Komisija pa zdaj nadaljuje z naslednjim korakom v postopku za ugotavljanje kršitev. Španija ima na voljo dva meseca, da izpolni zahteve iz obrazloženega mnenja, sicer se Komisija lahko odloči, da pred Sodiščem EU začne postopek proti tej državi članici.

Uradna opomina

Energijska učinkovitost: Komisija poziva GRČIJO k pravilnemu prenosu pravil EU

Komisija se je odločila, da pošlje uradni opomin Grčiji, v katerem uradno zahteva sprejetje in priglasitev njene posodobljene dolgoročne strategije za prenovo poslovnih in stanovanjskih stavb, kot zahteva direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). V direktivi je za priglasitev posodobljene strategije o prenovi stavb določen rok 30. april 2017. Direktiva o energetski učinkovitosti določa zahteve glede prihrankov energije za stavbe v državah članicah EU. To vključuje povečanje energijske učinkovitosti stavb osrednje vlade in obvezno pripravo nacionalnih načrtov za prenovo celotnega stavbnega fonda. V dolgoročnih strategijah za prenovo je predstavljeno, kako nameravajo države članice spodbujati naložbe v prenovo stanovanjskih in poslovnih stavb. Grčija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se ta lahko odloči, da pošlje obrazloženo mnenje.

Oskrba s plinom: Komisija poziva POLJSKO k pravilnemu prenosu pravil EU

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradni opomin Poljski, ker ni izpolnila zahtev EU iz uredbe o zanesljivosti oskrbe s plinom (Uredba (EU) 2017/1938). Poljska zakonodaja podjetjem, ki uvažajo plin na Poljsko, nalaga obveznost skladiščenja plina. Zaradi pogojev za izpolnitev obveznosti s skladiščenjem plina v tujini je v praksi takšno skladiščenje manj privlačno in bolj zapleteno kot skladiščenje na Poljskem. Čeprav uredba o zanesljivosti oskrbe s plinom omogoča določitev nekaterih obveznosti glede zanesljivosti oskrbe, morajo ta pravila izpolnjevati številne pogoje – ne smejo na primer neupravičeno izkrivljati konkurence ali ovirati delovanja notranjega trga. Komisija meni, da obveznost skladiščenja plina, ki jo Poljska nalaga podjetjem, ni združljiva z ukrepi EU za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom. V uredbi so določene zahteve, ki jih morajo upoštevati vse države članice, da bi preprečili morebitne motnje v oskrbi v EU in se po potrebi nanje odzvali. Poljska ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se ta lahko odloči, da pošlje obrazloženo mnenje.

 

5. Okolje

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Industrijski odpadki: Komisija proti HRVAŠKI začenja postopek pred Sodiščem, ker ni zaščitila državljanov pred industrijskimi odpadki na odlagališču Biljane Donje

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Hrvaški začne postopek pred Sodiščem EU, ker ni zagotovila ustrezne ravni varovanja zdravja ljudi in okolja v primeru odlagališča „Crno brdo“ v kraju Biljane Donje blizu mesta Benkovac, oddaljenega manj kot 50 metrov od hiš. Najpozneje do konca leta 2015 bi bilo treba z odpadki ravnati v skladu s pravili EU o odpadkih (okvirna direktiva EU o odpadkih, Direktiva 2008/98/ES). Čeprav se je Hrvaška večkrat zavezala, da bo rešila to težavo, na terenu ni bil dosežen noben napredek. Industrijski odpadki na nezakonitem odlagališču „Crno brdo“ že skoraj štiri leta niso bili odstranjeni niti se z njimi ni ustrezno ravnalo, zato obstaja nevarnost onesnaženja podtalnice in zraka. Lokacija se trenutno uporablja kot odlagališče velike količine proizvodnih ostankov iz predelave feromangana in silikomangana. Ker hrvaški organi tega materiala niso razvrstili kot odpadka v skladu z direktivo, se približno 140 000 ton tega potencialno škodljivega agregata iz kamna odlaga neposredno na tla, kar ogroža lokalno prebivalstvo in okolje. V skladu s pravom EU bi morala Hrvaška sprejeti ukrepe za zaščito podtalnice in preprečevanje širjenja škodljivih delcev po zraku. Evropska komisija je marca 2015 proti Hrvaški začela postopek za ugotavljanje kršitev, obrazloženo mnenje pa je poslala novembra 2016. Ker ni bilo napredka pri zagotavljanju ustreznega ravnanja z odpadki v kraju Biljane Donje, da ti ne bi ogrožali zdravja ljudi in škodovali okolju, se je Komisija danes odločila, da proti Hrvaški začne postopek pred Sodiščem EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Komisija je proti FINSKI začela postopek pred Sodiščem zaradi spomladanskega lova na samce navadnih gag

Evropska komisija se je odločila, da proti Finski začne postopek pred Sodiščem EU zaradi nezakonitega spomladanskega lova na samce navadnih gag v pokrajini Åland. V skladu z direktivo o pticah (Direktiva 2009/147/ES) je ubijanje prosto živečih ptic prepovedano, vendar je dovoljen lov na nekatere vrste, npr. navadne gage (Somateria mollissima), izven sezone razmnoževanja ali pomladanske selitve in če so izpolnjeni pogoji za izjemo od prepovedi lova. Pristojni organi še naprej dopuščajo spomladanski lov na samce navadnih gag v pokrajini Åland. Direktiva o pticah prepoveduje vsak lov na ptice selivke v času vzreje mladičev ali med različnimi fazami razmnoževanja. Izjeme od tega pravila so mogoče, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Vendar pa na Finskem pogoji za izjeme niso izpolnjeni. Populacija gag namreč ni na zadovoljivi ravni. Glede na najnovejše ocene populacije se vrsta zmanjšuje v EU in tudi na Finskem. Poleg tega kvota za lov presega dovoljeno mejo 1 % letne smrtnosti gag v pokrajini Åland. Decembra 2005 je Sodišče v sodbi (C-344/03) razsodilo, da Finska ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi direktive o pticah, ker dovoljuje spomladanski lov na samce navadnih gag in druge vrste ptic. Prepovedane prakse so bile ustavljene, vendar so se v letu 2011 spet začele izvajati v pokrajini Åland, zato je Komisija novembra 2012 začela postopek za ugotavljanje kršitev v tej zadevi. Decembra 2016 je Komisija Finski poslala obrazloženo mnenje, v katerem jo je pozvala, naj ustavi spomladanski lov na samce navadnih gag v pokrajini Åland. Vendar pa so se aprila 2017 pristojni organi v pokrajini Åland odločili, da odprejo novo spomladansko sezono lova na samce navadnih gag. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Komisija je proti ŠPANIJI začela postopek pred Sodiščem, ker ni pregledala in posodobila načrtov upravljanja povodij na Kanarskih otokih

Evropska komisija se je odločila, da proti Španiji začne postopek pred Sodiščem EU, ker ni pregledala in posodobila načrtov upravljanja povodij za sedem vodnih območij na Kanarskih otokih (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote in Tenerife). Načrti upravljanja povodij so temelj okvirne direktive o vodah (Direktiva 2000/60/ES). Ti načrti podajajo celovit pregled glavnih zadev za vsako vodno območje in bi morali vključevati posebne ukrepe, potrebne za dosego okoljskih ciljev kakovosti. Španija bi morala do 22. decembra 2015 pregledati in posodobiti vse načrte upravljanja povodij na svojem ozemlju in Komisijo do 22. marca 2016 obvestiti o teh ukrepih. Španski organi prav tako niso zagotovili izpolnjevanja obveznosti obveščanja in posvetovanja z javnostjo glede priprave teh načrtov. Komisija je Španijo večkrat pozvala, naj izpolni svoje obveznosti. Prvič tako, da je aprila 2017 poslala uradni opomin, drugič pa tako, da je oktobra 2017 poslala obrazloženo mnenje. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Obrazložena mnenja

Direktiva o habitatih: Komisija poziva GRČIJO, naj v celoti spoštuje predpise o naravi

Evropska komisija poziva Grčijo, naj spoštuje obveznosti v skladu z direktivo o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) za zaščito naravnih habitatov in vrst, vključenih v omrežje Natura 2000. Države članice morajo območja, pomembna za Skupnost, s seznama EU določiti kot posebna ohranitvena območja. Opredeliti morajo tudi prednostne naloge in cilje na področju ohranjanja ter potrebne ohranitvene ukrepe za vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja prisotnih vrst in habitatov. Te ukrepe je treba izvesti v šestih letih po vključitvi teh območij na seznam EU območij, pomembnih za Skupnost. Čeprav je Grčija formalno določila vseh svojih 239 območij kot posebna ohranitvena območja, pa za ta območja ni nikoli opredelila prednostnih nalog in ciljev na področju ohranjanja niti potrebnih ohranitvenih ukrepov. Komisija kot del horizontalnega ukrepanja zoper več držav članic Grčiji pošilja dodatno obrazloženo mnenje. Ta ima na voljo dva meseca za odgovor, sicer se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Vpliv na okolje: Komisija poziva FINSKO, LUKSEMBURG in ROMUNIJO, naj v celoti prenesejo nova pravila EU v nacionalno zakonodajo

Komisija poziva Finsko, Luksemburg in Romunijo, naj prilagodijo svoje nacionalne zakone, tako da bodo upoštevane spremembe direktive o presoji vplivov na okolje (Direktiva 2014/52/EU). Ta direktiva naj bi zagotovila ustrezno presojo vplivov projektov pred njihovo odobritvijo. Evropska komisija je julija 2017 proti 3 državam članicam začela postopke za ugotavljanje kršitev. Manjkajoče določbe niso bile v celoti vključene v luksemburško pravo, ker poteka revizija obstoječe zakonodaje o presoji vplivov. V primeru Finske je celinski del direktivo prenesel, Ålandski otoki pa še niso vključili potrebnih sprememb v svojo zakonodajo. Romunija zdaj pripravlja zakonodajo za prenos direktive v celoti. Ker Finska, Luksemburg in Romunija še niso v celoti prenesle pravil EU v nacionalno zakonodajo, jim bo Komisija poslala obrazložena mnenja. Če zadevne države članice v dveh mesecih od prejema obrazloženih mnenj ne bodo ukrepale, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU.

Obrazloženo mnenje in uradni opomin

Komisija poziva IRSKO in ŠPANIJO k ukrepanju na področju varstva pred poplavami

Komisija poziva Irsko in Španijo, naj izpolnita zahteve iz direktive o poplavah (Direktiva 2007/60/ES). Cilj direktive o poplavah je zmanjšati in obvladovati tveganja, ki jih poplave predstavljajo za zdravje ljudi, okolje in gospodarske dejavnosti. Na podlagi prava EU bi morale države članice do 22. marca 2016 dokončati in objaviti načrte za obvladovanje poplavne ogroženosti ter o njih obvestiti Komisijo. Komisija je aprila 2017 začela postopek za ugotavljanje kršitev, tako da je irskim organom poslala uradni opomin, ker niso dokončali, objavili in sporočali načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti za sedem vodnih območij. Ker Irska Komisije še vedno ni obvestila o teh načrtih, ji Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Irska ima na voljo dva meseca za odgovor. Poleg tega se je Komisija danes odločila, da pošlje uradni opomin Španiji, ker španski organi Komisije niso obvestili o načrtih za obvladovanje poplavne ogroženosti za vodna območja Katalonije in Kanarskih otokov. Španija ima na voljo dva meseca za odgovor.

Uradni opomini

Odpadki: Komisija poziva POLJSKO k pravilnemu prenosu pravil o odpadkih

Evropska komisija se je odločila, da Poljski pošlje uradni opomin, ker ni pravilno prenesla več določb okvirne direktive o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES). Zakonodaja EU vključuje cilje za ponovno uporabo in recikliranje gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov ter zahteve glede nevarnih odpadkov in vsebine načrtov ravnanja z odpadki. Pravilna uporaba zakonodaje EU o odpadkih je bistvena za prehod na krožno gospodarstvo. Poljska ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se ta lahko odloči, da pošlje obrazloženo mnenje.

 

6. Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Letizia Lupini – telefon: +32 22951958)

Zaključeni postopki:

Finančne storitve: Komisija zaključuje 6 zadev, saj so jo države članice uradno obvestile o pravilih o hipotekarnih kreditih

Komisija je zadovoljna, da so Češka, Danska, Finska, Grčija, Hrvaška in Luksemburg prenesle direktivo o stanovanjskih kreditih (Direktiva 2014/17/EU). Direktiva prinaša koristi potrošnikom, saj je njen cilj ustvariti vseevropski trg hipotekarnih kreditov z visoko stopnjo zaščite potrošnikov. Glavne določbe vključujejo pravila ravnanja za ponudnike, tudi obveznost, da ocenijo potrošnikovo kreditno sposobnost in razkrijejo informacije, zahteve glede usposobljenosti in znanja osebja, določbe o nekaterih vidikih hipotekarnih kreditov, kot so predčasno odplačilo, posojila v tuji valuti, vezana prodaja, finančno izobraževanje, cenitev nepremičnin ter zaostala plačila in izvršba. Komisija se je danes odločila zaključiti postopke za ugotavljanje kršitev, ki jih je proti tem državam članicam začela maja 2016.

 

7. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

(Več informacij: Lucia Caudet – telefon: +32 22956182, Maud Noyon – telefon: +32 22980379)

Obrazloženo mnenje

Prosti pretok blaga: Komisija poziva MADŽARSKO, naj preneha omejevati maloprodajne profitne marže kmetijskih proizvodov in živil

Komisija se je danes odločila, da Madžarski pošlje obrazloženo mnenje zaradi neskladnosti nacionalnih predpisov o maloprodaji kmetijskih proizvodov in živil z zakonodajo EU. Po madžarskem pravu so trgovci na drobno dolžni uporabljati enake profitne marže za domače in uvožene kmetijske proizvode ter živila. To bi lahko negativno vplivalo na prodajo uvoženih kmetijskih proizvodov in živil v primerjavi z domačimi, saj bi lahko uvoznikom in trgovcem na drobno otežilo nudenje uvoženih izdelkov, domačim potrošnikom običajno manj poznanih, po ugodnejših cenah. Komisija je februarja 2017 s poslanim uradnim opominom začela postopek za ugotavljanje kršitev. Izrazila je pomisleke, da so ta pravila v nasprotju z načeli prostega pretoka blaga (člen 34 Pogodbe o delovanju EU, PDEU) in ogrožajo prosto oblikovanje prodajnih cen kmetijskih proizvodov na podlagi poštene konkurence (Uredba EU št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov). Ker so madžarski organi ostali pri svojem stališču, se je Komisija zdaj odločila poslati obrazloženo mnenje. Če Madžarska v dveh mesecih od prejema obrazloženega mnenja ne bo ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Uradni opomin

Tlačna oprema: Komisija poziva Nizozemsko, naj se uskladi s pravili EU

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradni opomin Nizozemski, v katerem jo poziva k pravilnemu prenosu direktive o tlačni opremi (Direktiva 2014/68/EU). Direktiva zajema širok spekter industrijske opreme, kot so kompresorji in toplotni izmenjevalniki ter tudi potrošniški izdelki, kot so gasilni aparati in tlačne kuhalne posode. Izboljšuje kakovost in varnost tlačne opreme, pojasnjuje obveznosti za proizvajalce, uvoznike in distributerje ter izboljšuje nadzor takih izdelkov s strani organov za ugotavljanje skladnosti. Komisija meni, da je Nizozemska razširila področje uporabe zakonodaje na določene naprave, za katere se sicer ne uporablja. Z naložitvijo teh dodatnih obveznosti proizvajalcem nizozemska pravila spodkopavajo pravilno, enotno in učinkovito izvajanje direktive v vseh državah članicah ter nenazadnje tudi nemoteno delovanje enotnega trga. Nizozemska ima zdaj na voljo dva meseca, da se odzove na pripombe Komisije. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

 

8. Pravosodje, potrošniki in enakost spolov

(Več informacij: Christian Wigand – telefon: +32 22962253, Melanie Voin – telefon: +32 22958659)

Obrazloženi mnenji

Boj proti pranju denarja Komisija poziva IRSKO in SLOVAŠKO k prenosu pravil EU

Komisija se je danes odločila, da Irski in Slovaški pošlje obrazloženo mnenje v zvezi z njunim delnim prenosom 4. direktive proti pranju denarja (Direktiva (EU) 2015/849). Ta direktiva krepi obstoječa pravila in povečuje učinkovitost boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Ta pravila EU prav tako izboljšujejo preglednost za preprečevanje izogibanja davkom. Vse države članice so morale to direktivo prenesti do 26. junija 2017. Irska in Slovaška sta v zvezi s to direktivo predložili delno uradno obvestilo, a glavni zakoni za prenos te direktive so v obeh državah še vedno v nacionalnem zakonodajnem postopku. Irska in Slovaška imata na voljo dva meseca, da izpolnita svoje obveznosti, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. Trenutno so v teku postopki za ugotavljanje kršitev proti 20 državam članicam v zvezi z neprenosom najnovejših pravil proti pranju denarja, 10 jih je v fazi uradnega opomina, 10 držav članic pa je do zdaj prejelo obrazloženo mnenje (8 decembra lani, še 2 marca letos). Medtem je več držav članic sprejelo ukrepe za prenos in o njih uradno obvestilo Komisijo, ki zdaj presoja popolnost uradnih obvestil držav članic in se bo v ustreznem času odločila o primernih nadaljnjih ukrepih.

 

9. Mobilnost in promet

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Alexis Perier – telefon: +32 22969143)

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Varovanje v letalstvu: Komisija proti HRVAŠKI začenja postopek pred Sodiščem zaradi neposodobitve nacionalne zakonodaje

Komisija se je danes odločila, da proti Hrvaški začne postopek pred Sodiščem EU, ker ni prenesla nekaterih skupnih evropskih pravil na področju varovanja letalstva (Uredba (ES) št. 300/2008). Gre za upravno zadevo, ki ni povezana z varnostnimi pomanjkljivostmi. Uredba od držav članic zahteva redno posodabljanje nacionalne zakonodaje o varovanju v letalstvu. Taka zakonodaja določa organizacijske strukture, pristojnosti in mehanizme za spremljanje dejavnosti na nacionalnih letališčih za letalske družbe in subjekte, povezane z varovanjem v letalstvu. S tem se zagotavljata hitro odkritje in odprava kakršne koli varnostne težave. Vendar Hrvaška kljub večkratnim zahtevam Komisije še ni formalno posodobila zadevne zakonodaje. Komisija se je zato odločila, da začne postopek pred Sodiščem EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Obrazložena mnenja

Cestni promet: Komisija poziva tri države članice k celovitemu izvajanju pravil EU o določitvi največjih dovoljenih tež in mer določenih cestnih vozil

Komisija je danes pozvala Nemčijo, Poljsko in Slovenijo naj v nacionalno pravo v celoti prenesejo posodobljena evropska pravila o največjih dovoljenih težah in merah določenih cestnih vozil (Direktiva 2015/719/EU). Ta pravila, ki zadevajo mednarodni promet, imajo pomembno vlogo pri delovanju notranjega trga in prostem pretoku blaga v Evropi. Direktiva med drugim uvaja odstopanja za težka tovorna vozila z izboljšano aerodinamičnostjo ali za tista, ki jih poganjajo alternativna goriva. Njen namen ni penalizirati uporabe okolju prijaznejših vozil, ki so lahko daljša ali težja od običajnih vozil. Države članice bi morale to direktivo začeti izvajati do 7. maja 2017. Vse zadevne države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da zagotovijo celovito izvajanje Direktive, v nasprotnem primeru lahko Komisija te zadeve predloži Sodišču EU.

Uradni opomini

Varovanje v letalstvu: Komisija poziva GRČIJO k ustreznemu spremljanju izvajanja varnostnih standardov na področju letalstva

Komisija se je danes odločila, da Grčiji pošlje uradni opomin, ker ne upošteva nekaterih skupnih evropskih pravil na področju varovanja civilnega letalstva (Uredba (ES) št. 300/2008 in Uredba Komisije (EU) št. 18/2010). Inšpekcijski pregled ustreznega grškega organa za civilno letalstvo s strani Komisije je pokazal, da subjekti, odgovorni za izvajanje standardov s področja varovanja v letalstvu na grškem ozemlju, niso bili redno spremljani. Grčija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Vozniška dovoljenja: Komisija poziva štiri države članice k pravilni uporabi skupnih pravil EU

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradne opomine Nemčiji, Italiji, Latviji in Nizozemski, v katerih te države članice poziva k upoštevanju skupnih evropskih pravil o vozniških dovoljenjih (Direktiva 2006/126/ES, kakor je bila spremenjena). Priloga I k Direktivi določa, kako bi morale biti na dovoljenju prikazane njegove omejitve (npr. zahteva po nošenju očal) in druge dodatne informacije. Nemški, italijanski, latvijski in nizozemski nacionalni ukrepi pa so v nasprotju z nekaterimi od teh zahtev. Četverica ima zdaj na voljo dva meseca, da se odzove na argumente Komisije, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazložena mnenja.

Varnost v cestnem prometu: Komisija Nizozemsko opominja na obveznost poročanja

Komisija se je danes odločila, da Nizozemsko opomni na obveznost poročanja na podlagi zakonodaje EU o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil (Direktiva 2000/30/ES). Direktiva od držav članic zahteva, da Komisiji vsako drugo leto sporočijo sklop zbranih podatkov, povezanih s cestnim pregledom tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil (avtobusov, tovornjakov in težkih priklopnikov). Države članice so morale poročila za obdobje 2015–2016 predložiti do 31. marca 2017. Kljub stalnim prizadevanjem za pridobitev poročila Nizozemska obveznosti ni izpolnila. Nizozemska ima zdaj na voljo dva meseca, da to popravi, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

 

10. Obdavčitev in carinska unija

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Patrick McCullough – telefon: +32 22987183)

Uradni opomini

Obdavčitev: Komisija poziva BOLGARIJO, naj spremeni svoja pravila glede DDV za podjetja, ki trgujejo z gorivom, in za uporabo sredstev v neposlovne namene

Komisija se je danes odločila, da Bolgariji pošlje uradni opomin, v katerem jo poziva k uskladitvi njenih pravil o davku na dodano vrednost s pravom EU. V enem primeru gre za to, da so mala podjetja, ki trgujejo z gorivom, zdaj dolžna vnaprej zagotoviti prekomerne denarne zneske, da zajamčijo svojo sposobnost plačila DDV. Velika podjetja morajo za svoje transakcije zgolj deponirati jamstvo v znesku, ki je enak DDV. Komisija meni, da nacionalna zakonodaja ni združljiva s pravili EU (direktiva o DDV, Direktiva Sveta 2006/112/ES) in svobodo gospodarske pobude (člen 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah). Ločeno je Bolgarija pozvana k spremembi predpisov o načinu izračuna DDV, kadar se poslovna sredstva uporabljajo za zasebne ali neposlovne namene in kadar se sredstva prenesejo v drugo državo članico. Če Bolgarija v naslednjih dveh mesecih glede teh dveh pozivov ne bo ukrepala, lahko Komisija bolgarskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčitev: Komisija poziva NEMČIJO, da predpise glede sistema DDV, ki je na voljo kmetom, uskladi s pravom EU

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradni opomin Nemčiji v zvezi z njeno uporabo posebnega sistema DDV za kmete. Pravila EU (direktiva o DDV) državam članicam omogočajo, da uporabijo sistem pavšalne stopnje DDV za kmete. Po tem sistemu kmetje namesto uporabe običajnih pravil o DDV svojim strankam zaračunajo standarden znesek – ali „pavšalno nadomestilo“ – za svoje kmetijske proizvode in storitve. V zameno nato kmetje ne morejo zahtevati nadomestila za DDV, ki so ga že plačali. Sistem je namenjen kmetom, za katere je verjetno, da bi ob upoštevanju običajnih predpisov o DDV imeli upravne težave. Vendar pa Nemčija privzeto uporablja pavšalni sistem za vse kmete, tudi za lastnike velikih kmetij, ki takih težav ne bi imeli. Poleg tega po podatkih nemške vrhovne revizijske ustanove (Zveznega računskega sodišča – Bundesrechnungshof) zaradi tovrstne uporabe pavšala kmetje prejemajo prekomerna nadomestila glede na vstopni DDV, ki so ga plačali. To po pravilih EU ni dovoljeno in povzroča velika izkrivljanja konkurence na notranjem trgu. Če Nemčija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija nemškim organom pošlje obrazloženo mnenje.

DDV za jahte: Komisija začenja postopke za ugotavljanje kršitev proti CIPRU, GRČIJI in MALTI

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradne opomine Cipru, Grčiji in Malti, ker ne pobirajo pravilnega zneska davka na dodano vrednost za dajanje na voljo jaht. To vprašanje lahko povzroči velika izkrivljanja konkurence in je bilo močno navzoče v lanskoletnem poročanju o razkritju rajskih dokumentov („Paradise Papers“). Natančneje, danes začeti postopki za ugotavljanje kršitev zadevajo: znižano osnovo DDV za najem jaht – splošni sistem DDV, ki ga zagotavljajo Ciper, Grčija in Malta. Čeprav zdajšnja pravila EU o DDV državam članicam omogočajo, da ne obdavčijo dobave storitve, pri kateri sta dejanska uporaba in uživanje izdelka zunaj EU, pa ne dovoljujejo splošnega pavšalnega znižanja brez dokazila o kraju dejanske uporabe. Malta, Ciper in Grčija so vzpostavile smernice, po katerih se šteje, da večje kot je plovilo, toliko manj se bo uporabljalo v vodah EU, s čimer pravilo močno zmanjša stopnjo DDV, ki se uporabi. Nepravilna obdavčitev nakupov jaht na Cipru in Malti na način, znan tudi kot najem z možnostjo odkupa. Ciprski in malteški zakoni trenutno najem jahte opredeljujejo kot dobavo storitve namesto blaga. To pomeni, da se DDV ob končnem nakupu jahte odvede po standardni stopnji za manjši znesek dejanske stroškovne cene plovila, preostanek pa se obdavči kot dobava storitve in po močno znižani stopnji. Trojica ima zdaj na voljo dva meseca, da se odzove na argumente Komisije. Če v teh dveh mesecih ne bodo ukrepale, lahko Komisija njihovim organom pošlje obrazloženo mnenje. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Obdavčitev: Komisija POLJSKO poziva, naj svoje predpise o trošarinah na energente uskladi s pravom EU

Komisija se je danes odločila, da Poljski pošlje uradni opomin glede oprostitve trošarine za plin in premog, ki je zdaj razširjena na vsa energetsko intenzivna podjetja, ki spadajo na področje uporabe obveznega sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS). Pravila EU (direktiva o davku na energijo, Direktiva Sveta 2003/96/ES) od podjetij, ki koristijo take oprostitve zaradi uvajanja okoljskih izboljšav ali izboljšav glede energijske učinkovitosti, zahtevajo, da presegajo zahteve zavezujočih instrumentov EU, kot je EU ETS. Vendar pa poljska zakonodaja ne zahteva take ravni energetske učinkovitosti in njen pristop na notranjem trgu izkrivlja konkurenco. Če Poljska v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija poljskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

MEMO/18/1444

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar