Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Marcový súbor prípadov porušenia práva: kľúčové rozhodnutia

Brusel 8. marec 2018

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

V tomto dokumente sa predstavujú kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou, ktoré sú zoskupené podľa oblasti politiky. Komisia okrem toho ukončuje konanie v 161 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby musela v konaní pokračovať.

Viac informácií o konaní EÚ o porušení povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o porušení povinnosti.

 

1. Rozpočet a ľudské zdroje

(Kontaktné osoby: Alexander Winterstein - tel.: +32 2 299 3265)

Formálna výzva

Rozpočet EÚ: Komisia nalieha na SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby sprístupnilo clá v prospech rozpočtu EÚ

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Spojenému kráľovstvu formálnu výzvu, pretože odmieta sprístupniť clá v prospech rozpočtu EÚ, ako sa vyžaduje v práve EÚ. OLAF v správe z roku 2017 zverejnil poznatok, že dovozcovia v Spojenom kráľovstve sa pomocou fiktívnej a falošnej fakturácie a nesprávnym vyhláseniam o colnej hodnote pri dovoze vyhli zaplateniu nezanedbateľnej sumy cla. Komisia pri ďalších inšpekciách odhalila v období 2011 až 2017 dramatický nárast rozsahu podvodu v podobe podhodnotenia tovaru, ku ktorému dochádza v uzle v Spojenom kráľovstve. Napriek tomu, že bolo informované o rizikách podvodu v súvislosti s dovozom textilu a obuvi s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od roku 2007, i napriek tomu, že bolo požiadané, aby prijalo vhodné opatrenia na kontrolu rizika, Spojené kráľovstvo nepodniklo kroky na prevenciu podvodu. Komisia vypočítala, že dôsledkom porušenia právnych predpisov EÚ, ktorého sa Spojené kráľovstvo dopustilo, sú za obdobie november 2011 až december 2017 straty v rozpočte EÚ vo výške 2,7 miliardy EUR (mínus náklady na výber). Navyše Spojené kráľovstvo porušilo aj právne predpisy EÚ týkajúce sa dane z pridanej hodnoty, čo sa takisto môže prejaviť ako straty v rozpočte EÚ. Spojené kráľovstvo je zodpovedné za finančné dôsledky svojho porušenia právnych predpisov EÚ.

 

2. Opatrenia v oblasti klímy

(Kontaktné osoby: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 2 295 6186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 2 295 2589)

Odôvodnené stanoviská

Kvalita paliva: Komisia nalieha na 10 členských štátov, aby transponovali pravidlá výpočtu a nahlasovania emisií skleníkových plynov palív

Európska komisia dnes zaslala odôvodnené stanovisko Belgicku, Cypru, Českej republike, Fínsku, Grécku, Lotyšsku, Rakúsku, Rumunsku, Spojenému kráľovstvu a Španielsku z dôvodu zanedbania povinnosti transponovať pravidlá EÚ v oblasti kvality benzínu a motorovej nafty [smernica Rady (EÚ) 2015/652] do svojho vnútroštátneho práva. V smernici sa stanovujú pravidlá výpočtu a nahlasovania emisií skleníkových plynov palív a iných druhov energie z nebiologických zdrojov. Cieľom právnej úpravy EÚ je dostatočne presné podávanie správ, aby Komisia mohla posúdiť výsledky dodávateľov paliva pri dodržiavaní ich povinností vyplývajúcich zo smernice o kvalite paliva (smernica 98/70/ES). Cieľom vytýčeným v smernici o kvalite paliva je minimálne 6 % zníženie intenzity skleníkových plynov paliva a dodávok energie do konca roka 2020. Metóda výpočtu predstavuje výhodu aj z hľadiska zmiernenia administratívnej záťaže pre dodávateľov i členské štáty. Členské štáty mali zaviesť pravidlá EÚ o výpočte a nahlasovaní emisií skleníkových plynov do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 21. apríla 2017. Komisia dotknutým členským štátom zaslala formálnu výzvu už v máji 2017. Ak do dvoch mesiacov od doručenia odôvodneného stanoviska nebudú konať, môže sa prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

 

3. Hospodárska súťaž

(Kontaktné osoby: Ricardo Cardoso - tel.: +32 2 298 0100, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 2 291 3740)

Ukončené konania

Antitrustová politika: Komisia uzatvára postup v prípade nesplnenia povinnosti voči 18 členským štátom, ktoré transponovali smernicu o žalobách o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia antitrustových pravidiel

Európska komisia sa rozhodla uzatvoriť konania o nesplnení povinnosti proti Belgicku, Cypru, Českej republike, Estónsku, Francúzsku, Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Lotyšsku, Malte, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Taliansku, pretože medzičasom transponovali smernicu o žalobách o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia antitrustových pravidiel (smernica 2014/104/EÚ) do svojho vnútroštátneho práva. Smernica pomáha občanom a spoločnostiam domáhať sa náhrady škody, ak sú poškodení porušovaním antitrustových právnych predpisov EÚ, napr. kartelmi alebo zneužívaním dominantného postavenia na trhu. Poškodeným takisto zjednodušuje prístup k dôkazom, ktoré potrebujú na preukázanie vzniknutej ujmy, a poskytuje im viac času na uplatnenie nároku. Táto smernica je teda kľúčovým nástrojom presadzovania práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Členské štáty mali povinnosť transponovať ju do vnútroštátneho práva do 27. decembra 2016. V tejto určenej lehote tak urobilo sedem členských štátov. Po otvorení konaní o nesplnení povinnosti smernicu v roku 2017 transponovalo 18 členských štátov. Bulharsko oznámilo transpozíciu začiatkom roka 2018, pričom posúdenie úplnosti opatrení na transpozíciu práve prebieha. Komisia v roku 2018 pristúpi ku kontrole súladu transpozície do jednotlivých systémov vnútroštátneho práva a vyzve zostávajúce členské štáty (Grécko a Portugalsko), aby podnikli potrebné kroky na úplné vykonávanie smernice.

 

4. Energetika

(Kontaktné osoby: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 2 295 6186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 2 295 2589)

Odôvodnené stanovisko

Energetická efektívnosť: Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby správne transponovalo právne predpisy EÚ

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Španielsku odôvodnené stanovisko a formálne ho požiadať, aby do svojho vnútroštátneho práva správne transponovalo požiadavky na individuálne meranie v bytových domoch stanovené v smernici o energetickej efektívnosti (smernica 2012/27/EÚ). V smernici sa vyžaduje inštalácia individuálnych meradiel teplej vody a vykurovania v bytových domoch (ak to je technicky možné a nákladovo efektívne), a to v prípade všetkých existujúcich budov, pričom vnútroštátne opatrenia na transpozíciu túto požiadavku obsahujú len vzhľadom na nové budovy (postavené po roku 2007). Komisia zaslala Španielsku formálnu výzvu v októbri 2017 a teraz podnikla ďalší krok a iniciovala postup v prípade nesplnenia povinnosti. Španielsko má teraz dva mesiace na to, aby si splnilo povinnosti. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že prípad postúpi na Súdny dvor EÚ.

Formálne výzvy

Energetická efektívnosť: Komisia nalieha na GRÉCKO, aby v plnej miere transponovalo pravidlá EÚ

Komisia sa rozhodla zaslať formálnu výzvu Grécku a žiadať ho, aby prijalo a oznámilo svoju aktualizovanú dlhodobú stratégiu renovácie komerčných a obytných budov, ako sa vyžaduje v smernici o energetickej efektívnosti (smernica 2012/27/EÚ). Lehota na oznámenie aktualizovanej stratégie renovácie budov určená v smernici uplynula 30. apríla 2017. V smernici o energetickej efektívnosti sa stanovujú požiadavky na úspory energie v budovách v krajinách EÚ. Patrí medzi ne zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ústrednej štátnej správy a zostavenie národných plánov renovácie fondu budov. Dlhodobá stratégia renovácie ukazuje, ako členské štáty plánujú podporovať investície do renovácie obytných a komerčných budov. Grécko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Dodávky plynu: Komisia nalieha na POĽSKO, aby správne transponovalo pravidlá EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Poľsku formálnu výzvu pre nedodržanie požiadaviek EÚ vyplývajúcich z nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu [nariadenie (EÚ) 2017/1938]. V poľských právnych predpisoch sa podnikom dovážajúcim plyn do Poľska ukladá povinnosť plyn skladovať. V dôsledku podmienok, ktoré sa viažu na skladovanie plynu v zahraničí, je takéto skladovanie v praxi menej atraktívne a náročnejšie než v prípade skladovania plynu v Poľsku. Hoci podľa nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu sú určité povinnosti viažuce sa na bezpečnosť dodávok možné, musia spĺňať celý rad podmienok, okrem iného tú, že nesmú nenáležite narúšať hospodársku súťaž alebo brániť fungovaniu vnútorného trhu. Komisia zastáva názor, že poľská povinnosť skladovať plyn nie je zlučiteľná s opatreniami EÚ na zaručenie bezpečnosti dodávok plynu. V nariadení sa stanovujú požiadavky, ktoré musia dodržiavať všetky členské štáty, aby predchádzali možnému prerušeniu dodávok v EÚ a mohli naň reagovať, ak by nastalo. Poľsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

5. Životné prostredie

(Kontaktné osoby: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – Tel.: +32 2 299 3321)

Postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Priemyselný odpad: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad CHORVÁTSKA za to, že nechráni občanov pred priemyselným odpadom zo skládky v Biljane Donje

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť prípad Chorvátska na Súdny dvor EÚ, pretože nezabezpečilo primeranú mieru ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v lokalite „Crno brdo“ v Biljane Donje v blízkosti mesta Benkovac vo vzdialenosti menej než 50 m od domov. S odpadom sa malo začať nakladať podľa pravidiel EÚ v oblasti odpadu (rámcová smernica EÚ o odpade, smernica 2008/98/ES), a to najneskôr do konca roka 2015. Chorvátsko sa síce pri viacerých príležitostiach zaviazalo túto situáciu riešiť, zatiaľ však nenastal žiaden pokrok. Za takmer štyri roky nelegálnu skládku priemyselného odpadu v „Crno brdo“ nik nevyčistil a s odpadom sa správne nenaložilo, v dôsledku čoho vznikla hrozba kontaminácie podzemnej vody a ovzdušia. Lokalita sa v súčasnosti využíva ako skládka veľkého množstva zvyškov zo spracúvania feromangánu a silikomangánu. Chorvátske orgány predmetný materiál neklasifikovali ako odpad v súlade so smernicou, a preto sa približne 140 000 ton tohto potenciálne škodlivého kameniva uložilo priamo na pôdu, v dôsledku čoho je ohrozené obyvateľstvo aj životné prostredie. Podľa práva EÚ malo Chorvátsko povinnosť zaviesť opatrenia na ochranu podzemnej vody a prevenciu šírenia škodlivých častíc do ovzdušia. Európska komisia iniciovala konanie o porušení povinnosti proti Chorvátsku v marci 2015 a v novembri 2016 mu zaslala odôvodnené stanovisko. Keďže z hľadiska zabezpečenia správneho nakladania s odpadom v Biljane Donje nenastal žiaden pokrok a odpad naďalej ohrozuje zdravie ľudí a životné prostredie, Komisia sa dnes rozhodla postúpiť prípad Chorvátska na Súdny dvor EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Komisia postupuje Súdnemu dvoru prípad FÍNSKA za jarné poľovanie na voľne žijúce vtáky

Európska komisia sa rozhodla postúpiť prípad Fínska Súdnemu dvoru EÚ za nelegálne jarné poľovanie na samcov kajky v provincii Alandy. Podľa smernice o vtákoch (smernica 2009/147/ES) je zabíjanie voľne žijúcich vtákov zakázané, pričom na niektoré druhy ako napríklad kajku (Somateria mollissima) možno poľovať, ale len mimo obdobia párenia a jarnej migrácie alebo za predpokladu splnenia podmienok na výnimku zo zákazu poľovania. Príslušné orgány naďalej povoľujú jarné poľovanie na samcov kajky v provincii Alandy. Smernicou o vtákoch sa zakazuje poľovanie na migrujúce vtáky počas obdobia hniezdenia alebo počas rôznych fáz rozmnožovania. Výnimky z tohto pravidla sú možné za predpokladu splnenia určitých podmienok. Fínsko tieto podmienky ale nespĺňa. Populácia kajky nevykazuje uspokojivý stav. Podľa posledného posúdenia populácie tento druh tak v celej EÚ, ako aj v samotnom Fínsku upadá. Navyše kvóta na lov prevyšuje prípustné množstvo 1 % ročnej úmrtnosti kajky v provincii Alandy. Súdny dvor v už decembri 2005 v rozsudku (C-344/03) rozhodol, že Fínsko porušilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice o vtákoch, pretože na jeho území došlo k jarnému poľovaniu na samce kajky, okrem iných druhov, v provincii Alandy. Odsúdená prax bola ukončená, ale od roku 2011 k nej opätovne dochádza v provincii Alandy, a preto Komisia otvorila v novembri 2012 v tejto záležitosti konanie o porušení povinnosti. V decembri 2016 zaslala Fínsku odôvodnené stanovisko a naliehala naň, aby zastavilo jarné poľovanie na samcov kajky v provincii Alandy. Tamojšie príslušné orgány sa napriek tomu v apríli 2017 rozhodli otvoriť nové jarné obdobie poľovania na samcov kajky. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Komisia postupuje na súd prípad ŠPANIELSKA za to, že nepreskúmalo a neaktualizovalo svoj plán manažmentu povodia na Kanárskych ostrovoch

Európska komisia sa rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Španielska, ktoré nepreskúmalo a neaktualizovalo plán manažmentu povodia siedmich správnych území povodí na Kanárskych ostrovoch (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote a Tenerife). Plány manažmentu povodia sú základom rámcovej smernice o vode (smernica 2000/60/ES). Tieto plány poskytujú komplexný prehľad hlavných problémov za každé správne územie povodia a mali by zahŕňať konkrétne opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov v oblasti kvality životného prostredia. Španielsko malo povinnosť do 22. decembra 2015 preskúmať a aktualizovať všetky plány manažmentu povodia na svojom území a informovať Komisiu o príslušných opatreniach do 22. marca 2016. Španielske orgány si nesplnili ani povinnosti súvisiace s informovaním verejnosti a vedením konzultácií potrebných na zostavenie daných plánov. Komisia opakovane Španielsko vyzývala, aby si povinnosti splnilo: najprv zaslala v apríli 2017 formálnu výzvu a v októbri 2017 potom vydala odôvodnené stanovisko. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Odôvodnené stanoviská

Smernica o biotopoch: Komisia vyzýva GRÉCKO, aby úplne dodržiavalo predpisy o prírode

Európska komisia nalieha na Grécko, aby dodržiavalo povinnosti vyplývajúce zo smernice o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS) na ochranu prírodných biotopov a druhov zahrnutých do sústavy Natura 2000. Členské štáty majú označiť lokality s európskym významom uvedené na zozname EÚ ako osobitné chránené územia. Ďalej sú povinné určiť priority ochrany a vytýčiť ciele a potrebné ochranné opatrenia na udržanie priaznivého stavu predmetných druhov alebo biotopov alebo ich obnovu. Tieto úkony sa majú vykonať do šiestich rokov od zahrnutia daných lokalít ako lokalít s európskym významom do zoznamu EÚ. Grécko síce formálne označilo všetkých 239 lokalít ako osobitné chránené územia, nestanovilo však pre ne priority ochrany, ciele, ani potrebné ochranné opatrenia. Komisia zasiela dodatočné odôvodnené stanovisko Grécku ako súčasť horizontálneho presadzovania predpisov zameraného na viacero členských štátov. Grécko má teraz dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Vplyv na životné prostredie: Komisia nalieha na FÍNSKO, LUXEMBURSKO a RUMUNSKO, aby v plnej miere zaviedli nové pravidlá EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov

Komisia vyzýva Fínsko, Luxembursko a Rumunsko, aby prispôsobili svoje vnútroštátne právo tak, aby v ňom boli zohľadnené zmeny v smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (smernica 2014/52/EÚ). Účelom tejto smernice je zabezpečiť vykonanie primeraného posúdenia vplyvu projektov pred tým, ako sa schvália. Európska komisia iniciovala konanie o porušení povinnosti proti týmto trom členským štátom v júli 2017. Luxembursko predmetné ustanovenia ešte úplne nezačlenilo do svojich zákonov preto, lebo práve prebieha revízia platných právnych predpisov o posúdení vplyvu. Fínsko síce transponovalo smernicu tak, že sa vzťahuje na jeho pevninské územie, ale potrebné zmeny v legislatíve sa ešte musia vykonať na Alandách. Rumunsko práve potrebné právne predpisy koncipuje, aby úplne smernicu transponovalo. Keďže Fínsko, Luxembursko a Rumunsko zatiaľ v plnej miere nezaviedli pravidlá EÚ do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, Komisia im zasiela odôvodnené stanovisko. Ak do dvoch mesiacov od doručenia odôvodneného stanoviska nebudú konať, môže sa prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Odôvodnené stanovisko a formálna výzva

Komisia nalieha na ÍRSKO a ŠPANIELSKO, aby konali vo veci protipovodňovej ochrany

Európska komisia vyzýva Írsko a Španielsko aby dodržiavali ustanovenia smernice o povodniach (smernica 2007/60/ES). Účelom smernice je znížiť a riadiť riziko, ktoré povodne predstavujú pre zdravie ľudí, životné prostredie a hospodársku činnosť. Podľa práva EÚ mali členské štáty skompletizovať a uverejniť plány manažmentu povodňového rizika a oznámiť ich Komisii do 22. marca 2016. Komisia v apríli 2017 otvorila postup v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala írskym orgánom formálnu výzvu, pretože plán riadenia rizík povodní nedokončili, neuverejnili a neoznámili v prípade siedmich správnych území povodí. Írsko dané plány ešte stále neoznámilo, a preto Komisia zasiela odôvodnené stanovisko. Írsko má dva mesiace na odpoveď. Ďalej sa Komisia dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Španielsku, pretože španielske orgány neinformovali Komisiu o pláne riadenia rizík povodní pre správne územie povodí v Katalánsku a na Kanárskych ostrovoch. Španielsko má takisto dva mesiace na odpoveď.

Formálne výzvy

Odpad: Komisia vyzýva POĽSKO, aby správne vykonávalo pravidlá vzťahujúce sa na odpad

Európska komisia sa rozhodla zaslať Poľsku formálnu výzvu za to, že netransponovalo správne celý rad ustanovení rámcovej smernice o odpade (smernica 2008/98/ES). Právo EÚ obsahuje ciele opätovného použitia a recyklácie pri stavebnom odpade a odpade z demolácie, ako aj požiadavky vzťahujúce sa na nebezpečný odpad a obsah plánov nakladania s odpadom. Správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ o odpadoch je základom prechodu na obehové hospodárstvo. Poľsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

6. Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

(Kontaktné osoby: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Letizia Lupini – Tel.: +32 2 295 1958)

Ukončené konania:

Finančné služby: Komisia uzatvára šesť prípadov po tom, ako jej členské štáty oznámili pravidlá vzťahujúce sa na hypotekárne úvery

Komisia víta transpozíciu smernice o hypotekárnych úveroch (smernica 2014/17/EÚ) v Českej republike, Dánsku, Fínsku, Grécku, Chorvátsku a Luxembursku. Cieľom smernice o hypotekárnych úveroch je vytvoriť celoeurópsky trh hypotekárnych úverov s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa. K hlavným ustanovenia patria pravidlá správania poskytovateľov vrátane povinnosti posudzovať úverovú bonitu spotrebiteľov a zverejňovať informácie, požiadavky na kompetencie a znalosti zamestnancov, ustanovenia o určitých aspektoch hypotekárnych úverov ako napríklad skoré splatenie, pôžičky v cudzej mene, viazaný predaj, finančné vzdelávanie, ocenenie majetku a nedoplatky a zabavenie. Komisia sa dnes rozhodla ukončiť konanie o porušení povinnosti, ktoré proti týmto členským štátom začala v máji 2016.

 

7. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(Kontaktné osoby: Lucia Caudet – Tel.: +32 2 295 6182, Maud Noyon – Tel.: +32 2 298 0379)

Odôvodnené stanovisko

Voľný pohyb tovaru: Komisia žiada MAĎARSKO, aby odstránilo obmedzenia maloobchodných ziskových rozpätí poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Maďarsku odôvodnené stanovisko za to, že jeho vnútroštátne predpisy o maloobchodnom predaji poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov nie sú v súlade s právom EÚ. Podľa maďarského zákona sú maloobchodní predajcovia povinní uplatňovať rovnaké ziskové rozpätia na domáce a dovážané poľnohospodárske a potravinové výrobky. Keďže za daných okolností môže byť pre dovozcov a maloobchodných predajcov ťažšie ponúkať dovážané výrobky za atraktívnejšie ceny, výsledkom môže byť znevýhodnenie predaja dovážaných poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ktoré domáci spotrebiteľ spravidla nepozná tak dobre ako domáce výrobky. Komisia zaslala vo februári 2017 formálnu výzvu, a tým začala konanie o porušení povinnosti. Vyjadrila obavy, že tieto pravidlá sú v rozpore so zásadou voľného pohybu tovaru [článok 34 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ)] a narúšajú voľnú tvorbu predajných cien poľnohospodárskych výrobkov na základe spravodlivej hospodárskej súťaže (nariadenie č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami). Keďže maďarské orgány trvajú na svojom stanovisku, Komisia sa teraz rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. Ak Maďarsko nebude konať do dvoch mesiacov od doručenia odôvodneného stanoviska, Komisia môže prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Formálna výzva

Tlakové zariadenia: Komisia vyzýva Holandsko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Holandsku, v ktorej ho žiada o správnu transpozíciu smernice o tlakových zariadeniach (smernica 2014/68/EÚ). Smernica sa vzťahuje na širokú škálu priemyselných zariadení, ako sú kompresory a výmenníky tepla, ako aj na spotrebiteľské výrobky, ako napr. hasiace prístroje a tlakové hrnce. Smernica zlepšuje kvalitu a bezpečnosť tlakových zariadení, objasňuje zodpovednosť výrobcov, dovozcov a distribútorov a zlepšuje dohľad orgánov posudzovania zhody nad takýmito výrobkami. Komisia sa domnieva, že Holandsko rozšírilo rozsah pôsobnosti právnej úpravy na niektoré zariadenia, na ktoré sa táto právna úprava nevťahuje. Tým, že v holandskej právnej úprave sa ukladajú dodatočné povinnosti pre výrobcov, dochádza k narušeniu správneho, jednotného a efektívneho vykonávania smernice vo všetkých členských štátoch a v konečnom dôsledku aj bezproblémového fungovania jednotného trhu. Holandsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

8. Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

(Kontaktné osoby: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Melanie Voin – Tel.: +32 2 295 8659)

Odôvodnené stanoviská

Boj proti praniu špinavých peňazí: Komisia vyzýva ÍRSKO a SLOVENSKO, aby transponovali pravidlá EÚ

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Írsku a Slovensku v súvislosti s neúplnou transpozíciou štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí [smernica (EÚ) 2015/849]. Touto smernicou sa posilňujú existujúce pravidlá, vďaka čomu sa zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Tieto pravidlá EÚ zlepšujú aj transparentnosť na účely zamedzenia vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Všetky členské štáty mali túto smernicu transponovať do 26. júna 2017. Írsko a Slovensko predložili v súvislosti s touto smernicou čiastočné oznámenie, ale hlavné právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica, sú v oboch krajinách ešte len v legislatívnom procese. Írsko a Slovensko majú dva mesiace na to, aby si splnili povinnosti. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ. Aktuálne prebieha postup v prípade nesplnenia povinnosti proti 20 členským štátom za to, že netransponovali najnovšie pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, pričom desiatim bola zaslaná formálna výzva a doteraz desiatim bolo zaslané odôvodnené stanovisko (ôsmim v uplynulom decembri a ďalším dvom v marci 2018). Medzičasom viaceré členské štáty prijali a oznámili svoje opatrenia na transpozíciu. Komisia v súčasnosti posudzuje úplnosť oznámení členských štátov a v príhodnom čase rozhodne o primeraných následných krokoch.

 

9. Mobilita a doprava

(Kontaktné osoby: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Alexis Perier – Tel.: +32 2 296 9143)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Bezpečnostná ochrana letectva: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad CHORVÁTSKA za to, že neaktualizovalo vnútroštátne právne predpisy

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Chorvátska za to, že nevykonalo niektoré spoločné európske pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva [nariadenie (ES) č. 300/2008]. Ide o záležitosť administratívnej povahy, ktorá nesúvisí s bezpečnostnými nedostatkami. Podľa tohto nariadenia musia členské štáty pravidelne aktualizovať svoje vnútroštátne právne predpisy v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva. V predmetných právnych predpisoch sa vymedzujú organizačné štruktúry, povinnosti a mechanizmy na monitorovanie činností na vnútroštátnych letiskách, a to pre letecké spoločnosti, ako aj pre subjekty v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva. Týmto sa má zabezpečiť rýchle odhalenie a vyriešenie akéhokoľvek problému v oblasti bezpečnostnej ochrany. Napriek opakovaným výzvam Komisie však Chorvátsko doposiaľ predmetné právne predpisy formálne neaktualizovalo. Komisia sa preto rozhodla postúpiť tento prípad na Súdny dvor EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Odôvodnené stanoviská

Cestná doprava: Komisia vyzýva tri členské štáty, aby v plnej miere vykonali pravidlá EÚ týkajúce sa maximálnej hmotnosti a rozmerov niektorých cestných vozidiel

Komisia dnes požiadala Nemecko, Poľsko a Slovinsko, aby do vnútroštátneho práva v plnej miere transponovali aktualizované európske pravidlá upravujúce maximálnu hmotnosť a rozmery určitých cestných vozidiel (smernica 2015/719/EÚ). Tieto pravidlá, ktoré sa týkajú medzinárodnej dopravy, zohrávajú dôležitú úlohu pri fungovaní vnútorného trhu a voľnom pohybe tovaru v Európe. Smernica okrem iného zavádza výnimky v prípade ťažkých nákladných vozidiel s vylepšenými aerodynamickými vlastnosťami alebo s pohonom na alternatívne palivá. Účelom nie je penalizovať používanie ekologickejších vozidiel, ktoré môžu byť dlhšie alebo ťažšie než tradičné. Členské štáty mali uvedenú smernicu vykonať do 7. mája 2017. Všetky členské štáty, ktorých sa to týka, majú dva mesiace na to, aby zabezpečili jej úplné vykonanie. V opačnom prípade môže Komisia prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Formálne výzvy

Bezpečnostná ochrana letectva: Komisia žiada GRÉCKO, aby náležite monitorovalo vykonávanie noriem bezpečnostnej ochrany letectva

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Grécku za to, že nesplnilo niektoré spoločné európske pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva [nariadenie (ES) č. 300/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 18/2010]. V rámci inšpekcie príslušných gréckych orgánov v oblasti civilného letectva, ktorú vykonala Komisia, sa zistilo, že subjekty zodpovedné za vykonávanie noriem bezpečnostnej ochrany letectva na území Grécka nie sú pravidelne monitorované. Grécko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Vodičské preukazy: Komisia vyzýva štyri členské štáty, aby správne uplatňovali spoločné pravidlá EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálne výzvy Holandsku, Lotyšsku, Nemecku a Taliansku v ktorých tieto členské štáty vyzýva, aby dodržiavali spoločné európske pravidlá o vodičských preukazoch (smernica 2006/126/ES v znení zmien). V prílohe I k smernici sa stanovuje, ako by mali byť na vodičskom preukaze znázornené obmedzenia, ktoré sa naň vzťahujú (napr. povinnosť nosiť okuliare), ako aj ďalšie dodatočné informácie. Vnútroštátne opatrenia v Holandsku, Lotyšsku, Nemecku a Taliansku sú však v rozpore s niektorými týmito požiadavkami. Tieto štyri členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Bezpečnosť na cestách: Komisia pripomína HOLANDSKU povinnosť podávať správy

Komisia sa dnes rozhodla upozorniť Holandsko na jeho povinnosť podávať správy podľa právneho predpisu EÚ o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel (smernica 2000/30/ES). V smernici sa vyžaduje, aby členské štáty Komisii každý druhý rok predkladali súbor zozbieraných údajov, ktoré sa týkajú cestnej technickej kontroly úžitkových vozidiel (autobusy, nákladné automobily a ťažké prípojné vozidlá). Členské štáty boli povinné predložiť správy týkajúce sa obdobia rokov 2015 – 2016 do 31. marca 2017. Napriek tomu, že Holandsko bolo neustále vyzývané na predloženie správy, doposiaľ si túto povinnosť nesplnilo. Má teraz dva mesiace na to, aby situáciu napravilo. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

10. Dane a colná únia

(Kontaktné osoby: Vanessa Mock – Tel.: +32 2 295 6194, Patrick McCullough – Tel.: +32 2 298 7183)

Formálne výzvy

Dane: Komisia žiada BULHARSKO, aby zmenilo pravidlá týkajúce sa DPH, pokiaľ ide o spoločnosti obchodujúce s palivami a využívanie aktív spoločnosti na iné než podnikateľské účely

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálne výzvy Bulharsku, v ktorých ho žiada, aby uviedlo pravidlá týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH) do súladu s právom EÚ. Jeden prípad sa týka skutočnosti, že malé spoločnosti obchodujúce s palivom sú v súčasnosti povinné vyplatiť vopred veľké sumy peňazí ako záruku, že sú schopné zaplatiť DPH. Veľké spoločnosti sú povinné len zložiť záruku vo výške rovnajúcej sa DPH splatnej za ich transakcie. Komisia sa domnieva, že vnútroštátne právne predpisy nie sú v súlade s pravidlami EÚ (smernica o DPH, smernica Rady 2006/112/ES) a so slobodou podnikať (článok 16 Charty základných práv EÚ). Odhliadnuc od toho sa od Bulharska žiada, aby zmenilo svoje pravidlá výpočtu DPH v prípade, že sa podnikateľské aktíva používajú na súkromné alebo iné ako podnikateľské účely, ako aj v prípade, že sa podnikateľské aktíva prevádzajú do iného členského štátu. Ak Bulharsko v nasledujúcich dvoch mesiacoch na tieto dve žiadosti nezareaguje, Komisia môže bulharským orgánom v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

Dane: Komisia žiada NEMECKO, aby zosúladilo svoje predpisy s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa režimu DPH uplatňovaného na poľnohospodárov

Komisia sa dnes rozhodla poslať Nemecku formálnu výzvu v súvislosti s uplatňovaním osobitného režimu DPH na poľnohospodárov. Pravidlá EÚ (smernica o DPH) umožňujú členským štátom uplatňovať na poľnohospodárov režim paušálnej sadzby DPH. V rámci tohto režimu poľnohospodári účtujú svojim zákazníkom paušálnu sumu – alebo tzv. paušálnu kompenzáciu – k ich poľnohospodárskym výrobkom alebo službám namiesto toho, aby uplatňovali bežné pravidlá DPH. Na druhej strane títo poľnohospodári nemôžu požadovať náhradu za DPH, ktorú už zaplatili. Tento režim by mali využívať poľnohospodári, ktorí by mohli mať administratívne problémy, ak by sa riadili bežnými pravidlami DPH. Nemecko však uplatňuje režim paušálnej sadzby na poľnohospodárov bez rozdielu, a to aj na vlastníkov veľkých poľnohospodárskych podnikov, ktorí by takéto problémy nemali. Okrem toho, podľa údajov nemeckého Najvyššieho kontrolného úradu (v nemčine: Bundesrechnungshof) takéto povolenie paušálnej sadzby poľnohospodárom má za následok nadmernú kompenzáciu za DPH na vstupe, ktorú zaplatili. To pravidlá EÚ neumožňujú a táto skutočnosť významne narúša hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Ak Nemecko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže nemeckým orgánom v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

DPH pri jachtách: Komisia začína konania o porušení povinnosti proti CYPRU, GRÉCKU a MALTE

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálne výzvy Cypru, Grécku a Malte za to, že nevyberajú správnu sumu dane z pridanej hodnoty (DPH) z poskytovania jácht. Tento problém môže viesť k vážnemu narušeniu hospodárskej súťaže a mal prominentné postavenie v minuloročnom spravodajstve o úniku informácií v súvislosti s tzv. Paradise Papers. Dnes otvorené konania o porušení povinnosti sa konkrétne týkajú: zníženého základu DPH pri lízingu jácht – ide o všeobecný režim DPH, ktorý sa uplatňuje na Cypre, v Grécku a na Malte. Hoci súčasné pravidlá EÚ v oblasti DPH umožňujú členským štátom nezdaňovať poskytovanie služieb, ak sa výrobok účinne využíva alebo požíva mimo EÚ, neumožňujú všeobecné zníženie paušálnej sadzby bez dôkazu o mieste skutočného využívania výrobku. Malta, Cyprus a Grécko vydali usmernenia, v ktorých sa uvádza, že, čím väčšia je loď, tým je menšia pravdepodobnosť, že k lízingu dôjde vo vodách EÚ. Toto pravidlo výrazným spôsobom znižuje uplatniteľnú sadzbu DPH. K nesprávnemu zdaňovaniu pri nákupoch jácht na Cypre a Malte dochádza pri nákupoch na lízing. Podľa cyperských a maltských právnych predpisov sa lízing jácht v súčasnosti považuje za poskytovanie služieb, a nie tovaru. V dôsledku toho sa DPH vyberá v štandardnej sadzbe z malej časti skutočnej výrobnej ceny, keď konečne dôjde k dovŕšeniu nákupu jachty, pričom zvyšok sa zdaňuje ako poskytnutie služby, t. j. pri výrazne zníženej sadzbe. Dotknuté tri členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. Ak nebudú do dvoch mesiacov konať, Komisia môže ich orgánom zaslať v tejto záležitosti odôvodnené stanovisko. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Dane: Komisia žiada POĽSKO, aby zosúladilo svoje pravidlá s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa spotrebnej dane z energetických výrobkov

Komisia sa dnes rozhodla poslať formálnu výzvu Poľsku v súvislosti s oslobodením od spotrebnej dane z plynu a uhoľných výrobkov, ktoré sa v súčasnosti vzťahuje na všetky energeticky náročné podniky, ktoré sú zapojené do povinného systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS). Podľa pravidiel EÚ (smernica o zdaňovaní energetických výrobkov a elektriny, smernica Rady 2003/96/ES) sa vyžaduje, aby podniky, ktoré využívajú takéto oslobodenie vďaka tomu, že zlepšili svoj vplyv na životné prostredie alebo svoju energetickú efektívnosť, išli nad rámec toho, čo sa vyžaduje na základe záväzných nástrojov EÚ, ako napr. EU ETS. V poľských právnych predpisoch sa však nevyžaduje taká úroveň energetickej efektívnosti a tento prístup narúša hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Ak Poľsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže poľským orgánom v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

MEMO/18/1444

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar