Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din luna martie: principalele decizii

Bruxelles, 8 martie 2018

Prezentare de ansamblu pe domenii de politică

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie sunt prezentate mai jos, grupate pe domenii de politică. Totodată, Comisia închide 161 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

1. Buget și resurse umane

(Pentru informații suplimentare: Alexander Winterstein - tel.: +32 229 93265)

O scrisoare de punere în întârziere

Bugetul UE: Comisia solicită REGATULUI UNIT să își pună taxele vamale la dispoziția bugetului UE

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Regatului Unit, deoarece acest stat refuză să pună la dispoziția bugetului UE taxele sale vamale, astfel cum impune dreptul Uniunii. Un raport OLAF din 2017 a constatat că importatorii situați în Regatul Unit au eludat o cantitate mare de taxe vamale prin intermediul unor facturi fictive și false și al unor declarații incorecte de valoare în vamă la import. Inspecțiile suplimentare efectuate de Comisie au evidențiat o creștere dramatică a amplorii acestei fraude prin subevaluare care s-a desfășurat prin punctul central din Regatul Unit între 2011 și 2017. În ciuda faptului că au fost informate de riscurile de fraudă cu privire la importurile de textile și încălțăminte originare din Republica Populară Chineză începând din anul 2007 și în ciuda faptului că li s-a cerut să ia măsuri adecvate de control al riscurilor, autoritățile din Regatul Unit nu au acționat pentru a împiedica frauda. Comisia estimează că încălcarea legislației UE de către Regatul Unit a provocat bugetului UE pierderi de 2,7 miliarde EUR (minus costurile de colectare) în perioada noiembrie 2011 - decembrie 2017. În plus, Regatul Unit a încălcat și legislația UE privind TVA, provocând pierderi potențiale bugetului UE. Regatul Unit este responsabil pentru consecințele financiare care rezultă din încălcările legislației UE.

 

2. Politici climatice

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Avize motivate

Calitatea carburanților: Comisia îndeamnă 10 state membre să transpună normele pentru calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți

Astăzi, Comisia Europeană a hotărât să emită un aviz motivat adresat Austriei, Belgiei, Ciprului, Republicii Cehe, Finlandei, Greciei, Letoniei, României, Spaniei și Regatului Unit referitor la netranspunerea în legislația lor națională a normelor UE privind calitatea benzinei și a motorinei [Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului] Directiva prevede normele pentru calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți și de alte forme de energie provenind din surse nebiologice. Regulamentul UE urmărește să genereze raportarea cu suficientă acuratețe, astfel încât Comisia să poată evalua performanțele furnizorilor de carburanți în ceea ce privește respectarea obligațiilor care le revin în temeiul Directivei privind calitatea carburanților (Directiva 98/70/CE). Directiva privind calitatea carburanților are ca scop atingerea unei reduceri de cel puțin 6 % a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră a carburanților și a energiei furnizate până la sfârșitul anului 2020. De asemenea, metoda de calcul are avantajul de a reduce sarcina administrativă atât pentru furnizori, cât și pentru statele membre. Statele membre trebuiau să transpună în legislațiile lor naționale normele UE privind calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți până la 21 aprilie 2017. Comisia a trimis deja acestor state membre o scrisoare de punere în întârziere în mai 2017. Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea avizului motivat, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

 

3. Concurența

(Pentru informații suplimentare: Ricardo Cardoso - tel.: +32 229 80100, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740)

Proceduri de închidere

Politica antitrust: Comisia închide procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul a 18 state membre care au transpus în legislația națională directiva privind acțiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust

Comisia Europeană a decis să închidă procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei, Belgiei, Ciprului, Croației, Republicii Cehe, Estoniei, Franței, Germaniei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Maltei, Țărilor de Jos, Poloniei, României, Sloveniei, Spaniei și Regatului Unit, deoarece aceste state au transpus în legislația națională directiva privind acțiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust (Directiva 2014/104/UE). Această directivă ajută cetățenii și societățile să ceară despăgubiri în cazul în care sunt victimele unor încălcări ale normelor antitrust ale UE, precum cartelurile sau abuzurile de poziție dominantă pe piață. De asemenea, directiva facilitează accesul victimelor la informațiile de care au nevoie pentru a dovedi daunele suferite și le oferă mai mult timp pentru a-și formula cererile. Prin urmare, Directiva privind acțiunile în despăgubire în cazul încălcării dispozițiilor legislației în materie de concurență contribuie în mod esențial la asigurarea respectării legislației UE în materie de concurență. Statele membre au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la data de 27 decembrie 2016. Șapte state membre au transpus directiva până la expirarea termenului-limită. Ca urmare a deschiderii procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 18 state membre au transpus directiva în 2017. Bulgaria a notificat transpunerea la începutul anului 2018, iar evaluarea integralității transpunerii este în desfășurare. În 2018, Comisia va proceda la verificarea conformității transpunerilor naționale și va invita celelalte două state membre (Grecia și Portugalia) să ia măsurile necesare pentru a se asigura că directiva este transpusă integral.

 

4. Energie

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Un aviz motivat

Eficiența energetică: Comisia cere SPANIEI să transpună corect legislația UE

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Spaniei, solicitând în mod oficial transpunerea corectă în legislația națională a cerințelor pentru contoare individuale în clădirile cu mai multe apartamente stabilite în Directiva privind eficiența energetică (Directiva 2012/27/UE). Directiva impune instalarea de contoare de energie termică și de apă caldă în clădirile cu mai multe apartamente - acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic și eficient din punct de vedere al costurilor - pentru toate clădirile existente, în timp ce măsurile naționale de transpunere impun această cerință numai în ceea ce privește clădirile noi (construite după 2007). O scrisoare de punere în întârziere a fost trimisă Spaniei în octombrie 2017 și în prezent, Comisia a trecut la următoarea etapă în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Spania are la dispoziție două luni pentru a se conforma avizului motivat; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită statul membru în fața Curții de Justiție a UE.

Scrisori de punere în întârziere

Eficiența energetică: Comisia îndeamnă GRECIA să transpună corect normele UE

Comisia Europeană a decis să trimită Greciei o scrisoare de punere în întârziere, solicitând în mod oficial adoptarea și notificarea strategiei sale actualizate pe termen lung de renovare a clădirilor comerciale și rezidențiale, astfel cum prevede Directiva privind eficiența energetică (Directiva 2012/27/UE). Termenul-limită stabilit de directivă pentru notificarea strategiei actualizate de renovare a clădirilor era 30 aprilie 2017. Directiva privind eficiența energetică stabilește cerințe privind economiile de energie pentru clădiri în țările UE. Aceasta include îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor administrației centrale și stabilirea de planuri naționale pentru renovarea patrimoniului imobiliar global. Strategiile de renovare pe termen lung arată modul în care statele membre intenționează să stimuleze investițiile în renovarea fondului de clădiri rezidențiale și comerciale. Grecia are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Furnizarea de gaze: Comisia îndeamnă POLONIA să transpună corect normele UE

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Poloniei pentru nerespectarea cerințelor UE prevăzute în Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale [Regulamentul (UE) 2017/1938]. Legislația poloneză impune întreprinderilor care importă gaze în Polonia o obligație de stocare a gazelor. Condițiile pentru îndeplinirea obligației prin stocarea gazului în străinătate, fac ca, în practică, o astfel de depozitare să fie mai puțin atractivă și mai dificilă decât depozitarea în Polonia. În timp ce anumite obligații în materie de securitate a aprovizionării sunt posibile în temeiul Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, ele trebuie să respecte o serie de condiții, cum ar fi să nu denatureze în mod nejustificat concurența și să nu împiedice funcționarea pieței interne. În opinia Comisiei, obligația de stocare a gazului prezentă în legislația poloneză este incompatibilă cu măsurile UE de asigurare a securității aprovizionării cu gaze naturale. Regulamentul stabilește cerințele care trebuie respectate de către toate statele membre, pentru a preveni eventualele întreruperi ale aprovizionării în UE și pentru a reacționa în cazul în care acestea au loc. Polonia are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

5. Mediul

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene

Deșeuri industriale: Comisia trimite CROAȚIA în fața Curții pentru neîndeplinirea obligației de a proteja cetățenii de depozitarea de deșeuri industriale din depozitul de deșeuri Biljane Donje

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Croația în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a asigura un nivel adecvat de protecție a sănătății umane și a mediului în situl „Crno brdo” din Biljane Donje, în apropierea orașului Benkovac, la mai puțin de 50 de metri de locuințe. Deșeurile ar fi trebuit să fie gestionate în conformitate cu normele UE privind deșeurile (Directiva-cadru a UE privind deșeurile, Directiva 2008/98/CE) până cel târziu la sfârșitul anului 2015. Chiar dacă Croația s-a angajat să abordeze această situație în mai multe rânduri, nu s-au înregistrat progrese pe teren. Timp de aproape patru ani, deșeurile industriale depozitate la depozitul ilegal de deșeuri „Crno brdo” nu au fost eliminate și gestionate în mod corespunzător, amenințând să contamineze apele subterane și aerul. Acest sit este utilizat în prezent pentru depozitarea unei mari cantități de reziduuri de producție rezultate din prelucrarea de feromangan și silicomangan. Întrucât autoritățile croate nu au clasificat materialul respectiv ca deșeu în conformitate cu Directiva, aproximativ 140 000 de tone de astfel de agregate de piatră potențial dăunătoare sunt depozitate direct pe sol, amenințând populația locală și mediul. În temeiul legislației UE, Croația ar fi trebuit să pună în aplicare măsuri pentru protejarea apelor subterane și prevenirea dispersiei de particule nocive în aer. În martie 2015, Comisia Europeană a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Croației și a trimis acestei țări un aviz motivat în noiembrie 2016. Deoarece nu s-au înregistrat progrese în asigurarea unei gestionări corecte a deșeurilor în Biljane Donje astfel încât acestea să nu pună în pericol sănătatea umană și să nu afecteze mediul, Comisia a hotărât astăzi să trimită Croația în fața Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Comisia trimite FINLANDA în fața Curții de Justiție pentru vânătoarea de primăvară a unor păsări sălbatice

Comisia Europeană a decis să trimită Finlanda în fața Curții de Justiție a UE pentru practica ilegală a vânătorii de primăvară a eiderilor masculi în provincia Åland. În temeiul Directivei privind păsările (Directiva 2009/147/CE), uciderea păsărilor sălbatice este interzisă, însă unele specii, cum ar fi eiderul (Somateria mollissima), pot fi vânate dacă acest lucru nu are loc în timpul sezonului de reproducere sau în perioada migrației de primăvară sau, în cazul în care cerințele privind o excepție de la interdicția de vânătoare sunt îndeplinite. Autoritățile competente permit în continuare practica vânătorii de primăvară a eiderilor masculi în provincia Åland. Directiva privind păsările interzice vânarea păsărilor migratoare în timpul perioadei de maturizare sau în timpul diferitelor stadii de reproducere. Excepțiile de la această regulă sunt posibile numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Cu toate acestea, condițiile pentru aceste excepții nu sunt îndeplinite în Finlanda. Populația de eideri nu este la un nivel satisfăcător. Conform celor mai recente evaluări ale populației, numărul de exemplare din această specie sunt în scădere, atât în UE, cât și în Finlanda. În plus, cota de vânătoare este mai mare decât valoarea permisă de 1 % din rata anuală de mortalitate a eiderilor în provincia Åland. În decembrie 2005, Curtea decisese deja în hotărârea sa (C-344/03) că Finlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind păsările, din cauza vânării de primăvară a eiderilor masculi, printre alte specii, în provincia Åland. Practicile incriminate au fost întrerupte, dar au fost reluate în 2011 în provincia Åland, de aceea Comisia a deschis în noiembrie 2012 procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în această privință. În decembrie 2016, Comisia a trimis un aviz motivat, cerând Finlandei să oprească vânătoarea de primăvară a eiderilor masculi în provincia Åland. Cu toate acestea, autoritățile competente din provincia Åland au hotărât să deschidă în aprilie 2017 un nou sezon de vânătoare de primăvară a eiderilor masculi. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Comisia trimite Spania în fața Curții pentru faptul că nu revizuiește și nu actualizează planurile de management al bazinelor hidrografice din Insulele Canare

Comisia Europeană a decis să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru faptul că nu revizuiește și nu actualizează planurile de management al bazinelor hidrografice pentru cele șapte districte hidrografice din Insulele Canare (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote și Tenerife). Planurile de management al bazinelor hidrografice se află la baza Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE). Aceste planuri oferă o viziune de ansamblu asupra principalelor probleme cu care se confruntă fiecare district hidrografic și ar trebui să cuprindă măsurile specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de calitate a mediului. Spania trebuia să revizuiască și să actualizeze toate planurile de management al bazinelor hidrografice de pe teritoriul său până la 22 decembrie 2015 și să informeze Comisia cu privire la aceste măsuri până la 22 martie 2016. De asemenea, autoritățile spaniole nu au respectat obligațiile de informare și consultare publică privind stabilirea acestor planuri. Comisia a insistat în mod repetat ca Spania să își îndeplinească obligațiile: în primul rând, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere în aprilie 017 și în al doilea rând prin emiterea unui aviz motivat în octombrie 2017. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Avize motivate

Directiva privind habitatele: Comisia solicită GRECIEI respecte integral normele privind protecția naturii

Comisia Europeană îndeamnă Grecia să respecte obligațiile prevăzute în Directiva privind habitatele (Directiva 92/43/CEE a Consiliului) pentru protecția habitatelor naturale și a speciilor incluse în rețeaua Natura 2000. Statele membre au obligația de a desemna siturile UE de importanță comunitară (SIC) ca arii speciale de conservare (ASC). Ele trebuie, de asemenea, să stabilească prioritățile și obiectivele, precum și măsurile de conservare necesare pentru a menține sau a readuce speciile și habitatele prezente la o stare de conservare favorabilă. Aceste măsuri trebuie să fie efectuate în termen de șase ani de la includerea acestor situri în lista UE ca SIC. Deși Grecia a desemnat în mod oficial toate cele 239 situri ale sale ca arii speciale de conservare, această țară nu a stabilit nici prioritățile și obiectivele de conservare și nici măsurile de conservare necesare pentru aceste situri. Ca parte a acțiunii orizontale de asigurare a respectării legislației împotriva mai multor state membre, Comisia transmite Greciei un aviz motivat suplimentar. Acest stat are la dispoziție două luni pentru a răspunde. în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

Impactul asupra mediului: Comisia solicită FINLANDEI, LUXEMBURGULUI și ROMÂNIEI să transpună integral noile norme ale UE în legislația națională

Comisia solicită Finlandei, Luxemburgului și României să își adapteze legislația națională pentru a lua în considerare modificările din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2014/52/UE). Scopul directivei menționate este de a asigura efectuarea unei evaluări adecvate a impactului pentru proiecte, înainte de aprobarea acestora. În iulie 2017, Comisia Europeană a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva celor trei state membre. Prevederile lipsă nu au fost încă complet încorporate în legislația Luxemburgului, deoarece legislația actuală privind evaluarea de impact este în curs de revizuire. În ceea ce privește Finlanda, deși partea continentală a transpus directiva, Insula Åland trebuie încă să introducă modificările necesare în legislația sa. În România, legislația este în curs de elaborare pentru a transpune integral directiva. Întrucât Finlanda, Luxemburg și România nu au transpus încă integral normele UE în legislațiile lor naționale, Comisia emite un aviz motivat. Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea avizului motivat, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

Un aviz motivat și o scrisoare de punere în întârziere

Comisia solicită IRLANDEI și SPANIEI să acționeze în ceea ce privește protecția împotriva inundațiilor

Comisia solicită Irlandei și Spaniei să respecte dispozițiile Directivei privind inundațiile (Directiva 2007/60/CE). Scopul directivei este reducerea și gestionarea riscurilor pe care le implică inundațiile pentru sănătatea umană, mediu și activitățile economice. În conformitate cu legislația UE, statele membre trebuie să finalizeze și să publice planuri de management al riscurilor de inundații și să le notifice Comisiei până la 22 martie 2016. În aprilie 2017, Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere către autoritățile irlandeze privind faptul că acestea nu au finalizat, nu au publicat și nu au comunicat planurile de management al riscurilor de inundații pentru șapte districte hidrografice. Întrucât Irlanda încă nu a notificat aceste planuri, Comisia trimite un aviz motivat. Irlanda are la dispoziție două luni pentru a răspunde. În plus, Comisia a decis astăzi să trimită Spaniei o scrisoare de punere în întârziere, deoarece autoritățile spaniole nu au informat Comisia cu privire la planurile de gestionare a riscului de inundații pentru districtele hidrografice din Catalonia și Insulele Canare. Spania are, de asemenea, la dispoziție două luni pentru a răspunde.

Scrisori de punere în întârziere

Deșeuri: Comisia îndeamnă POLONIA să transpună corect normele privind deșeurile

Comisia Europeană a decis să trimită Poloniei o scrisoare de punere în întârziere pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în mod corect o serie de dispoziții din Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE). Legislația UE include obiectivele de reutilizare și reciclare pentru deșeurile provenite din activități de construcții și demolări, precum și cerințele privind deșeurile periculoase și conținutul planurilor de management al deșeurilor. Aplicarea corectă a legislației UE în ceea ce privește deșeurile este esențială pentru tranziția către o economie circulară. Polonia are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

6. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - telefon: +32 229 51958)

Încheieri:

Servicii financiare: Comisia închide 6 cazuri, dat fiind că statele membre informează Comisia referitor la normele privind creditul ipotecar

Comisia salută transpunerea Directivei privind creditul ipotecar (Directiva 2014/17/UE) de către Croația, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Grecia și Luxemburg. Directiva aduce beneficii consumatorilor și are drept obiectiv să creeze o piață a creditelor ipotecare la nivelul UE care să ofere un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Principalele dispoziții includ norme de conduită pentru furnizori, inclusiv obligația de a evalua bonitatea consumatorului și de a prezenta informații, cerințe privind competențele și cunoștințele personalului, dispoziții privind anumite aspecte ale creditului ipotecar, cum ar fi rambursarea anticipată, împrumuturile în monedă străină, practicile de vânzare legată, educația financiară, evaluarea proprietăților și arieratele și executările silite. Comisia a hotărât astăzi să închidă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise pentru aceste state membre în mai 2016.

 

7. Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

(Pentru informații suplimentare: Lucia Caudat – telefon: +32 229 56182, Maus Noyon – telefon: +32 229 80379)

Un aviz motivat

Libera circulație a mărfurilor: Comisia îndeamnă UNGARIA să înceteze să restricționeze marjele de profit la comerțul cu amănuntul de produse agricole și alimentare

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Ungariei pe motiv că normele interne privind vânzarea cu amănuntul a produselor agricole și alimentare sunt incompatibile cu legislația UE. Legislația maghiară prevede obligația comercianților cu amănuntul de a aplica aceleași marje de profit pentru produsele agricole și alimentare interne și pentru cele importate. Aceasta ar putea să descurajeze vânzările de produse agricole și alimentare importate față de cele naționale, întrucât aceasta poate face mai dificilă oferirea de către importatori și comercianți cu amănuntul a produselor importate, care sunt de obicei mai puțin cunoscute de consumatorii interni, la prețuri mai atractive. În februarie 2017, Comisia a inițiat procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere. Comisia și-a exprimat îngrijorarea că aceste norme încalcă principiul liberei circulații a mărfurilor (articolul 34 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, TFUE) și subminează formarea liberă a prețurilor de vânzare a produselor agricole pe baza concurenței loiale (Regulamentul UE nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole). Întrucât autoritățile maghiare își mențin poziția, Comisia a decis să trimită un aviz motivat. Dacă Ungaria nu ia măsuri în termen de două luni de la primirea avizului motivat, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

O scrisoare de punere în întârziere

Echipamente sub presiune: Comisia solicită ȚĂRILOR DE JOS să respecte normele UE

Astăzi, Comisia Europeană a hotărât să trimită Țărilor de Jos o scrisoare de punere în întârziere, solicitând transpunerea corectă a directivei privind echipamentele sub presiune (Directiva 2014/68/UE). Directiva se aplică unei game largi de echipamente industriale, cum ar fi compresoarele și schimbătoarele de căldură, dar și produselor de larg consum, cum ar fi stingătoarele de incendiu și oalele de gătit sub presiune. Ea sporește calitatea și siguranța echipamentelor sub presiune, clarifică obligațiile care le revin producătorilor, importatorilor și distribuitorilor și îmbunătățește supravegherea acestor produse de către organismele de evaluare a conformității. Comisia consideră că Țările de Jos au extins domeniul de aplicare al legislației la anumite instalații pentru care aceasta nu se aplică. Prin impunerea acestor obligații suplimentare asupra producătorilor, normele olandeze subminează punerea în aplicare corectă, uniformă și eficientă a directivei în toate statele membre - și, în cele din urmă, buna funcționare a pieței unice. Țările de Jos au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie. în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

8. Justiție, consumatori și egalitatea de gen

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand – telefon: +32 229 62253, Melanie Voin - telefon: +32 229 58659)

Avize motivate

Combaterea spălării banilor: Comisia solicită IRLANDEI și SLOVACIEI să transpună normele UE

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită un aviz motivat Irlandei și Slovaciei cu privire la transpunerea parțială a celei de a patra Directive privind combaterea spălării banilor (Directiva (UE) 2015/849). Respectiva directivă înăsprește și mai mult normele actuale și permite combaterea cu mai multă eficacitate a spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste norme ale UE îmbunătățesc transparența și previn evaziunea fiscală. Toate statele membre trebuiau să transpună această directivă până la 26 iunie 2017. Irlanda și Slovacia au transmis notificări parțiale privind această directivă, dar principalele acte legislative de transpunere a acestei directive se află încă în proces legislativ în aceste două țări. Irlanda și Slovacia au acum la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE. În prezent sunt deschise proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 20 state membre pentru netranspunerea normelor UE privind combaterea spălării banilor: dintre acestea, 10 proceduri se află în stadiul scrisorii de punere în întârziere, iar 10 state membre au primit până în prezent (8 în luna decembrie a anului trecut, iar celelalte 2, în martie 2018) un aviz motivat. Între timp, o serie de state membre au adoptat și au comunicat măsurile lor de transpunere. În prezent, Comisia evaluează exhaustivitatea notificărilor statelor membre și va decide în timp util cu privire la măsurile ulterioare corespunzătoare.

 

9. Mobilitate și transporturi

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Securitatea aviației: Comisia trimite CROAȚIA în fața Curții pentru neactualizarea legislației naționale

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Croația în fața Curții de Justiție a UE pentru nepunerea în aplicare a unora dintre normele europene comune în domeniul securității aeronautice [Regulamentul (CE) nr. 300/2008]. Acest lucru se datorează unor aspecte administrative, care nu au legătură cu existența unor lacune în materie de securitate. Regulamentul solicită statelor să își actualizeze periodic legislația națională în domeniul securității aviației. O astfel de legislație definește structurile organizatorice, responsabilitățile și mecanismele de monitorizare a activităților desfășurate pe aeroporturile naționale de companiile aeriene și de entitățile din domeniul securității aviației. Scopul este de a se asigura că orice problemă de securitate este rapid detectată și corectată. Cu toate acestea, și în pofida solicitărilor repetate din partea Comisiei, Croația nu a actualizat încă oficial legislația relevantă. Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la această chestiune. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Avize motivate

Transport rutier: Comisia solicită unui număr de trei state membre să pună în aplicare integral normele UE privind greutățile și dimensiunile maxime ale anumitor vehicule rutiere

Comisia a solicitat astăzi Germaniei, Poloniei și Sloveniei să transpună integral în legislațiile lor naționale normele europene actualizate privind greutatea și dimensiunile maxime ale anumitor vehicule rutiere (Directiva 2015/719/UE). Aceste norme, care privesc traficul internațional, joacă un rol important pentru funcționarea pieței interne și pentru libera circulație a mărfurilor în Europa. Printre altele, directiva introduce derogări pentru vehiculele grele de marfă cu performanțe aerodinamice sporite sau pentru cele care funcționează cu combustibili alternativi. Acest fapt nu are ca scop penalizarea utilizării unor vehicule mai puțin poluante, care pot fi mai lungi sau mai grele decât vehiculele convenționale. Directiva ar fi trebuit să fie pusă în aplicare de statele membre până la 7 mai 2017. Toate statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a asigura punerea în aplicare integrală a directivei; în caz contrar, Comisia Europeană poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri.

Scrisori de punere în întârziere

Securitatea aviației: Comisia solicită GRECIEI să monitorizeze în mod adecvat punerea în aplicare a standardelor în materie de securitate aeronautică

Comisia a decis astăzi să trimită Greciei o scrisoare de punere în întârziere pentru nerespectarea unor norme europene comune în domeniul siguranței aviației civile, [Regulamentul (CE) nr. 300/2008 și Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei]. O inspecție efectuată de autoritatea aviației civile elene corespunzătoare a arătat că entitățile responsabile de aplicarea standardelor de siguranță a aviației de pe teritoriul elen nu au fost periodic monitorizate. Grecia are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Permis de conducere: Comisia solicită unui număr de 4 state membre să aplice corect normele comune ale UE

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Germaniei, Italiei, Letoniei și Țărilor de Jos, îndemnând aceste state membre să respecte normele europene comune privind permisele de conducere (Directiva 2006/126/CE, astfel cum a fost modificată). Anexa I la directivă stabilește modul în care restricțiile aplicabile permisului (de exemplu, obligația de a purta ochelari), precum și alte informații suplimentare ar putea fi înscrise pe permis. Măsurile naționale din Germania, Italia, Letonia și Țările de Jos, sunt, cu toate acestea, contrare unora dintre aceste cerințe. Cele patru state membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Siguranța rutieră: Comisia reamintește Țărilor de Jos obligația de raportare

Comisia a decis astăzi să reamintească Țărilor de Jos obligația lor de raportare în temeiul legislației UE privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale (Directiva 2000/30/CE). Directiva impune statelor membre să comunice Comisiei o dată la doi ani un set de date colectate și privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale (autobuze, camioane și remorci grele). Statele membre trebuiau să transmită rapoartele privind perioada 2015-2016 până la 31 martie 2017. În ciuda eforturilor continue de a obține raportul, Țările de Jos nu s-au conformat obligației. Țările de Jos au acum la dispoziție două luni pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

10. Impozitare și uniune vamală

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Scrisori de punere în întârziere

Impozitarea: Comisia solicită BULGARIEI să își modifice normele în materie de TVA pentru întreprinderile care comercializează carburanți și pentru utilizarea în scopuri necomerciale a activelor societății

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Bulgariei, solicitând alinierea normelor acestui stat privind taxa pe valoare adăugată (TVA) la legislația UE. Unul dintre cazuri implică faptul că întreprinderile mici care comercializează carburanți sunt în prezent obligate să furnizeze cantități excesive de fonduri în avans, pentru a garanta că au capacitatea de a-și plăti factura de TVA. Societățile mari trebuie doar să depună o garanție reprezentată de o sumă egală cu TVA-ul datorat pentru operațiunile lor. Comisia consideră că legislația națională nu este compatibilă cu normele UE (Directiva TVA, Directiva 2006/112/CE a Consiliului) și cu libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a UE). Separat, Bulgaria este invitată să își modifice normele privind modul în care TVA-ul datorat se calculează atunci când activele comerciale sunt utilizate în scopuri personale sau necomerciale și atunci când activele sunt transferate într-un alt stat membru. În cazul în care Bulgaria nu ia măsuri cu privire la aceste două chestiuni în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților bulgare un aviz motivat.

Impozitarea: Comisia solicită GERMANIEI să își alinieze normele cu legislația UE în ceea ce privește regimul TVA pentru agricultori

Comisia a decis astăzi să trimită Germaniei o scrisoare de punere în întârziere în legătură cu aplicarea unui anumit regim TVA pentru agricultori. Normele UE (Directiva TVA) permit statelor membre să aplice un regim TVA forfetar pentru agricultori. În cadrul acestui regim, agricultorii percep de la clienții lor o sumă forfetară - sau „compensare în cotă forfetară” - pentru produse și servicii agricole, în loc să aplice normele obișnuite în materie de TVA. La rândul lor, acești agricultori nu pot pretinde compensații pentru TVA-ul deja plătit. Regimul ar trebui să fie utilizat de agricultori care sunt susceptibili să se confrunte cu dificultăți administrative în situația în care se aplică normele obișnuite în materie de TVA. Cu toate acestea, Germania aplică regimul forfetar automat tuturor agricultorilor, inclusiv proprietarilor de exploatații mari care nu întâmpină astfel de dificultăți. În plus, conform cifrelor furnizate de instituția supremă de audit din Germania (în germană: Bundesrechnungshof), acordarea în acest mod a regimului forfetar producătorilor agricoli are ca rezultat o supracompensare pentru TVA-ul aferent intrărilor pe care aceștia l-au plătit deja. Acest lucru nu este permis în temeiul normelor UE și generează denaturări majore ale concurenței în cadrul pieței interne. În cazul în care Germania nu acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților germane un aviz motivat.

TVA pentru iahturi: Comisia deschide proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva CIPRULUI, GRECIEI și MALTEI

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Ciprului, Greciei și Maltei pentru perceperea unei sume incorecte a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru iahturi. Acest aspect poate genera denaturări majore ale concurenței și a fost prezentat pe larg anul trecut în documentele „Paradise Papers”. În detaliu, procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansate astăzi se referă la: o bază a TVA redusă pentru închirierea iahturilor - un sistem general de TVA aplicat de Cipru, Grecia și Malta. În timp ce normele UE actuale privind TVA permit statelor membre să nu impoziteze prestarea unui serviciu, atunci când utilizarea și exploatarea efectivă a produsului au loc în afara UE, ele nu permit o reducere forfetară generală fără dovada locului efectiv de utilizare. Malta, Cipru și Grecia au stabilit orientări în conformitate cu care, cu cât ambarcațiunea este mai mare, cu atât mai puțin leasingul este estimat să aibă loc în apele UE, ceea ce reduce în mod semnificativ cota TVA aplicabilă. Impozitarea incorectă în Cipru și Malta a achiziționărilor de iahturi, prin ceea ce este cunoscut sub denumirea de „leasing”. Legislațiile cipriotă și malteză clasifică în prezent închirierea unui iaht ca fiind prestare a unui serviciu, mai degrabă decât un bun. Aceasta are ca rezultat perceperea TVA-ului la nivelul standard numai pentru o cotă mică din costul real al ambarcațiunii după achiziționarea definitivă, restul fiind impozitat ca prestare a unui serviciu, la o cotă mult redusă. Cele trei state membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În cazul în care nu acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților acestor țări un aviz motivat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Impozitarea: Comisia solicită POLONIEI să își alinieze legislația cu normele UE în materie de accize la produsele energetice

Comisia a decis astăzi să trimită Poloniei o scrisoare de punere în întârziere cu privire la scutirea de accize pentru gaze și produse carbonifere, care în prezent este extinsă la toate întreprinderile mari consumatoare de energie care intră sub incidența domeniului de aplicare obligatorie a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Normele UE (Directiva privind impozitarea energiei, Directiva 2003/96/CE a Consiliului) impun ca întreprinderile care beneficiază de astfel de derogări datorită introducerii unor îmbunătățiri din perspectiva mediului sau vizând ameliorarea eficienței energetice, să depășească cerințele, prin integrarea de instrumente UE obligatorii precum EU ETS. Cu toate acestea, legislația poloneză nu prevede un astfel de nivel de eficiență energetică și această abordare creează denaturări ale concurenței în cadrul pieței interne. În cazul în care Polonia nu acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților polone un aviz motivat.

MEMO/18/1444

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar