Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w marcu

Bruksela, 8 marca 2018 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 161 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Budżet i zasoby ludzkie

(Informacji udzielają: Alexander Winterstein – tel.: +32 22993265)

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Budżet UE: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do udostępnienia należności celnych na poczet budżetu UE

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj przesłać Zjednoczonemu Królestwu wezwanie do usunięcia uchybienia, ponieważ odmawia ono udostępnienia należności celnych na poczet budżetu UE, wbrew wymogom wynikającym z prawa UE. Ze sprawozdania OLAF z 2017 r. wynika, że importerzy w Zjednoczonym Królestwie uchylili się od uiszczenia znacznej liczby należności celnych poprzez stosowanie fikcyjnych i sfałszowanych faktur oraz nieprawidłowych zgłoszeń wartości celnej przy imporcie. W wyniku przeprowadzonych następnie kontroli ze strony Komisji wykryto drastyczne zwiększenie skali tego systemu oszustw związanych z zaniżaniem wartości, stosowanego w latach 2011–2017 z wykorzystaniem centrum działalności w Zjednoczonym Królestwie. Mimo otrzymywania od 2007 r. informacji o ryzyku oszustw związanych z importem tekstyliów i obuwia pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, a także mimo wezwania do wprowadzenia odpowiednich środków kontroli ryzyka, Zjednoczone Królestwo nie podjęło żadnych działań, aby zapobiec tym oszustwom. Komisja obliczyła, że naruszenie przez Zjednoczone Królestwo przepisów unijnych spowodowało straty dla budżetu UE w wysokości 2,7 mld euro (przed odjęciem kosztów poboru) w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2017 r. Ponadto Zjednoczone Królestwo naruszyło także przepisy unijne w zakresie podatku od wartości dodanej, doprowadzając do potencjalnych strat dla budżetu UE. Zjednoczone Królestwo jest odpowiedzialne za skutki finansowe popełnionych przez ten kraj naruszeń przepisów unijnych.

 

2. Działania w dziedzinie klimatu

(Informacji udzielają: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Uzasadnione opinie

Jakość paliw: Komisja wzywa 10 państw członkowskich do transpozycji przepisów dotyczących obliczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw oraz sprawozdawczości w tym zakresie

Komisja Europejska skierowała dziś do Austrii, Belgii, Cypru, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Republiki Czeskiej, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa uzasadnione opinie w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji przepisów UE dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych (dyrektywa Rady (UE) 2015/652) do ich prawa krajowego. W dyrektywie określono zasady obliczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw i z innej energii ze źródeł niebiologicznych oraz składania sprawozdań w tym zakresie. Celem regulacji unijnej jest uzyskanie wystarczająco dokładnych sprawozdań, aby Komisja mogła ocenić wywiązywanie się przez dostawców paliw z ich obowiązków określonych w dyrektywie w sprawie jakości paliw (dyrektywa 98/70/WE). W dyrektywie w sprawie jakości paliw określono cel zmniejszenia o co najmniej 6 proc. do 2020 r. natężenia emisji gazów cieplarnianych z paliw i dostarczanej energii. Zaletą wprowadzonej metody obliczania jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego zarówno po stronie dostawców, jak i państw członkowskich. Termin, w którym państwa członkowskie miały wdrożyć do prawa krajowego unijne przepisy dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw i sprawozdawczości w tym zakresie, upłynął 21 kwietnia 2017 r. Już w maju 2017 r. Komisja przesłała wyżej wymienionym państwom członkowskim wezwania do usunięcia uchybienia. Jeżeli państwa te nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania uzasadnionej opinii, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

3. Konkurencja

(Informacji udzielają: Ricardo Cardoso – tel.: +32 22980100, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 22913740)

Decyzje o zamknięciu spraw

Ochrona konkurencji: Komisja zamyka postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 18 państw członkowskich, które transponowały do prawa krajowego dyrektywę w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Komisja Europejska podjęła decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Austrii, Belgii, Chorwacji, Cyprowi, Estonii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Łotwie, Malcie, Niderlandom, Niemcom, Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowenii, Włochom i Zjednoczonemu Królestwu, ponieważ państwa te dokonały już transpozycji dyrektywy w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (dyrektywa 2014/104/UE) do prawa krajowego. Dyrektywa ta ułatwia obywatelom i przedsiębiorcom wnoszenie roszczeń o odszkodowania, jeżeli padli ofiarą naruszenia unijnych przepisów w zakresie konkurencji, np. karteli lub nadużyć dominującej pozycji rynkowej. Dzięki niej poszkodowani łatwiej uzyskują również dostęp do dowodów niezbędnych do wykazania poniesionej szkody oraz więcej czasu na dochodzenie swoich roszczeń. Dyrektywa sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji stanowi w związku z tym zasadniczy element egzekwowania unijnego prawa konkurencji. Państwa członkowskie były zobowiązane do transponowania jej do prawa krajowego do 27 grudnia 2016 r. Siedem państw członkowskich dokonało transpozycji w terminie. W następstwie wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 18 państw członkowskich transponowało tę dyrektywę w 2017 r. Na początku 2018 r. o dokonaniu transpozycji powiadomiła Bułgaria, a ocena, czy wprowadzone przez ten kraj środki stanowią pełną transpozycję, jeszcze trwa. W 2018 r. Komisja przeprowadzi kontrolę zgodności transpozycji w poszczególnych krajach i zwraca się do dwóch pozostałych państw członkowskich (Grecji i Portugalii) o podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia pełnego wdrożenia dyrektywy.

 

4. Energia

(Informacji udzielają: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Uzasadniona opinia

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa HISZPANIĘ do prawidłowej transpozycji przepisów unijnych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o przesłaniu Hiszpanii uzasadnionej opinii, oficjalnie wzywając ten kraj do dokonania prawidłowej transpozycji do prawa krajowego wymagań dotyczących indywidualnego opomiarowania w budynkach wielomieszkaniowych, określonych w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE). W dyrektywie ustanowiono wymaganie instalacji liczników ogrzewania i gorącej wody w budynkach wielomieszkaniowych – tam gdzie jest to technicznie wykonalne i opłacalne – w odniesieniu do wszystkich istniejących budynków, natomiast w krajowych środkach transpozycji wymaganie to wprowadzono jedynie w odniesieniu do nowych budynków (zbudowanych po 2007 r.). W październiku 2017 r. skierowano do Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia, a Komisja przeszła obecnie do następnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Hiszpania ma dwa miesiące na zastosowanie się do tej uzasadnionej opinii. Jeśli tego nie uczyni, Komisja może postanowić o skierowaniu sprawy przeciwko temu państwu członkowskiemu do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wezwania do usunięcia uchybienia

Efektywność energetyczna: Komisja apeluje do GRECJI o prawidłową transpozycję unijnych przepisów

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Grecji wezwania do usunięcia uchybienia, oficjalnie wzywając ten kraj do przyjęcia i notyfikowania zaktualizowanej długoterminowej strategii renowacji budynków użytkowych i mieszkaniowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE). Określony w dyrektywie termin notyfikacji zaktualizowanej strategii renowacji takich budynków upłynął 30 kwietnia 2017 r. W dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej ustanowiono wymagania w zakresie oszczędności energii w odniesieniu do budynków w państwach UE. Wymagania te obejmują zwiększenie efektywności energetycznej budynków instytucji rządowych oraz opracowanie krajowych planów renowacji zasobów budowlanych ogółem. Długoterminowe strategie renowacji stanowią opis sposobu, w jaki państwa członkowskie zamierzają wspierać inwestycje w renowację budynków mieszkaniowych i użytkowych. Grecja ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Dostawy gazu: Komisja apeluje do POLSKI o prawidłową transpozycję unijnych przepisów

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Polsce wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem zgodności z unijnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego (rozporządzenie (UE) 2017/1938). W polskich przepisach na przedsiębiorstwa importujące gaz do Polski nałożono obowiązek magazynowania gazu. Wprowadzone przez Polskę warunki, na jakich można wywiązać się z tego obowiązku poprzez magazynowanie gazu za granicą, w praktyce czynią takie magazynowanie mniej atrakcyjnym i bardziej uciążliwym niż magazynowanie w Polsce. W rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego przewidziano wprawdzie możliwość ustanowienia pewnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dostaw, jednak z zastrzeżeniem spełnienia pewnej liczby warunków: obowiązki takie nie mogą między innymi bezzasadnie zakłócać konkurencji ani utrudniać funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zdaniem Komisji wprowadzony przez Polskę obowiązek magazynowania gazu jest niezgodny z unijnymi środkami mającymi zapewnić bezpieczeństwo dostaw gazu. W rozporządzeniu określono wymagania, do których wszystkie państwa członkowskie muszą się stosować, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń dostaw w UE i móc odpowiednio reagować w przypadku ich wystąpienia. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

 

5. Środowisko

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Odpady przemysłowe: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko CHORWACJI w związku z niezapewnieniem przez ten kraj ochrony obywateli przed zagrożeniem ze strony odpadów przemysłowych na składowisku w Biljane Donje

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Chorwacji w związku z niezapewnieniem właściwego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego na położonym niecałe 50 m od budynków mieszkalnych składowisku „Crno brdo” w Biljane Donje, w pobliżu miasta Benkovac. Składowane tam odpady powinny były zostać zagospodarowane zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie odpadów (unijna dyrektywa ramowa w sprawie odpadów, dyrektywa 2008/98/WE) najpóźniej do końca 2015 r. Chorwacja zobowiązała się wprawdzie kilkukrotnie do zaradzenia tej sytuacji, nie poczyniono jednak żadnych postępów w terenie. Mimo upływu czterech lat odpady przemysłowe zgromadzone na nielegalnym składowisku „Crno brdo” nie zostały usunięte ani właściwie zagospodarowane, przez co stwarzają ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i powietrza. Miejsce to jest obecnie wykorzystywane jako składowisko dużej ilości pozostałości z przetwarzania żelazomanganu i krzemomanganu. Ponieważ wbrew przepisom dyrektywy władze Chorwacji nie zaklasyfikowały tego materiału jako odpadów, około 140 tys. ton tego potencjalnie szkodliwego kamiennego kruszywa składowane jest bezpośrednio na powierzchni gleby, stwarzając zagrożenie dla miejscowych mieszkańców i środowiska naturalnego. Zgodnie z prawem Unii Chorwacja powinna była wprowadzić środki w celu ochrony wód gruntowych oraz zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się szkodliwych cząsteczek w powietrzu. W marcu 2015 r. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Chorwacji postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a w listopadzie 2016 r. przesłała uzasadnioną opinię. Od tamtej pory nie odnotowano żadnych postępów w zapewnianiu odpowiedniej gospodarki odpadami w Bijane Donje, aby składowane tam odpady nie zagrażały zdrowiu ludzkiemu ani nie powodowały szkód w środowisku naturalnym. W związku z tym Komisja postanowiła dziś skierować sprawę przeciwko Chorwacji do Trybunały Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko FINLANDII w związku z wiosennymi polowaniami na dzikie ptaki

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Finlandii w związku z nielegalnymi polowaniami na samce edredonów w okresie wiosennym w prowincji Åland. Zgodnie z dyrektywą ptasią (dyrektywa 2009/147/WE) zabijanie dzikich ptaków jest zakazane, jednak na niektóre gatunki, takie jak edredony (Somateria mollissima), można polować, ale tylko poza sezonem lęgowym lub sezonem migracji wiosennej lub jeżeli spełnione są warunki dopuszczenia wyjątku od zakazu polowania. Właściwe organy nadal zezwalają na urządzanie wiosną polowań na samce edredonów w prowincji Åland. Dyrektywą ptasią zabroniono wszelkich polowań na ptaki wędrowne w okresie wychowu młodych lub podczas poszczególnych etapów reprodukcji. Wyjątki od tej zasady są możliwe, o ile spełnione zostaną pewne warunki. Warunki te nie są jednak spełnione w Finlandii. Liczebność populacji edredonów nie jest na zadowalającym poziomie. Według najnowszych ocen populacji liczebność tego gatunku spada zarówno w całej UE, jak i w Finlandii. Ponadto kontyngent łowiecki przekracza dopuszczalny poziom 1 proc. rocznej śmiertelności edredonów w prowincji Åland. W grudniu 2005 r. Trybunał orzekł już w swoim wyroku (sprawa C-344/03), że Finlandia uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy dyrektywy ptasiej, ze względu na odbywające się w prowincji Åland wiosenne polowania między innymi na samce edredonów. Początkowo zaniechano tych potępionych praktyk, lecz w 2011 r. podjęto je na nowo w prowincji Åland, w związku z czym w listopadzie 2012 r. Komisja wszczęła w tej kwestii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W grudniu 2016 r. Komisja przesłała uzasadnioną opinię, wzywając Finlandię do położenia kresu polowaniom na samce edredonów w okresie wiosennym w prowincji Åland. W kwietniu 2017 r. właściwe władze prowincji Åland zdecydowały jednak o otwarciu kolejnego wiosennego sezonu polowań na samce edredonów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Hiszpanii w związku z brakiem przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu na Wyspach Kanaryjskich

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Hiszpanii w związku z niedokonaniem przez ten kraj przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu w odniesieniu do siedmiu obszarów dorzeczy na Wyspach Kanaryjskich (wyspy El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote, i Teneryfa). Plany gospodarowania wodami w dorzeczu stanowią podstawę ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE). Plany te zawierają wyczerpujący przegląd istotnych kwestii dotyczących każdego dorzecza i powinny zawierać konkretne środki konieczne do osiągnięcia celów w zakresie jakości środowiska. Hiszpania miała obowiązek dokonania przeglądu i zaktualizowania wszystkich planów gospodarowania wodami w dorzeczach na jej terytorium do 22 grudnia 2015 r. oraz poinformowania Komisji o tych środkach do 22 marca 2016 r. Władze hiszpańskie nie wywiązały się również z obowiązków dotyczących informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych do celów opracowania wspomnianych planów. Komisja ponawiała apele do Hiszpanii o wypełnienie spoczywających na tym kraju obowiązków. Najpierw, w kwietniu 2017 r., przesłano wezwanie do usunięcia uchybienia. Następnie, w październiku 2017 r., wydano uzasadnioną opinię. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

Uzasadnione opinie

Dyrektywa siedliskowa: Komisja wzywa GRECJĘ do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących przyrody

Komisja Europejska wzywa Grecję do przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG) w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych siecią Natura 2000. Państwa członkowskie mają obowiązek wyznaczenia terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, umieszczanych w wykazie unijnym, jako specjalnych obszarów ochrony. Mają one również obowiązek ustalenia priorytetów i celów w zakresie ochrony, a także niezbędnych środków ochrony w celu zachowania gatunków i siedlisk lub odtworzenia ich dobrego stanu. Działania te muszą zostać przeprowadzone w ciągu sześciu lat po objęciu tych terenów wykazem unijnym jako terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. Grecja oficjalnie wyznaczyła wszystkie 239 obszarów na jej terytorium jako specjalne obszary ochrony, jednak nie ustaliła priorytetów ani celów w zakresie ochrony, ani też niezbędnych środków ochrony tych obszarów. W ramach horyzontalnego działania w zakresie egzekwowania prawa, podjętego wobec kilku państw członkowskich, Komisja przesyła Grecji dodatkową uzasadnioną opinię. Kraj ten ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przypadku jej braku Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wpływ na środowisko: Komisja wzywa FINLANDIĘ, LUKSEMBURG i RUMUNIĘ do pełnego wdrożenia nowych przepisów UE do prawa krajowego

Komisja wzywa Finlandię, Luksemburg i Rumunię do dostosowania krajowych przepisów w celu uwzględnienia zmian w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 2014/52/UE). Celem tej dyrektywy jest zapewnienie przeprowadzania odpowiedniej oceny skutków projektów, zanim zostaną one zatwierdzone. W lipcu 2017 r. Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw tym trzem państwom członkowskim. Brakujące przepisy nie zostały jeszcze w pełni wprowadzone do prawa luksemburskiego, ponieważ obecnie prowadzony jest przegląd obowiązującego prawodawstwa dotyczącego oceny skutków. Jeśli chodzi o Finlandię, chociaż w kontynentalnej części kraju transponowano przepisy dyrektywy, Wyspy Alandzkie nie wprowadziły jeszcze niezbędnych modyfikacji do swojego prawodawstwa. W Rumunii przepisy mające w pełni transponować dyrektywę są obecnie w przygotowaniu. Ponieważ Finlandia, Luksemburg i Rumunia nie dokonały jeszcze pełnego wdrożenia przepisów UE do swojego prawa krajowego, Komisja przesyła im uzasadnione opinie. Jeżeli państwa te nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania uzasadnionej opinii, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Uzasadniona opinia i wezwanie do usunięcia uchybienia

Komisja ponagla IRLANDIĘ i HISZPANIĘ, by podjęły działania w zakresie ochrony przed powodziami

Komisja Europejska wzywa Irlandię i Hiszpanię do wypełnienia wymogów określonych w dyrektywie powodziowej (dyrektywa 2007/60/WE). Dyrektywa ta ma na celu ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, środowiska naturalnego i działalności gospodarczej, którego źródłem są powodzie, a także zarządzanie związanym z nimi ryzykiem. Na mocy prawa UE państwa członkowskie miały obowiązek uzupełnić i opublikować plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz powiadomić o nich Komisję do 22 marca 2016 r. W kwietniu 2017 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując wezwanie do usunięcia uchybienia do władz Irlandii, która nie uzupełniła, nie opublikowała i nie zgłosiła planów zarządzania ryzykiem powodziowym w odniesieniu do siedmiu obszarów dorzeczy. Ponieważ Irlandia nadal nie zgłosiła tych planów, Komisja wysyła uzasadnioną opinię. Irlandia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Ponadto Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Hiszpanii wezwania do usunięcia uchybienia, ponieważ władze hiszpańskie nie zgłosiły Komisji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w odniesieniu do obszarów dorzeczy w Katalonii i na Wyspach Kanaryjskich. Hiszpania ma również dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Wezwania do usunięcia uchybienia

Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących odpadów

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE). W prawie UE określono cele w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki oraz wymogi dotyczące odpadów niebezpiecznych i treści planów gospodarowania odpadami. Właściwe stosowanie unijnych przepisów dotyczących odpadów ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję; W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

 

6. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini – tel.: +32 22951958)

Decyzje o zamknięciu sprawy:

Usługi finansowe: Komisja zamyka sześć spraw, ponieważ państwa członkowskie zgłosiły Komisji przepisy dotyczące kredytów hipotecznych

Komisja z zadowoleniem przyjmuje transpozycję dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych (dyrektywa 2014/17/UE) przez Chorwację, Danię, Finlandię, Grecję, Luksemburg i Republikę Czeską. Dyrektywa jest korzystna dla konsumentów i ma na celu stworzenie ogólnounijnego rynku kredytów hipotecznych o wysokim poziomie ochrony konsumentów. Główne przepisy obejmują: zasady prowadzenia działalności dla kredytodawców, w tym obowiązek oceny zdolności kredytowej konsumentów oraz ujawniania informacji, wymogi dotyczące kompetencji i wiedzy pracowników, zasady dotyczące niektórych aspektów kredytu hipotecznego, takich jak przedterminowa spłata, kredytów w walucie obcej, sprzedaży wiązanej, edukacji finansowej, wyceny nieruchomości, zaległości w spłacie i egzekucji z nieruchomości. Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętych w odniesieniu do tych państw członkowskich w maju 2016 r.

 

7. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Informacji udzielają: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Maud Noyon – tel.: +32 22980379)

Uzasadniona opinia

Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa WĘGRY, by zaprzestały ograniczania marż detalicznych na produkty rolne i spożywcze

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Węgier w związku z niezgodnością ich przepisów krajowych dotyczących sprzedaży detalicznej produktów rolnych i spożywczych z przepisami prawa UE. Węgierskie przepisy zobowiązują sprzedawców detalicznych do stosowania tych samych marż zysku w odniesieniu do krajowych i importowanych produktów rolnych i spożywczych. Sytuacja taka może stanowić czynnik zniechęcający do sprzedaży importowanych produktów rolnych i spożywczych względem produktów krajowych, ponieważ może utrudniać importerom i sprzedawcom detalicznym oferowanie produktów importowanych – które zazwyczaj są mniej znane konsumentom krajowym – w bardziej atrakcyjnych cenach. W lutym 2017 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwanie do usunięcia uchybienia. Komisja wyraziła obawy, że przepisy te są sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu towarów (art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, TFUE), a także utrudniają swobodne kształtowanie cen sprzedaży produktów rolnych w oparciu o zasady uczciwej konkurencji (rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych). Ponieważ władze Węgier podtrzymują swoje stanowisko, Komisja postanowiła wystosować uzasadnioną opinię. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania uzasadnionej opinii Węgry nie podejmą żadnych działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Urządzenia ciśnieniowe: Komisja wzywa NIDERLANDY do zapewnienia zgodności z przepisami UE

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do władz Niderlandów wezwania do usunięcia uchybienia, w którym zwraca się o prawidłową transpozycję dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (dyrektywa 2014/68/UE). Dyrektywa obejmuje szeroką gamę urządzeń przemysłowych, takich jak kompresory i wymienniki ciepła, a także produkty konsumpcyjne, takie jak gaśnice i szybkowary. Ma ona na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych, sprecyzowanie obowiązków producentów, importerów i dystrybutorów oraz wprowadzenie lepszego nadzoru jednostek oceniających zgodność nad takimi produktami. Komisja jest zdania, że Niderlandy rozszerzyły zakres przepisów na instalacje, do których nie mają one zastosowania. Niderlandzkie przepisy, które nakładają te dodatkowe obowiązki na producentów, uniemożliwiają prawidłowe, jednolite i skuteczne wdrożenie dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich, a w dłuższej perspektywie – sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku. Niderlandy mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. Jeżeli tego nie uczynią, Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 

8. Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Melanie Voin – tel.: +32 22958659)

Uzasadnione opinie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Komisja wzywa IRLANDIĘ i SŁOWACJĘ do transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o przesłaniu Irlandii i Słowacji uzasadnionej opinii w sprawie częściowej transpozycji przez te państwa czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywa (UE) 2015/849). Dyrektywą zaostrzono dotychczasowe przepisy i zwiększono skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Unijne przepisy zwiększają również przejrzystość i zapobiegają unikaniu opodatkowania. Wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji tej dyrektywy do 26 czerwca 2017 r. Irlandia i Słowacja zgłosiły częściową transpozycję jej przepisów, ale główne akty prawne transponujące dyrektywę nadal są przedmiotem procedury ustawodawczej w obu krajach. Irlandia i Słowacja mają dwa miesiące na wypełnienie swoich zobowiązań; jeżeli tego nie uczynią, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE. Obecnie toczą się postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 20 państwom członkowskim w związku z brakiem transpozycji unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, 10 postępowań jest na etapie wezwania do usunięcia uchybienia, a 10 państw członkowskich otrzymało już uzasadnioną opinię (osiem w grudniu ubiegłego roku, a pozostałe dwa w marcu 2018 r.). W międzyczasie kilka państw członkowskich przyjęło i zgłosiło krajowe środki transpozycji. Komisja przeprowadza obecnie ocenę kompletności zgłoszeń przekazanych przez państwa członkowskie i w odpowiednim czasie podejmie decyzję w sprawie dalszych stosownych kroków.

 

9. Mobilność i transport

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Alexis Perier – tel.: +32 22969143)

Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Ochrona lotnictwa: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko CHORWACJI w związku z niedopełnieniem obowiązku aktualizacji przepisów krajowych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciw Chorwacji w związku z niewdrożeniem niektórych wspólnych europejskich zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (rozporządzenie (WE) nr 300/2008). Dotyczy to przepisów administracyjnych i nie wiąże się z niedociągnięciami w dziedzinie ochrony lotnictwa. Zgodnie z tym rozporządzeniem państwa członkowskie mają obowiązek regularnie aktualizować krajowe przepisy dotyczące ochrony lotnictwa. Takie przepisy określają strukturę organizacyjną, zakres odpowiedzialności i mechanizmy monitorowania działań w krajowych portach lotniczych w odniesieniu do przedsiębiorstw lotniczych oraz podmiotów powiązanych z ochroną lotnictwa. Ma to zapewnić szybkie wykrywanie i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem. Niemniej jednak, pomimo wielokrotnych wezwań ze strony Komisji, Chorwacja nie dokonała jeszcze formalnej aktualizacji stosownych przepisów. W związku z tym Komisja postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

Uzasadnione opinie

Transport drogowy: Komisja wzywa trzy państwa członkowskie do pełnego wdrożenia przepisów UE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych

Komisja zwróciła się dziś do Niemiec, Polski i Słowenii o przeprowadzenie pełnej transpozycji do prawa krajowego znowelizowanych europejskich przepisów w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych (dyrektywa 2015/719/UE). Przepisy te dotyczą ruchu międzynarodowego i odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i swobodnym przepływie towarów w Europie. W dyrektywie wprowadzono m.in. odstępstwa dla pojazdów ciężarowych o lepszych własnościach aerodynamicznych lub zasilanych paliwami alternatywnymi. Dzięki nim nie penalizuje się stosowania bardziej ekologicznych pojazdów, które mogą być dłuższe lub cięższe niż pojazdy konwencjonalne. Państwa członkowskie miały wdrożyć tę dyrektywę do 7 maja 2017 r. Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na pełne wdrożenie tej dyrektywy. Jeżeli tego nie uczynią, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wezwania do usunięcia uchybienia

Ochrona lotnictwa: Komisja wzywa GRECJĘ, aby odpowiednio monitorowała wdrażanie norm ochrony lotnictwa

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o przesłaniu Grecji wezwania do usunięcia uchybienia w związku z nieprzestrzeganiem niektórych wspólnych europejskich zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (rozporządzenie (WE) nr 300/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010). W wyniku przeprowadzonej przez Komisję inspekcji greckiego właściwego organu ds. lotnictwa cywilnego stwierdzono, że podmioty odpowiedzialne za wdrażanie norm ochrony lotnictwa na terytorium Grecji nie były regularnie monitorowane. Grecja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na przedstawione przez Komisję zastrzeżenia; W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Prawo jazdy Komisja apeluje do czterech państw członkowskich o prawidłowe stosowanie wspólnych zasad UE

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Niderlandom, Niemcom, Łotwie i Włochom wezwań do usunięcia uchybienia, w których apeluje do tych państw członkowskich, aby zastosowały się do wspólnych europejskich zasad dotyczących praw jazdy (dyrektywa 2006/126/WE ze zmianami). W załączniku I do tej dyrektywy określono, w jaki sposób w dokumencie prawa jazdy należy uwidocznić informacje na temat ograniczeń w zakresie kierowania pojazdem (np. obowiązku prowadzenia w okularach) i inne informacje dodatkowe. Krajowe środki wprowadzone w Niderlandach, Niemczech, na Łotwie i we Włoszech są jednak sprzeczne z niektórymi z tych wymogów. Wymienione cztery państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Komisję. Jeżeli tego nie uczynią, Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionych opinii.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego Komisja przypomina Niderlandom o ich obowiązku sprawozdawczym

Komisja postanowiła dziś przypomnieć Niderlandom o ich obowiązku sprawozdawczym wynikającym z unijnych przepisów w sprawie kontroli stanu technicznego pojazdów użytkowych (dyrektywa 2000/30/WE). Przepisy dyrektywy nakładają na państwa członkowskie obowiązek przekazywania Komisji co drugi rok zestawu danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów użytkowych (autobusów, ciężarówek i ciężkich przyczep). Państwa członkowskie miały złożyć sprawozdania za lata 2015–2016 do 31 marca 2017 r. Pomimo ponawianych starań Komisji o uzyskanie sprawozdania Niderlandy nie dopełniły tego obowiązku. Niderlandy mają dwa miesiące na naprawę sytuacji; W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

 

10. Podatki i unia celna

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 22987183)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Podatki: Komisja zwraca się do BUŁGARII o zmianę zasad VAT dla przedsiębiorstw prowadzących handel paliwem i w odniesieniu do używania majątku przedsiębiorstwa do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Bułgarii wezwania do usunięcia uchybienia, w którym prosi to państwo o dostosowanie jego przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej (VAT) do prawa UE. Według jednego z takich przepisów małe przedsiębiorstwa handlujące paliwem są obecnie zobowiązane do wykładania z góry bardzo wysokich kwot, które mają stanowić gwarancję ich zdolności do uiszczenia VAT. Duże przedsiębiorstwa muszą jedynie składać zabezpieczenie w kwocie równej kwocie VAT należnego za ich transakcje. Komisja uznała, że te przepisy krajowe są niezgodne z przepisami UE (dyrektywa w sprawie VAT, dyrektywa Rady 2006/112/WE) i naruszają swobodę prowadzenia działalności gospodarczej (art. 16 Karty praw podstawowych UE). Poza tym Bułgaria jest proszona o zmianę zasad naliczania VAT, w przypadku gdy majątek przedsiębiorstwa jest używany do celów prywatnych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą i gdy majątek przedsiębiorstwa jest przenoszony do innego państwa członkowskiego. Jeżeli Bułgaria w ciągu najbliższych dwóch miesięcy nie podejmie działań w tych dwóch kwestiach, Komisja może przesłać władzom tego państwa uzasadnioną opinię.

Podatki: Komisja zwraca się do NIEMIEC o dostosowanie przepisów do prawa UE w odniesieniu do systemu VAT dla rolników

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o przesłaniu Niemcom wezwania do usunięcia uchybienia w związku ze stosowaniem przez to państwo systemu rozliczania VAT dla rolników. Przepisy UE (dyrektywa VAT) umożliwiają państwom członkowskim stosowanie ryczałtowych stawek VAT wobec rolników. W ramach tego systemu rolnicy pobierają od swoich klientów standardową kwotę – „zryczałtowaną rekompensatę” – od swoich produktów rolnych i usług, zamiast stosować normalne zasady dotyczące VAT. Rolnicy ci nie mogą natomiast wnioskować o zwrot VAT, który już zapłacili. System ten ma być wykorzystywany przez rolników, którzy mogą borykać się z trudnościami administracyjnymi przy stosowaniu normalnych zasad VAT. Niemcy stosują jednak system ryczałtowy domyślnie wobec wszystkich rolników, w tym wobec właścicieli dużych gospodarstw rolnych, którzy zazwyczaj nie napotykają żadnych takich trudności. Ponadto według danych z niemieckiego najwyższego organu kontroli (niem. Bundesrechnungshof) przyznawanie w ten sposób rolnikom możliwości stosowania stawki ryczałtowej prowadzi do nadmiernych zwrotów w odniesieniu do naliczonego VAT, który zapłacili. Na podstawie przepisów UE taka sytuacja jest niedozwolona i powoduje znaczne zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym. Jeżeli Niemcy nie podejmą działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać władzom tego państwa uzasadnioną opinię.

VAT za jachty: Komisja wszczyna postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec CYPRU, GRECJI i MALTY

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia Cyprowi, Grecji i Malcie w związku z niepobieraniem przez te państwa prawidłowych kwot podatku od wartości dodanej (VAT) za udostępnianie jachtów. Problem ten może powodować duże zakłócenia konkurencji i został on obszernie opisany w doniesieniach na temat zeszłorocznego wycieku informacji znanego pod nazwą „Paradise Papers”. Wszczęte dziś postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczą opisanych poniżej kwestii szczegółowych: Obniżona podstawa VAT za dzierżawę jachtów – w ramach ogólnych zasad opodatkowania VAT stosowanych przez Cypr, Grecję i Maltę. Obecne przepisy unijne dotyczące VAT pozwalają wprawdzie państwom członkowskim zwalniać z opodatkowania usługi, w przypadku których rzeczywiste użytkowanie i wykorzystanie produktu mają miejsce poza UE – nie zezwalają jednak na stosowanie powszechnej ryczałtowej obniżki, w sytuacji gdy miejsce rzeczywistego użytkowania nie zostało wykazane. Malta, Cypr i Grecja wprowadziły wytyczne, zgodnie z którymi im większa jest łódź, tym mniej będzie użytkowana w ramach dzierżawy na wodach UE – zasada ta skutkuje znacznym obniżeniem stosowanej stawki VAT. Nieprawidłowe opodatkowanie na Cyprze i Malcie zakupu jachtów w drodze tzw. dzierżawy z opcją zakupu. Według przepisów cypryjskich i maltańskich dzierżawa jachtu jest obecnie zaklasyfikowana jako usługa, a nie towar. W związku z tym VAT jest pobierany jedynie według stawki standardowej od niewielkiej kwoty rzeczywistej ceny zakupu jachtu, gdy zostanie on już ostatecznie nabyty; reszta jest opodatkowana jako usługa według znacznie obniżonej stawki. Wymienione trzy państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. Jeżeli nie podejmą działań w ciągu tych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać ich władzom uzasadnione opinie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

Podatki: Komisja zwraca się do POLSKI o dostosowanie przepisów do prawa UE w odniesieniu do akcyzy na produkty energetyczne

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku ze zwolnieniem produktów gazowych i węglowych z podatku akcyzowego, które jest obecnie rozszerzone na wszystkie energochłonne zakłady objęte zakresem obowiązkowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Na podstawie przepisów unijnych (dyrektywa w sprawie opodatkowania energii, dyrektywa Rady 2003/96/WE) przedsiębiorstwa korzystające z takich zwolnień ze względu na to, że przyczyniają się do poprawy stanu środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, mają obowiązek wprowadzać ulepszenia idące dalej niż wymagają tego wiążące unijne instrumenty takie jak EU ETS. Polskie przepisy nie wymagają jednak takiego poziomu efektywności energetycznej i ich stosowanie powoduje zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać polskim władzom uzasadnioną opinię.

MEMO/18/1444

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar