Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Pienākumu neizpildes pakete martā: galvenie lēmumi

Briselē, 2018. gada 8. martā

Pārskats pa politikas jomām

Arī šomēnes ar lēmumu paketi pienākumu neizpildes lietās Eiropas Komisija (“Komisija”) tiesiski vēršas pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas pienākumus, ko tām uzliek ES tiesību akti. Šie lēmumi attiecas uz dažādām nozarēm un ES politikas jomām, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu iedzīvotāju un uzņēmumu labā.

Svarīgākie Komisijas lēmumi, grupējot tos pa politikas jomām, izklāstīti turpmāk tekstā. Komisija arī slēdz 161 lietu, jo tajās problēmas ar attiecīgajām dalībvalstīm ir atrisinātas un Komisijai nav iemesla procedūru turpināt.

Plašāku informāciju par pienākumu neizpildes procedūru sk. MEMO/12/12 pilnajā tekstā. Sīkākas ziņas par visiem pieņemtajiem lēmumiem pieejamas ar pienākumu neizpildes procedūru saistīto lēmumu reģistrā.

 

1. Budžets un cilvēkresursi

(Sīkāka informācija: Alexander Winterstein – tālr. +32 229 93265)

Oficiāla paziņojuma vēstule

ES budžets: Komisija mudina APVIENOTO KARALISTI muitas nodokļus nodot ES budžetā

Eiropas Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Apvienotajai Karalistei, jo tā atsakās nodot ES budžetā muitas nodokļus, lai gan tas prasīts ES tiesību aktos. 2017. gada OLAF ziņojumā konstatēts, ka Apvienotā Karaliste nenomaksāja muitas nodokļus lielā apmērā, importēšanas procesā izmantojot fiktīvus un nepatiesus rēķinus un nepareizas muitas vērtības deklarācijas. Turpmākajās Komisijas inspekcijās atklājās, ka šai pazemināta vērtējuma krāpšanas shēmai, kas no 2011. gada līdz 2017. gadam tika īstenota ar Apvienotajā Karalistē esoša centrālā punkta palīdzību, ir daudz lielāks mērogs. Neraugoties uz to, ka Apvienotā Karaliste kopš 2007. gada bija informēta par krāpšanas risku saistībā ar tekstilizstrādājumiem un apaviem, kas ražoti Ķīnas Tautas Republikā, un tā tika lūgta veikt atbilstošus riska kontroles pasākumus, tā nerīkojās, lai novērstu krāpšanu. Pēc Komisijas aprēķiniem, Apvienotās Karalistes izdarītais ES tiesību aktu pārkāpums no 2011. gada novembra līdz 2017. gada decembrim ES budžetam ir radījis zaudējumus EUR 2,7 miljardu (mīnus iekasēšanas izmaksas) apmērā. Turklāt Apvienotā Karaliste arī pārkāpa ES pievienotās vērtības nodokļa tiesību aktus, tādējādi radot potenciālus zaudējumus ES budžetā. Apvienotā Karaliste atbild par savu ES tiesību aktu pārkāpumu finansiālajām sekām.

 

2. Klimata politika

(Sīkāka informācija: Anna-Kaisa Itkonen – tālr. +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tālr. +32 229 52589)

Argumentēti atzinumi

Degvielas kvalitāte: Komisija mudina 10 dalībvalstis transponēt noteikumus par aprēķina metodēm un ziņošanas prasībām attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no degvielām

Eiropas Komisija šodien nolēma nosūtīt argumentētu atzinumu Apvienotajai Karalistei, Austrijai, Beļģijai, Čehijai, Grieķijai, Kiprai, Latvijai, Rumānijai, Somijai un Spānijai sakarā ar to, ka šīs valstis savos tiesību aktos nav transponējušas ES noteikumus par benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (Padomes Direktīva (ES) 2015/652). Direktīvā paredzēti noteikumi par aprēķina metodēm un ziņošanas prasībām attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no degvielām un citu veidu enerģijas, kas iegūta no nebioloģiskiem avotiem. ES regulējuma mērķis ir pietiekami precīzu ziņojumu nodrošināšana, lai Komisija var novērtēt, kā piegādātāji izpildījuši tiem Degvielas kvalitātes direktīvā (Direktīva 98/70/EK) noteiktās saistības. Degvielas kvalitātes direktīvas mērķis ir līdz 2020. gadam vismaz par 6 % samazināt piegādātās degvielas vai enerģijas siltumnīcefekta gāzu intensitāti. Aprēķina metodei ir arī priekšrocība, ka tā samazina administratīvo slogu gan piegādātājiem, gan dalībvalstīm. ES noteikumi par aprēķina metodēm un ziņošanas prasībām attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no degvielām dalībvalstīm bija jātransponē savas valsts tiesību aktos līdz 2017. gada 21. aprīlim. Komisija nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli šīm dalībvalstīm jau 2017. gada maijā. Ja attiecīgās valstis divu mēnešu laikā pēc argumentētā atzinuma saņemšanas nerīkosies, lieta var tikt nodota izskatīšanai ES Tiesā.

 

3. Konkurence

(Sīkāka informācija: Ricardo Cardoso – tālr. +32 229 80100, Maria Sarantopoulou – tālr. +32 229 13740)

Lietu izbeigšana

Pretmonopola politika: Komisija izbeidz pienākumu neizpildes procedūras pret 18 dalībvalstīm, kas savos tiesību aktos transponējušas direktīvu, kas reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par konkurences tiesību pārkāpumiem

Eiropas Komisija ir nolēmusi izbeigt pienākumu neizpildes procedūru pret Apvienoto Karalisti, Austriju, Beļģiju, Čehiju, Franciju, Horvātiju, Igauniju, Itāliju, Īriju, Kipru, Latviju, Maltu, Nīderlandi, Poliju, Rumāniju, Slovēniju, Spāniju un Vāciju, jo tās tagad savos tiesību aktos ir transponējušas direktīvu, kas reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par konkurences tiesību pārkāpumiem (Direktīva 2014/104/ES). Šīs direktīvas mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, ja tie kļūst par cietušajiem gadījumos, kad tiek pārkāpti ES pretmonopola noteikumi, piemēram, karteļu vai monopolstāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas dēļ. Tā arī sniedz iespēju cietušajiem vieglāk piekļūt pierādījumiem, kas viņiem nepieciešami, lai pierādītu nodarīto kaitējumu, un dod vairāk laika prasību iesniegšanai. Tāpēc direktīva, kas reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par konkurences tiesību pārkāpumiem, ir ES konkurences tiesību aktu izpildes nodrošināšanas būtiska sastāvdaļa. Dalībvalstīm bija pienākums transponēt šo direktīvu valsts tiesību aktos līdz 2016. gada 27. decembrim. Šajā termiņā to transponēja septiņas dalībvalstis. Pēc pienākumu neizpildes procedūras sākšanas 2017. gadā to transponēja 18 dalībvalstis. Bulgārija paziņoja par transponēšanu 2018. gada sākumā, un pašlaik notiek transportēšanas pasākumu pilnīguma novērtēšana. 2018. gadā Komisija valstīm veiks transponēšanas atbilstības pārbaudi, un tā aicina divas atlikušās dalībvalstis (Grieķiju un Portugāli) veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu direktīvas pilnīgu īstenošanu.

 

4. Enerģētika

(Sīkāka informācija: Anna-Kaisa Itkonen – tālr. +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tālr. +32 229 52589)

Argumentēts atzinums

Energoefektivitāte: Komisija aicina SPĀNIJU pareizi transponēt ES tiesību aktus

Eiropas Komisija šodien nolēma nosūtīt Spānijai argumentētu atzinumu, kurā to oficiāli aicina valsts tiesību aktos pareizi transponēt Energoefektivitātes direktīvas (Direktīva 2012/27/ES) prasības par individuālu uzskaiti daudzdzīvokļu ēkās. Direktīvā prasīts uzstādīt siltuma un karstā ūdens skaitītājus – ja tas ir tehniski iespējams un izmaksu ziņā ir efektīvi – visās esošajās daudzdzīvokļu ēkās, bet valsts transponētajās prasībās šī prasība attiecināta tikai uz jaunām ēkām (kas uzbūvētas pēc 2007. gada). 2017. gada oktobrī Spānijai tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule, un pašlaik Komisija ir sākusi nākamo pienākumu neizpildes procedūras pasākumu. Spānijai ir divi mēneši, kuru laikā jāpanāk atbilstība argumentētajam atzinumam; citādi Komisija var izlemt vērsties pret šo dalībvalsti ES Tiesā.

Oficiāla paziņojuma vēstules

Energoefektivitāte: Komisija mudina GRIEĶIJU pareizi transponēt ES noteikumus

Komisija nolēma nosūtīt Grieķijai oficiāla paziņojuma vēstuli, kurā to aicina pieņemt atjauninātu ilgtermiņa renovācijas stratēģiju dzīvojamām ēkām un komercplatībām un paziņot par to, kā prasīts Energoefektivitātes direktīvā (Direktīva 2012/27/ES). Direktīvā noteiktais termiņš paziņošanai par atjaunināto ēku renovācijas stratēģiju bija 2017. gada 30. aprīlis. Energoefektivitātes direktīvā noteiktas prasības par energotaupību ES valstu ēkās. Tostarp noteikts, ka jāuzlabo centrālās valdības ēku energoefektivitāte un jāzistrādā valsts plāni ēku kopējā fonda renovācijai. Ilgtermiņa renovācijas stratēģijās redzams, kā dalībvalstis plāno sekmēt investīcijas dzīvojamo ēku un komercplatību renovācijā. Grieķijai tagad ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas izvirzītajiem argumentiem; citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

Gāzes piegāde: Komisija aicina POLIJU pareizi transponēt ES noteikumus

Komisija šodien nolēma nosūtīt Polijai oficiāla paziņojuma vēstuli par ES prasību neizpildi attiecībā uz Gāzes piegādes drošības regulu (Regula (ES) 2017/1938). Polijas tiesību aktos uzņēmumiem, kas Polijā importē gāzi, paredzēts gāzes uzglabāšanas pienākums. Nosacījumi gāzes uzglabāšanai ārzemēs praksē padara to mazāk pievilcīgu un sarežģītāku nekā uzglabāšanu Polijā. Lai gan saskaņā ar Gāzes piegādes drošības regulu ir iespējami noteikti piegādes drošības pienākumi, tiem jāatbilst vairākiem nosacījumiem, piemēram, neradīt nepamatotus konkurences traucējumus vai neradīt šķēršļus iekšējā tirgus darbībai. Komisija uzskata, ka Polijas gāzes uzglabāšanas pienākums nav saderīgs ar ES gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem. Regulā noteikti pienākumi, kas jāievēro visām dalībvalstīm, lai novērstu potenciālus piegādes pārtraukumus Eiropas Savienībā un, ja tādi notiek, tos risinātu. Polijai tagad ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas izvirzītajiem argumentiem; citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

 

5. Vide

(Sīkāka informācija: Enrico Brivio – tālr. +32 229 56172, Iris Petsa – tālr. +32 229 93321)

Lietu nosūtīšana Eiropas Savienības Tiesai

Rūpnieciskie atkritumi: Komisija vēršas ES Tiesā ar prasību pret HORVĀTIJU sakarā ar tās nespēju aizsargāt iedzīvotājus no Biljane Donjes atkritumu poligona rūpnieciskajiem atkritumiem

Eiropas Komisija šodien nolēma vērsties ES Tiesā ar prasību pret Horvātiju sakarā ar tās nespēju nodrošināt pienācīgu cilvēka veselības un vides aizsardzības līmeni objektā "Crno brdo" (Biljane Donjē pie Benkovacas pilsētas) mazāk nekā 50 metru attālumā no dzīvojamām mājām. Atkritumiem vajadzēja tikt apsaimniekotiem saskaņā ar ES noteikumiem atkritumu jomā (ES Atkritumu pamatdirektīva, Direktīva 2008/98/EK) vēlākais līdz 2015. gada beigām. Lai gan Horvātija vairākkārt apņēmās risināt šo situāciju, praksē nekas uz priekšu nav virzījies. Rūpnieciskie atkritumi, kas tiek glabāti "Crno brdo” nelikumīgajā atkritumu poligonā, nav novākti un pienācīgi apsaimniekoti jau gandrīz četrus gadus, un ir risks, ka tie piesārņos gruntsūdeņus un gaisu. Objekts patlaban tiek izmantots kā feromangāna un silikomangāna pārstrādes rezultātā radīto ražošanas atlieku liela daudzuma glabātava. Tā kā Horvātijas iestādes šo materiālu nav saskaņā ar direktīvu kvalificējušas par atkritumiem, apmēram 140 000 tonnu šā iespējami kaitīgā akmensagregāta tiek glabātas tieši uz augsnes, apdraudot vietējos iedzīvotājus un vidi. Saskaņā ar ES tiesību aktiem Horvātijai vajadzēja ieviest pasākumus, kas aizsargātu gruntsūdeņus un novērstu gaisa nesto kaitīgo daļiņu izkliedēšanos. 2015. gada martā Eiropas Komisija pret Horvātiju sāka pienākumu neizpildes procedūru; pēc tam, 2016. gada novembrī, tika nosūtīts argumentēts atzinums. Tā kā pienācīgas atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanā Biljane Donjē nekas nav virzījies uz priekšu, Komisija šodien nolēma ar prasību pret Horvātiju vērsties ES Tiesā, lai panāktu, ka atkritumi neapdraud cilvēku veselību un vidi. Plašākai informācijai skatīt paziņojuma presei pilno versiju.

Komisija vēršas ES Tiesā ar prasību pret SOMIJU sakarā ar savvaļas putnu pavasara medībām

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā ar prasību pret Somiju sakarā ar lielo pūkpīļu tēviņu nelikumīgajām pavasara medībām Ālandes provincē. Saskaņā ar Putnu direktīvu (Direktīva 2009/147/EK) savvaļas putnu nogalināšana ir aizliegta, tomēr dažas sugas, piemēram, lielās pūkpīles (Somateria mollissima), var medīt, ja vien tas nenotiek vairošanās vai pavasara migrācijas periodā, vai ja ir izpildīti nosacījumi par izņēmumu attiecībā uz medību aizliegumu. Kompetentās iestādes joprojām atļauj lielo pūkpīļu tēviņu pavasara medību praksi Ālandes provincē. Putnu direktīva aizliedz jebkādas migrējošo putnu medības ligzdošanas laikā, kā arī atsevišķu vairošanās stadiju laikā. Šim noteikumam ir iespējami izņēmumi, ja tiek ievēroti konkrēti nosacījumi. Taču Somijā izņēmuma nosacījumi netiek ievēroti. Lielo pūkpīļu populācijas skaits nav apmierinošs. Saskaņā ar jaunākajiem populācijas novērtējumiem šīs sugas putnu skaits samazinās gan Eiropas Savienībā, gan Somijā. Turklāt medību kvota pārsniedz atļauto 1 % no lielo pūkpīļu kopējās mirstības gadā Ālandes provincē. Jau 2005. gada decembrī Tiesa savā spriedumā (C-344/03) konstatēja, ka Somija nav izpildījusi Putnu direktīvā paredzēto pienākumu attiecībā uz vairāku putnu sugu, tostarp pūkpīļu tēviņu, pavasara medībām Ālandes provincē. Šī nosodītā prakse tika izbeigta, taču atkal atsākta 2011. gadā Ālandes provincē, un tāpēc Komisija 2012. gada novembrī šajā jautājumā sāka pienākumu neizpildes procedūru. 2016. gada decembrī Komisija nosūtīja argumentētu atzinumu, mudinot Somiju pārtraukt lielo pūkpīļu tēviņu pavasara medības Ālandes provincē. Taču Ālandes provinces kompetentās iestādes nolēma atkal atklāt lielo pūkpīļu tēviņu medību sezonu 2017. gada aprīlī. Plašākai informācijai skatīt paziņojuma presei pilno versiju.

Komisija vēršas ES Tiesā ar prasību pret Spāniju sakarā ar Kanāriju salu upju baseinu apsaimniekošanas plānu nepārskatīšanu un neatjaunināšanu

Eiropas Komisija nolēma vērsties ES Tiesā ar prasību pret Spāniju sakarā ar upju baseinu apsaimniekošanas plānu nepārskatīšanu un neatjaunināšanu attiecībā uz septiņiem Kanāriju salu upju baseinu apgabaliem (Jerro, Fuerteventura, Grankanārija, Gomera, Laspalmasa, Lansarote un Tenerife). Upju baseinu apsaimniekošanas plāni ir Ūdens pamatdirektīvas (Direktīva 2000/60/EK) stūrakmens. Šajos plānos tiek sniegts visaptverošs pārskats par galvenajiem problēmjautājumiem katrā upju baseinu apgabalā, un tajos vajadzētu iekļaut konkrētus pasākumus, ar kuru palīdzību tiks sasniegti vides kvalitātes mērķi. Spānijai bija jāpārskata un jāatjaunina upju baseinu apsaimniekošanas plāni savā teritorijā līdz 2015. gada 22. decembrim, kā arī jāinformē Komisija par šiem pasākumiem līdz 2016. gada 22. martam. Spānijas iestādes arī nav nodrošinājušas tādu pienākumu izpildi, kas attiecas uz sabiedrības informēšanu un apspriešanos ar sabiedrību šo plānu izstrādē. Komisija ir vairākkārt aicinājusi Spāniju izpildīt pienākumus: pirmkārt, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli 2017. gada aprīlī; otrkārt, nosūtot argumentētu atzinumu 2017. gada oktobrī. Plašākai informācijai skatīt paziņojuma presei pilno versiju.

Argumentēti atzinumi

Dzīvotņu direktīva: Komisija aicina GRIEĶIJU pilnībā ievērot dabas aizsardzības noteikumus

Eiropas Komisija mudina Grieķiju izpildīt pienākumus saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (Padomes Direktīva 92/43/EEK) attiecībā uz Natura 2000 tīklā iekļauto dzīvotņu un sugu aizsardzību. Dalībvalstīm jāpiešķir ES sarakstā iekļautām Kopienā nozīmīgām teritorijām (KNT) īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) statuss. Tām jānosaka arī saglabāšanas prioritātes un mērķi, kā arī nepieciešamie saglabāšanas pasākumi, kas vajadzīgi, lai saglabātu vai atjaunotu sugu un dzīvotņu labvēlīgu statusu. Tas ir jāizdara sešu gadu laikā pēc šo teritoriju iekļaušanas ES sarakstā KNT statusā. Lai gan Grieķija ir oficiāli noteikusi visas savas 239 teritorijas kā KNT, tā nav noteikusi šo teritoriju saglabāšanas prioritātes un mērķus, kā arī vajadzīgos saglabāšanas pasākumus. Pret vairākām dalībvalstīm vērsta horizontāla izpildes nodrošināšanas pasākuma ietvaros Komisija nosūta argumentētu papildu atzinumu Grieķijai. Divu mēnešu laikā tai jāsniedz atbilde. Ja tas netiks izdarīts, Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

Ietekme uz vidi: Komisija mudina LUKSEMBURGU, RUMĀNIJU un SOMIJU pilnībā transponēt jaunos ES noteikumus valsts tiesību aktos

Komisija aicina Luksemburgu, Rumāniju un Somiju pielāgot valsts tiesību aktus, lai ņemtu vērā grozījumus Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvā (Direktīva 2014/52/ES). Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai pirms projektu apstiprināšanas tiktu veikts pienācīgs ietekmes novērtējums. 2017. gada jūlijā Eiropas Komisija sāka pienākumu neizpildes procedūru pret trim dalībvalstīm. Grozītie noteikumi vēl nav pilnībā iestrādāti Luksemburgas tiesību aktos, jo spēkā esošie tiesību akti par ietekmes novērtējumu pašlaik tiek pārskatīti. Somijā, lai gan kontinentālā daļa ir transponējusi šo direktīvu, vajadzīgās izmaiņas savos tiesību aktos joprojām jāveic Ālandu salām. Savukārt Rumānijā pašlaik tiek izstrādāti tiesību akti, kuros direktīva tiks pilnībā transponēta. Tā kā Luksemburga, Rumānija un Somija vēl nav pilnībā ieviesušas ES noteikumus savos valsts tiesību aktos, Komisija nosūta argumentētu atzinumu. Ja attiecīgās valstis divu mēnešu laikā pēc argumentētā atzinuma saņemšanas nerīkosies, lieta var tikt nodota izskatīšanai ES Tiesā.

Argumentēti atzinumi un oficiāla paziņojuma vēstules

Komisija mudina ĪRIJU un SPĀNIJU rīkoties, lai nodrošinātu pretplūdu aizsardzību

Eiropas Komisija aicina Īriju un Spāniju izpildīt Plūdu direktīvas (Direktīva 2007/60/EK) prasības. Direktīvas mērķis ir mazināt un pārvaldīt risku, ko plūdi rada cilvēka veselībai, videi un saimnieciskajai darbībai. Saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm līdz 2016. gada 22. martam bija jāsagatavo un jāpublicē plūdu riska pārvaldības plāni, kā arī tie jāpaziņo Komisijai. 2017. gada aprīlī Komisija sāka pienākumu neizpildes procedūru, nosūtot Īrijas iestādēm oficiāla paziņojuma vēstuli sakarā ar to, ka tās nav sagatavojušas un publicējušas septiņu upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības plānus un par tiem paziņojušas. Tā kā Īrija par šiem plāniem vēl nav paziņojusi, Komisija nosūta argumentētu atzinumu. Īrijai divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde. Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli arī Spānijai, jo Spānijas iestādes nav informējušas Komisiju par Katalonijas un Kanāriju salu upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības plāniem. Arī Spānijai divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde.

Oficiāla paziņojuma vēstules

Atkritumi: Komisija aicina POLIJU pareizi īstenot noteikumus atkritumu jomā

Eiropas Komisija ir nolēmusi nosūtīt Polijai oficiāla paziņojuma vēstuli par vairāku Atkritumu pamatdirektīvas (Direktīva 2008/98/EK) noteikumu nepareizu transponēšanu. ES tiesību aktos ir iekļauti atkārtotas izmantošanas un pārstrādes mērķi attiecībā uz būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem, kā arī prasības attiecībā uz bīstamiem atkritumiem un atkritumu apsaimniekošanas plānu saturu. ES atkritumu jomas tiesību aktu pareiza piemērošana ir būtiska, lai varētu notikt pāreja uz aprites ekonomiku. Polijas rīcībā tagad ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas paustajām bažām, citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

 

6. Finansiālā stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība

(Sīkāka informācija: Vanessa Mock – tālr. +32 229 56194, Letizia Lupini – tālr. +32 229 51958)

Lietu izbeigšana:

Finanšu pakalpojumi: Komisija izbeidz sešas lietas, jo dalībvalstis paziņo Komisijai hipotekārā kredīta noteikumus

Komisija atzinīgi vērtē Hipotekāro kredītu direktīvas (Direktīva 2014/17/ES) transponēšanu Čehijas, Dānijas, Grieķijas, Horvātijas, Luksemburgas un Somijas tiesību aktos. Direktīva sniedz labumu patērētajiem, un tās mērķis ir izveidot ES mēroga hipotekāro kredītu tirgu ar patērētāju augsta līmeņa aizsardzību. Galvenie noteikumi paredz pakalpojumu sniedzēju rīcības noteikumus, tostarp pienākumu novērtēt patērētāja kredītspēju un izpaust informāciju, prasības attiecībā uz darbinieku zināšanām un kompetenci, noteikumus attiecībā uz dažiem tādiem hipotekārā kredīta aspektiem kā pirmstermiņa atmaksa, aizdevumi ārvalstu valūtā, sasaistīšanas prakse, finanšu izglītība, īpašuma novērtēšana, kavēti maksājumi un piespiedu atsavināšana. Komisija šodien nolēma izbeigt pienākumu neizpildes procedūras, kas pret minētajām dalībvalstīm tika sāktas 2016. gada maijā.

 

7. Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

(Sīkāka informācija: Lucia Caudet – tālr. +32 229 56182, Maud Noyon – tālr. + 32 229 80379)

Argumentēts atzinums

Preču brīva aprite: Komisija mudina UNGĀRIJU pārtraukt ierobežot lauksaimniecības un pārtikas produktu mazumtirdzniecības peļņas normas

Komisija šodien nolēma nosūtīt argumentētu atzinumu Ungārijai, pamatojoties uz to, ka valsts noteikumi par lauksaimniecības un pārtikas produktu mazumtirdzniecību ir pretrunā ES tiesību aktiem. Saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem mazumtirgotājiem ir pienākums pašu valsts lauksaimniecības un pārtikas produktiem un importētajiem lauksaimniecības un pārtikas produktiem piemērot vienādas peļņas normas. Tas var atturēt no importētu lauksaimniecības un pārtikas produktu pārdošanas salīdzinājumā ar pašu valsts produktiem, jo importētājiem un mazumtirgotājiem var būt grūtāk piedāvāt importētos produktus, kas vietējiem patērētajiem ir mazāk zināmi, par pievilcīgākām cenām. 2017. gada februārī Komisija sāka pienākumu neizpildes procedūru, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli. Komisija pauda bažas, ka šīs normas ir pretrunā preču brīvas aprites principam (Līguma par Eiropas Savienības darbību 34. pants (LESD)) un apdraud lauksaimniecības produktu pārdošanas cenu brīvu noteikšanu, kas balstās uz godīgu konkurenci (ES Regula Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju). Tā kā Ungārijas iestādes saglabā savu nostāju, Komisija tagad ir nolēmusi nosūtīt tai argumentētu atzinumu. Ja Ungārija nerīkosies divu mēnešu laikā pēc argumentētā atzinuma saņemšanas, lietu var nodot izskatīšanai ES Tiesā.

Oficiāla paziņojuma vēstule

Spiedieniekārtas: Komisija aicina Nīderlandi ievērot ES noteikumus

Šodien Komisija nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Nīderlandei, pieprasot pareizi transponēt direktīvu par spiedieniekārtām (Direktīva 2014/68/ES). Direktīva aptver dažādas rūpnieciskas iekārtas, piemēram, kompresorus un siltummaiņus, kā arī patēriņa preces, piemēram, ugunsdzēšamos aparātus un vārkatlus. Tā uzlabo spiedieniekārtu kvalitāti un drošību, precizē ražotāju, importētāju un izplatītāju atbildību un uzlabo šo ražojumu uzraudzību, ko veic atbilstības novērtēšanas struktūras. Komisija uzskata, ka Nīderlande tiesību akta darbības jomu attiecinājusi uz dažām iekārtām, kurām tā nav piemērojama. Izvirzot šādus papildu pienākumus ražotājiem, Nīderlandes noteikumi apdraud pareizu, vienotu un efektīvu direktīvas īstenošanu visās dalībvalstīs, un, visbeidzot, vienotā tirgus netraucētu darbību. Nīderlandes rīcībā ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas izteiktajām piezīmēm. Pretējā gadījumā Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

 

8. Tiesiskums, patērētāji un dzimumu līdztiesība

(Sīkāka informācija: Christian Wigand – tālr. +32 229 62253, Melanie Voin – tālr. +32 229 58659)

Argumentēti atzinumi

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana: Komisija pieprasa ĪRIJAI un SLOVĀKIJAI transponēt ES noteikumus

Eiropas Komisija šodien nolēma nosūtīt argumentētu atzinumu Īrijai un Slovākijai saistībā ar to, ka tās tikai daļēji transponējušas Ceturto direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (Direktīva (ES) 2015/849). Šī direktīva nostiprina spēkā esošos noteikumus un padara cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu efektīvāku. Šie ES noteikumi arī uzlabo pārredzamību, lai novērstu nodokļu apiešanu. Visām dalībvalstīm šī direktīva bija jātransponē līdz 2017. gada 26. jūnijam. Īrija un Slovākija ir iesniegušas tikai daļēju ziņojumu par šo direktīvu, bet attiecībā uz galvenajiem tiesību aktiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, valsts likumdošanas process šajās divās valstīs aizvien vēl nav pabeigts. Īrijai un Slovākijai ir divi mēneši, kuru laikā jāizpilda pienākumi; pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā. Patlaban ir sāktas pienākumu neizpildes procedūras pret 20 dalībvalstīm saistībā ar to, ka tās nav transponējušas jaunākos ES noteikumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, līdz šim 10 dalībvalstīm ir nosūtītas oficiāla paziņojuma vēstules, 10 dalībvalstis ir saņēmušas argumentētus atzinumus (astoņi argumentēti atzinumi nosūtīti pagājuša gada decembrī un vēl divi – 2018. gada martā). Šajā laikā vairākas dalībvalstis ir pieņēmušas transponēšanas pasākumus un paziņojušas par tiem. Komisija patlaban novērtē to, cik pilnīgi ir dalībvalstu ziņojumi, un drīzumā pieņems lēmumu par turpmākajiem pasākumiem.

 

9. Mobilitāte un transports

(Sīkāka informācija: Enrico Brivio – tālr. +32 229 56172, Alexis Perier – tālr. +32 229 69143)

ES Tiesai nosūtīta lieta

Aviācijas drošība: Komisija vēršas Tiesā pret HORVĀTIJU, jo tā nav atjauninājusi valsts tiesību aktus

Eiropas Komisija šodien nolēma vērsties pret Horvātiju ES Tiesā, jo Horvātija nav īstenojusi dažus kopīgus Eiropas noteikumus aviācijas drošības jomā (Regula (EK) Nr. 300/2008). Tas ir administratīvs pienākums, kas nav saistīts ar trūkumiem drošības ziņā. Regula nosaka, ka dalībvalstīm regulāri jāatjaunina savas valsts tiesību akti aviācijas drošības jomā. Minētie tiesību akti nosaka organizatoriskās struktūras, pienākumus un mehānismus, lai uzraudzītu valstu lidostu darbību, aviosabiedrības un aviācijas drošības iestādes. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka drošības problēmas tiek ātri atklātas un novērstas. Tomēr, neraugoties uz vairākkārtējiem Komisijas pieprasījumiem, Horvātija vēl aizvien nav oficiāli atjauninājusi attiecīgos tiesību aktus. Tāpēc Komisija pieņēma lēmumu lietu nodot izskatīšanai ES Tiesā. Plašākai informācijai skatīt paziņojuma presei pilno versiju.

Argumentēti atzinumi

Autotransports: Komisija aicina trīs dalībvalstis pilnībā īstenot ES noteikumus par atsevišķu transportlīdzekļu maksimālo masu un gabarītiem

Komisija šodien pieprasīja, lai Polija, Slovēnija un Vācija valstu tiesību aktos pilnībā transponē atjaunotos ES noteikumus attiecībā uz atsevišķu transportlīdzekļu maksimālo masu un gabarītiem (Direktīva 2015/719/ES). Šiem noteikumiem, kas attiecas uz starptautisko satiksmi, ir liela nozīme iekšējā tirgus darbībā un brīvā preču apritē Eiropā. Cita starpā šī direktīva ievieš atkāpes attiecībā uz smagkravas transportlīdzekļiem ar uzlabotiem aerodinamiskajiem rādītājiem vai tiem, kas darbojas ar alternatīvām degvielām. Noteikumu mērķis ir panākt, lai netiktu sodīta ekoloģiskāku transportlīdzekļu izmantošana, jo tie var būt garāki vai smagāki nekā tradicionālie transportlīdzekļi. Dalībvalstīm šī direktīva bija jāīsteno līdz 2017. gada 7. maijam. Visu attiecīgo dalībvalstu rīcībā tagad ir divi mēneši, lai nodrošinātu, ka direktīva tiek īstenota pilnībā; pretējā gadījumā Komisija var nodot šīs lietas izskatīšanai ES Tiesā.

Oficiāla paziņojuma vēstules

Aviācijas drošība: Komisija mudina GRIEĶIJU pienācīgi uzraudzīt aviācijas drošības standartu īstenošanu

Komisija šodien nolēma nosūtīt Grieķijai oficiālu paziņojuma vēstuli, jo tā nav ievērojusi dažus kopīgus Eiropas noteikumus civilās aviācijas drošības jomā (Regula (EK) Nr. 300/2008 un Komisijas Regula (ES) Nr. 18/2010). Pārbaudes laikā Grieķijas civilās aviācijas iestādē Komisija konstatēja, ka uzņēmumi, kas ir atbildīgi par aviācijas drošības standartu īstenošanu Grieķijas teritorijā, netiek regulāri uzraudzīti. Grieķijas rīcībā ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas izvirzītajiem argumentiem; pretējā gadījumā Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

Vadītāja apliecība: Komisija aicina četras dalībvalstis pareizi piemērot kopīgos ES noteikumus

Komisija nolēma šodien nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Itālijai, Latvijai, Nīderlandei un Vācijai, mudinot šīs dalībvalstis ievērot kopīgos Eiropas noteikumus par vadītāju apliecībām (Direktīva 2006/126/EK, grozītā versija). Direktīvas I pielikums nosaka to, kā uz vadītāja apliecības būtu jānorāda transportlīdzekļa vadīšanas ierobežojumi (piem., prasība nēsāt brilles) un cita papildu informācija. Tomēr valstu pasākumi Itālijā, Latvijā, Nīderlandē un Vācijā ir pretrunā dažām šīm prasībām. Šo četru dalībvalstu rīcībā tagad ir divi mēneši, lai sniegtu atbildes uz Komisijas izvirzītajiem argumentiem; pretējā gadījumā Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

Satiksmes drošība: Komisija atgādina Nīderlandei par ziņošanas pienākumu

Komisija šodien nolēma atgādināt Nīderlandei par ziņošanas pienākumu saskaņā ar ES tiesību aktiem par komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem (Direktīva 2000/30/EK). Direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm reizi divos gados jānosūta Komisijai savāktie dati, kas saistīti ar komerciālo transportlīdzekļu (autobusi, kravas automašīnas un smagās piekabes) tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem. Dalībvalstīm ziņojumi par 2015.–2016. gadu bija jāiesniedz līdz 2017. gada 31. martam. Neraugoties uz Komisijas pastāvīgajiem mēģinājumiem saņemt ziņojumu, Nīderlande savu pienākumu nav izpildījusi. Nīderlandes rīcībā ir divi mēneši, lai novērstu šo situāciju; pretējā gadījumā Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

 

10. Nodokļu politika un muitas savienība

(Sīkāka informācija: Vanessa Mock – tālr. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tālr. +32 229 87183)

Oficiāla paziņojuma vēstules

Nodokļu politika: Komisija pieprasa BULGĀRIJAI attiecībā uz uzņēmumiem, kas tirgo degvielu, un uzņēmumu aktīvu izmantošanu ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām grozīt valsts PVN noteikumus

Komisija nolēma šodien nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstules Bulgārijai, pieprasot tai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) noteikumus saskaņot ar ES tiesību aktiem. Viena lieta ir saistīta ar to, ka maziem uzņēmumiem, kas tirgo degvielu, patlaban ir pienākums maksāt avansā pārmērīgi lielas naudas summas, lai garantētu savu spēju samaksāt PVN rēķinu. Lieliem uzņēmumiem jāveic garantijas noguldījums, kas atbilst PVN, kāds maksājams par darījumiem. Komisija uzskata, ka valsts tiesību akti neatbilst ES noteikumiem (PVN direktīva, Padomes Direktīva 2006/112/EK) un darījumdarbības brīvībai (Pamattiesību hartas 16. pants). Papildus tam Bulgārija tiek aicināta grozīt noteikumus par to, kā aprēķina maksājamo PVN, ja uzņēmuma aktīvus izmanto personiskajām vajadzībām vai ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām un kad uzņēmuma aktīvi tiek pārcelti uz citu dalībvalsti. Ja Bulgārija nākamo divu mēnešu laikā nerīkosies saistībā ar šiem diviem pieprasījumiem, Komisija var Bulgārijas iestādēm nosūtīt argumentētu atzinumu.

Nodokļu politika: Komisija pieprasa VĀCIJAI saskaņot savus noteikumus ar ES tiesību aktiem par lauksaimniekiem pieejamo PVN režīmu

Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Vācijai saistībā ar īpaša PVN režīma piemērošanu lauksaimniekiem. ES noteikumi (PVN direktīva) ļauj dalībvalstīm piemērot vienotas likmes PVN režīmu lauksaimniekiem. Saskaņā ar šo režīmu par lauksaimniecības produktiem un pakalpojumiem lauksaimnieki no saviem klientiem iekasē standarta summu jeb “vienotas likmes kompensāciju”, nevis piemēro parastos PVN noteikumus. Savukārt šie lauksaimnieki nevar pieprasīt kompensāciju par jau samaksāto PVN. Šis režīms ir paredzēts lauksaimniekiem, kuri, piemērojot parastos PVN noteikumus, var saskarties ar administratīvām grūtībām. Tomēr Vācija piemēro vienotas likmes režīmu principā visiem lauksaimniekiem, tostarp lielo saimniecību īpašniekiem, kuriem šādas grūtības nerastos. Turklāt saskaņā ar Vācijas Augstākās revīzijas iestādes (vācu valodā: Bundesrechnungshof) datiem, piešķirot lauksaimniekiem šādu vienoto likmi, tiek piešķirta pārāk liela kompensācija par samaksāto priekšnodokli. Saskaņā ar ES noteikumiem tas nav atļauts un rada nozīmīgus konkurences traucējumus iekšējā tirgū. Ja Vācija nākamo divu mēnešu laikā nerīkosies, Komisija var Vācijas iestādēm nosūtīt argumentētu atzinumu.

PVN par jahtām: Komisija sāk pienākumu neizpildes procedūras pret GRIEĶIJU, KIPRU un MALTU

Komisija nolēma šodien nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstules Grieķijai, Kiprai un Maltai, jo tās nav piemērojušas pareizu pievienotās vērtības nodokli (PVN) par jahtu iegādi. Šis jautājums var radīt nozīmīgus konkurences traucējumus, un tam bija liela nozīme pagājušā gadā notikušajā “Paradīzes dokumentu” noplūdē. Šodien sāktās pārkāpuma procedūras attiecas uz samazinātu PVN bāzi par jahtu nomu, kas ir Grieķijas, Kipras un Maltas paredzēts vispārējs PVN režīms. Lai gan spēkā esošie ES PVN noteikumi ļauj dalībvalstīm neaplikt ar nodokli pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojumu faktiski lieto un izmanto ārpus ES, šie noteikumi neļauj piemērot vispārēju vienotās likmes samazinājumu, nesniedzot pierādījumus par faktiskās izmantošanas vietu. Grieķija, Kipra un Malta ir izstrādājušas pamatnostādnes, kas paredz, ka jo lielāka laiva, jo mazāk ticams, ka noma varētu notikt ES ūdeņos; šis noteikums ievērojami samazina piemērojamo PVN likmi. Nepareiza nodokļu uzlikšana Kiprā un Maltā jahtu iegādei, izmantojot tā dēvēto “izpirkumnomu”. Kipras un Maltas tiesību akti pašlaik jahtu nomu klasificē kā pakalpojuma sniegšanu, nevis preces iegādi. Tādējādi, jahtu iegādājoties, pamatlikmes PVN tiek iekasēts tikai par nelielu summu no kuģa faktiskās cenas un atlikums tiek aplikts ar nodokli kā pakalpojuma sniegšana, piemērojot ievērojami samazinātu likmi. Šo triju dalībvalstu rīcībā tagad ir divi mēneši, lai sniegtu atbildes uz Komisijas izvirzītajiem argumentiem. Ja tās nākamo divu mēnešu laikā nerīkosies, Komisija var šo valstu iestādēm nosūtīt argumentētu atzinumu. Plašākai informācijai skatīt paziņojuma presei pilno versiju.

Nodokļu politika: Komisija pieprasa POLIJAI saskaņot valsts noteikumus ar ES tiesību aktiem par akcīzes nodokli energoproduktiem

Komisija nolēma šodien nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Polijai saistībā ar gāzes un akmeņogļu produktu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa; šo atbrīvojumu patlaban plašāk piemēro energoietilpīgiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas obligātā ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS). Saskaņā ar ES noteikumiem (Energoproduktu nodokļu direktīva, Padomes Direktīva 2003/96/EK) uzņēmumiem, kuri izmanto šādus atbrīvojumus, jo tie ir ieviesuši vides vai enerģētikas efektivitātes uzlabojumus, jāievēro prasības, kas ir stingrākas, nekā noteikts saistošajos ES instrumentos, piemēram, ES ETS. Tomēr Polijas tiesību aktos nav prasības par šādu energoefektivitātes līmeni, un tās pieeja rada konkurences kropļojumus iekšējā tirgū. Ja Polija nākamo divu mēnešu laikā nerīkosies, Komisija var Polijas iestādēm nosūtīt argumentētu atzinumu.

MEMO/18/1444

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar