Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Paket o povredama iz ožujka: ključne odluke

Bruxelles, 8. ožujka 2018.

Pregled prema području politike

U mjesečnom paketu odluka o povredama Europska komisija (Komisija) pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija prikazane su u nastavku, razvrstane prema području politike. Komisija je usto zaključila 161 predmet u kojem su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Dodatne informacije o postupku zbog povrede prava EU-a: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredama.

 

1. Proračun i ljudski resursi

(Dodatne informacije: Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265)

Službena opomena

Proračun EU-a: Komisija poziva UJEDINJENU KRALJEVINU da carine stavi na raspolaganje za proračun Europske unije

Europska komisija danas je odlučila uputiti službenu opomenu Ujedinjenoj Kraljevini jer ona odbija staviti carine na raspolaganje za proračun EU-a, što je njezina obveza prema pravu EU-a. U izvješću OLAF-a iz 2017. zaključeno je da su uvoznici u Ujedinjenoj Kraljevini izbjegli plaćanje velikog iznosa carine tako što su pri uvozu upotrijebili fiktivne i lažne fakture te netočne deklaracije carinske vrijednosti. Naknadnim inspekcijama Komisije otkriveno je dramatično povećanje razmjera prijevare iskazivanjem umanjene vrijednosti, koja se provodila preko čvorišta u Ujedinjenoj Kraljevini od 2011. do 2017. Iako je od 2007. obaviještena o rizicima prijevare povezane s uvozom tekstila i obuće iz Narodne Republike Kine, te unatoč tome što je od nje zatraženo da poduzme primjerene mjere za kontrolu rizika, Ujedinjena Kraljevina propustila je poduzeti mjere da spriječi tu prijevaru. Komisija je izračunala da je povreda zakonodavstva EU-a koju je izvršila Ujedinjena Kraljevina prouzročila gubitke za proračun EU-a u iznosu od 2,7 milijardi eura (umanjeno za troškove naplate) u razdoblju od studenoga 2011. do prosinca 2017. Osim toga, Ujedinjena Kraljevina povrijedila je i zakonodavstvo EU-a o porezu na dodanu vrijednost, potencijalno uzrokujući gubitke za proračun EU-a. Ujedinjena Kraljevina odgovorna je za financijske posljedice izvršenih povreda zakonodavstva EU-a.

 

2. Klimatska politika

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Obrazložena mišljenja

Kvaliteta goriva: Komisija poziva deset država članica da prenesu pravila za izračun emisija stakleničkih plinova iz gorivâ i izvješćivanje o njima

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Austriji, Belgiji, Cipru, Češkoj, Finskoj, Grčkoj, Latviji, Rumunjskoj, Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini jer nisu prenijeli pravila EU-a o kakvoći benzinskih i dizelskih gorivâ (Direktiva Vijeća (EU) 2015/652) u svoje nacionalno pravo. Direktivom se utvrđuju pravila za izračun emisija stakleničkih plinova iz goriva i druge energije iz nebioloških izvora i za izvješćivanje o njima. Regulatorni je cilj EU-a osigurati dostatno točno izvješćivanje tako da Komsija može ocijeniti uspješnost isporučitelja goriva u ispunjavanju obveza u skladu s Direktivom o kakvoći goriva (Direktiva 98/70/EZ). Cilj je Direktive o kakvoći goriva smanjiti intenzitet emisija stakleničkih plinova iz goriva i isporučene energije za barem 6 % do kraja 2020. Prednost je te metode izračuna i smanjivanje administrativnog opterećenja za isporučitelje i za države članice. Države članice morale su do 21. travnja 2017. prenijeti propise EU-a o izračunu emisija stakleničkih plinova iz gorivâ i izvješćivanju o njima u nacionalno zakonodavstvo. Komisija je tim državama članicama već uputila službenu opomenu u svibnju 2017. Ako predmetne države članice u roku od dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, predmeti protiv tih država članica mogu se uputiti Sudu Europske unije.

 

3. Tržišno natjecanje

(Dodatne informacije: Ricardo Cardoso – tel.: +32 229 80100, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740)

Zaključenja

Suzbijanje monopola: Komisija je zaključila postupke zbog povrede protiv 18 država članica koje su prenijele Direktivu o postupcima za naknadu štete za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja u nacionalno pravo

Europska komisija odlučila je zaključiti postupke zbog povrede protiv Austrije, Belgije, Cipra, Češke, Estonije, Francuske, Hrvatske, Irske, Italije, Latvije, Malte, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Slovenije, Španjolske i Ujedinjene Kraljevine jer su oni sada prenijeli Direktivu o postupcima za naknadu štete za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja (Direktiva 2014/104/EU) u nacionalno pravo. Ta direktiva građanima i poduzećima pomaže da zatraže naknadu štete ako su žrtve kršenja protumonopolskih pravila EU-a, kao što su karteli ili zlouporaba vladajućeg položaja na tržištu. Osim toga, ona žrtvama olakšava pristup dokazima koji su im potrebni za utvrđivanje pretrpljene štete te im osigurava više vremena za podnošenje zahtjeva. Stoga je Direktiva o postupcima za naknadu štete za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja ključna sastavnica u provedbi prava EU-a u području tržišnog natjecanja. Države članice bile su obvezne do 27. prosinca 2016. prenijeti tu direktivu u nacionalno pravo. Sedam država članica prenijelo ju je do isteka tog roka. Nakon otvaranja postupka zbog povrede 18 država članica prenijelo je tu direktivu 2017. Bugarska je poslala obavijest o prenošenju početkom 2018., a u tijeku je ocjena potpunosti mjera za prenošenje. Komisija će u 2018. nastaviti provjeru usklađenosti nacionalnih mjera za prenošenje te pozvati preostale dvije države članice (Grčku i Portugal) da poduzmu potrebne korake za potpunu provedbu te direktive.

 

4. Energetika

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Obrazloženo mišljenje

Energetska učinkovitost: Komisija zahtijeva od ŠPANJOLSKE da ispravno prenese zakonodavstvo EU-a

Europska komisija danas je odlučila uputiti Španjolskoj obrazloženo mišljenje u kojem službeno zahtijeva ispravno prenošenje zahtjeva za mjerenje pojedinačne potrošnje u zgradama s više stanova, utvrđenih u Direktivi o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU), u nacionalno pravo. Direktivom se zahtijeva postavljanje brojila za grijanje i toplu vodu u zgradama s više stanova, kad je to tehnički izvedivo i troškovno učinkovito, u svim postojećim zgradama, dok se nacionalnim mjerama za prenošenje taj zahtjev propisuje samo za nove zgrade (izgrađene nakon 2007.). Španjolskoj je u listopadu 2017. upućena službena opomena, a Komisija je sada pokrenula sljedeći korak postupka zbog povrede. Španjolska mora postupiti prema obrazloženom mišljenju u roku od dva mjeseca. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv te države članice Sudu Europske unije.

Službene opomene

Energetska učinkovitost: Komisija poziva GRČKU da ispravno prenese propise EU-a

Komisija je odlučila uputiti Grčkoj službenu opomenu u kojoj službeno zahtijeva donošenje i priopćenje njezine ažurirane dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu stambenih i poslovnih zgrada, što se zahtijeva Direktivom o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). Rok za obavješćivanje o strategiji utvrđen tom direktivom bio je 30. travnja 2017. U Direktivi o energetskoj učinkovitosti utvrđuju se zahtjevi za štednju energije u zgradama u zemljama EU-a. U to su uključeni unaprjeđivanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu središnje vlasti i zahtjev za uspostavljanje nacionalnih planova za obnovu ukupnog fonda zgrada. U dugoročnim strategijama obnove prikazuje se kako države članice planiraju poticati ulaganja u obnovu stambenih i poslovnih zgrada. Grčka sada ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

Opskrba plinom: Komisija poziva POLJSKU da ispravno prenese propise EU-a

Komisija je danas odlučila uputit službenu opomenu Poljskoj jer se nije uskladila sa zahtjevima EU-a iz Uredbe o sigurnosti opskrbe plinom (Uredba (EU) 2017/1938). Poljskim se zakonodavstvom poduzećima koja uvoze plin u Poljsku propisuje obveza skladištenja plina. Uvjeti za ispunjavanje te obveze skladištenjem plina u inozemstvu čine takvo skladištenje u praksi složenijim i manje privlačnim od skladištenja u Poljskoj. Iako su neke obveze u pogledu sigurnosti opskrbe moguće u skladu s Uredbom o sigurnosti opskrbe plinom, one podliježu poštovanju niza uvjeta, primjerice da ne smiju neopravdano narušavati tržišno natjecanje ili otežavati funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Komisija smatra da su obveze skladištenja plina u Poljskoj neusklađene s mjerama EU-a za zaštitu sigurnosti opskrbe plinom. U toj se uredbi utvrđuju zahtjevi koje moraju poštovati sve države članice kako bi se spriječili mogući prekidi u opskrbi u EU-u i poduzele mjere ako do takvih prekida dođe. Poljska sada ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

 

5. Okoliš

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Upućivanja predmetâ Sudu Europske unije

Industrijski otpad: Komisija upućuje Sudu predmet protiv HRVATSKE jer nije zaštitila građane od industrijskog otpada na odlagalištu Biljane Donje

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Hrvatske jer nije osigurala odgovarajuću razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša na lokaciji „Crno brdo” u Biljanama Donjim, blizu grada Benkovca i na udaljenosti manjoj od 50 metara od naselja. Otpadom se najkasnije do kraja 2015. trebalo početi gospodariti u skladu s propisima EU-a o otpadu (Okvirna direktiva EU-a o otpadu, Direktiva 2008/98/EZ). Iako se Hrvatska nekoliko puta obvezala da će riješiti problem, na terenu i dalje nema napretka. Već gotovo četiri godine industrijski otpad odložen na nezakonitom odlagalištu „Crno brdo” nije uklonjen te se njime ne gospodari na odgovarajući način, zbog čega postoji opasnost od onečišćenja zraka i podzemnih voda. Na lokaciji se odlaže velika količina ostataka iz obrade silikomangana i feromangana. Budući da hrvatska tijela nisu klasificirala taj materijal kao otpad u skladu s Direktivom o otpadu, približno 140 000 tona tog potencijalno štetnog kamenog agregata odloženo je izravno na tlo, što ugrožava lokalno stanovništvo i okoliš. U skladu s pravom EU-a Hrvatska bi trebala uvesti mjere za zaštitu podzemnih voda i sprječavanje širenja štetnih čestica zrakom. Europska komisija pokrenula je postupak zbog povrede protiv Hrvatske u ožujku 2015., nakon čega je u studenome 2016. upućeno obrazloženo mišljenje. Budući da nije postignut napredak u osiguravanju pravilnog gospodarenja otpadom u Biljanama Donjima kako otpad ne bi ugrožavao zdravlje ljudi i štetio okolišu, Komisija je danas odlučila uputiti Sudu EU-a taj predmet protiv Hrvatske. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32008L0098

Komisija upućuje Sudu predmet protiv FINSKE zbog proljetnog lova na divlje ptice

Europska komisija odlučila je uputiti Sudu EU-a predmet protiv Finske zbog nezakonitog proljetnog lova na mužjake gavke u pokrajini Åland. Na temelju Direktive o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) zabranjeno je ubijanje divljih ptica, no neke vrste, kao što su gavke (Somateria mollissima), smiju se loviti ako se lov ne odvija za vrijeme razdoblja parenja ili proljetne migracije ili ako su ispunjeni uvjeti za izuzeće od zabrane lova. Nadležna tijela i dalje dopuštaju praksu proljetnog lova na mužjake gavke u pokrajini Åland. Direktivom o pticama zabranjen je svaki lov na ptice selice tijekom razdoblja podizanja mladunčadi ili tijekom različitih faza razmnožavanja. Iznimke od tog pravila moguće su ako su ispunjeni određeni uvjeti. Međutim, u Finskoj nisu ispunjeni uvjeti za iznimke. Populacija gavke nije na zadovoljavajućoj razini. Prema najnovijim procjenama populacije broj jedinki te vrste smanjuje se i u EU-u i u Finskoj. Nadalje, kvota za lov premašuje dopušteni broj od 1 % godišnje smrtnosti gavke u pokrajini Åland. Sud je u presudi iz prosinca 2005. (C-344/03) presudio da Finska nije ispunila svoje obveze na temelju Direktive o pticama zbog proljetnog lova na mužjake gavke, među ostalim vrstama u pokrajini Åland. Te su osuđene prakse obustavljene, ali su 2011. nastavljene u pokrajini Åland, zbog čega je Komisija pokrenula postupak zbog povrede u tom predmetu u studenome 2012. U prosincu 2016. Komisija je uputila obrazloženo mišljenje u kojem je pozvala Finsku da zaustavi proljetni lov na mužjake gavke u pokrajini Åland. Međutim, nadležna tijela u pokrajini Åland odlučila su otvoriti novu proljetnu sezonu lova na mužjake gavke u travnju 2017. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Komisija upućuje Sudu predmet protiv Španjolske jer je propustila revidirati i ažurirati svoje planove upravljanja riječnim slivovima na Kanarskim otocima

Europska komisija odlučila je uputiti Sudu EU-a predmet protiv Španjolske jer nije revidirala i ažurirala svoje planove upravljanja riječnim slivom za sedam područja riječnih slivova na Kanarskim otocima (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote i Tenerife). Planovi upravljanja riječnim slivom temelj su Okvirne direktive o vodama (Direktiva 2000/60/EZ). Ti planovi omogućuju sveobuhvatan pregled glavnih pitanja za svako vodno područje i trebali bi uključivati posebne mjere potrebne za postizanje utvrđenih ciljeva zaštite okoliša. Španjolska je bila obvezna revidirati i ažurirati sve planove upravljanja riječnim slivom do 22. prosinca 2015. te obavijestiti Komisiju o tim mjerama do 22. ožujka 2016. Španjolska tijela nisu osigurala ni poštovanje obveza o obavješćivanju javnosti i javnom savjetovanju pri uspostavljanju tih planova. Komisija je u više navrata zatražila od Španjolske da ispuni svoje obveze. Prvo je u travnju 2017. uputila službenu opomenu, a zatim je u listopadu 2017. uputila obrazloženo mišljenje. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Obrazložena mišljenja

Direktiva o staništima: Komisija poziva GRČKU da u potpunosti poštuje pravila o zaštiti prirode

Europska komisija poziva Grčku da poštuje obveze iz Direktive o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) u vezi sa zaštitom prirodnih staništa i vrsta koje su dio mreže Natura 2000. Države članice moraju odrediti područja od značaja za Zajednicu uvrštena na popis EU-a kao posebna područja očuvanja. One moraju odrediti i prioritete i ciljeve očuvanja te poduzeti potrebne mjere očuvanja kako bi održale ili obnovile prisutne vrste i staništa u povoljnom stanju očuvanja. Te je mjere potrebno poduzeti u roku od šest godina od uvrštavanja navedenih područja kao posebnih područja očuvanja na popis EU-a. Premda je Grčka svih svojih 239 područja službeno odredila kao posebna područja očuvanja, nije niti utvrdila prioritete i ciljeve očuvanja niti je poduzela mjere potrebne za očuvanje tih područja. Komisija u okviru horizontalnih provedbenih mjera protiv nekoliko država članica upućuje Grčkoj dodatno obrazloženo mišljenje. Ona sada ima dva mjeseca za odgovor. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Utjecaj na okoliš: Komisija poziva FINSKU, LUKSEMBURG i RUMUNJSKU da u potpunosti prenesu nove propise EU-a u nacionalno zakonodavstvo

Komisija poziva Finsku, Luksemburg i Rumunjsku da prilagode svoje nacionalne propise kako bi uzeli u obzir izmjene Direktive o procjeni utjecaja na okoliš (Direktiva 2014/52/EU). Cilj je tom Direktivom osigurati da se za projekte vrši odgovarajuća procjena utjecaja prije njihova odobravanja. Europska komisija pokrenula je u srpnju 2017. postupke zbog povrede protiv tih triju država članica. Odredbe koje nedostaju još nisu u potpunosti prenesene u luksemburško zakonodavstvo jer se važeći propisi o procjeni utjecaja trenutačno revidiraju. U pogledu Finske, kopnena su područja prenijela Direktivu, a Ålandski otoci još trebaju uvesti potrebne izmjene u svoje zakonodavstvo. U Rumunjskoj se trenutačno izrađuje nacrt zakonodavstva kako bi se Direktiva u cijelosti prenijela. Budući da Finska, Luksemburg i Rumunjska još nisu u potpunosti prenijeli propise EU-a u svoja nacionalna zakonodavstva, Komisija im upućuje obrazložena mišljenja. Ako predmetne države članice u roku od dva mjeseca od primitka obrazloženog mišljenja ne poduzmu odgovarajuće mjere, predmeti protiv njih mogu se uputiti Sudu Europske unije.

Obrazloženo mišljenje i službena opomena

Komisija poziva IRSKU i ŠPANJOLSKU da poduzmu mjere zaštite od poplava

Komisija poziva Irsku i Španjolsku da ispune zahtjeve Direktive o poplavama (Direktiva 2007/60/EZ). Direktivom se nastoje smanjiti rizici koje poplave mogu imati za ljudsko zdravlje, okoliš i gospodarstvo te upravljati njima. U skladu s propisima EU-a države članice morale su dovršiti i objaviti planove upravljanja rizicima od poplava te o njima obavijestiti Komisiju do 22. ožujka 2016. Komisija je u travnju 2017. pokrenula postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene irskim tijelima jer nisu dovršila, objavila ni priopćila planove upravljanja rizicima od poplava za sedam vodnih područja. Budući da Irska još nije obavijestila o tim planovima, Komisija joj upućuje obrazloženo mišljenje. Irska ima dva mjeseca za odgovor. Osim toga, Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Španjolskoj jer joj španjolska tijela nisu priopćila planove upravljanja rizicima od poplava za vodna područja Katalonije i Kanarskih otoka. Španjolska također ima dva mjeseca za odgovor.

Službene opomene

Otpad: Komisija poziva POLJSKU da pravilno prenese propise o otpadu

Europska komisija odlučila je uputiti službenu opomenu Poljskoj jer nije pravilno prenijela niz odredbi Okvirne direktive o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ). Pravom EU-a propisani su ciljevi ponovne uporabe i recikliranja građevinskog otpada i otpada od rušenja, zahtjevi o opasnom otpadu i sadržaj planova gospodarenja otpadom. Pravilna primjena zakonodavstva EU-a o otpadu neophodna je za prijelaz na kružno gospodarstvo. Poljska sada ima dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

 

6. Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

Zaključenja:

Financijske usluge: Komisija zaključuje šest predmeta jer su je države članice obavijestile o propisima o hipotekarnim kreditima

Komisija izražava zadovoljstvo što su Hrvatska, Češka, Danska, Finska, Grčka i Luksemburg prenijeli Direktivu o hipotekarnim kreditima (Direktiva 2014/17/ЕU) u nacionalno zakonodavstvo. Cilj je Direktive, koja donosi korist potrošačima, stvaranje tržišta hipotekarnih kredita s visokom razinom zaštite potrošača u cijeloj Europskoj uniji. Glavne odredbe uključuju pravila postupanja za davatelje kredita, primjerice obvezu procjene kreditne sposobnosti potrošača i obvezu otkrivanja informacija, zahtjeve u pogledu znanja i kompetencija osoblja, odredbe o određenim aspektima hipotekarnih kredita kao što su prijevremena otplata, zajmovi u stranoj valuti, praksa vezanja usluga, financijsko obrazovanje, procjena nekretnina, dospjele neplaćene obveze i ovršni postupak. Komisija je danas odlučila zaključiti postupke zbog povrede pokrenute protiv tih država članica u svibnju 2016.

 

7. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

(Dodatne informacije: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

Obrazloženo mišljenje

Slobodno kretanje robe: Komisija poziva MAĐARSKU da prestane ograničavati profitne marže na poljoprivredne i prehrambene proizvode

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Mađarskoj zbog toga što su njezini nacionalni propisi o maloprodaji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda neusklađeni s pravom EU-a. Prema mađarskom pravu trgovci na malo obvezni su primjenjivati iste profitne marže na domaće i uvozne poljoprivredne i prehrambene proizvode, To trgovce može odvratiti od prodaje uvezenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u odnosu na domaće proizvode jer bi uvoznicima i trgovcima na malo moglo otežati povoljniju ponudu uvezenih proizvoda, koji su obično manje poznati domaćim potrošačima. Komisija je u veljači 2017. pokrenula postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene. Komisija je izrazila zabrinutost jer su ti propisi suprotni načelu slobodnog kretanja robe (članak 34. Ugovora o funkcioniranju EU-a, UFEU) te narušavaju slobodno formiranje prodajnih cijena poljoprivrednih proizvoda na temelju poštenog tržišnog natjecanja (Uredba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda). Budući da su mađarska tijela ostala pri svojem stajalištu, Komisija je sada odlučila uputiti obrazloženo mišljenje. Ako Mađarska u roku od dva mjeseca od primitka obrazloženog mišljenja ne poduzme odgovarajuće mjere, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

Službena opomena

Tlačna oprema: Komisija poziva Nizozemsku da se uskladi s propisima EU-a

Danas je Europska komisija odlučila uputiti Nizozemskoj službenu opomenu kojom zahtijeva pravilno prenošenje Direktive o tlačnoj opremi (Direktiva 2014/68/EU). Direktiva obuhvaća širok raspon industrijske opreme, poput kompresora i izmjenjivača topline, te proizvode široke potrošnje, poput aparata za gašenje požara i tlačnih lonaca za kuhanje. Njome se poboljšavaju kvaliteta i sigurnost tlačne opreme, razjašnjavaju se obveze proizvođača, uvoznika i distributera te poboljšava nadzor takvih proizvoda koji vrše tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Komisija smatra da je Nizozemska proširila područje primjene akta na određene instalacije na koje se on ne primjenjuje. Dodatnim obvezama koje se nizozemskim propisima nameću proizvođačima ugrožava se pravilna, ujednačena i učinkovita provedba Direktive u svim državama članicama, a u konačnici i neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Nizozemska sada ima dva mjeseca da razmotri primjedbe koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

 

8. Pravosuđe, zaštita potrošača i ravnopravnost spolova

(Dodatne informacije: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

Obrazložena mišljenja

Borba protiv pranja novca: Komisija poziva IRSKU i SLOVAČKU da prenesu propise EU-a

Europska komisija danas je odlučila uputiti Irskoj i Slovačkoj obrazloženo mišljenje u vezi s djelomičnim prenošenjem četvrte Direktive o borbi protiv pranja novca (Direktiva (EU) 2015/849). Direktivom se postrožuju važeća pravila i pridonosi učinkovitijoj borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Tim propisima EU-a povećava se i transparentnost kako bi se spriječilo izbjegavanje plaćanja poreza. Sve su države članice tu Direktivu morale prenijeti do 26. lipnja 2017. Irska i Slovačka dostavile su djelomičnu obavijest o navedenoj Direktivi, no glavni propisi kojima se Direktiva prenosi u nacionalno zakonodavstvo tih dviju zemalja još su u zakonodavnom postupku. Irska i Slovačka imaju dva mjeseca za ispunjavanje svojih obveza. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije. Trenutačno su u tijeku službeni postupci zbog povrede protiv 20 država članica zbog toga što nisu prenijele najnovije propise EU-a protiv pranja novca, od kojih je deset u fazi službene opomene, dok je deset država članica do sada primilo obrazložena mišljenja (osam u prosincu 2017., još dva u ožujku 2018.) U međuvremenu je nekoliko država članica donijelo mjere za prenošenje i obavijestilo Komisiju o tome. Komisija trenutačno ocjenjuje potpunost tih mjera država članica te će pravodobno odlučiti o sljedećim potrebnim koracima.

 

9. Mobilnost i promet

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: + 32 229 56172, Alexis Perier – tel.: + 32 229 69143)

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Zaštita zračnog prometa: Komisija upućuje Sudu predmet protiv HRVATSKE zbog neispunjavanja obveze ažuriranja nacionalnog zakonodavstva

Europska komisija danas je odlučila Sudu EU-a uputiti predmet protiv Hrvatske zbog toga što nije provela neka zajednička europska pravila u području zaštite zračnog prometa (Uredba (EZ) br. 300/2008). Riječ je o administrativnom pitanju koje nije povezano sa sigurnosnim nedostacima. Uredbom se propisuje da države članice moraju redovito ažurirati nacionalno zakonodavstvo u području zaštite zračnog prometa. U tom su zakonodavstvu definirane organizacijske strukture, odgovornosti i mehanizmi za nadzor aktivnosti u nacionalnim zračnim lukama u odnosu na zračne prijevoznike i subjekte povezane sa zaštitom zračnog prometa. Na taj se način osigurava brzo uočavanje bilo kojeg sigurnosnog pitanja i njegovo rješavanje. Međutim, unatoč opetovanim zahtjevima Komisije Hrvatska još nije službeno ažurirala relevantno zakonodavstvo. Komisija je stoga odlučila uputiti taj predmet Sudu Europske unije. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Obrazložena mišljenja

Cestovni prijevoz: Komisija poziva tri države članice da u potpunosti provedu propise EU-a o najvećoj dopuštenoj masi i najvećim dopuštenim dimenzijama određenih cestovnih vozila

Komisija je danas zatražila da Njemačka, Poljska i Slovenija u potpunosti prenesu u nacionalno pravo ažurirane europske propise u pogledu najveće dopuštene mase i najvećih dopuštenih dimenzija određenih cestovnih vozila (Direktiva 2015/719/EU). Ti propisi, koji se odnose na međunarodni promet, važni su za funkcioniranje unutarnjeg tržišta i slobodno kretanje robe u Europi. Među ostalim, Direktivom se uvode odstupanja za teška teretna vozila s poboljšanim aerodinamičkim radnim značajkama ili za ona s pogonom na alternativna goriva. Tako se ne kažnjava upotreba čišćih vozila, koja mogu biti duža ili teža od konvencionalnih vozila. Države članice trebale su provesti Direktivu do 7. svibnja 2017. Predmetne države članice sada imaju rok od dva mjeseca da osiguraju potpunu provedbu Direktive. U protivnom, Komisija može uputiti predmete protiv njih Sudu Europske unije.

Službene opomene

Zaštita zračnog prometa: Komisija poziva GRČKU da primjereno nadzire provedbu standarda zaštite zračnog prometa

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Grčkoj zbog nepoštovanja nekih od zajedničkih europskih pravila u području zaštite civilnog zračnog prometa (Uredba (EZ) br. 300/2008 i Uredba Komisije (EU) br. 18/2010). Inspekcijom nadležnog tijela grčkog civilnog zračnog prometa koju je provela Komisija otkriveno je da se subjekti koji su odgovorni za provedbu standarda iz područja zaštite zračnog prometa na grčkom državnom području nisu redovito nadzirali. Grčka ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

Vozačka dozvola: Komisija poziva četiri države članice da pravilno primjenjuju zajednička pravila EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti službene opomene Italiji, Latviji, Nizozemskoj i Njemačkoj, u kojima ih poziva da poštuju zajednička europska pravila o vozačkim dozvolama (Direktiva 2006/126/EZ kako je izmijenjena). Prilogom I. Direktivi utvrđuje se kako bi ograničenja povezana s dozvolom (npr. obvezno nošenje naočala) i druge dodatne informacije trebali biti prikazani na dozvoli. Međutim, nacionalne mjere u Njemačkoj, Italiji, Latviji i Nizozemskoj u suprotnosti su s nekima od tih zahtjeva. Te četiri države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje

Sigurnost na cestama: Komisija podsjeća Nizozemsku na njezinu obvezu izvješćivanja

Komisija je danas odlučila podsjetiti Nizozemsku na obvezu izvješćivanja u skladu sa zakonodavstvom EU-a o pregledima na cesti kojima se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila (Direktiva 2000/30/EZ). Direktivom se od država članica zahtijeva da svake druge godine Komisiji dostavljaju skup podataka koji se prikupljaju i koji se odnose na preglede na cesti kojima se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila (autobusa, kamiona i prikolica). Države članice morale su do 31. ožujka 2017. podnijeti izvješća o razdoblju od 2015. do 2016. Usprkos stalnim nastojanjima da dostavi izvješće, Nizozemska nije ispunila tu obvezu. Nizozemska ima rok od dva mjeseca da riješi to pitanje. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

 

10. Oporezivanje i carinska unija

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: + 32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: + 32 229 87183)

Službene opomene

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od BUGARSKE da izmijeni pravila o PDV-u za poduzeća koja trguju gorivom i za neposlovnu uporabu imovine poduzeća

Komisija je danas odlučila uputiti službene opomene Bugarskoj i od nje zatražila da uskladi svoja pravila o porezu na dodanu vrijednost (PDV) s pravom Unije. U jednom je slučaju riječ o tome što za mala poduzeća koja trguju gorivom trenutačno postoji obveza da unaprijed pruže prekomjeran iznos novca kako bi zajamčila svoju sposobnost plaćanja PDV-a. Velika poduzeća moraju samo položiti jamstvo u iznosu PDV-a koji moraju platiti za svoje transakcije. Komisija smatra da nacionalno zakonodavstvo nije u skladu s pravilima EU-a (Direktiva o PDV-u, Direktiva Vijeća 2006/112/EZ) i sa slobodom poduzetništva (članak 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima). Osim toga, od Bugarske se traži da promijeni svoja pravila o metodi izračuna PDV-a koji treba platiti kada se poslovna imovina upotrebljava u privatne ili neposlovne svrhe i kada se poslovna imovina prenosi u drugu državu članicu. Ako Bugarska ne poduzme mjere kako bi ispunila ta dva zahtjeva u roku od dva mjeseca, Komisija može bugarskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od NJEMAČKE da uskladi svoje propise s pravom EU-a u pogledu odredbe o PDV-u namijenjene poljoprivrednicima

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Njemačkoj u vezi s njezinom primjenom posebne odredbe o PDV-u za poljoprivrednike. Pravilima EU-a (Direktiva o PDV-u) državama članicama omogućuje se da primjenjuju paušalnu odredbu o PDV-u za poljoprivrednike. U okviru tog sustava poljoprivrednici svojim kupcima naplaćuju standardni iznos, odnosno „paušalnu nadoknadu”, na svoje poljoprivredne proizvode i usluge, umjesto da primijene uobičajena pravila o PDV-u. S druge strane, ti poljoprivrednici ne mogu zatražiti nadoknadu za PDV koji su već platili. Odredbom bi se trebali koristiti poljoprivrednici kod kojih postoji veća vjerojatnost da će naići na administrativne poteškoće pri pridržavanju uobičajenih pravila o PDV-u. Međutim, u Njemačkoj se paušalna odredba primjenjuje na sve poljoprivrednike, uključujući vlasnike velikih poljoprivrednih gospodarstava koji ne bi imali takvih poteškoća. Uz to, prema podacima njemačke vrhovne revizijske institucije (na njemačkom: Bundesrechnungshof) njemačkim se poljoprivrednicima za koje vrijedi paušalna odredba plaća prevelika naknada za ulazni PDV koji su platili. To nije dopušteno prema pravilima EU-a i u većoj mjeri narušava tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Ako Njemačka u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može njemačkim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

PDV na jahte: Komisija pokreće postupak zbog povrede protiv CIPRA, GRČKE i MALTE

Komisija je danas odlučila uputiti službene opomene Cipru, Grčkoj i Malti zbog nenaplaćivanja točnog iznosa poreza na dodanu vrijednost (PDV) na transakcije povezane s jahtama. To može dovesti do velikog narušavanja tržišnog natjecanja i u velikoj se mjeri spominjalo u prošlogodišnjem izvješćivanju o „Rajskim papirima”. Konkretnije, postupci zbog povrede pokrenuti danas odnose se na: smanjenje osnovice PDV-a za najam jahta – opća odredba o PDV-u koju omogućuju Cipar, Grčka i Malta. Trenutačnim pravilima EU-a o PDV-u državama članicama dopušta se da ne oporezuju pružanje usluge ako se ti proizvodi stvarno upotrebljavaju i u njima se uživa izvan EU-a, ali njima se ne dopušta opće paušalno snižavanje bez dokaza mjesta stvarne uporabe. Malta, Cipar i Grčka uspostavili su smjernice u skladu s kojima se, što je plovilo veće, procjenjuje da će se to plovilo manje upotrebljavati u vodama EU-a, što znatno smanjuje primjenjivu stopu PDV-a. Netočno oporezivanje na Cipru i Malti pri kupnji jahta putem takozvanog „leasinga s mogućnošću otkupa”. Ciparskim i malteškim zakonima leasing jahte trenutačno se razvrstava kao isporuka usluge, a ne robe. Stoga se PDV naplaćuje po standardnoj stopi samo na manji iznos stvarne cijene plovila nakon konačne kupovine jahte, a ostatak se oporezuje kao isporuka usluge i po znatno sniženoj stopi. Te tri države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. Ako u sljedeća dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija im može uputiti obrazloženo mišljenje. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od POLJSKE da uskladi pravila s pravom Unije u pogledu trošarina na energente

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Poljskoj u pogledu oslobođenja od plaćanja trošarina za proizvode od ugljena i plina koje se trenutačno proširuje na sva poduzeća koja su veliki potrošači energije i koja su obuhvaćena područjem primjene obveznog sustava EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS). Pravilima EU-a (Direktiva o oporezivanju energije, Direktiva Vijeća 2003/96/EZ) zahtijeva se da poduzeća koja se koriste tim oslobođenjima zbog uvođenja poboljšanja u svrhu zaštite okoliša ili energetske učinkovitosti prelaze okvire zahtjeva obvezujućih instrumenata EU-a kao što je sustav EU-a za trgovanje emisijama. Međutim, poljskim se zakonodavstvom ne zahtijeva takva razina energetske učinkovitosti i taj pristup dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu. Ako Poljska u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može poljskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

MEMO/18/1444

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar