Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Maaliskuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Bryssel 8. maaliskuuta 2018

Yleiskatsaus toimintalohkoittain

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Nämä päätökset kattavat monia aloja ja EU:n toimintalohkoja, ja niiden avulla pyritään varmistamaan EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Seuraavassa esitetään tärkeimmät komission tekemät päätökset ryhmiteltyinä toimintalohkoittain. Lisäksi komissio lopettaa 161 sellaisen tapauksen käsittelyn, joissa ongelmat jäsenvaltioiden kanssa on ratkaistu ilman, että komission tarvitsee jatkaa menettelyä pidemmälle.

Tarkempia tietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista komission päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

 

1. Talousarvio ja henkilöstö

(Lisätietoja: Alexander Winterstein – Puhelin (+32-2) 299 32 65)

Virallinen ilmoitus

EU:n talousarvio: komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA asettamaan tullimaksut EU:n talousarvion käyttöön

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää Yhdistyneelle kuningaskunnalle virallisen ilmoituksen, koska se kieltäytyy asettamasta tullimaksuja EU:n talousarvion käyttöön, vaikka unionin lainsäädännössä niin edellytetään. OLAFin vuonna 2017 laatimassa kertomuksessa todettiin, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivat maahantuojat olivat välttäneet suuren määrän tullimaksuja käyttämällä tuonnin yhteydessä tekaistuja laskuja ja virheellisiä tullausarvoilmoituksia. Komission jatkotarkastuksissa kävi ilmi, että kyseinen aliarvottamispetosten järjestelmä, jonka keskuspaikka oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa, laajeni merkittävästi vuosina 2011–2017. Vaikka Yhdistyneelle kuningaskunnalle oli vuodesta 2007 alkaen tiedotettu petosriskeistä, jotka liittyvät Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiilien ja jalkineiden tuontiin, ja vaikka sitä oli kehotettu ryhtymään asianmukaisiin riskinhallintatoimenpiteisiin, Yhdistynyt kuningaskunta ei toteuttanut toimia petosten torjumiseksi. Komission laskelmien mukaan tästä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuneesta EU:n lainsäädännön rikkomisesta aiheutui marraskuun 2011 ja joulukuun 2017 välisenä aikana EU:n talousarvioon 2,7 miljardin euron tappiot (josta vähennetään keruukustannukset). Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta rikkoi EU:n arvonlisäverolainsäädäntöä, mistä aiheutui mahdollisia tappioita EU:n talousarvioon. Yhdistynyt kuningaskunta vastaa EU:n lainsäädännön rikkomisen taloudellisista seuraamuksista.

 

2. Ilmastotoimet

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin (+32-2) 295 61 86, Nicole Bockstaller – Puhelin (+32-2) 295 25 89)

Perustellut lausunnot

Polttoaineen laatu: komissio kehottaa 10:tä jäsenvaltiota saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä osaksi säännöt, jotka koskevat polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen laskemista ja ilmoittamista

Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa perustellun lausunnon Belgialle, Espanjalle, Itävallalle, Kreikalle, Kyprokselle, Latvialle, Romanialle, Suomelle, Tšekille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle, koska ne eivät ole saattaneet bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatua koskevia EU:n sääntöjä (neuvoston direktiivi (EU) 2015/652) osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat muista kuin biologisista lähteistä peräisin olevien polttoaineiden ja muun energian kasvihuonekaasupäästöjen laskemista ja raportoimista. EU:n sääntelyn tarkoituksena on mahdollistaa riittävän tarkka raportointi, jotta komissio voi arvioida sitä, miten polttoaineiden toimittajat täyttävät polttoaineiden laatua koskevan direktiivin (direktiivi 98/70/EY) mukaiset velvoitteensa. Polttoaineiden laatua koskevalla direktiivillä pyritään siihen, että toimitetun polttoaineen ja energian kasvihuonekaasuintensiteettiä saadaan vuoden 2020 loppuun mennessä vähennettyä ainakin 6 prosenttia. Lisäksi direktiivin mukainen laskentamenetelmä keventää sekä polttoaineiden toimittajien että jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta. Jäsenvaltioille asetettu määräaika polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen laskemista ja raportoimista koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpanolle oli 21. huhtikuuta 2017. Komissio oli jo lähettänyt kyseisille jäsenvaltioille viralliset ilmoitukset toukokuussa 2017. Jos jäsenvaltiot eivät toimi kahden kuukauden kuluessa perustellun lausunnon saamisesta, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

3. Kilpailuasiat

(Lisätietoja: Ricardo Cardoso – Puhelin (+32-2) 298 01 00, Maria Sarantopoulou – Puhelin (+32-2) 291 37 40)

Lopetetut menettelyt

Kilpailunrajoitukset: komissio lopettaa rikkomusmenettelyt niitä 18:aa jäsenvaltiota vastaan, jotka ovat saattaneet kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista annetun direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio on päättänyt lopettaa rikkomusmenettelyt Alankomaita, Belgiaa, Espanjaa, Irlantia, Italiaa, Itävaltaa, Kroatiaa, Kyprosta, Latviaa, Maltaa, Puolaa, Ranskaa, Romaniaa, Saksaa, Sloveniaa, Tšekkiä, Viroa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska ne ovat nyt saattaneet kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskevan direktiivin (direktiivi 2014/104/EU) osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kyseisellä direktiivillä autetaan kansalaisia ja yrityksiä vaatimaan korvausta silloin, kun ne ovat joutuneet kärsimään EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta esimerkiksi kartellien tai määräävän markkina-aseman väärinkäytön vuoksi. Sillä myös varmistetaan, että rikkomisen kohteeksi joutuneet saavat kärsimänsä vahingon osoittamiseksi tarvittavat todisteet helpommin käyttöönsä ja aiempaa enemmän aikaa korvausvaatimusten esittämistä varten. Direktiivi on sen vuoksi olennainen osa EU:n kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa. Jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 27. joulukuuta 2016. Seitsemän jäsenvaltiota täytti velvoitteen määräaikaan mennessä. Rikkomusmenettelyn käynnistämisen jälkeen 18 jäsenvaltiota saattoi direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään vuoden 2017 aikana. Bulgaria ilmoitti kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisesta vuoden 2018 alussa. Täytäntöönpanotoimenpiteiden kattavuutta arvioidaan parhaillaan. Vuonna 2018 komissio suorittaa kansallisten täytäntöönpanotoimien vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia ja kehottaa kahta jäljellä olevaa jäsenvaltiota (Kreikka ja Portugali) toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että direktiivi pannaan täytäntöön kokonaisuudessaan.

 

4. Energia

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin (+32-2) 295 61 86, Nicole Bockstaller – Puhelin (+32-2) 295 25 89)

Perusteltu lausunto

Energiatehokkuus: komissio kehottaa ESPANJAA saattamaan EU:n lainsäädännön asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää Espanjalle perustellun lausunnon, jossa sitä kehotetaan saattamaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään energiatehokkuusdirektiivissä (direktiivi 2012/27/EU) säädetyt vaatimukset, jotka koskevat moniasuntoisten rakennusten energiankulutuksen käyttäjäkohtaista mittaamista. Direktiivissä edellytetään lämpöenergia- ja kuumavesimittarien asentamista kaikkiin olemassa oleviin moniasuntoisiin rakennuksiin, jos se on teknisesti mahdollista ja kustannustehokasta. Sen sijaan kansallisissa täytäntöönpanotoimissa tämä velvoite on asetettu koskemaan vain uusia rakennuksia (jotka on rakennettu vuoden 2007 jälkeen). Espanjalle lähetettiin virallinen ilmoitus lokakuussa 2017, ja komissio on nyt siirtynyt rikkomusmenettelyn seuraavaan vaiheeseen. Espanjalla on kaksi kuukautta aikaa noudattaa perusteltua lausuntoa. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa sitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

Viralliset ilmoitukset

Energiatehokkuus: komissio kehottaa KREIKKAA saattamaan EU:n säännöt asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on päättänyt lähettää Kreikalle virallisen ilmoituksen, jossa sitä kehotetaan virallisesti hyväksymään päivitetty liike- ja asuinrakennusten pitkän aikavälin peruskorjausstrategiansa ja ilmoittamaan siitä, kuten energiatehokkuusdirektiivissä (direktiivi 2012/27/EU) edellytetään. Direktiivissä asetettu määräaika rakennusten päivitetyn peruskorjausstrategian ilmoittamiselle oli 30. huhtikuuta 2017. Energiatehokkuusdirektiivissä asetetaan EU-maiden rakennuksille energiansäästövaatimuksia. Tähän kuuluu keskushallinnon rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja vaatimus koko rakennuskannan kunnostamista koskevien kansallisten suunnitelmien laatimisesta. Pitkän aikavälin peruskorjausstrategioista käy ilmi, miten jäsenvaltiot aikovat edistää investointeja asuin- ja liikerakennusten kunnostamiseen. Kreikalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Maakaasun toimitukset: komissio kehottaa PUOLAA saattamaan EU:n säännöt asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on tänään päättänyt lähettää Puolalle virallisen ilmoituksen, koska se ei noudata maakaasun toimitusvarmuusasetuksessa (asetus (EU) 2017/1938) asetettuja EU:n vaatimuksia. Puolan lainsäädännössä asetetaan kaasua Puolaan tuoville yrityksille kaasun varastointia koskeva velvoite. Velvoitteen täyttämiseen varastoimalla kaasua ulkomailla sovelletaan ehtoja, jotka aiheuttavat käytännössä sen, että ulkomailla varastointi on vähemmän houkuttelevaa ja hankalampaa kuin varastointi Puolassa. Vaikka maakaasun toimitusvarmuusasetuksessa mahdollistetaan tietyt toimitusvarmuutta koskevat velvoitteet, niiden on täytettävä joukko ehtoja, kuten että ne eivät saa vääristää kilpailua kohtuuttomasti tai haitata sisämarkkinoiden toimintaa. Komissio katsoo, ettei Puolassa asetettu kaasun varastointia koskeva velvoite sovi yhteen kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseen tähtäävien EU:n toimenpiteiden kanssa. Asetuksessa säädetään vaatimuksista, joita on noudatettava kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan estää mahdolliset toimitushäiriöt EU:ssa ja ryhtyä toimiin niiden ilmetessä. Puolalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

 

5. Ympäristö

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72, Iris Petsa – Puhelin (+32-2) 299 33 21)

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostetut kanteet

Teollisuusjäte: komissio nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen KROATIAA vastaan, koska se ei ole suojellut kansalaisia Biljane Donjen kaatopaikalle sijoitetulta teollisuusjätteeltä

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Kroatiaa vastaan, koska se ei ole taannut ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun asianmukaista tasoa alle 50 metrin päässä asuintaloista sijaitsevalla Crno brdo -alueella Biljane Donjessa lähellä Benkovacin kaupunkia. Kyseessä oleva jäte olisi pitänyt käsitellä EU:n jätelainsäädännön (EU:n jätepuitedirektiivi, direktiivi 2008/98/EY) mukaisesti viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä. Vaikka Kroatia on useaan otteeseen sitoutunut korjaamaan tilanteen, paikan päällä ei ole tapahtunut edistystä. Crno brdon laittomalle kaatopaikalle toimitettua teollisuusjätettä ei ole lähes neljän vuoden kuluessa poistettu eikä hoidettu asianmukaisesti, mikä uhkaa pilata pohjaveden ja ilman. Paikalla on tällä hetkellä suuri määrä ferromangaanin ja piimangaanin jalostuksessa syntynyttä prosessijätettä. Koska Kroatian viranomaiset eivät ole luokitelleet materiaalia jätteeksi direktiivin mukaisesti, noin 140 000 tonnia tätä potentiaalisesti haitallista kiviainesta on varastoitu suoraan maaperän päälle, mikä uhkaa paikallisia asukkaita ja ympäristöä. EU:n lainsäädännön mukaisesti Kroatian olisi pitänyt ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla suojellaan pohjavettä ja estetään haitallisten partikkeleiden leviäminen ilmateitse. Euroopan komissio käynnisti Kroatiaa koskevan rikkomusmenettelyn maaliskuussa 2015 ja lähetti sille perustellun lausunnon marraskuussa 2016. Koska Biljane Donjessa ei ole tapahtunut edistystä sen varmistamiseksi, että jätehuolto hoidettaisiin asianmukaisesti ja jäte ei vaarantaisi ihmisten terveyttä ja ympäristöä, komissio on päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Kroatiaa vastaan. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32008L0098

Komissio vie Suomen oikeuteen luonnonvaraisten lintujen kevätmetsästyksen vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen Ahvenanmaan maakunnassa harjoitetun uroshaahkojen laittoman kevätmetsästyksen vuoksi. Lintudirektiivissä (direktiivi 2009/147/EY) kielletään luonnonvaraisten lintujen tappaminen. Joitakin lajeja, kuten haahkoja (Somateria mollissima), voidaan kuitenkin metsästää, kunhan metsästys ei tapahdu pesimä- ja kevätmuuttokausien aikana tai perusteet poikkeuksen myöntämiselle metsästyskiellosta täyttyvät. Toimivaltaiset viranomaiset sallivat edelleen Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettavan uroshaahkojen kevätmetsästyksen. Lintudirektiivissä kielletään muuttolintujen metsästys pesimisaikana ja lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa. Tästä säännöstä voidaan myöntää poikkeuksia, mikäli tietyt perusteet täyttyvät. Nämä perusteet eivät kuitenkaan täyty Suomessa. Haahkapopulaatio ei ole tyydyttävällä tasolla. Tuoreimpien populaatioarviointien mukaan populaatio pienenee jatkuvasti sekä EU:ssa että Suomessa. Lisäksi metsästyskiintiö ylittää sallitun määrän, joka vastaa prosenttia haahkojen vuosittaisesta kuolleisuudesta Ahvenanmaan maakunnassa. Joulukuussa 2005 tuomioistuin päätti antamassaan tuomiossa (C-344/03), että Suomi ei noudattanut lintudirektiivin mukaisia velvoitteitaan uroshaahkojen kevätmetsästyksen vuoksi. Tämä koski myös Ahvenanmaalla esiintyviä lajeja. Tuomitut käytännöt lopetettiin mutta ne aloitettiin Ahvenanmaalla uudestaan vuonna 2011. Tämän vuoksi komissio käynnisti tätä koskevat rikkomusmenettelyt marraskuussa 2012. Joulukuussa 2016 komissio lähetti perustellun lausunnon, jossa se kehotti Suomea lopettamaan Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettavan uroshaahkojen kevätmetsästyksen. Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaiset viranomaiset päättivät huhtikuussa 2017 kuitenkin käynnistää uuden kevätmetsästyskauden uroshaahkoille. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Komissio nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Espanjaa vastaan, koska se ei ole tarkistanut ja ajantasaistanut vesipiirien hoitosuunnitelmiaan Kanariansaarilla

Euroopan komissio on päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Espanjaa vastaan, koska se ei ole tarkistanut ja ajantasaistanut seitsemän Kanariansaarilla sijaitsevan vesipiirin (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote ja Teneriffa) hoitosuunnitelmia. Vesipiirien hoitosuunnitelmat ovat vesipolitiikan puitedirektiivin (direktiivi 2000/60/EY) perusta. Näissä suunnitelmissa annetaan kattava kokonaiskuva kunkin vesipiirin tärkeimmistä kysymyksistä, ja niiden olisi sisällettävä täsmälliset toimenpiteet, jotka tarvitaan ympäristön laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Espanjan piti tarkistaa ja ajantasaistaa kaikki alueensa vesipiirien hoitosuunnitelmat 22. joulukuuta 2015 mennessä ja ilmoittaa toimenpiteistä komissiolle 22. maaliskuuta 2016 mennessä. Espanjan viranomaiset eivät myöskään ole noudattaneet näiden suunnitelmien laatimiseen liittyviä velvoitteita, jotka koskevat kansalaisille tiedottamista ja kansalaisten kuulemista. Komissio on kehottanut Espanjaa toistuvasti täyttämään velvoitteensa: se lähetti aluksi virallisen ilmoituksen huhtikuussa 2017, minkä jälkeen se antoi perustellun lausunnon lokakuussa 2017. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Perustellut lausunnot

Luontotyyppidirektiivi: komissio kehottaa KREIKKAA noudattamaan luontoon liittyviä sääntöjä kaikilta osin

Euroopan komissio kehottaa Kreikkaa noudattamaan luontotyyppidirektiivissä (neuvoston direktiivi 92/43/ETY) asetettuja velvoitteita, jotka koskevat Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luontotyyppien ja lajien suojelua. Jäsenvaltioiden on nimettävä EU:n luetteloimat yhteisön tärkeinä pitämät alueet erityisten suojelutoimien alueiksi. Niiden on myös vahvistettava suojelun painopisteet ja tavoitteet sekä tarvittavat suojelutoimenpiteet, joilla säilytetään tai saatetaan ennalleen alueella esiintyvien lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelun taso. Nämä toimet on toteutettava kuuden vuoden kuluessa siitä, kun kyseiset alueet on sisällytetty EU:n luetteloon yhteisön tärkeinä pitämistä alueista.Vaikka Kreikka on virallisesti nimennyt kaikki sen 239 aluetta erityisten suojelutoimien alueiksi, se ei ole vahvistanut suojelun painopisteitä tai tavoitteita eikä tarvittavia suojelutoimenpiteitä näitä alueita varten. Komissio lähettää Kreikalle täydentävän perustellun lausunnon osana horisontaalista täytäntöönpanotoimea, joka koskee useita jäsenvaltioita. Kreikan on vastattava kahden kuukauden kuluessa. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Ympäristövaikutukset: komissio kehottaa LUXEMBURGIA, ROMANIAA ja SUOMEA saattamaan EU:n uudet säännöt täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio kehottaa Luxemburgia, Romaniaa ja Suomea mukauttamaan kansallisia lakejaan siten, että niissä otetaan huomioon ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin muutokset (direktiivi 2014/52/EU). Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, että hankkeille tehdään asianmukainen vaikutusten arviointi, ennen kuin ne hyväksytään. Euroopan komissio käynnisti rikkomusmenettelyt mainittuja kolmea jäsenvaltiota vastaan heinäkuussa 2017. Kyseessä olevia säännöksiä ei ole vielä saatettu kaikilta osin osaksi Luxemburgin lainsäädäntöä, koska siellä tarkistetaan parhaillaan vaikutusten arviointeja koskevaa lainsäädäntöä. Suomi on saattanut direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään Manner-Suomen osalta, mutta Ahvenanmaan on vielä tehtävä tarvittavat muutokset lainsäädäntöönsä. Romaniassa laaditaan parhaillaan lainsäädäntöä, jolla direktiivi saatetaan kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Koska Luxemburg, Romania ja Suomi eivät ole vielä saattaneet kaikkia EU:n sääntöjä osaksi kansallisia lakejaan, komissio lähettää niille perustellut lausunnot. Jos nämä jäsenvaltiot eivät toimi kahden kuukauden kuluessa perustellun lausunnon saamisesta, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Perusteltu lausunto ja virallinen ilmoitus

Komissio kehottaa ESPANJAA ja IRLANTIA toimimaan tulvilta suojautumiseksi

Komissio kehottaa Espanjaa ja Irlantia noudattamaan tulvadirektiivin (direktiivi 2007/60/EY) vaatimuksia. Direktiivillä pyritään vähentämään ja hallitsemaan riskejä, joita tulvista aiheutuu ihmisten terveydelle, ympäristölle ja taloudelliselle toiminnalle. EU:n lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden piti laatia ja julkaista tulvariskien hallintasuunnitelmat sekä ilmoittaa niistä komissiolle 22. maaliskuuta 2016 mennessä. Komissio käynnisti huhtikuussa 2017 rikkomusmenettelyn lähettämällä Irlannin viranomaisille virallisen ilmoituksen, koska ne eivät olleet laatineet, julkaisseet eivätkä ilmoittaneet tulvariskien hallintasuunnitelmia seitsemän vesipiirin osalta. Koska Irlanti ei ole edelleenkään ilmoittanut suunnitelmia, komissio lähettää sille perustellun lausunnon. Irlannin on vastattava kahden kuukauden kuluessa. Lisäksi komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Espanjalle, sillä Espanjan viranomaiset eivät ole ilmoittaneet komissiolle Katalonian ja Kanariansaarten vesipiirien tulvariskien hallintasuunnitelmia. Myös Espanjan on vastattava kahden kuukauden kuluessa.

Viralliset ilmoitukset

Jätteet: komissio kehottaa PUOLAA saattamaan jätelainsäädännön asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio on päättänyt lähettää Puolalle virallisen ilmoituksen, koska useita jätepuitedirektiivin (direktiivi 2008/98/EY) säännöksiä ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi maan kansallista lainsäädäntöä. EU:n lainsäädäntöön sisältyy rakennus- ja purkujätteen hyödyntämis- ja kierrätystavoitteita sekä vaatimuksia, jotka koskevat vaarallista jätettä ja jätehuoltosuunnitelmien sisältöä. EU:n jätelainsäädännön asianmukainen soveltaminen on välttämätöntä siirryttäessä kiertotalouteen. Puolalla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

 

6. Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni

(Lisätietoja: Vanessa Mock – Puhelin (+32-2) 295 61 94, Letizia Lupini – Puhelin (+32-2) 295 19 58)

Lopetetut menettelyt

Rahoituspalvelut: komissio lopettaa kuutta jäsenvaltiota vastaan aloitetut menettelyt, koska nämä ovat ilmoittaneet komissiolle kiinnitysluottoja koskevat säännöt

Komissio on tyytyväinen siihen, että Kreikka, Kroatia, Luxemburg, Suomi, Tanska ja Tšekki ovat saattaneet kiinnitysluottodirektiivin (direktiivi 2014/17/EU) osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivi hyödyttää kuluttajia, ja sillä pyritään luomaan EU:n laajuiset kiinnitysluottomarkkinat, joilla kuluttajansuoja on korkealla tasolla. Sen tärkeimpiin säännöksiin sisältyvät palveluntarjoajia koskevat käytännesäännöt, joihin kuuluu muun muassa velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ja ilmoittaa tietoja, sekä henkilöstön pätevyyttä ja tietämystä koskevat vaatimukset. Lisäksi siihen sisältyy säännöksiä tietyistä kiinnitysluottojen näkökohdista, kuten ennenaikaisesta takaisinmaksusta, valuuttalainoista, kytkykaupasta, talousvalistuksesta, omaisuuden arvioinnista sekä maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta. Komissio on tänään päättänyt lopettaa näitä jäsenvaltiota vastaan toukokuussa 2016 käynnistetyt rikkomusmenettelyt.

 

7. Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

(Lisätietoja: Lucia Caudet – Puhelin (+32-2) 295 61 82, Maud Noyon – Puhelin (+32-2) 298 03 79)

Perusteltu lausunto

Tavaroiden vapaa liikkuvuus: komissio kehottaa UNKARIA lopettamaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vähittäistason voittomarginaalien rajoittamisen

Komissio on tänään päättänyt lähettää Unkarille perustellun lausunnon, koska se katsoo, että maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vähittäismyyntiä koskevat Unkarin säännöt ovat ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa. Unkarin lainsäädäntö velvoittaa vähittäismyyjät soveltamaan sekä kotimaisiin että maahantuotuihin maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin samaa voittomarginaalia. Tämä saattaa rajoittaa maahantuotujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myyntiä suhteessa kotimaisiin tuotteisiin, sillä maahantuojien ja vähittäismyyjien voi sen vuoksi olla vaikeampi tarjota maahantuotuja ja siksi kotimaan kuluttajille vähän tuntemattomampia tuotteita houkuttelevammilla hinnoilla. Komissio käynnisti helmikuussa 2017 rikkomusmenettelyn lähettämällä virallisen ilmoituksen. Komissio esitti huolensa siitä, että nämä säännöt ovat tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 34 artikla) vastaisia ja vaarantavat maataloustuotteiden myyntihintojen vapaan muotoutumisen vapaan kilpailun perusteella (maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettu asetus (EU) N:o 1308/2013. Koska Unkarin viranomaiset pitävät kiinni kannastaan, komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon. Jos Unkari ei toimi kahden kuukauden kuluessa perustellun lausunnon saamisesta, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Virallinen ilmoitus

Painelaitteet: komissio kehottaa Alankomaita noudattamaan EU:n sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Alankomaille virallisen ilmoituksen, jossa sitä kehotetaan panemaan painelaitteista annettu direktiivi (direktiivi 2014/68/EU) asianmukaisesti täytäntöön. Direktiiviä sovelletaan hyvin monenlaisiin teollisuuslaitteisiin, kuten kompressoreihin ja lämmönvaihtimiin, sekä kuluttajatuotteisiin, kuten sammuttimiin ja painekeittimiin. Sillä parannetaan painelaitteiden laatua ja turvallisuutta, selvennetään valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuuksia ja parannetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten suorittamaa tällaisten tuotteiden valvontaa. Komissio katsoo Alankomaiden ulottaneen lainsäädännön koskemaan tiettyjä laitoksia, jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan. Alankomaiden säännöissä asetetaan valmistajille lisävaatimuksia, mikä heikentää direktiivin asianmukaista, yhdenmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa – ja viime kädessä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Alankomailla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin huomautuksiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

 

8. Oikeusasiat, kuluttaja-asiat ja sukupuolten tasa-arvo

(Lisätietoja: Christian Wigand – Puhelin (+32-2) 296 22 53, Melanie Voin – Puhelin (+32-2) 295 86 59)

Perustellut lausunnot

Rahanpesun torjunta: komissio kehottaa IRLANTIA ja SLOVAKIAA saattamaan EU:n säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää Irlannille ja Slovakialle perustellut lausunnot, koska ne ovat saattaneet neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin ((EU) 2015/849) vain osittain osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivillä tiukennetaan nykyisiä sääntöjä ja tehostetaan toimia, joilla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Näillä EU:n säännöillä parannetaan myös tietojen avoimuutta, mikä on tarpeen veronkierron torjunnassa. Kaikkien jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 26. kesäkuuta 2017 mennessä. Irlanti ja Slovakia ovat tehneet direktiivin täytäntöönpanosta osittaisen ilmoituksen, mutta kansallinen lainsäädäntöprosessi on näissä maissa vielä kesken niiden tärkeimpien lakien osalta, joilla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Irlannilla ja Slovakialla on nyt kaksi kuukautta aikaa täyttää velvoitteensa. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Tällä hetkellä rikkomusmenettelyjä on käynnissä 20:tä jäsenvaltiota vastaan sen vuoksi, etteivät ne ole saattaneet EU:n uusimpia rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Menettelyistä 10 on virallisen ilmoituksen vaiheessa, ja 10 jäsenvaltiota on saanut perustellun lausunnon (kahdeksan viime joulukuussa ja kaksi maaliskuussa 2018). Nyttemmin useat jäsenvaltiot ovat hyväksyneet täytäntöönpanotoimenpiteensä ja ilmoittaneet niistä. Komissio arvioi parhaillaan jäsenvaltioiden ilmoitusten kattavuutta ja päättää aikanaan tarvittavista jatkotoimista.

 

9. Liikenne ja liikkuminen

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72, Alexis Perier – Puhelin (+32-2) 296 91 43)

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettu kanne

Ilmailun turvaaminen: komissio nostaa KROATIAA vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska se ei ole päivittänyt kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa Kroatiaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska se ei ole pannut täytäntöön joitakin ilmailun turvaamista koskevia yhteisiä sääntöjä (asetus (EY) N:o 300/2008). Puutteet liittyvät kuitenkin hallinnollisiin kysymyksiin eivätkä varsinaisiin turvallisuusongelmiin. Asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltiot päivittävät säännöllisesti ilmailun turvaamista koskevaa kansallista lainsäädäntöään. Lainsäädännössä määritellään ne organisaatiorakenteet, vastuualueet ja mekanismit, joiden avulla kansallisten lentoasemien toimintaa valvotaan lentoyhtiöiden ja ilmailun turvaamisesta vastaavien tahojen suhteen. Näin pyritään varmistamaan, että mahdolliset turvallisuusongelmat havaitaan ja korjataan nopeasti. Kroatia ei kuitenkaan komission toistuvista kehotuksista huolimatta ole vieläkään virallisesti päivittänyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Sen vuoksi komissio on päättänyt viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Perustellut lausunnot

Tieliikenne: komissio kehottaa kolmea jäsenvaltiota panemaan täysimääräisesti täytäntöön tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen suurimpia sallittuja painoja ja mittoja koskevat EU:n säännöt

Komissio on tänään kehottanut Puolaa, Saksaa ja Sloveniaa saattamaan tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen suurimpia sallittuja painoja ja mittoja koskevat ajantasaistetut EU:n säännöt (direktiivi 2015/719/EU) täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näillä säännöillä, jotka koskevat kansainvälistä liikennettä, on tärkeä rooli sisämarkkinoiden toiminnan ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden kannalta Euroopassa. Direktiivissä säädetään muun muassa poikkeuksista raskaille tavarankuljetusajoneuvoille, joiden aerodynamiikkaa on parannettu tai jotka käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita. Tarkoituksena on huolehtia siitä, että käyttäjälle ei aiheudu kustannuksia siitä, että hän käyttää puhtaampia ajoneuvoja, jotka voivat olla pitempiä tai raskaampia kuin perinteiset ajoneuvot. Jäsenvaltioiden olisi pitänyt panna direktiivi täytäntöön viimeistään 7. toukokuuta 2017. Kaikilla asianomaisilla jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa varmistaa direktiivin täysimääräinen täytäntöönpano. Muussa tapauksessa komissio voi viedä nämä asiat Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Viralliset ilmoitukset

Ilmailun turvaaminen: komissio kehottaa KREIKKAA seuraamaan ilmailun turvaamista koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa asianmukaisesti

Euroopan komissio on päättänyt lähettää Kreikalle virallisen ilmoituksen, koska se ei noudata joitakin ilmailun turvaamista koskevia yhteisiä sääntöjä (asetus (EY) N:o 300/2008 ja komission asetus (EU) N:o 18/2010). Kreikan siviili-ilmailualan asiaankuuluvia viranomaisia koskevassa tarkastuksessa kävi ilmi, että yksiköitä, jotka vastaavat ilmailun turvavaatimusten täytäntöönpanosta Kreikan alueella, ei seurata säännöllisesti. Kreikalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Ajokortti: komissio kehottaa neljää jäsenvaltiota soveltamaan yhteisiä EU:n sääntöjä asianmukaisesti

Komissio on tänään päättänyt lähettää Alankomaille, Italialle, Latvialle ja Saksalle viralliset ilmoitukset, joissa kyseisiä jäsenvaltioita kehotetaan noudattamaan ajokortteja koskevia yhteisiä sääntöjä (direktiivi 2006/126/EY, sellaisena kuin se on muutettuna). Direktiivin liitteessä I määritetään, kuinka ajokorttiin sovellettavat rajoitukset (esim. velvollisuus käyttää silmälaseja) ja muut lisätiedot olisi merkittävä ajokorttiin. Kansalliset toimenpiteet Alankomaissa, Italiassa, Latviassa ja Saksassa eivät kuitenkaan ole kaikilta osin näiden vaatimusten mukaisia. Kyseisillä neljällä jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Liikenneturvallisuus: komissio muistuttaa Alankomaita raportointivelvollisuudesta

Komissio on tänään päättänyt muistuttaa Alankomaita hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista annettuun EU:n lainsäädäntöön (direktiivi 2000/30/EY) perustuvasta raportointivelvollisuudesta. Direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on joka toinen vuosi toimitettava komissiolle hyötyajoneuvojen (linja-autot, kuorma-autot ja raskaat perävaunut) teknisistä tienvarsitarkastuksista kerätyt tiedot. Jäsenvaltioiden piti toimittaa vuosia 2015 ja 2016 koskevat raportit 31. maaliskuuta 2017 mennessä. Huolimatta jatkuvista pyrkimyksistä saada raportti, Alankomaat ei ole noudattanut velvollisuuttaan. Alankomailla on nyt kaksi kuukautta aikaa korjata tilanne. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

 

10. Verotus ja tulliliitto

(Lisätietoja: Vanessa Mock – Puhelin (+32-2) 295 61 94, Patrick Mc Cullough – Puhelin (+32-2) 298 71 83)

Viralliset ilmoitukset

Verotus: komissio kehottaa BULGARIAA muuttamaan alv-sääntöjään siltä osin kuin on kyse polttoainekauppaa käyvistä yrityksistä ja yrityksen omaisuuden muusta kuin yrityskäytöstä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Bulgarialle viralliset ilmoitukset, joissa kehotetaan saattamaan arvonlisäveroa (alv) koskevat säännöt EU:n lainsäädännön mukaisiksi. Yksi tapaus liittyy siihen, että pienten polttoainekauppaa käyvien yritysten on tällä hetkellä maksettava etukäteen kohtuuttoman suuria summia sen takaamiseksi, että ne pystyvät maksamaan alv-laskunsa. Suurten yritysten on annettava vakuudeksi ainoastaan summa, joka vastaa niiden liiketoimista maksettavaa arvonlisäveroa. Komissio katsoo, että kansallinen lainsäädäntö on EU:n sääntöjen (alv-direktiivi, neuvoston direktiivi 2006/112/EY) ja elinkeinovapauden (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artikla) vastainen. Lisäksi Bulgariaa kehotetaan erikseen muuttamaan sääntöjään, jotka koskevat alv:n laskemista silloin, kun yrityksen omaisuutta käytetään yksityiseen tai muuhun kuin yrityskäyttöön ja kun yrityksen omaisuutta siirretään toiseen jäsenvaltioon. Jos Bulgaria ei vastaa näihin kahteen kehotukseen kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää Bulgarian viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: komissio kehottaa SAKSAA yhdenmukaistamaan maataloustuottajiin sovellettavaa alv-järjestelmää koskevat sääntönsä EU:n lainsäädännön kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Saksalle virallisen ilmoituksen, joka koskee sen maataloustuottajiin soveltamaa erityistä alv-järjestelmää. EU:n säännöt (alv-direktiivi) antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden soveltaa maataloustuottajiin alv-vakiokantajärjestelmää. Järjestelmässä maataloustuottajat veloittavat asiakkailtaan maataloustuotteistaan ja -palveluistaan vakiosumman – tai ”vakiokantahyvityksen” – tavanomaisten alv-sääntöjen soveltamisen sijasta. Kyseiset maataloustuottajat puolestaan eivät voi vaatia korvausta jo maksamastaan alv:stä. Tarkoitus on, että järjestelmää käyttävät sellaiset maataloustuottajat, joille tavanomaisten alv-sääntöjen noudattaminen aiheuttaa todennäköisesti hallinnollisia vaikeuksia. Saksa kuitenkin soveltaa vakiokantajärjestelmää oletusarvoisesti kaikkiin maataloustuottajiin, myös suurten tilojen omistajiin, joille ei aiheutuisi hallinnollisia vaikeuksia. Lisäksi Saksan ylimmän kansallisen tarkastuselimen Bundesrechnungshofin toimittamien lukujen mukaan vakiokantajärjestelmän soveltaminen tällä tavoin maataloustuottajiin johtaa liian suuriin korvauksiin heidän maksamastaan tuotantopanoksiin sisältyvästä arvonlisäverosta. Tämä on EU:n sääntöjen nojalla kiellettyä ja vääristää merkittävällä tavalla kilpailua sisämarkkinoilla. Jos Saksa ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää Saksan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Huvialusten arvonlisävero: komissio aloittaa rikkomusmenettelyt KREIKKAA, KYPROSTA ja MALTAA vastaan

Komissio on tänään päättänyt lähettää Kreikalle, Kyprokselle ja Maltalle viralliset ilmoitukset, koska ne eivät ole kantaneet oikean suuruista arvonlisäveroa huvialusten käyttöön tarjoamisen yhteydessä. Tämä kysymys voi vääristää kilpailua huomattavasti, ja sitä käsiteltiin laajasti viime vuonna ”paratiisin papereita” koskevien tietovuotojen yhteydessä. Tänään käynnistetyt rikkomusmenettelyt koskevat tarkemmin sanottuna ensinnäkin sitä, että Kreikassa, Kyproksella ja Maltalla on käytössä yleinen arvonlisäverojärjestelmä, jossa huvialusten vuokraamiseen sovelletaan alennettua alv-määräytymisperustetta. EU:n nykyiset alv-säännöt mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot eivät verota palvelujen tarjoamista silloin, kun tuotteita tosiasiassa käytetään tai hyödynnetään EU:n ulkopuolella. Niissä ei kuitenkaan sallita yleistä kiinteämääräistä alennusta ilman todisteita todellisesta käyttöpaikasta. Kreikka, Kypros ja Malta ovat laatineet suuntaviivat, joissa arvioidaan, että aluksen koon kasvaessa todennäköisyys sen vuokraamiselle EU:n vesillä vähenee. Tällaisen säännön soveltaminen alentaa sovellettavaa alv-kantaa huomattavasti. Toiseksi rikkomusmenettelyt koskevat virheellistä verotusta, jota Kypros ja Malta soveltavat huvialusten hankintaan niin sanottuna ostovuokrauksena. Huvialusten vuokraus luokitellaan Kyproksen ja Maltan lainsäädännössä tällä hetkellä palvelun eikä niinkään tuotteen tarjoamiseksi. Tämä johtaa siihen, että arvonlisäveroa kannetaan yleisen verokannan mukaisesti vain pienestä osasta aluksen todellista myyntihintaa sen jälkeen, kun alus on lopulta ostettu. Loppuosaa verotetaan palvelun tarjoamisena huomattavasti alhaisemman verokannan mukaisesti. Kyseisillä kolmella jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Jos ne eivät toteuta tarvittavia toimia noiden kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää niiden viranomaisille asiasta perustellun lausunnon. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Verotus: komissio kehottaa PUOLAA yhdenmukaistamaan energiatuotteiden valmisteveroa koskevat sääntönsä EU:n lainsäädännön kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Puolalle virallisen ilmoituksen, joka koskee kaasu- ja kivihiilituotteiden vapautusta valmisteverosta. Vapautus koskee tällä hetkellä kaikkia energiaintensiivisiä yrityksiä, jotka kuuluvat EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan. EU:n säännöt (neuvoston direktiivi 2003/96/EY, ns. energiaverodirektiivi) edellyttävät, että yritykset, joita tällaiset vapautukset koskevat niiden tekemien ympäristönsuojelua ja energiatehokkuutta parantavien muutosten vuoksi, noudattavat tiukempia vaatimuksia kuin sitovat EU:n välineet, kuten EU:n päästökauppajärjestelmä, edellyttävät. Puolan lainsäädännössä ei kuitenkaan edellytetä tällaista energiatehokkuutta, ja Puolan toimintatapa vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Jos Puola ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää Puolan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

 

MEMO/18/1444

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar