Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (marts)

Bruxelles, den 8. marts 2018

Oversigt efter politikområde

Kommissionen er med sin månedlige pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet gået videre i sager mod medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. De afgørelser, som den har truffet, og som omfatter mange sektorer og politikområder, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgerne og erhvervslivet.

Kommissionens vigtigste afgørelser gennemgås nedenfor grupperet efter de forskellige politikområder. Kommissionen har også henlagt 161 sager, hvori problemerne med de berørte medlemsstater er blevet løst, uden at Kommissionen behøvede at gå videre med sagen.

Yderligere oplysninger om EU's traktatbrudsprocedure findes i MEMO/12/12. Nærmere oplysninger om alle de afgørelser, der er truffet, findes i registret over afgørelser i traktatbrudssager.

 

1. Budget og menneskelige ressourcer

(Yderligere oplysninger: Alexander Winterstein, tlf.: +32 229 93265)

En åbningsskrivelse

EU-budgettet:Kommissionen anmoder DET FORENEDE KONGERIGE om stille toldbeløb til rådighed for EU-budgettet

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Det Forenede Kongerige, fordi det nægter at stille toldbeløb til rådighed for EU-budgettet som krævet i EU-retten. En OLAF-rapport fra 2017 konkluderede, at importører i Det Forenede Kongerige i vidt omfang unddrog sig toldafgifter ved at anvende fiktive og falske fakturaer og ukorrekte toldværdideklarationer ved import. Yderligere inspektioner fra Kommissionens side afslørede en dramatisk stigning i omfanget af denne svigagtige undervurderingsordning, der fungerede via knudepunktet i Det Forenede Kongerige mellem 2011 og 2017. På trods af, at Det Forenede Kongerige er blevet oplyst om risikoen for svig i forbindelse med import siden 2007 af tekstiler og fodtøj med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og på trods af, at Det Forenede Kongerige er blevet bedt om at træffe passende risikostyringsforanstaltninger, har Det Forenede Kongerige intet foretaget sig for at forhindre sviget. Kommissionen har beregnet, at Det Forenede Kongeriges overtrædelse af EU-lovgivningen i perioden fra november 2011 til december 2017 har medført tab for EU-budgettet på 2,7 mia. EUR (minus opkrævningsomkostninger). Det Forenede Kongerige har desuden overtrådt EU's momslovgivning, hvilket medfører potentielle tab for EU-budgettet. Det Forenede Kongerige hæfter for de finansielle konsekvenser af sine overtrædelser af EU-lovgivningen.

 

2. Klimaindsats

(Yderligere oplysninger: Anna-Kaisa Itkonen - tlf.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tlf.: +32 229 52589)

Begrundede udtalelser

Brændstofkvalitet: Kommissionen opfordrer ti medlemsstater til at gennemføre reglerne for beregning og indberetning af drivhusgasemissioner for brændstoffer

Europa-Kommissionen har i dag sendt en begrundet udtalelse til Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Finland, Grækenland, Letland, Rumænien, Spanien og Det Forenede Kongerige på baggrund af manglende gennemførelse af EU-reglerne om kvaliteten af benzin og dieselolie (Rådets direktiv (EU) 2015/652) i deres nationale lovgivninger. Direktivet fastsætter regler for beregning og indberetning af drivhusgasemissioner for brændstoffer og anden energi fra ikke-biologiske kilder. EU-forordningen har til formål at sikre tilstrækkeligt nøjagtige indberetninger, så Kommissionen kan vurdere brændstofleverandørernes indsats med hensyn til at opfylde deres forpligtelser i henhold til direktivet om brændstofkvalitet (direktiv 98/70/EF). Direktivet om brændstofkvalitet har til formål at opnå en reduktion i drivhusgasintensiteten for de leverede brændstoffer og den leverede energi på mindst 6 % inden udgangen af 2020. Beregningsmetoden har også den fordel, at den mindsker den administrative byrde for både leverandørerne og medlemsstaterne. Medlemsstaterne skulle have gennemført EU-reglerne om beregning og indberetning af drivhusgasemissioner for brændstoffer i deres nationale lovgivning senest den 21. april 2017. Kommissionen sendte allerede i maj 2017 en åbningsskrivelse til ovennævnte medlemsstater. Hvis disse medlemsstater ikke handler inden for to måneder fra den dato, hvor de modtager den begrundede udtalelse, kan sagen indbringes for EU-Domstolen.

 

3. Konkurrence

(Yderligere oplysninger: Ricardo Cardoso - tlf.: +32 229 80100, Maria Sarantopoulou – tlf.: +32 229 13740)

Henlæggelser

Karteller og monopoler: Kommissionen henlægger overtrædelsesprocedurer mod 18 medlemsstater, som har gennemført direktivet om erstatningssøgsmål i kartel- og monopolsager.

Europa-Kommissionen har besluttet at henlægge overtrædelsesprocedurene mod Østrig, Belgien, Cypern, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Letland, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien og Det Forenede Kongerige, idet disse lande nu har gennemført direktivet om erstatningssøgsmål i kartel- og monopolsager (direktiv 2014/104/EU) i deres nationale lovgivning. Dette direktiv gør det lettere for borgere og virksomheder at kræve erstatning, hvis de er ofre for overtrædelser af EU's kartel- og monopolregler såsom karteller eller misbrug af dominerende markedsstillinger. Direktivet giver også ofrene lettere adgang til bevismateriale, som de skal bruge til at bevise den skade, de har lidt, og mere tid til at fremsætte deres krav. Direktivet om erstatningssøgsmål i kartel- og monopolsager er derfor en vigtig del af EU's håndhævelse af konkurrencereglerne. Medlemsstaterne var pålagt at gennemføre direktivet i deres nationale lovgivning inden den 27. december 2016. Syv medlemsstater gennemførte det inden fristens udløb. 18 medlemsstater gennemførte direktivet i 2017, efter at der var indledt overtrædelsesprocedurer. Bulgarien gav i starten af 2018 Kommissionen meddelelse om gennemførelse, og Kommissionen er i færd med at vurdere, om gennemførelsesforanstaltningerne er fuldstændige. I 2018 vil Kommissionen foretage en overensstemmelseskontrol af de nationale gennemførelsesforanstaltninger og opfordre de to resterende medlemsstater (Grækenland og Portugal) til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at direktivet gennemføres fuldt ud.

 

4. Energi

(Yderligere oplysninger: Anna-Kaisa Itkonen - tlf.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tlf.: +32 229 52589)

En begrundet udtalelse

Energieffektivitet: Kommissionen anmoder SPANIEN om at gennemføre EU-lovgivningen korrekt

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Spanien og formelt anmode om korrekt gennemførelse af de krav til individuelle målere i ejendomme med flere lejligheder, som er fastsat i direktivet om energieffektivitet (direktiv 2012/27/EU). Direktivet indeholder krav om installation af målere til varme og varmt vand i ejendomme med flere lejligheder gældende for alle eksisterende bygninger, hvis det er teknisk muligt og omkostningseffektivt, hvorimod de nationale gennemførelsesforanstaltninger kun omfatter dette krav i forbindelse med nye bygninger (opført efter 2007). Kommissionen sendte i oktober 2017 en åbningsskrivelse til Spanien og har nu taget det næste skridt i overtrædelsesproceduren. Spanien har nu to måneder til at efterkomme den begrundede udtalelse. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Åbningsskrivelser

Energieffektivitet: Kommissionen opfordrer GRÆKENLAND til at gennemføre EU-reglerne korrekt

Kommissionen har besluttet at sende en åbningsskrivelse til Grækenland og formelt anmode om vedtagelse af og underretning om dets ajourførte langsigtede strategi for renovering af erhvervs- og beboelsesejendomme som fastsat i direktivet om energieffektivitet (direktiv 2012/27/EU). Den i direktivet fastsatte frist for underretning om den ajourførte strategi for renovering af ejendomme var den 30. april 2017. Direktivet om energieffektivitet fastlægger energibesparelseskrav til ejendomme i EU-landene. Dette omfatter, at vigtige regeringsbygninger gøres mere energieffektive, og at der udarbejdes nationale planer for renovering af den samlede bygningsmasse. De langsigtede strategier for renovering viser, hvordan medlemsstaterne har til hensigt at fremme investeringer i renovering af erhvervs- og beboelsesejendomme. Grækenland har nu to måneder til kommentere de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Gasforsyning: Kommissionen opfordrer POLEN til at gennemføre EU-reglerne korrekt

Kommissionen besluttede i dag at sende en åbningsskrivelse til Polen for manglende overholdelse af EU's krav i forordningen om gasforsyningssikkerhed (forordning (EU) 2017/1938). Den polske lovgivning pålægger virksomheder, der importerer gas til Polen, en forpligtelse til at oplagre gas. Betingelserne for at opfylde forpligtelsen ved at oplagre gas i udlandet gør i praksis en sådan oplagring mindre attraktiv og mere besværlig end oplagring i Polen. Selv om forordningen om gasforsyningssikkerhed giver mulighed for visse forsyningssikkerhedsforpligtelser, er disse betinget af, at en række betingelser overholdes, herunder at konkurrencen ikke forvrides unødigt og at det indre markeds funktion ikke hæmmes. Det er Kommissionens holdning, at den polske forpligtelse til at oplagre gas er uforenlig med EU's foranstaltninger med henblik på at beskytte gasforsyningssikkerheden. Forordningen fastlægger krav, som alle medlemsstater skal overholde med henblik på at forebygge potentielle forsyningsafbrydelser i EU og reagere på dem, hvis de opstår. Polen har nu to måneder til kommentere de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

 

5. Miljø

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio – tlf.: +32 229 56172, Iris Petsa – tlf.: +32 229 93321)

Sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol

Industriaffald: Kommissionen anlægger sag mod KROATIEN ved Domstolen for manglende beskyttelse af borgerne mod industriaffald i deponeringsanlægget Biljane Donje

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at lægge sag an mod Kroatien ved EU-Domstolen for ikke at have sikret en tilstrækkelig beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet på "Crno brdo"-lokaliteten i Biljane Donje i nærheden af byen Benkovac, som befinder sig mindre end 50 meter fra huse. Affaldet skulle senest ved udgangen af 2015 have været håndteret i overensstemmelse med EU-reglerne om affald (EU's rammedirektiv om affald, direktiv 2008/98/EF). Selv om Kroatien ved flere lejligheder har forpligtet sig til at tage hånd om situationen, er der ikke gjort fremskridt på stedet. I næsten fire år er det industriaffald, som er deponeret på det ulovlige deponeringsanlæg ved "Crno brdo", ikke blevet fjernet og håndteret på forsvarlig vis, hvilket betyder, at der er fare for, at grundvandet og luften forurenes. Lokaliteten anvendes på nuværende tidspunkt som opbevaringssted for en stor mængde restprodukter fra produktion og forarbejdning af ferromangan og silicomangan. Da de kroatiske myndigheder ikke har klassificeret materialet som affald i overensstemmelse med direktivet, deponeres ca. 140 000 ton af dette potentielt skadelige stengranulat direkte på jorden, hvilket er til fare for de lokale beboere og miljøet. I henhold til EU-retten skal Kroatien træffe foranstaltninger med henblik på at beskytte grundvandet og forhindre spredning af de skadelige partikler gennem luften. Europa-Kommissionen indledte overtrædelsesproceduren mod Kroatien i marts 2015 efterfulgt af en begrundet udtalelse fremsendt i november 2016. Eftersom der ikke er gjort fremskridt med hensyn til sikring af passende affaldshåndtering i Biljane Donje, således at affaldet hverken er til fare for menneskers sundhed eller skader miljøet, besluttede Kommissionen i dag at anlægge sag mod Kroatien ved Domstolen. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Kommissionen anlægger sag mod FINLAND ved Domstolen for forårsjagt på vilde fugle

Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Finland ved Domstolen for ulovlig forårsjagt på edderfuglehanner i Ålandsprovinsen. I henhold til fugledirektivet (direktiv 2009/147/EF) er det forbudt at dræbe vilde fugle, men nogle arter, bl.a. edderfugle (Somateria mollissima), må jages, så længe det ikke sker i yngletiden eller under forårstrækket, og når betingelserne for dispensation fra jagtforbuddet er opfyldt. De kompetente myndigheder tillader fortsat forårsjagt på edderfuglehanner i Ålandsprovinsen. Fugledirektivet forbyder enhver form for jagt på trækfugle i redetiden eller i de forskellige faser af yngletiden. Der er mulighed for undtagelser fra denne regel under forudsætning af, at visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser er dog ikke opfyldt i Finland. Bestanden af edderfugle har ikke en tilfredsstillende størrelse. Ifølge de seneste vurderinger af bestanden oplever arten tilbagegang i både EU og Finland. Derudover overskrider jagtkvoten den tilladte årlige dødelighed for edderfugle i Ålandsprovinsen på 1 %. Allerede i december 2005 fastslog Retten i sin dom (C-344/03), at Finland ikke havde opfyldt sine forpligtelser i henhold til fugledirektivet på grund af forårsjagt på edderfuglehanner og andre arter i Ålandsprovinsen. Den sanktionerede praksis ophørte, men blev genoptaget i Ålandsprovinsen i 2011, hvilket er årsagen til, at Kommissionen indledte overtrædelsesprocedurer i sagen i november 2012. I december 2016 sendte Kommissionen en begrundet udtalelse, hvori Finland blev opfordret til at stoppe forårsjagten på edderfuglehanner i Ålandsprovinsen, men de kompetente myndigheder i Ålandsprovinsen besluttede alligevel at åbne en ny forårsjagtsæson for edderfuglehanner i april 2017. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Kommissionen anlægger sag mod Spanien ved Domstolen for manglende evaluering og ajourføring af vandområdeplanerne på De Kanariske Øer

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Spanien ved Domstolen for manglende evaluering og ajourføring af vandområdeplanerne for de syv vandområdedistrikter på De Kanariske Øer (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote, og Tenerife). Vandområdeplanerne udgør grundlaget for vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF). Disse planer giver et samlet overblik over de vigtigste kendetegn ved hvert vandområdedistrikt og skal indeholde de specifikke foranstaltninger, der kræves for at nå miljøkvalitetsmålene. Spanien skulle evaluere og ajourføre alle vandområdeplaner på sit territorium inden den 22. december 2015 og oplyse Kommissionen om disse foranstaltninger inden den 22. marts 2016. De spanske myndigheder har heller ikke sikret overholdelse af forpligtelsen til at sørge for offentlig oplysning og høring i forbindelse med udarbejdelsen af disse planer. Kommissionen har gentagne gange opfordret Spanien til at opfylde sine forpligtelser. Første gang ved at sende en åbningsskrivelse i april 2017 og anden gang ved at udstede en begrundet udtalelse i oktober 2017. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Begrundede udtalelser

Habitatdirektivet: Kommissionen opfordrer GRÆKENLAND til at overholde reglerne på naturområdet fuldt ud

Europa-Kommissionen opfordrer Grækenland til at overholde forpligtelserne under habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF), som har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er omfattet af Natura 2000-nettet. Medlemsstaterne skal udpege lokaliteterne på EU's liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning som særlige bevaringsområder. De skal også fastsætte bevaringsprioriteter og -mål samt iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger med henblik på at bevare eller genoprette eksisterende arter og habitater til en gunstig tilstand. Disse skridt skal gennemføres inden for seks år efter, at lokaliteterne er kommet på EU's liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning. Selv om Grækenland har udpeget alle sine 239 lokaliteter som lokaliteter af fællesskabsbetydning, har det hverken fastsat bevaringsprioriteter eller -mål eller iværksat de nødvendige bevaringsforanstaltninger for disse lokaliteter. Som en del af et horisontalt håndhævelsesinitiativ mod en række medlemsstater sender Kommissionen en supplerende begrundet udtalelse til Grækenland. Grækenland har nu en svarfrist på to måneder. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Miljøpåvirkning: Kommissionen opfordrer FINLAND, LUXEMBOURG og RUMÆNIEN til at gennemføre nye EU-regler fuldt ud i deres nationale lovgivning

Kommissionen opfordrer Finland, Luxembourg og Rumænien til at tilpasse deres nationale lovgivning med henblik på at tage hensyn til ændringerne i direktivet om miljøkonsekvensvurdering (direktiv 2014/52/EU). Målet med dette direktiv er at sikre, at der gennemføres en tilstrækkelig konsekvensvurdering for projekter, før de godkendes. Europa-Kommissionen indledte overtrædelsesproceduren mod de tre medlemsstater i juli 2017. De manglende bestemmelser er endnu ikke indarbejdet fuldt ud i luxembourgsk ret, fordi den eksisterende lovgivning vedrørende konsekvensvurdering for øjeblikket er under revision. I Finlands tilfælde har hovedlandet gennemført direktivet, men øen Åland mangler fortsat at foretage de nødvendige ændringer i sin lovgivning. I Rumænien er man på nuværende tidspunkt i færd med at udarbejde lovgivning med henblik på at gennemføre direktivet i sin helhed. Da Finland, Luxembourg og Rumænien endnu ikke gennemført EU-reglerne fuldt ud i national ret, fremsender Kommissionen en begrundet udtalelse. Hvis disse medlemsstater ikke handler inden for to måneder fra den dato, hvor de modtager den begrundede udtalelse, kan sagen indbringes for EU-Domstolen.

En begrundet udtalelse og en åbningsskrivelse

Kommissionen opfordrer IRLAND og SPANIEN til at træffe foranstaltninger med henblik på beskyttelse mod oversvømmelse

Europa-Kommissionen opfordrer Irland og Spanien til at overholde de centrale bestemmelser i oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF). Direktivet har til formål at mindske og håndtere den risiko, som oversvømmelser udgør for menneskers sundhed, miljøet og økonomiske aktiviteter. Medlemsstaterne skulle i henhold til EU-retten udarbejde og offentliggøre risikostyringsplaner for oversvømmelser og underrette Kommissionen herom senest den 22. marts 2016. I april 2017 indledte Kommissionen overtrædelsesproceduren ved at sende en åbningsskrivelse til de irske myndigheder på grund af manglende udarbejdelse og offentliggørelse af samt underretning om risikostyringsplaner for oversvømmelser for syv vandområdedistrikter. Da Irland stadig ikke har underrettet Kommissionen om disse planer, sender Kommissionen en begrundet udtalelse. Irland har en svarfrist på to måneder. Derudover besluttede Kommissionen i dag at sende en åbningsskrivelse til Spanien, idet de spanske myndigheder ikke har underrettet Kommissionen om risikostyringsplanerne for oversvømmelser for vandområdedistrikterne i Catalonien og på De Kanariske Øer. Spanien har ligeledes en svarfrist på to måneder.

Åbningsskrivelser

Affald: Kommissionen opfordrer POLEN til at gennemføre EU-reglerne om affald korrekt

Europa-Kommissionen har besluttet at sende en åbningsskrivelse til Polen på grund af manglende korrekt gennemførelse af en række bestemmelser i rammedirektivet om affald (direktiv 2008/98/EF). EU-retten omfatter mål for genbrug og genanvendelse af bygge- og nedrivningsaffald og krav vedrørende farligt affald og indholdet af affaldshåndteringsplaner. Korrekt anvendelse af EU's affaldslovgivning er afgørende for overgangen til en cirkulær økonomi. Polen har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

 

6. Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunion

(Yderligere oplysninger: Vanessa Mock – tlf.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tlf.: +32 229 51958)

Afsluttede sager:

Finansielle tjenester: Kommissionen henlægger seks sager, fordi medlemsstaterne har underrettet Kommissionen om regler for realkreditlån

Kommissionen erklærer sig tilfreds med Kroatiens, Tjekkiets, Danmarks, Finlands, Grækenlands og Luxembourgs gennemførelse af realkreditdirektivet (direktiv 2014/17/EU). Direktivet er til gavn for forbrugerne og har til formål at skabe et EU-marked for realkreditlån med et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. De vigtigste regler i direktivet omfatter adfærdsregler for realkreditudbyderne, bl.a. krav om vurdering af forbrugernes kreditværdighed og oplysningspligt, krav angående medarbejdernes kompetence og viden, bestemmelser om visse aspekter ved realkreditlån, bl.a. om førtidig indfrielse, lån i udenlandsk valuta, kombinationssalg, finansiel viden og ejendomsvurdering samt restancer og tvangsauktion. Kommissionen har i dag besluttet at henlægge disse traktatbrudssager, der var blevet indledt mod de nævnte medlemsstater i maj 2016.

 

7. Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

(Yderligere oplysninger: Lucia Caudet – tlf.: +32 229 56182, Maud Noyon – tlf.: +32 229 80379)

En begrundet udtalelse

Fri bevægelighed for varer: Kommissionen opfordrer UNGARN til at bringe begrænsningen af fortjenstmargener ved detailsalg af landbrugsprodukter og fødevarer til ophør

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Ungarn, idet landets regler om detailsalg af landbrugsprodukter og fødevarer er uforenelige med EU-retten. I henhold til Ungarsk lovgivning er man i detailhandlen forpligtet til at anvende de samme fortjenstmargener på indenlandske og importerede landbrugsprodukter og fødevarer. Dette kan virke hæmmende for salget af importerede landbrugsprodukter og fødevarer i forhold til de indenlandske produkter, da det kan gøre det sværere for importører og detailhandlere at tilbyde importerede produkter, som de indenlandske forbrugerne ofte har mindre kendskab til, til mere attraktive priser. Kommissionen indledte i februar 2017 en traktatbrudssag ved at sende en åbningsskrivelse. Kommissionen påpegede deri, at den anså disse regler for at være i strid med princippet om fri bevægelighed for varer (jf. artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, TEUF), og at de kunne underminere den frie prisdannelse ved salg af landbrugsprodukter på grundlag af fri konkurrence (forordning (EU) nr. 1308/2013) om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Da de ungarske myndigheder fastholder deres standpunkt, har Kommissionen nu besluttet at fremsende en begrundet udtalelse. Hvis Ungarn ikke handler inden for to måneder fra modtagelsen af den begrundede udtalelse, kan sagen indbringes for EU-Domstolen.

En åbningsskrivelse

Trykbærende udstyr: Kommissionen opfordrer Nederlandene til at overholde EU-regler

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Nederlandene, hvori den opfordrer til korrekt gennemførelse af direktivet om trykbærende udstyr (direktiv 2014/68/EU). Direktivet omfatter en bred vifte af industrielt udstyr som f.eks. kompressorer og varmevekslere samt forbrugsvarer som f.eks. brandslukkere og trykkogere. Med direktivet sørges der for øget kvalitet og sikkerhed i forbindelse med trykbærende udstyr og ansvaret for fabrikanter, importører og distributører præciseres. Derudover sikres det, at overensstemmelsesvurderingsorganerne fører et bedre tilsyn med produkterne. Kommissionen er af den opfattelse, at Nederlandene har udvidet lovgivningens anvendelsesområde til visse anlæg, som ikke er omfattet deraf. Ved at pålægge fabrikanterne disse yderligere krav underminerer de nederlandske regler den korrekte, ensartede og effektive gennemførelse af direktivet i alle medlemsstater – og i sidste ende et velfungerende indre marked. Nederlandene har nu to måneder til at svare på de bemærkninger, der var blevet fremsat af Kommissionen. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

 

8. Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

(Yderligere oplysninger: Christian Wigand – tlf.: +32 229 62253, Melanie Voin - tlf.: +32 229 58659)

Begrundede udtalelser

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge: Kommissionen opfordrer IRLAND og SLOVAKIET til at gennemføre EU-regler

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Irland og Slovakiet vedrørende landenes delvise gennemførelse af fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (direktiv (EU) 2015/849). Med dette direktiv styrkes de gældende regler, og kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror gøres mere effektiv. Disse EU-regler øger også gennemsigtigheden med henblik på at forhindre skatteundgåelse. Alle medlemsstaterne skulle have gennemført dette direktiv senest den 26. juni 2017. Irland og Slovakiet har givet delvis meddelelse vedrørende dette direktiv, men den vigtigste lovgivning med henblik på dets gennemførelse er stadig under behandling i de to lande. Irland og Slovakiet har to måneder til at opfylde deres forpligtelser. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen. Der er for øjeblikket indledt traktatbrudsprocedurer mod 20 medlemsstater på grundlag af deres manglende gennemførelse af de seneste EU-regler vedrørende hvidvaskning af penge. Ti af medlemsstaterne har på nuværende tidspunkt modtaget en åbningsskrivelse og ti har modtaget en begrundet udtalelse (otte sidste december og yderligere to i marts 2018). I mellemtiden har en række medlemsstater vedtaget og underrettet Kommissionen om deres gennemførelsesforanstaltninger. Kommissionen er for øjeblikket i færd med at vurdere, om medlemsstaternes underretninger er fuldstændige og vil på et senere tidspunkt træffe afgørelse om passende opfølgende tiltag.http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_en.htm

 

9. Mobilitet og transport

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio – tlf.: +32 229 56172, Alexis Perier – tlf.: +32 229 69143)

Sagsanlæg ved EU-Domstolen

Luftfartssikkerhed: Kommissionen lægger sag an mod KROATIEN for manglende ajourføring af national lovgivning

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at lægge sag an mod Kroatien ved EU-Domstolen for at undlade at gennemføre nogle af de fælles europæiske regler inden for luftfartssikkerhed (forordning (EF) nr. 300/2008). Dette er et spørgsmål af administrativ karakter, der ikke er knyttet til sikkerhedsrisici. I henhold til forordningen skal medlemsstaterne regelmæssigt ajourføre deres nationale lovgivning om luftfartssikkerhed. En sådan lovgivning fastlægger organisationsstruktur, ansvarsområder og mekanismer med henblik på overvågning af aktiviteter i nationale lufthavne i forhold til luftfartsselskaber og luftfartssikkerhedsrelaterede enheder. Målet er at sikre, at sikkerhedsproblemer hurtigt opdages og korrigeres. På trods af gentagne opfordringer fra Kommissionen har Kroatien imidlertid stadig ikke formelt ajourført den relevante lovgivning. Kommissionen har derfor besluttet at indbringe sagen for EU-Domstolen. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Begrundede udtalelser

Vejtransport: Kommissionen opfordrer tre medlemsstater til at gennemføre EU-reglerne om den største tilladte vægt og de største tilladte dimensioner for visse vejkøretøjer fuldt ud

Kommissionen har i dag opfordret Tyskland, Polen og Slovenien til fuldt ud at gennemføre de ajourførte EU-regler vedrørende den største tilladte vægt og de største tilladte dimensioner for visse vejkøretøjer (direktiv 2015/719/EU) i national ret. Disse regler, som vedrører international trafik, spiller en vigtig rolle for det indre markeds funktion og den frie bevægelighed for varer i Europa. Med direktivet indføres der bl.a. undtagelser for tunge godskøretøjer, der har en forbedret aerodynamisk ydeevne, eller som drives af et alternativt brændstof. Formålet er ikke at straffe brugen af renere køretøjer, som kan være længere eller tungere end de konventionelle. Medlemsstaterne skulle have gennemført direktivet senest den 7. maj 2017. De berørte medlemsstater har nu to måneder til fuldt ud at gennemføre direktivet. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at indbringe sagerne for EU-Domstolen.

Åbningsskrivelser

Luftfartssikkerhed: Kommissionen opfordrer kraftigt GRÆKENLAND til på passende vis at overvåge gennemførelsen af luftfartssikkerhedsnormer

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Grækenland vedrørende manglende overholdelse af nogle af de fælles europæiske regler inden for luftfartssikkerhed (forordning (EF) nr. 300/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 18/2010). Kommissionens inspektion af Grækenlands kompetente myndighed viste, at enheder med ansvar for gennemførelsen af luftfartssikkerhedsnormer på græsk område ikke blev kontrolleret regelmæssigt. Grækenland har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Kørekort: Kommissionen opfordrer 4 medlemsstater til at anvende fælles EU-regler korrekt

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til Tyskland, Italien, Letland og Nederlandene, hvori den opfordrer disse medlemsstater til at overholde de fælles europæiske regler om kørekort (direktiv 2006/126/EF, som ændret). I bilag I til direktivet fastlægges det, hvordan begrænsninger med hensyn til kørekortet (f.eks. et krav om at bære briller) og andre oplysninger bør fremgå af dette. De nationale foranstaltninger i Tyskland, Italien, Letland og Nederlandene er imidlertid i strid med disse krav. De fire medlemsstater har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. Kommissionen vil i modsat fald kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Trafiksikkerhed: Kommissionen minder Nederlandene om rapporteringsforpligtelser

Kommissionen besluttede i dag at minde Nederlandene om landets rapporteringsforpligtelser i henhold til EU's lovgivning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer (direktiv 2000/30/EF). I henhold til direktivet skal medlemsstaterne hvert andet år meddele Kommissionen de oplysninger, der er indsamlet vedrørende syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer (busser, lastbiler og tunge påhængskøretøjer). Medlemsstaterne skulle fremsende rapporterne vedrørende perioden 2015-2016 senest den 31. marts 2017. På trods af at der løbende er gjort forsøg på at indhente rapporten, har Nederlandene ikke overholdt denne forpligtelse. De nederlandske myndigheder har nu to måneder til at rette op på situationen. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

 

10. Beskatning og toldunion

(Yderligere oplysninger: Vanessa Mock – tlf.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tlf.: +32 229 87183)

Åbningsskrivelser

Beskatning: Kommissionen opfordrer BULGARIEN til at ændre sine momsregler for virksomheder, der handler med brændstof, og for ikkeerhvervsmæssig brug af virksomhedsaktiver

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til Bulgarien, hvori den beder landet om at bringe sine momsregler i overensstemmelse med EU-retten. Den ene sag handler om, at små virksomheder, der handler med brændstof, for øjeblikket er forpligtede til at forudbetale urimeligt store summer som sikkerhed for, at de vil være i stand til at betale deres moms. Store virksomheder skal kun stille en garanti på et beløb svarende til den skyldige moms i forbindelse med deres transaktioner. Kommissionen er af den opfattelse, at den nationale lovgivning ikke er forenelig med EU's regler (momsdirektivet, Rådets direktiv 2006/112/EF og med friheden til at oprette og drive egen virksomhed (artikel 16 i EU's charter om grundlæggende rettigheder). I den anden sag anmodes Bulgarien om at ændre reglerne for, hvordan skyldig moms beregnes, når virksomhedsaktiver anvendes til private eller ikkeerhvervsmæssige formål, og når virksomhedsaktiver overføres til en anden medlemsstat. Hvis Bulgarien ikke træffer foranstaltninger vedrørende disse to åbningsskrivelser inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de bulgarske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen opfordrer TYSKLAND til at bringe landets momsordning for landbrugere i overensstemmelse med EU-retten

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Tyskland vedrørende anvendelsen af en særlig momsordning for landbrugere. EU's momsregler (momsdirektivet) giver medlemsstaterne mulighed for at anvende en standardsatsordning for landbrugere. Under denne ordning opkræver landbrugerne et standardbeløb – en "standardgodtgørelse" – ved salg af deres landbrugsprodukter og ­ydelser i stedet for at anvende de almindelige momsregler. Til gengæld kan de ikke få godtgørelse for moms, som de allerede har betalt. Ordningen er tiltænkt landbrugere, som sandsynligvis vil kunne opleve administrative vanskeligheder i forbindelse med at følge de almindelige momsregler. Tyskland anvender imidlertid standardsatsordningen automatisk for alle landbrugere, herunder ejere af store landbrug, som ikke burde have sådanne vanskeligheder. Ved tillade anvendelse af standardsatsen på denne måde, bliver landbrugerne ifølge tal fra det øverste tyske revisionsorgan (på tysk: Bundesrechnungshof) overkompenseret for den moms, de har betalt i tidligere led. Ifølge EU-reglerne er dette ikke tilladt, og det medfører væsentlig fordrejning af konkurrencen i det indre marked. Hvis Tyskland ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de tyske myndigheder.

Moms på lystbåde: Kommissionen indleder traktatbrudssager mod CYPERN, GRÆKENLAND og MALTA

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til Cypern, Grækenland og Malta, på baggrund af at landene ikke opkræver moms korrekt i forbindelse med levering af lystbåde. Landenes praksis kan medføre væsentlige konkurrencefordrejninger og indtog en fremtrædende plads i dækningen af sidste års "Paradise Papers"-lækage. Traktatbrudssagerne blev indledt i dag og vedrører: anvendelsen af et reduceret momsgrundlag i forbindelse med leasing af lystbåde. Denne model fungerer som en generel momsordning i Cypern, Grækenland og Malta. De nuværende EU-momsregler giver medlemsstaterne mulighed for ikke at opkræve afgift, hvor den faktiske benyttelse eller udnyttelse af et produkt finder sted uden for EU, men reglerne tillader ikke en generel fast nedsættelse uden bevis for det faktiske anvendelsessted. Malta, Cypern og Grækenland har fastlagt retningslinjer, hvorefter anvendelsen af en leaset båd i EU-farvand vurderes til at være mindre, jo større båden er, således at den anvendte momssats reduceres betydeligt. Den ukorrekte afgiftsopkrævning i Cypern og Malta finder sted i forbindelse med køb af lystbåde via en praksis, der går under betegnelsen "lease-purchase" (lease-køb). I den cypriotiske og den maltesiske lovgivning klassificeres leasing af en lystbåd som levering af en tjenesteydelse i stedet for som levering af en vare. Dette betyder, at moms kun opkræves til standardsatsen for en mindre del af prisen, når fartøjet endeligt købes, mens der for resten betales afgift som ved levering af en tjenesteydelse og til en meget reduceret sats. De tre medlemsstater har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. Hvis de ikke træffer foranstaltninger inden for disse to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til deres myndigheder. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Beskatning: Kommissionen opfordrer POLEN til at bringe landets regler i overensstemmelse med EU-retten for så vidt angår punktafgifter på energiprodukter

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til POLEN vedrørende en fritagelse fra punktafgifter for gas- og kulprodukter, som i øjeblikket gives til alle energiintensive virksomheder, der er omfattet af EU's obligatoriske emissionskvotehandelsordning (EU ETS). Ifølge EU's regler (energibeskatningsdirektivet, Rådets direktiv 2003/96/EF) skal virksomheder, der nyder godt af sådanne fritagelser som følge af deres miljø- eller energieffektivitetsforbedringer, gå længere, end hvad der kræves i henhold til bindende EU-instrumenter som f.eks. EU ETS. Den polske lovgivning kræver ikke en sådan grad af energieffektivitet, og denne strategi skaber konkurrenceforvridninger på det indre marked. Hvis Polen ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de polske myndigheder.

MEMO/18/1444

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar